Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYel BAS1N A H L Â K TASASJNA BTMAJ1 T A A H B Ü T BDER Sahlbl: NAZİME NADt * Oenel Yayın Müdürtt: ECVET GÜRESİN * SorumJu MUdüı EROL DALL1 * Basan »e yayan: CÜMHTJRİTET Uatbaacılık »e GazeteclllR T.A.Ç. Cagalofltl Hallevl eotuS No. 3941 GÜNCT tLLBBİ; Meydanı, Bdlm* B&nı Adan» • Teleıon: 4550 * ANKAKA: Atatürk Bulrtrı Tenet Ap îenlşerm reıefon: 12 09 20 . 12 M 68 • tt 05 44 17 57 35 • İZMİR: Oasl BulTan No 18 Tel: 31230 BUROLAR ABON E Senellk 6 aylılc 3 «ylık v e İ LÂN Türldye 7500 40 00 22 00 Harlcl 150.00 80.00 44 00 BafllJE (Uırno a s 4 9 lnd aaülleler (santlml) 6 7 nc) «iılıelej > Nişan, Rlk&tı, Brlenme, Dogum (Mastu) Öıum. Mevllt, Teaekiür »e Kayıp srama Kayıp rKellmetl) 150 U n 40 > 35 > 75 » 90 » 1 > SAYISI 25 KURUŞ Generaie yarın bir telgraf çe(Başlaralı l ınci satııtede) yecan içinde tam 3 gün şu ânı bek kip, yanına girmek için barikatlalemiştim!.. Başvurduğum her ma rın aşılamadığını bildireceğim. Bekamdan aldığım cevap menfiydi.. nimle ister görüşsün, ister görüşTabii hemen; «konuşamazsınız, gö mesin ama bunu bileyim» dedim.. Sözlerimin tesiri oldu mu, olmarüftürmeyiz..» demiyorlardı. Ama, cGeneralin işi çok, toplantılar ya dı mı orasını bilmem!.. Ama nepıyor, seyahate çıkıyor..» gibi ma dense ertesi gün arzumuz gerçekzeretler yanında, «Time'in, News leşti: «Sabah saat 9 da General siWeek'in, London Times'in, Ne\v zinle görüşecek» dedıler.. ErkenYork Herald Tribun'ün muhabirle den Köşke gittim.. Yine uzun bir sonra, anri geldi, hattâ bir ay bekliyenleri bekleyiş devresinden oldu. Fakat General Hafız gazete cak, gece saat 9 da bu mülâkatı cilerle yine görüşmedi» sözlerini yapabildik... Ne de olsa Ortarioğuydu bura•ıralayıveriyorlardı. Bunun arkasında derhal; «Cum sı!.. Y A R I N : huriyet» veya bir Türk gazetecisi İHTtLÂLLER DÎYARI de nedirT der gibi bir ima saklı olduğunu katiyen düşünmeyiniz... Bilâkiş, görüşmelerimde »El Cumhuriye» dedikleri cCumhuriyet» i (Baştarafı 1 inci sahifede) çok iyi tanıdıklarını, değer verdik raatin ihtiyacı olan teknik elemanın lerini görüyordum... ancak beş yüz yılda yetiştirilebileGeneral Emin El Hafız'la görüş ceğini» söylemiştir. mek için ilk randevu talebim üç Prof. Celâl Tarıman tlk dersinde gün sözlerle oyalanma ile geç ezcümle şöyle demiştir: ti. Sonra, Propaganda Nezareti il«Ziraatin ihtiyacı olan teknik elegililerinin teşebbüsleri ve köşk ile man ancak bugünkü hızla devam irtibatlar başladı... Ve nihayet bir ederse beş yüz yılda yetiştirilebilir. Toprak reformu kanununun da yegün bana müjdeyi verdiler : Başkan sizinle mutlaka görü ni bir şey getireceğinden emin deşecek... Yazılı olarak beş sual ha ğiliz. Sulama kifayetsizdir. Devlet imkânlariyle, ancak sulanan arazizırlaymız!.. nin yüzde kırkı sulanabilmekte, Derhal beş suali hazırladık ve halk yüzde altmışını sulamaktadır. ilgililere teslim ettik. Bilgisizce ekimden her yıl mahsuIşte... asıl tnesele bundan sonra lün üçte biri ziyan olmaktadır. Çift başladı. Sabah saat 9 dan akşam çilerimizin dörtte üçü okuma yaz9 a kadar, bir yere ayrılmadan te ma bilmemektedir. Bugün ziraat lefonun çalraasını ve Başkanın dışındaki halkm gelirl ortalama yıl davetini bekliyordum. da üç bin lira iken çiftçinin geliri Görüşmemizden biriki gün önce yılda ortalama bin liradır. 1947 den ise; baktım olacak gibi değil... Köş beri çiftçiyi topraklandırma kanuke taşınmayı daha uygun buldum. nu gereğlnce 18 milyon dönüm devOrada, ufak bir öda içinde, gazete let arazisi 360 bin çiftçi ailesine dayığınları arasında beklerken ge ğıtılmıştır. Ayrıca 11 milyon dönüm de mer'a verilmiştir. Devlet toprak çirdiğim dakikalan hiç unutamıyalannın tapulu olarak dağıtılmasının cağım!.. Hele son akşam; «görüşkarşısındayız. Bunlar çok düşük tük, görüşeceğiz» derken, motosik fiyatla çiftçiye kiralanmalı ve elletli polislerin gürültüsü arasında den çıkarılmamalıdır. Ziraî kalkınGeneral Hafız'm gittiğini görmiye ma için köyler büyük çiftlik işletyim mi?.. meleri haline getirilmeli ve başma Işte o zaman acaba bunda bir ziraat mühendisi, teknisyenler gönoyun olmasm? Sakın beni oyala derilmelidir. Bu ziraat işletmeleri yıp, neticede bıktırmak istemesin yirmi yıl vergiden muaf tutulmalıler diye düşündüm... Ve etrafım dır. Ancak ziral kalkınmanm böyle mümkün olacağı kanısındayı?» dakilere : Ol. El Haiız Bien Hoa baskını (Baştarafı 1 inci sahifede) dayı Barry Goldvvater bu olayı rakibi Johnsona hücum etmek için kullanmış ve Güney Vietnamdaki Amerikan politikasımn, içinde bu. lunduğu kötü durumdan Johnson ve Demokrat idarenin sorumlu olduğunu belirttikten sonra komü nistlerin, Bien Hoa'yı, «kendisinin Başkan seçilmesinden çok korktuk larl için bombardıman ettiklerini» ileri sürmüştür. Cumhuriyetçi Başkan adayı Gold uater'in kampanyasına katılan eski Başkan Yardımcısı Nixon da Bien Hoa baskınına temas etmiş ve verdiği demeçte. Amerikan Savunma Bakanhğının, Bi»n Hoa olayından önce, böyle bir saldırı. nın olabilecegi'hBsüSliaüâ^ujajrtl'dığını iddia etmiştir. Bu bilgiyi nereden elde ettiğini açıklamayı reddeden Richard Nixon, Savunma Bakanı McNamarayı durumdan sorumlu tutmuş ve komutanhğın uyarmalarına kulak asmamakla suçlıyarak, «Savunma Bakanlıgında sivillerin fazla nüfuzu var» demiştir. Amerikan hükümetinin, seçimlerin sonucu belli olduktan sonra Güney Vietnam politikası üzerine ciddî olarak eğileceği, ve komünistlerin Güney Vietnamdaki çetecilere yaptıkları yardımın artırılması halinde Vietnamdaki Ameri kan kuvvetlerinin mevcudunu yük selteceği muhakkak gibidir. Kruçef (Baştarafı 1 inci sahifede) heyeti, Kruçef'in «Sclerosis» ten mustarip oldugunu söylemiştir. «Sclerosis» in tıp lugatindeki karşılığı, «Belkemiği veya beyindeki hücrelerin rahatsız veya dejenere olmaları» dır. Danimarka Komünist Partisi Baş kanı Jespersen düzenledigi basın toplantısında, Moskovada Kruçef ile görüşmek istediğini, fakat kendisine sabık Sovyet Şefinin hastalığı dolayısiyle kimseyi kabul etmediğini bildirdiklerini açıklamıştır. Kruçef ayrıca damar sertliğinden mustariptir. Moskovada buiunan arkadaşımız Turhan AYTUL'un ilâve ettiğine göre, Kruçef Moskova dışındadır ve kendisine emeklilik maaşı bağlanmış, bir de otomobil tahsis edil miştir. Acı Bir Olöm Çok değerli arkadaşımız ve sevgili öğretmenimiz Avukat kaybetmiş bulunuyoruz. Aziz nâşı 3/11/1964 salı günü öğle namazını mütaakıp Şişli camiinden alınarak ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Üzüntümüz büyüktür. Allahtan kendisine rahmetler diler. kederli yakınlarınm acılarına iştirak ederiz. DENIZCILİK BANKASI Sanat Orta Okulu Idare, Öğretmen ve Öğrencileri Cumhuıiyet 13435 M. HULÛSİ KANTARCIOĞLU'nu (Baştarafı 1 inci sahifede) Adana 2, (Güney Bürosu) Fev etmek, kanunları ve tüzükleri zipaşadan şehrimiz istikametinde gel kendi menfaatleri yönünden kul . mekte olan Ali Deveci idaresindeki lanmaktan öteye gidememektedir. 599 numaralı marşandiz bugün saat Ya bu zihniyet bııakılır veya Ata18 sıralarmda Gâvur dağlarında bir nın emirlerini biz bizzat yerîne geköprüden uçuruma yuvarlanmıştır. tirerek bu zihniyete ve taşıyanlaFren patlaması yüzünden meydana ra, Kemaüst yumrukla gereken ce gelen kazada marşandize bağlı ve vabı vereceğimizi belirtiriz.» içinde ham petrol buiunan iki tanMüteakıben, lokalden çıkan binker infilâk etmiştir. Bu arada maki lerce üniversiteli, Turhan Emek . nist ile gardöfren Ali Çiftçi derhal sizin âbidesi önünde saygı duruölmüş, Şeftren Hasan Turgut ile a şundan sonra, Ünıversite Dalıçesiteşçi İbrahim Yanar ağır şekilde ya ne yürümüşlerdir. Daha önce bahralanmışlardır. çe kapısına bağlanan, üzerinde, Yangın geni.şçe bir sahaya yayıl «Çağı geçmiş düşünce» yazılı si • mıştır. Osmaniye, Ceyhan ve Adana yah kordelâyı koparıp, ayaklar al. itfaiyeleri olay yerine sevkedilmiş tında çiğneyen g»nçler, Atatürk tir. Askerî birlikler yangmın sön heykelinin önünde saygı duruşu idürülmesine çalışmaktadır. le, »iyah bir çelenk bırakmışlarKatar personelinden Mehmet Çift dır. çi henüz bulunamamıştır. Daha sonra; Rektörlük binasının önüne gelen gençler; binanın önünde bir müddet oturduktan son ra. sessiz olarak dağılmışlardır. Öt» yandan bu konu ile ilgili o. larak kendisiyle görüştüğümüz tsKadirli, 2 (Güney Bürosu) Çel tanbul Üniversitesi Rektörü Ömer tik amelelerini ilçemize getirmekte Celâl Sarç, özetle şöyle demiştir: « Açılış töreninin yapılmasını olan bir kamyon, gece yarısı Aydınlar köyü civarında fazla sürat yü bütün hocalar v« ben çok arzu ezünden devrilmiştir. Kaza neticesi diyorduk. Öğrenci Cemiyeti Baş15 amele ölmüş, 30 amele de ağır kanı ile törende ışbirliği yapmave hafif olmak üzere yaralanmıştır. mızı imkânsız bırakan durumun meydana gelmiş olması ile hepimiz Yaralılar Kozan ve Kadirli hasüzgünüz. Öğrencilerin dîrtlerini tanelerine, sağlık merkezlerine kaldinlemeyi ve onlara bir hal çaresi dırılmışlardır. Otuz yaralıdan sekibulmayı vazife sayarım. Öğrenci zinin durumları çok ağır olup bunbirliklerinin bahsettiği konular ele ların bir kısmından da ümit kesilalınacak ve büyük bir ciddiyetle miştir. tetkik edilecektir. Kapımız, öğren Olaydan sonra kamyon şoförü ile cilere açıktır. Şikâyetlerinin neye muavini kaçmışlardır. dayandığını gösterm°k suretiyle yapacakları müracaatları bekliyo . ruz. Bu hâdiseyi burada kapatarak (Başıarafı 1 inci sahifede) her şeyi unutmak, meselenin halli için en önemli yoldur.» kaluım sefalet içinde yaşamasına göz yummaz.» İstanbul Üniversitesinin açılışı GOLDWATER: «Bu hükümet münasebeti ile l.U.T.B. ile M.T.T. bürokratik bir idare kurmuştur. B. Başkanlarının radyoda yapacakEn küçük şeyleri bile VVashingları konuşma Radyoevi Müdürlüton'dan yönetmek istemektedir. ğünce iptal edilmiştir. Halk, meseleyi anlamıştır artık: Dekan seçimleri Otoriter yönetimin kontrolu alİstanbul Üniversitesinin 6 fakültındaki bir ekonomlk sisteme tesinde dün yapılan Dekan seçimkarşı, özel teşebbüsün ve dengeleri sonunda Hukuk ve Orman Fali bir yönetimin savunmasını yakültelerinin Dekanları değişmiştir. pıyoruz...» Orman Fakültesi Dekanlığını Prof. Dr. Muharrem Mizaboğlu, Hukuk Fakültesi Dekanlığını ise Prof. Dr. JOHNSON: «Ezilmiyeceğiz. Gü Bülent Davran kazanmışlardır. ney Vietnamı terkftmiyeceğiz. Öte yandan bir haftadanberi AnTahriklere kapılıp ölçüsüz bir karadan gelmesi beklenen yedek 1 (Baştarafı 1 inci sahifede) şiddetle mukabelede bulunmıyalisteler dün gelmiş ve ilftn edilmişvanının partiler arasında dağılımı cağız. Fakat, her saldınya cesatir. şöyledir: retle ve kuvvetle karşı koyacaAnkara Üniversitesi törenle ders AP ye bir Başkanvekilliği, bir ida yılına başladı reci üyelik, bir kâtiplik, CHP ye GOLDWATER: «Hükümetin Ankara 2, (Cumhuriyet Bürosu) bir Başkanvekilliği, bir idareci üyebeceriksiz dış siyaseti yüzünden Ankara Üniversitesi ondokuzuncu lik, bir kâtiplik, geri kalan bir BaşAmerikan gençleri Asya ormanöğretim yılı olan 1964/65 ders dönekanvekilliği bir idareci üyelik ve larında boş yere ölüyorlar...» mine bugün törenle başlamıştır. dört kâtiplik Millî Birlik Grupu SeIstiklâl Marşından sonra Ankara nato kontenjan grupu, YTP, CKMP, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan JOHNSON: Karşımızdaki ahbağımsızlar ve İşçi Partisi arasında Doğramacı, gençlere hitap ederek çe lik problemleri crsur ve samimî paylaşılacaktır. şitli konulara değinen bir konuşma insanlar tarafından çözümlenDamşma Kurulu kararını takiben mektedir.» ise Başkanhk Divanı seçimlerine GOLDWATER: «Tehlikeli gögeçilmiştir. (Baştarafı 3 üııcü sahifede) rüş ve davranışlar halkımızın Başkan Vekilliği seçimine 142 Hakkı Paşadan, idare hukuku derahlâkını bozmaktadır. Ahlâksızüye katılmış ve CHP'den Muhitsi aldım. Böyle bir söz söylediğini lık en üst kademeden başlar ve tin Kılıç 111, karmacıların adayı Jşitraedim. ,B<ınu söylivemezdi de. , İhsan • Hamit •T.iğre*; Mfy • • AjffUfi! zaaaanlajıayılıı... (Goldwater.bu. Cünkü kfnaisil ösraanh Ü»»i«iye. rada Jenkfns skandalınî kasdetadayı Fikret Turhariğfl 79 oy alsinin hukjk müşaviri idi. mektedir.)» mışlardır. Kâmil Pasava gelince; rahmetli, Böylece ilk turda Muhittin KıAMERİKA RUSYA Sultan Hsmidi biç sevmezdi. Çünlıç, îhsan Hamit Tiğrel Senato BaşJOHNSON: «Kremlindeki yökü onu fideta siirgün etmişti; ama kan Vekili seçilmişierdir. neticilerin birer komünist olbütün bunların doğru oldugunu CHP, AP'nin adayı Fikret Turduklarını aklımızdan çıkarmama kabul etsek dahi, Sultan Hamidin hangil'e ilk turda oy vermemiştir. hyız. Komünistlerin arasındakl bir dâhî olduğ~jnu hiç kimse ıddia Bu sebeple üçüncü Başkan Vekili anlaşmazlıklar, bizlerin çok dikedemez. Hele maliyemizi idare seçimi için yeniden oylama yapılkatli davranmamızı gerektirmek hususunda merhum Şultana atfedimıştır. tedir.» len başarılar, tarihî hakikatlerle bağdaşamıyacak kadar hayalidir; GOLDWATEE: Bugünkü Ameİkinci tura 139 üye katılmış. AP' zira Osmanlı Imparatorlugnnun rikan yöneticileri, (barış içinde li Fikret Turhangil 74 oy almış ve malî istiklâlini elinden alan ve birlikte yaşarnayı) barışın kennihayet üçüncü turda 78 oyla seâdeta hükümet içinde httkümet disi sanıyorlar... Yöneticiler, büçilmiştir. vasfını taşıyan ve devletin maliyetün komünistlerin amacının koİlk turda AP li Lütfi Tokoğlu 99 mUnizm tarafından yönetilecek ! sini yabancı idaresine veren (Düoyla idareci üyeliğe, Sakıp Önal 97 yunu Umamiye) 8 aralık 1881 tabir dünya kurmak oldugunu unu oyla kâtipliğe seçilmişierdir. Diğer tuyorlar...» , rihli mahrem kararnamesiyle ve adaylar gerekli oy sayısını alamaSultan Hamidin devrinde kurul dıklarından ikinci tura geçilmiştir. muş, ancak Lausanne sulhü ve o • İkinci turda Senatoda çoğunluk kal nu tâkip eden 1928 anlasması, devmadığı anlaşılmış ve diğer idareci (Baştarafı 1 inci sahifede) letin istiklâli ile bağdaşmıyau bu üyelik ve kâtiplikler için seçimler sinin suya düştüğünü iyice anlamış t yabancı idarenin verçi toplamasına yarın yapılacak Senato toplantısına lardır. Böylece politikalarını Türki j son vermiş, borolar, tmparatorink. bırakılmıştır. ye üzerine çevirmişler ve bizimle an j tan ayrılmış olan memleketlerle CHP Grupu lasma çareleri aramaya başlamışlar I paylaşılmış, nihayet yabancı büt Ankara 2 ,(Cumhuriyet Bürosu) dır. Aynı şekilde Amerikanın, Kıb 1 çe tahvilleri, iç istikraz tahvilleri C.H.P. Millet Meclisi Grupu bu rısın komünistlerin eline düşmesi en : ile degiştirilerek 1944 te bu nikâvt gün toplanmış, Zonguldak millet dişesiyle Enosise göz yumması bizi de tarihe karışmıştır. vekili Kenan Esengınin, Başbakan Rusya ile konuşmaya zorlamıştır. Bu tleride Türk tarihi yazacak kimYardımcıhğı ile Genel SeKreterli yüzden iki taraf Moskovada anlaş selere kaynak teskil eden gazeteğin birbirindçn ayrılmasını istiyen maya çahşacak. ama mesele bu oyun lerin böyle hayatî bahisleri biraz } önergesini görüşmüş, ayrıca C.K. d tâviz vermemektir. daha titiz müdafaa etmeleri şeM.P. li Saadet Evren ile Kâmil Şimdiye kadar, Türkiye ve Kıbrıs rektir. B. FELEK İnanın Millî Eğitim Bakanı hak taki üslerin kaldırılmasında israrlı kında gensoru açılmasını istiyen olan Rusya, bugün tutum değiştirve Meclis Başkanhğına verilmiş miştir. Bu konuda acele göstermebuiunan önergeleri Grupça kabul mekte ve muayyen bir süre tanımak edilmiştir. veya şartlar öne sürmektedir. Eşim Çocuk Hastahkları Yapılan seçimlerde Grup Başkan Ancak bu süre ne kadar olacak, Mütehassısı Dr. Nebahat Kuvekilliklerine Fethi Çelikbaş ile ne gibi şartlar ileri sürülecektir. ral'ın hastanede yattığı müdKemali Beyazıt seçilmişierdir. İşte Erkinin kafasını zorlayan detçe göstermiş oldukları yaEsenginin ön»rgesi, bunun parti mesele budur. Erkin tâviz verkın alâkadan dolayı Zeynep tüzüğünün değişmesi anlamına ge memek kararıyla masaya oturdufu Kâmil Hastanesi Başhekimi leceği ve bu yetkinin de Kurulta için, bu teklifleri reddedecektir. ya ait olduğu gerekçesiyle reddeAncak iktisadl el uzatmalar ErDr. Fahri ATABEY'e dilmiştir. kini sıkıştıracak ve bir noktada Klınik Şefi Dr. Burhan ÜsBundan sonra, C.K.M.P. li Saa anlaşmaya varılacaktır. Anlaşma tünel'e, âcil durumuna derhal det Evren ve Kâmil tnahn, Millî noktası Erkin ve Gromiko'nun m>müdahale ederek bize bir erEğitim Bakanının eğitim politika haretine kalmış bir meseledir. Ne kek ve bir kız evlât kazandısı hakkında gensoru açılmasına : olursa olsun Moskovada Türk ve ran Jinekolog Operatör Dr. dair Millet Meclisi Başkanhğına ! Rus çevrelerine hâkim olan kaCemil Cemiloğlu'na. Dr. Fikri vermi? oldukları önerge okunmuş naat, mutlaka bir anlaşmaya varıErgenç'e, Dr. Hikmet Pulat'a tur. lacağı merkezindedir. ve diğer Doktor arkadaşlara, Başbakan Yardımcuı Kemal Sa. çocuklarımızın bakımında yatırın, hükümetin gensoru açıimasıkın ilgilerini gördüğümüz, na taraftar oldugunu bildirm»si üzerine Grup. gensoru açılmasını Çocuk Hastahkları Mütehas(Baştarafı 1 inci sahifede) kabul etmiştir. sısı Dr. Nedime tskefyeli'ye, ğini göstermektedir. Ancak, bu yeni den düzenleyiş NATO ile olan bağHemşire Birnuy Çoşkun'a, ların koparılacağı anlamına jelmebütün hastane personeline aymektedir. rı ayrı teşekkür ederim. î Kadıköyde Bu arada Adalet Partisinin de tuDahiliye Mütehassısı tumu dikkati çekiyor. Hükümetin Dr. Tahir Kural Cumhurıvet 13423 dış politikadaki hareketsizliğini ten Marşandiz devrildi; 1 ölü, 1 de kayıp var Üniversiteler açtldı yapmış, ezcümle şöyle demiştir: , •Millî hayatı geleceğe bağlayan köprü üniversitedir. Gençlik, bugün ne ise, vatan yarın o • olacaktır. Üzülerek işaret etmek zaru retindeyim ki üniversite öğrencileri sağlamakta olan lise kaynağımız bize özlediğimiz ve arzuladığımız nitelikte aday verememektedir. Bir başka acı derdimiz, gençlerimizin önemli bir kısmının ana dillerini doğru dürüst yazmaktaki yetersizlikleridir.» Öte yandan bugün, Ege Üniversitesi ve Türkiyedeki bütün resmi ve özel resmi yüksek okullar da çeşitli törenlerle 1964 65 tedrisat yılına başlamışlardır. Prof. Tanman Devrilen kamyon altında kalan amelelerden 15 i öldü İzmir 2, (Ege Bürosu) Turizm Bölge toplantısı bugün başlamış ve bu münasebetle bir konuşma yapan Turizm Bakanı Ali İhsan Göğüş, «Türkiye önümüzdeki yıllarda büyük bir turist akınına uğrayacaktır. Düşünülen tedbirler uygulanırsa yakın bir gelecekte Türkiye de diğer ülkelerin sahip olduğu turizm gelirini sağlayabilecektir» demiştir. Toplantıda muhtelif bakanlıklar tarafından hazırlanan 300 maddelik bir program açıklanmıştır. günleri bütün (Baştarafı 1 inci sahifede) Bunda cumartesi ce, Mehmet Öğder'le ilgili vermiş devlet dairelerinin iç turizmi teşolduğu beyanat sebep gösterilmek vik gayesiyle tatil edilmesi teklifi Aynı programtedir. İddiaya göre, Dekan Sağıroğ de bulunmaktadır. lu, 8 nisan tarihli «Cumhuriyet» te da bütün yasak bölgelerin turizme yayınlanan bu beyanatında, Doçent açık tutulması, fuh.şu önleyici tedgibi teklifÖğder'i, «anormal bir kişi» olarak birlerin hafifletilmesi vasıflandırmak suretiyle hakarette ler de yer almaktadır. bulunmuştur. Ancak, duruşmayı yapan 1. Sulh Ehliyetli ANA OKULU Ceza Mahkemesi, «Hakaret olayının • 7 wx T öğretmeni aranıyor.. yayın yoluyla işlendiği» ileri sürüldüğü için, bu dâvaya bakmaktan Tel : 48 17 20 \ çekinmiş ve dosyayı Toplu Basın Mahkemeşine havale etmiştir. Cumhuriyet 13424 liiııı gün liilil ıılııiii\ı teklif i'ililıli Cumarfesilerîn ERKİN (Baştarafı 1 inci sabifede) yet başkentinde geçireceğimiz günı lerin ülkelerimiz arasında iyi komşuluk münasebetlerini geliştirmeye yarıyacak faydalı müzakerelerle geçmesini istiyorum» demiştir. Erkin yarın Leningraddan döne] cek ve Gromiko ile tekrar buluşaı caktır. Erkin bugün Leningradda «Elektrosila» elektrik cihazları fabrikasıı nı ve Bolşevik ihtilâlinin tarihi bal kımından. önemli yerleri ziyaret 1 etmiş, akşam da trenle Moskovaya hareket etmiştir. Henüz gelişme kaydedilnıedi Ankara, 2 (Cumhuriyet Bürosu) Erkin • Gromiko görüşmelerinde, ıkı ülke arasındaki ilişkiler bakımından «yeni bir ufuk açıcı herhangi bir gelişmenin henüz kaydedilmediği» öğrenilmiştir. Dışışleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Moskova görüşmeleri hakkında Başbakan Inönüye uzun bir rapor göndermış ve ilk toplantıda ele alınan hususlar hakkında geniş bilgi vermiştir. Ancak, Hükümete yakın çevrelerden sızan haberlere göre, Erkinin raporunda «yeni bir ufuk açıcı bir husus» yer almamıştır. İlk gün toplantısında daha ziyade Türkiyenin görüşleri dinlenmiş ve Sovyet yetkililerinin soruları ce, vaplandırılmıştır. Leningrad gezisinin, Sovyet Hükümetinin Türk Dışişleri Bakanma vereceği cevapları tesbit bakımından bir zaman kazanma olduğu ifade edilmiştir. Suudi Arabistan (Ba^taran 1 tncı tabifede) nun gittikçe bozulması yüzünden, zorlamalara boyun eğmek mecburiyetinde kalmıştır. Petrolden elde edilen geliri saraydan alıp halka sarfetmekle şöhret yapan Faysal, Arap Birliği dâvasının da en kuvvetli taraftarlanndan biridir. Eski Hükümdarın birçok saraylarına ve bir sürü pahalı otomobillerine karşılık. Faysal sade bir hayat yaşar. Dindardır. Sigara ve içki kullanmaz. Çok az yemek yer. Ağabeysinin birçok kadınla evlenmiş olmasına karşılık, Faysal iki defa evlenmiştir. Yeğeni olan birinci kansından, bir Türk kadını ile evlenebilmek için ayrılmıştır. Eskl Kıralın, bir Avrupa memleketine, muhtemelen Avusturyaya gidip yerleşmesi beklenmektedir. Doçent Profesör Kendi sözleri GOOD./VEAR KAMYON LASTİKLERİ I VİETNAM SENATO AHLÂK Hâdiseler arasında Felek sızı yolda bırakmaz 12 ye 5 var... TESEKKÜR Yalnız Goodyear'in sahip olduğu çelikten sağlam 3T Naylon ipliği ile imal edilen kamyon lastikieri sizi yolda bırakmaz«r Bu lastikler, arızasız çalışma, uzun ömür, fazla sürat ve yüke tahammül gibi üstün vasıfları ile en çetin şartlarda size güvenle hizmet eder. Çünkü, çelikten sağlam 3T Naylon iplikli lastik gövdesi en ağır darbe ve şartlara mukavemet eder, lastiği diri ve genç tutarak arıza tehlikesini önler. Kamyoncuyu zarara sokan, yolundan alıkoyan lastik arızalarından kurtulmak için Goodyear 3T Naylon kamyon.lastikleri kullanınız. Az ısınma: Hararet tehlikesi son oerece azalmıştır. 3T Naylon yavaş ısınır, çabuk soğur, hararete mukavimdir. Darbelere mukavemet: 3T Naylon lastikler müstesna sağlamlıkta bir gövdeye sahiptir. Ani yol darbelerinden müteessir olmaz. Esneme kabiliyeti : 3T Naylon lastikler, üstün »tnems kabiliyeti sayesinde ağır yükler altında rahat vazife go'riir. «Le Monde» j KONSERVE ASKER | dormen tiyatrosu 11 Kasun Carsamba saat SO den itibaren . Ü ALAMANYfiDflN BİR TAR GELİR BİZLERE (Komedi Yazan: Selçuk KASKAN Sahneye Koy»n: 3 Perde) Dekor: Kostüm: '•' Haldun Tarık DORMEN LEVENTOĞLU Biletler satışa çıkarılmıştır. kid eden bu parti, (Moskova ziyareti) ile bir ilgisi olmadığını, kendisine danışılmadığını söylüyor. AP yöneticilerinin unuttukları. bir deva mı olduklarını ileri sürdükleri Demokrat Partinin de son günlerinde Moskovayla yakınlaşma isteğinde ol duğudur. Moskovada başlayan görüşmeler, Türkiyenin dış poliükasında yeni değişimlere yol açacak bir niteliktedir.. (Cumhuriyet 13433) ÖLÜM İstanbul avukatlarından aile büyüğümüz MUstesna sağlamlık: 3T Naylon lastikler son derecs sağlam ve uzun b'mürlüdür. Sırtları aşındıkça tekrar tekrar sırt geçirilip kullanılır. Avukat M. HULÛSt KANTARCIOĞLU âni bir kalb krizi neticesınde 111.1964 günü Allahın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 3111964 Sah günü öğle namazım müteakıp Şişü cami. inden alınarak Zincirlikuyu mezarhğına defnedilecektir. Teessürle bildiririz. AİLESİ Konsorsiyum î Güler İ ERENYOL. î B 100 U L V AR üncü Temsil Son 6 gün Reklâmcılik (4126) 13418 (Baştarafı 1 inci gahifede) ralarında bir toplantı yaparak karara varacaklar ve durumu bize bil direceklerdir. Bu amaçla bir çalışma grupu kurulmuştur.» Öte yandan, 1964 programı gereğince yüklü olan dış borç ödeme(Cumhuriyet 13431) lerinin yumuşatılması konusunda yapmış olduğumuz teklifin benimsendiğini söyliyen yetkili, 1965 yı ZAYİ Zara'nın Kıalkal» köyü lında ödiyecegimiz bazı borçların ilkokulundân aldığım diplomamı gclecek yıllara ertelenecegini ve böy kaybettim. Hükümtüzdür. lece dış finansman yükünün birta MAHMtT KELE9 «Ik SUPER ROAD LUÛ TRACTION HIMILEH HIM,'LER CROSS RIB Bugün birçok imalafçı Naylon iplikli lastik yapar. Fakat, çelikten sağlam 3T Naylon iplikli kamyon las' tiklerini valntz Goodyear imal eder. GOOD/^EAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog