Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

J. BRUN ROS HATİPLİK SANATI Çeviren: Nazife MÜREN Bir oylamada seçimi kazanmamız, bir kongrede, bir tnitingde fikirlerimizi benimsetebilmemiz iyi konuşabilmemize bağlıdır Bu kitap size toplulukta konuşurken sesinizi ayarlamanızın, nutkunuzu hazırlamanızın, dinleyicileri etkilemenin psikolojik yollarını öğretecektir. Fiyatı 400 Kuruş ı REMZİ KİTABEVİ 41. yıl soyı 14488 umhuriyel KURUCUSU: VTTVTTe VÂTkt lTTT»TTr<TTCTT. YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cımhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ^ B ^ JOHN CREASY KARANUKTAKİ GÖLGE Çeviren: 0ani YENER Başka PoMs Romanlan: Nil Cinayeti / Kapının Arkasındaki Esrar Öldurmeden Bırakmam Çiftlİrteki Ceset. İ er Lira İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI .4616 Pozartesi 30 Kasım 1964 OYLAMA. SAAT 10.45 DE BAŞLADI VE 16.20'YE KADAR SÜRDl. HAYLI VAKİT ALMIŞTI AM.MA SON DERECE MINTAZAM YAPILMIŞTI. OYLAMA BİTTİKTEN SONRA SAHNENİN SOL TARAFINDA TASNİFE GEÇİLDİ. BURAYA TASNİF HEYETİNDEN BAŞKA KİMSE SOKLLMAMIŞTI. HATTÂ GÖREVLİ PARTİLİLER BİLE ALINMADI. DEMİREL TARAFTARLARIMN LİSTESİ. I Z I N KÂĞITLARA BİLGİÇCİI.ERİN DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDEYDİ. KATÎ SONUC DEMİREL BILGIÇ • !! •. AR1BURNU Demirel Genel Başkanlık seçiminde oyunu Isparta delegesi olarak kullanmıştır. Genel Başkanlık için ilk ovu düne katlar Genel Başkan Vekili bulunan Sadettin Bilgiç kullanmıştır. Bilgiç oyunu kullandjğı zaman bir hayli alkışlannuştı • • • • 1072 oy 552 oy 39 oy i oy • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • ı ••• •••••••••••••••••••••ıııııısııı !• oy DEMİREL AP GENEL BASKAHIOLDU Inonuyeni bir vergi olamaz dedi Y 8 •• • • İLK TASNİFLER Genel Başkanlık için oylama biter bitmez daha önce tesbit edilen 17 kişilik tasnif heyeti divanın bulunduğu mahallin arkasında hemen tasnife geçmiştir. İlk sandık sonuçları Demirelin 489183 ilerde olduğunu göstermekte idi. İkinci sandıkta fark, daha da artmış, ve Süleyman Demirel büyük bir çoğun lukla Genel Başkan seçilmiştir. Genel Başkanlık seçimi tasnif heyeti ! nin isi ilerledikçe salonda ortadaki sandalyalarm ikinci sırasında oturmakla olan Demirel'in çevresinde bir kalabalık birikmis ve delegeler, Demirelle birlikte fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışmaya başlamışlardır. Saat 19.00 a doğru Demirel yerinden kalkarak sol köşede ön sırada başka bir yere oturmuştur. Bu sırada sahnenin önündeki tahtalardan biri kırılmış ve bir delege aşağıya düşmüş. sonra tırmanarak çıkmıştır. Başkanlık Divanı Kemal Erduran adında bir delegenin cüzdanını düşürdüğünü bildirmiştir. SLLETMA5 DE!tIİREL GENEL BAŞKAS SECİLDİKTEV SONRA Demirel birbirine kırgın AP' îilerin barışmasını istedi ANKARA 29, Cumhuriyet Bürosu Adalet Partisi Genel Başkanhğına ezici bir çoğunlukla Süleyman Demirel seçilmiştir. A.P. nin yeni Genel Başkanı en kuvvetli rakibini ilk turda hezimete uğratırken aşağı yukan bir misli fazla oy almayı başarmıştır. GENEL İDJLRE KURULU Neticenin ancak bu sabaha karşı ahnacağı sanıhyor cnel Başkanlık seçiminin tasnifl devam ederkcn Genel İdare Kurulu, YUksek Haysiyet Divanı, Merkez Haysiyet Divanı vc Merkeı Temsilciler Mcclisinin de oylaması yapıunıştır. Genel Tönetün Kurulu ve Hakem Kurulları seçimlerinin tasnifi AP Genel Merkezinde yapılmaya başlanm.ştır. Tasnlfin sabaha kadar süreceğl tahmin olunmaktadır. Genel İdare Kurulu için delegelera dağitılan listeler şöyledir: DE.MİREL'IN LİSTESİ Sadettin Bilgir, Mehmet Turgut, Faruk Sükan, Cahit Okurer, İbrahim Tekin, Talât Asal. Osman Turan, Aydın Yalçın, Alımet Dallı, Ekrem Dikmen, Haldun Menteşoğlu, Macit Zeren, A. İhsan Kırımlı. Cihat Bilgehan, Cevat Önder, Remzi Şenel, Ahmet Topaloğlu, İsmet Sezgin, Celâl Kılıç, İhsan Gıirsan, Sa> dık Perinçek, İ. Hakkı Tekinel, Müslihittın Giirer, Orhan Süersan. BİLGİÇ'tN LİSTESİ Sadettin BiU giç, Süleyman Demirel, Tekin Arıburun, Faruk Sükan, Cevat Önder, Osman Turan, Seyfi Kurtbek, Mehmet Turgut, Vedat Ali Özkan, Orhan Süersan, Osman Şahinoğlu, Ertuğrul Akça, Talât Asal, Gökhan Evliyaoğlu, Enver Kaplan. Ali Bozdoğanoğlu, Melâhat Gedik, Kadri Eroğan, Şükrü Akkan, Hasan Aksay, A. Hikmet Güner, Etem Kılıçoğlu, Mehmet Yardımcı, Nurettin Bulak. 6 Ankara, (A.A.) üksek Plânlama Kurulunda konuşan Başbakan İnönü, «Halk fe dakârlığını vapmıştır. Artık, yeni bir vergi düşünülemez demiştir. Başbakan, bu konuşmayı, iktisadi devlet teşekküllerinin, yeni gelir kaynaklarını gerektiren talepieri üzerine yapmış ve demiştir ki: • İstekleri karşılamak için yeni vergiler koymak lâzımdır. Ama zaten mevcut vergiler alabileceğimiz vergilerin en ağırıdır. Yeni vergiye gitmemize imkân yoktur. İktisadi kıırallara dikkat cderek tasarruf sağlamalıyız. Eele aldığımız işleri sağlam yüriitmeliyiz. Gecikerek yapılsa da sağlam olmalıdır. Yeter ki, hazırladığımız projeleri latbik edip başarıya ulasalım. Dışarıya karsı da mahcup olmayalım. Kredi isteyeceklerimizin karşısına başarılı çıkalım. Plânlama Kurulu, dün sabah ve oğleden sonra olmak üzere iki toplantı yapmış ve turizm, konut, eğitim, sağlık konularını ele almıştır. a * ! Tt|¥°Tp| p V T İ V O P A P ' k i n c i B ü > " k Kongresinln Baskam Talât Asal. delegeierin Genel Başltan JV1UrlUIVLÜİV 1 I KJK. seçimi Hin kullanaeakları sandıkları *>izzat miihürlemiştir. Talât Asal bu görevi yaptıktan sonra «Oylar partimiz için hayılrı olsıın ... demiştir. Resimde Asal sandıkları mühürlemektedir. Almanyadaki Tiirk işçileri "Gurbet kuşlarına,, benziyor İşçilerimizin iyi gıda almadığını belirten plânlama araştmcısı erkek işçiler tutumlu kadınlar miisrif, divor Bonn. (AA.) evlet Plânlama Teşkilâtı tarafından Almanyadaki Türk işçilerinin durumunu incelfyen Doç. Nermin Abadan «Türkler Almanyada dilsiz bir gurbet kuşuna benziyor» demiştir. Abadan bu konuda yaptığı araştırmalarda şu sonuçiara varmıştır: O İşçiler bir meslek edinmek imkânlanndan mahrumdur. Ancak çahşma disiplini öğrenmektedirler. © Gıda durumları iyi değildir. Do muz etine duyulan tiksinti yüzünden yemeklerini kendileri yapmaktadırlar. Plânlama Teşkilâtının yaptığı araştırmaya göre DEMİREL ÇOK MEMNUN Güçlükle yanma yaklaştığımız Süleyman Demirel, AP Genel Baş kanı olarak ilk demecini gazetemiıe vermiştir: I « ÇOK MEMNL'N'CM. BA I NA İTİMAT EDENLERt MAH j ÇUP ETMEMEK İÇİN GE i T CEMİ GL NDÜZÜ>IE KATA ! RAK ÇALIŞACAĞIM. TEFRİKSİZ BÜTÜN VATANDAŞ LARLMIN HİZMETİNDEYİM. MEMLEKETİME. MİLLETİME HAYIRLI OLSUN.» D SONUÇLAR AÇIKLANIYOR Başkan Asal. sonuçları açıklamadan önce salona Bilgiç, yanında Cevat Önder ve Faruk Sükan olduğu halde girmiş ve bu sırada Genel Başkan adayları salona davet edilmiştir. Asal neticeyi açıkladıktan sonra önce Bilgiç sonra da Demireli öpmüştür. Demirel ve Bilgiç daha sonra birkaç defa öpüşmüşlerdir. Bilgiç, bu sırada bir konuşma yaparak A.P. nin üç gündür devam eden kongresinln Türkiyeye ve dünyaya örnek teşkil ettiğini söylemiş ve özetle şöyle devam etmistir: DEMOKRASİ BİR .VESİL MESELESİDlR. DEMOKRASİYİ StZ YAŞATAÇAKSINIZ. DEMOKRASİ DÂVASI TÜRKİYEDE KİMSE TARAFINDAN DURDURULMADAN EBEDİYEN YASIYACAKTIR.» MİLLÎ KIYAFET DEFİLESİNDE TVRK KADINLARI Washingtondakl Türk kadınları tarafından hazırlanan baklava, yalancı dolma, çerkez tavuğu, lokuıc ve daha birçok Türk yemeği, geçen hafta YWCA tarafından hazırlanan Uluslararası Yiyecck Fuarında sür'atle satılmıştır. Resimde milli kıyafetleri ile takdir toplayan Tiirk hanımlannın bir kısmı defilede göriilmektedirler. EĞİTİM BAKANLJĞLM MAHKEMEYE VERDİLER Arkeolojik Park Sahası içinde ev ve arsaları bulunanlardan bir kısmı MUU Eğitim Bakanlığının Anayasayı ihlâl ettiğini ileri sürerek tazminat dâvası açacaklardır. Belirtildiğine göre yukarıda krokisi bulunan sahadaki er >e arsaların sahipleri, 1953 yılında istimlâk kararı alındıktan sonra, Anayasa ile tanınan mülkiyet haklannı kaTbetmişIerdir. Milli Eğitim Bakanlığının tntumunun Anayasaya aykırı oldıığu ifade edilmektedir. Kroki şikâyetçilerin holgesini gösteriyor. Trafik kozaloriyle ilgili önemli rapor Dünyada dakikada 1, bizde gunde 6.6 kişi ölüyor ünyada dakikada bir, Türkiyede ise günde 6.6 kişi trafik katalarında ölmektedir. Trafik raporuna göre memleketimizde 1963 yılında 12.609 trafik kazası olmuş, 2416 kişi ölmüş, 11.914 kişi yaralanmış. 26 milyon 096 bin 2J1 liralık nıaddî hasar husule gelmiş ve 1 milyar 315 milyon liralık millî servet kaybımız olmuştur. 1962 yılına nazaran 1963'te kaza adedinde 839, ölü sayısmda 330 artış olmuştur. Buna göre her geçen gün. bir öncekine nazaran 2.5 trafik kazası ve bir kişinin ölümü artmaktadır. O Ortalama olarak bir işçi net 517 mark kazanmaktadır ve günlük ihti yaçlarını karşılamak için 267 mark sarfetmektedirler. Böylece her işçinin ayda 250 mark ekonomi yapması imkânı mevcuttur. Basit bir hesapla 100 Türk işçisi yılda Türkiyeye 330 milyon mark transfer edebii lir. O Erkek işçiler tutumlu, kadınlar müsriıtir. Kadınlar kazançlarmın büyük kısmını giyecek eşyasına vermektedir. Kadın işçilerin de geliri net olarak ayda 250 300 marktır. F. C. Erkin Brüksele Melen Parise gitti Kongoda, Türklerin de Dışişleri Bakanı Alina skandali ile ilgili bulunduğu 900 kişi henüz bir rapor hazırlanmadığını söyledi âsilerin elinde LONDRA, LAMIA, A.P. Merkezî Yunanistanm Lamia şehri yakınlarında yeni bir köprünün açılış töreni yapıldıktan sonra vukubulan infilâkte 13 kişi ölmüş, 54 kişi de yaralanmıştır. İnfilâk, İkinci Dünya Harbüıden kalma bir mayının kalabalığm ağır lığiyle patlamasından ileri gelmiştir. Yeni açılan köprünün yerinde bulunan eski köprü, 1942 yılında Almanlaruı ilerlemesini durdurmak için Yunanhlar tarafından atılmıştı. Köprüden birkaç yüz metre mesafede olan patlama, insan vücutlan nı havaya fırlatmıştır. Köprüye bir : şey olmamıştır. Yunanistanda mayın infilâkı oldu 13 kişi öldü V D Ölüleri sağ gö'steren muhtar sahtekârlık suçu ile adliyede Konya 29 Könek bucağının Beylibayat köyü muhtarı Kadir Kaya, sahte belge tanzim ederek zimmetine para geçirmekten, Adaletp verilmiştir. Köy birinci âzası Muzaffer Topçunun ıhbarı ile ortaya çıkan sahtekârlıkta, muhtarın ölüleri sağ olarak ve 10 yaşından küçük çocuk ları da çiftçi gibi göstererek evrak düzenleyip bankadan para çektiği anlaşılmıştır. Kan dâvasından 3 kişi sten'le öldiiriildü Siverek 29, Hamidiye Camii önünde sünnet düğününden dönen Ramazan Bucak, Mustafa Bucak. Ha san Ocaklı, rakipleri tarafından Sten tabanea ile vunılarak öldürülmüştür Ölen Mustafa Bucak, 15 gün ön ce. Adlıye bmas.nda.ki aıle arasındaki kan gutme davasmın duruş masında altı kurşunla yaralanmıştl. Kaçan sanıkların. Hacı Ali ailesin <len oldukları anlasılmıstır. Tl'RlSTI DOLANDIBDI Almaııyadan »«"*' «'«ak gelen Wal.er Leschne isîmlı bir ınşaat ustasının Gulhane Ş P a r k l n d a 2 4 0 0 l i r a s l U e , 10<) d i n a r ( Y u . ,50 b i n l i r a U k ban g o s U v p a r a s ı ) y e çaimn,,^,,.. Resimde. Alka m a k b u z u man turisti dolandıran Ihrahim Kiitiil elleri kelepseli olarak görulmektedir. Bir yargıç intihar etli Kayseri, Bir müddetten beri şehrimizdeki Turan Otelinde kalmakta olan Kars yargıçlarmdan 31 yaşındaki îhsan Koçak bugün otelin beşince katından kendisini atarak intihar etmiştir, Bundan sonra heyecanh olduğu belli olan yeni Genel Başkan Süleyman Demirel özetle şöyle bir konuşma yapmıştır: «AP TÜRKİYEDE DEMOKRATİK DÜZENtN BEKÇİSİDİR. TEAIİNATIDIR. HER ZAMAN ÇOK HAYRANI OLDUĞUM TÜRK HALKININ AKLISELİMİNt TEKRAR TES ESKİ PLÂNLAMA DAİRESİ CİL ETTİRDİNİZ. BAŞKANI, TEDBİR ALINIRSA NE ENFLÂSYON. NE DE DEFKONGRE DOLAYISİYLE LÂSYON OLUR, DtYOR Bü SON GÜNLERDE BİRBİRLERİNİZE KIRGINLIĞIktisadî Plânlama Dairesi NIZ VARSA BİRBİRLERÎBaşkanhğı görevinden istiNİZLE BARIŞMANIZI ARZ fa eden, Üniversiteye dönVE RİCA EDERİM. me amaciyle görevinden ayrıldığını söylemekle yetinen ve «isYUVALARINIZA DÖNDÜtifasının gerçek sebebini şimdiĞÜNÜZ ZAMAN DÂVANIHk açıklıyamayacağını» belirten ZIN VE MEŞALENİZİN İYİ ELLERDE OLDUĞUNA EMİN Prof. Besim Üstünel, Türk ckoOLUNUZ. ' nomisinin bugün içinde bulunduğu durum hakkında şunlan TÜRK DEVLETINİN BÜsöylemiştir: TÜN MÜESSESELERİNİ VE «1963 programında öngörülen tedVATANDAŞLARINI SELÂMbirler zamanında alınır ve gereği LARDI. ALLAHA EMANET gibi uy/tulanırsa ne enflâsyon olur, OLUNÜZ ARKADAŞLAR.» ne de deflâsyon.. Sadece Türk ekoDemirelin bu konuşmas. alkışlar anomisinin istikrar içinde gellsroesi rasında son bulmuştur. Kongre Başâ sağlanmış olur.» kanı. bundan sonra, kongrenln ka* Ü USTUNEL İSTİFASININ ASILSEBEBİNİ ACIKLAMADI DEMİREL'İN KONUSMASI D A.A. ışişleri Bakanı, Brüksel'de Ortak Pazar toplantısına katılmak, MaBelçika Dışişleri Bakanlığının billiye Bakanı Melen de Paris'te Avrupa İktisadi tşbirliçi görüsme dirdiğine göre. hjlen Kongoda âsiIerinde bulunmak üzere gitmişlerdir. ler elinde bulunan bölgelerde 200 ü Belçikah olmak üzere 900 kadar yaHareketinden önce Erkin, Büyükelçi bancı vardır. Bunlar arasmda YuNedim Veysel İlkinin Atina olayında nanhlar, Kıbnslılar, Türkler. İngisuçlu görüldüğü yolunda bir rapor ha liz ve Amerikalılar bulunmaktadır. zırlandığından haberi olmadığmı söyle miştir. Erkin, böyle bir raporun kendisine ancak Brüksel'den döndükten sonra verilebileceğini söyîemiştir. : Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Türklerine yardım için Türk Hükümetiyle Amerikan Kızılhaç'ı arasmda bir anlaşma yapılacağın] da açıklamıştır. Maliye Bakanı Ferit Melen, Paris'te Avrupa İktisadi İşbirliği Bakanlar Konseyinde bulunduktan sonra Ortak Pazar'ın 5 yılda vereceği 173 milyon dolârlık iki taraflı kredinin genel anlaşA\KARA 29, Cumhu *1 masını imzalamak üzere Brüksel'e geçecektir. riyet Bürosu Belediye Reisleri istedikleri gibi maaşlarını artıramıyacaklar çişleri I FEBİDUN CEMAL ERKİN Brüksel'e gitti ' Bugüne kadar, Belediyelerin yıllık bütçcleriyle Başkan maaş Asmalımescitteki «İnci» pavyonunda içki parasının f.azlalığı yü > ve ödeneklerinin orantılı olmadığı, Belediyeler arasmda da bu zünden münakaşa eden Rıdvan Top bakımdan büyü" farklar olduğubağ isimli bir şahıs, dün polise mü belirtilen tasarıda Başkanların « racaat çderek, pavyon sahibi Ke • maaş tutarları, Bakanlar Kurumal Sağlam ve garsonu tarafından lunca kararlaşrınlacak bir taban 5000 lirasımn zorla ahndığmı bildir sayısının nüfusa göre tesbit edimiştir. Yakalanan pavyon patronu lecck kat sayı ile çarpunuıdan plde edilecek miktardır. ile garson Hüseyin Atâ, nezaret al Pavyonda bir valandaşın 5000 lirası alındı aylık ve temsil ödeneklerini yeniden düzenli * £ yen bir kanun tasansı ' ı hazırlanmıştır. İ Belediye Başkanlarınm Bakanhğınca tına ahomıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog