Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Kasım 1964 CtıYlHUKİYET SAU1FE B£§ AMERimAN BAŞKANIN •fc Bugün yapılmakta olan Amerikan leçimlerind» Başkan, Başkan Yardımcısı, 100 kişilik Senatonun devresıni tamamlıyan üçte bıri ve Temsilciler Meclisi teçilecektir. Bunun yanısıra bazı eyaletler valilerini, kendi meclislerinin ve senatolannın üyelerini teçeceklerdır. Amerikan başkanlan bizim sistemimizdeki Cumhurbaşkanı ile Başbakanm görev ve yetkilerinden bazılanna sahiptirler. Siyasî bir partinni lideri olmasına rağmen Amerikan Başkanının görevini tarafsızca yerine getirmesi ve partiler üstü bir şahsiyet gibi davranması gerekir. Başkanın yetkileri ile bunları kullamşı Senato, Meclis ve Anayasa mahkemesi tarafından denetlenir. Amerikan halkı başkana değil «ikinci seçmenlere» oy verir YETKİLERİ Temsilciler CVIeelJs» \ İç Mestlettr \ Başkanın iç işlerindeki yetkisi Kongre tarafından genis ilçfide sınırlanmıştır. Bütün ülkeyi kapsayan vergıler çıkarmak, eyaletltrin arasmdaki ticareti kontrol etmek Kongrenin yetkısindedir. Başkan, kanunlasan bir tasanyı veto etmek yetkisine sahiptir. Ancak, veto edilen tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından yeniden görüsülüp her ikisince dt üçt« İki ekseriyetle kabul edilirs» v*toya rağmen kanunlasır. Amerikan eyaletlerinin hepsinin B<t}kan kendi kongresi, meclisi ve valisi vardır. Başkan, Amerikanın iederal bir devlet olmasından öturü bu Amerikan Anayasasına gore, Senatonun sınırh kontrolü altında Başkanın dıs meıelelerde geniş yet eyaletlerin içislerine karışamaz ve kisi vardır. yetkileri çok sınırlıdır. Amerikan meclislerinin dıs olaylarda aynı görüçü Asayişin lağlanması da eyaletlepaylaşan kimselerden kurulu olması, Başkanın bu korin iç işi olarak kabul edıldığinden, nudaki bağımsızlığını son yıllarda artırmıştır. Amerikan başkanlan özellikle zenSılâhh kuvvetlerin başkumandanı olmak sıfatiyle cılerı ilgilendıren durumlarda guçBaşkanın dunyanın herhangi bir bölgesıne asker gonlukle karşılaşmaktadırlar. Ancak, * dermek yetkisi vardır. Kongrenin onaylamasını alma«Anayasanın ferde tanıdığı haklar dan harb ilân edemez. Ancak, gerektığinde Kongreye tehlıkeye duşerse» Başkanın ışe danışmadan harekete geçebileceği kabul edümektekarışmak, gereğinde kuvvet gondir.. dermek yetkisi vardır. Nıtekım Başkanın bir devleti tanımaya veya tanımamaya Mississippi Üniversıtesi zenci bir tek başına karar vermek yetkisi vardır. Yabancı devoğrencıyi Anayasa Mahkemesinın letlerle yapılan anlaşmalann ise yürürlüğe gırmesi ıçin Senato tarafından onaylanmalan gerekir. Dış ül kararına rağmen kabul etmeyince Başkan Kennedy eyalete asker gonkelere gönderilecek seıirlerin tâyinind* de Senato söz sahibidir. dermişti. I Dış Mcse/e/er \ \Adaylan Amerikan sisteminin özellikleri vardır Amerikan BaskanUn, aslen tek, seklen iki dereeeli bir oylama ıonaeanda feçilirler. Amerikan sistemine fSre, her eyslet kendi nttfosuna oranlı bir sayıds «Başkan lecmeni» çıkarır. Bn seçmenler, genel seçimin yapılmasından bir süre sonra toplanır ve baskanı resmen seçerler. Eyalet. lerde oy veren balk, aslında başkana değil, partiler tarafından o başkanı secraek üzere görevlendirilen «Başkan seçmenlerine» oy verirler. Bu kimseler ikinci geçimde tabiatiyle kendi partilerinin adayına ey vereceklerinden ki. min başkan olduğn genel seçimin sonucunda belli olnr. tkinci leçmenler ekseriyet sistemiyle tayin edilirler. Bir eyalette, partinin adayı halkın kullandığı oylardan tek faılasını bile alsa, onu seçecek olan «ikinci seçmenlerden» hepsi seçilmig olnr. Amerikada, (ynkarıdaki tab loda görüldüğü gibi), Başkan her dört yılda bir, Temsilci. ler Meclisi üyeleri her iki yıl da bir seçilirler. Senatonun üçte biri ise her iki yıl yapılan »eçimlerin sonucunda yenilenir. J. F. Kennedy Amerikanın seçimle iktidara gelen son Baskanı. İe ve dıs koonlarda büyük basarı Kenn'e^v' yasasaydî bugünkü seçimin rakipsiz adayı olacaktı.. Oylamada otomatik makina kullanılır Amerikan eyaletlerinin •eçmenler oylarını otomatik makinelerle knllanırlar (ynkandakl r*simde görüldüğü gibi). 1 Bu makinelerde Başkan adaylarının, eyaletin çıkaracağı senatSr, temsilci ve vali adaylarının isimleriyle partileri belirtilmektedir. Seçmenler, bir partinin bütün adaylanna oy vermek isterlene makjnanın üzerindeki iki büyük düğmeden birine basmakta, ayn partiden değişik adaylan seçmek Için i g e ü z e r i n d e i s i m lerin yazıldığı d ü | m e l e r e basmaktadırlar. ' O v knllanmak yetkisi eyaletlerin I kannnlanna göre değişmektedir. I Çoğunda seçmen olabilmek için 211 yasını doldnrmak gerekirken, Geor | gia'da 18 yaşındakiler oy verebilmektedir. Bunun yanısıra, ban el yaletlerde seçmen olmak için im| xa atabilmek gerekmektedir. Çamaşırı tertemiz yapar... Madrid. Prado Müzeslndekt, Rubens'ln " Dç Güzel" tdlı tablosundan ve elleri katiyen bozmaz transistorlu AGA model 3330 5453 cereyanlı masa modeli Bütün yıkama tozlan iyi kötü çamaşırı temizler Bunlann arasında oksijenli sabun tozu TURSİL, çamaşırı daha kolay, daha çabuk, daha tetniz, daha beyaz yıkar. Üstelik terkibinde zararlı suni maddeler bulunmadığından elleri katiyen bozmaz... çamaşın yıpratmaz. İşte bundan dolayr memleketitnimde esici çoğunluk TURSİL kullannor... TURSİL'l beğeniyor.~ TURSÎL'e güceniyor. TURSİL mucizesini ilk çamaşırda bizzat müşahade edinlz. TURSlL'i çok seveceksinlz. transistortu AGA çanta modeli 3310 Birbirinden farklı bu üç radyönun müşterek bir y ş Radyosu vasfı var: üçü de AGA markasını taşıyor. Bir Radyolann Ağasıdır radyönun üzerinde AGA markasını gördüğünüz zaman tereddütsüz alabilirsiniz. Yüksek lsveç ¥• tekniğinin en mükemmel temsilcisi olan AGA Türkige Distribütörü: 50 senedenberi dunyanın her tarafında eşsiz GRÜNBERG TİCARET A. Ş. bir şöhrete sahiptir. AGA radyosunu dinleRızapaşa Yokuşu, meden karar vermeyiniz... AGA alan kazanır. Milâs Han, istanbul Faal 10040 13412 GÜZEL KOKULU "BAŞKA HİÇBİR YIKAMA TOZU. ÇAMAŞIRI, TURSİL'OEN DAHA BEYAZ YAPAMAZ" Güven Tiirk Anonim Sigorfa Şirketinden Az hasarh muhtelif desenlerde ve 1000 metreden fazla ekose poplin kapalı zarf suretiyle satılacaktır. Mezkur kumaşlar iş saatleri içinde karaköy SÜMERBANK binasındaki Şirket Merkezinde görülebilir. Taliplerin 500. lira teminat yatırmak suretiyle tekliflerini en geç 16.11.1964 günü saat 17.30 kadar Şirketimiz Satınalma servisine vermeleri ilân olunur. Şirket satışı yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 20515) 13406 13 ÜNCÜ ÎTHAL LİSTESİNİN İstanbul Sanayi \ Deniz Kuvvetlerj Komutanlığı | • DENİZCİLERE VE HAVACILARA 138 i Odasından • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • \ • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • < <> Seyir ve Hidroğrafi Dairesi Başkanlığuıdan bildirUmiştir: \' İ SAYILI TEBLİĞ |[ İSTANBUL BANKASI ANKARA ŞUBESİ 5O.OOO liralık özel çekiliş ile ANAFARTALAR CADDESİNDEKI YENİ BİNASINDA Öğretmenler için Fulbright Bursu 1965 66 ders yılında İngilizce bilen İlk, Orta, Lıse ve Meclek Okulu idareci, öğretmen ve müfettişlerine Amerikada tetkiklerde bulunmak üzere 5 adet 6 aybk burs verilecektir. Adaylık Şartları: 1. Türk vatandaşı olmak 2. Yapılacak İngilizce imtihanında başarı göstermek 3. Hâlen öğretmen bulunmak ve en az 3 yıl arahksız öğretmenlik yapmıs. olmak 4. 4489 sayılı kanunla veya her hangi başka bir bursla yurt dışma çıkmamış bulunmak 5. 2 5 4 0 yaşları arasında olmak 6. Maaşlarmı kısmen veya tamamen Mıllî Eğitim Bakanlığından alan taliplerin bursa iştirakleri, Bakanlıkça tasvip edilmiş bulunmak. Müracaat müddeti 1 Aralık 1964 akşamına kadardır. Müracaat formlan ve izahnameler aşağıdaki adreslerden temin edilir. Genel Sekreterlik: 6 Konur sokak, Yenisehir Ankara Sekreterlık: 132 Istiklâl Caddesi, Beyoğlu İstanbul •••••• «»««»!«•»••• »< 68 131 132 177 182 225 sıra numaralarında yer alan AİD kotalarından Odamız elınde bâkiye tahsısı mevcuttur. Bu kotalardan tahsıs talep edecek firmaların 5 kasım 1964 akşamına kadar birer dılekçe ile Odamıza (Tatbı. kat Mudurluğune) muracaatları onemle duyurulur. (Basın 20636 13427) X • X + X • X • • X • • + • X • X • 10 ilâ 12 Kasım 1964 tarihlerınde 09 00 ıle 17 00 saatleri arasında aşağıda smırlan bildırüen saha ıçınde seyretme, demırleme, avlanma ve bu sahanın 1500 metreye kadar olan yuksekliği can ve mal emniyetı bakımmdan tehlıkelıdir. KAR.\DENtZ ŞİLE VE KEFKEN AÇ1KLAR1 1 nci nokta: E. 5832 No. lı Şıle tenerınden 349 derece ve 12 mıl mesaledekı enlemı 41 derece 22 dakıka kurey, boylamı 29 derece 34 dakıka dofu olan nokta. 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 33 dakıka kuzey boylamı 29 derece 34 dakıka doğu 3 ncü nokta: Enlemi 41 derece 33 dakıka kuzey boylamı 30 derece 03 dakıka doğu 4 ncü nokta: Enlemı 41 derece 22 dakıka kuzev boylamı 30 derece 03 dakıka doğu. DENİZCİLERE ve HAVACILARA LUNUR. ONEMLE TEBLİft O 3> n ° o ^ • J X • J + • X • • İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığmdan: Fakultemiz Devletler Umumi Kursusünde asistanlık nıunhaldır. lsteklilerin 18 Kasım 1964 tarıhine kadar Dekanhğa müracaatları. (Basın 2065613428) • • (Basuı 20568/13398) X ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ÖĞREMCİ KAYDI *t | İstanbul Teknik Üniversıtesi Rekiörliiğünden || !| i 1964 1965 öğretim yılı için Üniversitemize girmeğe hak ka () (' zanan öğrencilerin aslî kayıt süresi 7 Kasım. 1964 Cumartesi gü ( I 1 nü saat 13.00 e kadar uzatümıstır. (' 1 Bu sürede herhangi bir değişiklik yapılmıyacağmdan aday 0, öğrencilerin ilgili Fakülte Dekanlıklarma, İ. T. Ü. Teknik Oku ( | (l i lu Müdürlüğü ile Yabancı Diller Okulu Müdürlüğüne müra \ f caatları. , f (Basın 20614) 13429 ( , 1 FAALİYETE OEÇMİŞTİR 1 kişiye 20.000 lira KAYIP 3200 No. lu At trabamın Traflk cüzdanlarını eayl ettlm. Hükmü yoktur. Plkran Mrceyl» Cumhurlyet 13416 KATIP Oeree NUfug Memurluğundan aldıgım hüTlyettml kaybettim. Hukumsüzdur. 9«klr Yılmtt ayrıca umumi keşidelere iştirak h a k k ı ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog