Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

MAKINA SIGORTASI "* HllBflTfı ŞEKER SİGORTA Afrtfendl CM Sekcr Ht» T E L .: 22(367 22*369 MAKİNALARINIZIN TEMİNATIDIR Cumhuriyet 13441 41. yıl sayı 14462 u m h u r i yet KÜRUCUSU: TUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cmnhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ZIYA \G0KAL ÜZE Cavit Orhan Tütengil bu yeni büyük Türk düşünüiü Ziya Çafealp'ın şitli yönleri üzerindi orijlqflpt.j^ahşmalarJ nın sonuçlarını biA arayâ/fetiriyor vs. Gökalp'ın hayatı ve e^eri hafikında karanlıkta kalmış bazı noktaları aydmlığa kavuşturuyor. Varlık Yaymları arasında çıkan li kitabın fiyatı 2 liradır.* Çarşomba 4 Kasım 1964 Amerikanın Tepkisi 7 Turhan Aytul Amerika'da seçim MOSKOVA don BİLDİRİYOR Washington Ruslarakarşı dikkatli hareket edeceğimizi ümid ediyor Fred J. ZUSY' bildiriyor Washington 3 Washinçton'daki siyasî çevreler Erkin'in Moskova ziyaretinden Goldwater kadar ürkmüyorlar. Yetkililer bunu normal karşılıyorlar ve Sovyetlerle ilişkilerini kendi basına düzenlemesinin Türkiyenin en tabiî bakkı olduğnnu belirtiyorlar. Goldvvater Amerikan Hükümetini Türkiyeyi kaybetmekle suçlarken, Demokrat idareciler bunn sakin bir şekilde karşılıyorlar. îdarecilere göre, Türkiye bn ziyareti bir yıl önce Amerikaya bildirmis ve bu konnda Amerikalı diplomatlarla temas ederek Sovyetlerle yapmakta oldnğu ticareti arttırmak istedigini belirtmişti. öte yandan Hashinçton'daki siyasî çevreler, Türkiyenin geçmişteki acı hatıraları göz önünde tntarak Sovyetlerle yapacağı .anlaşmalarda dikkatli davranacağı ümidini izhar etmektedirler. Resraî çevrelerde, Türkiyenin döviz ibtiyacı büyük olduğnndan, Amcrika ve Batı Avrupa ile yaptığı ticareti kesmesi beklenmiyor. Zira, Sovyetlerle yapılan ticarette mal karşılığında mal alınmakta, satılan mala karşı döviz çelmemektedir. Kıbns için: Erkin Başbakan Kosiginle 45 dakikalık görüşme yaptı Rusya federal teıe taraftar (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ıııııııııııııııııımıııııııııııııııııımımıııımımıııııııiımmıııı |OII\\O\ kl/UIH Partilerin senatör, vali ve milletvekili listesinde pek az değişiklik bekleniyor VVashington 4, (a.a. A.P. Radyolar) Dün sabah saat 06 da başlayan Amerikan seçimlerini, Demokratların Başkan ve Başkan Yardımcısı adayları Lyndon Johnson ile Hübert Humphrey'in kazandıkları anlaşılmaktadır. Amerikanın başüca haber alma teşkilâtlarının müşterek olarak kurduklan «Seçim Şebekesi» Türkiye saatiyle bııgün sabaha karşı 04 te örnekleme metoduna göre japtığı hesaplara dayanarak liberal Johnson Humph rey ikilisinin zaferini ilân etmiştir. «SEÇMENLER KOLEJİ» Maamafih bu netice gayriresmidir. Jobnson ilk neticelerin gelmeye başlamasından itibaren aldığl öncülüğü hep muhafaza etmeyi basarmıştır. lştirak nispetinin hayli yüksek olduğu ve kayıtlı 88,697,400 seçmenden 70,856,050 sinin oy kullandığı belirtilmektedir. Tahminlere göre Cumhuriyetçi Partinin sağcı Goldwater Miller ekipi sadece 20,000,000 civarında oy toplayabileceklerdir. Gerisi de, tabiatiyle liberal Johnson Humphrey ekipine gidecektir. Gene ilk sonuçlara dayandırılan tahminlere göre, Johnson ile Humphrey, 538 ikinci seçmenlikten 478 ini elde ederek gerçek bir zafer kazanacaklardır. Seçmenler doğrudan doğruya önümüzdeki 4 yıl zarfında kendilerini yönetecek Başkan ve Başkan Yardımcısı için Aşağıda, dün yapılan Amerikan değil, ikinci seçmenler için oy ku! seçimleriyle ilgili, enteresan ve lanmaktadırlar. 538 ikinci seçmen renkli bazı olayları bulacaksınız: den kurulu «Seçmenler Kolleji», Zafer mesajları hazır aralık ayında bir toplantı yaparak ir Başkan Johnson bütün nabız Başkan ve Başkan Yardımcısını yoklaması sonuçlarının lehinde olseçecektir. masuıa rağmen 12 eyaletteki kazanma şansı bakkında şüphe beyan şöyle b i r seyır Sonuçların gelişi etmiştir. Fakat yakınlanndan sızan takip etmiştir: haberlere gör*, televizyonda okuSaat Johnson Goldwster mayı ümit ettiği zafer mesajı şimdiden hazırdır. 58,590 0.30 61.126 Kendi partisinin mensupları da 84.287 01 97.788 dahil olmak üzere birçok kimse bü 01.30 884,294 571,845 yük bir bozguna uğrayacağım ileri sürdüğü halde, cesaretini kaybet02.30 778,517 1,171.140 memiş olan Goldnater'in de zafer 03 2.391.691 1.682.499 mesajı hazırdır. Uzmanlar şimdiye kadar çeşitli na Patlamış mısır anketi bız yoklamalarınm sonuçlannı yanlış *• Seçimden önce sonuçlan tesçıkaracak hiçbir işarete rastlanmadığını belirtmekte o ve Johnson'un bite çalışan «nabız yoklama» kumuteber reylerin o62 sini toplaj'a rumlarından en fazla ügi çekeni «Pop Corn Poll (patlamış mısın cağına inanmaktadırlar. nabız yoklaması)» dır. Bu anket, Adaylar oy kullanddar sinemalarla diğer umumi mahalleJohnson reyini Teksasta doğdu re ve eğlence yerlerinde plâstik ğu Johnson City'de kullanmıştır. torbalarla patlamış mısır satın aJohnson seçim istasyonununa ya lan müşteriler arasında yapılmaknında eşi olduğu halde, kendi oto tadır. 1948 de patlamış mısır anmobili ile gelmiş ve sandığa oy keti en doğru neticeyi venniş, pusulasını ilk atan seçmen olmuş Harry Truman'ın kazanacağını beltur. Johnson'lann oylannı ne yol li etmişti. Bugün yapılan seçimler da kullandıkları hususunda herhan de, patlamış mısır anketine göre gi bir gizli cihet yoktu. Johnson'un reylerin »o78 ini kazan< Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Su. % de) S (Moskova 3, Telefonla) ovyet Başbakanı Kosi^in Dışişleri Bakanı Erkin'e «Her sahada Türkiyenin dosluğuna mukabele etmiye hazırız. Ayrı siyasî ve askerî kamplarda olmamız buna mâni teşkil etmez» demiştir. Erkin, Kosiçin tavafmdan bu sabah Leningrat dönüşünde Moskova Gannda Başbakanlığa dâvet edilmiş ve burada 45 dakika konuşmuştur. Bu görüşmeden sonra yapılan Erkin Gromiko top "Paktlara rağmen iyi dostluklar kurulabilir,, Sovyet Elçiliği MüsteşanVoronin verdiği demeçte Kıbrıstaki Türk ve Rum cemaatinin dengeli şekilde yaşıyabileceklerini söyledi ÖZGEN ACAR rak faydalanamadık. SORU : Atatürk ve Lenin arasındaki dost luğun, sonradan bozulmasmda Sov yetlerin sorumluluğu olmamış mıdır? Türkiyenin sorumluluğu ise sizce ne ölçüdedir? CEVAP : Sovyetler Birliğıne ait pek çok konu hakkında hükümetimizce çeşitli resmi beyanlar yapılmıştır. Stalinin ölümünden üç ay sonra (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Telefoto: TASS U. P. t. Cumhuriyet: Moskova İstanbul Erkin Leningrad'da müzeleri geziyor. Secimden notlar Ankara 2, (Cumhnriyet Bürosu) Sovyetler Birliğinin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksi Voro nin, bugün gazetemize verdiği özel bir demeçte; «Rusyanın, Türkiye üzerinde hiç bir talebi olmad'.ğını, iyi komşuluk istedigini» açıklamış ve bunun «Türkiyenin, NATO ü . yesi olmasına rağmen, mümkün bulunduğunu» il^ıi sürmüştür. Voronin'e yönelttiğimiz sorular İsrael devleti kurulduğu tarihten ve cevaplar şöyledir: bu yana, yurdumuza gelen İsraelli SORU : Münih'te işçilerimizle bir toplantı tertip ederek ilk Bakan, Kalkınma ve İskân BaIki ülke arasındaki ilişkilerin gekanı Josef Almogi olmuştur. Türk liştirilmesinde Sovyetler Birliği, dertlerini dinliyen Bülent Ecevit, Alman makamhükümetinin dâvetlisi olarak dün Türkiyeden, Türkiye, Sovyetlerden sabah uçakla Telaviv'den İstanbula ne bekliyor? lan ile yaptığı anlaşmalan da açıkladı gelen Bakan, saat 12 de başka bir CEVAP : uçakla Ankaraya gitmiştir. DOĞAN TANYER ^lT kongre havası içinde geçen ve Biz, ülkelerimiz arasındaki ılişİsrael Kalkınma ve İskân Bakanı kilerde iyi niyet, dostluk ve işbirbir hayli parti yetiştirmesi olan haTürkiyede bir hafta kalacak ve yur liği havasını istiyoruz. Bu takdir. .Miinih 3 Çalışma Bakanı Bü tiplerin tenkid ve övgülerine vesile dumuzun değişik bölgelerini ziya de, bütün güçlüklerin çözümlenelent Ecevit dün Münihte binden faz v e r e n toplantıda ilk konuşan Ali ret edecektir. la işçinin katıldığı bir toplantıda ko • H aydar Celâsun, işçi kadınlarımıza bileceğine inanıyoruz. Çünkü, iyi nuşmuştur. çatmış ve: «Buraya gelmemişlerdir. niyet ve dostluk havasının olduğu Toplantı büyük bir birahane salo E ğ e r b i r d a n s müsabakası olsaydı hep yerde karşılıklı anlayış, güven ve nunda yapılmış, söz alan Türk işçi s m ; a r a m ı Z ( 3 a görürdük» demiştir. samimiyet olur. Gerçek dostluk, lerinin heyecanlı konuşmalarına da Celâsun, konsolosluğun yetersiz çailişkileri de bundan sonra kendi • sahne olmuştur. lıştığını iddia etmiş. Cumhuriyet iiğinden ortaya çıkar. İki taraf. Bayramı sabahı bayramlaşmak için bu yöne gider ve buna aykırı bir gittiği konsoloslukta kimseyi bulama davranışta bulunmazlarsa, karşı dığından yakınmış ve «Burada vatanı Ankara, 3 (Cumhuriyet Biirosu) lıklı yardım daha da gelişebilir. ma hasret kaldım. demiştir. Cumhuriyet Senatosu bugün ni Nelerin ele alınması gerektiğini Târık Atay adındaki işci, permi hayet Başkanlık Divanı seçimlerini Moskovadaki heyetiniz söyliyecek. meselesinin ya kaldırılmasını veya tanıamlıyabilmiştir. Son duruma bizim yetkililer ise eevap verecek. işçinin istifade edeceği hale getirilgöre, Senato Başkanlık Divanı şöy Maalesef, bugüne kadar bu işbir. mesini istemiş, Türkçe yayınların ol le kurulmuştur: < liği imkânlarmdan karşılıklı olaEcevit Almanyada işçilerle görüşüyor İstanbul Üniversitesi yöneticile madığından şikâyet ederek, yabancı Başkanvekilleri: Fikret Turhangil ri, Dr. Ziya Gün tesisini, gayesine devlet radyolarının zararlı neşriyaAnkara 3, (Cumhuriyet Bürosu) nusunu görüşmüştür. (A.P.'l, Muhittin Kılıç (C.H.P.), İh j uygun bir şekilde idare etme tını duyduklarmı ve memleket ha Adalet Partisi Grupu, bugün Toplantıda, iikönce, Saadet Ev • san Hamit Tiğrel (karma). | dikleri iddiası ile Milli Eğitim Ba berlerini onlardan anladıklaruu söy saat 10 da toplanmış, yeter sayı ol renin, Millet Meclisi Başkanhğma İclare Âmirleri: Lutfi Tokoğlu (A. ' kanlığına şikâyet edilmiştir. lemiş ve: «Burada batı ihtisası yap madığı halde, Millî Eğitim Baka verdiği gensoru önergesi okunmuş P.ı, Kâmil Karavelioğlu CTa'biî seZiya Gün tesisine ait olan Fın (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) nı hakkında gensoru açılması ko(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) natör), Necip Seyhan (C.H.P.). dıklıyan hanın kiracılarından ol Kâtipler: Sakıp Önal (A.P.), Adil duğunu bildiren şikâyetçi Güner Ünlü (kontenjan), Mustafa Yılmaz Ardalı, Dr. Ziya Günün ölümün . İnceoğlu (bağımsız). Naci Arı (C. Fransız yazarı «Babeuff» un yazı den bugüne kadar geçen uzun süH.P.), Kudret Bayhan (A.P.), Sırrı larından derlenmiş bir kitabın, re içerisinde vasiyetnam»de iste Uzunhasanoğlu (Y.T.P.). boğaya yakın bir köydü. Kanatlârmda koca koca harflerden isimler yazan THY nin demir kanatlı % savcılıkça toplattırılması üzerine, nilen hususların yerine getirilmedi Senato daha sonra olağan gün C.H.P. Kadıköy Gençlik Kolu takuşları bu köyün üzerinden sık sık geçerdi. Köyiü kadınlar toplamp karar verdiler «Pazara iner 1 ğini, tesisin gayesine uygun yöneder*vni müzakereye geçmiştir. rafmdan Adalet Bakanı Sedat tilmediğini belirterek vakfın teftiş ken Esenboğaya gidek, demir kanatlı kuşları da ziyaret edek». Çoluk, çocuk toplandılar, meydan ğ Çumralıya çekilen telgrafta, «olave murakabesini istemektedir. müdüründen de izin aldılar. Bir F27 THY uçağını ziyaret etiiler. Okşadılar, sevdiler ve çoluk, 1 yın, geçmiş devirleri yeniden hatır Millî Eğitim Bakanlığma göndeçoluk köylerine memnun döndüler. = lattığı» bildirilmektedir. rilen dilekçede, merhum Dr. Ziya Bu arada zararlı neşriyat adı al İstanbul Üniversitesinin yeni öğ Öğrencılerın iddialarım ispat a Günün bıraktığı vasiyetname il» tmda Babeuff'un «Devrim Yazı retim yılına resmı tören yapılma macıyla derledikleri belge ve delil bir tesis kurduğu, bu vakfın baş . ları» nm toplattırılışını üzüntü ile dan girilmesi dolajasiyle üniversi leri önümüzdeki günlerde Rektöre lıca iki gaye güttüğü. «İstanbul Ükarşılıyacaklarını belirten C.H.P. te yöneticileri ve ")ğrenci teşekkül verecekleri ve soruşturma açılma niversitesi talebesi ile DarüşşafaAnkara, 3 (Cumhuriyet Biirosu) gençleri, devamla şöyle demekte leri arasında hasıl olan gerginlik sını istiyecekleri belirtilmiştir. Öte ka talebesinden müst°hak olanla Romanyada kalan Türk malları dirler: Rektörün evvelki gün basma ver yandan, konu ile ilgili olarak İs rına tahsilleri esnasında burslar ve karşılığında bu memleketîen klering (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) « Dünyada hiç bir idarenin mil diği demeçten sonra yumuşamış tanbul Üniversitesi Rektörlüğü dün esaslarına göre mal getirtilmesi itır. bir açıklama yapmıştır. Rektör letlerin kültürlerini kısıtlamaya çin hazırlıklara başlanmıştır. Öğrenci dernekleri, bazı öğretim Prof. Ömer Celâl Sarc'ın imzasıİkinci Dünya Harbinden sonra hakkı olmadığını ve bu yollardan üyeleri hakkında yaptıkları itham nı taşıyan açıklamanın metni şu; Romanyadaki rejim c'eğiş kliği do halkın fikir özgürlüğüne mâni ol. ların rektörlükçe gözönüne alına dur: layısiyle bir kısım Türkler hicret maya çahşanlann tutumlarında da cağıru ve gereken işlemlerin yapı«MTTB, İÜTB ve İTÜTB 1 Kaetmiş ve bu sebeple orada kalan ıma yanıldıklarmı hatırlatır; en lacağım öğrendikten sonra, dün sım tarihinde yaymlanan ve 2 Kamalları devletleştirilmiştir. Ankara, 3 (Cumhuriyet Bürosu) bu konudaki belgeleri hazırlamağa sım tarüıli gazetelerde kısmen vekısa zamanda, bu hatalı yoldan Bir süre önce Romanya hüküme dönmenizi rica ederiz.» Anayasa başlamışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Cumhuriyet Senatosu tinin talebi üzerine Bükreşe gîden ye Adalet Komisyonunda bugün bir Türk heyeti ile yapılan müzaİcra ve İflâs Kanununun görüşül (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) mesine başlanmıştır. Komisyon, kanunu uygulıyacak olan kişi ve kurumların düzenlen mesi hakkında gerekçeye bazı ka yıtlar koymuş, kötü niyet sahib: borçlularm iktisadi düzene veregei İzmir, 3 (İzmir Bürosu) 2930 dikleri zararların önlenmesi içiı Ağustos gecesi Fuarda cereyan eaçık kapıların kapatılması esasın den tahrip olaylarınm 13 sanığı dakabul etmiştir. Görüşülen maddele: ha bugün tahliye edilmiştir. 2. Asarasında devletin sorumluluğu yr liye Ceza Mahkemesi tarafından nünden zarar ika eden ile birlikü verilen bu kararla olayın bütün sadevleti de dâva edüebilmesi, icn nıkları cezaevinden çıkmış olmakdairesindeki para ve kıymetli eşya tadırlar. nın zimmet gibi hallerde doğrudaı Bugünkü karardan sonra 13 sadoğruya delvetin sorumlu tutulma? nık mahkeme salonunda «Yaşasın esaslan kabul edilmiştir. Komisyoı adalet» diye bağırmışlardır. Duruş^ ı gece de çalışarak tasprıyı tamamlı YAZISIZ malara bundan sonra tutuksuz ola ı • yacalc ve genel kuruia sevltedecek rak devam edilecektir. 1 >ııııııııııııııııııaıııııııııııiMiııııııııııııiiiııiiiııııııııııuııııııuııuııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııuuılıuıııı> Ü*. israel iskân Bakanı Türkiyede İşçilerin dışarıdaki çalışma süresi emekliliğe sayılacak Senatoda Başkanlık Divanı seçimieri dün tamamlandı Dr. Ziya Gün Tesisi ile ilgili iddialar Bakanlığa aksetti A. P. Grupunda Dr. Ibrahim Öktemin lehinde konuşuldu Turhan Bilgin "Öktem düşürülürse, bu, aşırı solun bir zaferi olacaktır,, dedi CHP li gençler Sedat Çumralıya telgraf çekti Medise de intikal etti İıliiiıııliirı fefkik etıııek iizere Üniversiieılp koıııisyıın Ktiıruldıı Köyden uçağı xiyarete geldiler ^ Romanyadaki Türk alacaklarma karşı mal ithal edilecek Savcılık iddiaları ihbar saydı İcra ve İflâs Kanunu Senatoda Fuar olayları sanıkları dün tahliye edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog