Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

snııııiHiııııııııııııııııııııııırırııırifiıııııııııııınrıiTfiffrfiııııtııııiffftııııııtinnınıifiıcıııifiııifirfiıınfitflinnnnıııınn ınınımıııınııııiHiiMHinmnnfi Halit DERİNGÖR de • • • • • • z Türkiyedeki SPOR müsabakalarını çeşitli otoritelerin kaleminden : kendi güçlü kadrosunun da desteği ile sunmağı amaç ıayan gazeteniz = CUMHURİYET : Millî Takım Teknik : Komite Başkanı E SAİM KAUB : Antrenör ve millî takıra : tek seçicisi j Eşfak AYKAÇ • Beşiktaşın Tiirkiye I çapındaki şohretli adanu • Sadri USUGLU'dan sonra İ Fenerbahçenin yıllar önceki millî solaçığı ve Fenerbahçenin jam: piyonlukta büyük hissesi olan Umumî Kaptanı : HALİT DERİNGÖR'ü de kadrosuna • almıştır. Deringör müsabaka yazıları, maç tenkidleri v* fikir yaıılari • ile okuyuculara hizmet etmeye çalışacaktır. İLK MAÇTA OYNAMAK İSTEMÎYEN ŞENOL VE BİROL, CEZALI OLARAK İSTANBULA GÖNDERİLDİLER. İDARE HEYETİ BÜGÜNKÜ TOPLANTISINDA HAKLARINDA BİR KARAR VERECEK. FEDERASYONLARDA DEĞİŞİKLİK YAPlLACAKTlR SPOR BAKANLIĞININ KURULMASI ŞARTTlR SPOR TERİMLERİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ İYİ OLACAKTİR BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜBÜ DÜN GAZETEMİZE ÖZEL BEYANAT VEREREK HAZIRLANAN SUALLERİMİZİ CEVAPLANDIRDI FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜNE ÜCÜ ĞÛ 21MAĞIÛP OLDU ALİ ABALI MAÇIN CEREYANI YAZIYOR ANKARA, 4 Spor Yazarlarının davetlisi olarak başkente gelen Lig lideri Fenerbahçe, ilk maçta Şekerspor'u güçlükle 10 yendi. Bu nda Şekerspor'un çetinliğüıin yanısıra bir tatil maçını oynadığı için, yumuşak olan Fener bahçe'nin de rolü vardı, denildi. Aslında Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Şenol ve Birol hâd ise çıkarmışlardı. Şenol maça çıkmıyacağını soylemis. Birol da ona uymuş ve Kulüp Başkanı Ismet Uluğ'un emri ile İstanbul'a iade edilmişlerdi. Eksik kadrolu Sarı Lâcivertliler güzel bir maç çıkaran Ankaıa'nın Sarı Lâcivertlileri Ankaragücü karşısında ikinci devrede yedikleri gollerle 21 mağlnp oldular. Bu maç bir özel maçtı ama, Fenerbahçe'nin yenilraesi mut laka büyük olaydı. fümü ile kabul edilmedi NURİ GÜCÜYENER Beden Terbiyesi Kanun lasnrısı Can Barlu'nun Lazio'daki durumu güç Kefet ALTINDAĞ yazıyor ANKARA 4 Gazetemizin Spor Servisi tarafından hazırlanan özel sualleri dikkatle inceleyen Beden Terbiyesi Genei Müdürü Nuri Gücüyener: «Karakter ve şahsiyetimizi ortaya koyarak spora hizmet için buraya geldik. Hiç bir zaman koltuğumuza yapışık olarak görev yapmak aklımızın kenarından dahi geçmiyor. Prensip ve fikirlerimizi ortaya koyduk, tatbik ediyoruz veya etmeye çalışıyoruz. Buna engel olunduğu gün, geldiğimir gibi gitmesini de biliriz.» demişve teşkilâtın dışardan görüldüğü gibi olmadığını, binbir de'rdi bulunduğunu bugün yürürlükte bulunan mevzuat ile de işgörmenin hakikaten güç olduğunu ifade etmiş ve sualleri cevaplandırmıştır. ••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••• Sual: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü nasıl bir statü ile tam randıman verebilir?. Cevap: Beden Terbiyesi Genel Mü dürlüğünün her yıl milyonları bulan yatırımları ile ekonomik bir yöııe biiriinebilmesi için, teşkilâtımızın spor ekonomi fornıülü içinde süratle organize edilmesi lâzımdır. • Gerek millî sporumuzu ve gerekse ,• yatınm faaliyetlerini ancak bu suBasketbol lig maçlarına dün 17 • retle daha verimli ve düzenli bir ha den itibaren Spor ve Sergi Sarayın\f getirerek kıymetlendirebiliriz. da oynanan karşılaşmalarla devam Sual: Federasyonlarda yapılacak edilmiş ve şu sonuçlar alınmıştır: değişikliklerde esas ne olacaktır?. F. Bahçe: 102 Deniz H. OkuTelefoto : CUMHURIYET ıTHA) Ankaraİstanbul Cevap: Federasyonlarımızda, ve lu: 74; Çırçır: 76 Beyogluspor: OGÜN'ÜN AKINI KESİLlYOR Kaleci Aydın ve Şehmuz birlikte rimli ve ilerisi için iimitli olnıayan 66; Modaspor: 84 Beykoz: 68. Ogür.'ün dünkü maçta bir atağını önlerlerken. kadrolarında küklii değişiklikler ya Millî maçın kendine özgü heyecanının dumanları uzakpılacak, yeterli ve arzulu bir çalışUşınca, SPOR DLNÎAMIZ bütüu kabâ hatUrı ve hataları ma sistemi uygulamaya g*yret Hiile yine sisten kurtuldu. Tevflk Fikret gibi «Örtül!» denıiyelecektir. Yeter, söz spor adamlarınındır | Galatasaray futbol takımı, yarın uçakla 2. Türkiye ligi karşılaşmasını oynamak üzere Ankaraya gidecektir. Galatasaray takımının çalıştırıcısı ve yöneticisi Gündüz Kılıç, Metinin son günlerde eski formunu bulmasına memnun olduğunu söylemiş ve «eski meşhur Metini bulduğum gün, meslek hayatımın en mesut ânını yaşıyacağım» demiştir. Galatasarayın eski A takımı antrenörü Coşkun Özarı, nihayet amatör futbol şubesi antrenörlüğunü kabul ettiğini bildirrm'ştir. Özarı genç takımlan çalıştıracak, aynca Galatasarayın kuracağı futbol okulunda öğretmen antrenör olarak vazife görecektir. Galatasaray, 1 ay sonra açılacak olan Ali Sami Yen stadına, İtalyadan, İngiltereden ve İspanyadan bazı takımlar davet etmiştir. Ikabııl eiti İCoşhuıı lııiiiııir fakııııı nıliMirııiii) i; ; STAD: 1 Mayıs (Ankara) 9 HAKEMLER: Hüseyin MaloğIu (6) • Nadi Irmaklar (6), Aliş Ergunsu (t) ANKARAGÜCÜ: Aydın (6) Arif (6;, Halim (7) Bülent (7), Şehmuz (6), Selçuk (5) İlhan (6), Abdullah (6), Nuri (5), Ertan (6), Ibrahim (5;. FENERBAHÇE: Ali (4) (Hazım 5) Özcan |3), B. İsmail (6) Şeref (7) (Yıldınm 4), Osnıan (4) Hüseyin (5) Şükrü (5), Ergun (S), Ogün (5), Ziya (5), Aydın |6) (Yüksel 3) İlk devre karşılıklı akınlarla geçti. 20 nci dakikada İbrahim boş kaleye topu sokamadı. 27 nci dakikada BUlendin 18 dışından savurduğu sert şutta top, üst direği yalayarak avuta çıktı. Devre karşılıklı akınlarla 00 bitti. 47 nci dakikada Nuri şahsî gayreti ile ceza sahasına kadar sokulup yerden bir şutla Ankaragücünün ilk golünü kazandırdı (10). 50 nci dakikada İbrahimin tehlikeli bir akını Fener müdafaası tarafından kesildikten sonra 53 üncü dakikada Ertan ile Abdullah paslaşarak Fener ceza sahasına kadar indiler, ve Abdullah düzgün vuruşu ile top ikinci defa Fener ağları ile karşüaştı (20). 63 üncü dakikada soldan ortalanan top Ankaragücü kalesinin önünü kanştırdı, bekler ve kalecüîin uzaklaştıramadığı topu Ergun Ankaragücü ağlarına yolladı (21). Maç da bu şekilde sona erdi. Ankaradan Istanbula gönderilen Şenol ve Birol'u dün kulüpte Başkan Uluğ tekcjir etmiç. oyuncular özür dilemişlerdir. Oyuncular hakkmda kararı bu akşam İdare Heyeü verecektir. Roma 4 İtalyan futbol şampiyonasının 7 nci haftasımn sona ermiş olmasına rağmen, Bartu, Lazio takrmında yalnız bir maç oynadı. Muhtelif sebeplerle form düşüklüğü dolayısiyle, daimi surette takımın yedek oyuncusu olarak gözükmesi Bartu'nun mâneviyatı üzerinde iyi bir tesir yapmadığı gibi aym zaman da takım oyuncuları karşısındaki durumunu da bir hayli güçleştirdi. Bazı gazetelerde kasım ek transfer listesinde Bartu'nun da yer alacağı haberinin çıkması üzerüıe takımın en salâhiyetli kimseleri ile konuştum. Bu şahıslar, Lazio'nun hiç böyle bir şey düşünmediğini, gerek oyunu ve gerekse klâsından emin oldukları Bartu'nun takımına faydalı olacafından emin olduklarmı mutlak surette temin ettiler. Bu arada Lazio Basın BUrosu Başkanı Cherubini, son haftalar zarfında en son dakikaya kadar takımda oynayacak gibi gözüküp sahada ' yer almıyan Bartu'nun muhtemei len antrenör Mannocci ile geçine| mediğine temas edip Bartu'nun ! bunda haksız olduğunu zira an| trenörü Mannocci'nin, transfer mev siminde Bartu'yu bizzat istediğüıi ve muhtelif fırsatlarda, basına karşı onu koruduğunu açıkladı. Yedüıci hafta sonunda 4 puvanla listenin sonunda bulunan Lazio, başarısızlığına son vermek maksadiyle for hattında daimi değişiklik j yapmış bu arada 5 hafta sonra, Flo | ransadan Bartu ile gelen Petris'i de i kadro dışına almıştı. On dört oyuncu ile fazla yedek imkânı olmayınca Christiensen'in sakatlanması ile geçen hafta Bologna'da Bartu soliçde oynatıldı. Sistem itibariyle müdafi olarak takım sahaya çıktığında zaten beraberlikten başka neticeden I ümit kesen Lazio, 2 0 mağlup olj duğu bu maçta beraberlik ve hattâ j galibiyet gollerinin mesuliyetini I Bartu'nun sırtına yükledi. Bu şe| kilde şanssızlıkla sahaya ilk defa çıkan Bartu, bir iki oyunla klâsını ; göstermişse de daha sonra sahada başıboş olarak dolaşmakla itham : edildi. ' O halde, Bartu bu atmosfer ile Lazio'da ne yapabilir? Hakikaten antrenörle bir anlaşmazlık mevcut ise, Kasım ek trans. fer listesine Bartu'nun istekli ola' rak girmesi istikbali için en isabetli karar olur. Basketbol lig maçları Erdoğan ARlPlMAR I ceğim. Çiinkii ortüldüğü takdirde altından daha başka, dafaa kötü nıanzaralar çıkacajerından korkuyorum... Bir resim var gazetelerde.. Sayın Devlet Başkanı Giirsel ve yanında; en yaııında gülerek objektife bakaıı birisi : büyük bir başarının kahranıanı nıı? Hayır. Ayağı alçıdan çıkarılıp Olimpiyata götürülen, «Güreşemenı!» deyip Tokyo'da bir ay sefa süren ve Devlet Bakanı Yolaçın müdafaa tâbiriyle, «Tıirk güciinii. kollarına astıgı Daninıarkalı kızlarla dünyaya bir defa daha ispat eden...» Tevfik Kış'tı bu.. Bir resim görnıek isterdinı: Ogan ve Ayvaz. altın ma• dalyaları ile Devlet Başkanı tarafından kabul ediliyorlar. Ve bir mektup okunıak isterdinı: Giireşen, elinden gelenleri yapan. diger sporcu çocuklara hitaben yazılmış.. o kadar.. Bence, kukla bir Federasyonla Türk güreşini idare eden ve bu hale düşiiren Bakanın, giireş otorîtelerinin ittifakla «zararlı» dedikleri Celâl Atik'iıı ve Tokyo için bir kafîle başına geçmekten başka bir işe yaramıyan dostunıuz Bolayır'ın o resimde işi yoktu... Artık Türk spor adamlarının elele vererek, «YETER! SÖZ, SPOR ADAMLARININDIR.'» demesinin zamanı gelmiştir. Bir maçla futbol otoritesi olan, bir güreşle Roger Coulon'Ia yarışacak dereceye geldiğini sanan ve son Spor Kaııunu ile de bu işi anlamadığı ortaya çıkan yöneticileri istemiyoruz. Beden Terbiyesinde değiş,iklikler şarttır, Federasyonların pek çogunuıı hali rezalettir, yeni bir kanuna ihtiyaç vardır, tesislerin yapılnıası ve kullanacak eleman yetiştirilınesi zorunluluğu vardır. Bunların hepsine koskocaman bir «EVET», fakat : anlamıyanlara, yetkisizlere, Teşkilâtı «Darülâceze» ye benzetip, ne kadar kalitesiz eski varsa, çevresinde toplayıp, Türk sporunu idare ettnek istiyenlere «HAYIR» diyoruz. Spor teşkilâtında bir hareket lâzınıdır. Fakat DEPREM'e taraftar değiliz. SAİM KAUR SVVARİ'YE CEVAP VERDİ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sual: Türkiyenin spor bölgelerine bölünmesi fikrini nasıl buluyor sunuz? Cevap: Türkiyeııiu çeşitli bölgelere ayrılarak butıın spor faaliyetleri niıı yeııiden organize edilmesini, böl geler arası spor faaliyetlerinin bölgeler arası rekabeti, karşılıklı ça lışma ve yardımlaşmayı ve özellikle plâıılı denetimi kolaylaştırması bakıraından faydalı görmekteyim. Sual: Spor terimlerinin Türkçeleş mesi hamlesini nasıl karşılıyorsunuz?. Cevap: Spor Terimlerinin Türkçe leştirilmesi çabasnıı sevinçle kaışılarım. Sual: Spor Bakanlığı kurulmadan bir Devlet Bakanlığımn Genel Müdürün işlerine kaıışması uygun mudur.? Cevap: Devlet Bakanımız bugüu fıilen Spor Bakanlığı görev ve hizmetlerini görmekte ve yürütmek tedir. Bu Bakanlığın bir an evvel adını koymak faydalı ve lüzumludur. Spor Bakanlığı, millî sporumu zun yüksek yönetimi ve politikası ile ilgilenmeli. aııa direktif ve denetleme görevini yapmalıdır. TASARI REDDEDİLDİ Bir süre önce Devlet Bakanı Mâlik Yolaç tarafından hazırlattırılan Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kanun tasarıları Başbakanlıkça olumlu karşılanmanııştır. Bilindiği gibi tasarmın mâli yönü hayli ağır olduğu gibi lüzumsuz kad rolarla dolu bulunmaktaydı. Futbol Federasyonu eski Müşaviri Adnan Süvari'nin önceki gün gazetemizde çıkan beyanatına Teknik Komite Başkanı Saim Kaur şu cevabı vermiştir: « Bugün Futbol Federasyonunun teknik işlerinde uygulanan usul Adnan Süvari'nin Federasyon Teknik i üyesi bulundugu zaman kendisi tarafından teklif edilerek kabul olunan usuldür. Bu sebeple benimsemiş I olduğu çalışma sistemini şimdi aksak buluyorsa, yanılma payının bizim kadar ona da ait olması lâzım gelir. | Hepimizin yetersiz bulduğu kollektif oyunun öyle bir iki hafta içerisinde geliştirilmesini beklememek : icap eder. 30 yılda başanlamıyanı 1 ayda istemek hiç bir ölçüye, mantığa ve insafa sığmaz. Millî takımın yalnız 3 büyük kulüp ojoıncularına inhisar ettirildiği yolundaki iddia da ciddiyetten yoksundur. Çünkü PoMUHTAR SENCER ALJIANYAY GİTTİ Bas A ketbolumuzun 1 numaralı siması Muhtar Sencer, dün göz yaşları arasında Almanyaya uğurlandı. Kendisini uğurlıyan idareci, hakem ve basketbol cular, ona bir Türk bayrağı hediye ettiler. ıılııiiiıliüiııı lıi/ziii lılıiiiıı Suvari söylemiş... lonya ve Tunus maçlarından önce başantrenörün İzmire yaptığı seyahatlerde kendisi ile görüşülmüş, fikri alınmış, fakat İzmirden şu sırada millî takıma tavsiye edilecek oyuncu bulunmadığını söyleyen Adnan Süvari olmuştur. Can konusundaki müfrit düşüncelerine ise katılmak mümkün değildir. Çünkü Can'ın gelmesiyle hiçbir futbolcumuzda aşağıhk duygusu farkedilmediği gibi aksine hepsinin morali yükselmiştir. Dünya Kupası çalışmalarmda kendi kendimizi aldattığımızı buyuıuyorlar. Eğer bu sözlerinde gerçek payı varsa bu aldanmayı biraz da tavsiye ettikleri sistemde aramak yanlış olmaz. Yurdumuzda iyi isim yapmış futbol adamlarının demeçlerinde daha dikkatli olmaları, hele gerçeği ve mevcut şartları hesaba katmadan uluorta konuşmalardan sak« ımaları gerekir.» İzıııinhı ıııilli fakıma alınacak ımııırıı Genç millî takım dün açıklandı Ankara 4 Genç milli takım namzet kadrosu ilân edilmiştir. Kadro şu şekildedir: Kaleciler: Mete Bozkurt (İstan. bul), Salih Gürel (İzm), Kâmil Çebi (Ordu). Sağ bekler: Cemal Hay ret (İzmir), Ayhan Çel»n (Bolu), İsmail Dindar (Ankara). Sol bekler: Zinnur Sarı (K. Eli), Tezcan Kocakuşak (Ankara), îrfan Uzun (Rize), Orta haflar: Cevdet Özkök sal (Ankara), ismail Tartan (İstan bul). Sağ haflar: Nazmi İşçilik (Sak.), Hüseyin Seçkin (Giresun), Sol haflar: Mehmet Ergin (İzmir), Selçuk Yalçıntaş (Ankara), Yavuz Yavman (İzmir), Sağaçıklar: De. miray Aktaş (Rize), Ender İçten (İstanbul). Sağiçler: Selâhattin Şahinkaya (Trabzon), M. Kâmuran Yavuz (Eskişehir), Baha Arslan (Ankara), Santraforlar: Faik Bıkmaz (Eskişehir), Faruk Kara. doğan (Ankara), Soliçler: Nazmi Yılmaz (Balıkesir), Osman Örcün Arpacı (Samsun), Mehmet Ağartan (Eskişehir), Raif Okyar (Bursa), Soner M'Çtiner (İstanbul). Solaçıklar: Antun Sezer (îçel), Ali Palalı (Konya), Muhlis Gülen (Gire. Satranç Olimpiyatında Türkiye, İngiltere'ye mağlup Tel Aviv, tsrael, 4 (AP) Hâlen burada yapılmakta olan 16. Satranç Olimpiyadınm birinci tur neticeleri bugün şöyledir: GRUP 1 Şili 2. Filipin 2 Venezuela 2 1/2, Güney Afrika 1 1/2. GRUP 3 Fransa 2 1/2, İsveç 1 1 2 Macaristan 3, İsrael 1 / îrlânda 3. Lüksemburg 1. GRUP 4 İngiltere 3 1/2, Türkiye 1/2. GRUP 7 Danimarka 3, Yuna. nistan 1 Batı Almanya 3 1 2, Finlândiya 1/2. v Okul Spor Yıırtları müsabakaları dün başlamış Cumhuriyetin, öğretmen Kemal Enöktem idaresindeki (Bahadır Sayışman, Birol Arcan. Muzaffer Sever, Nurettin Altıkızlar, Faruk Arar, Volkan Gürcan, Gökalp Tokar, Erdin Candemir. Tahsin Turan) dan kurulu ekipi bütüıı maçları not vererek izlemiştir. Amerikan Dershanesi Yapılabilen îek voleybol jnaçında Beşiktaş Kız Lisesi. Eseyan Lisesini 2 0 kolayca yenmiştir. Setler: 15 5. 15 4 Beşiktaş: Emel K. ıTı. Aylâ (8ı, Ayten (.5), Nigâr 15ı. Sevil (5) Eseyan: Arsine K. (6t. Yerçenik (4), Kegam 14), Elnıas (4ı, Nivenik (51. Ani (4). Yapılması gereken diğer maçlarda Tarhan Koleji. Cağaloğlu Kız Enst. Orta ve Şişli Koleji Orla t a kıraları sahaya çıkmadıklarından sırasiyle Kandilli Kız Lisesi, Çernberlitaş Orta ve Kandilli Kız Lisesi Orta hükmen galip gelmislerdir. CumhurİYel HAYDARPAŞA Vefa Pertevniyal Lisesi LİSESİ: 2 LİSESİ: 1 2 2 berabere Pertevniyal Lisesi zamanında sahaya çıkmadığından hükmen yenik sayılmıştır. Aynı okulların basketbol maçında Pertevniyal 69 26 Saint Benoit Lisesini yenmiştir. Pertevniyal: Sedat K. (10), Ertuğrul (6ı, Yücel (10). Osman (7), Ali (9ı. Mustafa (7), Oğuz (7). Saint Benoit: Ali K. (6), Serhan ı8ı, Derya ı 6 ı . Mikael (6ı, Cihan >6ı. İbrahim (t>), Cengiz (6.1. Öğüt 181. Ufuk (71. Kadıköy Ticaret Lisesi sahaya ç ı k nıadığından Kadıköy Kız Lisesi v o leybol takımına hükmen yenilmiştir. Şeref Stadı Atatürk Erkek Lisesi ile Matbaac ı h k Okulu arasındaki çekişmeli ilk maç 11 sona ermiştir. Atatürk Lisesi: Ali (6) Yusuf (6), Tanhu (7) Şükrü (7), Turhan K. (8), Cahit (7) Kenan (9), Nurettin (8), Ersan (7), Tevzi (7), Erkan (7). Matbaacılık: Osman (6) Turgut 17), Yüksel (7) Ergun K. (8), Yekta (9), Mahmut (7) Mustafa (9), Ahmet ! 8 ) , Turgut (7), Köksal (7), Ertuğrul (7). Goller: 15 Dk. Ahmet ( M a t b a a ) , 30 Dk. Kenan (Ata.) Geçen yılın şampiyonu Vefa Lisesi ile ikincisi Pertevniyal Liselerinin VEFA • PERTEVNİYAL MAÇINDAN BİR AN Kız voleyltol maçlarından Havdarpaşa salonu Vefa Salonu Kadıköy Özel Tiearet Koleji güİlk voleybol maçında Gedikpasa zel bir oyunla İstiklâl Lisesini 15 7, Ona, Mahmutpaşa Ortayı 2 sette 15 15 7 yenmiştir. 10. 15 12 yenmiştir. Tiearet Koleji: Tuna K. 18». AtaGedikpasa: Hikmet K. (61, Mukan (7), İsmet (6). Erol (6), Bülent zaffer (4), Süleyman (4), Ender (4t, 17 ı, Bülent (6), Adnan (7 ı. Tuıhan Ilhan (5), Haluk (5i. Nadir (4), Yu(5). suf 14). İstiklâl Lisesi: Raif K. (8ı, Aydın Mahmutpaşa: Yavuz K. (S), Barı6>, Ahmet (5ı, Oktay (6,ı. Ahmel baros (4), Şafak (4ı, Ercüment (4ı, (6), Erdoğan (71, Ergun (5). Gimer Nevzat (4), Firuz (5). Rafet (5). 181. Eyüp Lisesi Orta. Karagümrük OrAynı okulların basketbol maçında tayı 15/11, 15/8 yenmiştir. da Kadıköy Özel Tiearet Koleji 40 Eyüp : Seyfi K. (6). İlhan ( 4 i . 24 yenilmiştir. Vecdi (4), Cengiz (5), Zeki (4), YalTicaret Koleji: Behçet K. ı9>, Vukın (4), Orhan (4) ral (8i, Ahmet (7), Ahmet (6ı, ErKaragümrük: Avni K. (5), Erdokan (6), Celâlettin (6). Oğuz (7ı ğan (4), Kadri (4), Fikri (4), Erkan ı3ı, Ertunkal (3), Osman (4), Mus .Ali (8). İstiklâl Lisesi: Raif K. (8), Ergun u f a (4). (7), Ahmet (7). Sezer (6), Volkan Darüşşafaka Lisesi Orta, ZeytinKadıköy Halk Eğitimi Salonu burnu Ortayı rahat bir oyunla 15,2, Çamlıca K ı z Orta. Kadıköy Kız 15 2 mağlup etmiştir. Darüşşafaka : Selâhattin K. |7>, Enstitüsü Ortayı güzel bir oyundan sonra iki sette 15/6, 15/6 mağlup etAtillâ (6), Ökkeş (6), Nedim (6), miştir. AtiUâ (6), Ahmet (6ı. Çamlıca: Gülhan K. (10), Lâle (8ı, Zeytinburnu: Erdal K. (4), Suavi Nur (6), Abide (5), Ayşe (7). Sema (4), Yılmaz (4), Çetin (4), Recep (7), Tülây (9). (4ı, Kenan (5). Kadıköy Ens.: Betül K. (10), ÖzDiğer maçlarda Musevi Lisesi Orden (5), Kadriye (7), Egül (8), Zetanın lisansı olmadığmdan Şişll Kokiye (6), MeUke (5), Nilüfer (5). leji Ortaya: Işık Lisesi Orta, sahaPertevniyal Lisesi ile Saint Benoit ya çıkmadlğından Fındıklı Ortaya Lisesi arasındaki voleybol maçına hükmen yenik sayılmışlardır. Vefanın saghafı Gündüz rahatça 1 inci ligde oynar! Yazan: Parasız futbol oynaııır mı? diye düşüııenlere liseler arası maçlara gitmelerini tav siye ederlm. Hiç bir menfaat gözetmeden yalnız ve yalnız renklerinin başarısı için tam bir amatörler mücadelesi halinde geçen bu karşılaşmalar hakikaten seyre değer. Dünkü Vefa Pertevniyal maçı bende bu intibayı bıraktı. Geçen senenin şampiyonu Vefanın nispeten ağır bastığı müsabaka, son derece zevkli geçti, hele karşılıklı yapılan goller Sadri USUĞLU nıaçm heyeeanını bir misli artırdı. 1 0 galibiyetten 21 mağlubiyete düşen Vefalılar beraberliği son dakikalarda rakiplerinin kendi kalesine attığı golle sağlıyabildiler. Vefanın 4 numaralı futbocusu Gündüz. shanın yıldızı idi, diyebilirim ki dünkü oyu ııu ile birinci profesyonel ligde rahat oynar. Aynı takımın S nunıarası Hacı ile Pertevniyalin 2 numarası Seyan'ı istikbâl vâdeden kabiliyet olarak gördüm. arasındaki îddialı maç, 22 berabere sonuçlanmıştır. Çok kaliteli ve güzel geçen karşılaşmada Vefanın gol lerini 13. Dk. Yavuz. 75. Dk. Utku 'Pertevniyalli kendi kalesine), P e r ıe%niyalin gollerini ise 69. Dk. Oktay ve 73. dakikada Orhan atmışlardır. Vefa: Irfan (7) Melih (8), Halil 181 Gündüz K. (10). Ahmet (9), Hacı (9) Esadullah (7), Türen (6), Cevat (7). Yavuz (9). İhsan (7). Pertevniyal: Halil (7) Necdet '5ı, Murat 15) Orhan (7), Rıfkı '9ı, Utku (6) Ali İhsan (5). Nuri (7). Oktay (7). Aziz (7), Seyhan (9). Vefa Stadı Eski yılların şampiyonu Kabataş, Bakırköy'ü 51 gibi açık bir farkla yenmiştir. Golleri Kabataş'tan Ender ı3), Serpil ve Caner; Bakırköy'ün tek sayısını Utku yapmışlardır. İkinci önemli m a ç da Galatasaray ile Haydarpaşa arasında olmuştur. İlk devresi 00 biten maçı 21 Haydarpaşa kazanmıştır. Golleri Haydarpaşadan Altan, Ahmet, Galatasaraydan Mehmet kaydetmişlerdir. Haydarpaşa: Korkut (7) Şenol (6). Ersin (5) Öçal (7), Akın (5), Nusret (5) Ahmet (7). Gediz (8). Altan (8). Aykut (7), Yağız (7K Galatasaray: Mehmet (7) Selman (7), Cem (5) Tacettin (6), Esen ı8>, Oğuz (5), Çetin (7), Orhan (6), Mehmet K. (7), Kemal (.7). Fenerbahçe Stadı Kadıköy Özel Ticaret Koleji. egçen yılın iddialı takımı Pendik Li sesini 10 yenmiştir. Ticaret Kolejinin sayısız fırsatlar kaçırdığı m a ç ta t e k golü Tayyar atmıştır. Ticaret Koleji: Murat (6) Yaşar (5), Ahmet (6), Erşan (6), İrfan (6), Avşin K. (8) Savaş (10), Lâmi (8). Tayyar (91, Kemal (7), Melih (6). Pendik Lisesi: Oktay (8) İdris (6), Levent (7), Sedat (5). Ertuğrul (9), Reşat (6), Ali (61, Abdullah ( 6 \ ?ref K. (8ı, Birol (6i. Varol (6ı. v \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog