Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

İKİ CDMHURfYET 5 Kasım 1964 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIU Günün Konuları MESELELERİMIZ İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Tlcaret Bakanlıgı Mufettlşl Türkiye ile Rusya arasındakı mak uzere 9 3 1964 tarihinde \nka tıcarî ılıskıleri, 8/10/1937 tarıhın rada imzalanmıştır. Fıilî ihracat ve ithalât tutarları, de Ankara'da ımzalanan ve ^382 numaralı Kanunla tasdık olunan protokollarla tesbit olunan kon«Ticaret ve Seyrısefaın Muahe tenjanların tam olarak kullanılma dığını gostermektedır. Mukayese desıyle Merbutlannın Tasdıki Otoparkların işletme hakkınm yonunden 19551963 ihracat ve itha özel şahıslara devredılmesi konuhakkında Kanun» duzenlemekteAmerıkan seçılatın dokumunde fayda gbrulmuş netıcelerını kısa ?a Yazan: sunda alınan karar yururluğe gır dır. mının neticesı setur. manda Avrupada mıştir. Beledıye, işlettiğı otoAnlasmadan güdfilen ga.ve, Kaçımden evvel alın Yıllar thracat ithalât almış oldu Marsparklardan tahmin ettığı gelıri nunun baslangıcında su sekilde rnış gorunmektey hall Plânı Muşte(1000 Tl ) (1009 Tl.) (1> terrun edememıştır. Hattâ bazı odı. Johnson tahifade edilmıştır: «Turkiye Cum14.693 23.204 rek Pazarı doğurtoparklardan zarar etmıştır. mm edüdıği gıbı huriyeti Hukumeti ile Sovyetık 18.372 14.619 1956 du Washıngton llk olarak Galata Yolcu salonu 31.382 Sosyalist Cumhuriyetlerı Ittiha15.410 1957 buyuk ekserıyetle kazandı. Fakat şımdı de genel olarak gumruk de altısını alarak sosyal emnıyete önundekı 130 arabalık otopark bır 31759 19.359 dı Hükümetı arasında mevcut tı195S bu seçımın Amerıka ve butun duvarlarınm ındırılmesı çabasında tahsısım ferdın kazanç hurrıyetıyıl ıçın kıraya venlecektır. Bele 18.460 13.459 1159 caret mubadelâtını ınkısaf ettırdunya bakımmdan son derece dıkne müdahale saymaktadır Fertledır. Cenevrede «Kennedy Round» dıye bır yıllık kıra bedeli olar 28.164 25.9 >9 1960 mek ve bundan mütevellıt tedıkate değer bır tarafı vardır. Serın kendı emnıyetlerını temınde dıye anılan goruşmeler gumruk rak 130 bin lıra değer bıçmiştır. 75.556 •,'0 2 5 5 191.1 vatı kolavlastırmak arzusu.» çımde otuz senedenben ılk defa serbest olmalarını ıstemektedır tarıfelerının umumı olarak yuzde Bunu, Beşıktaş, Usküdar, ilçe57 984 49184 19b» olarak şahıslardan zıyade temsıl Johnson sosyal emnıyetın devlet ellı ındınlmesını ongormektedır lerındeki otoparkların ozel şahıs Anlaşmanın mutaakıp madde79.975 (2; 63 775 1963 ettıkleri duşunceler rol oynamıştarafından tanzımını Amerıkan Goldvvater ise Amenkan sanayn lara devri tâkıp edecektır. lerinde, ithalât • ıhracat ve ödetır. sıstemının en mesut tecelhlennnın rekabetten konınması sebebı Ote yandan Beledıye, gelirleri melerın nasıl vapılacağı açıklan Toplum 272 866 348.694 den bırı olarak gormektedır AFranklın Roosevelt'ten bu yana ile ıthalâtın tahdıdı gıbı tamamıyni artırmak için Evlendırme Daimıstır. Rusya'dan yapılacak ithaihracat: Listeden goruleceği ıimerıkan kapıtali2inının ıftıhar kobutun Cumhurbaşkanlan ve namrelerındeki fotoğraf çekme hakk: le ters ıstıkamette seyretmektelât için anlasmaya I ve II numa zere, son dokuz yıllık devrede nusu saymaktadır. Daha da genışzetleri, Cumhurıyetçı ve Demoknı da ıhaleye çıkarmıştır. dır r«Iı listeler eklenmistır. I numa ihracat 14 milvon 693 bin Uradan, letılmesı ıçın ıhtıyarhk sıgortasırat, asağı yukarı aynı dunya go• Netice itıbariyle Goldvvater Aralı listede yer alan mallar, Tur 63 mılyon 775 bin liraya yiıkselmn hastalık ve tedavıye teşmıh rüşunu, aynı devlet tutumunu Yol işgal edenler günde merikanın son jirmi senedenberl kiye'ye serbestçe kabul edılecek nııştir. 1960 1964 devresinde tesıçın yenı vaadlerde bulunmaktatemsıl etmekteydıler. Hepsı memdahildeki ve hariçteki tutumunmetrekare için 25 kuruş tir, II numaralı listedeki mallar bit olunan ihracat kontenjanları dır leketın umumî sosyopolıtık ceredan ayn bir gudum temsil etmekîse, Türk lirası olarak k n m e t ve ise 8 • 15 milvon dolar arasında rie ödiyecekler yanı ıçındeydıler Amerıkan vatan Amenkan demokrasısının kantedir. Fakat bundan Âmerikan halya ton olarak miktar yonunden, ğişmiştir. Kontenjanların tam kulBeledıye Meclısı tarafından kabul daşı Cumhurıyetçı veya Demokrat serı olan zencı hakları konusunda kının dunya goruşunde hakikaten tahdıt edılmek suretivie konten lanılması icin avnı devrede 72135 edılen târıfeye gore, ınşaat sırasuıda kıme rey verırse versın aşağı yu Johnson Kongreden yenı bır kaikiye ayrılnııs olduğu neticesinı yaya kaldırımı, meydan ve yolların jan'a tâbi tutulmustur. Her ıki milyon lıırk liralık ihracat yapkarı umumî hatları ıtıbarıyle aynun geçırmek suretiyle üerı bır a çıkarmak vanhş olur. Bir kere ışgâlınden metrekare başına gunde 52 nı tutumda bır ıdare elde edecelistede ver alan mallar «Malın mak gerekmektedir. Fıilî ihracat dım atmıştır. Federal devletın mu Cumhuriyetçi Partinin esas özunu kuruş ucret alınacaktır. ğını büıyordu einsi» seklinde çösterilmemıs, sa rakamları ise, vaklaşık olarak andahalesı ile zencılerın ıkıncı smıf teşkil eden ve Âmerikan âmme Aynı târıfe gereğınce denız ustune dece çumruk tarife numaraları cak kontenjanm % 50 sini doldur Halbuki Goldwater tamamıyle vatandaş muamelesı gormesıne vicdanmın yapısında onemli rolü maktadır. 1964 yılı için bu nısbeyapılmış gazınolardan, cadde ve rıhyenı bır tutum vaadıyle ortaya çık mânı olacaktır. Kıtapta yazılı haknın kaydedilmesiyle vetinilmişolan New York, Boston, Chicago, tin, verilen lisanslara göre % 76.9 tımlara masa ve sandalye koymak mıştir. Şüphesız bu fikırler yenı ları devlet gucuyle tatbıke zorlıtir. Pennyslvania gibi büyük merkezyükseldigi açıklanmış bulunmakta suretiyle yapılan işgâllerden de met değıldir. Konservatif dıye vasıfyan bu kanun Amenkan demokra ler Goldvvater'ciliğı reddetmiştir. Miktar ve kıvmet vonunden dır. (3) Genel ihracat yekunu irekare başına 15 kuruş tahsıl edılelandınlan kuçuk fakat koklenmış sısmın son açığını da kapamak Herald Tribune, Time, Life gibi kontenjanlar, o tarihte valnız çerisinde, Rusyaya yapılan ihraca cektır. bır zumrenın senelerdır savunduçabasındadır Fakat Goldvvater SeCumlıuriyetçilerin temel sözcüleri Rusva'dan Turkive'ye yapılacak tın nisbeti 1961 de °i> 1.3, 1962 de Okullarda karma aşıya ğu gorustur. Sayanı dıkkat tarafı natoda kanun aleyhıne rey kul ilk defa olarak bir Cumhuriyetçi ihracatta kullanılmıstır. Rusva' % 14 ten ibarettir. Başlıca ihraç azınlıkta olmalarına rağmen Goldlanmıştır. Ayrıca, seçım kampanbaşlanıyor namzet aleyhine aktif vaziyet alnın y apacaeı ithalât ise, Türkive maddelerimiz arasında, fındık, ku water'ın Cumhurbaşkanlığı namyası esnasındakı sozlerıyle zencımışlardır. Goldvvater'in kazandığı tl Sağlık Mudurluğu, ilkokullarda deki Rus Ticaret Müme<isıllı|i ve ru üzıim, tütün, yapağı, pamuk \e zetlığını kazanmış olmasıdır lerın eşıtlığını kabul etmıyenlere reylerin buyuk çoğunluğu gelenek uçlu karma aşı tatbıkatma başlamış| Devlet tktisadi Tesebbüsleri va canlı hayvan bulunmaktadır. kuvvet vermek suretiyle demokGoldwater'ın vaadettığı yeni tu itibariyle Cumhuriyetçi Partiye tır Yılbaşına kadar devam edecek sıtasivle olacaktır. Turkive'den aynlığını belırtithalât: Dokuz yıllık ithalât ratum Amerıkan hayatının her saf rası anlamında taraftar olanlarla Johnson'u proolan aşılama suresı ıçınde 250 ılkokumıştır yapılacak ihracatta, kıvmet ve kamları da, ihracatta olduğu gibi hasını kapsamaktadır. Fakat en testo makamında rey verenlere lun oğrencısıne aşı yapılacaktır. miktar yöniinden bir tahdit yok tedricen gelişmiş ve kontenjanlar başta devletın gunluk hayattakı Dünya görüşiıne gelince, Goldaittir. Ote yandan geçen yıl çeşıtli sebep 19601964 devresinde 11 müyon rolu etrafında donmektedır Gold<nr. water dunyayı ıki düşman kamlerle çocuk felcı aşısı yapılamamış oYalnız Goldwater fenomenını water «Mületin gundelik hayatına pına ayrılmış olarak gormektedır. lan çocuklarm bu yıl aşılanması ıçın ödemelere gelince: Rusya'nın dolardan 15 milyon dolara çıkarıl ihmal etmemek lâzımdır. Kuçuk mıştir. Ancak kontenjanların knlmüdahale eden bir VVashington Demokrat ıdareyı komünızme kar hazırlıklara geçılmıştır. Aşı yerlen Türkiye'de doğacak alacaklan, bır ekserıyete mal olmakla beralanılması yine °o 50 nisbetinde olbence Moskovadan daha tehlıkelişı yumuşaklıkla itham etmekteve istasyonları onumuzdekı gunlerde borçlnlar tarafından T.C. Merkez ber bu mılletlerarası yayını bulumuştur. 1964 yılında ise, bu nisbedir», diyerek devletın ekonomık, dır Cumhurıyetçı Goldwater kotesbıt edılerek halka duyurulacaktır. Bankasına yatırılacak, Banka'da tin % 70 in üstünde olduğu ifade nan bır fenomendır. Kruçef'ın ıçve sosyal ışlerle alâkaJanmasını munızme karşı polıtıkasını «KoVilâyette asayişle ilgili tngiliz lirası tutarı üzerinden, olunmuştur. Rusyadan itha] ettiten açılma ve garple kaynaşma sıreddetmektedır Hur teşebbusun munist kudretin, Amerıkanın emRusva Hariciye Bankası «Wnech ğimiz başlıca maddeler ise şunyasetmden urkup aleyhıne donen toplantı yapıldı tam serbestısıne, kısıntısız ferdıniyetini ve dünya sulhünü tehdit torçbank» namına açacağı «Kli lardır: Çimento. gazyağı, kâğıt ha ler, klâsık mıllî eğemenlık mefönceki gun Vilâyette yapılan Kayyetçılığe ınanmaktadır Halbuki edemiyecek derecede tahdidi» dıhumunun dar kayıtlarına mılletring» hesabına, bu tniktarı borç muru odunu, blum ve kütükler, makamlar toplantısında konuşan VaJohnson ve onun temsıl ettığı ço\e tarıf etmektedır. Hur dunya lerarası kaynasmava mukavemet olarak kavdedecektir. Aksine; kimvevî maddeler, demır ve çelik lı Nıyazi Akı, emnıyet ve âsayiş yoğunluğun tutumu otuz senedenbebakımından son derece arzuya şa eden De Gaulle'culer, bızde ve bınunden cıddı davranılmasını ve va rı devletın elconomık faahvete du Türkive'nin Rusva'da doğacak a profiller. çelik borular, el âletleyan bu durumu nasıl elde etmek zım gıbı bır çok memleketlerde tandaş muracaatlarımn kısa bır sure lacakları ise, «Wnechtorgbank» a ri, deniz motörleri, toprak nakil zen vermek ıçın mudahalesını kamumkundur? Goldvvater ekonobıtaraflık kısvesı altında Turkıyeıçınde sonuçlandırılmasını ıstemışyatırılacak ve bu banka tarafın ve tesviyesi için makıne ve cihazbul etmıştır. Enflâsyon ve deflasmık, sosj'al, pohtık hattâ ıcabeyı mılletlerarası sıjasî, kulturel tır. yona mânı olmayı, artan refahın dan, T.C. Merkez Bankası namı lar, sanayie mahsus dikiş makıderse askeri tedbırlerden bahsetve ekonomık cereyanlardan tecrıt Emniyet Muduru, Jandarma Kuçalışan ve çalıştıranlar arasında na, fngiliz lirası tutarı üzerin neleri, rulmanlar, elektrik motörmektedır. Bu tedbırler Amenkan etmek istıyenler hep aynı dar dun mandanı ve Yatırımcı Daıreler Muâdıl olarak taksımıni devlet vazıvıcdanının kabul etmış olduğu tuden, açılacak «Kliring» hesabın leri, kamyon kamyonet, motosikya gonışunu temsıl etmektedırler. durlerının de katıldığı toplantıda şe felerı ıçınde kabul etmıştır. Ametuma aykırı duşmektedır Hıç alacağına, Rusya'nın borcu ola let, bisiklet, fotoğraf cihazlan, taGıdışat bunları gıttıkçe azınlıkta hır hızmetleri hakkında da açıklama rıkan sıstemının ozu olan ozel teşuphe yok kı Amenkalılar komurak işlenecektir. Bu hesabın ba babet âlet ve cihazlan, elektrik sa bırakmasma rağmen memleketme larda bulunan Akı, koylerm elektrıâletleri, şebbusun devletın bu şekıldekı anızmden nefret etmektedırler. Ko kiyesi, iki memleketin birbirine yaçlan, saatler, muzik gore bazan ırkî, bazan dın!, bazan ğe kavuşturulması ve yollannın asracılığı ile mıllete daha da venmre gıbı, Vıetnam gıbı saldırıcı haolan alacağını veva borcuna gris traktdr imali için luzumlu âletler ekonomık, bazan pohtık bır zumfaltlanması ıçın bır program hazırlan ve kara nakil vasıtalan yedek parlı olduğuna ınanmıştır reketlerde bulundugu zaman teterecektir. re menfaatıne dayandıkları ıçın dığını da soylemış, Enerjı Bakanhğı çaları. reddutsuz savaşı kabullenmekteAvnca, Amerıkan âmme vıcdaıyı teşkılâtlanmışlardır, dmamık le yapılan temaslar sonunda yeterlı Kanunun son maddesinde ise, dırler Fakat komünızmı sılâh gu nı devletın barajlar, sulama tesısve mutecavızdırler. Zaman zaman tahsısatın temın edıleceğını ıfade etanlaşma uç av onceden ihbarla cuyle bılhassa atom harbıyle yok Turkiye ile Rusya arasınlerı hıdroelektrık istasyonları gı memleketlerının sıyasetlerı uzemıştır. feshedilmedikce. kendiliğinden se daki ticarî münasebetlerin «inbı buyuk sermaye lstıyen ve mıl etmekten çoktan vazgeçmışlerdır. rıne muessir olabıhnek unkânını neler itibarivle temdit olacağı kay kişafı» kontenjan listelerinin tam Esasen boyle bır saldırıcılığı oz Bu gece kandil 11 kaynaklann en venmli şekılde kazanmaktadırlar. Bu bakımdan dedilmektedir. demokratık âkıdelerimj karşı bulBu gece Regaıp Kandılidır Dıyanet olarak reali/e edilmesine bağlı kullanılmasını sağlıyan tesıslerı onemlerı vardır. Çunku mılletlerı 8.M 193T taıihll anlaşma, esas hıi kalmakiadır. Listeler, ber iki mem maktadırlar. Ikı kamp arasındakı Işlerı Başkanhğı Muvakkithği taraele almasını çoktan kabul etmışbırbınne kenetlıyen müşterek kumleri değişmemekle beraber, 58 leket ihtiyaçları gözdnunde bulun duşmanlığın, Johnson'un tâbırıyfından yapılan açıklamaya gore, bazı tır. Fakat Goldwater bunları devmenfaat bağları henuz tamamıyle ve 331 numaralı kanunlar ve ek durularak tanzim edilir ve hüküle ıkı taraf arasında yenı kopru takvımler yanhşlıkla Kandılı 1213 let otorıte ve yukunün yersız; faytaayyun etmemış olduğu ıçın bun protokollarla bazı değişikliklere metler de Uişldlerin arttınlmasınler kurulmak suretıyle bertaraf ekasım gecesı olarak gostermektedır. dasız genışlemesı saymaktadır. ları kolayca ıfsat etmelerı mumuğramıştır. Hâlen I ve II numaralı da fayda görürlerse, iki memlcket Kandil munasebetıyle camiler donatı dıleceğme kanı olmuşlardır. NukGoldvvater, sosyal emnıyetm kun olmakta, tehlıkeli mfıratlanlisteler yerine A ve B listeleri kon arasındaki ticaretin daha da lacak, Istanbul Radyosu da Mevhd leer infilâklan yasak etme, tıcarî devlet tarafından temınme aleyhçona yol açabılmektedır. Bu ıtıbarla muş ve B listesinde gosterilen ğalacağı soylenebılir. yayını yapacaktır munasebetlerı gelıştırme gıbı tectardır Devletın kazançlardan yuzJohnson'un başarısmı memnunıTurk mallan da miktar ve USA (1) Istatıstık yılhğı, 1960 1962 rübelen dünya sulh ve refahının dolân . yonunden kontenjana tâbi yetle karşılarken Amerikada oldu Hâncılık 3272/13491 '2^ Konjonktur, Temmuz Araemnıyeti ıçın çıkar yol olarak katutulmustur. Turkive ile Rusva lık 1963 ğu kadar butun dunyada Goldvvabul etmışlerdır. Johnson seçımden son protokol, 1.4 1964 31 ter'cı tutuma karşı uyanık olmayı . arasındaki son protokol, 1.4196431 sonra Moskova ile yenı bır zırve f3) 24101964, Ticaret Bakanınıa U u . u u » ı I 3 965 tarihleri arasında muteber ol bevanatı toplantısına teşebbusu vaadetmek. ıhmal etmemelıyız suretiyle komumst blokla anlaş Yağışlı ve ruzgârlı Sevgill annemi7 Soğuk ve sıcak havalandırmak zemınmı genışletmeye devam geçecek Bayan BLANŞ KOEN'in ma AırCondıtıonıng tertıbatı edeceğıni gostermıştır. Marmara bolgesi ile Ege bolgeBUge Seler, Turgut Seler in kıvefat ettlgl teessurle blldlrilir ıdare ve bakımmda tecrubelı, B, bllenlerce çok sevllen sinin sahil kesimlcri parçalı çok Goldwater'm dunya ekonomısı Cenaze meraslml 5 Kasım 1964 f Ingüızce veya Fransızca anlıbulutlu, mevziî sağanak yağışlı, goruşu de bugune kadarkı Amerı Perşembe günu saat 12 30 da BUf yan bır makıne ustası veya GÖKÇE SELER diğer verler parçalı ve yer yer az kan tutumundan ayrılmaktadır yük Hendek Neve Şalom Slnağoehlıyetlı kalonfercı ustası arabulutlu geçecektir. Hava sıcaklıkGoldvvater, Truman'dan berı ılk ğunda lcra olunacağı Uân oluDaha. küçük yaçta Togrol ve Senıyor. Ankarada Japon Sefaları Ege ve Marmarada biraz aıaolarak, Amerıkanın yardım polıtınur. ler ailelerlnl kedere bırak&rak 3 retıne veya Istanbulda Ayazkamm günü Hakkm rahmetlne lacak, Orta Anadolu. Batı KaradeKandioti re Koen Aileleri kasına karşı vazıyet almıştır. A 0 paşa, Gumuşsuyu caddesı 24 karuşmuçtur Not: Çelenk ve çiçek gonderllniz ve Batı Akdenizde değişmiyemenka harbden sonra serbest af numaraya muracaat. memesl ve tazlyet ziyaretcektir. Diğer bolgelerde biraz arlışvenş ıçinde genışlıyen bir dun lerinden kaçınılması nca tacaktır. Ruzeârlar Ege bolgesinya duzemne ınanmış bulunmak olanur (Cumhunyet 13501) Cumhuriyet 13502 de onceleri değişik yonlerden hataydı. Ekonomık yardıma bu du fif, sonraları Guney yonlerden orzenın gelişmesıne hızmet amacıy Bir koylu olarak sizin Bakanta kuvvette. diğer bolgelerde Kule başlamıştı. Nıtekım de bunun Ilâncılık 3361 13507 lığınızın faaliyetinden medet uzey ve Doğu jonlerden hafif, yer manlardan bulunmam hasebiyle, ver orta kuvvette esecektir. memleket sever bir devlet adamî 13. uncu ıthal lıstesının 173179180 sıra numaralarında olarak gorduğum zatıâlilerijle A V I ZE L ER I kayıth AID kotalardan Odamız elınde bâkıye tahsıs mevcutKasım 5 Cemaziylâhır 30 kendi yurdumun ve koyumun ısİsmi mahfuz bir okuyucumuz yazıvor: tur. tırabları uzerine bir hasbıhalde A P L İ K L E R İ Aslî maaşım 70 liraya yukseldikten bir sene sonra bulunmak ve dertlerimizi karşı 7 Bu kotalardan tahsıs talep edecek fırmaların 7 kasım AYAK LÂMBALARI a a mucbir bir sebep dolayısiyle 25 sene fiilen hizmct etmiş karşıya dertleşmek arzusunu duy 1964 akşamına kadar bır dılekçe ile Odamıza (Tatbıkat Md. o C i 1 e duk. olduğum ordudan 1.7.954 de emekliliğımi istemek mecbuı f lüğüne) muracaatları onemle duyurulur 6 34 11 57 14 42 17 00 18 33 4,50 riyetinde kaldım. Bu, mektupla ifade edilebilecek i GALATA, BANKALAR CAD. H İ Z M E T İİ N İ Z D E ( (Basın 20762/13512) bir mevzu olmadığından zatıâlile1 32 6 56 9 41 12 00 1 33 11,49 Reklâmcılık: 4141/13496 i :ılık: Carî 5434 sayılı kanunun 41 maddesi gereğince alnıakrıni bir aziz misafir olarak koyula olduğum maaşı iki sene devamlı olarak almadığımdan muze dâvet etmek tasavvurunda bir derece dun maaşla emekliliğim yapıldı. iken Caykara kazası halkınm bize C l M H U R I V E T ' İ D fefrlkan 85 tekaddum ederek sizi dâvet ettik Ihtilâii nıufeâkip antidemokratik kanunlaıın kaldırılalerini gazetede okuduk. Bu dâveti cağı devlet başmda bulunanlar tarafından bevan edildi ve lllllllllinillillllülllllllllllllüllülllllll kabul buvurduğunuz takdirde ku Kurucu Meclisin çıkaracağı bu kabil kanunlar meyanınctık bir fedakârlıkla yolunuzu bida bulundugu da gazetelerde yazıldı. raz uzatarak kovumiıze teşrif suretiyle 1000 nufuslu ve şimdiye O tarihteki seçim hazırlıklan dola\ısi>le Kurucu Meckadar hıç bir devlet buyuğunıi lisin toplanamaması neticesinde çıkarılamıyao 21 kanun aralaruıda gormemiş bulunan koYazan: A. ). Cronin meyanında bu kanun da bulunuyordu. jumuz halkını ihya buyurmanızı dilıyoruz. Bendeniz ihtilâli müieakip sırasile Milli Birlik Mali>e Vekâleti, Anayasa Mahkemesi, Buyuk Millet ve DanışTrabzon Vilâyeti, Vakfıkebır kazası, Salpazarı nahıjesı tay Başkanlıklarına mııracaatv bulundum Muktesep hakÇarlakh koyü halkı aduıa kınıın teslim edilebilnıesi için kanunun değişmesi luzumu 297 BtR ACI SARKI 298 BtR AC1 SARKI BtR AC1 ŞARKI 296 Hacı Sevki Ozkan. bildirildi. Otoparklann işletme hakkı devrediliyor Âmerikan seçimi ve dünya siyaseti L Rusya ile ticarelimiz Yazan: Yılmaz ULUSOY ıııtıııımmıııımııııımııı r Nuri EREN Enkandesant ve Fluoresant AMPULLERİ BOLIŞIK I AZSARFİYAT | UZUN ÖMÜR VEFAT ARANIYOR VEFAT Cumhuriyet'e mektuplar, Lebit Yurdoğlu'na bir dâvet var! BU HAKSIZLIK NE ZAMAN DÜZELECEK? e i ŞIMŞEK MAĞAZASI Biracışarkı Çeviren: Vahdet Cültckin [fiDiııııııııııımınıııııııı « Earle'de muba>aa şefi "Missi Donohue'nın yardımcısı olarak çalışıyor. Donohue'ler bi/im çok iji ahbaplarıınızdır: babalarıjle benım babam eskideo çok sıki arkadaştılar; onun icın. Nora'nın Miss Donohue'nın janında bu işı oğrenmesini kararlaştırmışlar. Nora icin i>i oldu. Mubayaa şefi ne demektir biliyorsun. değil mi0» Biliyordum, aşağıy ukarı. Earle de VVinton'da en başta gelen kadın moda kurumu olduğuna gore, Miss Doııohue'nin durumunun pek i> i olacağını da biliyordum. • Nora hep seni sorar durur. Gidip bir gorüşsen? Miss Donohue ile birlikte oturuyor. Adresini veresim sana. Park Yokuşu'nda» Yeleğinin cebinden altm kılıflı bir kurşunka lem çıkardı, adresi yazdı. Nasıl tcşekkur edeceğimi bilemijordum. Beni arka kapıdan uğurladıktan sonra da, \olda giderken, beni jeniden hısımakrabamla karşılaş tıran tâlihimden dolayı sevinij ordum. Uzun zamandan beri insan denebilecek kimseelrden oyle uzak kalmıştım ki Terence ile, Nora ile yeniden dostluk kuracağımı duşündukçe sevincimden kinı içime sığmıyordu. Dahası vardı: Rockcliff konusu yeniden ortaya atılmıştı. Terry, ya da onun arkadaşlan. ahbaplan bana ne gibi bir yardımda bulunabilirlerdi acaba? Su muhteşcm arabanın sahıbi olan Giihooley, ayrıca Terence'nin sozlusıi. yakında da kansı olacak o şık kız üısanın aklma bir tak'm ımkânlar getiriyordu ki, bunlann ne olablleceklen henuz kesin olarak billnmeraekle biriLk'c, SOÜSUZ, sınırsız gibi gorünüyordu. Günlerce, Nora beni arar belkl diye umutla bekledim durdum. tlk olarak ben onu aramayı pek btemlyordum. Terence beni gordüğunü ona soyle XXV mişti elbette. Ama. baktun ki Nora'nın beni arıyacağı >ok, cumartesi gunu, oğleden sonra, işim bitince, başıını aldun, Park Yokuşuna doğnı }ola koyuldum Çok i>i hatırlıyorum: O gun hava pek tatlı. durgun, guneşlijdi; hoş bır bahar mujdesı vardı her vanda. Park Meydanı dedıkleri \er, şehrin batı yonunde kibar bir semtteydi. Onsekizinci yuzyıldaıı kalma, şundi apartman bıçımine sokulmuş evler bu ıneydancığı yarunay gibi kuşatıyor, Kelvingrove Parkına tepeden bakıyordu. Arg\le Caddesinin. I.eo Amcamın evinin o cirkinlikleri vanında bura ııın ustıın havası oyle goze çaıpıyordu ki çoktan cesaretim kırılmıştı. 9 numaramn onunde şalnız şoyle bir durdum. sonra yokuştan aşağı kırk, elli metre indım de ancak o zaman irimdeki urkuntuyu yenebildım. Orada, ilgisiz bir seyiıci gibi. parmaklıklara abandım, aşağidaki parka bakmaya başladını. Her şeyi goze alarak gitsem de kapının zilini çalsam mıydı acaba?. Kestane ağaçlannda tomurcuklar patlamaya ba;lamış, salkımlar çiçek acmıştı. akşamları benim koştuğum geniş yolda birkaç kişi gezinijordu. Belki de Nora beni gormek istemezdi. Ama, son goruştuğıımuzde ben ondan pek hoşlanmıştım, şimdi de benim arkadaşun olsun istiyordum. Yarım dondum, baktıtn sokakta kimsecikler yok. Kapı suratıma kapanır da kovulursam hiç olmazsa goren olmıyacaktı. Kendimi şovle bir topar ladım, geri dondum. 9 numaranın kapısı onündeki basamaklarından vukarı çıktım, o uzun taşlıktan içeri girdim. Bir alay kapı vardı, içerinin loşluğunda hepsini birer birer gozden geçirdim, en sonunda uzerinde «Miss Fidelma Donohue» yazılı bir kartvizit gordum. Boyunbağımı dıizelttim, koyu renk elbisemle oldukça adam insan içine çıkabilecek blr kılıkta olduğumu hatırlayarak, rile bastım. Kapıyı kısa bovlu, çakı gibi, çevik bir bayancık kıbar bır tavırla açtı. Sokağa çıkmak uzere gıyinmişti: Başında suslu bir şapka, arkasında guzel bır kostum vardı. Pek gergin bir duruşla, başını arkaya atıp, beni keskin, canlı bir bakışla, iıısandan anlar bir halle. şoyle bır suzdu. Evet, delikanlı?» diye sordu. Ağzımın icinde mınldanır gibi: •'VIiss Nora Carrol evde mi?> dedim. «Amcasınm oğluvum ben, Laurence Carroll» Gerginliği henıen gecti. yuzü değiştı, «hoşgeldınız» der gibi gulumsedi. Simdı rahatlanııştı ya, dudakları dolgunlaşmış, kevifli bir hal almıştı; altı, ustu pırıl pırıl yapma dişlerle pek guzelleşlirilmiş bir ağzı vardı. • Buyrun iceri. Şimdiye kadar niye hiç gormedim ben seni'' Sonra. geleceçinizi niye daha once bildirmediniz''. Ben içeri girince de, ellni omzuma kojdu, gene beni yukarıdan aşağı bir siızdu. « Evet. tam Carroll'lardansın. Babanı iyi tanırdım, yavrucuğum. Demek şimdi Leo amcanın yanında para yapıyorsun.» Para falan yapmadığımı soylememe birakmadan, beni aralık bir kapıya doğru yoneltti. «Nora şurada. Çabuk ol, git konuş, çunku, aksilik, ikimiz de sokağa cıkmak uzereyiz. Ama, gene gel ha » Aksi bir zamanda geldiğimi anlamıştım, ozur dileyip geri donecektim ama, kadının zorujla, gosterdiği odadan içeri girdim. Burası ufak bir kadın yatak odasıjdı. Pencerelerde çiçekli keten perdeler vardı, koltuklar da aynı kumasla kaplanmıjtı. (Arkası var) Baîediye Başkanlığının gönderdiği cevaplar * Hizmetim esnasında 70 l i w aslî rnaasa yukselmek icin kanun vecibelerini yerine getirmiş, almış olduğum mtıspet sicillerle bu dereceje lerfi etmiş ve bir sene muddetle bu maaşın eraekli keseneğini ve terfii muteâkip ilk aldığını farklı maaşın terfi farkmın tamamını Emekli Sandığına odemiş bulunuyorum. * * Terfi kanunu ile jukseldiğım halde bu yukselme emekT.azetenizin 110 1%4 Urihli mlsli kanunun diğer bir maddesivle hiç bir suçum olmadığı hasında cıkan «çop kamvonıı ıshalde çeri alınmakta ve bu suretle de muktesep hakkırn tivonız» başlıklı yazı llffililer tazaji olmakta ve neticede ceza gormuş gibi mağdur olmakrafından lncelentniştir • tay ım. • Kızıltoprak İstasvon Caddesi sa kınlerınin çopleri belll baslı Anayasa ve Demokrasije aykın olan bu kanun madgrunlerde muntazaman alınmaktadır. desinin biran evvel değiştirilmesi lâzını geltnez mi? Son olarak da bn bolgeve T tonluk bir kamyon venlmiştır Gerektiğinde ayrıca bu bolgeye difer bolgelerden araç takvjyesi yapılmaktadır > Gazetenlziıı 29 8 19«4 Urihli nushasında çıkan «Yazin tozdan kıIbrahim Çelik yazıyor: lunduğum cevap beni büsbütun şın çamnrdan (feçemlyonız» başEyup Lisesi V. Ed/B sınıfmdan şaşırt+ı. 3 numara uygun gdrüllıkh yazı Ugililer tarafından 196364 öğretim yılında ikmale kal müştü. incelenmistlr : •Kadlköy Sarayardı sokağımn mış bulunduğum Psikoloji imtiAkabınde Ankara Millî Eğitım 1965 yılında onarımı için etud hanmdan güz döneminde 3 numara alaraktan, iki senelık oldu Bakanlığma durumu acele olarak } apılmaktadır » Gazetenizin 15.8.1964 tarlhU nüs ğumdan b«!gelı duruma düştum. bildirdim. Fakat Bakanlık benim hasında çıkan tBir kilometrelık Bu neticeyi hiç beklemedığım le ilgilenmedi. Haklı olduğum dâ TOI asfaltlanamaz mı. başlıklı den kâğıdımın tekrar vada beni mağduriyetten kurtara okunması yazı ilgililer tarafından incelcnıçın, okul mudurluğune bir dilek cak bir ilgili mercı aramakla kıvmistir : Ftiler Robert Kole] yolu, toprak çe verdim. Öğretmenlerimin de in ranmakta maalesef bulamamaktasan olması hasebiyle dalgınlıkla yım. olup tesviyesi yapılmıştır. Onarımı 1965 yılı programında rına gelip bir hata yapabilecekleîlgililerin meseleyi bir an önce ve Imkânlar nisbetinde mutalaa rını duşündüğümden neticeyi u ele alarak miıspet bır neticeye vamıtle bekledim. Fakat almış bu racaklarına inancım sonsuzdur. edilecektir » Bir öğrencinin dileği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog