Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURtYET 5 Kasma 1964 Yazan : lan Flemıng BOMOUN A17>NP>ARAAAK U. OYUN ZEBIhJOE BDİNO/er İLK İNTI. / DA NE DE ÇOK ENEKİhç BlBAto* OLOUGU İDİ M&Vİ OOZ. MEK 7 Bİ2 BURADA LEBÎNDEKİ BAK1ŞLA OYNARKEN B.J CÛK TESİRÜYDı O DA Ş U . RADA OAZE OEMEK BUGUN?) TE OKUB. OVUN J BUGÛN GOLP DA OVNIYABfUBD'tC SlZ BİLİE MİSİNI MR BONP INSILTERE^E GITTIKÇE GÛLF OVNABIM , Şehir Operası «NacbethHi oynıyacak DELON 9 Monte Carlo da istirahat ediyor Alain Delon bir hafta tatılini geçırmek için, fılim çeMrmek fizere gittiği Floransa'dan Monte Carlo'ya döndü. Artist daha sonra da, Floransada çekilecek kısmını bitirdiği «San renkli Rolls Rovce otomobil» adındaki filmin Shirley Mac Laine ile çevireceği diğer sahnelcrini tamamlamak üzere Londraya gidecektir. Takışıklı Fransız artistinin Monte Carlo'ya geldiğinde ilk işi doğruca plâja giderek sevdiği ve çok iri bildiği bir spor olan su kayağı yapmak olmuştnr. ? «Sarı renkli Rolls Rovce otomobil» filminde Alain Delon. Shirley Mac Laine, Jeanne Moreau, Rex Harrison ve diğer bazı Ingiliz artistleriyle birlikte oynamaktadır. Fotoğrafta, vakışıkli yıldızı Monte Carlo plâjında göruyorsunuz. Selmi ANDAK GÛN BELKC EHKGOlf fcRTtSÎ lKI D» ELBİSE BEN NASIL OKURUM Bekleniyor? i Devlet Tiyatrosu Genel Müdürfl Cuneyt Gokçer Istanbulda Arena Tiyatrosunda, başrollerini Mtan Kanndaş ve Yıldırım Onal'ın ovnayacakları, Strindberg'in «ölum Dansı»nı yönetecek. Gönül İnel BABA , I7ED6 ) SEN« EVE GO OLDU * "UJEECEGIZ ÖLINUJ NERDEN BIÜYORSUNUZ? B4ZE SAHTE PARALAEl NEKE PEN ALDI. ÖlNl 9ÖYLE/ ^ ^ S PAKAT.ARVA DONOt, ŞİNVDI Minyatür ve tezhip çalışmalarında başan gösteren Gonul Inel'in Beyoğlu Şehir Galerisinde açılmış olan sergisi ilgi uyandırıyor. «Merhaba fotoğraf» Celul İnce dönüyor Afife Bilek'in bu sd altınds sergilediği foto çalışmalan ile Muhtar Aykın'm resim sergisi Şehlr Galerisinde yer alıyor. 1964 1964 mevsımını, geçtıgı mız yaz temsıllerınde ojTiamış olan «Turandot» operasıyla açan Istanbul Beledıyesı Şehir Operası, 5 Kasım Perşembe gecesınden ı tıbaren, repertuarında yemlık sayılacak onemli bir eser olan «MACBETH» operasmın temsılıne başlayacaktır Shakespeare'm ünlü tıyatro e serınden mulhem olarak ttalyan kiâsık operasında «vensme» ekolunun onderı sayılan Gıuseppe Verdı tarafından bestelenen «Macbeth», opera lıteraturunde «dra matık yonu» ve «teknık guçluğu» ile tanmmaktadır. Bu sebeple Şehir Operamızın bu çapta bir esen sahneye ılk defa koyması, 5 Kasım gecesıne bu mevsımın e sas açılışı ozellığıni kazandırmaktadır Kurulduğundan bu yana, değerlı rejısor Aydın Gun'un yönetıcihğıyle ıleri hamleler yapan, aynı zamanda koro şefı Muhiddın Sadak'm uzun yıllara varan emeği ile gerek tanınmış mısafır solıstlerın ve seflerın, gerekse operamızın değerh elemanlarının çalışmalan sayesınde başarılar kazanan Şehir Operası'nın, merakla beklenen «Macbethoi de başaracağı şımdıden umulmaktadır Aydın Gun'un yoneteceğl bu operada başrol «Lady Macbeth»ı soprano Meral Menderes ve Ankara Devlet Operasından davet edılen soprano Sevda Aydan sırasıyla oynayacaklardır. «Macbeth» rolunu Mete Ugur, «Banco» rolunu ıse Ankara Devlet Operasından İstanbul Şehir Operasına geçen Mustafa îktu oynayacak, tır. Mustafa tktu boylece Istanbul seyırcısinin karşısına İlk defa çıkmıs olacaktır. MER4L MENDERES «Lady Macbeth» rolunu ilk defa oynayacak olan soprano Meral Menderes 1934 yıhnda Kuşadasında doğmuş, tahsilinden sonra tstanbul Belediye Konserratuan ımtihanına girdiğı zaman jüri sesini yetersız bulmuştu! Ertesi yıl Konservatuara giren genç sanatçı, avrıca ozel dersler ve Taksimdeki Opera Studyosunda çalışmı«tı. Şehir Operasıyla birlıkte Aydın Gun'un dikkatini çeken Meral Menderes, bugüne kadar basta «Tosca», «Butterfly», «Cavalleria Rusticana», «La Boheme» operalannda oynamıştır. Resimde Meral Menderes evvelce oynadığı «Cavalleria Rusticana» daki «Santuza» rolunde görülüyor. ^Hiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıiiıiiııi ş Bir şeyler bulabildin mi?... Ü = ~ = ~ ~| =: ^= = = ^= = = = ^= Z^ r^ := ^^ ~:= ^S ~ ^^ = ^~ = = Uzun bır suredenberi Amerlkada bulunan ve çalıştığı yerlerde büyıik sükse yapmıs olan değerli şantör Celâl Ince yurda donınektedir. Hafif müzik sanatında vurdumuzda ilk başanlı önculerden sayılan Celâl Ince, 6 Kasun'da doğum yeri olan Adana'ya varacaktır. Celâl Ince burada aiIesi ve dostlarını gordükten son ra, Kasım ortalarmda Istanbula gelmek arzusundadır. Amerikadan hareketinden Snce Celâl Ince yurda hasretini ve duygulannı şu sözlerle belirtmiştir: «Turk dinleyicisi kadar mukemmel bir şey tanımıyorum. Çunki Turkler, bir sanatçıjT kalpleriyle dinlerler. Evıme tekrar kavusmam benim için harıkulâde birşey olacak.» Böyle soyleyen sanatçının hayranları da bir taraftan hazırlan smlar! Oyun Yazarı JEAN PAÜL SARTRE Doğan HIZLAN «Bir plyes gittıkçe siddetlenen ya aktarmayı dener. Sahnedekı bır kuvvet gosterısıdır» der Sar kışıler bırer tıyatro kışısı oltr». Sartre ıçın oyun yazmak bır maktan çok, seyırcılere bazı sotıyatro gosterısı olmaktan çok runları açıklamakla gorevlendıbellı bır anlayışın daha genış rılmış araçlardır. O, en onemli kutlelere yajılmasını sağlamak oyunu olan Sınekler'ı Nazı ıştır. Varoluşçu duşunurun her o galınden kurtulmuş Fransızları bulmaları junu, felsefesındekı bır yanın kendılerını yenıden açıklanması, j a da teorık bazı \e yaratmaları ıçın yazdığını dusunclenn olavlarla somut soyler. Bu, tutsakhğa ve dıktalandırılması, onlara gerçeklık torluğe karşı yapılan bır baskazandırılmasıdır Kışıler, çok kaldırmadır. Sartre, orıjınal bır jerde duşuncelerını anlatabıl oyun yazarı değıldır. Gerek o mek ıçın uzun konu^malar j ap yun kurusu, gerek oyunu ışl»tıgından oyunun teknığmı aksa yısı, gerekse anlattıklan çesıtli tırlar. Sartre, felsef» kıtapların kımselerden ve kavnaklardan da yer alan dusuncelerı, roman yararlanma lonucunna ortav» • ve oyunların yardımı ile kama çıkarılmıstır. Onda açıkça Kafve oyunların yaraımı ııe Kama çiKarıımısıır. unaı açıtcça ıvaıka ve Stnndberg etkısi (ozellıkle son oyunlarının) vardır. Oyunlan çok yerde «felsefî me lodram» nıtehğıne burünmektedır. Kışılerın ve konulann eskılığı, ya da onların başkasından alınması onu ılgılendırmez, asıl amaç, bu eskı ortamı varolusçu açıdan değerlendırebılmek ve yorumhyabılmektır. Brecht gıbı, o da sejırcınm tıyatroya katılmasını ıster. Bunu son oyunu Altona Mahpuslan» ıçın vaptığı bır konusmada behrtmektedır «Istedım kı, sejırcı kendısmı bıraz da bu mahkeme onundeymıs gıbi duysun » onunaeymıs giDi auysun » I 9 Ertesi gun ogleden sonra saat 4 sıralarmda buroya geldıgı zaman Carella bir gece ev\el ele geçirdikleri tabancanuı izin kâğıdının bir kopyasım masasının uzerınde buldu. Umursamaz nazarlarla kâğıda hir goz attı. Zaten fazla bır şey umit etmıyordu. Bunun bir ıpucu olamıyacağını başından hissetmiştı. Şehri sabahın erken saatlerınden itibaren insanın iliklerine kadar rutubetli bir sıcak kaplanuştı. Nefes almakta bıle güçluk çekiliyordu. Yazı zaten sevmezdi, fakat bu vıl sıcak iyice azıtmıştı. Ne evde, ne sokakta, vantilâtörün altında bile sıcaktan rahat yoktu. Gömleğinin kollarını sıvadı. Kravatını gevşetirken bir taraftan da telefonun kadranını çevirmeye basladı. Zil beş, altı defa çaldıktan sonra ince bir kadın sesi «Alo» diye cevap verdi. «Alice sen misin?» «Evet, siz kimsiniz?» «Ben Steve Carella.» «Oh, merhaba. Ne var ne yok.» «Seni uyandırmadım ya!» «Evet uyuyordum.» «Hank hâlâ gelmedi de merak ettlm. İyi mi?» «Yarım saat ev\el evden çıktı. Neredeyse orada olur zannederim.» diyen kadının sesindeki uykulu hal kaybolmaya baslamıştı. Alice Bush da bayatlannı kocalarının nobet programlanna gore ayarlamak zorunda olan diğer polis karılanndan bırı POUS DUŞ sivdi. Yani çok zaman gündüzleri uyur, geceleri de kocasını beklerdi. «Işıttiğime göre sizin arkadaşlardan birisini vurmuşlar dun gece» dedi. Carella fazla izahat vennek istemediğinden kısaca «evet» diye cevap verdi. «Ne kadar üzüldum bilemezsın. Dün gece Hank gelinceye kadar gözumü kırpmadım. Ne olur dikkatli olun biraz.» diyen Alice veda dahi etmeden telefonu kapattı. Carella dudaklannda hafif bir tebessüm le omuzlarını silkti ve masasının üzerindeki evrakı karıştırmaya basladı. 87 nci bölgenin detektifler odasına Carella'dan sonra ilk giren Dave oldu. Carella'ya başıyla bir selâm verdikten sonra hemen yerine oturdu ve çahşmaya basladı. Halinden konuşmak istemediği bclliydi. Buna rağmen Carella «Nasüsın Dave? Ne yaptın . Bir şeyler bulabildin mi?» diye sordu. «Dün gece mermilerin balistik raporlan geldi. Onları inceledim sabaha kadar.» «Bir şeyler bulabildin mi?» «Ne gezer. Rapor o kadar eksik ki Adeta bu işten vazgeçin der gibi bir hali var.» «Lâboratuvardakiler ne yapsın. Adamlara iki tane boş menni kovanından başka ne verebildik ki » «Bir ara bütün sabıkalılar dosyasını gozden geçirdim. Halen hapiste olanlan, hapisten çıkanlan gözüme kestirebildiğim bir isme rastlamadım.» «Şu anda nerede olmak isterdım biliyor musun? Alaskada . Belki gene kaatil kovalamak icabederdi ama hiç olmazsa bu sıcakta değil.» Bu sırada lçeriye Bush girdi. Boğucu sıcakta yol yürumekten bitik bir hali vardı. «Allah kahretsın bu sıcağı. Yaz bizler için değil. Bu mevsim de kış gibi zenginler için . Serin bir yere gidip dinlenebilenler için . Çocuklar bir takım adamlar toparlayıp getirmışler. Şimdi aşağıda gördum. Ama, hiç birisini gözum tutmadı. Heriflerde polis öldurmeye cesaret edebilecek surat yok.» Carella, Bush'a gülümsiyerek: «Şu herifi belki de gözümüzde biraz fazla büyütü\oruz. Bir sokak serserisi olmadığı, ilk sorgusunda bülbül gibi konuşmaya başlıyan odleğin biri olmadığı ne malum. Belki de korkudan saklanıyordur da onun için bulamıyoruz.» Bush: «Belki de çok yakınımızdadır da ondan bulamıyoruz» diye mınldandı Dave: «Bugünkü gazeteleri gördünuz mü?» dedi. Carella «hayır» diye cevap verdi. «Bızim Mike butün gazetelerin btrinci sahifesinde. Bakmak ister misin?» Carella gazeteleri alarak yavaş bir sesle manşetlerini ofcumaya basladı. «Bir polis vazife başında arkadan vuruldu», «Polis kaatili aranıyor», «Meçhul kaatil iz bırakmadan bir polisi oldürdü». Bu sırada Bush odacıyı çağırarak hem birer kahve göndermesini, hem de Mike'in oldürulmesi ile ilgili olarak bir gece evvel toplanan sabıkalıların birer ikişer yukanya gönderilmesini soyledi. (Arkası var) Madam de Sauvebs, saat ue sularında, Vebsqnez sokağtndaki anartnnanmda, Monceau parkına bakan bir pencere önünde oturmuş, dalgın dalgm kitap okuyordu. Üç gunden beri Lucienne'i gormemişti. Biribirlerine dargın değillerdi. Yalnn biribiılerinden sakmıyorlardı. Madam de Sauvelys, matmazel Marechal'in projelerini biHyordu, Lucienne de, la baronla marki arasmda vaktiyle çok kuvvetli bağlar mevcut bulunmus olduğunun farkında idi. Ansunn oda hizmetçisi sessiz sedasız içeri girdi, la barona doğru eğilerek kulağına bsıldadı: Madam. Mosyo de Predalgonde geldi.» Bu haber, la baronun duşunceleri ile o kadar bağdaşoordu ki madam de Sau\elys hiç şasmadı. Yerinden kalktı, salona geçtl. «Lâmba yakm» diye emir verdL Predalgonde'un yuzunu gonnek, fizyonomisinden hiç bir §ey kaybetmemek istiyordu. Predalgonde bir parça solgundu, fakat yuzu sakin ve gulumserdi. Sizi gormeyeli beri uzucu haller gecırdim, maşer, dedi. Hayat gerçekten de tatsu şeyU « Demek ki işler iji gitmiyor, öyle mi?> > Ben soyleyim, siı hukmünuzü verin. Madam de Diemstein'dan aynlmak durumundajun, bu ayrılık da buyuk uzuntulere sebep olujor» Bicâre kadın! Niçin aynlıyorsunuz? Za\allı çok bedbaht oalcak. « Aynlık her zaman mukadder Madam de Sauvelys acı acı: Evet, biliyorum, dedi» « Duşcsle gerçekten uzucu bir konuşma geeti aramızda, benim bakımımdan onemli bir safhası olan bir konuşma > (Arkası var) 1 Sinemalar: BEIOĞLÜ ATLAS: (44 08 35) RIVIERA HOVARDALARI EMEK: (44 84 39) Yaşamak tsÜyorum (S. Hayward) GUREL (47 03 94) 1 Tatll Sert (F. Girlk), 2 Sevdalı Efe (E Eefekan) tNCI: (48 45 95) Vurun K a h . peye (H. Koçyiğit) KBRVAN (48 04 23) DAĞLAR KRALI (F Hakan) KONAK: (48 26 06) Korkusuzlar (R. Mitchum). RUTA: (44 84 39) (Suarede) KAHRAMAN FILO LÜKS: (44 03 80) Şoförler Kırall (A. Işık) LEVENT (63 55 39) Sahrada 6 Klşl (C Baker) LÂLE (44 35 95) 40 KUÇUK ANNB (G Arsov) SARAY: (44 16 56) Enayller Kıralı Daldan Dala SITE: (47 77 62) Vatan Uğruna (G Ford) ŞAN(48 67 92) 40 KUÇUK ANNE (G Arsoy) TAN: (Pangalti) (48 07 48) KIBAR HIRSIZ UNAL: (44 93 06) 1) Hz LU. TUN GAZABI (S Granger) 2) KAHRAMAN ASI YAVUZ: (49 36 78) 1) HELAL OLSUN ALI AĞABEY (S Alıslk), 2) VURUN KAHBEYB (H. Koçyiğit) YENI AR: (44 28 51) On Emlr (M. Taylor) R. T. YENt ATLAS: (48 65 02) 40 KUÇÜK ANNB (G Arsoy) YENt MELEK. (44 42 89) Aldatan Kadm (T Moreau) YENİ TAKSIM: (44 3191) TUNCA (Gazlosmanpaşa) 1) (A Pabrlfcanııı Gülü (M. Nur). KANUN KARŞISINDA Işık), 2) KURŞUN YAĞMUYILDIZ (Beşiktaç) (47 63 42) RU (E. Kolçak) 40 KUÇUK ANNE MELEK (Eyup): 1) ŞOFORLER KRALI (A IŞIK), 2) AŞK TOMURCUKLARI = r, K A Ü İ K O Y 1 S TA N B 0 L ALEMDAR: (22 36 83) ŞotSrler Kıralı (A Işık). ATSU (Karagümrük) Fabrlkanın Gülu (M. Nur). BULVAR. (21 35 73) Şoförler Kıralı (A Işlk) KULÜP: (S Bası) (22 7183) Şoforler Kıralı (A Işık). MARMARA (22 38 60) 40 K ü . çuk Anne (G Arsov) RENK (Fatih) (31 15 25) Luks Kadmlar (D Day) (§IK (Üskudar) (36 24 93) AEENA: (44 64 18) Kargalar ŞOFORLER KRALI Okulu: Sah hariç. Mıster İHYA (55 10 72) HIZMETNato (Komedı) Pazaı 15J0 ÇI DEDIĞIN BOYLE OLUR ve 21,15. Pazartesl, Salı 18 ve 21.15 OPERA (36 0 21) Vurun Kahpeve (H Koçvlğlt) AZAK(22 62 46) Kocamın ŞIK: (22 35 42) Vurun KahOZEN (KadiKOV) (36 99 94) Nışanlısı peve (H Koçyiğit). BULVAR (2148 92) Kart Ho40 KUÇUK ANNE SELIMBEY KAR\ ŞOVALroz Pazartesl ha rıç ÇELIKTAŞ (53 43 70) Vurun YE (R. Taylor) DORMEN(44 97 36) BulKahpe\e (H KoçUgıt). varMuakal Komedi YENI: (B Koy) (7168 26) I J Z U S K \ Y \ (53 41 43) ANASININ KUZUSU 2 hafta GENAB: Aşk ZınciriVurun Kahpeje (44 22 36) Zehir 63 (Kucukvalı) IST'VNBUL ÎENI(Ş Başı) (22 58 92) SPJEMA Hafıye Komedi 21 15 ÇILGIN İHTIR^S (S SigVurun Kahpe\e GL'LRIZ SURURİ ENGIN noret) ÎEÎJt METE (Eyüp) (21 55 14) (Istanbul TiyatroŞOFORLER KR\LI (A I SUNAR (36 03 64) Gladya CEZZARsunda) Keşanlı Ali Destanl şık) torlerin Isjanı (R T ) Her gun 18 00 de. KARACA: (44 66 66) Prenses Hazretlerl Komedi Pazartesl hariç ber gece KENT OYUNCULARI(44 97 36) «Üç Kuruşluk Ooera> KUÇUK SAÜNE: (Ulvl Oraz) (49 56 52) Gozlerlmt Kaparım Vazıfeml Yaparim MUNIR OZKUL (Karaca Tıyatrosunda) (44 66 66) Her Aksam 18 de, Pazartesl 21 30 da <Aşk. Aşk, Aşk> ORALOĞLÜ (44 49 35) Altoaa Mahpusları Pazartesi ha nç ber güD 2115 ŞEHIK rTYATROLAKl: FATIH: (220171) Sultaıj ün v» Ormanda: Pazartesı hariç her gün 21 Pazar 15 30 da KADIKÖY: (36 08 62) Dolap Beyglri: Perşembe hariç TEPEBA51: (44 2157) tsplnozlar: Heı gün 21. OSKÜDAR: Topuzlu. YENİ KOMEDt: (44 04 09) Buzlar Çörülmeden 11 d* Tiyatrolar: AYŞE İLE ALİ İSTANBUL RADYO ANKARA LÜZUMLrf TELEFON v ADRESLER Hastaneler tıs Taraun 49 30 30. K&o B a n t a n • 21 58 84, Sdjaarpaç» NUmune aastaaes) • 3a 27 00 Zeynep &&mlJ 38 30 50 tşç) 31ıs<Tt»lan . (8amatya) • 21 62 50 22 99 39, Halıcıoğlu 44 29 48 Hevbellada 51 84 02, Istanbul 21 42 28 İstınye Denlz . 63 60 20, Kadıkos 36 08 72, Kartal 53 42 05, Kınalıa da 55 39 29, Raml 21 27 11, Usku dar 36 09 45, Yeşllköy 73 84 30 İŞ SAATLERİ Polis imdat Emnlyet SantraD 22 43 82 Sl, Beleaıye Z a b ı t a s : 23 43 79. Tren « Vapur Uçak O. Demlryollan • aaydarpsga 36 04 ;s Slrkecl 22 30 79, Denlzyolları 49 18 96 (Tatll gunleri . 44 02 07) Şehll Hatlan • 44 43 S3, T. Hara Yollan Bllet Satışı . 44 47 90, Danışma 44 03 9», H»TB AİUU • 73 83 40 73 84 «0 7 30 Açıll? Kısa haberler Turkuler 7 45 Hafll müzlk 8 00 Haberler 8 1 5 Salon orkestraları 8 45 Çeşltll müzlk 9 00 Is» n b u l u n sesi 9 20 Sagllk öfütleri 9 30 Küçuk konser 10 00 Kısa haberler Kapamş 12 00 Açılış Kısa haberler Tur 12 20 Salon orkestralannfcuier dan 12 35 Kısa üânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 1315 Plâk dolabmdan 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşitll muzlk 14 15 Bağlama ekipinden oyun havaları 14 30 Küçük konser 15 00 Kısa haberler Kapamş 17 00 Açılış . Kısa haberler 17 05 Bllgesu Duru topluluğu 17 15 Turkuler 17 30 Şarkılar 17 57 Kısa llanlar 18 00 Reklâmlar geçidl 19 00 Haberler Gunluk olajlar 19 30 Karma faslı 20 00 Rad\ o senfonl orkestrası 20 30 Dünyaya açılan peneere 21 00 Şarkılar 21 15 Spor gazetesl 21 30 Hafif müzık 21 40 Şarkılar 22 00 Reklâmlar geçldi 22 30 Küçuk konser 22 45 Haberler 22 55 Ara melodilerl 23 00 Gece konseri 23 30 Çeşitll muzık 24 00 Kısa haberler . Kapamş ISTANBUL İL RADYOSO 17 58 Açılış 18 00 Dansa dâvet 18 30 Unlü caz toplulukları 19 00 Melodlden melodlye 19 30 Akşam müzlğl 20 00 Keman soloları 2015 Radyo İle Almanca 20 30 Pliklar arasmda 3100 Gec» konseri 2215 Oda muziğl 22 45 Çeşitll muzlk 24 00 Kapamş İtfaiye Itlalye Müdürlügü (Patlh) . 21 42 25 Bakırköy 71 64 68, Beyojlu 44 48 44, Burgazada Sl 82 03, BüyüJOKİ» 51 60 81, Çubuklu . 68 00 01 60, Erenköy 55 20 45. H«1İÇ Denla Toplu sözleşme sırasında patronıuı kârdan hisse vermeyi kabul edi§inden belliydi laten. 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler 6 32 Günaydm sayın dlnleylcller 7 30 Sabah muzıği 7 45 Oyun havaları 8 00 Haberler 8 10 Hava durumu 8 15 Slzln İçin çalıyoruz 9 00 Kapamş 1157 Açılış 12 00 Kısa haberler 12 02 Oğle tatlll İçin 12 25 Kuçük llânlar 12 30 Beraber Te solo şarküar 13 00 Haberler ı3 10 Hava durumu 1315 Oğle konseri 13 40 Oğleden sonra dans 14 30 Turküler 14 45 Şarkılar 15 00 Kapamş 16 57 Açılış 17 00 Kısa haberler 17 02 Turküler 17 15 İlhan Peyman orkestrası 17 30 Tarla donuşu 18 00 Reklâm programlan 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 Uykudan once 19 55 Küçuk llânlar 20 00 Kıbns İçin 20 10 Şarkılar 20 25 Toplum ve eğitim 20 40 Hava Kuvvetlerl dans ve caz orkestra»ı 20 55 Kuçuk llânlar 21 00 Kısa haberler 21 02 Panorama 21 25 Kiâsık Turk muiziği korosu 22 00 T B M M saatl 22 20 Balete çağn 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Gece konseri 23 45 Gece yansma doğru 23 58 Gunün önemlt haberleri 24 00 Kapamş ANKARA IL R1DYOSU 16 57 Açılış 17 00 Frank Slnatra sovluyor 17 15 Dans müzlğl 18 00 Akşam konseri 18 45 Çeşltli hafit muzik 19 00 Hafif caz şarkılan 19 45 Radyo İle Fransızca 20 00 Ylrmlncl yüzyılın müzifl 20 30 Dllek pınan 21 30 Almanyadan oda muzlği 92 00 Dans mu7lğt 23 00 Kapamş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog