Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE ALTI CUMHURtTET 4 Kasım 1964 Yazan : lan Ffemıng /V/P GELDİ. BONO ADAMJN HULAĞlNDAKJ 'tŞİTME CİHADUOUNU ANLAD/. ACfeM PEK O KADftH USTA DE . ĞİL... HİIEVİ BULMAUYIM SY/. A İV1 )O'l ,NEOEN VİDOAU GOR. MEDİN? Tarım Bakanlığı Yalova Bölge BağBahçe Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden: Enstıtumuz ıdarî ışlerında ıstıhdam edılmek uzere Memurın Kanununun 4 uncu maddesi gereğınce, askerhğı. m japmış, asgarl ortaokul raezunu bır memur alınacaktır Ücret, Barem Kanununa gore verılecektır. Imtıhan, 11 11 1964 gunu saat 14 00 te Muessese Mudurluğunde \apılacaktır. Talıplerın en geç bır gun evvelı. ne kadar evrakları ıle muracaatlare ılân olunur. (Basın 20608^13439) HAZIRIZ ıSTIBA AL7/NPCRMAK PACrrİLBJZI BİP BlR KAZANIYOBDU BlB A*A OYUNLJN B/d SAFHASINDA... »GRİP. NEZLE J M DİŞ AGRISI Y4NIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARIBOCEK SOKMASI ADALE ROMATIZMASI YARALAR. KESIK PİŞİK. KAŞINTI EKZEMA, ERGENLIK DONUK. DERI ÇATLAKLARINDA VE TRAŞTAN SONRA KULLANILIR Dâncılık. 3204/13451 BEN SlZE POUS. OÛVE. AN»A LEB. OONDİl NİN AĞ. PUNIAEIN SAH "TELK3İNİ IAFAU. PİĞ'l... ŞEV M>YA ÇALIŞ/. KÛ.VBOCAN KOpEĞÎAAf BUUMUŞ7U BEKJ DE ONU BOGULMAKTAN BU KADAR VE. 1 ç o . CUK TEB KEN. FAZLA DfNf DUK. TORMZ. lSTfRAHAT ET5İN. LASIN K0 DUNI. VANIN ENTAT Ll KEtffsAESf Nuşueuj ISTANBUL 6. İCRA ME . MURLUGUNDAN: 9646634 Marıo Dumanlı'ja Etıbank Genel Mudurluğune masraf hanç, 1600 lıra borcunuzdan dolayı Bejoğlu Sakızağacı Cad. 97/1 numaradakı adresınıze çıkarılan odeme emrı, bılatebhğ ıade olunduğundan, odeme emrı. nın ılânen teblığıne karar verümıştır. îşbu ılânın neş n tarıhınden ıtıbaren kanuni muddet 10 gun« 30 gun ılâvesıyle 40 gun ıçınde borcu odemenız veja bu muddet zarfında bır ıtırazınız varsa, şıfahen veya dılekçe jl b e . yanda bulunmanız ve >me bu muddet ıçınde mal beyanında bulunmamız, aksı halde tâkıbın kesınl^seceğı teblığ olunur tstanbul 6 îcra Memuru (Basın 2068713463) USROYAL LASTİKLERİNDE cvc VARDIR CVC, lâstiğln gfivde va sırtınm olrblnnöen ayrtlmasını t a m a m e n bertaraf edsn harlka bir blrleştlrlcldlr Faal 10050/13146 TRAŞ BIÇAKLARI SUNAR \ . \ \ \ \ \ \ ' A\\ ı \ \ \\ I I I Dr. Zivaettin Maktav Kulak Burun Boğa> Hastalıklan Ağız Çene Şirüjjisi Mutehassısı Taksım Receppaja C. 5/1 86 0E 8» BIR TELEFON, BIR ŞOHRET ' ' İSTANBÜL. RADYOSÜNDÂ / .ar I BU AKŞAM Saat 18,00 ilâ/18,10 arası / ORHAN) AYHAN'ın Takdim'ettiği ı I ttftncılık: 3231/13453 Mıke Reardonu tanırmıydınız 10 ı POLİS DÜSMANt maya » Bu sırada Bush iki serseri hakkında tanzim edilmiş olan evrakı inceliyordu. Bir den Carella'ya doğru dönerek: «Otomobilin içinde hırsızlık âletleri varmış» diye mırıl dandı. Carella «Demek öyle» dedi. «Nereyi soy mayı düşunüyordunuz. Söyle bakalım.» Soypun lâfı üzerine Carella'nın karşısın da duran iki adam da irkildi, fakat, vakışıklısı kendisini daha evvel toplıyarak he men konuşmaya başladı. «Bana bakın, bi? hırsu filân değiliz. Ş i m d i y kadar ufak te fek ışler yaptık ama hepsi o kadar. Arkaclaşım ınsaat amelesidir. Âletlerini de oto mobılinde bırakır daima.» Bush evrakı incelemeyi bitirmişti. Karşısındaki adamlardan şüphe edecek bir şey bulamadığı anlaşıhyordu. Carella'ya «At başmdan şunlan da işimize bakalım» dedi. Carella, masasımn üzerindeki zili çaldı. Dı.şarıdan gelen üniformab polise «Şn herıfleri dışan al. Ifadelerinl imzalat sonra bırak gitsinler.» dedi. İkisi birden sevinçle kapıya doğnı yö neldiler. Dısanya çıkarken yakışıklı olanı içeriye «şimdilik ADahaısmarladık» diye seslendi. Bush ve Carella aynı zamanda «Cehen neme kadar yolunuz var» diye mınldandı lar. (Arkası var) La baıon gozlerini indirmişti, Predalgonde devam etti: « Bir kalb macerasına girdim, guzelim, oyle bir macera ki benim için belkl de butun hayattaki guçluklerin mntlu bir sonuennn teşkı] edecek. Ama bu isde batabllirim de. Duşmanlanm var. Bazılannı tanıyorum. Bazılarmdan da şupheliyim. Sizi görmeden evvel ve sizden öğut almadan işe devam etmek istemedim. Hayahmın bir donum noktasındayım. Ne yapmam gerekiyorsa sizta soy Iemeniz lâzun.» La baıon gozlerini kaldırıp baktı. • Bana butun hakikati soyleyecek misiniz? Biribirimize foyleyeceklerimiz karşılıklı guven esasına mı dayanacak?» « Size mumkun olanı soylejeceğim.» « Bu kâfi değil. Ya her seyi soylemeniz, yahut susmanu lâznn.> « Oyle şeyler var ki bana ait birer sır olmadığı için soy leyemem.» La baron'un yuzunu bir kınnızılık kapladı, gozleri kıvılcımlandı. « Hakkınızdaki her şeyi bilmek istcrım, dedi. Kotu şejleri değil, en kotulerini bile. Sizin iki şahsiyetiniz var. Biri gosterdiğiniz şahsiyet, oteki de gorulmeyeni. Bunlan tanımak isterım.» Pradelgonde acı acı gulumsedı. « Neje jarar? dedi. Saklanan, o olduğum adamdan kaçıp kurtulmak içindir ki tasanlarımda başarıya ulaşmak istiyoıum. Ulasırsam ebediyen kurtulmuş olacağnn. Muvaffakiyetim için sır çok sey yapabilirsiniz.» La baıon şiddetle cevap verdi: « Iyl ama hangi dâvaya hizmet edeceğün? Size koru korune hizmet mi etmemi istiyorsunuz? Hem kime karşı?» « Sevdigıniz insanlara karşı.» « Ne elde etmek için'» « Dostunuz matmazel Marechal'le e\lenmeme yardım etmek için.» Ya, demek ki so>lenenler doğru imiş • (Arkası \ar) f Jİ C Nerede • Ne zaman Tiyatrolar: ARENA: (44 64 18) Kargalar Okulu: Salı hanç. Mıster Nato (Komedl) Pazar 15.30 ve 21,15. Pazartesl, Salı 18 ve 21.15 AZAK (22 62 46) KocamiD NışanJısı BULVAR (2148 92) Kart Horoz Pazartes) ba nç DORMEN (44 97 36) Bulvar MuzıkaJ Komedi GENAR Ask Zmcırı ISTANBUL (44 22 36) Zehir Hafı>e Komedl 21 15 GULRIZ SL'RURl ENGIN DEZZAR (Istanbul Tlyatrosunda) Keşanlı All Destanı Her gun 18 00 de KARACA: (44 66 66) Prenses Hazretlerl • Komedl Pazartesl bari; ner gece ECENT OYiraCULARI(44 97 36) tüç Kuru;iuk Ooera» KUÇÜK SAHNE: (ülvl Oraz) (49 56 52) Gozlerlml Kaparım Vazlfemi Yapanm MUNIR OZKUL (Karaca Tiyatrosunda) (44 66 66) Her Akşam 18 de. Pazartesl 21 30 da <Aşk. Aşk, Aşk» ORAİOĞLU (44 49 35) AJtooa Mahpusları Pazartesl ha nç her gun 21 15 ŞEHIR ÎTYATROLAR1: FATIH (2201711 Sultan GeUn ve Ormanda Pazartesl hariç tıer gün Jİ Pazar 15 30 da KADIKOY (36 06 82) Dolap Beygiri: Persembe hanç TEPEBASI: (44 2157) tsplnozlar: Heı gUD 21. ÜSKÜDAR Topuzlu: YENt KOMEDİ(44 04 09) Buzlu ÇSzülmeden a d*. Içenye iki kişi getirıldi. tkisi de lri kıyun adamlardı. Kısa kollu spor gomlekler ha da yorulacaksm.» Kiymışlerdı. Bir kaç gunlük sakalları vardı. «Pekâlâ, senin dediğin olsun. Adım Fakat ıkısı arasındaki benzerlik orada sona Terry McCarthy.» enyordu. Adamlann birisi yakışıklı denile«4rkadaşmın adı ne?» cek bır yuze sahipti. Hattâ muntazam diş«Onu da tanırsın. Clarence KeUy.» lerine beyaz dahi denılebilirdi. Diğerinin «Ne yapıyordunuz otomobilin içinde.» yuzu bir açır sıklet boksorle kavga etmişe «Hiç Konuşuyorduk.» benziyordu. «Sabahın uçunde hep otomobil içinde teiha sokaklarda konuşur musunuz?» Carella ilk bakışta ikisini de hatırladı. «Ne konuşuyordunuz?» Sabıkalı dosyasında ikisınin de resimlerini «Havadan, sudan konuşuyorduk.» gormuştu. Hattâ çırkın olanını tevldf bıle Carella birden yerinden fırlıyarak yum etmiştı salıba. ruklannı sıkarak bağırdı. «Bana bak, beiki sabıkalıvı içerıye getıren iıniformaiı nim tepemi attırma. Sabaha kadar sokak polise «Bunlan nereden topladınız?» diye sokak dolaştıın. Bir kaç saatlık uykuyla busordu. «ikisini beraber 13 nncu caddede bir o raya geldim. Senin saçmalarını dinliyecek vaktim yok. Kulağını aç şimdi ve soracaktomobilde bulduk. Arabayı durdurmuşlar laruna doğru ve kısa cevap ver. Mike içınde bir şeyler konuşuyorlardı.» Reardon'u tanır mıydın?» Sabıkahlardan yakışıldısı «Bunu yasak II eden bir kanun var mı?» diye sordu. «Evet, tanırdım.» Bu sırada üniformalı polis «Saat gecenin uçüydü» diye ilâve etti. «Dün akşam onu hiç gördün mü?» Carella polise teşekkür ederek gitmesi«Ilayır, saat üçe kadar hiç polise rastni soyledikten sonra adama «Adın ne se lamadım.» nin?» diye sordu. «Yakalandığınız zaman fizerinizde silâh «4dımı hepiniz bildiğiniz halde neden var mıydı?» sorup duruyorsunuz?» «Ne munasebet biz hiç silâh taşımayız.» «Bılmem, belki işitmek boşumuza gidi«Peki ne yapıyordunuz otomobilin içınyor da ondan.» de'» «Demin soyledim ya. Konuşujorduk.» «Yoruldum artık suallerinize cevap ver«Deminki masalı beğenmedim. Şimdi mekten.» daha iyisini uydur bakalım. Başla anlat«Suallerime doğru cevap vermezsen da YEN1 TAKSIM: ( 4 4 3 1 9 1 ) ' KANUN KARŞISINDA (A K, A ü I K, O Y 1 4 0 Kuçuk Anne (G Ar | Işık), 2) KURŞUN TAĞMU | RU (E Kolçak). \ IŞIK (Uskudar) (36 24 93) YILDIZ (Beşlkta^) (47 63 42) •um.RK (Eyup) 1) ŞOPORŞOFORLER KRALI BEYOĞLÜ | 40 KUÇUK ANKE LER KRALI (A IŞIK), 2) İHYA: (55 10 72) HİZMETAŞK TOMÜRCUKLARI j ÇI DEDIĞIN BOTLE OLUR 1 S X A N B 0 L ATLAS: (44 08 35) EtVİEŞIK (22 35 42) Köve Giden OFERA (36 00 21) Koye GlRA HOVARDALARI Gelln (F Glrik) den Gelin (F Glrlk) ALEMDAR (22 36 83) VuniH ETMEK: (44 84 39) Yaşamak SELIMBEY KARA ŞOVAL OZEN (Kadıkoy) (36 99 94) Kahpeye (H Koçvlğlt) Istlyorum (S Hsyward) 3 YE (R Taylor) 40 KUÇUK ANNE AYSU (Karagümruk) Köye hafta. YENI: (B Koy) (7168 26) ÇELIKTAŞ (53 43 70) Vumn Gıden Gelln (F Girik) GUREL (47 03 94) 1 Tatlı BULVAR 1 4 0 Kuçu Anne (G Ar ı Kahpeye (H Koçyiğit) (21 35 78) Dağlar Sert (F Glrlk), 2 Sevdalı soy) 2 Şoforler Kıralı ÜZUNKVTA (53 41 43) AKııalı (F Ha^an) Efe (E Eefekan) ( \ Isık ı N^SININ KUZUSU 2 hafta KULÜP (Ş Başı) (22 7183) İNCI (48 45 95) Koye Gıden YENI (Ş Başı) (22 58 92) SINEMA 63 (KuçukyaJı) 40 Kuçük Anne (G Arsoy) Aldatan Kadın (Y Moreau) Gelin (P Glrik) ÇILGIN IHTIRAS MARMARA (22 38 60) 40 K u . KERVAN (48 04 23) D^GYENI METE (Eyup) (21 55 14) SCN\R (36 03 64) Casuslar çuk Anne (G Arsos) LAR KRALI (F Hakan) 1 Neşemizi Bulalım (S Savaşı RE\'K (Fatlh) (31 15 25) KONAK (48 26 06) LÜkS Kaner), 2 Kurşunum im REKS ı36 01 12) (Suarede) Lüks Kadınlar (D Day) zamdır IY Duru) Kadınlar (D Day) Spnsız Yaşıyamam TUNCA (Gazlosmanpaşa) 1) RüTA: (44 84 39) (Suarede) KAHRAMAN FILO LÜKS (44 03 80) Koye Glden Gelln (P Gırik) LBVENT: (63 55 39) Sahrada 6 Klşl (C Baker) LALE (44 35 95) 40 KUÇUK 22 99 39, Halıcıoglu 44 29 48, HeybeANNE (G Arsoy) llada 51 84 02, Istanbul . 21 42 28 SARAY (44 16 56) Enayiler Kıralı Daldan Dala 2 hafta Istlnye Denlz . 63 60 20, Kadıkoy tlK YsrOuD • «S 50 30. Karj BanKajı SÎTE (47 77 62) Aldatan Ka36 08 72, Kartal 53 42 05, Kınalıa 21 58 94 Hdydarpsga NOmune Bastadın (T Moreau) aesı • 38 27 00 Ztjnev KftmU • 38 30 50 da 55 39 29, Raml 21 27 11, Usku ÇAN: (48 67 92) 40 KUÇUK tşçı SKrıruılan (Samaty») 21 62 50 dar 36 09 45. Yeşllköy 73 84 30 ANNE (G Arsoy) TAN (Pangaltı) (48 07 10) Enayiler Kıralı Daldan Dala Tren • Vapur Uçak ÜNAL (44 93 06) 1) Hz. LU. Gmnıyet 8arjtr&u 23 43 83 81, BeleTUN GAZAB1 (S Granger) iıye ZaBitas 23 «3 79 2) KAHRAMAN ASI D Demirvolldrı Haydarpaşa 36 04 TD TAVUZ. (49 36 78) 1) HESirkecl 22 30 79, Denizyolları LÂL OLSUN ALI AÖABET 49 18 96 . (Tatil gunlerl 44 02 07) (S Alışlk). 2) VTJRUN ttfaiye Müdüriuğü (Patlh) . 21 42 25 KAHBEYE (H. Koçylğlt) Şehlr Hatları 44 42 33, T Hava YolBakırköy 71 64 «8, Beyoglu 44 48 44, YENt AR: (44 28 51) On lan Bllet Satışı . 44 47 90, Danışma Burgazada 51 83 03, Büyükada Bmlr (M. Taylor) R T 44 02 96. Hava Alanı 73 82 40 51 60 81, ÇubUklU . 68 00 01 60. YENİ ATLAS (48 65 02) 40 73 84 40 Erenkoy 55 20 45. Haliç Denlz KUÇUK ANNE (G Arsoy) Sinemalar: AYŞE İLE A Ü ISTANBUL RADYO ANKARA 6 32 Günaydın sayın dlnleyicller 7 30 Sabah müzlgl 7 45 Bu sabahın solistl 8 00 Haberler 8 10 Hava durumu 8 15 Slzln İçin çalıyoruz 8 30 Kadınlann dünvası 9 00 Kapamş 12 02 Ogle tatlll İçin 12 25 Kuçuk llânlar 12 30 Ikl sollst söylüyor 13 00 Haberler 13 10 Hava durumu 13 15 Ogle Sunseri 13 40 Şarkılar 14 00 Çocuklann ülkesınde 14 30 Türküler 14 45 Şarkılar 15 00 Kapamş 17 02Şarkılar 17 15 Kanat Gür ve arkadaşları 17 30 Incesazdan Beyatl Paslı 18 00 Reklâm programları 18 30 Yurtton sesler 19 00 Haberler 1925 Havs durutnu 19 30 Şarkılar 19 50 üykudan önce 19 55 Küçük llanlar 20 00 Kıbrıs i ç i n 2 0 1 0 Orhan Sezener orkestrası 20 25 Johansson aılesl Turklyede 20 40 Şarkılar 20 55 Küçük llânlar 21 00 Kısa haberler 2102 Tanzlmatın 125 incl yıldenümü 2125 Küçük konser 2145 Türkçe ezgller 22 00 T B M M saatl 22 20 Caz sanatı 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Konser saJonund a n 23 45 Gece varısına dogru 23 58 Günün önemll haberlerl 24 00 Kapamş ANKARA İL RADTOSU 16 57 Açılış 17 00 Vanda Jackson ve Enrlco Maclas 17 30 Dan» müzlğl 18 00 SenfonUc müzlk 19 00 Hafll caz şarküarı 19 45 Radyo ile tnglllzce 20 00 Oda müzlgl 20 25 Sollstler re orkestral»r 2100 Blr konçerto 2120 Almanyadan oda müzlgl 22 05 Dans müzlgl 2T 00 Kapanış LÜZUMLU^ TELEFON v ADRESLER IS SAATLERİ Hastaneler D c Polis imdat İtfaiye 7 30 Açılıj Kısa haberler Oyun havaları 7 45 Hafif müzilc 8 00 Haberler 815 Salon orkestralan 8 45 Çeşltll muzlk 9 00 Türküler ve şarkllar 9 30 Kuçult kon ser 10 00 Kısa haberler Kapanış 12 00 Açılış Kısa haberler Tür kuler 12 20 Salon orkestralan 12 35 Kısa llanlar 12 40 Şariılar 13 00 Haberler 13 15 Plâk dolabından 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşıtll müzlk 1415 Turküler 14 30 Küçük konser 15 00 Kısa haberler Kapamş 17 00 Açılış Kısa haberler 17 05 Şarktlar 17 30 Türküler 17 57 Kısa llânlar 18 00 Reklftmlar geçidl 19 00 Haberler Günluk olaylar 19 30 Kısa Uanlar Haflf müzlk 19 35 Uskudar Muslkl Cemlyetl 20 00 Küçuk Eonser 20 30 Turkuler 20 45 Sllahlı Kuvvetler saatl 21 00 Dlskotekten seçmeler 21 20 Günlerln getlrdlği 2130 Klâslk Koro 22 00 Reklâmlar geçldi 22 30 Radyo promenad orkestrası 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllen 23 00 Gece konseri 23 30 Dans muziğl 24 00 Kısa haberler Kapamş. İSTANBÜL P O U S RADYOSU (Kısa dalga 47. 43 m 1 10 58 Açılış 1100 Türk müzıgl dlnleylcl lsteklerl 11.25 Sevllen sesler 1140 Türküler N Tüf N Tok 12 00 Kapamş 15 58 Açülş 16 00 Şarkllar: S Pllls E. üyamk 16 20 Seyllen melodiler 16 40 Türküler N fnnap T Cın»r A Ak 17 00 K&panış ZİB © Klng F a m » t»mflf; YENt MELEK (44 42 89) Aldatan Kadın (T Moreau) Eski bir sınıf arkada şına bu muameleyi yapraaya utanmıyor musun? İmtihanlarda hep bendee kopya çeker din.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog