Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Halen lig lideri olan Fenerbahçe Beşiktaştan 6, Galalasaraydan ise 9 puvan ilerde... Y A Z I S I Z Beşlkta? 1 puvans ra7i Gazet«ler Takımlar Beşıktaş F Bahçe G Sarav O 11 7 11 G 7 7 5 B 2 0 3 M 2 0 3 \ T 19 6 20 1 15 9 P KP. 16 6 14 0 13 9 SPfiYİÇ antrercu) BUGUNKL DLRLMD\ Fr \ERBAHÇE KUWETLÎ\L \EDEK OYUiNCLL^RI İTI B^RIYLE A\ \\TAJLI BİR I KIP BEŞIKTASI YENİDEN Y\ RA.TM\YA Ç^LIŞIYORUZ GENC I IYMETLEPIN SON NETtCE LERI HEPİMIZE BU \1\(, f i İÇİN LMIT \ERMIŞr\'t H OSCAR HOLD antıenoıu ) FE\ERB<\HÇE"iî HER M\CA AYM AZIMLE ÇIKMASI 1ÇI\ HAZIRLIYORUZ Bİ/tM IÇIJN BUYUK M^Ç VEYA KÜÇUK MAÇ YOKTUR İYI TERTIP, IYI OYUN \ ^RDIR BEStKTAŞ KA.RŞISINDA E\' İYI TERTÎPLE ÇIKIP EN IYİ SE KILDE O\N\M\k. ISTERIZ ' * s . TURKIYE LİGININ KILIT MAÇI BUGÜN SAAT 14.15 Radyo maçı saat 15 den itibaren yaymlıyacak Erdoğan ARlPlNAR Turkiye birinci liginin isim itibariyle buyuk maclarından, uc buyuklerden Fenerbahçe ile Beşıktaşın karşılaşması bugun. saat 14.15 te Dolmabahçe stadında vapılacaktır. Turk futbolunun ıki guzıde kulubunun futbol takımlan hem prestıj ve hem de puvan mucadelesinin yapılacağı bu karşılaşmaya bır haftadanberi devam eden antrenman ve kamplarla hazırlanmaktadırlar. ne dahıl etmek zorunda kalmıştır Izmırde ıjıye yakın bır ımtıhan ve Futbol Federasjonu son haftalar ren kadronun bugun ne yapacağı da Hakem Komıtesının de ongoru kat'l olarak kestırılemez Sıyah bevazlılann savunma hattı lerıne uyarak en muhım musabaka lan Turk hakemlerıne vermek ce nın ılk yınnı dakıkadakı dajanma saretını gostermektedır Kuluplerın gucu, maçın kadennde rol oynıya venı taleplerı olmadığı muddetçe caktır bu boyle devam edecektır Bugun Bugun muhtemel tertıbın şoyle ku musabakayı da muhtemelen An olması beklenmektedır kara Bolgesınden uç hakem ıdare Sabri İhsan Fehmi • Yavuz, edeceklerdır Muhıttın (Samı), Kaya Coşkun, Yusuf Ahmet Sanlı Ender ı ı:\ı:i(imıu: BEŞIKTAŞ HAKEMLER YAPILIIYOR Nazmi'ıtin gayreti ile Altay A. Giicii engelini astı: 20 Izmır 28 (Çetın Gurel bıldırıvor) Tanınmıvacak kadar bozuk bır gununde olan Ankaragucu karşısında Altayı fevkalâde bır maç çıkaran Nazmı galıp getırdı (20» Uzun bır suredır takımda yer alamıvan Nazmı dunku ılk maçında guzel ovununu ıkı gol'.e susledı 5 ncı dakıkada Avtekının pasını plâse ıle 53 ncu dakıkada şahst gavretını vole ıle degerlendıren Nazmı sahanın yıldızıvdı HAKEM Dogan Babacan <4\ R. Tuksever (5>, H Eraydın < > 3 ALTAY Varol (6ı Numan (5), Tuncer (3> Necdet (6> Kazım (4> Iskender (4) Naıl (4) Nazmı (7) Aytekın (5 Onder (2), Avf»r ı3^ ANKAR<\GUCU Avdın <6) \ıır < 5 İsmaıl (5> Bulent (4>, Şehmuz (4' Selçuk ı6> Yuksel '4) Abdullah (4> Nurı (5\ Ibrahım Hı Ilhan (4) BESİKTAŞ FENERBAHÇE San lftcıvertlı takım lıgde 7 maç ta ulaşılmıyan bır avantaja sahıptır 7 maçta hıç jenılgısı ve bera berlıgı olmıvan takımın 20 1 gıbı kuçumsenemıvecek bır averau var dır Buna ragmen Fenerbah<,enın ıstenılen anlamda 90 dakıka futbol ovnadıgı soylenemez Oscar Hold un başarısı Kurduğu dısıplınh ta kımda fyedek) sıfatnı kaldırması ve en formda ovuncuların takımda yer alacagı prensıpını sağlamlaştır masıdır Bugun sahada yer alacak takım rakıbıni kuçumsemeden her hattı ıle 90 dakıka ovnıvabıhrse netıceye ulaşabılecektır Fenerbahçenın bugunku muhtemel tertıbı şoyle olabılecektır Hazım özcan, B Ismaıl Şeref, Osman, A İhsan Şukru Blrol, Senol Zıya, Huseyın (Ogun Er gun) Bugunku maçı Istanbul Radyosu saat 15 ten ıt baren naklen yayınlıyacaktır DIĞER MAÇL\R Şehrlmlzde Yeşildlrek Petrolspor Sarıyer Gtıneşspor Izmlrde Altav . Demlrspor Goztepe Ankaraguıü Ankarada Hacettepe latanbulspor SARI KANAR1ALAK ienerbahce Be^ıktaş kaış,ısına tam sa\ılmasa da m bır kadıo ıle çıkı>or ^ ş ş, sa\ımas â l l Hakalım SanKanarvalar bugun nâmaglup unvanlannı koruvabılecekler m ı ' Sıyah bevazlılar lıgde halen 6 pu \an kaybetmış durumdadırlar Suat ve Yuksel Necnu gıbı uç as elema nl sakat olan, Guven ve Erkan gıbı ı^ oyuncusu askerde bulunan Be şıktaş genç elemanları ılk onbırı SPOR TOTO K\KA K^KIAL'VR Beşıktaş şanssız bır takım Bovle onemlı bır maçın arıfesınde turlu sakatlıklar \e rahatsız'ıklarla karşılaştı Ama jıne de genç KaraKartallar adlarma yakışır bır ovun çıkaracaklar Işte onların son antrenmanı î r erıkov Be\ koz • Şekeıspor İ^tanbulspor | Hacettepe Galatasaray | Altav Ankaragucu • Goztepe Demırspor * Y^sıldırek Gune^spor 5 Sarıver Petrolspor y er ilgi çeken büyuk maçtan once olduğu gıbı bu gun de karşı karşıja gelecek olan Jıg lıderi Fenerbahçe ile kendısinı altı puvan geriden izleyen Beşıktaş için pek dejıgik gonısler ıleri suruldn. Ozet olarak sonucun Sarılâclvertlıler lehıne gorenler .ust uste yedi maç kazanan bır ekıbm başarm tesaduflere bağla namaz. Belkı Fenerbahçe goze hog goruııen futbol oynamıvor ama, kazanmasını bılıvor. Bu yonden kararlı hale gelen Fenerbahçe Beşıktaşı da yenmesinı bılecektir » Beşıktaşa şans tanıvanlar ise »Bu sezon da başgosteren buyuk çanssızlıklar her ne kadar takımın gerçek gucunu ortava koymasına engel olmakla be H raber Beşıktaş buvuk maç takımıdır Rakıbin durumu ne kadar elverişlı olursa olsun maçın sonucuna eşıt sartlarla ortaktır, kaldı ki favorı gorulenler ekserıva umduklarmı el de edememişlerdır Bugun de oyle olacaktır» demektedırler Her iki tarafın goruşlerınde şuphesız gerçek pa\ı vardir Ancak dıkkatten uzak tutulmaması gereken dığer bır onemlı konu da, gençleşmış Beşıktaşın tecrube vonunden Fenerbahçe kadar yeterlıği olmadıgıdır Ote jandan takımların teknik kıvaslanması yapılırsa defansta Fenerbahçenın agır bastıgını belirtmek vanlış olmıvacaktır Hucumda ise Sanlacı\ertlılerı ustun savabılmek ıçın çıka Fenerbahçe galibiyete daha yakın görünüyor Saim KflüR tdk tertıbı bıbnek gerekır Buııa karşılık Beşıktaşın biraı da kadro yetersızlıgı ile olacak sık sık yan yana ojnamak fırsatını bulmu; Beşıktaş fonetını de \abana atmamak lazımdır Takım halinde gerek Beşıktaşın gerekse Fenerbahçenın or ta>a koyduklan futbolda henuz arzulanan kalıte \e knam goze (^rpmamaktadır Bunun anlamı netıcede tesaduflerın ve $ansm buvuk rol ovnıyacagıdır. Bununla beraber Fenerbahçenın galıbıvete rakıbınden çok daha vakın oldugunu, ancak bu amaca varmak ıçın Sarılatıvertlılerı agır bır gorev bekledıgını, guııunde bır Beşıktaşın ise bılhassa kontrataklarla talımınlerı alt ust edebılecegını helırtınek ısferı/ Be>ıkta; bu nıevsim hlç bir maımda, modern futbol terbıyesı olmus bir takım olarak gorunemedi Ojunun teknik dengesı Suat ın da vokluguvla busbutun bozulan Sıvah be> azlı kadro, sebebsız çalımcı luzumsuz top koştnrucu, dıız ve javan «bizım futbol u ojnuver Isımkrı mıllıler arasında zıkredılen Beşıktaşlı gençlerde, daha şım dılık, bovle bır degerden zıvade bır •Abdurahman Çelebı» hıkâvesi mevcut sanırım Ana çızgılerıvle maç ve Fenerbahçe ıle Beşıktaş bana boyle goruııuvorlar Ancak bu goruş vanın da bır de temennım var Inşallah bır «dev» maç sevrederiz ve bu macı daha zi>ade detieşen kazanır Bır gun şahane kurtarışlarına ha\ran olur ertesı gunu yedigı hatalı gollerle havrete duşersıniz Kayada orta haf verını pek dolduramadıgına gore Necmı ıle Muhıttın ın ovnamalarını sağlamak gerekır. Beşlktaş ıkı puvan ıster demışt>m lâkın bır puvanı kaiı gorup ııısbeten kapalı bır ovunla kontraataklardan favdalanmavı tercıh etıncsı daha ısabetlıdır Bugun içın aiik o\unuıı rıskı btıvuktur Spawcin bu rıskı goze alacagını tahmın etmıvorum Maç oncesı Fener agır basıvor lıunun maç sonunda tahakkuku M. Hold un kııracagı hucum hattına haglı Bu kader karşılaşmasında Fenenn gahhıveti kadar beraberlık I*1 normal karsılanmalıdır aida ıv ı netıce almış olmasına tagmen Istanbuldakı magıubı•.et en dolavısıvle bır hajlı puvan kavbeunısleıdır Fenerbahçeiın ıjı şartlarına ragmen \ıne de kendılerını umıtlı savmalan normaldır Sartlar ne oursa olsun vukarıdakı belırttı«.mız p«ıkolojık ortam dolayııv le favorı gostermemek zorun lugu ıçınaeyız Kderın hangı ^aleve gol gırecegını kestıreme nekle beıaber vıne de FenerIjahçeyı favorı gosteımek akıl \oludur Acaba bu yolu Fener•îahçelı futbolcular bulabılecek er mı* G.SdrayiOmağlup Hacettepeliler galibiyet golünü maçın bitmesine 3 dakika kala ofsayttan attılar Ali ABALI Ankara, 28 Galatasaray, bece nksızlık ve kotu şansmı jenemedı ve ustun oynamasına ragmen son dakıkaîarda ofsaytten vedıgı bır gol le mağlup oldu Oyuna her ıkı takım da çok hızh başladı 5 dakıkada Mustafanın or tası Baskını geçtı, Yılmazın ustuste boş kaleve yonelttığı top ıkı defa dıreğe çarpıp kurtludu 25 ıncı dakıkada yıne Bujuk Ah medın sert şutunu dırek kurtardı 46 ncı dakıkada Metının >akın dan vuruşunu Baskın ıkı hamlede vakaladı Hemen bır dakıka sonra Hacettepeliler anı bır kontrataka geçtıler K Suptıının şutunu Tur gay uçarak onledı o ncı dakıkada O Mustafanın şutu dıreğe çarptı 66 dakıkada şandellenen topu Metın, kafa ıle kaleye havale ettı Baskının çektığı topu Turhan boş kale ye sokamıyarak avuta attı 67 ncı dakıkada Metının soldan surukle yıp goturduğu bır akın sonunda at tıgı şut yme yan dıreğe çarpıp kur tuldu 71 ıncı dakıkada Yılmazın 18 e kadar surukledığı topu, Baskın avaklanna kapanarak onlıvebıldı Daha sonra beklerıyle beraber Ha cettepe yarısma yerlesen Galatasa ray sajı peşınde kosarken 87 ncı da kıkada anı bır Hacettepe akınında Ercan topu ortaladı Nacuıın ajagı kayıp jere dusunce top ofsaytte beklnen Çetının onune yuvarlandı Cetıne de ıkı metreden topu aglara gondermek dustu Hakem de bu go lu savdı Hakemler \ !>ener (4) \ Irmaklar (6), O L Tuncel (6) Hacettepe Baskın (7) Osman (6) Avdın (6) Necdet (6), Tu ran (7) Onursal (6) Ercan (5) Teornan (6), Çetın (7) Sup hı (7), Nun (6) Galatasarav Turgav (7) Can demır (b), Dogan (6) Kadn (6), Nacı (5), Mustafa (6) \ıl maz (6), \hmet (4), Metın (6), luran (4), Tarık (6) 1 n hafta >apılacak Fenerbahçe Beşıktaş karşıUsmasının adı gene «dev maC* çıktı Her Ynsol «Koca Yusuf», her Mehmet «Kurtdereli Mehrnet» olamıyor Bastgele bir lusufla herhangı bir Mehmedın tuttukları gureş, na»1 «dev» sıfatına layık olmazsa, bugunkn Fenerbahçe ile bngünku Beşıktas'ın yapacakları maç da ovle «dev < sıfatına lâyık olamaz » kolav kolar Baska nesıller elınde devleşmış bır Fçnerbahçe ile gene baska nesilleTİn devleştırdıgı Beşıktaj mı karşı karşıva geliyorlar zannediToruz Birçok dığerl gibı blr maç olmıvacak ışte Pazar gtınku karşılaşına, bans B Dev Maç \o Olnr? Eşfak AYKAÇ her şevden evvel bo>le gorunu\or Ancak, futbol konusunda sade »moraİ4 soyledıgımız ıçın, bız maçtan, gene «de\» adıvla bahsedehm Dev» maçın fa\ orısı bana Fe nerbahcedır gibi gorunuvor Sarı Lacivertlı takımın saha\a \a>ılışında, rakıbınden daha fazla bır kolayhk, bır rahatlık \ar Bu \a>ılış, Ergun un akıllı ve japıcı o\ununa eklenen, takımın teşkılıne gore, Şııkru gıbı Zıva gıbl Huseun gıbı, bıraz paldır kuldur, fakat çok dınamık gençlerın o>unları ıie Fenerbahçenın avagına kolav gol fırsatları gotunıyor Bır Besıkta; maçının me>dana getırdigı hususı hava ıçınde, Alı Iiı sanın a>açından top çıkartırken daha dıkkatlı olacagı, Şenol un gai retı butnn bır maç bovunca devam eltirecegı Avdın ın ustalıgını o ^ ununa Itıtfen OTnuvormus edası vererek gostermek hevesınden ca>a cagı duşunulurse, Fenerbahçe epev bır kuvvet sak nâmaglup lıderi daha a\ antaj lı goruruz. Henuz oturmamış bır takım hüvıyelinı taşımakla beraber onune çıkan engellerı aşmasını bıl dı. Mudafaası umulandan fazUsını verıvor Forvet ise bılhassa son ikı maçta arzulandıgı kadar venmlı o lamadı Bunun sebebını her gun degışik bır tertıp denemesind> ara malı Beşıktaş a gelınce durum pek paı lak degıl Iznurden uç puvanla do nıış buvuk başarı ve moral vuk seltıcı bir olav olmakla beraber a vunların pek tatmınkar olmadıgın da basın hemfıkır Esasında formda olmıvan Necmi ıle Muhıttın'ın sa kathklan tuz bıber ektı KaleM bovle muhım bır maçta yenı trans fer Sabrıve emanet etmek kumar olur, bu gençte hıç istıkrar Tok . Bah(tııın uzuıı adamı Husevııı ıle N l \guc, rıbauntta çekısıvorlar DÂGLAR NE DOGUR AC AK: Sadri USUĞLU akalım dagiar ne doguracak dev maç mı, sıra maçı dı° Itıraf etmek yerınde olur kı lıg bırincüıgını her zaman olduğu gıbi yıne de ınhısarlarında bulundurmalarına ragmen uç şampıvon namzedımız eskı kuvvet ve kudrctlerınden o kadar kaybetmışler kı bugun ne dev takım, ne de dev maç kaldı, sadece bır hevecan fırtınası Fenerbahçe hıç puvan kavbetmrmig obnanın rahatlıgı içınde, buna FENERBAHÇE BASKETTE GALATASARAY1 YENDİ Salon Spor Sarav l Sevırci 4000 kışı Hakemler Yılmaz Erol (41 Cemal Çetınberg (4ı F Bahçe Erdal (6) 30 Tunçer (o) 12 Ferhan O) 6 Husevın (7) 20 Batur (ol * Engın (5) 2 nker l, 10 Bora (5) 2 G Sarav Şengun (9 2o Nedret (7) 24 Yavuz (6) 17 Ercan (5) 8 Haşım (4) 4 Tugrul (4) Muzaffer (4) Tuncer BENOKAV a^ketbol lıgının bıruıcı devresının fınal maçmda Fenerbahçe kaııtesız bır ovundan sonra Galata=aıayı 8678 yendı Mılh basketbolculaıı kadrolarında buıunduran 2 takım da maalesef beklenen ovunlarını gosteremedıler Maçın favorısı ve çok vedeklı Feneı bahçe 3 kısıhk Galatasarav karsısmda zaman zaman zor durum 1 ara dustu Ilk basketı Yavuz attı Feneıbahçe favorılıgın verdıgı rahatlıkla ovuna asılmadı Şengunun, Yavuzun basketlerı ıle G Sarav ojunu onde gotuıujoıdu F Bahçede Erdal bozuktu Devre 4236 G Saıavın lehıne kapandı Bır ara fark 12 savıya kadar çıkmıştı Ikıncı dev rede Fenerbahçede vı ne hareket \oktu G Saray vorul du îlker daşıttıgı paslarla F Bah çenın uzun adamlarırı rahatça sepete ve savıva jaklastırdı Sarı lâcıverth takım ovunu onde goturdu ve maçı da 8678 kazandı Ferıkov kalecısı Necdet, Bevkoz akınını kesıvor FERIKÖY 0 BEYKOZ 0 \saf rta hakemı Rıfa Atakanı nın gel memesı dola\ısı>le normal saatınden 18 dakıka sonra başhvan maçta Fenkov ılk deve Bevkoza nazaran daha ustun bır ovun çıkardı \ncak Kırmızı beyaz formalı forvet kısır bır ovun çıkarınca ılk varl golsuz kapandı Ikıncı \arı kaışıüklı akınlarla geçtı 80 dakıkada Orhan butun mudafajı geçme«ıne raen m topu boş kaleve atamadı HAKEvILER Muvahllıt \fır (o> K Çelık 6> L Caner lo) BEYKOZ Mıhat (6 Selahattın (o) Vural (sı Cevdet 7) Garbıs (6) Nıvazı ı8 O han 14) Zıya (4), Cemal u ) Erol (3) Rıdvan (4) FERIKOY Necdet 161 Mehmet (5), Tuncer (4) Turgav (6ı Ahmet (G) 4rıf (5) Mustafa (3) Mahmut (5) Ergun (4) Fuat (5) Rıdvan (5) O B mukabıl Beşıktaş <6 fena ptavanım var amma 6 da deplâsman maçı atlattım, hele bır Fenerbahre de vola çıksın da gorelım der Bugım ku mac Fenerden zıvade Besıkta^ ıçın onem taşıvor bır maglubı\et şampıvonluga hemen hemen elveda dedırtebılır Fener ise «venıl sem de jıne ondevım» dı>e tesellı bnlabılır Beraberhk Fener m ışıne gelır Beşıktaş ise ıkı puvan ısCer Kadro ve son maçlarına bakar B u hafta belkı de 1964 1%5 yılı mılh lıg maçlarınm he >ecanını jatırecek olan F Bahçe Beşıktaş bır defa daha karşılaşacaklar Maddı mânevı bakımdan ustunluk gosteren Fenerbahçeran. favorı oldugu bır hakıkattır. Fakat \ıne de netıceyı duşuncelerın otesmdekı bır kadere bağlamak mecburıj etındeyız Bu tarz muhım maçlarda futbolcularıınız fena bır psıkolojık ortamda vaşaılar Heyecanları, şuphelerı ve endışelerı vucut kondusyonlarını bozar Netıceye akıllıca gıtaıelerıne mânı olur Halbukı buyuk \e Kadere güveniyoruz! Halit DERİNGOR tecnıbelı takım oyunculaıı bu gıbı kotu ortamdan kendıleıını sıvırmasını bılmelıdırler Bu ortamdan kendılerını sıyıramı\an futbolcular akıldan zıjade sadece ajaklarıyle hareket ederek netıcelerı kadere baglarlar Bugunku durumu ıle Fevodan dınledıgı içın değıl, maça, eskısı kadar tad bulamadı gı, zevk alamadığı ıçın gıtmı vor, gıtmek zahmetıne katlanmıvor. Sımdı bız vıne bugunku ma ça gelıvoruz, Arzulanan sunun ve\a bunun galıbıvetı değıl, kalıtelı, arzulu ve zevklı bır maç görmektır. neı bahçe 90 dakıkalık oyuı grafıgı ıçınde ınış ve çıkışlaı kajdeden çok gol pozısyonları na gırdıgı halde az deger veren bır takım ıntıbaını ujandırmak tadır Buna da sebep takımın henuz o'urmamış oimasıdır Beşıktaşa gelınce deplâsman B H ep boyle maçlardan once yazarız, «Dev maç», «lıgııı kılıt maçı» dıve Tıne de yazıvoruz. Fakat koskoca dag bır fare mı doguracak acaba' tste sırası geldı dıve belırtı yoruz. Uzak değıl; daha 2 gun once buvuklerın baskanları toplandılar, «Maçı radvo verraesın, seyırcı azalıvor» dıve dert vandılar. Sevırci maçı rad ONCE KALITE. immm Abdılkadir YÜCELMAN tste Dolmabahçevı doldura cak 30 bın'e yskın seyıreı bo umıtle gıdecek maça Netıceden zıvade once kalıte ve heveean . Bu unutulmamalı Metin UĞIR \nkara 28 Zevkh ve hevecanlı bır karşılaşma sonunda Sekerspor, Istanbulsporu maglup ettı <2 n 15 ve 82 dakıkaîarda Muharrem 2 gol attı Haluk îstanbulsporun yegane golünu yaptı Hakemler Burhan özdujgulu (6) S Lfidıkli (7), F Alpagut (6) Sekerspor Yusuf (6), B Aydın f6> \ydm (6) Nedım (6) Zafer (7) thsan (5) Muzaffer (7), Ca hıt (6), Mehmet (5), Muharrem (7), Vahap (6) tstanbulspor Metm (6) . Bahaettm (6) Yalçın (6) Yılmaz (6), . Ercan (7), Hasan (6) Bılge (6), Kasaboğiu (6), Ahmet (5), Haluk (7), Soner (5), ŞEKERSPOR İST. SPORU 21 YENDİ GÖZTEPE:4 DEMİRSPOR: 0 Fotogıal Selçuk A^BATAR DAĞLARIN HÂKIMLERI VIYANAlfA GID1YOR Dağcılık ve Kış Sporları Federasjonu ka\akta bolge kalkınmasmı temın ıçın hazırladığı 5 yıllık plânı u>gulamağa devaır etmekteduHazırlanan programla bu vıl Vıyanada kajak antrenor oğretmen kursuna 5 kıymetlı kayakçımız gonderılmektedır. Resunde, dun gazetemıze bır nezaket zıyaretı japan Turk kayakçıhğının genç antrenor namzetlen goruluyor (Soldan sağa) Mahmut Eroğlu, Tahsın Modoğlu, Doğan Kırbaç, Cevdet Çakar, ihsan Çınar tzmır 28 Goztepe Demırspor karsılasmasında tzmırın Sarı Kır mızılılan çerçekten cuzel futbol ovnadılar e farklı hır gahbıvet kdzandılar Goller hı dakıkada Gursel, 72 dakıkada Vıhat, 8ü dakıka da Fevzı 87 dakıkada Fevzı, l'oztepe Nevzat (5) Kâmıl (5) Ekrem (b) Sedat (5), Sabahattın (b) Izzet (5) • Ertan (5) Nıhat (6) Fevzı (6) dursel (6) Cevhan (5) Demırspor Dogan (5) Havrettın (3) \alçın (4) Husnu (i), Kemal (b) Bırol f5) 4bdurrrezak (5) Demıray (5) Teonıan (4) Baha (5), Tımu^ın (5) Coşkun İtalyaya g'tti Galatasarav eskı başantrenorü Coşkun Ozarı, dun uçakla Italyay» gıtmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog