Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CUMİllJKİkt!/! i.»o4 llle de büyükjllede kocaman... Chıcago Chicago, o pek iji tanıdığınız Amerikan modeli ustune biçilmiş btr şehir. Gokdelenler, çelik kopruler, ışıklı reklâmlar. ustten \e alttan geçen yollanyla blrbirini kesmiyen kavşaklar, uzak ve yakın fabrika bacalan ve otomobiller Sokaklarda. meydanlarda, caddelerde duran ve yurujen otomobiller Ononbeş katlı garajlarda gıra sıra dinlenen otomobiller Pencerenizden baktığınız zaman karşıdaki binanın terasında otomobil parkı gormeniz işten değildır. Bu tertiplere ve de geniş caddelere rağmen gene trafik sıkıntısı . Gunıın belirli saatlerınde «dur kalk ustune yuruyen arabalar Chicago'nun nesini anlatayım? Amerikayı gormiyenler bile Amerlkanın buyuk şehirlerini o kadar iyi tanıyorlar kü... Sinema gunluk hayata girdikten sonra tasvirle başlayıp tasvirle biten gezi edebiyatının değeri kalmadı. Toplum hajatuıın yakın teşhislerine varabılmek gerek. O zaman da koskoca Ajnerikanın yalnız bir yanına tutunup, korlerle fil hikâyesinde olduğu gibl tek yanlı yargılara duşmek de mumkundur. Zaten boyle gezilerde insan beş on gun sonra yasadığı ulkenin kalıplarma uymaya başlıvor. Amerika, bir memleketin değil, bir kıfanın orantılan içindcdir. Bnrada kuçuk dediğimiz Turkiyede buyuk, burada kısa dediğimiz Turkiyed» uzun, burada sığ dediğimiz Turkiyede derin, burada az dediğimiz Turkıvede çok, burada dar dediğimiz Turkiyede geniş Yavaş yavaş bakıyorsunuz icinde bulunduğunuz toplumun olçuleri sizin olçuleriniz oluvermiş. Ben bu değışimi, Chicago Hilton Otellnde >irmi dokuzııncu kattan aşağı inerken farkettım. Asansorlerın bulunduğu yere gelmiştim. Buyukce ikibınden çok odalı otel için buyukce bir salon Sağ duvannda dort, sol duvannda dort, ve karşı duvannda uç asansor kapısı sıralanmış. Her birl on kişilik bu asansorlerin sağ duvara duşen iıçıinü bir tahta paravana ile kapamişlar. Ve paravananm ustundeki Ievhavla ilân etnıişler ki otelın tamiri icin on mılyon dolâr harcanmaktadır. Bu üç asansor de otomatık yapılmak uzere kapatılmıştır. On milyon dolâr acaba bu işe jeter mi? diye dusünürken kantarın topuzunu kaçırdığımı anladım. Dun gece odama ıki bardak portakal suvtı getirtmiş, karşılığında iki dolâr odemıştım. Bizim paramızla jirmi altı lira. Amerika, insanın olçulerine gore elbise değil, elbisenin olçulerine gore insan dıken bir terzi Onun boy aynasuıa baktıkça herjey başka turlu gorunujor. Para dediniz mi miljon ne kelime! Miljar geliyor akla Otel dediniz mi, en aşağı iki bin odalı olmazsa kabul etmem. Otuz katlı blna alçaktır, ellinci kattan sonra bu işi duşunuruz. Yemek dediniz mi, bizim beş porsijon bir tabakta gelecek. Koprünun en kucuğu Unkapanı kadar. Bizim duvarlarımıza yapıştırdığımız afişler, burada el ilânı sajılır. Duvar reklâmlan o kadar buyuk ki her >amnı birden gormek için yuı adım geri çekilmeniz gerek. Gazete oyle çok sayfalı olacak ki zor taşıyacaksınız. Lokanta öyle buyuk olacak ki ğirip bir masa\a oturmak, yemek yemekten daha uzun surecek. Mağaza oyle buyuk olacak ki, alışveris edeceğiniz kısmı şehirde dukkân târif eder gibi anlatacaklar. Eğer tezgâhtarlar bir gunde bir depoluk mal satmazlarsa, hem satıs yeri batacak, hem de fabrikası. Apartmanların oyle çok penceresi olacak ki mal sahibi kendi camlannı silmek ıçın ayn bir şirket kuracak. Vergiler oyle yuksek olacak ki kazanç sahipleri kendi kazançlarını aşan vergiler için }eniden kazanmak zorunda kalacaklar. Musluğu açık, elektriği yanık bırakmak memlekete hizmet sayılacak. Analar elbiselerini çabuk eskitmeleri için çocuklara nasihat edecekler, babalar potinlerini çabuk delraeleri için oğullarına oğut verecekler. Tren dediğiniz oyle uzun olacak ki iki yuz vagon az gelecek. Goğü geyretmek için ya binalarm ust katına, ya da şehir dışına çıkmak gerekecek. Velhasılın Amerika bizim ölçulerimizin tttm dışinda bir iılke. Bizim birunlerimize sığması için durbunun terslyle bakmalıyız ona Ve galiba hep oyle yapmışız. Bilirsıniz, bir timsah avı hikâyes] vardır. Açıkgoz avcı'ya: «Nasıl timsah avlarsın?» dıje sormuşlar. Durbunun tersiyle bakanm, kertenkele kadar küçiılur, sonra cnnbızla yakalarım demış. Bizim açıkgoz avcılar Yeni Dunya'da avlanmaya hep boyle çıkmışlar, ve boyle çıkıvorlar. Ama sonuçlarını hep beraber goruyoruz. Mevlâna'nm dediğl glbi «Akılsız tavuk, deveyi kumesinde ağırlamaja çalışır» mıj. Kumes başına geçerse kabahat kimin? tşte o sırada: Sehir =haberleri Otogar sahası yenidsn genişletiüyor İNCELEMELER llllElllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllilllllllllllllllllEllll ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA DÜNYANIN EN BÜYÜK ESERİ MAHDUT MİKTAROA GELMİŞTİR İSTANBUL. Lion Mağazası yanı Galatasaray Tel. 442636 ANKARA, Mıthat paşa Caddesi £1 • Tel.:J27318 AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU 24 CİLTLİK Türk Iş Hukukunda uzlaştırıcıların fonksiyonu Yazan: Bayındırlık Bakanlığı Adana Bayındırlık Müdürlüğünden 1 (91422,95) bra keşıf bedellı Adana Bolge Zıraî Araştırma Ensütusü Hacıah Çiftliği Sera bınası kalorıfe* tesısatı işi kapalı zarf usulü ile eksıltmeye konulmuştur. 2 Eksıltme 1911.1964 perşembe gunu saat 11 de Bayındırlık Mudurluğunde yapılacaktır. 3 Geçıcı temınat (5 821,15) lıradır. 4 Şartname ve luzumlu evrak Bayındırlık Mudurlüğünde bedelsız gorulebılır. 5 Ihaleye katılmak isteyenler, keşıf bedeli kadar C grupundan muteaabhıtlık kamesı veya keşıf bedeli kadar aynı teknık onemde bır ışı yapmış ve kabulünu yaptırmış olduğuna daır ış bıtırme belgesını teknık personel beyannamelennı dılekçelenne eklıyerek 16111964 gunu mesaî saatı sonuna kadar Vahlığe muracaatla yeterlık belgesı ısteğınde bulunmaları lâzımdır 6 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesıne göre hazırlanacak teklıf mektupları, 1964 yılı Tıcaret Odası vesıkası, yeterlık belgesi ve temınatı havi zarfları ıhale saatınden bir saat evvelıne kadar Komısyon Başkanlığına vermelerı şarttır. 7 Postada vâki gecıkmeler kabul edılmez İlân olunur. (Basın Ç 135620606/13520) ılgılıleıın şıkâjeIlâncıhk: 3359'13535 tını mucıp olması kanaatımızce yukarıda belırttığı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• raız mahzurlardan oturu ılerı gelmektedır (2) 275 sayılı kanun, gıyı edınme, delıl ve vesıkaları toplama gıbı yetkılerı haız oldu uzlaştırıcılarla hakemler arasında gu duşunulebılır. vazıfe taksımı yapmış ve bu nokKanaatımızce Turk hukuku za tadan Turk sıstemının dengesini Seyır ve Hıdroğrafi Dairesi Başkanlığından bildırılmiştır: vıjesmden uzlaştırıcıların fonksı kurmuştur Ikı taraf arasuıda bır yonunun hududu yukarıda belırt «kompromı» ıfası vecıbesi uzlaşDENİZCİLERE VE HAVAClLARA 138 tığımız bırıncı krıteruı şumulu tıncUara, «sosyal adaletı» gerçekıç'nde kalmak lâzımdır Uzlaştırı leştırmek gorevı ıse hakemlere SAYILI TEBLİĞ cının fonksiyonu teknık anlamda verılmıştır eksper*ızı de ıhtıva edecek şekılEğer kanunun hakemlere verdi10 ılâ 12 Kasım 1964 tarıhlerınde 09 00 ıle 17 00 saatlen de genış tutulacak olursa yabancı arasmda aşagıda suıırları bıldırılen saha tçınde seyretme, hukuklarda uzlaştıncılara değil, ğı fonksıyon uzlaştıncılara yukledemırleme, avlanma ve bu sahanın 1500 metreye kadar olan muayyen teknık anlamdaki yetkı necek olursa hukmu zorlanmış olur Unutmamak lâzımdır kı uzyukseklıgı can ve mal emnıyetı bakımından tehlıkelıdır. lerle gorevlendırılen «arabulucula laştırma ve garp hukukunda tekra» verılen yetkı ile karşılaşrms K.\RADEMZ ŞILE VE KEFKEN AÇIKLVRI nık anlamda ıfade edılen arabuoluruz kı kanunumuzun aracılık 1 ncı nokta E 5832 No lı Şıle [enermden 349 derece ve 12 luculuk (medıatıon) ıle hakemlık ve arabuluculuk tabırlerını kul mıl me=afedekı enlemı 41 derece 22 dakıka ku lanmasına rağmen boyle ozel ma arasında büyuk ve derın bır ayzey, boylamı 29 derece 34 dakıka doğu olan hıyettekı bır muesseseye hukuku rılık mevcuttur îlk ıkısi bırer panokta. zarlık prosedurudur sonuncusu muzda jer vermek istedığıne daır ıse bir kaza ve adalet prosedürü2 nci nokta Enleml 41 derece 33 dakıka kuzey ıkna edıcı bır emareye ve bunun boylamı 29 derece 34 dakıka dogu için gereklı şartlara rastlamış de dur (3). ğılız (1) 3 ncü nokta: Enlemi 41 derece 33 dakıka kuzey boylamı 30 derece 03 dakıka doğu îkıncısı. Toplu îş Sozleşmesı fl) MUlet Meclısi \e Cumhuri• Grev vc Lokavt Kanununumuzun 4 ncü nokta: Enlemı 41 derece 22 dakıka kuzev yet Senatosu tutanaklarında da sarahatıne rağmen uzlaştıncı ça sarahat yoktur. boylamı 30 derece 03 dakıka dogu lışmalarının sonucunu taraflara (2) Cumhurivet Oazetesi, 10/8/ DENtZCİLERE ve HAVAClLARA ÖNEMLE Tfc.BLİ6 O bır «karar» şeklinde açıklamaz, o 1964 ve 12/8'1964 tarıhlı nushalar; nun netıce ıtıbarıyle yaptığı ış ta Forum, 1 Ekım 964 LLNUR. raflara muayyen esaslar uzerıne (3) Batı hukukundakl «medlauyuşmalannı «tavsıye» etmekten tıon» muessesesı başka bır makaıbarettır. Tarafların bu tavsıyeye lemıze konu teşkıl edecektir. uyup uymamalan ihtıyarlarına bağlıdır. Uzlaştıncının faallyetınm sonu cunun bir tavsıyeden ileri gıtme yışı onun gorevinın hakemlenn kınden farklı oluşuna dayanır. 275 veriliyor llâve edelım ki memleketımız sayılı kanunun 15 ıncı maddesin Yoksullara Yardım Cemlj etının de buyuk grevlere intıkal eden de uzlaştırma kurullarınm 21 ıncı duzenledığı konser yarın Spor ve veya intıkal etmeye yuz tutan Mer maddesınde ıse Yuksek Uzlaştır Sergı Sarayında verılecektır Konsin rafınensı, Batman rafınerısı sere tanınmış sanatkârlar katıla ve Denızcılık Bankası toplu ış ma Kurulunun verdıkleri ifade e dılen «kararlar» ın kabul edılme caktır. Cemıyetın 6 Eylulde Açık münasebetlerinde de işverenle tşava Tıyatrosu ıçın dağıttığı dâvetı. çi teşekkülleri arasındaki uyuş nıesi ıçın eskıden olduğu gıbi itı yelerle bu konsere gırılebılecektır. mazlık 275 sayılı kanunun 15 inci raz yoluna başvurmaya lüzum yok tur. Muhtemelen «karar» tenmı Bir kaatil 24 yıl hapse maddesıne dayanan uzlaştırma yeni kanunumuza tş kanunumu proseduru ile halledilmemekle be zun mülga 77 ve onu takip eden mahkum oldu Azız Tanrıverdı adındakı bır şah raber Türk hukuku yönünden «uz maddelen sarahatınden gelmıştır laştırmadan» farklı bır esasa da Halbukı bugunku uzlaştırma mu sı bıçakla oldurmekten sanık, yandığı hakkında bır kanaate sa essesesinin bünyesı eskısuıınkın Nurı Karaçam dun 24 >ıl ağır hıp bulunmadığımız 48 ıncı mad den farklı bır esasa dayanmakta hapse mahkum edılmıstır 2 Agır Ceza Mahkemesınde >ar deye müstenıt hukumetın «arabu dır luculuğu» İle bertaraf edilmiştir gılanan kaatılın bu cezası bılahare, Uzennde durmak istedığunız U hafıfletıcı s=bebler gozonune alı. kı bu dahi hukukumuzda uzlaştır çüncu nokta uzlaştıncüaruı hanarak 8 \ıla ındırılmı<:tır. Mah ma muessesesmm oynamakta ol kemler veya bılırkışıler derecesınkeme a\nca, kaatıle cınajet sıra duğu buyük rolu belırtmeye kâ de «tarafsız» olmalarına da zarusında jardım eden 5 kışıyı de fıdır ret olmadığıdır. Hele 275 sayılı 8 er ay hapıs oezasına çarptırmışUzlaştırmanm İş hukukunda ve kanunda yanlı oldğu üzere ısve tır özellıkle toplu iş münasebetlerin renlenn veya ışçi teşekküllennln de işgal ettığmi ifade ettlğımız o seçeceklerı uzlastıncılann behe Heybeliada sanatoryumu nemlı mevkıe mukabıl bunun mehal tarafsız olmalannı şart kıl 40. yılını kutluyor gerçek mâna ve mahıyetının tatHevbeiıada Sanatoryumunun, 40 bikatta henuz lâvıkıyle anlasılma mak luzumsuz hattâ mahsusun „., kuruluş yıldonurau bugun Heyb»lı dıgını. hattâ buna 275 «ayjlı kanu hil»fınariır ad"a sanatoryumunda yapılan bır Uzlsştırma organının iki tara nun uz'aştırma ile ilgili hUkümletorenle kutlanacaktır. Torenden rınin vuzuhsuzluğu ve bazı tenm cfnv 4tett ve problemlertnın incesonra ıs« 6 mıljon lıraya mal olan lerınm hatalı oluşunun sebebıjet lıklennı bılen, onların fıkır ve go Dr Tevfık Ismaıl Gokçe Konfe verdığını açıklamak isterız ruşlerını temsıl edebılen şahıslarans salonu ile Modern Eczahanerın ıştırakıyle kurulması bunun nın açılış torenlerı yapılacaktır ehllyetle çalışabılmesi ve hattâ ö Bır kere uzlaştıncının veya uz ılerıde yapacağı «tavsiye» nın ta Bu torend bulunınak uzere Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı Ke. laştırma kurullannın temel rolü, raflar canıbinden kolaylıkla kabul mal Demır de îstanbul'a gelmış taraflar arasmda her ne suretle edılmesı yönünden onemlıdır Iş olursa olsun bır anlaşma zemıni hukukumuzun yukarıda temas ettır bulmak, bunlar arasındaki uyuş tığımız eskı hukumlenne gore uzİtfaiye Müdürlüğü kış mazhga bır suret ve veçhıle son laştırıcüann doğrudan doğruya aylannda halkı uyanyor vermektır. Bunun için uzlaştıncı ışçı temsilcüerı ile işverenlerden Havaların soğurnası, sobaların ıkı taraf arasmda mevcut goruş seçıldıği nazarlardan uzak bulunyanmağa baslaması ve kalorıfer farklannı mumkün mertebe gı durulmamalıdır. lerın de yakılması ıçın Beledı>e dermeye çalışır ve bunlann kabul Kendısınden adalet beklenen ve nın yaptığı uyarma uzerıne ıtfa. edebüeceklerı bır tasanyı kendıhattâ yaptığı tahkikat sonucunda ıye Mudurluğu de bır açıklama lerıne teklıf veya tavsıye eder taraflar ıçuı rıayetı mecburî ka yaparak halkı vangın tehlıkesıne Uzlaştıncı bu gorevını ifa ederkarşı t°dbırh bulunmağa çağırmıs ken uyuşmazlığı taraflarm ona rarlar veren hakem kurullarında bıle bunlann seçtiklerı âzalann tır. arzettıklen kayıt ve şartlar çerAçıklamada, eldekı ıstatıstıkle çevesı ıçınde ınceler Yoksa ayrı fulen «tarafsız» olmaları çoğu kere temın edılememekte ıken bu lere gore yangın sebeblerının baca bır eksper glbı bunların kar kurullardan çok daha az tehlike sında baca tutusmalarmın geldığı şılıklı goruş e iddıalarımn doğ arzeden ve nihayet yapacaklan belırtılmekte ve bacaların temızle ruluğunu tahkıke kalkışmaz tavsıyenm kabulu taraflann ıhtitılmesı ger"ktığı ıfade olunmaktaVakıâ 275 sayılı kanun uzlaştır yanna terkedılmış olan uzlaştındır Soğuk kış günlerinde yakıt ihtiyacınız Geçen hafta ıçınde sehrımızde ma muessesesının mahiyetıni tâ cılar arasmda bunlaruı seçtiklerı yın ve uzlaştırıcının gorev ve fonk uyeler için böyle bır şart uzerınçıkan 18 yangından 14'u başlangıç için bir telefon etmeniz, ısınmak için halınde ıken sondurulmuş, 4 yan sıyonunun krıterını vaz etmış de de durulması faydasızdır ğüdır. Fakat bu boşluk yüzunden bir düğmeye dokunmanız kâfidir... eın ıse h?=;sr *** uzlaştıncının fonksiyonunun genış olduğu, onun ıkı taraf ın karHulasa, memleketlmızde toplu KASIM 6 RECEP 1 şılıklı duşünuş ve gorüşlerini te İş uyuşmazlıklarında uzlaştıncıMÜRACAAT lıf etmekle yetınmiyerek ayrıca lık fonksiyonunun izah ettığinıız m a u • 8 bır eksper gıbı bunlann iddıala anlamda anlaşüması ve 275 sayılı a a 3 «URS* a rımn doğruluğunu tahkik, ışlet kanun hukumlerinın bu yonden < O £ melenn ekonomık durumunu tes tatbık ve tefsır edılmesı elzemdır 3811 34 770 II 41 25 48 02 78 V J 6 35 11 57 14 41 18 59 18 32 4 51 bıt, ışçılerın sosyal vazıyetmı aUzlastırma müessesesının on raştırma, ışletme ve teşekkuller beş aylık tatbık tarzının şundiden E J 1 3 5 6 57 9 41 12 00 1 33 1 51 den uyuşmazlıkla ilgılı çesıtlı bıl ış mufettışlenmızin veya dığer Semıral 64109/13525 Uzlaştırma kollektıl ış uyuşmazlıklannın hallinTopkapı dısında kurulan ve de muhım bır >er bır av once ışletmeve acılan ışgal eder. Top otogarın genısletılmesı ıçın ça lu İş Sozleşmesı hşmalara baslanmıştır Bu a Grev ve Lokavt Kanunumuz bu rada otogar, daha modern hâle muesseseye buyuk onem vermış, getırılecektır ışçı teşekkullerıyle ışverenler araYenı hazırlanan plâna gore, sında aktedılmış veya akti bahıs otogar sahası a\nı anda on bat konusu olan toplu ış sozleşmelerınta bırd=n otobus kalkabılecek den doğan uyuşmazlıklarda grev hale getırılecektır A\rıca tren veya lokavta gıdebılmek yahut da ıstas\onlarında oldugu gıbı us. kanunî hakemlık yoluna başvuratun kapah peron, j olcu termı bılmek ıçın onceden uzlaştırma pro nalı, araçlar ıçın de ferru musedürünun gerçekleştirilmesını ayenejeu ile tamır atohesı şart kümıştır kurulacaktır. Taşıtlar, sefere çık madan once lennı muayeneden Uzlaştırma sadece kollektıf uyuş g"çırılecek, eksığı bulunanlara mazlıkların hallınde zıkn geçen ıleızın verılmıyecektır rı merhalelere ulaşabılmenm bır Ote >andan Anadolu yakasın. şartı olması dolayısıyle değil aynı da kurulmasına karar verılen zamanda uyuşmazlıkların hallınde otogarın planları uzerınde ça en normal, en arzu edılen ve en lışmalar artırılmıştır başta denenmesı gereken bır yol dolayısıyle Tıp Nobel mükâfatını kaza olmasısayılı Toplude onemlıdır 275 tş Sozleşmesl nan İsviçreli doktor bugün Grev ve Lokavt kanununun memleketımizdekı on beş aylık tatbıkatıİstanbula geliyor Hormonlar ve vıtaminler uzerin na bakacak ve bugune kadar aktedılen toplu ış sozleşmelerının adedekl çalışmalariyle llim dünyasmda büyük bır un kazanmış ve 1950 de dınuı beş juzu geçtığı, bu sozleşmelerın buyuk çoğunluğunun toplu Nobel Tıp odulunu alınış bulunan îsvıçrelı Prof Dr. T. Relchstein, goruşme veya uzlaştırma safhası sırasmda aktedildıği, grev ve lokonferanslar vermek üzere bugun uçakla şehrımıze gelecektır Halen kavt çarelerıne başvurulduktan son ra aktedılen toplu ış sozleşmelerı Isvıçrenın Basel Ünlversıtesi Orga nık Kımya Enstıtüsu Dırektoru o sayısının pek rnahdut bulunduğu, lan Profesor Reıchsteın, konferans hele herhangi bır uyuşmazlığın kalarını tstanbul Ünıversıtesı Fen Fa nunl hakemlık yoluna intıkal edekultesı Organık Kimya Kürsusü sa cek kadar uzamadığı gozonünde bulundurulacak olursa uzlaştırlonunda verecektır Yokusullara Yardun Cemi manın Turk kollektıf iş hayatında ne sadece onemll bır yer işgal etyetinin konseri yarın tığı anlaşılır Prof. Rabi Koral i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Fuel Oil kalorifer yakıtı UCUZLUK AHATLIK TEMİ11İ s 1 CUMH1TRIYET*1D refrikıı»: 86 Cumhuriyet'e Bir acı şarkı Yaran: A. J. Cronin 300 BtR ACI SARKl 299 BtR ACI SARKI BtR ACI SARKI Amcamm kızı tuvalet masasında aynanın karşısına oturmuştu. Arkasına dondu. Birbirimize baktık. Onun Nora olduğunu biliyordum ama, zor tanıyabildim: Bu guzel nerdeydi, babamtn cenazesi kaldırıldığı gun bana tos vuran o sıska kız nerdeydi! E\et, cok guzel bir kız olmuştu Nora. Yalnız pek guzel değil, pek de şıktı: Arkasında islemeli ipek bluz, koyu yeşil kırmalı etek, boy ııunda benekli jeşil boncuk bir kolye. Oyle bir kız ki sokakta karşılaşınca, pis kılığımdan utanmasın dije, başımı onume eğer, >aya kaldırımından aşağı ınerdim. Oyleyken, baktım bana gulumsuyor. Korpecik yuzunde daha da koju gorunen uzun, gur, kıvnk kirpiklerinin arasmdan kapkara gozleri hem sevinçle, hem de uzıtntujle parlıyordu. « O! Laurence, ne guzel bir delikanlı olmuş sun! An, şekerim, kumeste sana yaptıklanmı hiç unutamıyorum! Hatırlıyor musun o yumurtayı?» • A, elbette, Nora • « Ama, saçına da çok gelmiş. Bak ne gur saçlann var! Sonra, oyle de tatlı bir kumral ki! Ama, şekerim, nasıl calmıştım seni duvara!» Bana doğru geldi, sarıldı, yanağundan dolu dolu bir öptu. « Hah!» dedi, «odeştik. Ne de olsa, kardej çocuklarıyız. değil mi ya?» Bu tatlı, sıcacık sarılış beni pek derinden sarsmış, icimde bir şey kabarır gibi olmuştu. Belli belirsiz bir sesle: «An, Nora» dedira, «Ne sevindim seni yeniden gorduğume. Seni ojle gormek istiyordum ki!» . Oyleyse nıye gelmedin daha once, sersem? Tok, yok, kabahat benim. Çok kötü bir aileyiz biz, birbirimizi hiç arayıp sormayız. Evet, Simon Amcamız Ispanya'da, Leo'dan hayır yok; ama, sizleu ilgiyi kesmemeliydik. Bundan sonra acuını çıkarırız. Bunca a>dır Leo Amcamm janında pek eğlenceli bir hayat surmemişsindir.» « Evet, Nora, hiç. Ama, ben de eğlenceli bir hayat surecek bır kımse değiiımdir ki.» Nora: «Sonra uzun uzun konuşuruz bunu. Başından geçenlerı de anlatırsın» dedi. Tuvalet masasının uzerinden şapkasını almıştı. Kenarma bir tek gul ıliştirilmış ufacık bir şapka>dı bu. Simdi konuşamıyacağiz, Laurence'cığım. Çok yazık, Miss Donohue ile bır yere sozumuz var. gitmeden olmaz.» « Ben hemen gidıvorum» dive atıldım. « An şekerim, ne de almganız!» dıyerek, aynada, şapkasını gıydı, hızla arkaja dondu. «Soyle bakayım, yakışıvor mu bu bana? Ama, iyi duşun de sovle, nıoda sergisınde gorduğüm bir ornekten yaptırdun ben bu şapkayı.» Bir kahkaha attı. «Ah, Laurie, sen nesuı! Ama, j anılmıyorsam, iyi bir ço cuksun. Şimdi, dınle beni: Cumartesi akşamı, Miss Donuhue, Terence, ben, daha başkaları hepimiı Alhambra'ja gidiyoruz, sen de gelijorsun » Burada bana alaylı alaylı bir baktı: Caııın sıkılmazsa!» • A, jo, Nora, sıkılmaz.» «Övleyse, saat dokuzda kapıda buluşalım. Bıletleri onceden biz alırız.» Evden çıkarken, kendimden geçmis, havmlarda uçuyordum. Ayaklarım beni parktan yana süruklerken, bu mutlnluk duygusu coskun bır sevinç halini aldı. Nora ne iyi karşılamıstı beni! Ne içten, ne derin bir sevgi göstermiş, yine görüşmek istemiş, istenilen bir kirnse oldnğum duygusunu vermisti bans. O güne kadar beni kimse.. kımse de boyle Spmemişti. O dndakların tatlı sıcaklığı leke«ix kanunda boyuna için için kanıyor, kalbim, derin Çeviren: Vahİet Cülttkin nıeİKtııplar Adam ve muhit kayıranlar Radyo konuşmalarınızda sız oğbgıtimci grup yazıyor: retmen Turkiyede çok ortaokul var. Çok Avanosu,sıkıntısı ndan bahsederken, Hacıbektaşı, Kozaklıyı, larında bir müdur, bırde tnulıur Nar Ortaokuluno, Gulsehın, hepılar Oğretmen dağılışı çok «akat mızın korktuğu, uzey evlat Dogujiı tır Her taraf öğretmen «ıkıntısı hiç mı dusunmuyorsunuz1' Valnız çekerkeo komşumuz Lrgüp Ortao bır tane mudurle ıdare edılen orkıılunda 7 tane asıl o^retmen var. taokul lar değil mi savın Bakanım Bu Allah Uksiml değil, kul tak Sıze guveniyordnk Bakanım Ama kabahat sızde değil, sızın haberınız sınudır. Ur^ube nıye verılmesuı osret olmadan kendi kendine ış yapan men* Turistık yennışde oudan! Ne dalka\uklar var da. Saym Bakanım Ne zaman temızlersenız alâkan var bunların'» Sayın Baka Mikları, adam ve muh bu dalkalakianlğbso nım. vukları, adam ve muhll kavıranları • taman egitlm ve oğrttim normale doner 301 Mektuplaşmak istSyorısm Amator ve protesvonel şaır lerle yazarlarla tanişnıak mektuplaşmak ıstiTorum Bu ıstegımm yenne çetinlmesıni Hegertçazetenızden dılerken. bana eonderılecek mektrıptara sımdıden te^ekkıır ederıtn M Demırel Bdbacanoghı Duzıci Mkosretrnen Okulu Harunıye Adana bir hızla, ağır ağır yayılarak amcamın kızına doğru kayıyordu. Birdenbire, Ada'va karşı duyduğum o saçm» tutkunluçu hatırladım, kızardım. O kızla bır kelime bile konuşmamıştım. Pek çocukça bır oyunda o. Sevgi sevgi buydu iste. Buyumüştum artık ben, Uayat nedir biliyordam. Ter icinde kalacak kadar hızlı hızlı kosarken, gözümün önunde bir gelecek canlandırıvordum. Nora ile, ikimiı bir arada, hiç ayrılmadan vasayacaktık. Kendimi artık yalnıı görmüyordum; Winton da, bir yaban ulkesi olmaktan çıkmıstı. Bu mutİD düse pek derinden dalmıs, ırmak boyundan geliyordum, dalçın dslgın önume bakarken, gözüme duran bir sey çarptı. acayip bir şeydi bu ama, tuhaf değil mi, pek çok sev hatırlatıyordu. Belliydi ki bu kıs» abanoı kütük de, onu kahn tabanlı ameliyat fotinine bajlayan demir prrçası da benim İçin hiç yabancı değildi. tçimden gelen bir duyguyla, durdum, başımı kaldırıp baktım. önümdeki sırada, arkasında siyab bir kuyrukla ceket, boynunda bağadan dik devrik yaka, siyah şerit boynnbağ, tesbib böceği gibi büzülmüs ufacık bir adam, tek başına otonnns, içten gelme bir sevgiyle yanm gfilfimseyerek bana bakıyordn. «Laurence Carroll!» dedi. Beni bo kılıkta hem de aradan yedi yıl geçmişken, yine de tamması öyle dokundu ki bana, düşten birden kurtuldum, kendimi tntamıyarak: «tğne Rankin!» diye haykırdım. (Arkası var) Ereglıden Ismı mahfıız bır oku yucumuz vazıvor 6 Fkım Salı eunü 6eledı>e tıo parlorü. dort seneriır hic duvma dığımız bir sevlerı tekrar tekrar OsmanbeTden A. S. yazıyor: anos edıvordu »Dıkkat' Oıkkal Acaba Pangaltıdakl S,kembeelBnsun şehrımr/e \ P Genel Bas leri kontrol ediyorlar mı ZanGazetenizın 17 9.1964 tarıhli 4 ncü kan vardımcısı Panık Sukdn çelenetmem çunkO etseler plsuk sajfasındakl (Okurlardan Mektııp cektır v atand.ıslara duvtırnlur » Bu faclasını «ronirlet. Belediye flgllar) sütnnunda «karasinek ve pısrivarel hu kadar onemll miTdi kı lileri bir zahmet bo ijkembecJlikle aylardır tavasıyoruz» başlığı mııteaddıt defalar anons edildi dtır lerin mntfaklarını, bnlajıkhanealtında neşrohman Tedikuie Tu du Şehrimizi bırkaç vun once ellerinJ ve komilerinl, ganonlarıluncü Rasim sokağındaki sağlık ku yaret etmekle olan İmar ve Iskan nı görsunler, plslık ynvalannı rallarına aykırı durum düzeltildıgi. Bakanı İçin. beledive hoparlonı>le sadece bir defaya mahsuı kontadı geçen yere Belediye Temizlık hıcbır ilân verilmedi rol etsinler. ekiplerinin n k sık oğratılmasınm Acaba bır sehn hir Bakanın nŞtşll Beledlyesl memurları bir temin edildlgi Fatih Beledlve Şube varetl mi, yoksa lâalettayın bir mılzahmet yolları düsene, OsmanMudurlflgdnün 12.16.1964 ırun ve letvekihnln iivaretl mi »nemlidır1 bey postahancslnın vanındaki, 12393 sayılı yazılarından anlaşıl Oğrenmek ıstcdıgımız şey Ere«:lı Mlgrosun arkasındaki çopluğu mıj oldugunn bil^inize rica ederim. AP ılçe teşkilâtı bn ılan için hede görsünler. Ben «absen utanıDr Sabahattin Kaynak ledıveve ucret odemıs midir* •ger yornm bo ç6plıığü gorflnee. odemışse mıktarını merak edıvoMnavin Sajlık ve Sosyal Y Mudıırn Y. ruz*' Belediye kontrolundan şikâyel Sağlık ve Sosyal Müdiirlüğünün cevabı Belediyeye ücret cdenmss midir?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog