Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

5 Kasım 1964 CUMHUBIYET Ü0 DIS Amerikada sağın hezimeti HABERLER Murville, "Dağılma riskini göze almalıyız,, dedî Bolivyada karışıklık La Paz 4, (A.P. . a.a. Ra yolar) Dün Bolivya'nın dört sehrinde birden basl yan askerî ayaklanma sonun da Bolivya'da durum her sa at daha hızlanan bir şekild kötüye gitmektedir. Âsi askerî bırlıklerın, iktıdarı e oldwater'nn yenilgisin le geçirdıklerıne daır radyodan B Cumhuriyetçi Partiden livya mılletıne hıtaben bir bildirı 'fazla, Amerikalı sağcıla yayımlamaiarına rağmen. Cumhurrın bir hezimeti saymak başkanı Vıctor Paz Entenssoro'nun daha yerinde olnr. Liberal Job bır sozcusu, hukumetm hâlâ duru. son'un net zaferi, Amerikadaki sağ ma hâkim olduğunu stıylemi=;tır. cereyamn mezannı kazmıştır. Hiç Devlet Bakam Jose Fellman değilse sağcılan, nzun bir süre Cumhurbaskanı Paz ile. gece yarıs: seslerini kesip Amerikan siyasî sah Paris 4, (a.a. AP Radyo) Fransız Dışişleri Bakam Murville bugün Millî Başkanhk Sarayında bir sure go nesinde arka plânda kalmaya Mecliste yaptığı bir konuşmada, «Durumumuzu Avrupa câmiasınm dağılma riz rustukten sonra gazetecilere «hu. mahkum etmiştir. kumetımn durumunun çok sağlam kini göze alarak ayarlamalı yız» demiş ve şöyle devam etmiştir: 1936 daoberi Cumhnriyetçilerin olduğunu» soylemiş, Oruro ve « Onümüzdeki yeni devreyi, ancak bir bekleyiş devri adayları hep merkeze yakın kimCochabamba sehirleri hariç, mem sayabiliriz. Bu devrenin sonunda, ümitlerimiz tahakkuk ederseler olmnşlardır. Fakat akli selim leketın butun dığer koşelerinın hü sabibi ve soramln çevrelerin uyarse, Avrupa camiası, sağlam esaslara dayanan bir topluluk hakumete sadık kaldığını bıldirmiş malanna ve önüne çıkardıklan line gelecektir. Bu bekleyiş devrinde, bazı üyelerin hareket tır. bütün engellere rağmen, Goldwa. tarzlan Fransayı, dağılma teblikelerini nazarı dikkate almak Durum, şimdıhk oldukça karısık ter, geçtiğimiz temmuz ayındaki görunmektedır. Çarpısmaların ar zorunda bırakacaktır. Durumumuzu dağılma rizkini göze alaCnmhariyetçi Parli Konvansiyo kası kesılmış ve âsi bırlıkler geçıci rak ayarlamalıyız. Kennedy müzakereleri bakımından da, nnnda liberal veya mutedil rakipbır mutarekeye razı olmuştur. AnFransa, Avrupa iktisadî camiasıaa verilen görevi destekleye Bonn, 4 (a.a. Radıolar) = cak âsıler, Cumhurbaskanı Paz is lerini bir silindir gibi ezerek adaycektir. Avrupa iktisadî camiasının bu görevi ortak fiyatlar = Hıristıyan Demokrat Partı li E tıfa etmedığı takdırde, La Paz'a yu lıgı kazanmıştır. Goldwater'dan evvelki sağcı aday tesbit edilebilirse tarun alanında müspet sonuçlara varabile S derleri, Başbakan Erhard'a = runıek tehdıdinde bulunmaktadır = hücuma devam ettiği takdırde, = lar. Landon, Camhuriyetçilere, Demok. cektir. rat Roosevelt karsısında, iki parti Fransa, sadece Batı Alman Hü dasmın ispat edilmemiş olduğunu = kendısıni Parti Başkanlığmdan H Dığer taraftan başkçnt, La Paz arasında 110 yıllık tarihî olan re kümeti sorumluluklarını yerine ge ileri sürmüş, bunun NATO içinde S uzaklaştıracakların: eski Baş S dakı resmî daireler, askerî okul ta kabette görülmemiş ağırhkta bir tirmekto tereddüt ediyor diye müş bir bölunme sebebi olabileceğini i§a 3 bakan Konrad Adenauer'e ıh ^ iebelerı tarafından kontrol altına = tar etmışlerdır. E mağlubiyet tattırmıştı. 1936 Ba?alınmıştır. kan seçimlerinde Roosevelt'in top tereken tesbit edilmiş olan tutumla ret etmiştir. = İyi haber alan çevrelere go E n değiştirecek değildir.» De Gaulle'ün tutumu ladığı 27,476,673 oya mukabil, Lon. re, 88 yaşında olan Adenauer'e 3 Avrupa siyasi birliği konusundan öte yandan Paris siyasi çevreleri, = bu ıhtar parti yurütme komi = don, sadece 16,679,583 kişinin destegini sağlamıştı. 27,476,673 rakamı, da bahseden Couve da Murville, de Gaulle'ün hububat fiyatlarınm Ş tesinın bugunku toplantısmda = mateber oyların •• 6*8 ini ifade Avrupa ile Amerika arasında karjı tesbiti konusunda Batı Almanya ile = yapılmıştır. Dr. Adenauer, pa r / etmektedir. Johnson'nn, evvelki lıkh görüşmeler yapümasını temen düştügü ihtilâf yüzünden Ortak Pa 2 zar giınü çıkan bir gazetede ^ Tokyo 4, (a.a. Radyolar) îstigün sağladığı mnteber rey oranı ni etmig ve «Kanaatimce bu, görüş zar, çok taraflı nükleer vurucu kuv = yayımlanan makalesinde, Er ~ fa eden Hayato Ikedanın gırtlak nın Roosevelt'inkinden yfiksek ol meler iki siyasetin ifadesi mahiye vet konusunda da Amerika ve gene = hard'ın Fransaya karşı takınkanserınden mustariptir yerine Baştinde olmalıdır. Aksi halde karşılık Batı Almanya ile düştüğü ihtilâf yü masi mümkündür. bakanlığa aday olan üç şahsıjTet ara h görüsme değil, tek taraflı konus zünden de NATO'dan gürültülü ve E dagı tavrm aleyhınde bulun= makta idi. Prof. Erhard, Ade smdaki mücadele 16 senedir JaponCumlrariyetçüer, Landon hezi. ma olnr» demiştir. gösterişli bir şekilde ayrılacağına ih. metinin kâbnsnndan knrtnlmnş oÇok taraflı nükleer vurucu kuv timal vermemektedirler. Siyasi çev = nauer'in bu hareketi karşısın ~ yayı idare eden Liberal Demokrat Partide parçalanma tehlıkesi yalacaklardı ki, temmnzda yeniden et meselesini de ele alan Dışişleri relerde daha ziyade Fransadan mu = da parti yurutme komitesının sağcı bir aday ileri sürebilmek ee Bakam, bunun askeri bakımdan fay kabil bir teklif beklendiği ve NAE ciddl bir karar almasmı iste E ratmaktadır. E ciddl bir karar almasmı iste E E saretini göstermislerdir. Fakat sag miştir. Bu üç aday, partinin sağ cenahını TO'nun yeniden organize edilmesi cereyan, Goldwater'in şahsında, Dr. Adenauer, onümüzdeki ^ temsil eden Eisaku Sato, daha «Liiçin açık ve sarih bir müzakereye belki de bir daha toparlanabilmehafta başında De Gaulle'un = beral» goruşlü olan Devlet Bakanı girilmesi lâzım geldiği kanaati hâlerine imkân vermiyecek derecede ozel dâvetlisi olarak Parısi E Işoro Kono ve mutedil görüşleriyle kimdir. agır, ikinci bir darbe yemiştir. zıyaret edecektir. Halen buh E tanman eski Dışişleri Bakanı Aişiro Yetkili Fransız çevrelerinde bu ko ran geçirmekte olan Paris E Fujiyama'dır. Cnmhnriyetçilerin, Amerikanın nuda sükut edilmekle beraber Fran genellikle Liberal eğilimli bir top. Bonn İşbirliği Anlaşmasını im E Sato ve Kono uzlaşmaz iki hasım sanın bir nükleer vurucu kuvvet ko lura olduğu gerçeğine sırt çevirezalamış olan De Gaulle ile A E olarak tanınmaktadıriar. Fujiyama'nusunda karşı proje hazırladırek tekrar bir sağcı aday üzerinde denauer kafadar ve yakın E nın ise bunlar arasmdaki rekabetten ğı ve bunu ortaya atmak için Ameriısrarlanmalannın sebebi neydi? dostturlar. faydalanacağı tahmin edilmektedir. Dünden beri Kono ile Fujiyama'Temsil ettiği partinin çok üstünParis 4, (a.a.) Fransa Başbaka kan seçimlerinin katî neticesini beknın gızli muzakerelere giriştikleri de bir şahsiyeti fcılunan milli kah ıı Pompidou ve Dışişleri Bakanı lediği zannedılmektedir. soylenmekte ve Sato'ya karşı bu iki raman Eisenhower hariç, Cnmha . Murville, bugün ayn olarak yaptıkTahran'da şiddetli bir sinin anlaşmaları muhtemel gdrülriyetçiler, Hoover'in görev süresi arı iki konuşmada, Rusya ile Komektedir. Bu tahminler doğru çıkar nin sona erdifi 1933 ten itibaren münist Çin arasmdaki anlaşmazlığın deprem oldu sa, pazar günü tek bir aday seçilme hiçbir mensnbnnn Beyaz Sarayın elâfi edilemiyeceğini ileri sürmüşTahran 4, (a.a.) Dün gece Tah si ve bunun partinin tasvibine sunul eşiğinden içeri sokamamıslardır. erdir. Landon'dan sonra çıkardıklan muranda oldukça şiddetli bir yer sar ması mümkün olabilecektir. Fransa Devlet Başkanı de GaulleFakat her şeye rağmen, buhranın tedil Baskan adayları da Demok ün bu konudaki düşüncelerini yansıntısı olmuştur. Depremin onemli rat Partili rakipleri karsısında bep ıtan iki Bakan ilerlemiş bir ülke Pnom Penh 4, (a.a. AP) Tass bir hasara sebep olmadığı anlaşıl yarattığı hava, Hükümet partisini ve yenı Başbakanı guç gunler bekle yenilmislerdir. Böyle bir durnm >lan Rusya ile geri kalmış olan Kı Ajansının bugün açıkladığına gore diğini göstermektedir. karşısında, ısrarlı talepleri üzeri. ;ıl Çin arasmdaki anlaşmazlıklarm Sovyet idarecıleri Kamboçya Başka maktadır. ne gürültttcü sağ kanada bir fır ütün uzlaştırıcı çalışmalanna rağ nı Prens Norodom Sihanuk'un Uzak sat daha tanımışlardır. Liberal De men devam edeceği görüşündedirler. doğu ülkelerinin tarafsızhğmı temin mokratlann adayı yenilmez JohnMillî Yüksek Savunma Enstitüsü edecek bir konferans toplanması fik son'a karşı girişilecek, zaten ba. lün yıllık 17 nci oturumunda bir ko rini desteklemektedirler. Bu konfeYILSONU BÜYÜK şından kaybedilmiş bir savaşı, yıl uşma yapan Başbakan Pompidou, nü ransa Amerika muhalif, de Gaulle CEKİLİŞİNE KATILIMAK lardır denenmemiş sağcıların, bel fusun devamlı olarak arttığı, Kızıl ise taraftardır. ki de mntedillerin yapamıyacagı 1nin komşusu olan boş Sovyet topsekilde zafere götürebileceği dü aklarını elde etmek için her çare Güney Vietnam askeri birliklerinin Kamboçya hududunda bir takım şünülmüştür. » başvuracağma işaret etmiştir. olaylara sebebiyet vermeleri yüzün Dolayısiyle evvelki günkü s e . den başlayan hâdise hatırlanacağı Çİm, bir bakıma sağcılar için bir üzere Kamboçya'nın Amerıkaya sırt ölüm • kalım mücadelesi nitelijHni çevirerek ve Rusyadan yardım iste tasımaktaydı. Kovvetleri bir defa mesi sonucuna varmıştı. daha teraziye vurnlmuş ve dunyaDiğer taraftan Devlet Başkanı daki ülkelerin büyük bir kısmında Prens Norodom Sihanuk, Rusyanın oldnga gibi, Amerikada da geçer Kamboçyaya verdiği iki «Mig17« av akçe olmaktan çıktığı yeniden anKaraçi 4, (ajt.) Pakistan Plân uçağmı teslim alırken yaptığı kolasıimıştır. Kayhan SAGLAMER ama Dairesi Başkan Yardımcısı nuşmada, memleketinin şimdi «salaid Hasan, Komunıst Çinin, Pakıs dırganların her darbesine bir darbe ana 60 milyon dolar ek kredi ver ile» karşı koymaya hazır olduğunu meye hazır olduğunu söylemiştır. söylemiştir. ekine yaptığı dort günlük zıya Sovyet askeri yardımının devam etten ddnen Sait Hasan, bu hu edeceği ileri sürülmektedir. 1111964 tarlhinde ölumü lle usta kendisine bizzat Başbakan blzlerl sonsuz acılar lçlnde bırau En Layin teminat verdığini soy Kral Faysal kabinede kan sevglll büyüğümuz emiştir. Pekine yaptığı dort gunGUmrtik Komsiyoncnsu ük zıyaretten donen Sait Hasan, değişiklik yapmadı u hususta kendisine bizzat BasbaNAFİ TAYLAN'ın :an Çu En Layın teminat verdığı Mekke 4, (a.a.) Mekke radyoCenazeslne lştirak eden, telgraf, i sbylemiş ve Kızıl Çin Başbaka. sunun bildirdiğine göre Suudi Aratelefon ve mektupla acımızı payı ile yaptığı iki saatlik göruşme bistan Kıralı Faysal, eski kabinenin laşan akraba ve dostlarına cane Pakistanın üçüncü beş yıllık göreve aynen devam etmesini istedftn teşekkür ederiz. ılânının tahakkuku için PekinKa miştir. Nevide Taylan açi işbirliğmi kuvvetlendırme im Ender Hısıra Kıral, Başbakanlık ve Dışişleri Ba :ânlarım inceledikleıini de ılâve kanlığı görevlerini evvelce olduğu Basın İ. 15790 20780 13511 tmiştir. gibi elinde tutacaktır. Porisin NATO ve Orlak Pazardan ayrılacağına ihlimal verilmiyor De Gaulle'ün çok taraflı nükleer vurucu kuvvete karşı bir proje hazırlamakta olduğu ileri sürülüyor Türkiye komünist olur mu? ıbrıs meselesi yüzünden Türkiyenin kendi dostlan dışında dâvasına taraftar aramaya kalkması ve bu yüz; den Ruslarla daha yakın münase\ betler kurmak istemesi içeride vo dışarıda bir takım (Spectüation = Faraziye) lere, tahminlere, yakıştır( malara yol açmıştır. Bu yakıştırmalan yapanlar iki kısımdır. Bir kısmı bundan mem» nun olan «Procommuniste = Komünizme taraftar» olanlardır. Bunlar «işte Türkiye de komünist oluyor» diye bayram ederler. Ötekiler de ikidir. Birisi komümstlikten endişe edenler, ikincisi bu hâdiseyi bir politika polemiği haline getirip hükümet i zayıf diişürmek istiyen muhaliflerdir. Bilhassa bu muhalif zümre şimdi her yerde bu propagandayı bol bol yapmakta ve halia gerçekten endişeye düşürmektedir. Hemen ve açıkça söylemeliyün ki; böyle bir teşebbüs ve tehlike mevcut değildir. Hükümet de, Dışişleri Bakanı da açıkça Türkiyenin NATO ile münasebetlerinin değişmiyeceğini, yani Kuzey Atlantik müdafaa paktına olan ortaklığunızın bu yüzden zayıflamıyacağım ve bunun bahis konusu olmadığını hiç bir şüpheye yer bırakmıyacak kadar açıldıkla ifade etmiştir. O halde Rusya ile yapılacak şey nedir? Bizim ticaret açığımız vardır. Mallarımızı da türlü sebeplerle kolay satamayız. Rusya ile ticaret müı nasebetlerimiz seyrek ve istikrarsızdır. Bir kere bunun hacmini arttırmak ve hudutlarını genişleterek alışverişi kolaylaştırmak istiyoruz. Onun dışmda da komşu devletler olarak münasebetlerimizi daha rahat ve işkilsiz bale getirmeyi arzu ediyoruz. Bu da hakkunızdır. Ama inkâra imkân yoktur ki bize bugünlerde bu teşebbüse girişmek ihtiyacım duyuran Amerikalı dostlanmızdır. Kıbrıs dâvasında Türkiyenin hareket serbestliğini en ciddi teşebbüsleriyle kısan ve Turk Başbakanmı H'ashington'a dâvet edip NATO içinde bir Turk Yunan silâhlı çatışmasuıın önünü almak için kuvvetle müdahale eden Amerika, Kıbrıs işinin sulh yoluyla halli için bizim üzerimize yaptığı «doz» da bir baskıyı Yunanistan ve hcle Kıbrıs üzerine yapmamıştır. Ve bizim herhangi bir hareketimize karşı «NATO bir müdafaa sistemidir. Ve NATO dışından gelen taarruzlara karşıdır. Yunanistan ve Türkiye NATO âzası olduğundan bu organizasyonun bu ise müdahale etmesi vazifesi değildir» cevabım vermiştir. Bize karşı olan bütün vaadleri Yunanistamn reddi karsısında akim kalmıştır. Buna mukabil Makarios her taraftan fiilî ve siyasî yardım istemiş ve sağlamıştır. NATO dışmda Kıbrıs işine yakın alâka gösteren devlet Rusyadır. Türlderin bu kuvvetli komşusuyla mqnsısebetl«riai iyileştirip Kıbrıs işinde onun hiç değilse aleyhimize çahşmamasını sağlamak bir Turk hükümetinin vazifesidir. İşte yapılmak istenen budur. Bu arada Ruslann Türkiyede ideo lojik ve siyasî faaliyetlerini de söz konusu etmemek kabil olmıyacaktır. Çünkü dost geçinmek istiyen Ud komşunun birbirinin bahçesine ginnemesi, yemişlerini ve ağaçlarını tahrip etmemesi, tarlasına hayvan sahvermemesi en basit tasası olmalıdır. Sovyet Rusyanın, Çaruk Rusya devrinden süregelen bir umumî dünya politikası vardır. Bu zaman zaman Türkiyeninki ile eatısmıştır. Bu çatışmaları önlemek de lâzımdır. Kendilerinin de itiraf ettikı leri gibi Rusya bizden huduttaki üç şehrimizi istemiştir. Rusya Boğazlarda bir takım haklar da iddia etmiştir. Biz bunlara karşı bir takım siyasî ve askeri tedbirler abnaya mecbur kalmışızdır. Ve hâlâ mecburuz da. Rus ajanlarının Türkiyede ihtilâlî teşebbüsleri olmuştur; Abnan Sefirini öldürmek için bomba atmışlardır. Hâlâ Türkiyede rejim kanşıklığı çıkarmak için çalışan ve Türkçe neşriyat yapan «Bizim Radyo» gibi komünist yayınların Sovyetler tarafmdan idare edildiğine şüphe yoktur. Rusya ile münasebetlerimizi gözden geçirip iyi komşu haline gelmemiz mevzuubahis olurken bunları düşünmemek mümkün değildir. Türk Dışişleri Bakam, bir taraftan Kıbrısm federatif bir devlet bağımsızlığı şeklindeki Türk tezini Ruslara kabul ettirirken öte yandan da açık ve samimî münasebetlerin yerleşmesi için iki devletin birbirinin iç işlerine gizli, âlenî kanşmamaları ve herkesin kendi rejim ve ahitlerine bağlı kalarak beraber yaşamak esasım da muzakerelere temel olarak ortaya koymuş olacağında şüphe edilemez. Buna göre, Türkiyenin komünist olması, komünistlere tâviz vermesi ve siyasî ahitlerinden dönmesi birer vâhimeden başka bir şey değildir. (Bizim Rusya ile şimdi giriştiğimiz münasebetlerin daha deriıı ve ciddîlerini Amerika, Fransa bizden evvel yapmıştır.) Gitgide dalıa realist olan Sovyet Rusya idarecilerinin de bizim bu durumumuzu takdir ederek samimî hareket edecekleri hakkında ümidimiz kuvvetlidir. Zaten bu ümit ounasa idi, Türk Dışişleri Bakanı da Moskovaya gitmez idi. Ust tarafı tamamen Speculation'dur. Ve bunlar arasında kasalara el konacağma kadar boş ve minasız yalanlar yayılmaktadır. B. FELEK Adenauer ihtar aldı Japonyada Başbakan adaylarının mücadeles Dünya basmı EveijÜS kazandı •\ew York Herald Tribune» şunları yazıyor: «Johnson'un seçimlere hem Demokrat, hem de Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak katıldığını kabul etmek gerekir. Gerek seçimlerden önce, gerekse sandık başında kendisini iki tarafm da desteklemesi, Demokratlarnı federal hükümet yetkilerinin genişletilmesi esasma dayanan geleneksel programlaruun kesin olarak desteklendiğini açıkça göstermektedir. Johnson, Amerikanın politik hayatmda geniş mutedil merkezin adayı olarak seçimlere katıldı. Bu merkez ise iki partinin siyaseti ile de geniş ölçüde ilgilenen kitleden meydana gelmektedir. Dış politikada ihtiyath bir insan olarak kendini tanıtırken iç politikada da ihtiyatı elden bırakmıyacağını göstermeye çalıştı. Böylece kamu oytınu yöneltmek te usta bir politikacı olduğu ka dar, herkesin haklarının neler olduğunu kavramış bir şahsiyet şeklinde görünmesini bildi. Nüfuzunu, sorumluluklarını iyice kavramış olarak kullandı. Şimdi en önemli mesele, yeniden seçilmi; Başkan olarak John son'un bu nüfuz ve itibarını ilerde nasıl kullanacağıdır. Oldukça kararsız geçmiş son dört yılın güçlüklerine metanetle karşı koyabilecek yetki kendisine verildi. Ancak, bu yetki sınır lıdır • Büyük Milli Koalisyonu meydana getiren kamu oyu bu yetkiyi sımrlamaktadır.» «New York Times ise seçiml bir şahıs meselesi yapmamak gerektiğini hatırlatarak seçmenlere Amerika Başkanlığı görevinin önemini belirtmeye çalıştıktan sonra şunları yazıyor: «Bütün büyuk Başkanlar, bugüne kadar kuvvetli şahsiyetler den çıktı. Hiç kimse onlarm eline uygulanacak bir plân verme di. 1964 seçiminin galıbi için de hazırlanmış bir plân yoktur. Kendisinin her şeyden önce mil letımizi temsil ettiğini hatırlaması, kendi devrinin ve dünyanın menfaatlerine en iyi şekilde hizmet etmesi, Amerikayı tarihin bu devrinde şerefli bir ülke nın nasıl olması gerekiyorsa o hâle getirmesi gerekir.» Dünkü dünya basınını işgâl eden başlıca konu, tabiatiyle Amerikan seçimleri olmuştur. Gazete, radyo, televizyon ve ajans yorumlarından. Johnson'un zaferi ve Goldwater'un hezünetinin Doğuda ve Batıda memnuniyet uyandırdığı anlaşılmaktadır. «MoskovaPekin münasebetleri uzlaştırılamaz » Moskova Radyosu Moskova Radyosu dün sabahki haber bülteninde «Amerikalıların Başkan Johnson'u seçmekle, Demokrat Parti tarafından teklif edilen daha mutedil ve daha ciddi politikayı tercih ettıklerini» söylemiştir. Radyo, Başkan Johnson'un, Cumhuriyetçi rakibi Barry Gold water'a karşı rahat bir zafer kazandığını bildirdikten sonra, sonuçlardan da anlaşılacağı gibi Amerikan milletinin ezici bir çoğunluğunun, sağcı kuvvetlerin lideri Goldwater'un, uygulandığı takdırde, son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilecek progıammı reddettiğini, buna karşılık Başkan Johnsorl'un daha mutedil ve daha ağır başlı politikasmı kabul ettiğini belirtmiştir. Bulgaristanda, B.T.A. Haber Ajansı «Amerikan halkının, Goldwater*un Antisosyal ve işçi aleyhtarı iç politikası ile dünyayı savaşa sürükliyebilecek dıs politikasma karşı oy verdiğini» bildirmiştir. Romada, Hıristıyan Demokrat Partinin organı «ll Popolo» şun ları yazmaktadır: «Johnson'un zaferi, büyuk bir ülkenin kendi gücü ve sorumluluğuna karşı duyduğu itimadın bir zaferidir.» Doğu Berlinde, A.DJJ. Haber Ajansı, Başkan Johnson'un zaferini «Goldwater'un imha edildiğini» söyliyerek târif etmiştir. Komboç darbeye darbe ile karşı koymaya hazırmış Pekin Pakistana 60 milyon dolar ek kredi veriyor TEŞEKKÜR İngiliz basmı Ingiliz gazeteleri de, seçim sonucunu şu başlıklar altmda bil dirmişlerdir: Daily Mail «L. B. J. Muzaffer.» Daily Express «L. B. J. nin ezıci zaferi.» The Sun «Evet, Johnson kazandı.> The Guardian «Her tarafıyla Johnson'un zaferi.» Daily Mirror «L. B. J. istediğini elde etti.» The Daily Telegraph «Johnson ezici bir zafer yolunda.» •The Times. «Johnson'un za feri kesinleşti.» A IIANTIK DIGORTA ıs. HIZMETINIZDEDIR Caddesi No. 2 İstanbul: Bankalar KarakSy Tsl. 44 47 10 Ankara : Anafartalar Cad. No. 13 Dojjan Han, Ulus Tsl. 11 41 12 İzmir : Gazi Bulvan, Muraffak Hao T«l. 37070 %51 TÜRKVE%49 AMERİKAN SERMAYESİ İLE KURULMUŞ OLAN Mühendis AUnacahtır Merkez teşkilâtımızda çalıştınlmak üzere inşaat yuksek mühendisi veya mühendisleri alınacaktır. İsteklilerin Genel Müdürlüğümüze müracaatları bildirilir. ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basm 20771 A. 12689) 13513 Prudential Lines ınc. New York Amerikan Bandıralı Yük Gemilerinden İstanbula gelis İstanbuldan kalkış tarihi tarihi S S SAN ANGELO VİCTORY 7/11/1964 8/11/1964 S S NEWBERRY VİCTORY 13/11/1964 15/11/1964 S S ATTLEBORO VİCTORY 20/11/1964 22/11/1964 NEW YORK NORFOLK BALTİMORE PHİLADELPHİA Limanlaruıa hareket edecektir. \ Fazla tafsilât için müracaat : GABRİEL COUTEAUX f KUTO HAN GALATA Telefon: 44 47 49 48 47 t üâncılık: 3363/13506 Geminin adı KASIM AKŞAMINA KADAR HESAP AÇTIRINIZ Reklâmcılık 4165'13514 Reklâmcılık 4024 13495 \ 7 i r BUGUN SON GUN KAYIP T. C. Merkez Banlcasından almış olduğumuz 24 6.1964 tarm ve 018159 sayılı Lısansı kaybettık. Hukumsuzdur. ÜnUever Jş Tic. ve San. Turk Ltd. Şti. Cumhunyet 13497 KAYIP 050002 No. lı askerî hüviyetimi kaybettim. EROL SOYBAŞ (Cumhurıyet: 13503) Vurun Kahpeye! Bugünlerde filmi gösterilen bu romanda, gerilik kılavuzu ağaların, kasaba eşrafının taşa tutturarak parçalattıklan genç oğretmen Aliye'nin acı hayat macerasını okuyacaksınız. Aliye, bugün de Türk halkmı ışığa kavuşturmak için kara kuvvetle bpğuşan ülkücü gençliğin setabplüdür. F.: 400*Kuruş HALİDE EDİP ADIVAR TURK TiCARET BANKASI REMZİ KİTABEVİ 13508
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog