Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

4 Kasnn 1964 CUMHURİYET ÜÇ DI Amerikada kararlılık devri açılıyor Kraliçe Parlâmentoyu açtı AB E RLE R BIR DAKIKA: Suudi Arabistanda saray ihtilâli ön gect geç vakte kadar her şey Johnson'ın, Goldwater'o yenilgiye nğrataLondra 3, (A.P. a.a. Radyo) Kıralıçe Elisabeth cağını gösteriyordn. Hat tâ, Demokratların Liberal adayı bu sabah ermin kurklu kadife pelerini sırtmda olduğu mucevherleriyle nın «asrın rekoru» nn kırabilece halde başında dunyanm en kıymetli gi bir fark yapması bile mfim bezenmiş tacıyla Bukingham Saraymdan Parlâmentokündur. Tirminci Yüzyılda, Ame. ya gelmiş ve tahta oturduğu tarihten beri ilk defa Sosrıkan seçimlerinde rekor, mıiteTeffa Başkan Roosevelt'e aiddir. yalist İşçi Partisi çoğunluğunun bulunduğu Parlâmen1936 da, Cmnhuriyetçilerin diğer toyu açmıştır. bır sağcı adayı Landon'a karsı Diğer taraftan yenı kabınenın prog mnteber oyların '• 60,8 ini topla ramında «Concorde» tasarısının bu Ingılterenın tasarıdan çekılmesı ha mışs, o zamanki 48 eyaletten sade lunmaması, Muhafazakâr muhalefe lınde Fransa ıle ışbırhğı yapabıle ce ikisinde kaybetmişti. ün ilk hucumunun bu yonde olacağı ceklerını ıhsas etmelerıne yol açmış tı. yolunda tahminlere yol açmıştır. Amerika, bngunden itıbaren, nBılındığı gıbı, Fransa ıle Ingıltere Muhafazakâr eğılımlı «Datly Exran bir huznr, istikrar ve kararlılık devrine girecektir. Johnson'on arasında mevcut bır anlaşmaya gore press» bu konudaki yorurnunda, MuBeyaz Saray mısafirliğinin sekiz (Concorde) tıpı sesten hızlı tepkılı hafazakârların (Concorde) tasarısının yıl süreceğini beklemek mantıksız uçak ımâlı konusundakı tasarılan ıkı ıstıkbalı katî olarak belli oluncaya lık olmaz. Kuba bnhranı, Baskan hukumet bırlıkte gerçekleştırmeye ka kadar hukumete guvensızlık onergeKennedy'nin katli, ırk kavgaları rar vermiş ve bu yolda harekete ge sı vermıyeceklerını belırtmekte ve v e nihayet seçim kampanyası, A çilmıstı. Ancak, yenı Işçı Hukume şoyle devam etmektedır: «Muhafaza merikalılara çetin bir iki sene ge tın aldığı ıktısadi tedbırler arasın kârlar, Wılsonun, partısının sol kada (Concorde) tasarısının «yenıden nadına General de Gaulle'e karşı Mekke 3, (AP. a.a. Rad>o) cirtmişti. gozden geçırılmesu de vardır. Bu azımlı bır sıyaset gudeceğım goster Pazartesı gunu Suudun >erıne Amerika Te Batılılar, değisen karar Fransada endişe uyandırmış mek ıçın (Concorde) meselesınden Hartum 3, (a.a.) Sudan Bakan Suudî Arabıstan Kralı ılan edılen dunyamızda cesur \e kuvvetli bir ve bazı Alman sanayıcılerin de faydalandığmı sanmaktadırlar. Mular Kurulu, bır serı onemh karar Fajsal halka hıtaben Mekke radIıderlığe muhtaçtır. Johnson, birhafazakârlar, ayrıca, bu kararın, Dışvaptığı bır konusmada çok bakıtnlardan boyle bir başlo ^ıııınııtııınıııııiHiıııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııınııııiiiııııı^ ışlerı Bakanı Walker'uı Washıngton'u almıştır Ahnan kararlar şunlardır: josunda Son olaylar sırasında olenler memleketınde ıktısadi, sos^al \e gu doldurabılecek kıratta bir zıyaretı sırasında Amerika ıle vafılan için yurtsever gosteriler duzenle ıdarî reformlara hız lermejı taadam oldnfu intibaını yaratmak sıyası bır anlaşmayla ılgılı olduğun mekle gorevli bir Bakanlık Komisahhut etmıstır tadır. Gücünü ikna, ozlaşma ve dan şuphe etmektedırler. Bu manı yonu kurulması. Yenı hukumdar, Suudı Arabısçatışmaları önleme kabiliyetleriv • şa gore, Amerika, kendı uçak sana(Sudandakı askeri regımın devrılle sorumhıluk dnygusu ve itidalinyu ıle cıddı şekılde rekabet eden mesuıe yol açan ayaklanma, Hartum tan'ın dış sıyasetını, dıger Arap den almaktadır. Gunumuzun, A • Fransa ıle tngıltere arasında hava Unıversıtesı oğrencılerıj le polıs ara memleketlerı ve tarafsız mılletlermerıkası ıle Batı âleminın de lıdearaçlarıyle ılgılı bağların kesılmesı sında çıkan çatışmalarla başlamıştı. le daha sıkı ışbırlığı kurma yolurınde aradığı vasıflar da zaten şartı>le çok taraflı nukleer kuvvet Guvenıhr ka>"naklardan alman bıl na jonelteceğını de sovlemıştır bnnlardır. H Parıs 3, (a.a.) Fransa da s tasarısmı değıştırmeje razı olmuş gılere gore, çarpışmalar sırasında 50 Faysal, hukumetmın B M Yaye yakın insan olmuştur ) sasına bağlılığını te>ıt etmıs, SuuDallas trajedısındenden berıje H yavımlanan «Aurore» gazete = tur » geçen 12 ay zarfında Johnson, g e . §| sı, «Ruslar De Gaulle'u yeni ş Guney Sudan meselelerini In dî Arabıstamn dunja olçusunde tngılterenın "Concorde» tasarısınçıcı bır Baskan olarak parlak bir g den dâvet ettıler, fakat Ge g dan vazgeçmesi ıhtımalı, Fransada celemekle gorevli komisyonun feshi. sılâhsızlanmajı ve butun mustemimtıhan vermis ve Kennedy'nin ş= neral, (Halk Cumhunyetı) |= panık havası yaratmıştır Fransa ıle (Eskı askeri rejım sırasında, Gü leke halklarına kendı kaderlerını I «Yeni Cephe» programını sadakat = kartını daha once ovnamak | | Muhafazakâr Hukumet, uzun men ney Sudanda bırbırı ardına meyda tajın etme hakkı tanınmasını desle ve dirayetle uygulamıstır. üzel j ıstıyor» başlığı altında verdı s zıllı «Concorde. ıle sıvıl havacılıkta na gelen ayaklanmalarm esas sebep tekledığmi sojlemıstır likle Baskanlıgı hemen hiç bir eid s ğı bır haberde, Fransa Dev = onculuğu Amerıkadan almayı du lerını araştıracak bır Bakanlık Ko§ dî rahatsızhğa mevdan vermeden JH let Baskanının, onumuzdeki | | şunmekteydıler. mısyonu kurulmuştu. Yenı Huku«Concorde. den devralması, hayranlık nyandırmı». met Başkanı Halıfenın, guney eyas yıl Polonvayı zıyaret edece ş vazgeçıldığı takdırde, meydan Ametır. letlerı meselelerı konusunda en ıyı = ğıni, bu zıjaretın muhtemel ş rıkaya boş bırakılmış olacaktır. uzmanlardan bırı olması dolayısıyle Johnson, bugünden itıbaren te • | | bır Roman>a, Macarıstan ve g bu komısyon gereksız sayılmıştır.) Londra 3, (a a AP) Dip reddutlerden sıynlarak esas sahsi İ| Çekoslovakva turnesının baş g Basın mensuplarının bağlı ol lomatık çevrelerden oğrenilvetını meydana koyroak imkânı H langıcı olacağını jazmakta 5 dukları gazete ve ajanslara yolladık dığine gore, Doğu Avrupadana kavasmaktadır. Bir büyük Bas ş ve üoskova zıyaretmın daha ^ ları haberlere uvgulanan ve 1958 ki peyk devletler, Moskova kan olarak tarihe geçebilmek için = sonra yapılacağını belırtmek s den beri vururlukte olan basın san ile olan bağlarını gevşeterek Snemli isler başarmamn gerekti. I tedır. 1 surunun kaldırılması bir çeşit «Sosyalist Memleketgini bilmektedir. Johnson'nn, Rooler Commonwealth» ı meydaYazı soyle devam edıyor = sevelt \e Kennedy âyarında du W Pakistanda seçim kavgana getirmek istcdıklerini, jeni ğ «De Gaulle, kendısı ıçın ^ sunen bır kafaya ve genis ufuklaKremlın idarecilerme kapalı sında 4 kişi öldü ra sahıp olduğu goylenemez. Mü • ş Moskovava gıtme zamanının = bir şekilde anlatmışlardır. şavirlerınin tutacagı ışığa her iki ^ henuz gelmedığı kanaatınde g Kaualpındı. ıPakistan) 3, (\P) Doğu Avrupalı lıderlerın, Kremsinden fazla muhtaçtır. Fakat John W dır. Muhakkak kı. General, g Batı Pakistanda seçım sırasında rakıp hndekı yenı ıdarecılerle geçen hafson, Amerika ve dun>a uzerinde H Gromıko'nun ağzından ve ^ halk toplulukları arasında çıkan ça ta ıçınde yaptıklan ilk temas sıras Mıkoyanın kalemınden, Krem jjî uzaklaştırılan tışmalarda en az 4 kışının oldugu bıl sında, ış başından iz bırakmak azmınde gdrünmekte= lının >enı jonetıcılerımn g dırılmıştır Yaralı sajısı 24 cr.aıında Kruçef devnnde elde ettıklerı nıspı dir. Bahse konn ibtirasına kavnşbağımsızlığı daha da kuvvetlendırdır mada en buvuk yardımı, yararla. M Fransa hukumetıne karsı gı |§ Halk, geçen cumadan beri. seçım mek kararında olduklarını ıfade etnabıldıği takdırde, Amerikan Kon şj rıştıklen (tebessum hucumu) ş kurulunun 80 000 uvesını (ıkıncı dere tıklerı anlaşılmaktadır. gresinin en liberal uyelerinden bi ş nu memnunıvetle karsılamış = celı seçmen) seçmeje başlamıştır Oy Gerek peyk memleketler ve gerek ri olarak tanınmıs, modern fıkirle p ve Sovyet Buyukelçısı Vınog g verme uç hafta de\am edecektır' komunıst blok dışında bulunan mem rı, gerçekçiligi ve bitmek tüken = radof'un Brejnef ve Kosıgın' ğ leketlerdeki Komunıst Partıler, ken mek bilmez enerjisi ıle ün yapmif j den kendısıne ılettığı dâveti g dı mıllî ıhtıyaç ve menfaatlenne uy Tardımcısı Hnmphrey'den göre s yıne otekine esıt bırraem= Foster VVheeler Şirketinin gun bır sosyalızmı gelıştırmek ısteH nunlukla dınlemi'stır » eektır. Umum Mudürıi Turkiyeye dıklerını açıkça belutmışlerdır. Yeni Johnson idaresini sşyılmak .^ıı»ııııııışıııııııuıııııııi!iıuwııııuwıpımıııuıııp)!» Milletlerarası komunıst hareketıngeldi la bitmek bılmiyen isler btkle • t de bırlığı ıstemekle bırhkte, kendı sı mektedir. Ef er Johnson statuko . Foster Wheeler Şirketinin ümum yasi ve ıktisadı geleceklerıne bır mu culugun rahatlığını tercıh eder v» Muduru Mr John E Kenney'ın dahalede bulunulması teşebbuslenne bir «Demokrat Eisenhower» ol Karadenız bolgesınde ınşaatı yakın karşı koyacaklarını, adı geçen lıder maktan ıleri gidemezse, Amerika da ıkmal edılecek olan Demır ve ler Kremhne ıhtar etmışlerdır \e dolavısiyle Batılılar, telâfiai Anlaşıldığma gore, Avrupa KomuÇelık Fabrıkasmı ve iş sahasını 7iImkânsız kayıplara ngrıyacaktır. yaret etmek uzere 4 Kasım 1964 nıst Partılerı, mucadelenın ilk safha tarıhınde Turkıjeje geldığı mem sından galıp çıkmışlar, yânı ıstekleKayhan SAGLAMER rını Moskovaya kabul ettırmişlerdır. nunlukla oğrenılmıştır Ingilterenin ((Concordeudon vazgeçmesi ihtimali fransada endişe yarallı Bır haber: Istanbulda günde 68 hırsızhk vak'ası oluvor. Bır haber daha: Turkne'de 577 kısıve bır tek polıs dusuvor. Bır tane daha: New lork 3, (a.a. \P) BırBır polıs karakolda ıkı kısıyı leşmıs Mılletler Genel Sekreterı oldurdu. UThant Genel Kurulun toplantl Tuhaf bır dnrum b u ! tarıhmın 10 kasımdan aralık 1 e 577 kısne bir polis duseceğibırakıldığını resmen açıklamıstır. ne, 577 kısi bir polısı goz altınBırlesmıs Mı'letler u\elerınden da tutmalıvdı. 98 ı toplantı tarıhmın tehırını ısIhtımal bu sekılde asavıs az temıslerdır çok lolnna gırerdı! Normal olarak her yıl ejlul a>ı D. N. nın uçuncu salısı açılan Genel Kurul bu yıl ilk defa Amerikan seçım lerı dolayısıyle 10 kasıma bırakılmıstı. Toplantının ıkıncı defa gerı bırakılmasına sebep Bırlesmıs MılIetlenn masraflan yuzunden Bırle'ik Amerika ıle Rusja ara^ında çıkması muhtemel çati":ma\a bır çare bulabılmek ıçın zaman kazanma çabasıdır. tkıncı tehırın dığer bır sebebı de, geçen avın 15 ınde Kremhnde \er alan değışıklıktır Genel Kurulun açılış tarihi 1 aralıka kaldı Kuvvet kimde? Yeni Kıral Faysal'ın kimliği ve görüşleri Fırsatçı, tipik bir Arap lideri 1963 yılı Nisanında Cidde'deki Suudî Arabistan Dışişleri Bakanlığında yapılan basın toplantısında kendısıne Arap Birliğine dair sorulan bır suale, «Bız dinimizle iftihar ediyoruz, fakat bazıları Arap Bırlığini alelâde bir ittifak haline getirmeje çalışıyorlar. Bu çeşit bir ittifak bizım Islâm ınançlarımızla bagdaşamaz» derken iki dakika sonra Suudî Arabistan ile Fransa arasında imzalanan kultur anlaşması hakkındaki diğer bir soruya «Fransa ile ışbirliğımizi temin edecek bu fırsat sayesinde karşıhklı çıkarlanmızı tatmin edeceğiz» şeklinde cevap verebilen Suudi Arabistanın yeni Kıralı Faysal, gerektiği zaman dinî inançlan arkasına sığınmasını bilen, fakat, fırsatlardan istıfadeyi de asla bir kenara itmiyen tıpik bir Arap idarecisidir. Suudi Arabistan ıstıklâlıne 1932 senesınde kavuşmuştur. Fakat bu çol ulkesının varlığını ıspat tarıhı olarak 1933 de ARAMCO Şırketıne petrol arama ımtıyazınm verıldığı gunu kabul etmek daha doğru olur. Bu tarihe kadar yegâne gelırı Mekkeyı zıyaret eden hacılardan alınan haraç olan bu ulke, ARAMCO (Arabıan Amerıcan Oıl Co ) nun ilk araştırmaları sonunda elde ettığı petroldan 1938 de 9 mılyon dolar almış ve bu mıktar 1960 yılında 375 mılyon dolara yukselmıştır. Halen 500 mılyon cıvarındadır Bu kadar buyuk gelıre ve nufusunun azlığına rağmen Suudi Arabistanın halkı fakırdir. Kıral Suud ve aılesınm buyuk ısrafı ulkenın tabu kavnaklarınm Kıral aılesınm luksune sarfedılmesıne sebep olmuştur Gerek bu ısraf, gerekse Suudun sıhhatının bozulması 1958 yılında Suudi Arabistanda bır reformu gereklı kıldı ve nihayet 1960 da Faysal, ağabeyısıni Kıral Naıbı olarak bır kenara ıtti. Faysal 1962 de kabınesının programında 10 maddede ozetledığı plânlarmı açıklarken, Islâm dinını yaymayı ve Kur'anın emırlerını gerçekleştırmeyı birüıcı mesele olarak belırtmıştır. Fakat bu programa «ışçı sınıfının zengınlığmın sağlanmasını, halkın hayat standardının yukseltılmesını ve mahkemelen n >enı esaslara gore duzenlen mesını» koymaktan da kaçınmamıştır Arap Bırlığının gerçekleşmesı gerektığını her konuşmasında tekrar eden Faysal, Yemendekı Kıralıyet rejımının yıkılması olayından sonravsa tah tın menfaatlerını korumaktan bır an bıle kaçmmamış ve bır çok meselelerde Nâsır'ın karşısma Israehn bır temsılcısının bıle çıkamıvacağı şekılde sert tutumlarla çıkmıştır Ustalıkla kullanılan kılıç Fa>sal'ın doğduğu tarıh kesın olarak bılınmemektedır. Fa kat babası, doğum tanhını 14 Nısan 1906 olarak kararlaştırmıştır. O gun, Suud'un en bu yuk duşmanı olan Abdul Azız El Reşıt bır çarpısma sırasında oldurulmuştu Faysal, ilk defa 13 >aşında ıken bır çol çarpışmasma katılmıştı. Daha delıkanlılık çağma bıle varmadan, çok ıyı ata bınıyor, uzunlugu boyunun jarısı kadar olan kılıcını bu>Tak bır ustalıkla savuruyordu Faysal'ın ozel hayatı hakkında fazla bır şey bılınmemektedır Fakat, Cıdde'dekı bazı kaynaklardan oğrenıldığıne gore, 15 ten fazla çocuğu vardır. Ağabeyı Suud'un bır çok kadınla evlenmış olmasma karşılık, Faysal ıkı defa evlenmıştır. Ibnı Suudla aralarında mevcut pek çok anlaşmazlığa rağmen halk onunde Suud aleyhıne tek soz etmemış olan Faysal, anlaşıldığına gore, | kendısıne tahta oturması ıçın altı aydır ulema ve emirler tarafından yapılan baskılara da ( yanamamış ve Kırallık tahtına oturmuştur Fakat Faysal'ın bu tahtta pek fazla rahat edeceğı beklenmemelıdır Gerek ıçerıde yapmayı tasarladığı reformlar, gerekse dışarıdakı çeşıtlı kaynaklardan gorduğu baskılar, Faysal'ın sal tanat yıllanm âzamı derecede I J yorgunluk ve dertle dolduraca ğa benzemektedır M Öfeberi uzmanı ecmi Rıza anlattı. Denizllde bir dâva esnasında hâkim bir sahide ne ıs yaptığını sornnca adam: öteberı nzmanıjım! demıs. Doğrusunu ısterseniz ben kendı payıma sojluyorum biz de artık «öteberi uzmanı» olduk. Her seyden bahsedıyor, her seyi bilijor, her sev hakkında hukum >urutuvoruz. Ama çaresiz, bır kerre ki ba mesleğe girmisiz. Hâdiseler bnunde susunca: Ne o?. Bir sey söylemıyorsun diyorlar. Soylesen bır turlü, soy. lemesen bir turlü. Sık sık sakal >e bıyık arasında tükürüğümuzu yutmaya mecbur ol"ayoruz. Şımdi gelelım oteberiye: Tokjo Olimpivadına gıttık, yenildık geldık.. Olağan sejdir. Rus. lar da Romada bizim gibı oldulardı; buyuk soz soylememeli. Dort altın madalja yerine iki tane aldık. Üst tarafı fasafisodur. Altıncıva kadar puvan \enrsin Kendıni birinci savarsın. Ama Olimpiyadda sajı hesabı yok.. olmasın» bız hesaplarız. Ve dondukten sonra her. kes dut yemis bulbıil gibi snsuvor. Yalnız sıcagı sıcağına Tokyoda iken Bakan konustu.. bu isi yeni bastan ele almalnız.. dedı. Galıba onun da ağzından girıp bnrnundan çıktılar. Sustu. Şimdi bizim esnaf >ine gelecek beynelmilel müsabakayı bekleyecek.. kampa girecek, saray >emekleri yiyecek yevmiyeler alacak ve «evvel Allah sampı>on olacağız!» diye atıp tutacak.. sonunda yenilecek, «moralim bozuktu, karnım ağrıdı, bavası iyi gelmedi» diye isi bahanelerle savuştnracak.. Bir akıllı adam da çıkıp: Yahu yıllardır hep bö>le soylersinız. Turkıyede gureş, bevnel. milel musabakalar dısında ne zaman vapılır, Turk gençleri gurese ne kadar zaman ayırır? Ve her defasında: Bize bakılmıyor, edilmiyor, diye para ve menfaat arayanlardan bır hayır gelmediğini söyleyenlerin lâfı neden dinlenmez. Galiba güres bizde bir spor isi def il bir ekonomik mesele olarak ele alınıvor.. güreşçisinden, antrenoru. ne, idarecisine, hakemine hattâ dev lete kadar. • Üniversite ile oğrenciler arasındaki munasebetlerın normal olmadığı gorüldu. Bu dengesızlık yeni değildır, yıllardır surer gıder.. bır araya gelip buna bir çare buljnmazsa üniversite tahsilinden bır hayır beklenmemelıdır. Çunku öğretme ve öğrenme karşıhklı sevçi ve savgıdan yapılraış rohi bir ee. reyandır. Bu cereyan sağlanamazsa ne hoca öğretebilir, ne talebe oğrenir. Emekler bosm gider. • Babeurün eseri tercüme edılmiş, adlî takibe oğramış. Bunu bir kısım «Edebiytaçılar protesto etmışler» onlar da takibe nframıs.. Demek fikır âleminde bir buzur. sazlak var., Gazetelerimız eskiyanıa^biyojrafısıni verır, Hakimo kimdîr, ne japmıstır? Tazar.. E bu kadar •yOını alâkadar eden bu Babeuf kımdir?. lazan, çizene rastlamadım. Ne yalan söyleyim, ben de kendisini tanımıyorum.. kısaca malumatım olsun diye Laronsse'n aç. tım.. Babeuf maddesinde şoyle yazıyor: «Babeuf (Françoıs Emılle) Fransız ıhtılâlcısıdır. Saınt Quantın'de doğmuş, Vendöme'de olmuştur (17601797). Dırektuvar ıdaresıne karşı bır kısım «Jakoben» lerle beraber ısyan etmiş ve ıdama mahkum olmuştur. Idam cezası tatbık edıleceğı sırada kendıni hançerle oldurmuştur. «Halkın kursusu» ısımlı gazetesmde ızah ettığı dok. tnne kı bır çeşit komunızmdırBabouvısme denır » Çok şükür bdylece adamı ve mes leğini öğrendim. • Faysal reformları lıızluiiflırutağıııı ii'iıi Kıral Sudanda sansür kalktı taahlıüt nıi | De Gaulle Rusyadanf | önce Doğu Avrupa | (ülkelerine gidecek | «Sosyalist ülkeler Commonvvealth » ı mi? Rize Devlet Hastanesi Baştabipliğinden: 40 000 00 Lıra keşıf bedelli Rıze Devlet Hastanesıne aıt ıhata duvarları ınşaatı ıle bahçe kapıları onarımı ışı 2490 sayılı kanunun 31. ncı maddesı gereğınce kapalı zarf usuluyle 23.111964 pazartesı gunu saat 15 00 de Rıze Devlet H»stanesı Baştabıphk odasında yapılacaktır. Şartname vjç plânlar Hastane Baştabıphfiınde gorulebılır Talıplenn îhale tarıhınde belırtılen saatten bır saat once juzde 7 5 muvakkat temınatları, Tıcaret Odası vesıkalarını havı teklıf mektuplarını komısjon başkanlığına vermelerı ılân olunur (Basın 20648) 13459 YEFAT Sevglll e;lm r e babamız Harp Malulü Emekll Dr AlbaT 3 11 1964 günu Hakkm rahmetlne kavuçmuştur Cenazesl 411 1964 çarşamba ögle namazını mutaaklp Kadlköy tskele Camllnden almarak Karacaahmet me zarlıjına defnedilecfktlr AILESİ Cumhuriyet 1346« ' « AngloSaksonlara giıvenilemiyeeeğini kaç defa sovlemiştim» ABDULLAH SITKI ÖNDER Foster VVheeler Şırketı. Gerek A merıkada ve gerekse dunyanın dort bucağında muhım ınşaatlar deruhte etmış, bunları buyuk bır muvaffakıyetle ıkmal etmış, dunyaca ma ruf bır fırmadır Bılındığı uzere aynı Şırket Turk ışçısının ve Turk muhendısmın, Turk sermajesı ıle Turk Amerı kan ıktısadi ışbırlıgının bır zefen sayılan Ereglı Demır \e Çelık Fab nkasının en muhım bır parçasını teşkıl eden toprak ustu montaj ış lerını deruhts etmış ve bu ışı de çok buyuk bır muvaffakıyetle yu rütmuştur (Cumhuriyet: 13473) ÖZEL İ S T A N B U L Eczacılık ve Diş Hekimliği Yüksek O k u l l a r ı 5111964 perşembe gunu, saat 16 00 da kenJı venı bınasının hjzmete gırmesı ve ders yüına başlaması vesılesıyle tertıp edılen toplantıya şehrımızde bulunan sayın ıkınci teşrıflerı hususunu bılgılerıne arz eder ADRES: Guzelbahçe, Buyuk Çiftlik Sokak, \lAllllll ve llillHUMIJUHlll/ııı r^^»^^.%. TC ZİRAAT BANKASI ARKA ARKAYA İKİ QEKİLiŞTE foo. . II oer Özel GALATASARAY 9oo * YÜKSEK IKTISAT ve TICARET OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ve nihayet nasıl kanserin çaresl hâlâ bnlunamadıysa bizde de trafik kazalarının çaresi bulunamıyordur. line bes ölü, 6 yaralı.. ai. leler perişan Bir şey düsünüyornm; Bir anket yapsak1 Bizde trafik kazalarının sebepleri nedir? 2 Bnnların neden önüne eecilemiyor?. No. 6 Nişantagı. TELEFON: 48 66 68. 3 Kanunların eksiği var mı? i Tatbikatm eksıgi var mı? llllı.ıit; 5 Şoförfin eksığı var mı? Reklâmcıhk 4142/13471 * Halkın eksiği var mı? Ve bundan bir sentez çıkarsak.. Ama ben size söyleyeyim: Zulfü 1 vare doknnnr.. diye bilen söylevemez, söyleyen dinlenemez.. Ve insanlar Türkiye yollarında ve so. 'taklannda ölfir de ölür. B. FELEK 34 üncü yıldönümü Adis Ababa, 3(a. a.) Habeşısan, bugım Imparator Haıle Selâsıyenın tahta çUaşuım 34 uncu yüdonumunu kutlamaktadır AÇILIŞ A OAVET v TESEKKÜR Şefkatll alâkası İle huzurumu hazlk ameliyatı İle sıhhatlmı saghvan Sayın Profesör MİLYON LiRA DAĞITIYOR *•<>. t 1. Okulumuzda 196465 ders yıkna 5 Kasım Perşembe giinü saat 17 de \ < * \apilacak açılış töreni ile başlanacaktır. \ t 2. İktisadî ve Ticari müesseseler Müdür ve mensuplan, oğrenci velileri ve t okulumuzun bütün öğrencileri açılışa davetlidirler. \ gğ ) 3. Okul yönetmeliği ve Yönetim Kurulu karan gereğince kayıtlara 15 i Kasım 1964 Cumartesi gününe kadar devam edilecektir. f K a s ı m 1 9 6 4 d ı ı m a r t e s i piiniinı> LaHar Hmmm ^^;ı«^ı,*; \ * t Adres: İstiklâl Cad. No 311 Galatasaray Istanbul. Tel: 49 52 95 (Basın 20522 A. 12547/13465) üâncıhk 3336/13472 Dr. GIYAS KORKUT beje amelivat ve tedavim sırasında devamlı Ihtlmamlarıvla benl rahatlandıran Urolog Dr KENAN KAHABAY ve dıger doktor ve hemşire arijadaşlarma servls ve temizllgivle eviml aratmıyan Omür Kliniğı ıdare ve personeline teşekkur ederlm MUHARREM HILVU REMO Cumhurıjet 1346i O HALDE 5 KASIM'A KADAR ÖĞRETMENLER BANKASINDA BIR HESAP AÇTIRINIZ YAŞADIKÇA HER YIL GELİR VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ KAZANABİLİRSİNİZ. GEÇIM DERDI DUŞÜNMEDEN MES'UT BIR HAYAT Nl ISÎIYORSUNÜZ ? • • • VÂDELİ HER 50 VE VÂDESİZ HER 100 LİRAYABİR KUR'A NUMARASI VERİLİR TURKIYE OGRETMENLER BANKASI Cumhunyet ^ 1344?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog