Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

5 Kasım 1964 CUMHURÎYE1 SAHtFE BEŞ Yurtta ve Dünyada EKONOMİ SOVYETLERİN EKONOMİK GÜCÜ Yorum TÜRK TIPI OTOMOBİL ğer bazı okumuş kişilere. Srneğln haftalık dergı okuyuculanna, « So\\et ekonomık sıstcmı| ni nasıl bılırsınız''» dıje sorulsa bunlarm çoğu. muhtemelen, Sov>et ekonomismi batıl Karl Marx doktrinlerinin ekonomık hayata uygulanışı olarak tanımlıyacaklardır. Ovsaki bu tum uygun bır cevap değildir. Once Karl Marx doktrınlerı hakkında pek az kimsenin fıkri vardır. Uç ciltlik Das Kapital»i kaç kjşi okumuş ve anlamıştır. Ancak şurası doğrudur kl Sovyet liderlerı bugun faaliyetlerini Mars'a \e Marksist ilkelere çağrı >aparak jorumlama>a çalışmak tadırlar. Sovyetler Birliğinde Bolşe\ıkler bılımci Marx sosyalizminın ilkelerinı aynen uygula>arak dcğıl, Lenın tarafından bunlarm jenıleştınlerek ujgulanması ıle iktidara gelmişler \e devrım başarı ile sonuçlanmıştır. Aşağıdakı yazı cSovyet Economıc Po\ver» adlı kıts} tan çıkartılan sadeleştırılmiş bir özeti vermektedir. Sovyetler Bırlığı Komunıst Partısı programında «Sosyalıst de\rım, ınsanlık tarıhınde yem bır donem, yânı kapıtalızrrun olmesi ve komunızmm kurulraası devrını açtı. Sosyahzm, Sovyetler dıyarında muzaffer oldu» derken bır Amerıkalı bılim adammın Sovjet ekononuk gucu hakkmdakı goru§lennı okuyucularımızın ılgı çekıci bulacak* larını umuyoruz. !r AVRUPADA PARA BİRLİĞİNE GİDİLİYOR Yazan: Prof. Robert W. CAMPBELL Guney Kalifornıya Üniversitesi mln. tuketim \eja şehir ekonomisine transferi problemi. bojlece, çıftçılerın kışısel tercıhleri verıne rejımı temsıl eden otoritelerin kontrolu altına almabilmıştır. Ayrıca mılyonlarca çiftçi aılcsinın kollektif çıftliklerde uretim unitesi olarak savılarını azaltıp bu bakımdan da kontrolu sadeleştirmek mumkun olmuştur. haftalık cahşma «aatınin 35 e ındirilmesi ongorulmek tcdır Bo>lece. «Sovjet işçilerine daha fazla uretim ve tuketımın vanında daha uzun tâtıl sureleri de tanmmaktadır. Bu, rcjımııı ilk jıllarında japılan şikâjetlerın de hak edılen meyveleridir. Rasyonel Plânlama Problemi Uzun Süreli Hedefler Bırleşık Amerika Devletleri ile Sovjet Sosjalist Cumhuriyetleri arasında uzun sureli hedefler bakımın dan onemli bir yarışmanın yapılmakta olduğu artık hiç kimsenin mechulu değildir. Aşağıdakl tablo çeşitli buvume oranlar'na gore Sovyet Endustri uıetiminin, ABD uretim seviyesine kaç jılda ulaşacağuıın hesabı nı gostcrmektedır: Turkıyede otomobıl ımâl etmek ve bu otolann gumrüklenmemış ıthâl malı fıyatma satılmasına çalışmak, ekonomık gehşmemız bakımından kaçınılmaz bır zorunluluk mudur? Her nedense Turk tıpı otomobıl ımâl etmek konusunda memleketımızde uzun sureden berı ısrarlı bır ozentı lurup gıtmektedır. 27 Mayıstan sonra yapılan tâhhsız denemeler den cıddı bır ders alınmadığı da artık ıyıce anlaşılmaktadır. Acaba ımâl edılecek Turk tıpı otomobıllerın gemı yapraak ya da lokomotıf ımâl etmek kadar ekonomık gelışmemıze yararlı olduğunu mu duşunuyoruz? Yoksa bazı Amenkan po htıkacılarının Sovyetlerden ne kadar ılerı olduklarını ıspatlamak ıçın ornek gosterdıklerı gıbı, bız de ekonomık gelışme sevıyemızı ıspatlamak ıçm dunyaya otomobıl uretımı mızı mı gostereceğız.' Turkıyede, az gelışmıç bır ülke olarak, genış halk kutlelennın tuketım sevıyesı zaten çok duşuktur. Ayrıca dığer kalkınan ulkelerde olduğu gi bı bızde de kışılerın harcama zıhnıyetındekı değışıkhk ve ye nı malların câzıbesı tuketım eğılımını gıttıkçe artırmaktadır Demek oluyor kı Türkiye kalkınmak ıçm kışılerın tuketım harcamalarını çok olçulu ve dıkkath bır şekılde kontrol •ltında tutmaya mecburdur. Aksı halde artan gelırlenn bu yuk bır kısmının yatırım yenne tukeüme gıtmesı ve kalkınmanın yavaşlaması kaçmıl maz olacaktır Ekonomılerındekı gelır artışlarını tuketım den çok temel yatırımlar ve verımlı yatırımlar ıçın ajırabılen ulkeler bugun buyuk bır hızla kalkınmaktadırlar. Bız ıse bırakmız dış yardımların yetersızlığmı, ıç tasarruflarımızı artıramamaktan yakınırken bır yandan da kıt kaynak larımızı 29 mılyonu fakır olan bır ulkede 15 bın kışınm her jıl kışısel zevklen ıçın otomo bıl sahıbı olmasına tahsıs etmek ıstıyoruz. Ve galıba, devlet olarak da sanayıleşmekten ne anladığımızı boylece ortava koymuş bulunuyoruz II Yeni Ekonomi Politikası Lenin mart, 1921 den itibaren çıkardığı kararnameler ile yeni ekonomi politikasını tanımlamıştır Bu politikanın gayesi once savaş yıllarının açtığı yaraları sararak toplumun jeniden duzenlenışıni tamamlamak \e sonra sosjalizmin tam gerçekleşmesıne doğru ıler'emek ti Gerçekten plânlandığı gıbi de japıldı Büyük Endüstrileşme Çabası Sovjetler Birliğinde endustrıleşme problemi 1920 lerde uzerinde en çok tartışılan ve çatışılan konulardan birl olmujtur. Tartışma ve çatışma, partı ıcınde başlıca iki gruptan doğmuştur: SAGCILARIN DURUMU: Ortayolcular (moderates)ja da sağcılar grupu once tarımsal uretime onem \erilmesini ve endüstrileşme programında iddiah olmamayı savunuyorlardı. SOLCULARIN DURUMU Bunlar hızlı bir endüstrileşme politıkasınuı zorunluğunu ıleri suruyorlardı. Sovyet endüstrileşme çabasınuı bu donemini iyi değerlendırmek içın Stalın'ın faalıjetlerini hatırlamak gerekır. Stalın, tarım endustrı problcminin cozumunde en onemli kararlan almış bır lıderdlr. Tarım kesiminden gelebilecek bııtun dırenmeleri. bu kesunde koklu bir bunjesel değışme ılp kollekthizasjonu u>gulayarak, zorla fakat sonuç alarak onli\cbılnııştır. Kollektif çiftlıklerde tarımsdl uretı Şundi Sovjetler, ujguladıkları rasvonel planlı kalkııuna sayesinde, endustri uretiminin 1955 >ılında 1928 seviyesmden yirmibır misli daha fazla olduğunu ıddıa etmektedirler. Gerçekte Sovjetlerin endustrı uretım endeksıni birçok bakımdan tenkıt etmek gcreki\ordu. Bu bakımdan Batılı iktisatcılar, Sovyet endustrıvel gelişmesini kendı hazırladıkları endekslerle de değerlendirivorlardı. Bununla beraber 195* den beri Bahhların endeksleri ile Sovjet endeksleri birbıri ile oldukça ilişkıli bir duruma gelmişlerdir. Şimdi denebılir kı son jıllarda Sovyet endustriyel gclişmesi jılda ortalama >uzde 10 ila 13 oranmdadır. Buna karşılık A.B.D. de 194657 jıllan arasmda endustrı)cl uretimin yıllık gelişme oranı yuzde 4.3 cıvarında olmuştur Gayrısafi millî hâsılanın gosterdıği >ıllık gelışmeler bakımmdan ele alınırsa son vıllarda Sovjet ckonomisinın bujurne hızının juzde 6 cıvarında olduğu, Ikinci Dunya Savaşından beri A B D. de aMiı oranm ise yuzde 3,7 civarında bulunduğunu so\lı\ebıliriz. Muhtemelen bu karşılaştırma dolavısıjlcdır ki Merkezî Istihbarat Teşkilatının başı Allen Dulles Kongreye Sovyetlerın bızi geçmck uzere olduklarını soyluyordu. Endustri Üretiminin Yıllık Büyüme hızı (yuzde olarak) A. B. D. 2 19 16 14 3 24 19 16 4 32 24 10 Yedi Yılhk Plân 1959 dan 1965 e kadar olan donemi kavrayan son vedı jıllık plânda, Sovyet plâncılan kısa sureli gelışme hedeflerıni vermektedirler. Buna gore endustri uretimi yılda yuzde 8,6 oranında artacaktır. (1958 e gore 1965 de yuzde 80 civannda artış ) Tarımsal ııretımde beklenen artış juzde 70 cıvarındadır Konut probleminın cozumunde bır ferahlık beklenmektedır Oturulabilir alan ltSS e gore 1 6 nmlı artacaktır Gunluk çalışma 8 saatten 7 saate ındırılmışlir 1962 den beri haftada 40 saat cahşılmaktadır 1 5 den itibaren % Son jedi jıllık Sovjet planıııa ve A.B D. ndeki gelışmelere gore vukarıdakı tabloja bakılırsa yarışm ımn 15 jıl kadar sonra başaba; duruma gelmesi ge rekır Gajrısafl Mıllî Hâsılanın jıllık buyumesi karşılaştırıldığı takdirde ise 'Sovyetler yuzde 5 ve A.B.D. juzde 2,'):!) durum her iki ekonominin yatırun oran larına, tuketim harcamalarma, ekonomik yardım ve dış tıcaretlerıne ve nihayet askerî gayelerle yapılan harcamalarındakı değışmelere bağlı olacaktır. Sovjet lerın bujume hızına etkimiz olamıyacağı açıktır. Onlarııı hızlı kalkınmaları ekonomık sistemlerl ile ilgıli ıç faktorlcrden ılerı gelmektedir. Biz ancak kendı ekonotnımızı vc biraz da komunıst olmayan dunya ekonomısını kontrol ederek rekabetin jarısmı etkilemiş oldbılırız. Sov\et ekonomik rekabetinin ciddijetiııi tanımak bızım çabalarımızi da hızlandırmalıdır. = şeklıni aldı. Yücel CANDEMIR bıı dırektıf Bu hareket birbirinYORUM: Turk Sovyet ıyı komşuluk ı den ayrılıklar gosteren altı mıllt lışkllerınm bır sonucu olarak sermaye pıjasasını, Ortak Pazar Turlc Hey'etinın Moskovada jap topluluğu ıçın tek ve kullanışlı tığı zıyaretın iki ul' e arasındakı bır pıyasa halme getırmek yolunekonomık ve tıcarî ılışkılerı de da hazuıayıcı \e gereklı ılk adım gelıştireceğı anlasılmaktadır oiarak kabul edılmektedır. Ancak Içınde bulunduğıımuz yılın ılk bundan sonradır kı, teşkılât tek yedı ayında Sovjet blokuna olan bır para pıyasasını kurabılecek, alıhracatımızda geçen jılın aynı su tı ulkenın mıllı paralan yerın» resuıe nazaran bır yukselme var bır Musterek Pazar parası konula dır. Ocak • Temmuz donemlerı ı bılecektır tıbanyle geçen yıl Sovyetlere ıhUye ulkelerın, bırleşerek, serma racatımız 19.3 mılyon dolar ıken yelermı bır araya geüren şirketle bu yıl 23 6 mllyon dolara çıkmıs re yuklenecek vergı hadlerıni stan tır ki bu °,o 22 oranınaa bır ar dardıze etmek amacını guden tek tışa tekabül etmektedar Buna lıfler de vardır Bu, topluluk ıçuı karşüık aynı donem ıçmde Sov dekı bırleşmeler ıçın destekleyıci yetlerden ıthalâtımız 24 5 mılyon bır unsur olmaktan başka, Muşdolardan 25 7 mılyon dolara yuk terek Pazar şırketlermın erışecekselerek ancak ° o 5 oranında bır lerı buyukluk dolayısıyle Ameriartış kaydedılmıştır. Toplam ıt kan şırketlerı ıle rekabet etmesıni halât ve ıhracatımız ıçınde he de saglajacaktır nüz "buyuk bır yekun ıfade etnı Topluluk ıçındeki sermaye piy«yen bu tıcaret ılışkilerı, her ıkı sası a>rıhkları Muşterek Pazarın ulkenın ekononuk gehşmesıne ya başarısına ve Avrupanın ıktısadi rarlı bır ılerleyış ıçınde oturtula bağımsızhğma en buyuk engel olbılirse Turkıyeden sınal mamul muştur Elverışlı bır sermaye pileruı ıhracatını gelıştırmek dahı yasasının jokluğu, Avrupa teknomümkun olacaktır lojısının ve ekonomısınm AmeriOLAY: Avrupa'nm bırleşme^ı jo kanm bır pejkı olmasına yol açlundakı onemli adımlardan bırı de maktadır geçen hafta atıldı Batı Berhn'de Avrupa sermaye pıyasasının getoplanan «Altılar.ın yetkılılerı Or lışmesı, Amerıkanın odemeler bıl an I tak Pazar ulkelerı ıçın oıtak bır çosu zorluklarının çozumune de para pıyasası yaratılmasına değın yaıdımcı olacaktır. Zıya, Amerika teklıflerı olumlu karşıladılar Tek nın ıç \e dış sermaye akımı aralıfler sonradan, €uye ulkelerde sındakı kronık açık buyuk dlçüde sermaye yaratılması, bırleştırılme Amenkan sermayesının Avrupaya sı ve arürüması»nı yonetmek ıçın akmasmdan doğmaktadır. HISA l\ I FKNATIONAI .* Swiss Management of HISA INTERNATIONAL ISSUE ol shares of loınt ovvnershıp RATE of RETURN: 6° 0 ISSUE PRICE per share Sfr. 10 35 (approx. US < 2 40) plus dıvıdend nghts from Aprıl ist 1964 HISA, Management Co. for Investment Funds 8036, Zurıch, P.O.B. 191. Svvıtzerland 4 Investment Fund for Internatıonal Real Estate announçes 1964 vergi tahsilâtı azalıyor mu? Bakanı Ferit Melen'ın basına vaptığı açıklamaja gore; .1963 yılı açıksız olarak, hatta bır mıktar fazla ıle kapanmıştır Bu vasfı ıle 1963 butçesı, 1952 denberı açıksız ka panan ilk butçe savılabılır» demıstır. Vukarıdakı grafik verçı tahsısatına aıt aylık ortalamaları ve ay rakamlarını mukaveselı bır sekılde vermektedir. 1963 vılı avlık ortalamasının vukseklığı dıkkat çekıcıdır. Buna karşılık îsinde buljnduğumuz vılın ılk bes avı sonuçları tahsılittakı azalısı ortaja kovmaktadır. V E R G İ " TAHSİLÂT Kızıl Çin botıdan dört yılda 22 milyon ion tahıl aldı Tarımsal Uretim Mılletlerarası Federasyonunun son bultenınden anlaşıldığına gore Halkçı Çın Cum hurıyetı 1960 yılından berı bafta Avusturalya ve Kanada olmak uzere komunıst olmayan ulkelerden 22 mıljon ton cıvarında hububat almıştır Başlangıçta satışiar peşın olarak yapılıyordu Fakat 1960 dan sonra Avusturalya ve Kanada'dan kredılı mubayaalar başlamıştır Avusturalya kredıde 12 aylık vâde ler uygulamaktadır Kanada'nın verdığı vâde 18 aydır Halkçı Çin Cumhurıvetı, butun odemelen vâdesınde hattâ bazan vâdesınden on ce yapmıştır 1964 vı AGENTS VVANTED s Yayın Hayatı EN GÜZEL SÎÎR KİTAPLARIM SUNAR: MELİH CE\DET: Rahatı Ka. çan Ağaç (200 kuruş), Kolları Bağh Odysseus (300 ku ruş), Telgrafhane (200 kurus) OKT\T RİFAT: Âşık M»rdı. venı (200 kuruş), Yaşajıp Ol. mek, Aşk, Avarelık Ustune Şıırler (300 kuruş) FAZIL HtSNÜ: Sıvash Karınca (250 kuruş) A. H. TANPINAR: Şıırler (500 kurus) tDİP CANSEVER: Yerçekımlı Karanfıl (100 kuruş), Umut. suzlar Parkı (300 kurus), Nerde Antıgone (200 kurub) S\L4H BİRSEL: Kıknkname (200 kuru==), As°s (200 kuruş) SABAHATTİN KUDRET Elınle (200 kurus) ERCÜMEND BEHZAD: (Üç Anadolu (300 kuruş) Ötekı sıır kıtaplarımız kataloğumuzda yazıhdır Ye. dıtepe dergısmın parasız ornek savısı ıle bırlıkte ı^teMnız 15 lıradan vukarı sıparısler odem"lı gondenhr Kı'apçılarda bulamadığınız yayın. larımızı posta pulu karsılığı ıstıjebılırsınız w İNŞAAT MUHASEBESİ Organızasjon Tutulacak defterler Şantıje muhasebesı akredıtıf kayıtları Ortakhk hesaplaşmaları Amortısmanlar Envanter, bı. lanço, vergı bevannamesı Vesaıre Fıatı 10 hra Yazan Baj ram Şenturk Ankarada Akba Berkalp Bılgı Kıtabevlerı Istanbuida. Yeni Ünıversıte Ehf, tnkılap \» Aka'da rtrmrmrrrrmııııııııııııııııımıııııı ŞAHESER ROMANLAR İ N BOYOK YAZARLARIN EN GOZEL ESERLERI » Dunya Klâsıklerl TOLSTOY EMİLE ZOLA HABP VF SULH H. baa) DffitLIS a bmıl SE.N BIR MELEKTN VARLIK YAYINLARI ATATÜRK KİTAPLARI Varlık Yayınevı, 10 Kasım jaklaşırken Ataturk ve devrımlerı konusunda serılerınde jer alan kıtapları hâtırlatırLıra * ATATtRK SİİRLERİ ANTOLOJİSİ, 2 * ATATÜRKÇtLÜK NEDİR? î * BATRAKLASAN ATATÜRK, ANTOLOJt, 4 * ATATÜRK DİTOR k l 2 * ATATÜRKLE KONT.SMALAR 2 * ATATÜRK DEVRlMl KRONOLOJİSİ 2 * TARtHÇl GÖZİTLE ATATÜRK 2 * MUSTAFA KEMAL \ E ÇETECÎLÎK 2 * ATATÜRKÇÜLÜGÜN ILKELERİ 2 ZIYA GOKALP ÜZERİNE NOTLAR Cavıt Orhan Tutengıl bu ye. nı e&erınde buvuk Turk duşunuru Zıya Gokalpın çesıtlı jonlerı uzerınde orıjınal çahsmalarının sonuçlarını bır araja getırıyor ve Gokalpın hajatı ve eserı hakkında karanlıkta kalmıs bazı noktaları aydınlıga kavu=turuyor. Varlık Yayınlan arasında çıkan bu onemli kıtabın fıatı 2 lıradır ZEYTİNDAĞI Zejtındağı, Fdlıh Rıfkı A ta\ ın eserlerı ıçınde en çok onem taşıjanlarından bırıdır Bu kıtabında Ataj, vakından ızlemek fırsatını bulduğu Fılıstın cephesı hareketlpnnın ı şığında ılk Dunva Savaşını kajbedışımızın sebebmı ve o zamankı Imparatorluğun acıklı manzarasını »İle tutulur bır kesınhkle onumuze koyuvor. Muhtesem bır uslupla ışlenmış olan bu unutulmaz eser, Varlık Yavınları arasında 4 lıra fıatla \enıden basılmıst.r VİCTOR MUOO NOTRE DAVETN' KAMBLHU 12 b»sı) A. OUMAS R h KAMELYALI KADIV r tiMiifiT MADAOT BOVAHV" JANE AUSTEN EMMA H. MURGER LA BOHEİ4 » Nob«l Kazlnanlsr HEMİNGWAY StLAHLARA VEDA tt b»B) PEARL KUCK A.NA PASTERNAK DOKTOR JtV AGO C. bm" JOHN STEİNBEFK CENNET VOLU JOHN STEINBECK ^ 0 T 0 B Ü S U SİNCLAİR LEVKİ5 S E N l SEVMEK KADEEİM SINCLAIR LEWIS V A H Ş t A Ş K ANORE GİDE KALPAZANLAR D H LAWRENCE HEİNRİCH MANN HUGH WALPO(.E ANDREMAUROİS 5. MAUGHAM OGULLAR V I SE\'G1LILEH GLTİ'LHKAR RUI1AR VA\1 ^fELEK BİR B^ŞKA KADIN 1KL1MLER SEYTANN KIT!B\NLAJU ERGUVAN AuACI CRONİN H^VAT\ DONLS JOHN CHARA MZONLU VFNtS D OU MAURİER KADER YOLCIJLARI YAŞAR KEMAL \ ER DEMİR GOK B\KIB T CALDWELL SAB\H SARKISI YEDİTEPE YAYINLARI P K 77 tSTANBUL TURKIYEDE CİNSİYET PROBLEMİ Bır bujuk gazete aracılığı ıl» halk ve gençlık arasmda yapılmıs genıs bır anketın sonuçları ıle bu sonuçlar uzerın. de dusunce ve değerlendırmelerı bır arada sunan bu kıtaoı Turhan Aytul hazırladı ve Varlık Yajınevı çıkardı Yurdumuzda yapılan bu ılk cın*ıvet sorusturması ve sonuçları herkesı jakından ılgılendırecek bır değer \e onem ta^ımakta. dır Fıatı 5 lıra * MLSTAFA KLMAL'İN PO . = ZANTİ KONGRESt, Yusuf = A>han 30 TL = : * SOSYAL \ E KULTLRLL = DÜŞÜNCELERİYLE ATA • = TÜRK, Unsal Üskav 4 TL = * ATATÜRK İLKLLERİ 1SI = GlNDA UYARMAL4R, Na = dır Nadı, 10 TL == * ÇUKUROVANIN İŞG\Lİ = VE KLTRTULUS SAVAŞI, = Kasım Ener, 20 TL ^ * ATATÜRK, HAYATI VE = ESERt, Hıkmet Ba\ur 20 = TL = * ATATÜRK ILKELERİ İSI. = GlNDA ÜYARMALAR, Na = dır Nadı, 10 TL = * BÎRİNCİ BÜYÜK MİLLET = MECLİSİ, Yunus Nadı, 2 = TL == * ANKARA'NIN İLK GÜNLE = Rl, Yunus Nadı, 2 TL 3= * DEVRİM HAREKETLERİ = İÇÎNDE ATATÜRK VE A = TATÜRKÇÜLÜK, Prof Tu. = ; naya, 10 TL * SON GÜNLERÎNDE ATA = TÜRK, (Dr Asım Arar'm ^ ş hâtıraları) 2 5 TL = * VATAN IOLUNDA < Mıllî = Mucadele hâtıraları) Yakup ^ ^ Kadrı, 6 TL ~ * TÜRKÜN ATEŞLE İMTİ . = : HANI (Millî Mucadele hâ = tıraları) Halıde Edıp, 10 TL = * MILLI MUCADELE HATI = RALARI, General Alı Fuat ^ Cebesoy, 10 TL Ş * MOSKOVA HÂTIRALARI, = General Alı Fuat Cebesoy. 5 TL. = ANLATIYOR, 2 TL = * ISTİKLÂL MAHKEMESİ = HÂTIRALARI, Kılıç Alı, 2 = TL ^ BOZKURT MUSTAFA KE = A MAL, Armstrong 2 TL = • ATATÜRK"E ONBİR SLİ = v KAST, Kandemır, 2 TL ^ \TATÜRK'LE ONBES YIL = DtNt HİTIRAL4R. Hafız = Yasar 2 TL ^ w ATATÜRK'ÜN HALKÇILIK = PROGRAMI, Ismaıl Arar, 5 = = TL = * ATATÜRK KİTAPLARI KA. = TALOGU, Ismaıl Arar. 25 = TL = * SANLI HARBtYENİN TA = RİHt, Muharrem Gıra\, 5 ^ ^ TL z= * ATATÜRKTEN DÜSÜN= CELER, Prof Envr Zıya = Karal, 6 TL = Elıf Kitabevi, Sahaflar Çarsısı ^ Beyazıt, tstanbul. ^ = ÖDEMELİ GÖNDERİLİR = Her çesıt yavın ılSnları Perşembe gunleri bu sutunda * KILIÇ ALÎ H A T I R A L A R I N I = ELİF KİTABEVt'NDEN = İSTEYİNİZ = Birçok Avrupa memleketine ihraç edilen ALTLNYILDIZ Vigurö Serj, bütün serj kumaşlardan daha üstıin meziyetlere sahiptir. Yeni serj kostüm ısmarlayacağınız zaman kumaşın markasına dikkat ediniz. ALTINYILDIZ Vigurö Serj kuınaşım bilhassa tercih ediniz. lcönuşuypr TARiH CEMAL KUTAY'ın NURULLAH ATAÇ \ a r h k Ya\ınevı, Turk Klâ. sıklerı serısıne bugunun çok unlu Turk jazarlarını da katmak ıçın çalı^malarına başlamıstır Bu arada Sait Faıkten sonra Nurullah Ataç a da bu serıde bır cılt avrılmıştır. Saadet Ulçugur'un hazırladığı bu e«erde Ataç ın hayatı, sa. natı \e eserlerı ıle dusuncelerı gene kendı jazılarının ışığı altında ıncelenmekte ve baslıca %azılarından orn°kler verılmektedır Fıatı 2 lıradır A\lık Tarıh Mecmu,ısı OVt'NCU SAYISIND4: Bevoğlu sokaklarında >>ahte bır fatıh.. * 3 Kasım 1839 pazar sabahı... * Ölumunden az evvel Sultan Hamıd'in ıfsa ettığı bujuk sır • Celâl Bajarın hususî arsıvındekı ıkı defterm gerceklerını ızlıyerek çuıı gun, saat saat ATATtRK'un bON KIRK GCMl * Ikı Kemal ve son nefesle duran ıkı saat * Turkıve Buvuk Mıllet Meclısı. ne açık mektup * Kendı el vazısı ıle \taturk un sıvasî vasıvetı... Otuz ıkı me\zu * Ellı vesıka . klıse * Seksen buyuk sahıfe * Renklı karton kapak x îkı buçuk lıra Bajılerde bulamıyanlar, lut(en, Cemal Kutay Posta Kutusu 67 tstanbul adresınden istıyebılırler. A •% % IIIIUIIHH.MIIMllllUMIMIfHIHimilHlinfnnlir Mustafa Keraal ve Çetecilik ProJ Dr Yavuz Abadanın jazdığı bu eser, Ataturkun ılk ' subay çıktığı gunden îstıklal Savaşının sonuna kadar olan donem ıçınde katıldığı çesıtlı savaşlarda bugun adına ko • mando denılen çete savaşlarına verdığı onemı ve bu jolda başardığı ıslen etraflı olarak anlatmaktadır. Varlık Yavmları arasında çıkan bu kıtaoın fıatı 2 lıradır Butun jayınları eksıksız ızlıj ebıleceğınız kıtabe\ı SORUŞTURMA Edebıyatımıza Bır Gecenın Beylığı adı altında çok ılgı çekıcı bır roman ve Insansızlar adı ıle bır o\un \ermıs olan Yıldjrım Keskın'ın, şımdı Ankara Devlet Tıjatrosunca oynanmakta olan Soruşturma adlı ojunu da Varlık Yayınevınce Tıjatro serısınde 2 lıra fıatla yajınlanmıstır BİLGİ'dir Sakarja Cad Yenışehıı Ankara Tel 177403 . 125067 178930 V İ G U R Ö B EATLE S Ş\RKICILARI ALBÜMü % 80 tenzılâtla 4 lııa COMÎCS MECMUALARI "o 80 tenzılâtla 35 kuruş (50 çesıttır) TÜRKÎYE ANSİKLOPEDİSİ Fasıkullerı 25 kurus Posta pulu gondererek ısteyınız SET KİTABEVİ Balıpaşa yokusu 118/A Beyazıt Istanbul *** Yazar ve okurlarının hızmetınde bulunmakla kıvanç d u . yar. P K. 1266 Istanbul Oiğcr ALTINYILDIZ Çeşitlerı: AltınyıldızSUPER KID MOHAIR ALPAKA Altınyıldız MULIN'E \ltınvıldız"Vigurö" LASTİKOTİN Altınyıldız DOUBLE DRAP Âltın>ıldız CEKETLİK Altınyıldız EKOSE Altınyıldız "Vigurö" TRIUMPH Altınyıldız LUKS BATTANİYELERt Ya Bağunsızlık ya Ölüm Ceyhun Atuf Kansu, kayıtsız sartsız bağımsızlık ılkesıne Ataturk'un verdığı onemı belırten bu yeni eserınde Ataturk devnmın temelı olarak >a bağımsızlık, ya olum parola. sını goruyor ve bu tezını savunmak ıçın veterı kadar delılı ortaya kojujor Butun Ataturkçulerın okuması gerek»n bu kıtab, Varlık Yajınları arasında 2 lıra fıatla çktı GENÇ KIZLAR Çağdaş Fransız romancıları. nın en buyuklerınden bırı sayılan Montherland'ın çok ılgı gormuş olan romanlarının basında Genç Kızlar gelır Tahsın Yucel'ın dılımız» kazandırdığı bu guzel romanın çoktan. dır tukenmış olması bır eksıklıktı. Varhk Yajmları, şımdı bu çevırının duzeltılmıs yeni bır baskısını 4 lıra fıatla çıkarmıstır Kelimesi 1 liradan yayınlanır. Klışelı ve çerçevelı musta kıl yayın ılânları bu sutun da normal tarıfeye gore • 2 tenzılâthdır oO Istanbul dışındaD gonderı tecek Uânlara havale makbuzu eklenmelıdır Koy sorunlarının dergısi 43, (Kdsım) sajısı çıktı 100 kurus P.K. 373 Ankara ÇAĞDAŞ YAYINEVİ AVRUPA AYARINDA YERLİ KUMAŞ Faal 10073/13498
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog