Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR TEK VI>AH MUSTAFA KEMAL 1919 1922 Bu kltap, Mustafa Kemalin 19 Mayıs 1919 da Samsunda başlayıp 10 Eylul 1922 İzmirde sona eren büyük yolculuğunun gerçek hikâyesidir. Bu hlkâye, köleUğl kabul etmlyen Türk milletlnin bağımsızlık savaşının tarlhidir. 1 inci Cilt 10 2 nci Cilt 15 lira REMZt KİTABEVİ 41. yıl sayı 14464 u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cımhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstaabul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 A. KADİR'in f ^ Unutamıyacağrnız bir kitabı dlha: BUGÜNÜN DİLİY^E HAYYAM (Büyük şairin yüz dörtlüğü) İki baskı: İllüstrasyon kâğıt, iplik dikişli, 10 lira. Üçüncü hamur kâğıt, 5 lira. Bütün kitapçılarda bulunur. Ödemeli ve posta pulu karşıhğı gönderilir. P. K. 58 Beyazıt, İstanbul. Cumo 6 Kasım 1964 A. P. nın goruşu ııııııımıımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı TVRHAN MIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "Rusya ile temasta bir mahzur yok,, A Ankara 5. (Cumhuriyet Bnrosu) daîet Partisi Genel Sekreteri Orhan Süersan bugün gazetccilere verdiği demeçte «Sovyetlerle kurmakta olduğumuz yeni siyasî münasebetlerin devamında mahzur mütalea etmiyoruz» demiştir. Süersan bu konuda şunları söylemiştir: « Biz Batı blokundaki yerimizi muhafaza kararındayız. Bıuıunla beraber, Sovyetlerle iyi münasebetlerin devamında bir mahzur mütalea etmeyiz. Yalnız dozunu iyi ayarlamak şartiyle...» A.P. Genel Sekreteri Amerika Birleşi kDevletleri Başkanlığına yeniden L. Johnson'un seçilmesi konusunda şunları söylemiştir: Türk Rus Kültür Anlaşması imzalandı Moskova 5, Beş gündenberi devam eden Türk Rus görüşmeleri ilk sonj. cu kültür anlaşmasının saat 16 da yapılan imza töreniyle alınmıştır. Üç yıl süreli olan anlaşmada şu ana hükümler vardır O Üniversitelerde edebiyat. tarih ve lisan kürsüleri açılacaktır. ^P Bilginler vasıtasıyla kültür münasebetleri arttırılacaktır. ^ J Opera, tiyatro ve sanat toplulukları arasında mübadele yapılacaktır. Univezsite için Meclis araşiıtması istenipot Ankara 5, (Cumhuriyet Bürosu) Konya milletvekili Rüştü Özal, Üniversitelerin durumunu incelemek üzere 6 milletvekilinden kurulu bir komisyonun kurulmasını ve bir Meclis araştırması açılmasmı IVIillet Meclisi Başkanlığma verdiği bir yazı ile istemiştir. Rüştü Özal'ın bu teklifi muhtemelen yarın yapılacak Meclis toplantısında ele alnıacaktır. Özal, teklifinde Üniversitelerin yeni akademik yıllarına girişi dolayısiyle cereyan eden üzücü olaylara değinmekte, İstanbul Üniversitesinin öğrenci temsilcisi konıışturulmadan törensiz açılmasına işaret etmektedlr. O Artistik ve ilmi filmler müba. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) delesi sağlanacaktır. € ) Radyolarda modern müzik caktır. klâsik, halk ve yayınları yapıla ÇJ Hakem ve antrenör mübadeleAnkara, 5 (Cumhuriyet Bürosu) 2 1965 programmın finansma si öngörülecektir. Aralığın ilk haftasmda toplana, nının. Q Kanun, örf ve âdaba nykırı cak olan O.E.C.D. Bakanlar Konse I A) Zamanında olmıyan yayınları iki memleket yi, Türkiyenin iktisadi durumunu ! B) Tam olarak, ve özellikle dış borçlann tecllini e ' C) Daha uygun şart ve prensiple birbirine gönderecektir. le alacaktır. I re göre karşılanması için yapılan , © Her yıl karşılıklı eğitim plânÇermik olaylarını bastırmak üzere harekete geçen jandarmalar 2 aralıkta yapüacak olan bu top ] çalışmalara devam edilecektir. ları tertiplenecektir. lantıya Türk hükümetini temsUen (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Türk Rus Kültür Antlaşması Maliye Bakanı Ferit Melen ile muh' imzalandıktan sonra Gromiko «ilk temelen Ticaret Bakanı Fennî İslun # # adım uğurlu olsun» demiş, Erkin yeli katılacaklardır. CVİIATADI PD de «ben de aynı hisleri taşıyorum» Toplantıda, iktisaden geri kalmış j tVlSfll A A V l % l i X l I « cevabmı vermiştir. Kültür Antlaşülkelerin dış borç ödemelerüıin, masımn imzasından sonra Erkin, kalkınmalarında büyük engel teşkil VAlTf AMA Moskova Radyosuna şu beyanatı ettiği noktasmdan hareketle, bu du » VlkİJAIVA vermiştir: rumda olan ülkelerin dış borçlan« Görevimizi yerine getirdik. m # nın gelecek yıllar içinde yumuşatılfCVIî'MTVAD Büyük bir samimiyet havası içinması meselesi görüşülecektir. Il9 1 EfPEl Z U A de yapılan konuşmalar müsbet neÖte yandan, 2729 Ekim tarihintice verdi. Sovyet ricaliyle başta de Pariste yapılan Konsorsiyum top Ankara, 5 (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı Mikoyan olmak ülantısı hakkında Maliye Bakanı Pe Cumhuriyet Senatosunun burit Melen bugün Bakanl» Ktırtrtms+günküottır»m»u«daSetıato * ğünün 51. maddesinin değiştirürneda şu bilgiyi vermiştir: 1 1964 ün bakiye ihtiyacı olan sine dair Anayasa ve Adalet Ko45 milyon doların bir kısmı üyele misyonu raporu okunmuş ve mürin eski taahhütlerinl arttırmaları zakere açılmıştır. Bu maddeye göve bir kısmı da alacaklannı tecil re, bu güne kadar Senatoda devaetmeleri suretiyle karşüanmıştır. mı temin için üyelere yoklama defBakiye ihtiyacımız için 25.2 milyon teri imza ettirilmekteydı. Yeni dedolar, mühimmat avansı olarak 11.5 ğişiklikle bu defter usulü tamamen Diyarbakır, 5 Çermik ilçesine milyon dolar sağlanmıştır. 1964 dış bağlı Sarsap köyünde toprak anlaşkaldmlmakta ve açıhşta, «Ekserifinansman ihtiyacının 35 milyon do mazlığı yüzünden silâhlı bir çatışlarlık proje finansmanı da fazlaca yetin bulunduğunun farzedilmesi» ma başlamıştır. Dun sabab başlı(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Turan AYTUL karşılanmıştır. ' yan arbede çok geçmeden silâhlı Moskova 5, çatışma şekîini almıştır. Karşılıklı Sovyet Dışişleri Bakam Gromiko mevzilere giren köylülerin çarpışma bu gece Harıciye Köşkünde Türk ları yirmi dört saattenberi deyam heyetinin Moskovaya gelişinden etmektedir. bu yana ilk defa oiarak Türk ga Diyarbakırdan Jandarma Alay Ku zetecilerini kabul etmiş ve sual so mandanı Yarbay Kadri Ergünalp'ın rulmamak şartıyla beyanat vermiş komutasındaki 4 astsubay ve 1 0 tir. jandarmadan müteşekkil birlik, «Gazeteciler bazan dışişleri ba Çermikten de 40 kişilik bir takviye Türkiye'nin dış politikasındaki rötuşların mutaassıp çevreleri sikanlarım düşürebilir» esprisiyie sö alarak gece saat 24 te olay yerine nirlendirdifi görülüyor. Yalnız ön yargılı Sovyet Rusya düşze başlayan Gromiko, Türk Sovgelmiştir. manları değil, aynı zamanda Amerika ve hiir dünya düşmanyet münasebetlerinde sıcak rüzgârMüsademeyi önliyemiyen jandarları da bu kategoriye dabildirler. ların estiğini belirterek şu konuş malar bu arada bir köylünün vuruMoskova'daki görüsmelerin neticesini Türkiye için dehşetengiz mayı yapmıştır: lup uçurumdan aşağı yuvarlandığıhulanların yanında Comecon üyeliğinin hayaliyle yaşıyanları « Türk Dışişleri Bakanmın ge m görmüşlerdir. dış politikadaki gerçeğe doğru yünelme çabaları tatmin etmilişi memnuniyet verici bir olay Karşılıklı mevzilerde bulunan deyor. Oysa bugünün dünyasıııda Türkiye'nin meselesi Ortodoks dır. Tabiatıyla ilerde de görüşüle vamlı çatışma halinde olan köylüleanlayış sınırlarının pek dışındadır ve bu mesele her halde sacek işlerimiz az değildir. Memle rin arasına girmek mümkün olamadece Amerika ya da sadece Sovyet Kusya düşmanlığı ile çö ketlerimiz arasında karşılıklı gü maktadır. Bu yüzden iki tarafın ölü züm yolu bulamaz. vene dayanarak yapüacak iş bun ve yaralı sayısı hakkında bir bildan daha fazladır. Her halde Türk gi ahnamamıştır. .Stalin devriııde, bir iddiaya göre Molotof'un aptallığı yüzünden, ve Sovyet vatandaşları aramızdaki Çermik C. Savcısı Doğan Öz, otoprak talepleri, Boğazlardaki üs talepleriyle Amerika'nın kumünasebetler için herşey yapılmış topsi ve yaralıların tedavisi için ocağına itilen Türkive, o günlerin havası içinde uzatılan dost tır diyemezler. Kati olarak söyle lay mahalline doktor ve ilâç gönellere sıkıca sarılmış, ancak bu dost eller, dünyanın diğer az mek isterim ki, şimdi iki memle derümesini istemiştir. çeüşmis iilkelerinde olduğu eibi, «harimi ismete» pek fazla (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Çatışma devam etmektedir. girmişlerdir. Dışardan karşılıksız gibi çörünen, fakat aslında OECD Bakanlar Konseyi 2 aralıkta dış borçların tecili işini ele alacak 0 Kütüphane ve üniversitelerde teknik ve ilim kitapları bulundurulacaktır. %0 Spor müsabakaları tertip edilecektir. Vali, Belediye Meclisinin bir kararım geri çevirdi Teklifte, özal, Ankara Üniversitesinin açılışında, Ankara Üniversitesi Öğrenci Birlıği Başkanının | Üniversite muhtariyctinin denetsizlik anlamına gelemiyeceği yolundaki sözlerini aynen almakta ve ileri sürülen iddiaları iki noktada özetlemektedir : O Üniversite öğretim üyelerinin genellikle muhtariyet perdesine sığınarak keyfî ve denetsiz bir idare ile perde arkasında bilgisizlijin, lâkaydinin. tembelliğin savunulmak istcndiçi, ^ ) Cniversitede hocaların sörcvlerine ileisizlik gösterdikleri, fakültelerin kitap ticarethanesi olmaktan kurtarılmadıiı, öğrenci öğretim üyesi ilişkilerinin üzücü bir duram aldığı anlasılmaktadır. özal, yazısını şoyle bitirmektedir : «Böylesine önem taşıyan ve ağır iddiaların yapıldığı konu üzerino Tüksek Meclisin eğilmesinde bir zorunluluk oldueu kanısındayım. Bu amaçla, Meclisimizden seçileeek altı üyelik bir komisyon tara(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Çermikte yeni bir olay Gromikonun dünkü basın toplantısı İkiye ayrılan köylüler 24 saattir çarpışıyor Vali Niyazi Akı, Belediye Meclisinin ekmek fabrikalan talimatname sinin ikinci maddesini tâdil ederek, kubbeli fırmların devren işletilmesi ye yeniden inşa edilerek açılmasına izin veren kararını onaylamıyarak geri çevirmiştir. Akı, Meclisin kararını şu gerekçe ile reddetmiştir: « Günün ileri ihtiyaçlarına en ileri tesislerle cevap vermek gayreti içinde olan Belediyemizin, ekmek fabrikaları talimatnamesinin ikinci maddesini değiştirirken, ana prensipi mahluz tutması gerekir. Mevcut talimatname, kubbeli fınnların inşasına müsait değilken, değiştirilmesi suretiyle yeniden açılmasına imkân vermek halkm en mühim besleme maddesi olan ekmek imalindeki teknik gelişmeyi durdurucu veya en azından yavaşlatıcı olur.» Olay yerine giden jandarma, çarpışmayı durduramadığından ölü ve yaralı durumu henüz 6e/// değil NATO Genel Sekreteri dün gece geldi Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtl «NATO» yeni Genel Sekreteri Manlio Brassio bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere dün gece uçakla Atinadan İstanbula gelmiş ve aynı uçakla Ankaraya geçmiştir. Manlio Brassio Yeşilköy Havaalanında basın mensuplarma Türkiyeye ilk defa geldigini, çocukluğundan beri Türklere karşı geniş bir ilgi duyduğunu, Ankarada Türk devlet ricaliyle tanışıp Nato'nun va Türkiyenin meselelerini görüşeceğini söylemiştir. Genel Sekreter Başbakan İnönüden bahsederken «tanıdığım en büyük devlet adamı ve politika âlimi» diye söz etmiş ve kendisiyle tanışıp görüşmekten büyük bir haz duyacağuiı belirtmiştir. Sinyor Brassio bir soru üzerine Yunan Hükumetinden hiçbir teklil getirmediğini, Türk Yunan münasebetlerinde bir gelişme olma makla beraber gelecekte anlaşmazhğuı giderilmesinden ümitli olduğunu, Nato teşkilâtmm iki memleket arasmdaki münasebetleri geliştirmek için elinden gelen gayreti sarfettiğini ifade etmiş ve «iki müttefik arasındaki her türlü anlaşmazhk Nato için iyi olmamıştır. Fakat Nato bugün çok köklü bir sarsıntı geçiriyor sayılamaz» demiştir. Nato Genel Sekreterine Ankara ile Moskova arasındaki son gelişmeler hakkında ne düşundüğü sorulduğunda, «bu hususta söyleyecek hiçbir şeyim yok» diye cevap vermiştir. ünün Cok Taraîlı Politika Washington 5, (a.a. AP Radyolar) Amerikan KURTARAMIYAN 8 SEÇMEN TÜNATOS Sendikasına bağlı ğını yırtmak suçundan Üsküdar GOLDVVATERİ Başkanlık seçimlerinin sonuçlaruıa ait '• 99 oranın i daki kesin durum belli olmustur. Buna göre aday ' tahmil tahlij'e işçileri ile Amerika Savcıhğına verilmişlerdir. Ayrıca, Salı günü yapıian Amerikan seçimlerinde ilk sonuların aldıkları reyler şu şekilde dağılmaktadır: ' lılar arasında dün yeniden bir osendikanın temsilcileri Emin Uy cun geldiği Dixville dağ köyünün sekiz seçmeninin lay patlak vermiş ve bir Amerika gun, gÖ7.cü Fahrettin Kontrat, Ali hepsi de Goldwater'e rey verdiler. Resimde 80 lık Johnson: 42 milyon 038 bin 243 oy, yüzde 6139 , lı çavuş ve bir yüzbaşı Türk bay Akyol ve İsmaıl Çetinkaya da, A sonucu ilân eden Dixville'liler görülüyor. Goldwater: 26 milyon 449 bin 960 oy, yüzde 38.TS. rağını yırtmaktan mahkenıeye ve merikalıların greve uymadıklannı Başkan Johnson, 44 eyalette ve Columbia bölgesinde çoğunluğu elde etmiş ve bu suretle 486 seçici oy iddia ederek Savcılığa başvurmuşrilmişlerdir. gezisinde inşa edilecelc kazanmıştır. Goldwater ise 52 seçici oyu olan 6 eya Taksim Birbuçuk aydanberi devam et lardır. e r a m lette seçimi kazanmıştır. Başkan olmak için 5» eya yeralt it sitesinin plân ve projeleri Bayrak yırtılma olayı için, Amev e I s k â n mekte olan grevde, işçiler tahmil letin ve Columbia bölgesinin çıkardığı 538*ikinci seç f™^. . Bakanlığı tarafından ve tahliye yapmamaktaydılar. Dün rikahlar: «Bizim böyle bir niyetiKruçef'in Amerika gezisi. Dc Gaulle çerçefi, Demirperde aralanmenden 270 ini sağlamak yeterlidir. tasdik edümıştir. miz yoktu. Biz sadece boş sandıkma ve bölünmeleri. Rusva • Kızıl Cin kavgaları yanında, Tür : Tuslog rıhtımına bir şatm yanaşSenato seçimlerinde 26 Demokrat ve 7 Cum Belediye Meclisinde kabul edilmiş ları şata yüklemek istedik» demişkiye'dp rakamlarla ujrasan dost ellere karşı uyanan düşmantırıldığını goren grevci işçilerin (Tazısı 7 nci sahitede) huriyetçi aday seçilmiştir. Böylece Senatonun teşek olan plânlan tasdik içüı Ankaraya lerdir. lığın tehlikeli bir vola doSru »ittiâini ancak Kıbrıs meselesi gözcüleri. Amerikahların çıkarmak kül tarzında önemli bir değişiklik götüren İmar Plânlama Müdürü sırasında öîrenebildik. tnönü'niin «veni bir dünya kurulur» istedikleri eşyalara mâni olmuşlar meydana gelmemektedir. Nitekim Erdoğan Celasun da dönmüştür. Ya tarizini birdenbire «Go home» lar takip etti. Oysa Amerikalıdır. Amerikalı depo kumandanı eski Mecliste 66 sandalyesi olan De pılan açıklamaya göre tasdik edilen lar icin bu olaylar pek de sürprizli derildi. Aksine hattâ onlar Yüzbaşı Geralt A. Chuman emir mokrat Parti, yine aynı sayıda sena plânlar arasında Heybeli ve Büyükbile belkî Türkiye'nin davramsmdaki desişmezliği anormal buvermiş. sandıkların hemen şata töre sahiptir. Cıunhuriyetçi Partinin adada yapılacak turistik tesisler ils Tophane • Dolmabahçe arasmm luyorlardı. yüklenmesini istemiştir. Fakat ise 34 e karşı lık 32 senatörü vardır. mevzii imar plânı da bulunmaktaKıbrıs olaylarının ortava döktüğü meseleler bizim için hayli ağır tki senatörlük ortadadır. Türk işçiler depo kumandanınm i dır. Temsilciler Meclisinde Demokrat [ olmustur. Ama bıı aiır'ık. ö*le sanıvoruz ki, sadece dış politibu hareketini önlemek için şata bir lar gerekli salt çoğunluğu (218) sağ j Çatı katları ile ilgili Belediye Mec kada memleketi gerçeklere vöııeltmesi. ya da gerçekleri kabul Türk bayrağını sermişlerdir. Vinçlamışlardır. Cumhuriyetçilerin 138 ı lisi karan ise halen Bakanlıkta inettirmesi bakımından külfete deçer. Kıbrıs'la anlaşılmıştır ki. te bulunan Türk teknisiyen Hıdır temsilcisine karşı Demokratların çı i celenmektedir. Türkiye. pakt üyeliklerine. Konsorsiyum'un kurulmaşına. OrAytekin. bayrağın serildiğini gökardığı temsilci sayısı 291 dir. Altı j tak Pazar'a kabulüne rağmen valnızdır: dünyanın gidisine rünce sandıkları yüklemekten vaztemsilcilik henüz belli değildir. ayak uydurmadıgı. çok taraflı yerine tek taraflı ilişkilerde «srar geçmiştir. Bu durum karşısında ça25 eyalette yapılan Vali seçimleriettiği için yalnızdır. Ve milli cıkarlara aldırmadan, ihtiraslı vuş Samuel F. Chapman vinçi çanin kesin sonucu alınmıştır. Demokdostlukta inat etti&i için. yalnızdır. lıştırmış ve şandıklardan birini ratlar 17, Cumhuriyetçiler 8 Valilik Şimdi dış politikamızı normal yola sokmaja, değişen dünya şartla şata indirmiştir. Sandığın şatın kazanmıştır. rına uvdurmaja ralısıyoruz. Bu çaba sırasında ihtiyatlı davranambarma indirilmesi ile bayrak Kabinede değişiklik mak elbette çerrkiidir. Zira bizim için önemli olan, dış politiyırtılmış ve olay patlak vermiştir. Öte yandan iyi haber alan çevreAnkara 5, (a.a.) Amerika Hükayı Amerika ya da Rusya düşmanlıSı üzerine dejil. millî çıtşçilerle Amerikahlar arasında bir ler, büyük bir çoğunlukla mevkiini kumeti, Keban Barajı elektrik iskarlara uygun çok taraflı ilişkiler temeline oturtabilmektir. çatışmanın vukua geleceğini gören muhafaza eden Johnson'un kabine | tihlâki konusunda daha tamamlaMoskova cörüşmeleri eğer bunun ba.şlangıcı olursa. hasarılı sayıpolis, olaya müdahale etmiş, şansinde değişikliklere gideceğini, fa yıcı bir etüd yaptırılması isteğinlacaktır. dıkların yükîenmesini durdurmuş Hava Kıııvflleri Kmnıı'anı Orgeneral İrfan Tansel'in davedisi olarak memleketimize gelen Alman Hava kat Kennedy ekipinin yerinde bıra de bulunmuş, bu iş için İ A.D. taKuvvetieri Komutanı Kürjeneral Panitzki ziyaretlerine başlamıştır. Yukardaki resimde Orgeneral Tansel kılacağını ileri sürmektedirler. rafından 150.000 dolarlık bir tah* Ecvet GÜREStN j tur. ve misaür kuvvet kumandauı förülüjorlar. Geralt vc Samuel, Türk bayra(Arkası Ss. 7, Sü. 1 de) sis yapılmıştır. uııııııııılılıııııııiııııı••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • rakamların ve ekonomik çıkarların yönelttiği dost ellerin bizi, sarıp sarmalamasını, Molotof tehditlerinden sonra âdeta ihtirasla kabullendik. Kruçef devrinde. hele Maear ihtilâlinin kanlı neticelerini gördükten sonra, Türkiye ikiye ayrılmış dünyanın bir tarafında ileri karakol göreviııi seve seve üzerine aldı. Ancak nükleer silâb yarışması, feza araştırmaları ve soguk harbin yerini barış içinde bir arada yasama prensipine yavaş yavaş terketmesi, uyaııan Afrika'da birer ikişer devletlerin, devletçiklerin kurulması, sömürgelerin süratle tasfiyesi, gelismemiş veya az gelişmis ülkelerle, iki ayrı dünya arasında bir üçüncü dünyanın tesekkülü ile, uluslararası denge değişiyor, değer hükümleri altüst oluyordu. Türkiye bu oluşun farkına çok geç varmıştır. Hattâ Amerika'dan bile çeç varmıstır. Gerçi Demokrat Parti devrinde Adnan Menderes'in Amerika'nın da tasvibiyle Sovyet Rusya'ya ziyarete hazırlanmasındaki neden'in bu oluşla ilçili olduğu söylenebilir. Ancak Türkiye o zaman öylesine iç politika bunalımı içinde idi ve dıs finansman kapıları öylesine kapanmıştı ki. ziyaret hazırlığının. gerçek böyle de olsa, dünya gidişine paralel bir karar seklinde kabulüne ve hazmedilmesine imkân yoktu. Nitekim sonra bu ziyaret hazırlığı 27 Mayıs'ın gerekçeleri arasında büe ver almıştır. Tuslog grevinde dün yeni hâdiseler oldu Amerikalı bir yüzbaşı ile çavuş, Türk bayrağına hakaretten adliyeye verildi Johnson, De Gaulle ve Sovyet liderleri ile görüşmek için hazırlıklara başladı Robert Kennedy Başkanlık yolunda bir adım daha attı Taksim yeraltı sitesinin projesi tasdik edildi Amerika, Keban Barajı etüdü için 150 bin dolar verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog