Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

4 iıasun tmam İHTİLÂL... SURİYENİN BAŞLİCA KONUSU Rıza'nm Aitm Türbesi Tahran'a gırerken yol boyu sıra lanmış halk, bayraklar, konfetüer, bekliTOrlardı Yollara askerler, polısler dızılmıştt. Her yan bayraklarla donatılmıstı Isıklar çok on15 YILDA 13 İHTÎLAL bu buhrana nasıl bır hal çaresı ceden yakılmış, bır bayram hava sına hazırdı Tahran Beklemekten VURGUNCU POLrTIKACILAB bulunmalıdır' GENERAL HÂFIZ VE IYI Emın El Hafız burada tcbessu usanmıslar, kaldmmlara çokmusADAMLAK lerdı. Otobusler durmadan ınsan munu keserek : HEB TARAFTA ALMAN Kıbrıs meselesınde her ıki ta getınyor ve bunlar caddelenn sa AKABALARI raf içın de âdıl bır çare bulunraa ğına soluna yerleştırılıyordu. 01 BIR SÜBÎYELt MÜHEKDtS dum olası sevmem bu ışlerı.. Nesına taraftarız, dedı 7 SÖMÜRGECILEKDEN NEFRET den zahmet etmışlerdı Gelıyorduk Ve sonra ılâve ettı • ışte' Derken ellerınde, bujuklen Selfdetermınasyonu bız tıvBılhassa Cızre mıntıkasmdakı nın resımlerını taşıyan bebelen gogun goru>oruz' feyhlerın tuttuğu 42 yaşmdakı Gerunce anladık meseleyı Toren bıze Dayanamadım sordum : neral Emın El Hafız esmer yuzuAmerıka'dan gelıyordu Tabıi Turkler ıçm de ayn bır değıldı Bun altında, beyaz dışlennı gosteŞah Tahran'ın zaten oimıyan traelf determına«jon' rerek mutemadıyen guluyordu fığı ı>ıce altust olmuştu. Tahran Dıger koltuklara, Başkanın sıvıl bır ışık nuruna boğulmuştu gece gıyınmıs yaverlerı oturmuş, cfazla Kırmızı yeşıl ve beyaz neonlar ver sual sorma, zaten bunu bıze vaadet Konuşmamız burada da eskt vayansın edıyordu bu ucu bucağı yok tın» der gıbı yuzume bakıyorlardı adlenmız hatırlatılarak kesılınce, mus gıbı gelen koca sehre . BeleÇunku duyduğuraa gore, G«neral başka bır suale geçtık dıye bu kadar ısık masrafına na pek oyle sozunu esırgıyenlerden Surıyenın, Rusja ve Amensıl katlanıyor loruma, bır îran'lı değıldı Meselâ bır gun kafası ka\a karşı tutumu nedır' çok sonra cŞah sağolsun» dedı kızmış, karsısındakılere dılını çıDışarda çok sert olduğu sövle«Her yıl btltçe açığım kesesınden karmış, bu da televızyonda görulnen mahcup tavırlı General bır an kapatır > muştu* duşundukten sonra, cevap verdı • Surıye'nın Doğu ve Batı BlokTahran'a ışık yağıyordu. Ve bır Durum boyle olunca ben de Başları arasındakı polıtıkası muspet kadın elını uzatmış, mırıl mırıl kandan once soze baslamanın daha faydalı olacağını duşunerek tarafsızlıktır Ne Amenkaya, ne mınldanıyordu ışıklann arasında, de Rusvaya mutemayıl olmamak kocaman, gıde gıde buyuyordu Sıze bır muhım haber vere«Acızem öksuzem Fakırem tır jrım, dedım Parlamentonun ne zaman açıla Bır tadaka > Ihtıjar kadın, ısıkMutemadı>en gulen General Hacağı' Hur seçımlere taraftar olup lann arasında oradan oraya «eğırfız bırden duraladı Etraftakıler. SABAH Sabah namazmda tmam Eıza'nın tttrbesiM (ittik. Gone*, altm kubbelerde, olmadıklan' îhtılal Konseyıne ta tıyordu, zaman zaman elmaslı, pır«acaba altından ne çıkacak'» endırafsızlardan adam alıp almıyacak lantalı taçlı bır guleç yuzlu bayafesıyle telaşlandılar' kmpılarda kızd sarı parlıyordu. ları' hep jazıh fakat cevabmı ala nın, tombul bır çocuğun, unıforBen ıse sakın sakm devam ettım madığımız suallerımız arasındaydı mah bır gencm resmı arasında kay Surıye hududundan gırdığımamma, ne çarekı şu anda bunları boluyordu den ben her sınıf halkla konuştekrar sormama ımkan yoktu tum öğretmen, şofor, muhendıs, «Naçızem Nohoşem. Fakırem. memur, hamal Intıbaım şudur Sonra Başkanın, Kıral Huseyin, öksuzem.. Bır sadaka * kı, halk sızden çok seyler beklıNasır ve Arıf hakkındakı fikırleriyor Umumıyetle umıth Ve sm nı de oğrenmek ıstiyordum MeseOKUL seienler herhalde eksenyette la nadır basın toplantılanndan bırınde Kıral Huseyın hakkında şu Yol boyu kentte, köyde okullar protokol dışı sözlen larfettığıni gordum Guzel yapılar.. Içınde cıduvmustum vı 1 cıvıl bebelenn koşuştuğu okulBu sozlerım yaverlerı ferahlat Huseyın mert ve erkek bır lar. Afganıstan'da pek goremedıtı Emın El Hafızm tebessumü ıse RÖPORTAJ VE FOTOĞRAFLAR: FİKRET OTYAM genç olduğunu gosterdı'. Ne yap ğım rokul» burada bolcasına var* daha da arttı Ve teşekkurlen arasın kı onu Ingılızlerle dostluk hujrazarınuz şunu sonıyordu: Einda konusmava basladık susunda vıne Araplar aldattılar O cBir insan bu kadar çok üniversl Arap Bırlığının hangı şartlarSuriye Parlâmentosunun kilıtlı kapısı Arap BırlıŞıne çok faydalı olmuste bitlrır de bu kadar nasıl cahil la tahakkukunu mümkun goruyortur Hakıkî bır Arap mıllıyetçısıkalır, aklım almıyor..» «Bır ülke kl, Bu sualı esasen daha once yazılı olarak vereceklerını bıldırmışlerdı dır lunuz' Mısır'ın bu Bırlık ıçınde lıhem petrolü var, bem dış yardımı, (kı Surıyeden aynldıktan sonra da der durumunda olmayı arzulamasi olarak sormuş, fakat henuz cevabıNâsır ve Arıf ıle ıse aralarının nasıl bu kadar fakir kalır?» Hep buBaşkanla goruş cevap verılmedı) bu ga\enın tahakkukunu guçleştı nı alamamıştım nu duşundum yol boyu tste SAVAK, Şu anda da anlıyordum kı Surı pek ıyı olmadığı herkes tarafından Ama memızden sonra bana yıne yazılı rıvor mu ? buna rağmen okuma \azma uzerıne saatlerce suren uelefon go nüşte sık sık ugradıgım Tahran rad îran halkı bunun sırrıru çozmesln ye ıdarecılen henuz kendı durum bılınıyordu ruşmelerı, ızın ısteklerı olumlu bıt yosundakı dostlarundan sonsuz bır dıye kurulmuştur Bilenler konuşaoranı O ol5 tır' larını kesın olarak tayın etmedık tı Turbeyı ancak dısandan gore ilgi gordüm. Bızı memnun etmek 1 mamakta, yazamamakta, halk «ökBİR KAÇ RAKAM lerı içın, bu sualımı cevaplandırbıleck ve resım çekebılecektım çin bır yarışa geçmışlerdı. Radyo suzem Naçızem Fakırem » tekermak ıstemnorlardı Butun bu konusmalanmız sıraîran Petrol raporuna gore 1955 Akhm fıkrım ıçerde kaldı da yaptırmak istedıkleri konuşmam lemeslyle mutlu eşitliğl beklemekteGeneral Emın El Hafız tam ce smda vaktın bır haylı gecıkmıg ol 1958 yılları arasında îran'ın petrol Kubbelerı, kapısının duvarlan sırasında toprak refonnunu ovme dır. vap vererek c\asır» a karsı çıkışı duğunu hıssettım Sonra, bır dos gelırı 2 mıl>ar 484 mıl>on dolardır som altından, bazı duvarl^rı saf mi apaçık Istlyen bir arkadaşın bu HALK tumun kuiağıma daha önce fısılda tran'a bundan duşen pay sadece gumuşten \apılmış bu mımarî şah tekMlnden şaşırıp kaldıra öte yannı yapacaktı kı, yaverler : Hanı sartımız vardı' Bojle dıgma gore, îhtılal Konseyi bu ge 706 mıljon dolardır' Yabancı pet eserı jakından gormemenın acısı dan, yonetıcılerı de ovmem istenlÎran halkını sevmemek elde decejarısından sonra, kımsenın bıl rol şırketlerının payı ıse 1628 mıl çoktu ıçıme yordu. Bense görduklerimi anlat ğüIçten, temız yureklı, çalıskan. sualler sormnacaktınız'' 1 Işletmemız Burmahan ve Taşağıl bolgeleri emvalle medıgı bır yerde toplanacaktı .. mak Istiyordum. «Dost acı söyler» Ne var kl eli kolu, ağzı bağİL yon dolâra varmaktadır. Iran'ın Dıye arava nezaketle gırdıler DÖNÜŞTE rınden olup Olukkopru ve Taşağü depolannda mevcut deylmine sıgınıp anlattım gördüklejoksa Ben kendımı mudafaa ettım General Emın El Hafız'a son ola petrolunu pompaların mı VE TÜRKİYE 3460.300 M3 çam tomruk ve sanayı odun 98 partl halinde Donuşte Mesh^d Radyosunun mu nmi Toprak reformundan, bunun Sayın Başkanın belkı cevap rak, «Turkıye ıle Suriye arasında yabancı sırketlerın mı «omurduğu açık arttırma suretıyle satışa çıkanlmıştır duru Emır Mucahldl Beye dıleğı. Îran halkına getirdiğl mutluluktan Ağrı dağını gorunce bır h o | olvermek ıstıveceğını duşunmustum kı munasebetlenn bugunkü duru bu resmf bılgılerden anlasılıyor 2 Açık arttırma ll/U/964 çarşamba günu saat 1100 de »Tıım. g m ı r ı m ı Trahzc^n^ SamSUDmı açtığım zaman, bir an duşunde' ^wm»jıakjcında ,nVuta!âa föf temen Konsorşıyufn'un sağladı^ı bu gehr tşletmemızde toplanacak komısyonda yapılacaktırf •*du ve»~sabah namazında Dlzı Otel şuracıkta kısaca anlatırsam Iraniı o Fratısa'nm '1946 jnhrrtt» ««h>» i a » » nılerını tırninm >^, 3 Ihaleye ıştırak edecekler her partı içın 1fcJ£ temıTurkıyeyı bır başka açıdan ince'den âMcâfeınl'«oyledı. dost da bana hak verecek çok hak G"nç Basbakan yaverlerinin yö yu uretımının ıkı mıslınden fazlanatlannı ıhale saatınden once tşletmemiz veznesine yatırmış lemek içın bır yol da Doğu'dan gırTurbe, sabah guneşı altında pırıl verenler gıbı dır Yıne aynı gelır Asvan Barajı pırıl pcrlıyordu olacaklardır Temuıat mektubu vereceklerın mektuplarmda melı Türkiyeye Vatan başka sey. Ana baba gunuy Butun bunlara rağmen konuşma zunde sov!e bır nazarlannı dolasBirleşmış Milletler raporlannda Gezdığım gördüğum ülkelerle aynı masrafının da ıkı mıslıdır' Resm! du ıçerısı Çok mab»tler gordum, Işletme adı ve ıştırak edeceklen parti numaralarınj belırt yı arzuladığını fakat Îhtılal Kon tırdıktan sonra gavet kesın bır ıfabılgılere göre Asvan Barajmın va boylesıne temız bır mabede rastla da rastlanacağı gibi, tran'da koylü sonmlanmız var, aynı çabalar içınmelerı seMnden çıkmadan bırtakım fıkır de ı'e sunlan so\ledı • nün »o 60 ının hlç topragı yoktur deyız. Bır kader bırlığı içındeyız4 Emvaller 1963 standardızasyonuna gore sınıflandırıl • Turkıve ıle eskı rabıtalanmız pılması içın gereken para 672 mıl madım lerı açıklı\amadi2inı anladıgım Ge°o 33 Unun ıse 3 hektardan azdır Ama insan, ister istemez bır umutmış olup bedelı peşın tahsıl edılecektır Altın kapıların, o muazzam altın \arrtır Ker ıkı memleket arasında yon dolardır neral Hafız a daha once vazılı ola topragı • 1 i geri kaian toprağa suzluğa duşuyor enınde sonunda u kapıların gumu» kapıların, kubbe5 Satışa aıt şartname ve çap lıstesi Antalya tstanbul, bu rabıtaların gelısme^'nı, daha rak verdıgım şu sualı tekrarladım sahiptir 20 000 köy sadece 37 alleHalk tan yana olmadıktan sonra, BÜTÇE lerın altında bır lokma ekmeğe tzmır, Mersın Orman Başmüdürlükleri ıle Alanya Aksekl Kıbrıs ta hukuk ve ınsanhk ıvı bır safhava gırmesını temennı nindır' Şah'ın topraklarının ise tu halk içın olma'dıktan sonra, bu dünmuhtaç yuzleroe kışı, buyuk bır Gundogmuş, Antalya Elmalı Fınıke. Kaş Burdur Sutçuier, edenm » 1960 yılında Iran Hukumetı Mıldışı davranışlarda bulunan Makatan 15 milyon hektardır Bugün yanın, bu yaşantmın tadı yok, düvecd ıçındeydı Nasıl bır tezattı Eğırdır Or tşletme Mudurlukleri ile Konva Tasagıl Burma Tıcarı ıktısadı anlasmalar 11 Savunma SAVAK, Polıs ıdare58 000 koyden ancak 8 bini devlete zenı yok. Üstelık, halktan yana görıos hukumetının tutumu bejnel bu nasıl anlatsac' han Bolpe Şeflıklen ile tşletmemızde goruleb'lır 7 satılmıs, devlet de bunu koyluye hisı içın 150 milyon dolâr, sağlık hızmılel anlaşmaları tanımaması, Ada hakkında ta'avvurlannız \ar mı Alıcıların behrlı g\ır ve saatte temınat makbuzlan ıle Ko Kadın, çoluk, çocuk, genç, ihtı. be etmiştır Bugün Iran nüfusunun runup halk içın olmadıktan sonra Bunların da ge'i"=me'inı art metlerı içın 125 milyon dolâr, Iran dakı Musluman Turklenn Rumlar mısyonumuza muracaatları jar, bınlerce kışı lmam Rıza'nın "o 75 80 inı köyluler kapsamakta hıç mı hıç, ama hıç düzenı yok. Ünıversıtelerı ıçm de 7 milyon dotarafından katledılmesı Yunanlı mp<;ını tempnnı ederım Bır turku tutturdum jattığj sandukaya ellerını, yuzlen dır Bu köylülerın 5 10 kişılık nüfus (Basın 20480/13437) ların oraja asker vıgması hususun General Hafız bu sozleri »ırasın lâr ayırmıştır' «Bu dünyanın hesabını bizden aonı surmek içın yansıyorlardı Tâ • başına gellri 70 dolar cıvanndadır da Sunye nın gorusu nedır' Sızce da vınp tehe^sümler saçmaya başrarlar Bır yabancı yazann dedığı gıbı, rıfsız bır ışık duzenı, sandukanın Biz, yurdumuzd» da ovmüyoruz Sorarlar.. 'lamıstı' ^vaüa kalkm kendısıne «Îran kendı ordusu tarafından ıs altınlı, gumuşlu, aynalı kaplaması Sorarlar » ^ark u^nlu VPIİ? ederken O «un gal edılmıştır» sozunün doğruluğu uz'erıne ınıyordu bır «nur» gıbı böyle rakamları Bır unlu politıkacımız içln, bır SON nu anlamak içın toprağından çok Aynı şekılde sandukadan rengâ ları ı'ıie edıvordu ordu renk ışıklar, kubbeye doğru yuk P "e U7snan dost ele bi' dai «>onetıcısının savunucusu» Gozumun onunde ı t ı . nun ne kadar ımtıyazlı olduğunu selıyordu şen, kakışan yuzlerce el Kapılar, gormek veter de artar bıle' YARlN altm gumuş kapılar opuim^kten el surulmekten aşınmıştı Envaı İMAM RIZA'NIN çeşıt mermer pınl pınldı Hademe İHTİLÂL İÇİN ALTlN TÜRBESÎNDE. ler, durmadan sılıvorlardı nnermer jerı, durmadan Elını yuzunu s«kKUYRUĞA GİR îlk gıdışımde Şu'lerın en unlü lamamış kadınlar, ç^kıldıklen ko Imamlarından Imam Rıza nın tur. şede okuyorlardı Çıkmak ıstemebesını gezmek ıstedıg.m zaman, dım Kalamazdım da 1 (91422,95) lıra keşıf bedellı Adana Bolge Zıraî bmbır dereden su getırıp bu ısteAraştırma Enstıtusu Hacıalı Çıftlığı Sera bınası kalonfer TÜRKİYE.... ğımd°n vazgeçırmek ıstedıler Yatesısatı ışı kapalı zarf usulu ıle eksıltmeye konulmuştur bancıların, hele hele bır Sünnının 2 Eksıltme 19ail964 persembe gunu saat 11 de BaTÜRKİYE.... bu muazzam yere gırmesinın guçyındırlık Mudurluğunde yapılacaktır. îran'dan gerek geçışte, gerekse dö luğunu bılıyorlardı Fakat ısıarım 3 Geçıcı temınat (532145) bradır. 4 Şartname ve luzumlu evrak Baymdırlık Mudurluğunde bedelsız gorulebüır. 5 Ihaleye kaülmak ısteyenler, kesıf bedelı kadar C grupundan muteaahhithk karnesı veya keşıf bedelı kadar aynı teknik onemde bır ışı yapmış ve kabulunü yaptırmıı olduguna daır ış bıtırme belgeauu teknik personel beyannamelermı dılekçelenne eklıyerek 16111964 gunü mesaî saatı sonuna kadar Valılığe muracaatla yeterlık belgesı ısteğınde bu'unmalan lânmHır 1964 1965 oğretım yılı ıçm Unıversıtemıze gırmeğe hak ka6 2490 sayılı kanunun 32 ncı maddesıne gore hazırzanan oğrencılerın aslî kayıt suresı 7 Kasım. 1964 Cumartesa gülanacak teklıf mektuplan, 1964 yılı Tıcaret Odası vesınu saat 13 00 e kadar uzatılmıstır. kası, yeterlık belgesı ve teminatı havı zarflan lhale saatınBu sürede herhangı bır değışıklık yapılmı> acağından aday den bır saat evvCİıne kadar Komısyon Başkanlığına verSOLDAN S4GA. öğrencılenn ügılı Fakulte Dekanlıklarma, I T U Teknik Okumelerı şarttır 1 Bol ıltımas ve destek sağlu Mudurluğu ıle Yabancı Düler Okulu Mudürluğune mura7 Postada vâla gecıkmeler kabul edılmez lamıs kışı (argo) 2 «Kendıne caatları. Eân olunur (Basın Ç 135620606/13440) bır oturacak hocre bulmaja çalış'» (Basın 20614/13438) anlamına ıkı sozlu bır emır, bır edat 3 Yara ve çıbaniarın içın. j ' de bulunanlardan, jerlesıp kalmış ı tesır 4 «Boşuna soylenmış soz» 1 manasına ıkı soz 5 Bır takının tersı, bır zaman once kaybettıgı raız bır yazarımızın adı 6 Çev rılınc uzerınde kızıl demıre «ekıl verılen yer belırır. tersı Denızcıhk Bankasının vapurlarından bırının adıdır 7 Petrol gemısı veya ara 4 Kasım 1925 tari hli Cumhuriyet ten bası bır «ıfat takısı 8 Bır çe•;ıt karde^m jarısı şan ve sohr<"t 9 Bır erkek adı vucudumuzun ojnak jerlennden YLKARIDAN AŞAGlîA 1 Kaptanların verdıklerı gerı. \e gıtme \» donme emrı 2 ATurkıyenm dış ticaretının gelısmesmı saglamak amacıyla «Dış teş avnı sulaleden gelmış topluluticaret temsücilıkleri» ihdas olunmuştur Bu arada Tnyeste Tıca ğun bırbırlerıne karsı olan durumret mümessüliğme Ali Muhtar bey getirılmıştlr. Bu munasebetle ları 3 Bır erkek adı, ılerıdekı îtalyan «II Pıccolo» gazetesı Turkıyeyı oven bır yaz' neşretmıştır \onumuz 4 ^\rupanın "n beğeGazetede şu satırlar yer almaktadır nılen sehırle. rınden bın, «Mustafa Kemal Paşanın genç ve ateşll Türkıye Curnhuriyetini ı23456789 unmıs ateşbatılastırmak ve garp memleketlerını ızlemekte geniş adımlar at (en «erıye kamaktadır Asırlar boyunca muhafazakarlıgı ıle tarunmış bır mıl lan 5 Buletın boyle suratle değışmesı cıdden şaşılacak derecede büyük bır vukçe çapta bır basarıdır » bıçıme gıren. Fcvzi Paşa Şark seyahati yaptı 3 Bazı kanat Erkânı Harbıyei Umumıye Reısi (Genel Kurmay Başkanı) Mü lıların konutlaBaron Orsını Müşır Fevıi Paşa şir (JJaresal) Fevzi Paşa (Çakmak) hazretlen şark vUâyeUerimızde rı (çogul v» eı. bir tefüş seyahati yapmışlardır Gittiklen yerlerde halkıa coskun l>QnkO bulmamni'1 kl terim) 7 İtalya elçisi geldi tezahtıratı Ue karsılanan Fevzi Paşa hazretleri Ankara'ya avdet hallmfllmi* *«kl« Çevrılınce ağaç etmişlerdir îtalya'nm Ankara Elçisi M Orsinl Barone dün Çankaya'da Beıkolu olur, bır mahn satış değerının Ankara Hukuk mektcbi açıbyor yarısı 8 • Guzel gaye» manasına •icumhur Oam Mustafa Ketı1 Paşa hazretlertne itimatnamesini Ankara Hukuk mektebinin persembe günU açılması beklenıkı «oz 9 «Fa^'a sajıcia oimıyan takdım etmiştır mektedır ılerı surulmuş kanı ve duşunce Ukl soz). « Müspet torofsız » Hayber Hdyöf ik Arop Birliği ve Suriye lürkiye... lürkiye... Robitaiarımız Devlet Orman İşletmesi Manavgat Müdürlüğünden: Kıbrıs konu veresim: Bayındırlık Bakanlığı Adana Bayındırlık Müdürlüğünden r ÖĞRENCI RVVOl İsfanbul Teknik Üniversitesi Reklörlüpnden îtalyan hasını
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog