Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

l Kasnn 1964 CUMHTJBÎTET Oç I DIS johnson ve HAB ERLER Mcnamara açıkladı da tanımlanabilir: Güneydoğa böl g r e başkanlığına seçilmiştir. 14 dogesinin türedi milyonerleri, Pouja s u ortodoks kilisesinden 100 kadar dist'ler, aşın sağcı ve militan John delegenin katıldığı kongre, iki haf. Birch Derneği ve Ku Khıx Klan t a devam edecektir. üypleri, ırkçılar, önleyici barb taGeçen yıl buna benzer bir topraftarlan, gözü kapalı Cnmhuri. lantıyı boykot eden ve Vatikan'ı yetçiler ve geçmiş günlerin hasre acı bir dille tenkid etmiş olan Yu tini çekenler. nanistan baş ruhanisi Başpiskopos Tehlikeli Goldwater'in yegâne Hrisostomos, bu »efer konferansa alternatifi, Johnson'dur. Johnson, iştirak etmektefiir. ..„ . ır ^ Kennedy'ıiin ölümfinden beriyeki Açılış oturutnu sonunda P a p a ' * icraatiyle akıllı , çalıskan, güçlü ncı Paul'un kongreye gonde^eliği ve sorumluluk duygusu taşıyan bir mesaj okunmustur. lider olduğuna ispat etmiştir. FaPapa, mesajında, katolik kilisesi kat bir çok Amerikalı, Demokratkonsilinin de bu sıralarda toplanların adayını gönülsüz de olsa, mış olmasına dikkati çekmekte ve «en ehveni ser» gerekçesiyle des • kongreye başarılar dilemektedir. teklemektedir. Kongre başkanı Meliton, PapaTukandaki gerçeklerin meydana nın mesajı dolayısiyle duyulan konmasından sonra, muteber G a l . memnuniyeti ifade etmiş ve «bu lup Halk Eğiiimleri Enstitüsünün davranışm yüksek değerini kavrıdüzenlediği son anketin neticeleri yoruz, aynı değer, ortodoks kilise. ne şaşmak için sebep kalmamak s i tarafından da kavranacaktır» de tadır: Johnson, • **, Goldwater | m i ş t i r . • !• 29, kararsız 7. Anketin sonucunun doğru çıkmaması, «asrın sürprizi» sayılacaktır. Kayhan SAGLAMER Vatikanın, fransızca kaleme a h dilm e s a j l k o n g r e n i n r e s m i leri olan rusça, arapça ve yunanca tercümeleri eklenmiştir. eviyesiz ve heyecansız bir kampanyadan sonra, Londra 2, (a.a. Radyo) LibeAmerikah teçmenler bn gün, Johnson ile Gold ral eğilimli «Guardian» gazetesi, buwater arasında bir tereih yapmak gün yayınladığı bir makalede de Gaftıere sandık başlanna gidecekler. ull'e hücum etmekte ve Fransa DevGoldwater, 60 yıldanberi, gerek let Başkanının NATO'dan ayrılma ni Liberal Demokratların, gerekse yetlerinin Kremlin yöneticilerinden başka kimsenin işine gelmiyeceğini Muhafazakâr Cnmhuriyetçilerin çı. bel irtmektedir. karmış oldukları Başkan adaylan«Guardian»a göre NATO'ya dahil ül nın en sağında olanıdır. Yirminci , . n n gerçİklerinden uzak olan A k e l e r Fransa mn ıttıfaktan ayrılma e rizona Senatörü, son 30 yıll zarfın ™^^"l . 0 f ^!k 1 ^ 5 A T ° da her iki partiye mensnp beş | bunyesınde bır reform yapılmasına «Ancak, geniş çapta bir nükleer savaş şeklindeki bir teBaşkamn şekil verdiklert Ameri her zaman ıçm taraftardırlar cavuzün son ihtimallerden biri olacağmı» ilâve eden McNakan iç ve dış politikasımn m e c r a . de de Gaulle'u tenkid eder şekilde mara, Amerika'ya karşı baskın seklinde bir nükleer taarruzıını tersine çevireceğini vaadet konuşmakta ve Generalin umduğunu da bulunacak bir ülke liderlerinin, bu hücumun kendileri için miştir. bulamadığını, Pekinle sağlamayı ta meydana getireceği korkunç sonuçlan önceden tahmin edebiCumhuriyetçi adayın kampanya sarladığı münasebetlerin ticarî alan lecek vasıfta kimseler olabileceğini söylemiştir. •üresince iç ve dış politikadaki ana h â r i ç p e k f a z , a b a ş a n y a u ı a ş m a d l ğ l . McNamara, Sovyetlere karşı bütemaları şunlar olmnştnr: mektedirler. n l i l e r i sür nın atom denizaltıları gücüne kıyas Demokrat Parti, faşist bir teşkiDe Gaulle'ün bütün ümitlerinin ak, Uttır. Bütün otoriteyi, Hitler ve sine, Pekinin Parisi «bir kol mesafe ! n ü k l e e r kuvvetlerinin bir listesini çı la, «çok ufak ve etkisizdir.» McNamara, Amerikanın askerî üsya Mussolininin merkeziyetçiliğin si» uzaklıkta tuttuğu, Komünist Çinin kararak şunları açıklamıştır: Amerikan Hava Kuvvetlerinin tünlüğünü, başlanan yeni projeler den az korkunç olmıyan şekilde Fransaya karşı izlediği soğuk politi Washingtondaki Millî Hükümette k a m n bir ifadesi olarak belirtilmek elinde, 500 kadarı alârm verilmesin ve son dört yıl içinde gerçekleştiriden sonra 15 dakika içinde havalanabi len sayısız projeler sayesinde, artma toplamıstır. Federal yetkiler der. tedir. hal eyaletler lehine sınırlandırıl • De Gaulle, Pekin ile diplomatik lecek 1.100 bombardıman uçağı bulun ya devam edeceğini belirterek, bu münasebetler tesis ederken, bu te maktadır. Uzun menzilli bu uçak projeler arasında sunları örnek gösmalıdır. larda <Tuzak füzelerin» yanında, termiştir: Ne var ki, eyaletlere Goldwa • ması Vietnam savaşını sona erdirGüneydoğu .„.,„ düşmanın savunma sistemini yara1 Uzun menzilli «Sr71» süper, . = Asya ter'in arzuladıgı gibi daha fazla rnek ve bütün yardımcı âletler de sonik keşif uçağı, mubtariyet tanınması, dünyanm bölgesini tarafsızlaştırma plânma , °' JeceK v alr kesin ve süratli kararlar gerektir bır dayanak olarak kullanmak ar t ** 2 Düşman peyklerini imha ede Savunma Bakanı, Rusyanın Amediği bir devrinde, Millî Hükümeti zusundaydı. Ancak, bu teşebbüsüncek iki peyksavar sisteml, ^ İ * taraflı uçu, felce uğratacag. bir tarafa. Günev de şimdiye kadar başanya ulaştığı3 Ufuk ötesi radarı, d . A m İ i k a n . n yüz karas.' ırk , y . nı gösteren hiç bir işaret yoktur. 4 «Nikex. füze savar balistik rımının devamını mümkün kılacak Fransız reS mî çevreleri de Parisin uçagın da sadece kanada füze sistemi, Pekin ile kurulmasını arzu ettiği tır. Amerıkanın kuzeybatı koşesuıe 5 Donanmaya büyük bir hiicum Dış politikadaki ana teması da «özel münasebetin» gerçekleşemedi d a r b e mdırebılecek vasıfta oldugu üstünlüğü verecek ve şimdiki <a4e> etmektedirler. Bununla fadur: Amerikanın emsalsiz nüka tipi uçakların yerini alacak «a7a» G a u I l e ü n P e k i n u leer kuvveti, dünyanın her bölge nu Amenka Bırleşık Dcvletlerının belirtmiştir. uçağı, k m h a k m bb t e s i s e t m e k a r z u sınde koraumzm.n ez.lmesı ngrun s u n d a Q v a elinde Amenka Bırleşık balıstık fuze 800 k.talararası Dcvletlerının 6 Derinden ve süratli giden ded j ğ i a n l a ş ı I m a k t a . da kullanılmalıdır... Bır baska deda kullanılmalıdır Bır baska de J Sovyetlerin ise ubu ' " vardır. ° miktann nizaltılara karşı kullanılacak «eî10» yişle, Goldwater, milletlerarası ancak «dörtte birinden azuıa» sahip torpido botu, meseleleri hort lortla, yani diploolduğu bilinmektedir. Rusların Po7 Uzun menzilli t111 avcı matik münasebetleri kesmek. ülti. laris tipi denizaltı filosu, Amerika bombardıman uçağı. matomlar yafdırmak, rest çekmek, nükleer gilâh tehdidi, hattâ knllan makla halledilebileceğini tanacak kadar saftır. Bn kabadayılık zihniyeti, bem Dağn Batı yakınlasmasını dnrdn kil Rodos 2, (a.a. A.P.) Ortodoks .. „ . . „ . . nük7ee7harb"nçü ^tltri ile Roma katolik kilisesi rarak rnnnzna itecek, hem de Bat, Blo " a s ı n d a k , munasebetler.n h.rıstıknnn büsbütün parçalıyacaktır. Zi. >»n.»>"hğ.n.n yaranna gelıştml Ilnk nl I ? « ra, komünistlerin elleri armut top«dlnen kongresı ^ g lam^yacağı gibi, Amerika bövle R o d o s t a valı?malar.na baş bir lihniveti destekliyecek müite müitem ı fik de bulamıvacaktır. Nitaayet, ; f", .... , . korkn, Komünîst Blokn veniden Ortodoks kıhselerı patrı ğ ı Athen o r a s yekpâre tastan yap.lm.şças.n» bir ^ . t " a f . n d a n toplantıya çagleştirerek bir heyulâ gibi Ameri nl«n kongreyı. "iunanıstan Dışış . leri Bakanı Stavros Kostopulos açkanın karşısına dikecektir. mıştır. Goldwater, en lyi ve kestirme şe. Dışişleri Bakanının açış konuşma kilde, bngün kendisine oy verme sından sonra, Patrik Athenago b leri beklenen insanların inançlan ras'ın özel temsilcisi Meliton, kon De Gaulle umduğunu Goldwater bulamadı Pakistanda genel seçim Karaşi 2, (a.a. AP) Mart ayında Pakistanın yeni Başkanım tâyin için oy kulla nacak ikinci derecede seçmen leriıı seçimi için Batı Pakistanda devam eden oylamanm ikinci günü sonunda, gerek hükümet, gerekse muhalefet partileri başarı kazandıklannı ileri sürmektedirler. Ancak oylamanm daha on gün sürecek olması, taraflarm bu iddiasının şimdilik bir kıymet ifade ermekten uzak olduğunu belirtmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, muhalefet adayı bayan Fatma Jinnaha karşı mücadele eden Devlet Başkanı Mareşal Eyüp Han, bugün gece Dakkada yaptığı bir konuşmada, Sov yet idaresindeki değişiklik ve Kızıl Çinin atom denemesi karşısmda, Pakistanın kuvvetli bir liderliğe ihtiya cı olduğunu söylemiştir. Eyüp Han hâlen, seçimin bu ay so nuna doğru yapılacağı Doğu Pakistanda bir seçim gezisinde bulunmak tadır. Eyüp Han, millete hitaben yaptığı bir radyo konuşmasmda, memleketin ilk genel seçimlerinin dürüstlüğünü savunmuştur. Başkan, 1947 veya Pakistanın bağımsızlığına kavuştuğundan beri ge nel seçimlerin «şu veya bu bahane ile geri bırakıldıklarını» söylemiş, ve şunları eklemiştir: « Hiç kimse bu seçimlerin tama miyle demokratik usuller dahilinde yapılmadığını iddia edemez. Muhale fet, hiç bir tahdit veya korku olmaksızın kampanyasmı serbestçe yü rütmüştür.» Başardığı kansız ihtilâl ve 4 yıllık askerî idarenin başarılarını gözden geçiren Başkan, o devrin plânlaştırma ve reformlara hasredildiğini söylemiştir. Beynelmilel portre/er «Amerika nükleer silâhlarda Sovyetlere karşı büyük bir üstünlüğe sahip» New York 2, (a.a.) Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı McNamara, «Saturday Evening Post» dergisinde yayımlanan bir yazısmda, Amerikanın bir nükleer hücumdan kurtularak saldıran ülkeyi imha edebilecek kudret ve güçe sahip olduğunu söylemiştir. 70 milyon Amerikalı bugün sabah sandık başlarında, dört yıl süre ile Amerikayı idare etmesini istedikleri adaylar için oy knllanacaklardır. Seçmenlerin karşısında başlıca iki tereih listesi bulunmaktadır : Demokrat Partinin adaylan Lyndon Johnson ve Hubert Humphrey ile Cumhuriyetçi Partinin adayları Barry Goldwater ve VVilliam Miller, Amerikan seçim mücadelesinin 4 simosı Sultan Hamide ve borçlara dair LTinJ ürkiye Cumhurlyeti, O». tasfiyesinden doğdu. Milletler, istihaleler geçirir. j ler. Siyasî ve sosyal şekiller deği»tirirler. Türklerin de tarihlerinde O s manlı Imparatorlugu büyük bir devredir. Parlak ve sönük fasıllan vardır. Bizde iyi bir Türk tarihi hâlâ yazılmış değildir. Osmanlı t a . rihleri ise, İçlerinde bir tkisi U tisna edilirse «vak'anüvis» lerin, yani devlet işlerinin resmî raznamecileri tarafından yazılmış çeylerdir. Halka, Türk toplumnnnn hareketlerine dair malumat v e r mezler. Onnn için bizim taribler. de sadece padişaha, sadrazama, yeniçerilere ve hükümete ait resmt malumat yazılıdır. ü s t tarafını Allah bilir. Onun için bizim tarihlere bakarak insanlar hakkında verdiğimiz hükümler, pek isabetli olmaz. Bilhassa padisahlar hakkındakiler çok daha hatalı olnr. Meselâ, dördüncü Murad gibi zâlim, kana susamış, ayyaş bir pa. dişabı göklere çıkaran tarihler vardır. Padişahları ve lnsanları, yaptıkları hareketlerle değil, bu hareketlerin verdigi sonnçlarla tartmak daha doğru olnr. Doğrasunn isterseniz, hangisi oInrsa olsun, hepsinin iyilikleri ve kötülflkleri bulunnr. Ama biz, öyle yapmayu. Birçoklarımız, lalân padişahı veya veziri falânca hareketinden dolayı begenir veya falânca hareketinden do. layı yereriz. î a n i , daima enfüsî hükümler veririz. Bir sağlam tarihçimiz de çıkıp bunları hakiki kıymet ve hizmetleriyle bize anlatmış değildir. î a b a n e ı tarihçiler ise . maalesef . dini hisler s e b e biyle pek bitaraf kalamazlar.. (Şimdi biz tarihimizi öğrenmek için yeni metodlarla hazırlanmış tarih kitapları bekliyornz). Nitekim son padişahlardan S u l tan ikinci Abdülhamid hakkında da yerli yersiı, lehinde veya aleyhinde yazılar, kitaplar çıkmıştır. Fakat bu padişahın hakiki dnrnnra hakkında hiç kimse mubalâğa. dan kurtulamamıştır. Sultan Hamid devrini çörmüş, yaşamış olan biz yaştaki kimseler 1 bn padişah bakkında doğrnya yakın hükümler vermek imkânına herkesten ziyade sahibiz. Onun için ben, sırası geldikçe, bn padişaha yornlan bir takun yalan, yanlıs is! leri düzeltmeye çalışırım; nitekim 31 Mart vakasında • •amnmî kanaat hilâfına Sultan Hamidin eli yoktnr. Ve bu, tarihen de sâbit ol muştnr. Soltan Hamid korkak, vâhimeli, zeki, fakat tahsili az bir adamdı. Eliyle yazdığı mektnplarda ve yazılardaki basit imlâ ve dil hatalan bnnn gösterdiği gibi, kendisine ve. rilen ve akıl dışı şeyleri ihbar eden jurnallere inanması da buna gSsterir. Padisahın bujhale g e l mesinin sebebi, biıde s a n y hayatının dejenere o l n u u ; dedikodu, gammazlık ve rekabetin bütün bayatımızı sarmasıdır. Bir insan kendi kendini hapsedeeek hale geldik. ten sonra onun tasarrnflarında isabet ve mantık beklemek boştur; ama şnrayı da kabul etmek gerekir ki, Sultan Hamid, mntedil \e bazı ecdadına nazaran insaflı bir padişab idi. Meşrntiyet ilânı ile, Hareket ordıısunun tstanbulu i ş Sali esnasında etrafındakilerin aksi tavsiyelerine ragmen . silâhla mnkavemet etmemiş ve tahtını kaybetme pahasına teslim olmuştur. Bu, merhumun lehine kayde dilecek, iyi bir nottnr; ama devletin idaresinde şüphe üzerine raiijesses ve hafiyelerle doln bir iç politika ve pısırık bir dış politika ; tatbik etmiştir. Hareketlerinin bir kısmında sağdnynnnn hâkim oldn. | u görfilürse de zamanın idaresi kendisi de dahil olmak üzere herkes için bir kuşku ve meskenet devresi olmuştu. I JL II manh Imparatorlnğunun Lyndon JOHNSON Başkan Kennedy'nin geçen kasım ayında Dallas'da katledilmesi üzerine Baskanlık makamına geçen Lyndon Baines Johnson, bitmez tükenmez bir enerjiye sahip bir politikacıdır. 56 yaşında olmasına rağmen ,günde 18 saat çalıştığı zamanlar olur. Binlerce millik uzun yolculnklardan sonra .ertesi sabah, bir gün öncekinden daha dinç olarak, aynı yorgunlnğa tahammül edebilecek bir şekilde karsınıza çıkar. Başkan Johnson'un şu an için en büyük arzusu, bir Demokrat adayın Amerikan tarihinde aldığı en büyük çoğunlukla Başkan seçilmektir. Bu arzusuna ulaşmak için her türlü fizikî yorgunluğa katlanmaktadır. Seçim kampanyası sırasında bir günde 15 e yakın demeç verdiği olmuştur. Dokuz yıl önce bir kalb krizi geçiren bir kimse için, böyle yorucu bir faaliyete tahammül edebilmek hayret verici bir şeydir. Çocukluğundanberi bir dinamo olan Johnson. 15 yaşında liseden mezun olduktan sonra, California'ya giderek çeşitli işlerde çalışmış, daha sonra yeniden Texas'a dönüp yol tamirciliğine başlamıştır. Ancak üç yıl sonra bu işten de bıkarak, üniversiteye devam etmeye karar vermiş, bir yandan derslerine çalışırken, öte yandan V*pıcıTık ve satıctTiK yaparak hayatını kazanmaya gajret sarfetmiştır. JÖfinsori'1932 yılında Texas'lı bir Senato üyesinin sekreteri olarak siyasi hayata atılmış, 1941 yılında Japonların Pearl Harbour'a hücum etmesinden sonra savaş ilânı için oyunu kullanırken, cephe görevine çağrılmış ve üç gün sonra da, Temsilciler Meclisinin üniforma giyen ilk üyesi olarak Yarbay rütbesiyle savasa katılmıştır. Barry GOLDVVATER Polonyalı bir göçmen ailesinden gelen Barry Morris Goldwater'ın Amerikan siyasi hayatında parlaması bundan sadece 12 yıl önce olmuştnr. 1952 yılında Arizona'da senatör seçildikten sonra kısa zamanda sesini duyurmağa ve Amerikan siyasi hayatının önemli sabsiyetlerinden biri haline gelmeye muvaffak olmuştnr. Senatör Goldwater'in bir siyasetçi olarak en büyük özelliği dürüstlüğü ve geniş kitlelere hitap edebilme kabiliyetidir. Buna karşılık çok defalar, aklından geçenleri olduğu gibi ve sonuçlarını düşünmeden ifade etmesi, aleyhine sonuçlar vermiştir. Bu da bir siyasetçi için kötü not kabul edilmektedir. 1909 yılında Phoenix'de doğan Goldwater, Goldwater mağazalarında çalışmak için üniversite tahsilini yarıda bırakmış, İkinci Dünya Savaşına bir pilot olarak katılmıştır. Temel siyasi felsefesi Federal Hükümetin «fazla kuvvetlendiği» dir. Eyalet haklarınm harareth bir savunucusudur. Dış politikada ise hükümetin «komünizme karşı fazla yumuşak davrandığını» ileri sürmektedir. Kongresi iirılılı Herkes kaşık yapar... ama... I j VViltiam MİLLER Cumhuriyetçi Partinin Başkan Yardımcısı adayı VVilMan» MiHer, *aw «illi» bir rauhafazakârdır. Seçim kâmpariyâ'si sırasihda mtmleketin dört köşesini gezip son derece iğneleyici ve sert konuşmalar yaparak dikkati üzerine çekmiştir. Özellikle ahlâk bahsinde her gün Johnson idaresine karşı ağır ithamlarda bulunarak adını gazetelerin ilk sayfalarına geçirmiştir. 50 yaşında olan Miller, geleneksel olarak Cumhuriyetçilere oy veren Yukan New York'ludur. 14 yıldanberi de Temsilciler Meclisinin üyesidir. Goldv.ater'ın aksine, üniversite tahsilini tamamlamıştır. Miller siyasi hayata 1940 yılında atılmıştır Hubert HUMPHREY Seçim kampanyası sırasında, seçilemediği takdirde daima eski mesleği kimyagerliğe dönebileceğini, başka bir deyimle hiçbir vakit issiz kalmıyacağım sık sık tekrarlamaktan boşlanan Senatör Hubert Horatio Hnmphrey, Amerikan Kongresinin en liberal üyelerinden biri olarak tanınmaktadır. 53 yaşında olmasına ragmen, çocnksu siması, modern fikirleri ve bitmez tükenmez enerjisi ile genç bir senatör sayılmaktadır. îki defa üniversite hayatına atılan, fakat birincisinde 1929 buhranı, ikincisinde de, ailesinin mali sıkıntı içinde bulunmasından dolayı bu emelini ancak 1936 da gerçekleştirebilen Humphrey, 1948 yılında işçi sendikalarının desteği ile Senatoya seçilmiştir. 1958 yılında, devrin Sovyet Başbakanı Kruçef ile 8 saat süren bir mülâkat yaparak bütün dikkatleri üzerine çekmişti. 1960 yılında da Başkn adaylığı yarışmasına katılmış. fakat genç Massachusetts Senatörü müteveffa John Kennedy tarafmdan fena bir yenilgiye uğratılmıştı. VEFAT İSTANBUL BAROSU REİSLtGİNDEN Baromuzun 1814 sicil numara. sında kayıtlı Avukat AKBANK NEVŞEHİR ŞUBESİ HİZMETİNİZDEDİR Bu şubede Hesap açtıranlara HUSUSİ ÇEKİLİS Umumî çekilişlerde kazanma şansı • II sapını ortaya getiremez! Herkes soba inıal eder ama... ARÇELİK gibi her bakıından mükeııınıelini başaramaz. IİKONSERVE ASKER Şimdi bir de arkadaşlardan Refi Cevat Beyefendinin, bn padişah hakkındaki nakline bakalım. Meşrutiyet devri muharriri arkadaşımız, bugünkü idarenin, çok MEHMET HULÛSİ borç yaptıgından dolayı, başımızı KANTARCIOĞLU dik tutamıyacak kadar üzgün o l 2/11/1964 günü vefat etmiştir. dnğnmnra yazdıktan sonra (MilliCenazesi 3/11/1964 Salı günü yet 31 Ekim 1964) Sultan Abdiil • öğle namazım mütaakıp Şişli hamid hakkında şöyle diyor: Camiinden alınarak, Zincirli«Sadrazam olan Hakkı Paşa, îmkuyudaki ebedi istirahatgâhı' paratorluğun mutlakiyet devrinde na tevdi edilecektir. | Hukuk mektebinde hoca iken: ' Bütçe ol nesnedir ki, bizde Kederli dost ve akrabalayoktur. riyle meslektaşlarıma başsağDemişti. Sonralan bu sözünü lığı dilerim. Türkiyenin sayıh Sadrazamların Istanbal Barosn Reisi j dan Kıbnslı Kâmil Paşaya, Meşrutiyet devrinde söylediğim zaman: (Cumhuriyet 13432) ' Evet! dedi, o zaman öyle idi; fakat devletin başında, Sultan İkinci Abdülhamid gibi bir DÂHÎ ı vardı. 33 sene saltanat sürdü. Ha. Kadıköyds riçten bir kuruş borç almadı, bilâCumhuriyet 13422 kis devlet borcunun dörtte üçünü , ödedi.» KAYIP Hüviyetimi kaybettim Arkadaşımızın hâtıralarında ve hükümsüzdür. hükümlerinde yanıldığını görüyoDahil BAYK rnm. Ben mutlakiyet devrinde ' Cumhuriyet 13425 (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) i Reklâmcılık (4024) 13414 Yakıttan tasarruf ve'emniyet" sağlayan karbüratör • Büyük kapasiteli depo • Modern alev penceresi • ARÇELİK, Garanti Belgesi ile satılan yegâne gaz sobasıdır. Belgenizi satıcınızdan isteyiniz • G7 TİPİ PEŞİN: 680 LİRA TAKSİTLE: 750 LİRA G9 TİPİ PEŞİN: 990 LİRA • TAKSİTLE: 1100 LİRA Şirketimiz İdare Meclisi Reis Vekili dürü, kıymetli mesai arkadaşımız ve Umum Mü KÂVİ METİN SAMLI'nın kaybından duyduğumuz büyük acıyı, cenaze merasimine iştirak etmek, çelenk göndermek, telefon, telgraf veya mektupla taziyette bulunmak suretiyle paylaşan zevat ve müessesat ile müşterilerimize teşekkürlerimizi arzederiz. İZMİR PAMUK MENSUCATI T. A. §• İdare Meclisi Üâncıhk 3315 13419 AKBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN t Not: ambalâj. nakliye ve sirjorta masrâflan altcıt/a aittir Büyük Bir Sınaî Şirket Teknik Müdür olarak istihdam edilmek üzere, îzamî SS y»finda Lisan bilen Makine Mühendisi arıyor. Müracaat: Tel: 21 52 95 ARCELIK Genel Sattctltn.^ BEKO TİCARET A. Ş. Ijtiviâl Caddesl 349. Beyoğlu. Telefon 49 35 00 BURLA BtRADERLER ve Şs». Hezsren Caddesl 6163. KarBkB», Tetefon 4417 20 Son para yatırma tarihi 7 Kasım 1964 olan yılsonu büyük çekilişine katılacak sayın tasarruf sahiplerine koiayhk sağlamak maksadiyle gişelerimizin 7 Kasım Cumarlesi günü dahil olmak üze re saat 19.30 a kadar fasılasız açık bulundurulacağını sayg?larımızla arzederiz. Cumhuriyrt • ^^^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog