Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel B A S 1 N A H L A K T A S A S 1 N A U Y M A Y 1 T A A B B Ü T E D E B •¥ tt X Sahlbi: NAZİMB NADt * Genel Yayın MOdürü: ECVET GÜKEStN * SorumJu Müdüı EROL DAI Ll • Basan ve yayan: CUMHUKİYET MatbaacüıE ve Gazetecililr T..VŞ. . Cağalofiu Halken sokuk No 3941 BUROLAR GÜNEY tLLERİ: Küçütsaat Meydanı. Edlrne Hanı Adana releion: 4550 • ANKARA: Atatort BuJvarı ABONE Senellk 6 aylık 3 aylık ve Türklye 75 00 40 00 22 00 İLÂN Harlcj 150.00 80 00 44 00 Teneı Ap Yenlşenıı ielelun: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: GazJ Bulran No 18 Tel: 31230 Baçıı* (Martu) 2 3 4 8 ınc) saulieleı (stuıtımi) 6 7 QC! aanUeıet • Nlşan. Nucftö Bvıenme. Dugum (Mastu) Ö!üm. Meviıt Teşekkur re Kayıp trama Kayıp (Kellmesl) 150 U n 40 » 35 • 75 • 90 » 1 • SAY1S1 25 KURUŞ (Baş tarafı 1 inci sahifede) Johnson Doğu Batı gerginliğini azaltabilir. Goldvvater kazansaydı, harb çıkabilirdi.») ler üzerinde veya ibarelerde yapılan ıncı sarufede) durum karşısında, kendimi tama(Baş tarafı 1 inci sahifede) Dışişlerinin görüşü Federal Almanya Başbakanı Ludtartışmalarda hâ!â askıda kalan bir rüşmelerde Cevat Açıkalın ile Mi Ankara 4, (Cumhuriyet Bürosu) (Baştarafı I inci sahifede) reddederek bütün Amerikan mil wig Erhard, Başkan Johnson'a bir çıkarılışında en önemli rolu oynı men içkiye vermiştim. İçki masakoyan arasında geçen esprili ko Dışişleri Bakanhğı sözcüsü İsmail mesele vardı. Bu; Kıbrıs konusunda törlüğü sağlamıştır. Kendisi hâlen, letini, derin bir hayrete düşürmüş tebrik mesajı gönderen ilk Avru yan Emreaip, mahkemeye verdiği larında teessürümden, (Ah biri ba90 dakıkalık ifadesi sırasında. şim bamı öldürse kendisine yarım milnuşmayı anlatmıştır. Espri şöyley Soysal, basın mensuplarının, Erkinin tebliğe "federasyon> maddesinin gi üç ay önce geçirdiği bir uçak kaza tür. palı lider olmuştur. Erhard telgrarip girmiyeceği idi. Ancak kokteyl sından dolayı hastanede bulunmakdi: Mikoyan, Cevat Açıkalın'ın az Moskovayı ziyaretinin yönü ile ilArizonalı senatör, basın sözcüsü fında Başkan Johnson'un yakın bir dıye kadar. esrar perdesine biirülü yon lira verirdim!..) diyordum. Bu votka içtiğini f arketmiş ve: «Ne gili olarak yönelttikleri bir soruya de ayaküstü yapılan görüş teatisinde tadır. vasıtasiyle saat 19 civarında bir de gelecekte müttefik liderler ile «hür bu olayın bazı yönünü aydınlatmıs şekilde konuşmamı duyan Adnan Özpetek (sanıktır) benden haberden içmiyorsunuz?» diye sormuş. •Mevcut paktlar ve rejimler saklı bu konuda yeni bir formül bulundu meç vereceğini bildirmekten başka ülkelerin ortak .neselelerini» görü ve özetle şunları «üy lemişti v • Cumhuriyetçi Partinin 55 yaşın « 1961 yılı Haziran ayında, bir siz hazırlığını yapmış. Babam öldüAçıkalın ise, durmadan kalkan ka kalmak şarüyle iki ülke arasındaki ve Sovyet yetkililerine verildi. daki adayı Goldwater, Başkan se bir açıklama yapmamıştır. Cum • şeceği ümidinde olduğunu ifade etdhelerden urı mm mm m m bbbb ilişkilerin iyi komşuluk kurallarına Erkin'in basın toplantısı çimlerinde kaybeden adayın gele huriyetçi kampında, mağlubiyetin mektedir. Paristen ise, henüz bir pazar günüydü. İsim ve hüviyetı rüldükten sonra, cenaze merasimi meçhul bir şahıstan gelen ihbar sırasında cinayeti nasıl düzenledidehlerden bizar vaziyette: «Sonra göre geiiştirilmesidir. Bu. sarmaşdoneksel olarak vermesi gereken kabulü anlammdaki ilk ve tek de ses çıkmarmştır. Dışişleri Bakanımız Feridun Cemal • mağlubiyet mektubunda. 50 bin lira karşılığm ğini bana anlattı. Hâdiseden sonra, halim nice olur?» demişti. . Erkin laş oimak demek. değildir» cevabını demecini» vermeyı meç, seçim kampanyası idarecisi Erkin, bugün burada yaptığı basın Londrada da, Merter cinayeti için ifşaatta bu Adnana 300 350 bin lira para verbu hâtırayı naklettikten sonra o vermiştir. Denison Kitchel'in «galiba bu ilk toplantısında. Sovyet lıderleri ile göİngiliz İşçi Partisi liderleri, Gold lunacağı yazıhydı. Bunun üzerine dim. Polise, Adnanın imâlı hareketzaman müzakerelerın kesilmesinMoskova görüşmelerinin birkaç ko rüşmesi neticesinde, • Rusların şimdi l ravundu kaybediyoruz» şeklindeki İngiltere water'in kazanması ihtimalinin bi maktulün oğlu, Rauf Merter'i bula leri yüzünden herhangi bir ihbarden Türkîye ve Rusya'nın çok za nunun görüşülmesinden ziyade iki (Baştarafı 1 inci sahifede) sözleri olmuştur. le düşünülemez olduğunu belirtmiş rak, 50 bin lira verip veremiyece da bulunamadım.» rar gördüğünü, şimdi ıse tekrar işe ülke arasındaki ilişkilerin geliştiril Türkiye'nin Kıbrıs tutumunu daha Johnson'un zafer demeci iyi anladıklarını» söylemiş. fakat Gerçekte VVilson Hukümeti • ler ve memnunluklarını ifade et ğini sordurdum. Verebileceğini söy Cinayetten sonra, Vana tâyin edibaşlandığını sövlemiştir. raesi amacını taşıdığını da belirten «Sovyetler Birliği'nin Başkan Johnson ise seçimi kazan mişlerdir. önümüzdeki nin, Doğu Bloka ile olan ticari lemesi üzerine, ihbarcı şahsı, Ka len ve 27 Mayıs devrimini takiben sözcü. bu konuda şu bilgileri ver Birleşmiş Milletler Genel KurulunİHALELER KONUSU dığının kesin olarak anlaşılmasınmünasebetleri geliştirmeğe önBatı Berlin Belediye Başkanı ve dıköydeki bir otelden çağırtarak. tekrar eski görevine getirilen CiBugünkü görüşmelerde Kıbrıs ko miştir: da Türk tezini destekleyip desteklecelik verdiği hesaba katılırsa, dan sonra, bu sabaha karşı Austin Alman Sosyal Demokrat Partisi li dinledik. Bu şahıs. cinayeti, sanık nayet Masası Sefi Şeref Kılıçtakan «Hükümetimiz, Sovyet Eusya'ya miyeceğini Belediyesinin toplantı salonunda, nusundaki mutabakattan sonra iktipeşinen tahmin etmek Türk • Sovyet ilişkileriııin de lardan Tahsin Merter'in de dahil ise, Tahsin Merter'in bu ifadesinin deri \Villi Brandt; Johnson'a gönsadî meseleler üzerinde durulmuş bir kültür anlaşması projesi teklif arzusunda olmadığını» belirtmiştir. aynı yönde sağlam temellere kendisini çılgınca alkışlıyan bin derdiği tebrik telgrafında, İngiliz olduğu bir şebekenin organize et doğru olduğunu söylemiştir. etmiştir. Sanatkâr ve ilim adamı detur. İktisatçı olan Mikoyan. güç'.ükKrkin, Sovyet liderleriyle umnmi oturtulmasının endişe verici lerce taraftarma hitaben, merakla ve Amerikan seçim Ancak. dünkü duruşmada, olayın sonuçlannm tiğini söyledi ve hikâyeyi başından lerin kaldırılmasını istemiş. Erkin ğişimini öngören bu projeye göre iki fikirler üzerinde. Cumhurbaşkanı Mi bir durum olmadığı belirtil beklenen «zafer domecini» vermiş belli olmasından sonra artık Batı sonuna kadar anlattı. tek görgü tanığı küçük Atillâ Merülke arasında yıllık programlar dü koyan ile de ticari konularda görüşise zorluklardan bahsetmişür. Zor, mektedir. Teni hükümetin Ti tir. İhbarcıya göre, cinayeti Adapaza ter'in polislerce ifadesinin alınmablokunun her alanda birleşmesi luklar özellikle Rusların yatırımlar zenlenecektir. Öğrenci değişimi konu tüğünü açıklamıştır. caret Bakanı üouçlas Jay'ııı Konuşmasına, «Bu sonucu müm yolunda çalışılması gerektiğini söy rında bir grup tertiplemiş. Sanık mış bulunması da dikkati çekmişda ihalelere girmemeleri yüzünden sunda bizim her hangi bir teklifimiz Erkin, gazetecilere, «Kıbrıslı Rumhâlen Komünist Çinde bulun kün kılan bütün Amerikahlara te lemiştir. lardan Adil ve Nadir Bezirgân kar tir. Duruşmaya başka gün devam meydana gelmektedir. Bu arada ya olmamakla beraber, onların bu konu lar, Türkleri tekrar katletmeye başmasına da dikkati çeken siya şekkür ederek» başhyan edilecektir. Başkan tırımlar için kredi kolaylıkları da üzerinde durdukları anlaşılmaktadır. ladıkları takdirde Türkiye'nin KıbAmerikan seçimlerimn sonucu deşler, önce Ahmet Merter'i öldürsi çevreler, tnçiltere ile Tiir Johnson. bundan sonra Amerikan bahis konusu edilmiş ve Mikoyan, Ancak, bunun şimdilik bale öğrenci rıs'a çıkarma yapmasma kimse mâhakkında Veni Delhi'de henüz res mek için, kendisine teklifte bulunkiyenin dış ticaret dençesinde milletini bekliyen muşlar. Kabul etmeyince, başka bir yüce görevin Bonolar Rusyanın ihalelere girmesi gerekti si değişiminden ileri gitmiyeceğini sa ni olamıyaeaktır demiştir. ki açıklar itibarile Doğu ülke ryaraları sarmak ve tek bir vücut mi bir yorunı yapümamıştır. Fakat köyden Adil Dönmez ile Şakir A nıyorum. ğini. bu hususta Ticaret Bakanma bu sonuçları öğrener.ler arasında yaz'ı kendilerine bulmuşlar. İhbar(Baştarafı 1 inci sahifede) lerinde ihraç pazarları bulma Ticaret alanında ise onlar bir gedirektif vereceğini söylemişür. zorunlulj^una dikkati çekmek halinde birleşmek> olduğunu söy umumî bir memnunluk müşahede cının bu ifadesi üzerine, ilk iş ola hesapları tutması şeklinde ortaya çıYine ihaleler koııusunda Rusların nişlemeyi ve eski anlaşmanın dar edilmiştir. Cumhuriyetçi adayın rak Tahsin Merter'i yakalattım. Ön kan bu güçlüklerin giderilmesi ile tedirler. Bu yiizden, ticari şe lemiş ve şöyle devam etmiştir : Nazilli fabrikasınm tevsii işine gir sınırlanna çıkmayı istemektedirler. « Şu anda duyduğum hisleri büyük farkla mağlübiyetinden pek ce bir şey anlatmak istemedi. Ço ilgili çalışmalarm on, onbeş gün irekçeleri dolayısivle Erkinin, medikleri Mikoyan Erkin görüş Biz de aynı düşüncedeyiz. Ancak, ik .Moskova temasları. Jay'ııı Ko ifade edecek kelime bulmaktan aci memnun olduğu anlaşılan bir Hint cuğunun akıbetinden endişe duydu çinde olumlu ya da olumsuz bir somesinde ele alınan örneklerden bi tisadi ilişkilerin etüdü uzun sürebi münist Çini ziyaretine benze zim. Her şeyden fazla olarak. iti li, «Goldwater kazansaydı altın de ğunu söyledi. Teminat vermem ü nuca ulaşacağı beklenmektedir. rini teşkil etmiş ve Sovyet Deviet lir. çalışaca ğil, hava alırdık» demiştir. tilmektedir. Her şeyden önce madınıza lâyık olmaya Olumlu bir sonuca ulaşılması hazerine, müşterek dostumuz Şemsi Görüşmeler belirli birkaç konuya Başkanı. Nazilli jerine Kayseri fabİngiltere, fanatik peşin hiikiim «ım. Çe?itli oy kullandık, fakat... Ankarada Ülgen ile ilgili memurların huzurun linde hazırlanacak kanun tasarısı rikasının tevsii işinin Ruslar tara formül arama amacını taşımamakta lerin geliştirdisi düşmanlık dünyanın karşısına tek bir vücut T.B.M.M. ne en kısa zamanda sunuAmerika Birleşik Devletleri Başfından yapılabileceğini açıklamış dır. Türkiye ile Rusya arasındaki duygularının uluslararası tica halinde çıkmalıyız. lacaktır. Olumsuzluk halinde ise yekanlık seçimini Lyndon Johnson'un Atina, 4 (Özel muhabirimizdcn) ilişkilerin geliştirilmesi için temeli tır. ret iliskilerinde ajır basan bir ni yollar araştırılacaktır. Dün akşam uçakla Atinaya gelen Amacımız yaralarımızı sarmak kazanması, Ankara siyasî çevreleatma hedefini kapsamaktadır. Saîonu hmca hınç dolduran dinunsur olmasını kabnl etme Kremlinde rince, «sevinilecek bir olay» olarak leyiciler kadar, sanık sandalyesine Görüşmelerde Kıbrıs meselesinin NATO Genel Sekreteri Brossio'nun mektedir. Nitekim, siyasal ger ve bu ülkeyi bir bütün haline ge vasıflandırılmıştır. Erkin Mikoyan görüşmesinden ele alınmış olması genel hedeflerin hava alarunda verdiği demeçte KıbKeban Barajı oturmuş kaatil zanlılarının da tüm • ginlikler yüzünden Amerikanın Kü tirmek olmalıdır.» sonra Kremlin sarayına gidilmiştir. içinde özel bir yer tutmaktadır. Bu ns meselesini görüşmekle mükelBu konuda Türkiye Dışişleri Ba kulak kesüdikleri bu ifadenin, dâ(Baş tarafı 1 inci sahifede) Başkan Johnson daha sonra. eşi Saat 16 da Erkin, Rus Ticaret Baka konuda ortak bir ortam olmasa bile lef olmadığını söylemesine rağmen baya karşı giriştiği boykota katılkanlığı sözcüsü, şunları söylemiş vayı enteresanlaştıran bir yönü de, de yeni bir baraj yaptığından, nını ziyaret etmiş, bu görüşmede, yayınlanacak tebliğde ortak nokta Yunan siyasî yetkililerine göre Bros ma çağrısında bulunmasının, İngil ve iki kızı başta oimak üzere, ken tir: Tahsin Merter'in, polis şeflerine Türk projesine şüphe ile bakmakRus Ticaret Bakanı Mikoyanın tav larm çıkacağına inanıyoruz. Kıbrıs, sio, yapacağı temaslarda özellikle tere tarafından kabul edilmediği disi îçin çalısan bütün Amerikalı«Dünya politikası ve barışı için, verdiği bilgi olmuştur. tadır. Türkiyenin bu iki ülke ile siyelerine uyduğu için pürüzlerin Türkiye bakımından milli, âcil ve Kıbrıs meselesi, Türk • Yunan mü ve bunun İngilterenin Kübaya oto lara teşekkürlerini ifade etmiş ve Babasını öldurenlere 350 bin devamolan bağlarının zaman zaman gevbüs ihracına bir etkisı olmadığı seçimin sona ermiş olmasından do Johnson'un muvaffakıyeti. izalesi kararlaştırılmıştır. bizzat Türkiye Rusya ilişkilerini nasebetleri ve NATO askeri yardı belirtilmektedir. lira vermiş! lılık, istikrar ve teenni bakımlannsediğini gözönünde tutan Batıhlar, Hâlen teknik heyetler ticaretin etkiliyen bir sorun ise de esas ama mı konulan üzerinde çalışacaktır. layı bütün Amerikan milletine bir dan sevinilecek bir olaydır.» Cınayetin işlenişinden 2 yıl sonra Keban Barajının finansmanma anartmasıhı sağlıyacak tedbirleri ara cımız. iki ülke arasında daha iyi kom lik çağrısında bulunarak, «Benim tdeolojik aynlıklar ve ticaret Yunan yetkilileri, Brossio'ya KıbJohnson'un tekrar Birleşik Ame kaatil zanlısı olarak yakalanmış bu cak üçlü bir anlaşmanın kabulünmaktadırlar. Ingıliz fşçi Hukümeti Muhafaza için çalışanlardan ve bana karşı rika Başkanı olmasının. Kıbrıs me şuluk ilişkilerine bir temel bulmak rıs meselesinin NATO'nun hallededen sonra katılmak amacındadırSaat 16 da Türk Büyükelçiliğinde tır. kâr Parti iktidarı devrinde oldu • olanlardan, parti ayrılıklarını dü selesi üzerinde yaratacağı etkilere layla ilgili şunları anlatmıştır: ceği bir konu olmadığını ve meselar. Gromiko şerefine bir ziyafet verilMilletlerde ğu gibi ideolojik ayrılıkların tica şünmiyerek, birleşmelerini istiyo de temas eden sözcü demiştir ki: Gürüşmelerin karşılıklı ihtiyat, lenin halen Birleşmiş «Babamm bana takındığı menfi miştir. Sovyetler ise, Türk Rus ilişkiciddiyet ve samimiyetle geçtiğine beklediğinin söyleneceğini ileri sür ri düzene bir tesirı olmaması ge rum> demiştir. « Kıbns meselesinin alevlendiği lerinin düzelmek yolunda olduğu Ortak bildiri dair haberler alıyoruz. Ancak, iliş mektedirler. Siyasi çevrelerde ise rektiği inancını taşıdığından Türkbir sırada, Amerikada seçimlere gi Son sonuçlar Buzlar çözülüyor bu günlerde Keban Barajı ile ilYarın sabah yayınlanacak Türk • kilerin kurulmasında. bir sarmaşdo NATO Genel Sekreterinin Birleşmiş , Sovyet münasebetlerinin ticarî badilmesi bizi sabırlı olmaya sevketTasnif devam etmektedır. San miştir. Bundan sonra, Amerikanın Rus ortak bildirisi üç kısımda top laş olma durumundan ziyade tedrici Milletlerdeki Kıbrıs müracaatının kımdan takviyesini olumlu karşı (Baş tarafı 1 inci sahifede) gilenmekte ve gelen haberlere gölanacak ve Kıbns en önemli yeri bir gelişmeye gidilmesi beklenebi geri alınması için Atinanın Lefkoşe lamışlardır denebilir. Bes yıllık dıkların «İ91 inden çıkan oyların daha sâkin daha realist ve daha dü Kızıl Meydanda ortada Lenin oldu re barajm bütün finansmanını ünezdinde müessir olmasını istiye kalkınma plânının dış finansman tasnifi şu neticeyi vermiştir : işgal edecektir. Sovyetler Londra lir.. şünceli bir şekilde bu meseleyi ele ğu halde yeni Rus liderlerinin hi zerine almak istemektedir.» kaynaklarının sadece batı konsorsi ve Zürich anlaşmalarının mer'î olyerarşiye göre dizilmiş resimleri, Sözcü, Erkin'in 6 kasım gecesi Tür ceği kanaati yaygmdır. [Bu yazının neşir hakkı Johnson 39,505,022 alacağını ümit ediyoruz.» yumuna bağlanması ve dıs yardım duğunu kabul etmişlerdir. Aynı şe kiyeye geleceğini ve ertesi sabah yıldönümünde yapılacak törenlere İyi niyet heyeti Türkiye'de gazetemize aittir.] Goldvvater 24.889,651 Milliyetçi Çin hariç bütün ların Menderes iktidarı sırasmda kilde federasyon sistemini de des Başbakan lsmet Inönü'yü ziyaret ede katılması katileşen Komünist dünİyi haber alan haynaklar, bu araYaklaşık olarak 71 milyon Amedünya memnun tekliyeceklerini açıklamışlardır. yanın ileri gelen kişilerinin isimlerek kendisine bilgi vereceğini de söz da, NATO Genel Sekreterinin Türk birikmıs olan faızli dış borçların rikalı oy kullanmıştır. Kemal Satır Londra. 4 (A.P. • a.a. • Kadyolar) rinin açıklanması, 7 kasıma 3 gün Ancak bunun belirtilmesinin dış lerine eklemistir. • Yunan münasebetlerini «gözliye ödenmesine sarfedılmesinın TürTemsilciler Meclisinde ise. 435 Güney Vietnamdaki savaşın kuze kaldığı bugünlerde herkesin dikka(Baş tarafı 1 inci sahifede) müdahale olacağı gerekçesiyle orcek» bir iyi niyet heyetinin kurul kiyeyi yardım imkânlarmı artırma Dün akşamki kokteyl ması için sondajlanna Atinadan ya sevkettiği İngiliz siyasi çevre sandalyeden 278 i Demokratlar, ye sıçratılacağını ümit eden bazı tini çeken olaylardır. uğurda elde ettiğimiz olumlu netitak bildiride yer almasını istemeÇine mektedirler. Erkin ise, bu konuda Türkiye Büyükelçiliğinde dün gece başlıyacağını ve Ankarada yapaca lerinde kabul edilmektedir. Dış 134 ü de Cumhuriyetçiler tarafın Vietnamlı idarecilerle Kızıl Kızıl Çinin resmî ajansı «Yeni celer, bizi Cumhuriyetin gelecek ısrar etmektedır. Gromiko şerefine verilen kokteylde ğı görüşmelerden sonra bu konuda borçların sadece 1965 yılı faizinin dan kazanılmı.ştır. 23 sandalye için karşı daha sert bir tavır takmıla Çin» Moskovadaki 7 Kasım şenlik Türk nesillerine bahşedeceği mutlu Kültür anlaşması konusunda bir Rus tank mareşali de bulundu. kesin bir karar alınacağını ileri sür 77 milyon sterlin tuttuğu hesaba yarış devam etmektedir. Bunlar cağmı uman Milliyetçi Çin yetkili lerine Kızıl Çini temsilen katılacak katılırsa, İngiliz çevreleri, Türki dan 12 sinde Demokratlar, 11 inde leri dışında Johnson'un Başkan se heyetin başında Başbakan Çu En kılmaktadır. Türk halkı, lâyık olduTürk projesi kabul edilnüştir. Bu Bu, 29 Ekimden bu yana Rus büyük mektedirler. yenin, Sovyet yardımını kabul et de Cumhuriyetçiler ileridedir. e medeni seviyeye gün çilmesi bütün dünyada memnunluk Lay'ın bulunacağmı açıkladı. Halna göre, ilim adamları, sanatkârlar lerinin katıldığı Türk Elçiliğindeki 1964 yıh için NATO yardım faslı daha hızlı olarak ikincisi olu sona ermek üzere bulunduğundan, mekten başka bir tercih karşısın • Eski durum şöyleydi: Demokrat la karşılanmıştır... buki geçen gün Pravda'da yaymlamübadelesi daha sık yapılacaktır. parlak kokteyllerden da bulunmamasını anlayışla kar 254. Cumhuriyetçi 177, boş 4. nan bir makale Kızıl Çine târizlerAncak Ruslar, öğrenci mübadelesin yordu. aralık ayında Pariste toplanacak şılamaktadırlar. Türkiye'nin birçok problemleri isim tasrih etmede de ısrar etmektedirler. Şimdi bu Kokteylde Gromiko oldukça yor NATO Bakanlar konferansı ve 1965 Kıbrıs'ta 30 bin Türk de bulunmuş ve«maceraperestlikle» vardır. Bunu biliyoruz. Ancak, mera Evvelki günkü seçımlerde. 50 eden Kızıl Çini na yanaşmak istemiyoruz. gundu. Buna rağmen etrafındakiler yılı yardımları gözönünde tutularak Öte yandan Keban barajının fi yalet valisinin 25 inin değiştirilmeleketimizde şimdiye kadar başardık(Baş tarafı 1 inci sahifede) itham etmişti. le espri yaptı. Hattâ larımız ve büyük milletimize kar?ı Erkin Gromiko'yu Türkiyeye daki dört kişilik Rushemen arkasın Yunanistan tarafından yeni teklif nansmanı konusunda Batıhların is si için de oy kullanılmıstır. Deği ! dan hareket etmesi gerekmekteydi kadınlar gru ler yapılacağı ilâve edilmektedir. teksizliçınin Türk yetkilil»rini haKızıl Çin Başbakanının bu maka beslediğimiz güven, bütün bunları davet etti puna zaman zaman takıldı. Bu ara Hükümet sözcüsüne göre. Yunan yal kırıklığına uğrattığı ria bıli şecek valilerden İS i Demokrat, ancak. Rum Hükümetinin bazı mad leden sonra bayram kutlamak vesi halledeceğimizin teminatıdır. Ata;; Ankara 4, (Cumhuriyel Bürosuı da gazetecilere de • görüşmelerden hukümeti 1965 yılı için savunma niyor. tkinci beş vıllık plânda 125 7 si de Cunıhuriyetçıydı Gelen so delerin gümrüğe tâbi tutulmaşını ıs lesile de olsa Moskovaya gelmeye türk gençliği bu iraanla doludur.» Dışişleri Bakanı Feridun Cemal memnunum> dedi ve diğer suallere masraflarını kısmayı düşünmemek milyon sterlin tutacak olan Keban nuçlara e;öre. deneede bir değişik temesi. bazılarının da ithalât rejinıiErkinin Sovyet Rusya Dışişleri Ba meydan vermeden etrafındakilerle tedir. Aksine, NATO yardımları ile : barajının tıpkı Mısırın Asuan ba • lik olmamıştır. ne aykırı olduğunu bildirmesi, ge arasında, aradaki anlaşmazlığm Amerika'nm Türkiye Büyükelçisi kanı Andre Gromiko'yu, Türkiyeye konuşmağa geçti. Johnson'un muteber oyların "iı minin hareketini bilinnıiyen bir takaldırılması için bundan sonra inat Raymond Hare, Belediye Başkanı karşılanmıyacak bazı masrafları rajında olduğu gıbı, Sovyetler Bir dâvet ettiği bugün açıklanmıştır, Erkin ve Gromiko kokteylde bir Yunan kaynaklarından kapatmayı liği tarafından finanse edilmesi 6162 sini toplıyacağı hesaplan rihe ertelemiştir. çılıktan vazgeçileceği şeklinde yo Haşim Işcan, Vali Niyazi Akı da kaBu dâvetin, Erkinin Moskovaya gi kaç defa kısa olarak konuştular ve tasarlamaktadır. Bu suretle 1965 nin ihtimal dışı olmadığı ıfade e maktadır. Daha önceki rekor, "o Sözcü, bu konu ile ilgili olarak rumlanıyor. tılmışlardır. dişine bir iadeyi ziyaret teşkil edece yarın nerede ve ne zaman, buluşacak yılı bütçesinde sa\oınma masrafla diliyor. Hatırlanacağı gibi Moskova ile , 60.8 ile müteveffa Roosevelt'e aitti. | Kızılhaç Teşkilâtı nezdinde teşebbü ği de ifade edilmiştir. Belirtildiğine larını te.ıbit ettiler. İki heyet men rı azalmış değil, yükselmiş olacaki se geçildiğini ve yaklaşan kış dola Pekin arasındaki münasebetler, ge ' KAYIP Pasomu kaybettim, hük Kıbns meselesi göre dâvet tarihi bılâhare tesbit edi supları yarın yayınlanacak müşterek tır. I yısiyle göç eden Türklerin durumu çen yılın haziranında Sovyet ve Kı mü yoktur. Kıbrıs meselesıne gelınce: îngil lecektir. tebliğin üzerinde tartıştılar. Cümleözel Kalamış Lisesi nun gerçekten çok vahim olduğunu zıl Çin Komünist Partisi heyetleriAnkaraya geliyor tere, Moskova görüşmelerınde danin iki komünist dev arasındaki ideifade etmiştir. 463 Notnan SAYILI Brossio, Atina temaslarını bitir ha çok Adadaki İngiliz askeri üsolojik ihtilâfı halletmek amaciyle (Cumhuriyet: 13505) | Amerikan CARE Teşkilâtının fadikten sonra yarın akşam Ankara lerinin geleeeğim tâyin edecek her yapılan sonuçsuz konferansı mütaı aliyete geçtiğini ve bir miktar batya gelecektir. Türk hukümeti yetki hangı bir gçlişmeve varılıp varılakıp kopma derecesine varmıştı. O KAYIP Şebekemi kaybettim. Çankırı Pıyare Okulu Bando I taniye yardımı yapacaâını da sözcü lileri de Brossio'nun Ankarada ya »ıyacağı üzennd? durmaktariır zamandan beriye ne Kızıl Çinden Hükümsüzdür. Öğretmenliglnden emekll Salilı i aç'.ki.nmıştır. pacağı temasların ağırlık noktasın: Türkiye ile Sovyetler arasıncla Kıb Günay'm kıymetll esi. Naslye Rusyaya, ne de Rusyadan Kızıl ÇiMüzeyyen ÜLUDAG Kıbns meselesi ve Türk Yunan rısın bajiımsızlığını kurumak ve İrgen. Saadet Kurutluoğlu ve ne herhangi bir idareci gitmişti. (Cumhuriyet: 13504) münasebetlerinin teşkil edeceğinı kapıları Enosise kapıyan bir çözüm Perihan Canalır. ablalan. Dr. İstanbuldaki belirtmektedirler. Fakat bu konu yolu bulmak konusunda karşılıklı Kudret Kurutluoğlu. Zlya Car.ı daki Türk görüşünün. Yunan görü bir anla^ma ortamı bulundugu bi al'ın baldızı, İlhan. üğur, Tomrls. Mehtap, Oğuz ve Gökhan'ın şünün aksine, iki meseleyi birbiriy üniyor. fngilterenin politiknpı BirAmerikahlar sevgill «Zabit teyzelerl le ilgili tutmak yolunda olduğu an leşmiş Milletler çprçeve<;ı içinde (Baştarafı I inci sahifede) ingiliz çıkarlarını koruyacak bir laşılmaktadır. Sayı: 19«4 639 SAİME GÜNAY ziyade Goldvvater'un Cumhurbaşkan Erki NATO daimi delegemiz Büyükel çözüm yolu bulunmasıdır Bir borcun temıni istifası ıçin mahcuz olup paraya çevril4 kasım gecesi vefat etmiş ve lığına seçilmemesine sevinerek evleçi Muharrem Nuri Birgi. Ankaraya nin, Türkıyedekı Amerikan askeri mesine karar verilen Eyüp Tapu Sicil Muhafızlığımn 7/5/1964 ebedi istlrahatgâhlna tevdi edilrinde kutlama partileri vermişlerdir gelmiş ve Genel Sekreterin yaoaca üslerı gibı Kıbrıstakı tngiJi: ı^letarih ve 895 yevmiye sayılı kayıt örneğinde yazıh Sağmalcılar miştir. Konuştuğumuz Amerikalılardan ka f (Bu Akşam Açılıyor) * (Her Aksam) ğı temaslarla ilgili ön hazırhklarda nnı de Sovyetleri? görüsme»e yaköyünde, köy içi sokağında kâin 12 pafta. 1721 parsel sayılı arMevlâ rahmet eyleye. dın gazeleci Miss Anne Bruno: >Bu naşıp yanaşmıvaraC'! merak edil • bulunmuştur. sadaki 295 hisse itibari ile borçiuya isabet eden 99 hissesinin sonuç hem Cumhuriyetçiler, hem de mektedir tamamı: Cumhuriyet 13517 millet için çok iyi oldu. Goldwater GAYRİMENKUL: Eyüp Kazasımn Sağmalcılar köyünde İs gibi düşünenlerin Amerikan halkın tanbul Esenler yolu üzerinde kâin arsanm bir kısmı üzerinde dan rağbet görmedikleri anlaşıldı yapılmış ve altında dükkânı olan kârgır ve nâtamam evdir. Dışı Bu. Goldvater gibi düşünenlere hal Orkestrası eşliğinde Şantöz sıvasız olup birinci katın iç sıvaları kısmen yapılmamış ve kakımız sağduyusunun indirmiş olduMerhum Mustafa Nezih Alpıları takılmarmştır. Elektrik tesisatı vardır. ğu en muhteşem şamardır» demiştir. bayrağın ve Pakize Albayrağın ZEMİN KAT: Önü ve arkası ahşap camekânlı, zemini beton, kızları. Esat Ünalırın eşl, Şevki tavanı rner'i betonarme kirişli dükkân olup kahve ocağı vardır. Ünalır ve Hâle Mocan'm an1 Fen İşleri Müdürlüğü Köprüler Şubesi için lüzumBİRİNCİ KAT: Arka yoldan tek kanatlı kapıdan girilen moneleri, İzzet Alba.\Tak, Şevket u 23 kalem anbar malzemesi 24.575. liralık tahmin bedeli zaik merdivenle birincı kata çıkılmaktadır. Zemini beton merAlbayrak, Nezahat Turat ve diven başı ve hol üzerine kapıları takılmamış iki oda, zemini dahilinde satın almacaktır. İlk teminatı 1843.12 liradır. (Fen Nermln Ekicinin ablalan. İhsan Matineler: Cumartesi Pazar beton evliyeli mutfak yeri ve merdiven başında ayrıca bölmeli, Iş. Malzeme İkmal Şb. de). Firar suçundan maznun 5 Mocan ve Gülhan Ünalırın kaTel: 48 45 22 kapısız W.C. dir. Bu kattan mozaik merdivpnle çıkılan evin üstü ymvalideleri, Gülden ve Demet inci Kolordu 450 nci Sahra 2 Fen İşleri Müdürlüğü Köprüler Şubesi için lüzemini beton terastır Ünalınn sevglli babaanneleri Füze Topçu Taburu erlerinden NOT: Müessesemiz pazartesi akşamlan kapalıdır. zumlu 41 kalem anbar malzemesi, 32918. liralık tahmin Ev; Esenler yolunda (5.0U) metre gerıde oimak üzere (6.00) Salihâtı nisvandan İsmail oğlu 1941 doğumlu İsbedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 2468.85 metre genişliğinde (900) metre derinliğinde parselin bir kısmı tanbul. Eyüp Ortakçılar DaNEZİHE ÜNALIR •«v««»'«t^««»'««.liradır. (Fen İş. Malzeme İkmal Şb. de 83 kurus). üzerine yapılmıştır Arsanın gerı kalan sahası boştur. Arkası topvııtpaşa caddesi No. 27 veya Geçirdiği nmellyat neticesinde Reklâmcılık 4162/13510 rak yoldur. Yapı. alelâde malzeme ve işçilik ile yapılmış. nâta 3 Topkapı sur dışı otopark sahası dahilinde (10) No. Taşlıtarla, Dörtyol 22 nci soHakkm rabmetlne kavuşmuştur. mam bir halde ve borçlunun işgaiindedir kak No. 12 de mukim Yılmaz Iı yazıhane 1250 lira aylık icar bedeli üzerinden 3 sene Cenazesi 5111964 Perşembe İMAR DURtMU: Eyüp Rami nahiyesi Sağmalcılar Beledıye Erişoğlu'nun 5 inci Kolordu günü öğle namazını müteaklp müddetle kiraya verilecektir. İlk teminatı 3375. liradır. Şişll camllnden kaldırüarak Zln Reisliğinin 24/9/1964 tarihli 780 sayılı tezkeresine bağlı imar Aşkerî Mahkemesinde 13 Ekim (Emlâk ve İstimlâk Müd. 112 kuruş) cirlikuyudaki aile kabristanına krokisinde işaret edildiği üzere tstanbul Esenler yolundan 1964 günü icra edilen duruş4 Topkapı sur dışı otopark sahası dahilinde (91 No. defnedilecektlr (5.00) metre geride ve arka yoldan (1.00) metre çekilmek sureti masında, maznunun duruşmalı yazıhane 1250 lira icar bedeli üzerinden 3 sene müdTekel Genel Müdürlüğü Enstitüler Müdiirlüğünden: ile (9.50) metre yüksekliğinde taralı sahada inşaat yapılabileceği da bulunmadığından ve ikadetle kiraya verilecektir. İlk teminatı 3375. liradır. (Em1965 yılı Tütün Eksper kursuna askertiğini yapmış 25 bildirilmiş ve imar durumu boş arsa için verilmiş olup, tasdikli metgâh adresinı de bildirme j Cuınhuriyet 13500 I = lâk ve İstimlâk Müd. 112 kuruş). imar plânı gelinceye kadar muteberdir denilmektedir. diğinden, As Mah. Kuruluş | yaşmı aşmamış lise veya muadili okul mezunlanndan (Zive Yargılama üsul Kanununun • YtvZ ÖLÇÜSt: Kadastronun 12 pafta, 1721 parsel sayılı tesraat ve Ticaret Okullan mezıınları tercihan) müsabaka im5 Karaağaç Kurumları Müdürlüğü için lüzumlu 146 192 15 fıkraları gereğince maz î bitine göre (295.37) M2 olup (54.00) M2 si üzerinde borçiuya ait tihanı ile 12 öğrenci alınacaktır. kalem demir malzeme 65.822,85 liralık tahmin bedeli danun gelinceye ve tutuklanındükkânlı ev vardır Geri kalan boştur Kurs 5 sene olup ilk iki senesinde ayda 250 şer lira hilinde satın almacaktır. İlk teminatı 4541,15 liradır. (Kacaya kadar Türkiye CumhuriDEĞERİ: Gayrımenkulün bulunduğu yerin şerefine, imar burs verilir 3.4.5 inci senelerde öğrencilet memur statüsüraağaç K. Müd. 164 kuruş). yeti hudutları dahilinde bulu1 Gölcük kazası Değirmendurumuna, hisseli olmasına, civar ve emsali alım satım rayicine ne tâbi tutlarak aylık alırlar. nan mallannın haczine karar dere Belediyesinin 462.241.40 6 Beyoğlu Evlendirme Dairesi Nikâh salonunda 1 sesöre arsanm tamamına (29 500) yirmi dokuz bin beş yüz lira verilmiştir. lira keşif bedelli yüksek ve Müsabaka imtihanı 21.12.1964 pazartesi günü saat 10.00 ne müddetle fotoğraf çekme işi 72.000 liralık tahmin bedeğer biçilmiş, bu kıymetten 9.900 lirası borçlu hissesine ait olup İlânen tebliğ olunur. alçak gerilim elektrik şebekeda Tekel Enstitülerinde (CevizliMaltepeİstanbul) yapıdeli üzerinden ihale olunacaktır. İlk teminatı 4850. liraüzerine yapılan nâtamam binaya da 16.200 (on altı bin iki yüz) si ihalesi 2490 sayılı kanunun lira oimak borçlu hissesinin (26.100) yirmi altı bin yüz lira delacaktır. dır. (Emlâk ve İstimlâk Müd. de 180 kuruş). Hazım Çankaya 31 inci maddesi gereğince ekğerinde olduğu raporda bildirilmiştir. İsteklilerin 19.12 1964 cumartesi saat 13 e kadar gerekli Hâkim Binbaşı 7 Karaköy Ziraat Bankası yanındaki satış kulübesi siltmeye konulmuştur. İşbu gayrımenkulün satışına iştirak için borçlu hissesine 5 inci Kolordu Askerî Savcısı belgeleriyle birlikte Müdürlüğümüze basvurmaları ayhk 3500. lira muhammen icar bedeli üzerinden 3 sene 2 İşin muvakkat teminakonan kıymetin muhammen bedelinin °o 7,5 kuruş nisbetinde , Telefon: 53 42 85 (Basın 20444/13487) müddetle kiraya verilecektir. İlk teminatı 7550. liradır. (1963 • Basın: 20734 13488) tl 24.362.07 liradır. pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu İcra Me(Emlâk ve İstimlâk Müd. de 315 kurus). 1 '•***+ muruna tevdi etmesi şarttır. Bu gayrimenkulün müzayedesine 3 Eksiltme 24/11/1964 sa8 Galata Yolcu Salonu önündeki Belediyece tesis iştirak edenler şartnameyi ve dosyayı görmüş, okumuş ve münlı günü saat 15.00 de Belediye derecatını aynen kabul etmiş. gayrimenkıılü mahallen görmüş edilen 130 araba kapasiteli otopark 130.000. liralık muEncümeni huzurunda yapılave beğenmiş ad edilirler hammen senelik kira bedeli üzerinden bir sene müddetle caktır. Bu gayrimenkulür' 1 inci açık arttırması 1/12/1964 salı günü işletilmesi işi ihale olunacaktır. İlk teminatı 7750 liradır. 4 İhaleye iştirak edeceksaat 1 • 1 de Eyüp tcra Memurluğunda satılacaktır. Teklif 0 1 (Emlâk ve İstimlâk Müd. de 325 kurus). lerin teklif mektuplannı ihale Aşağıda cinsi, muhammen bedel ve geçici te minatları yazılı (üç) kalem (Madenî Malzeme) edilen bedel muhammen kıymetinin "b 75 ini bulmadığı takdirsaatinden bir saat evveline Tahmin, kira bedel ve süreleri ile ilk teminatları yukade 1 inci açık arttırmadaki arttıramn taahhüdü baki kalmak maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saatlerde yapılacaktır Evsaf ve şartkadar Encümen Başkanlığma rıda yazılı işler 13 Kasım 1964 cuma günü saat 10.45 te Beşartı ile 2 nci açık arttırması 10 gün daha ulaztılarak 11/12/1964 namesi mesaî saatlerinde Komisyonda ve İstan bul Levazım Âmirliğinde görülebilir İsteklilerin vermeleri şarttır. lediye Saraymda toplanan Belediye Encümeninde 1, 2 ve 5 cuma günü aynı ve ve aynı saatte 2 nci açık arttırma sureti ile kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplannı ihale saaünden bir saat evveline kadar mak5 Postada vâki gecikmeen çok pey sürene satışı yapılacaktır. inci işler kapalı zarf eksiltmesi, diğerleri kapalı zarf arttırbuz karşılığı Komisyon Başkanlığma vermeleri. Postada geciken mekruplar kabul edilmez. Tamaler nazarı itibara alınmaz. İpotek • sahibi alacakhlar diğer alâkalılann irtifak hakkı saması suretiyle şartnameleri veçhile ayrı ayrı ihale oluna6 İhaleye iştirak edecekmı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Teklii hiplerinin gayrimenkul üzerindeki hususu ile faiz ve masrafa caktır. ler yeterlik belgelerini ihale gü "nektuplarında her kalemin fiyatı belirtilece'ktir. dahil olan iblâğlarmı işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Şartnameleri hizalarında yazılı Müdürlüklerde bedelsiz nünden bir gün evveline kadar evrakı müsbiteleri ile birlikte Memurluğumuza müracaat etme Belediyemizden almaları şartolarak görülecek veya tesbit edilen ücretler mukabilinde Geçici Kaç liralık leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça tır. T a h m i n i fiat teminatı I baI e alınacağı satın alınacaktır. satış bedelinin paylaşmasından mahrum kalırlar. İhale tarihine 7 Bu işe ait bütün vergi, CİNSİ Lira K r s . Lira Krs. Lira Krş. Günü Saati kadar birikmiş vergi ve masraflar borçluya. ihaleden sonraki İhalelere iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya resim ve ilân bedelleri mütemasraf, tâviz ve tellâliye, iha!e pulu müşteriye aittir. Şartname banka teminat mektuplanm, 1, 2 ve 5 inci iş için 1964 yılı ahhide aittir. Kapaksız raflı saç dolap 315 00 3600 00) 48.000 00 bugünden itibaren herkesin görebilmesi için İcra Dairesi dosTicaret Odası vesikalannı, 6. cı iş için hususî şartnamenin 8 Bu işe ait keşif ve fenMadenî masa 330 00 24.000 00 1800 00 ) yasında ve Divanhanesinde açıktır. İşbu gayrimenkulün yuka24 Kasım 1964 4. cü maddesinde yazılı belgeyi havi olarak hazırlıyacakni şartnameler 25.00 lira beMadenî s a n d a l y e 56 00 47.040 00 3528 00 ) nda yazılı şartlar dairesinde satılacaktır. Gayrimenkul hakkmSalı saat 11.00 ları kapalı zarflarını ihale günü saat 9 dan 945 e kadar del mukabilinde mesal saatleda daha fazla malumat istiyenlerin Memurluğumuzun 1964/639 ri dahilinde Belediye Muhase119.040 00 Belediye Encümenine vermeleri lazımdır. Tamamının 7202 00 sayılı dosyaya mürarpat etmeleri ilân olunur. besinden temin edilir. Tfirk Rus Görüşmeleri Jolıııson tarihi zafer kazandı Johnson'un zaferi Merter cinayeti NATO Genel Sekreteri bugün Ankaraya geliyor Gayrimenkul Satış İlânı OLU1V1 Eyüp lcra Memuriuğundon T. C. | Selçuğun Yeri VEFAT JERTAIV ANAPAİ Istanbul Belediyesinden HÂCIZ KARARI Tütün Eksper Kursuna Öğrenci Alınacaktır ILAN M.S.B. Ankara ( 2 ) No. lu Sat. Al, Kom. Bşk. lığından. (Basın 20660/13481) (Basın: 20724 13486) (Baun 2025/13484) (1862 Baua 20733/13489)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog