Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CümKuriyef BABIN 1 I L Â I TA8A81NA U T M A T I T A A H B O T BDEH Sahlbl: RAZİMB HADt * O«nei Tayın Uüdttrot ECTET GÜKMİN * SorumTO MOdOl EBOL DAIU * Baaan re yayaa: CUMH LTKİX Fl M*tbaacüıx T» Gaseteelltt T.A.9.. Cagaloglu Halkerl cokuk No. M41 Ueydaoı, EOtm» H u u Ad&na • leletoo: «NO * AHKARA: AtatOrk Bulr»n T«ner Ap. • Yenlşehlı Telelon: İS 09 20 13 09 M • l î 95 44 17 57 35 * İZMİH: Oazj Bulran No. 18. Tel: 31230 CfilfKT tUJBt: BÜROLAR ABONE ve Senellk « «yiık 3 aylık TUrkiye 75.00 40 00 22.00 İLÂN 150.00 80.00 44.00 Harlcl Ba*lıt (llafctu) a 3 « 9 ınol mhiltlt ( « T n c J «Mteler • KLşan, Nlkâh, Brlenm», Dogum (lUKttt) Ölüm, MBTllt. TesekkOı n Kayıp •zmma Kayıp (Keltmesl) 150 Ura 40 > 33 » 75 > 90 > 1 » SAY1S1 25 KURUŞ (Baştarafı 1 inci sahiffde) (Baştarafı 1 inci sahifede) miz gelışmektedır. İnsanın aKİına mak ve memleketimizin istifadesine (Baştaratı 1 ıncı sahifede» edici bulmuştur. hükümetimizin, 30 mayıs 1953 tari. bu durumda bir soru geliyor. Ni sunmak için bulunuyoruz» demiştir. lantısında ve öğle yemeğinde iki Erkin Kosigine «Bu son şansınızI çin, Türkıye ile daha iyi koraşuKonuşan birçok isçi ve öğrenci. ' memleket arasında Kıbrıs konusun dır» demiş ve ilâve etmiştir: «Eğer hinde yaptığı bir beyanatı hatır. luk ilışkileri kurmuyoruz? hallini istedikleri konuları dile ge da görüş birliği havası belırmıçtır. Türk Rus münasebetlerinde bir latmak istiyorum. Sovyetler, bu be tirmişlerdir. yanatında, Türkiyeye karşı hiç bir SORU : Siyasi çevrelerin kanaatine göre, düzelme olmadığı takdirde dostBirkaç defa kürsüye gelen Çahş Rusya, Kıbrıa için federasyon sıste luk için çok seneler* geçmesi lâTürkıye, bugun Batı bloku içintalepleri olmadığını açıklamıştır. Ayrıca, Türkiye ile gerçek dostluk dedir ve bazı savunma paktlarının ma Bakanı Ecevit, uzun konuşma j mini desteklemeye yanaşmış, ancak zım gelecektir. Çünki Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin te üyesidir. Sovyetler ile bu paktlara sında şöyie demiştir: bunun muşterek resmi tebliğe ko aldanmış olduğuna inanacak olur ' • Bana memleketimin havasını du nulup konulmaması henuz kararmenni edildiği de belirtilmiştir. O rağmen, daha iyi ılişki kurmak sa bu dostluğu kurmak için çok yurdunuz. Görüştüğüm yetkili Alzaman, biz, iyi niyet ortamının sağ mümkun olabilir mi?.. lastırılamamıştır.. Buna rağmen senelerın geçmesini belkemek gereman idarecilerinden o derece anlaCEVAP: lanması için gerekli temeli atroış • Turk Rus muşterek teblığinde kecektir.» halledilmemıs tık. Hükümetimizin bu beyaniarı. Niçin olmasın? Bızım, Norveç ve yış gördük kı, eğer Kıbns konusunda ise Sovy»t Btş meselelerimiz varsa, bunları onlara Kıbrıs önemli bir yer tutacaktır. na, aradan uzun yıllar gecmesine Danimarka ile büyük ilişkılerimiz bakanı hükümetin Gromiktnun Kosigin • Erkin görüşmesi duyuramamı? olduğumuza hamletrağmen, maalesef Türkiye tarafın var. NATO ıçınde olmalarına rağSovşet Başbakanı ile Erkin bu gorüşüne ıştırak edeceğını ve onun dan karşı adımlar atılmıştır. Bu men, ilişkilerimiz kuvvetlidir. NA tim. Sovyet hükümetiŞikâyetlerinizin bir çoğu halledil gun oiumlu bir hava ıçınde konuş mutabakatının sizin, bir iç meselenizdir. Türki • TO'yu bir savunma paktı olarak yenin sorumluluğunu siz, bizden kabul etmememize ve Türkiyenin miş, bir çoğu halledilmek üzeredır muşlar ve Kosıgın Türkıye ile dost nin mutabakatı olduğunu bildir j iyi biliyorsunuz. Bunu sadece bir de bu pakta üy» olmasına ragmen Bunların temasfarı yapıimıştır. Üze luk bağlarının arttırılmasını iste mistir. Konuşmaların genel havasınaan unsur olarak belirtiyor ve iç ıne daha iyi ilişkilerin kurulabilmesi rinde fazla durulan meseleîerden bi miştır. Erkin de bu hislerin payozel Bu arada Sovyetlerın, Erkin heyetıne seleniz olduğu için karışmak iste mümkündür. Paktlara rağmen, da ri, Türkiyede bulunan eşlerinizi ya laşıldığını söylemiştir. Şimdiye iki devlet adamı NATO konusuna bir ilgi gösterdikleri anlaşılmaktamiyoruz. Son bir kaç yıldır yapı. ha iyi dostluklar kurulabilir. ı nınıza aldırabilmenizdır. kadar halledilmemiş olan bu mese da temas etmış ve Kosigın Kuzey dır. Bu arada Kosıgın, Türk heyetı lan karşılıklı çabaları, selâmla SORU : Paktını mütecavız bir tarafından verılmıs olan makla yetiniyorum. Ürgüplu ba? • Kıbrıs konusunda düşünceniz ne le, saym Alman İçişleri Bakanı ile Atlantik yaptığımız görüşme sonunda müspet bırlesme olarak kabul »ttıklerır.ı projesinin tetkik edilerek kanlığındakı heyetinizin ardında, dir? ılerı surmus, Türkiyenin pakt uye bir sonuca bağlanacağını soylemiş neticeye bağlanmıştır. Erkinin ziyaretini önemli bir adım CEVAP : Burada geçirdiğiniz çalışma yılla si bulunması meseleşinın de dolay ve Erkinden ticari münasebetlerin olarak kabul ediyoruz. Gelecek, bi Moskovadaki goruşmelerde, hüartnıası için Sovyet Ticaret Bakazim için yeni bir görüş açısı geti kümetinizin düşüncelerin», bizım rı, artık Türkiyede emekliliğinize sa lı olarak uzerinde durmuştur. recektir. Biz, geçmise defil, gele yetkililerin vereceği cevaplar, Er yılacaktır. Buranın malulleri TürkiF. C. Erkin ise Kosıgin'e verdığı nı ile konuşmasını ıstemiştir. Erkin ise. Sovyet liderleriyle eeğe bakalım, gelecek daha iyi ola kin ve heyetiniz ile Büyükelçimi yede aylığa bağlanacaktır. cevapta Sovyet Rusyanın Stalincaktır. Karşılıklı çok çalışmak, zin dönüşünden sonra daha iyi an Çahşma Ataşeliklerinin sayıları ve grat savaşından sonra her gün bi. şimdiye kadar yaptığı görüşmeleçok çaba göstermek v< iyi niyetli laşılacaktır. Biz, Kıbrıs Cumhuri kadroları, önümüzdeki birkaç ay içeri raz daha arttırdığı baskıya değin rin «her iki memleket ıçın faydalı» ilişkilerı artırmak gerekir. Türki yetinin bağımsızlığının ve bütün • sinde yeterli seviyeye getirilecektir. miş ve NATO ile bu baskılar ve olduğunu açıklamıştır. yenin de bize karşı aynı ilgiyi ve lüğünün devamını istıyoruz. KıbAncak istediğiniz permi imkânı i tehditler arasındaki münasebet» Erkin • Gromiko görüşmesi anlayışı göstereceğine inanıyoruz. rıstaki Türk ve Rumların, barış çin vâdim olmayacaktır. Çünkü. ger ışaret etmıştir. Kosıgin Erkinin izaErkin bu mülâkattan sonra DışTürkiye, yanında iyi niyetli bir ve dostluk içinde yaşamalannı ve çekte biz, otomobil getirilmesini is hatını sızan haberlere göre tatnıin ışleri Bakanhğında Gromiko ile kokomsu oldj^unu hissetmeli, müna bu yaşantınm dengeli olmasını is • temiyoruz. nuşmuştur. kaşaların fayda vermedigini anla • tiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyetinin Bazı işçi kadınlardan sikâyetleriniz Kısa süren bu toplantıda Kıbrıs Seçimden notlar nıalıdır. Türkiye ile çok öncel»ri yeniden kurulması meselesine ge oldu. Ahlâksız olan, her yerde öyle(Baş tarafı 1 inci sahifede) konusuna pek az temas edilmiştir., savaşmamıza rağmen, ihtilâlimız lince, bunun Adadakı Türkler ve ,dir. Siz, ahlâklı olan işçi kadmlanÖnemli mesele, muşterek tebliğde ması gerekmektedir. den bu yana hiç savaşmadık. Çün Rumlar arasında çözümlenmesi, mızla övününüz.» federasyon sisteminin yer alıp almı kü, Lenin ve Atatürkün siyasetle karşılıklı anlayış içinde görüşmeZencilere hile Geç vakit toplantıya son verilmışyacağıdır. B>ı konuda da yarınki ri, savaşa karşıydı. Onlann amaç leri kanısındayız. Cumhuriyet ku • tir. Bakan 5 kasıma kadar Almanya• 1964 Nobel Barış Ödülünü ka müzakerelerde bir karara varılaları, savaşı yok etmekti. Bizim Af ruluşunda, ne Sovyetler Birliği ve daki tetkik gezilerini bitirmis olacak zanan zrnci din adamı Dr. Martin caktır. ganistan ile iyi ilişkilerimiz var ne de baska ülkeler. Kıbrıs üzerin ve Belçikaya geçecektir. Luther King, seçimden birkaç İki Dışişleri Bakanı daha sonra dır. Bu ilişkiler üzerine hiç bir de teklif ileri sürmemelidirler. saat önce yaptığı bir açıklamada Büyükelçiliğinde verilen gölge düşmemiş, karanlık günler Jnhnson'a rey vermeleri muhakkak Türkiye A.P. Grupunda olmamıştır. Finlândiya ile savaş olan zencilerin hiç olmazsa oyları yemekte bulunmuşlardır. Yemekte Rus Başbakan Yardımcısı da varmamıza rağmen, bugün ilişkileri(Baştarafı 1 inci sabifede) nın ziyan olması için Goldwater ta dı. iki saat süren yemekte tekrar miz kuvvetlidir. Iran ile ilıskil^ri(Baş raftarlarının giriştikleri bir teşebKıbrıs meselesine değinilmiş ve ya tamamen basılan bildiride ba tur. büsü açığa koydu. Söz alan, Arif Hikmet Güner, özı öğretim üyeleri hakkındaki ifaDr. Kinge göre. zenci mahallele muşterek tebliğ üzerinde hazırlık deler ve isnadını tazammun ettiğin nerge lehinde konuşmuştur. Tekin rine dağıtılan bir beyannamede çalışması yapıimıştır. (Baştarafı 1 İnci sahifede) den ihbar sayılmış ve bu ihbarın Müftüoğlu ise, tek dersten kalan . zenci seçmenlere resmi iki zenci öte yandan toplanan siyas! ve ik ı mükâfatlar vermek ve bunun için hangi ölçüde ciddi olduğu hususu lar meselesinin henüz Danıştayda aday yerine Dr. Kinge rey verme tisadi komite toplantılarında vize de Ziya Gün burslan ve Ziya Gün nun tesbiti için bir komisyon ku esasının görüşülmediğinı bildirmiş leri tavsive olunmaktadır. ve hudut meseleleri üzerinde durul ! yapılacak ve kuvvetler ayrılığı prensibine gö mükâfatlan ihdas eylemek» ş e k . rulmuştur. Komisyonca mustur. Etnik gruplar neticesinde ihbarın re, bu meselenin Meclıs? getiril lindeki gayesının aradan 20 yıl geç soruşturma •• Cumhuriyetçi Partinin * MillıTurk Rus Ticaret Komitesi çamış olmasına rağmen yerine geti ciddiyeti sabit olduğu takdirde il mesinın doğru olmıyacagını ileri yetler Bürosu Seflerinden Dr. Lev lışmalarını bıtırmiştir. Ancak siyagililer hakkmda kanun dairesinde sürmüştür. rilmediği ifade edılmektedır. bir demeç ve ^î alandaki anlaşmalara rağmen Söz alan Turhan Bılgın, şunları gereken kovuşturma yapılacaktır.» Gayesinden ayrılnııs yaşayan 40 tan ticaret ve iktisat konusundaki ko , Ayrıca, dılekçe sahibi, ÜniversiÖte yandan 'iğrenildiğine göre, söylemıştır:: nuşmalarda önemli kararlar alına« Önergede mıllî menfaatlre ^ te öğrencisıne verilecek burs ve İstanbul Basın Savcüığı öğrencilelehie mamıstır. Bunun sebebi Rus malmükâfat için para bulunamazken, rin ithamlarım ihbar sayarak olay aykırı hareket edıldiğınden bahse'*""" larının Türkiyede piyasa bulması t tesisi idare etmek üzere bir mü hakkında kovuşturmaya baslamış, diliyor. Peşin bir hükme varma. Dobrinanskiye göre, bir kısmmı meselesidir. Bu yüzden Rus malladüre 600, bir müdür muavinine 700, dosyayı ilgili büroya göndermiştir. mak lâzımdır. etnik gruplar rının Türk piyasalarında geçer akfbrahim Öktemın kararlarının aşağıda verdiğimiz esas vazifesi, Üniversitede hocalık MecUse intikal etti olan bir profesör ve karısına 1200, çe olması için iki Ankara 3, (Cumhuriyet Bürosu) hangı bakımdan millî m?nfaatlere olduğunu tesbit etmek gebir muhaeibe 400 ve bir kâtibe de İstanbul Senatörü Sami Kırdar, Erkin, bu gece Gromiko ile Bolşoy Paktlara rağmen Ecevit işçilerle Erkin Kosiginle görüştü Beyoğlu 5 inci Noteri huzurunda yapılan Bankamızın 30.10.1964 tarihli ikramiye keşidesinde Gayrimenkul îkramiyesini 61.500. TL. değerinde (Su8diye Akın Alan Sok. 1. Blok 5.3 Daire 1) Merkez Şubemizden 751 No. lu hesap saiıibi Jozef Fransej kazanmıstır. 10.000. Lira Kazanan Üsküdar Şubemizden 4436 No. lu hesap sahibi Burhan Saltuğ 5.000. Lira Kazananlar Eminönü Şubemizden 600 No. lu hesap sahibi Sema Hako Merkez Şubemizden 80020 No. lu hesap sahibi Türk Loydu 2.500. Lira Kazananlar Bayraklı Kadıköy Eminönü Yeni^ehır Vaiova (tzmir) Şubemizden 3359 numaralı hesap sahibi HÜSNÎYE ALTAN 500 numaralı hesap sahibi M. REŞİT MORALI 717 numaralı hesap sahibi WANDA PROWSKA 315 numaralı hesap sahibi ZEYNEY SOYCENGtZ 223U numaralı hesap sahibi MEHMET KIZILYAYA % f, Ayrıca 1820 talihli Çeşitli Para İkramiyeleri kazanmışlardır. ikramiye isabet eden mudilerimizin isimleri şubelerimiz gişelerinc asıldığı gibi keyfiyet kendilerine mektupla da bildirilmiştir. toplantısından sonra. « Fındıklıyan hanın eski bir sürülen iddialar hakkmda MilU E, A. P. nin tutumuna uy na oy kiracısı olmaklığım hasebiyle tesi. ğitim Bakanının cevaplandırması k l Alman asıllı Amerikalılar, sın kötü idaresınden mânen ve isteğile bir sözlü soru önergesi ver gundur. öktemin, a«sın soHa yaptığı mücadeleyi desteklememiz ge | Johnson idaresinin kararsız politimaddeten zarar gördüğüm gibi, ay miştir. İkramiye çekilişine katılmak için en az 200. liralık bir p m zamanda Üniversıte gibi bir i • önergede Kırdar, «bu iddialar rekir. Eğer Ibrahim Öktem, basit ' tasarruf hesabı açtırmak lâzımdu. bir meseleden dolaj,ı düşünülürse Zubeyde Yurddaş'ın eşl. Allye lim yuvasının idaresine bırakılmıs dofru ise öğretim üyeleri, değilse bu aşırı solun zaferi olacaktır. Bu saâ Oulsl. Savunma Uzmanı Fahrttolan bir tesisin, gayesinden ayrıl iddiayı yapanlar hakkmda ne muVADESİZ HESAPLARDA HER 200 LİRAYA nıeselevı tekrar Grupta görüsmek tln Kunterotlu. Menuk» Boytr. masını bundan sonra tesis yapma amele yapıldığını» sormaktadır. asıllı Amerikalılar, gerekir.• Sebahattin. Yüksel. YIIIOHZ YudVADEI.İ HESAPLARDA HER 100 LİRAYA ğı düşüneoek kimseleri bu fikirledaş'ln sevgill babaları. Nail Gulal rinden vazgeçirecek ve şevkıni kı. Toplantıda bulunanlar, yarın sa Johnson 'un Kennedy ailesine karşı BİR KfR'A NUMARAS1 VERİLIR. Anıerikan seçimleri ve Yarbay Vecdl Bover'in kaymtakındığı tavırdan buyuk bir hidracak mahiyette görmekteyim.» at 10 da yeniden Grup toplantısı m pedPsl?Ei Efklsehır esraıından • (Baş tarafı 1 inci sahifede) yapılmasını ve bu konuntın gdrü • dete kapılmışlardır. Diger İddialar KAR4FERVRLÎ Çın ve Japon asıllı AmerikaJohnson 20 dakika kaldığı seçim sülmesinı kararlaştırmıslardır. " Müracaat sahibi, ayrıca, yukarılılar, General Douglas Macarthur'EŞREF YÜRDDAŞ Toplantıda, ayrıca, Meclis ko . t da sözü edilen profesörün, aylık istasyonunda ayaküstü bir basın un Goldwateri destekleyip güney1 11.19€4 pazar gunıi HakKm rahmüşavere ücretinden başka, tesise toplantısı düzenlemiş, «kazanırsam misyonları seçilecek. A.P li milmetine kavusmuştur. Cenaztsl dahil bir otelin tahliyesı için 20.000 ilk işim seçim kampanyasının ya letvekillerinin müracastlan tesbit tine şiddetle karşı koyduğunu dai2.11.1964 pazartesi gunü öğle lira ücret aldığını, İstanbul Üni ralarını sarmak ve milleti birleş edilmiştir. (Basın 20686/13458) namazınl mütaakıp Eskişehir ma hatırda tutmaktadırlar. Bunun için de versıtesi, vasiyetnamede sarahaten tirmek olaoaktır. Çarşı Camllnden kaldırılmıstır. İspanyol asıllı Amerikalılar, nakdin, aynen muhafazası istnil hükümeti imkân dahilinde iki parKAYIP Talebe karneml kaybet »'»»»«• ,' Mevlâ rahmet eylesın. AİLESİ komünist Castro'dan bıkıp usanTELEFON tNTİFA HAKKI demişdiği halde, idare heyetinin bir tili yapmaya çalışacağım» tlm. Hukümsü?dür. • Pendik'tekı Ytong f.ıbnkamız ıçın Almanca veya îngılizce bilen f (Basın: 20592 E2099) 13460 mışlardır. İdarenin bütün Lâtin Tugrul Atınç İ • • • . t SATIŞ »LÂNl İS hanı inşa ettirdiğini; yarım mil tir. •• • n r »ı •• ıı ıı ı>ıı n ı n ı ıı r ~ > » Amerika ülkelerini tehdit eden bu Cumhuriyet 13467 t yonluk nakid harcandıktan başka Goldwater de reyini bulunduğu tstanbul S. tcra rejime karşı azimli bir politika iztesisin mühim miktarda borçlandı. yerde, Phoenbc'te sandık basında Memurluğundan: lenmesi, bu grubun oylannı Goldğını, iş hanının yapılması sırasın 1 saat 20 dakika bekledikten sonDosya No. 1960/649 water'a çekecektir. | ihtiyaç vardır. da müdebbir bir tüccar gibi hare ra kullanmıştır. Seçim yetkilileri Mahcuz ulup satılmasma kaî Fotoğrai ve hal tercümesile yazılı müracaatın Türk Ytong • ; ket edilmediğini ve şahsi mesuli Goldwater'u kuyruğun başına almak Kadın yanşçılar rar verilen 4.000 TL. kıymetinyet ve pazarlık usulü ile iş yaptı istemişler, fakat Cumhuriyetçilerin J Sanayi A.Ş. Atlantik Han Fındıkh adresine gönderılmesı. • * 1964 seçimlerine katılan kade 491704 No. lı telefon intifa Çabuk ve esaslı öğrenmek rıldığım, neticede inşaatın çok pa adayı teklifı reddetmiştir. î Ilâncüık: 3325/13449» hakkı Adliye Sarayı zemin kat dın adaytarın sayısı geçen seçimlehalıya mal olduğunu iddia etmekSandık başından ayrılırken Goldkoridorundaki satış mahallinre nispetle düşüktür. Bu seçimlertedir. water, «Bu bir at yarışı gibidir. de 5/11/1964 perşembe giinü de Senato üyeliği için olmak üıere İnsan kazanır veya kazanmaz. Alsaat 11.30 12 arası açık artde Senato üyesi için olmak üıere lahın arzusu benim kabulümdür» Dünyaca tanınmış tırma suretiyle satılacaktır. O Romanyadan sadece 21 kadın aday bulunmaktademiştir gtinkü teklif muhammen beGoethe Enstitüsü dır. (Baş tarafı 1 inci sahifede) delin • 75 ini bulmaz veya • Başka kimler seçilecek Methodu ile: kerelerde devleüeştirilen malların İştirak nispeti alıcı çıkmazsa 6/11/1964 cuma Müracaat: Cumartesi hariç her gün saat 1619 a Seçmenler Başkan ve Başkan tasfiyesi ve karşılığmda Romanya• Bugunkü seçimlerde oy kulgünii aynı yer ve saatler aradan klering esasına göre mal ithali Yardımcısından başka 100 kişilik kadar Sekreterliğimize lananların sayısı yaklaşık olarak smda yapılacak ikinci açık esası üzerinde durulmuştur. Halen, Senatonun 35 üyesjnı, Temsilciler Adres: Alman Lisesi, Beyoğlu Tünel, Tel: 44 20 40 72 milyondur. Halbuki seçmen yaarttırmada en çok arttırana kesin bir neticeye varılmamış ol Meclisinın 435 üyesinden hepsinı şına ulaşmış 114 milyondur. Bunihale edilecektir. Taliplerin samakla beraber Romanyadan alaca ve 50 Valinin 25 inı ve diğer eyatış yerinde hazır bulunacak ların sadece 88.5 milyonu kütukleReklâmcılık 4097/13455 Cumhuriyet 13445 ğımızın külliyetli bir miktara va let ve mahalli yetkililerini değismemura müracaatları ilân olure kayıtlıdır. Siyaset uzmanları racağı ilgililer tarafından bildiril tirmek üzere de oy kullanmışlarnur. 26/10/1964. iştirak nıspetınin azalmasını Johnmiştir. !!:[ii;u!ıiii!i!![iiii!!;;iiıiiıi:i!iıııiH dır. 1 son aleyhıne yorumlamakta ve bu S " Romanyadan alacağımıza muka'Basın 13474) Bugünkü seçimden sonra partiazalmayı su sebeplere bağlamaklerin Senatörler, Temsilciler Mectadırlar: âletleri, kereste, ağır sanayi maki lisi üyeleri ve Valiler listesinde a Halk tabakalarında her iki neleri, petrol ve petrol ürünlerinin pek az bir değişiklik olacağı sanıladaya karşı fazla heyecan duyulithali düşünülmektedir. maktadır. Demokratlar hâlen Sena 1 ALTIN FTYATLAR1 j maması. İlgililer, Romanya hükümeti ile toda 34 e karşı 66 ileride bulunb Demokratların. halk oyu yapılan bu anlasmanın iki memle3.11.1364 ! yoklaması enstitülerinın tahminleketin ticarî münasebetlerini geliş• Cumhuriyet 95109525 ; Temsilciler Meclisindeki durum kat 6.50 metre) yüksekiiğinde, en çok (20 00) metre derinliğin = 962/117 oylamaya katılmatirmeye yarıyacağmı ve bazı yeni 1475014850 i rine kapılarak İ Re»«t de, ön, komşu ve arka bahçe mesafelen ' ıu ÜU ı ar metre bıra I İpotekli olup paraya çevrilmesine karar verilmiş olan, Ayazanlaşmaların yapümasına yol aça da şöyleydi: 254 Demokrat, 117 : 1090011000 : mayı gerekli görmeleri. Hamlt Cumhuriyetçi, 4 boş. kılarak inşaat yapılabileceği. imar durumu Rıyaset Makamuıın I ağa mahallesı, Cendere, Kâğıthane yolunda kâin yeni 115 kapı, cağını bildirmektedirler. 94509500 ; c Demokratların. Cumhuriyet• Azlz Bugün değişecek Valilerden 18 i : 4 pafta, 3 ada, 12 parsel sayılı 7349 M2 sahalı gayrimenkulün 4/9/961 tarih, 975 s. lı tensıplerıyle verilmıştır KroKide taralı 1 94509500 : çilere nazaran genellikle oy sandıBu arada, Romenlere ait TürkiNapolyon borçluya ait 6/14 hissesi İstanbul Sultanahmette Adliye Sarayı olarak gösterilen kısım dahilinde. bina sahası (parsel sahasının % 24 Aya rkülç» 14051408 j ğına gitmeye daha az mütemayil yedeki mallar da tasfiye edUecek Demokrat. 7 çi de Cumhuriyetçiy ; içinde gayrimenkul satış mahallinde 8/12/1964 tarihine gelen salı ",'% 25 inden fazla olamaz) ruhsat almak üzere ımar durumuna % tir. Bu mallara karşı da Türkiyeden di. oluşu. günü saat 15 den 16 ya kadar birinci açık arttırma ile satıuygun olarak hazırlanacak insaat projesı Kavmakamlık Bel Şu 3 Romanyaya ticarî eşya, bilhassa Amerikada 175.000 den fazla sandık lacaktır. be Müdürlüğüne müracaat edilecektir. denilmektedir. § yaş meyva sevkedilecektir. bulunmaktadır. Yüz ölçüsü: 3 GAYRİMENKLL: Kâğıthane. Ayazağa köyü arasmda. Cendere ve Kâğıthane şosesi ve Hamidiye Kadastronun 3 ada, 12 parsel sayılı tesbıtine göre (7349 00) i # g rikası sırasında kâin,üzerindekârgirCenderede Boyahanesi)suyu fabtam (Güneş adı veM2 olup, zemin kat inşaat sahası (786 00) t.12 ve binnci kat in I rilmiş bulunan binadır. şaat sahası (144 00) M2 olup, (930 00) M2 insaat sahası vardır | Mezkur şose üzerinde bulunan şehir elektrık şebekesinden Deseri: Gayrimenkulün üulunduğu verın şerefine. hısselı I havai hatla yapümış elektrik tesisatı vardır. Bu parselin arkaolmasına gerek dış ve gerekse ıç sıvalarda bazı çatlaklıklar mev Z. sında bulunan 11 parsel içindeki kuyulardan da motorla isâle cut olmasına. emlâk alını satımındakı vâkı rağbetsızlığe. hali ^ 1964 mahsulü tahminen 1700 ton çeşitli portakal (beş hazır durumuna göre. arsa ve binasının tamanıına (350 000) üç j f M edilen su tesisatı vardır. parselde 245 ton Washington, dört parselde 280 Thomson. yüz ellı bin lira değer bıcilmıştır 5 Binanın döşemelerı ile. bazı aksamı betonarme ve bir kısmı Belediye Zabıta Yönetmeliğinin merkezî ısıtma tertionüç parselde 870 ton Yafa, beş parselde 305 ton yerli. da yığma inşaattır. Dışı serpme sıvahdır. Parselin sag yan cepSatıs şartları: Arttırma şartnamesı nerkesin görebümesi için % batiyle ısıtılan binalara dair hükmü aşağıdadır: Kan, Misket, Şeker) 23/11/1964 pazartesi günü saat 10.00 hesine yakın yerde in?a edilmiştir. Borçlu tarafından (Emprıme 21/11/1964 gününden itibaren daırede şartname kartonunda açık J da İşleöne idare binasında açık artırma suretiyle satı«Merkezî ısıtma tertibatı olan her türlü binalarda, bina Boya îmalâthanesi) olarak kullanılmaktadır. tir. Arttırmava iştirak ıçın muhammen kıvmetin "a 7 5 nısbe 1 lacaktır. sahiplerinin veya bunJarı idare edenlerin bina dahilinde ısı Zemin kat Ön bahçeden çift kanatlı. camlı ahşap kapıdan tinde pey veya millî bir bankanın temınat mektubu tevdi edıle f girilen zemini karo nıozaik doseli antre, merdiven başıdır. Hol ve cektir. İpotek sahibi alacaklılarla dıŞer alâkadarların ve irtıfak 1 derecesini oturma, yatma ve çalışma odalarında 20, mutfak, Bu satışa ait şartname Ankarada Devlet Üretme Çiftkoridor üzerinde zeminleri karomozaik döşeli. soyunma odası hakkı sahiplerinin gayrimenkul ü?erındekı naklannı. hususivle 1 likleri Genel Müdürlüğünde. İstanbul, Mersin, Adana. koridor, vestiyer ve helâlarda 15, banyo dairelerinde 24. ve koridor uzerine tavanı betonarme kolon ve kirişler üzerine faiz ve masrafa dair olan ıddialarmı ısbu ilân tarihınden mbaren = Hatay, Gaziantep ve Kayseri Teknik Ziraat Müdürlükumuma mahsus yerlerde 20 dereceden aşağı düşürmeleri mevzu emprime salonu, filim odası, ütü dairesi ve duvarları on beş gün içinde evrakı müsbıtelerıvte birhkte Memunvetı I lerinde görülebilir. yasaktu.» fayans kaplamalı, iki göz V . dus yeri, depo, üstü fayans kapVC mize bildirmeleri icabeder Aksı nalde hakları tapu sıcilıvle sa | İsteklilerin belli gün ve saatte teminatlariyle Komislamalı, sabıf tezgâhlı. lâboratuvar, tamirhane olup, çift kanatlı bit olnıadıkça satış bedelinin paylasmasından harıç Kalırlar f tgililerin dikkatine sunulur. (Basın 20739/13475) yona müracaatları ilân olunur. kapıdan bahçeye çıkılmaktadır Filim kurutma odası. filim çekGösterilen günde arttırmaya ıştırak edenler arrtırma şartname 3 me odası (şambrnuar). depo. zemini betonarme. kolon ve mer'i sini okumus. lüzumlu malumatı almış ve rjunlan tamamen ka î kirişli, iki beton havuzu bulunan boyahane olup, arka tarafa bul etmiş ad ve ıtibar olunurlar Tâvın ediıpn zamanda gavrı Ş (Basın 20698/13470) çıkılan çift kanatlı ahşap kapısı vardır Binanın sol yan taramenkul üç defa bapırıldıkfan snnra en cok artfrana ıhale edı ğ fındaki aralığın zemini beton tavanı ve çatısı henüz yapılmalir. Ancak arttırma bedeh muhammen kıvmefın yüzde vetmıs 3 mıştır. Yanındakî bina dahilinde, zemini beton oda, buhar kaMuğla Asliye Hukuk Mahkemesinden: beşini bulmaz. veya satış ıstıvenın alacağına rüçhanı olan dıger = Aşağıda yazılı malzeme alınacak zan odası ve diğer iki göz kazan odası vardır. alacakhlar bulunup da bedeh bunlann o gavnmenkul ile temin J 1 KAZAN TUTYASI: 10 ton Son teklif eünü 30.11.1964 964/160 Birinci kat: Zemin kat antresinden boyasız demir parmakedilmış alacaklarının ve bundan ba.=ka oarava çevırme ve D a J akşamma kadardır.. Dosya No: 3001606 Dâvacı Muğlanın Camikebir Mah. den Mehmet ve Rabia lık korkuluklu mozaik merdivenle çıkılan. zemini karomozaik raların pavlastınlması masrariarının mecmuundan fazlava cık 5 2 TABİİ MANTAR LEVHA : 50 ton Son teklif günü Karaman vekili Avukat Muhsin Sünnetçioğlu tarafından dâdöşeli salon üzerine, zeminleri fearomozaik döşeli ikisi içiçe olmazsa en çok arttıranın taahhüdii bakı kalmak jzere arttırma f 2.12.1964 akşamma kadardır. valı Orta Mah. den İsmet Karaman aleyhine evlâtlık kaydınuı mak üzere, ber oda, zemini karomozaik döşeli. duvarı fayans on gün daha temdit ve onuncu lfl'12/1964 cuma çünü aynı ver | Şartnameleri Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. terkini hakkında açılan dâva üzerine dâvalı adresine çıkarılan kaplamalı W.C. duş mahalli olup, binanın üstü, etrafı duvar ve saatte yapılacak arttırmada bedeli satış ısfıyenın alacağına = korkuluklu terastır. rüçhanı olan diğer alacakların o «ayrımenkul ile temm edilmiş s dâvetiyenin adres bırakmadan İstanbula gittiği dayısı Eminden Binanın iki tarafinda ve zemin katında mazot tulumbası (Basın 20711/13469) olacaklan ve bundan baska Darava çevirme ve oaraların Daylas § öğrenilmekle bilâ tebliğ iade edilmiş ve İstanbulFatih Güllü varilden depo (termoblok) tesisatı vardır. Bina dahilinde. zetınlması mecmuundan fazlaya çıkmak şartı ile en çok arttırana s Bahçe Sokak No. 28 kat 2 adresine çıkarılan dâvetiyenin gösminine bir iki makine, buhar kazanları ve termoblok tesisatı ihale edilir Bövle bir bedel elde edilmezse ıhale yapılmaz ve ^ terilen adreste 28 numara olmadığı ve muhatabmda isminde yerleştirilmiştir. 11 parsel üzerindeki kuyulardan motorla isâle satış talebi düşer Gayrimenkul kendısıne ıhale olunan kimse H tanınmadığı cihetle keza bilâ tebliğ iade edilişi ve dâvalının edilen boyahane dahilinde su tesisatı varsa da, bunlann kolayderhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı ^ sarih adresinin tahkiki için Emniyet Müdürlüğüne yazılan raiilıkla sökülmesi ve nakle^ilmesinın mümkün olduğu görülmüstür. fesholunarak kendisinden evvel en vüksek rekliUe bulunan kimse 3 Kan bağışlayanlara verilecek altın, gümüş ve bronz mazekkereye Ismet Karaman'ın İstanbula gidip adresini de bilen B A H Ç E : ÖnU Kâğıthane şosesi olup, bu yol üzerinde söarzetmiş o!duğu bedelle almaya razı olursa ona. razı olmaz veya ş dalyalara ait beratlar bastırılacaktır. : ğüt ve erik ağacı ve parselin orta kısmında içi kuru duvarla olmadığı şeklinde cevap verildiği böylece adresinin meçhul kalbulunmazsa hemen yedi gün tnüddetle arttırmaya çıkanlıp en W : örtülü bir kuyu mevcuttur. çok arttırana ihale edilecefi 1 e iki ihale arasındaki fark ve ge ş 7 dığmdan dâvetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünden temin ; Binanm boyahane kısmının arka cephesinden (36.00) M2 lik çen günleri için o'n 5 den hesap olunacak faız ve diğer zararlar ğ dâvalının duruşmanın bu kerre bırakıldığı 20/11/1964 günü edilebilir. ; kısmı 11 parsel üzerine bindirilmiştir. ayrıca hükme hacet kalmaksızın Memuriyetimizce alıcıdan tah g saat 9 da Muğla Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmak Teklifler en geç 13.11.1964 eünü saat 16.00 ya kadar Gei İmar durumu: sil olunacağı ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin 962/117 dosya Ş ve dâvetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. nel Müdürlüğe gönderilmiş veya tevdi edilmiş olacaktır. j îstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün 5/2/1962 tarih, 128 No. sı ile MemııriyeHmize müracaatları ilân olunur |f (Basın 20697/13468) ! ssvılı imar krokislnde lşaret «dildiği üzere, ayrık nizamda, (iki (Basm: 20694 13464) Ş ÖLÜM ÜLMJİNCI'yı MADEN MÜHENDİSİNE ÎSTİYORMÜSÜNUZ? Konserve Asker Ozel Kadıköy Tiyatrosunda Gayrimenkul Satış l\an\ İstanbul 10cu İcra Memurluğundan: Istanbul Belediyesinden: Kaloriferlerin yakilması lıaimda Oevlef Üretme CifHikîeri Dörfyol Turuncgiller İsletmesi Müdürlüğünden: i | DENIZCİLIK BANKASI T.A.O. dan: f Türkiye Kızılay Derneğinden Cumhuriyet 13444 İUUUUUUİlUUIlUMıiiJlUtt^ iUMlllUlllilUUUilUlUUUlliUllllilıiUlUİUUiUIUUlUdlillUUIıılttlUlllUUUIIUUU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog