Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A 3 1 N ü A H L A K T A S A S 1 N A B D C R Y MA ? 1 T A A H B Ö T S»hlb!: RAZtMB RAI>t * Oeurt Taytn lfndQr9t ECVET GÜREStN * 8ornmra MOdttr EROL DATX1 • Baaan »e r»y*n: CÜMHURÎYET UatbaaeüıC T» GuetecUlk TJLS. • Cagaloeiu Halkerl «otıJC No. 3041 ttLERt: 1 Meydanı, Bdlm* H&nı Adan» . Telefon: 4550 • ANKABA: AtatOr* BuJvan T«Det ap. • Tenlsenu Teleton: 13 09 20 . 12 09 M 12 95 44 17 S7 15 • İZMİB: GazJ Bulran No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONE Senelllc 6 aylık 3 aylık ve İLÂN TurjdyG 75 00 40 00 22 00 BaHCI 150.00 80 00 44 00 (MlKtU) 1 3 4 5 lnta «aüUeleı (aaooml) 8 7 O l sahUeleı C • Nlşan. Nllcâh. Brlenms, Dogum (M&fctu) öiüm. Mevıit Teseüür n Ksyıp arama Kayıp (Kellmeat) 130 U l » 40 35 75 90 1 SAY1S1 25 KURÜS Resmen açıklandığına göre: Yunus Emre nin mezarı Karamanda KARAMAN Buyuk Turk ozanı Yunus Emre'rın mezarının Karaman'da olduğunun Turızm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından resmen açıklanması Karaman'da buyuk bır memnunıyet uyandır rnıstır Bu munasebetle Turızm Derneği Baskanı Avukat Baha Kayserıhoğlu bir basın toplantısı \apmıstır « l l k defa a n dille sıirler yazan büviik Türk ozanının türbesinin nerede olduğu artık gün ısıgına çıkmıştır. l'ıun bir çalısma sonanda tesbit edilen 11 tarihi vfsika gerçeği aydınlatmış, halk şairinin Karamandaki Yunnı Emre Camiinde bocası Taptık Emre ile birlikte yattıgmı ortaya koymuftur» diye soze başlıyan Başkan, Bakanlığın Karaman turistık broşüründe bu konuya genış yer verdiğini ve Yunus Emre ile ilgili vesıkaların bir broşur halınde yayınlanması için derneğe 5 bin liralık yardımda bulunduğunu açık lamıştır. «Cahil olmaktansa kör olmak daha iyidir» AYDIN Germencık ılçesıne bağlı 750 nufuslu Boz ko>de yenı bır ılkokul bınası ınşa edılmektedır. Koyun ıhtıyarlarından 75 yasındakı Israaıl Vural ıle 70 yasındakı Mustafa Dağdevıren bu okulun insaatında parasız olarak çalışmakta amelelık yapmaktadırlar bıcakiandı Bn labaha karsı şfhrimiz barların dan birinde bes kişi bir kadın mesele•i yüzünden bıçak ve tabancalarla birbirlerine girmislerdir. Kanlı kavgada bir kişi ölmüş, bir kişi de ağır turette yaralanmıştır. Şaban ÇokduyguIn adında bir genci bıçakl» öldüren tsmail Akköse ile tabancasını çekip rasgele etrafa ates ederken Malatyalı Ogn« Derinkök'ü afır surette yaralıyan Cebbar U«urlu yakalanarak adalete tfslim edilmisler dir. Ayrıea Abdullah Toydar adında bir genç de samklar arasında balunmaktadır. llir üi'iır Ismaıl Vural ıle Mustafa Dağdevıren'ın bu gayretli çalışmalan dığer koylulere de ornek olraaktadır. Bozkoy'un ıhtıyarları şunları söylemektedırler : « Cahil kalmak, kör olmaktan da zordor. Ne bir gazete, ne bir kitap, ne de iki satırlık bir yazıyı oknvabiliyorsurı. Askerde arkadaşlarına meklup yazdırraak için yaUarırsın, eUâdını askere gönderdiğin zaman onlardan gelen mektupları okutmak için adara arar durnrsun. Kor gibi yasamaktan farkı yok bunun.» «Biz cabil kaldık am.**. . . ma Allab kimseyi cahil bırakmasın. tste bizler de Kangal ilcesinin Sarıkadı kököyümüzün çocnklarını cahil bırakmamak için \ıinde bır aile faciası olrans ve anneleri ile babaları gücümüzun yettiği kadar civardaki bir köye dügüne gidenfiçküçük çocuk ısıncalışmaya gayret ediyo mak maksadivle yaktıkları ateşttn yanarak ölmü?Ierruz. Köyümüzün gençle dır. Esi IIuse\in Arslan ile birlikte dügunden eve dörini de bu yolda tesvik ettik, yapılacak olan oku nen Elif Arslan, 13 yaşındaki Melek Arslan, 11 yaşınlnn tasını, kumunu imece daki Gülbahar Arslan ve 7 yaşındaki Bakkal Arslan'yapmak suretiyle temin ın yanmıs cesetleriyle karsılasınca einnet getirmistir. Zavallı ana tedavi altına alınmıstır. ettik. Kendimiz de meccanen çalısıyoruz bn haOlay bfitün köyde bir matem havası yaratmış olup yırh isde. üç küçuk kardesin cesetleri toprağa verilmiştir. Uç çocuk ateşte yandı İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN : ALTIN FIYATLARI 28 11 1964 Cumhurıyet Ata 94 »U »S 00 Reşat lıra 143 00 144 00 Hamıt hra 110 00 111 00 Azız Ura 94 550 95.00 Fr. Napoljon 94 00 94 50 24 ayar kulçe 13 88 13 90 Hatice Nire Onat'a İlân Yolu ile Son Teblig Dos>a No. 1959,1063 Hesap No. H. 350 Sandığımıza bırmci derecede ıpoteklı olan Üskudar, Beylerbeyı mahallesı Havuzbaşı sokağında eskı 12, yenı 45 kapı ve 894 ada, 4 parsel sayılı arsanın tamamına aıt borcu vâdesınde odemedığınızden dolayı 3202 sayılı kanun hukümlerı daıresınde 3/11/1964 tarıhınde japılan bırırjcı açık arttırmasmda, 5000 Iira bedelle müşterısı Hakkı Torun namınh muvakkaten ıhalesı yapılmıştır Kanuni ıkametgah olarak gosterdığınız tskenderun, Şehıt Pamır caddesı No 1 deki ıkametgâhı terkettığınız, halen de ıkatnet ettığinız yerm de meçhul bulunması sebebıyle son ıhbarnamenın kanun hukumlenne tevfıkan ılân yolu ıle teblığı ıcabetmektedır. Bu itıbarla, ışbu ılân tarıhınden itıbaren 30 gün içınde borcunuzu odemenız, aksı takdırde satış dosyasının İcra Hâkımlığıne gonderıleceğı ve rnezkur Hâkımlıkçe kesm ıhalesine karar verıldikten sonra ipotekli gayTimenkulün müştensı Hakkı Torun namına tescıl muamelesının yapılacağı ilânen teblığ olunur (Basın 22535 14587) ÇOK ELİM VEFAT Bnjaıı Magd»leua Dçnker ın sevgill eşı, Zehro Tandoğan'ın agabe>sl. Emelcll Albay Ibrablm Tandoğan'ın kaymblraderi. Karayel. Evjapan ve Sezer allelerlnln davıları. Rarolz Ertuık'un dajiai çolc değerll Dahilije Müteha»ısı Dr. İBRAHİM DENKER vefat etmlştir Cenazesi, 29 11964 pazar gunü Aksaray Vallde Camıinden oğle n.ımazmı mütaakıp Edirnekapı Şehitliğinde ebedi lstlrahatgâhına tevdl edllecektlr. T»nrı rahmet eylesln Cumhuri\et 14598. İSTANBUL ÇIMEN'TO FABRİKALARINDAN SAYTV MrSTKRİI.ERİıVIIZE ILÂN A) Fabrikalanmızda 30 kasım 1964 pazartesi günü sabahından itıbaren bır ton çımentonun fabrikada teslım fıatı 155 hradır. B) Çımentoyu müstehhke ileten bayilerin Istanbulda müşteriye teslim fıatı 175 liradır. C) Buna mugayir taleple karşılanan müstehliklerin fabrikalara muracaatı suretiyle hakikî ihtiyaçlarınm yukarıdaki şeraıt dahılınde karşılanmasını fabrıkalar temın edecektir. Bılgi edjnilmesi rica olunur. ASLAN ÇIMENTO ŞİRKETİ (DARICA FABRIKASI) ANADOLU ÇİMENTO ŞİRKETİ (K.*.KTAL FABRIKASI) TÜRK ÇİMENTOSU ŞİRKETİ (ZEYTİNBURNU FABRIKASI) İlâncıhk: 3774/14599 VEFAT Devell Kazasl eşraıından merlmm Hacı tzzet Ertem'in oğlu Hacı Recep Solakın damadı, Sıtlcı, Fanık, 0tku Krtem'ln babalan, Ma.Ho Somer'in kayınpederı Perşembepazaıı lnşaat malzeme tuccarlarından MEHMET ENİS ERTEM 28.11 1984 sabahı vefat etmlştir. 2911 1964 pazar gunü evinden slınarak Üskudar Iskele Camilnden oğle nam&zını mütaakıp Karacaahmettekl ebed! istirahatgâhına tevdl edllecektlr. Allab rahmet eylesln. Ev adresl: Kuzguncuk, Tahtall Bostan Sok. No. 1. Cumhurlyet 14595 ÂKER TİCARET v e DEMİR SANAYİİ A. ŞTİ İLÂN EDER Filmasın İhtiyaç Sahiplerinin Nazarı Dikkatine İşlelmeye açılan yeni sıcak demir çekme tesislerimizde beynelmilel normlara uygun FİLMAŞİN imâl edilmektedir. Sipariş kabulüne başladığımızı sayın sanayici ve ihtiyaç | sahiplerinin bileilerine arz ederiz. Merkez Karaköy, Fermeneciler Cad Fabrika Topkapı, Davutpaşa Aker Han Tel: 49 29 63 64 44 04 15 Cad. No: 7375 Tel: 21 26 65 Ş Ş Öâncılık: 3716/14586 İ İSTANBUL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosva No. Mukellefin adı Z. 793 Ne\Tat Yıldırım Z. 643 Tufan Kuriş Z. 624 N. Aylar Z 654 Medıha îlgin Z. 628 Sefer Z. 643 Halım Kuriş Z 709 Münevver Z. 457 M. Hayati Kubilay Vuk. 237 Zoiça Mahallesi H. K. Mehmet K. Demirhun Haydar Avcı B e y Atik M. Paşa Kapı Sokağı No. A. Ezelpaşa 83/1 Şeyh llhani 7/1 Sair Beliğ * Bıçakçı Çejme 39/6 Unkapanı C. 9* Şeyh llhani 7/1 Bıçakçı Çeşme 28 Kuyulu Bahçe 74 Tandır 1' Vergi Nev'l Bina Arsa thbamamenin Senesl No. sı Tarihi »59 11/11/964 1/131/35 3/2 1/24 12/5/964 3/311/44 15/5/964 3/241/39 15/5/964 2/34 4/5/964 3/3 1/25 12/5/964 7/272/13 7/11/964 10A1/964 7/471/28 12/2/964 1/13 Fener Özel Idare Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup Posta ldaresinee bilinen adresinde bulunamamış olmasından yukarıda adları yazılı mükelleflere süre ile kayıth tebliğ yapılmak Ozere ilân tarıhınden itıbaren BİR AY içinde bizzat veya bilvekâl» Vergi Dairesine müracaat etmeleri veya mektup ve telgrafla açık adreslerıni bıldirmeleri. Bu »ürenin sonunda Tebligat yapılmı» sajılacağı 213 sayılı Kanunun 102 106 Maddeleri gereğince ilân olunur. bmHIIIIHIHIIUUIUUIUIiaılulMUIUınUHIHnuuıMnUIlllHınnH •ı ı (Baaın 22476) 14563 (Ba? tarafı 1 incı sahifede) yukanya çıkmak ıçın emeklıyen1965 1964 lerın kapıldıkları deh^etı takdir | D A I R E L E R Toplamı Toplamı etmek gerek. Genel Baskan dıje11 1 11 1 Cumhunyet Senatosu ceklerdı ona. Hattâ «yarının Bas İ 52.9 52 9 j Mület Meclısı bakanı» denılecektı onun ıçın. 30 3.0 Cumhurbaşkanlığı Çatalca 28 Bu\ ukçekmecenm Kım olsa sapır şapır sallanırdı bu • 11.1 114 Sayıştay Mımarsınan koyundekı lınjıt oca nu hıssettıkçe . Hele o alkısların : 28 27 ! Anajasa Mahkemesi ğında vukua gelen çokme hâdıse sıslı uğultusu içınde . 306 39 7 • Başbakanlık sının ıkıncı kurbanı Mehmet Du7 Bu guç şartlar içınde Genel Baş | 7 1 Devlet Plânlama Teşkilâtı 1, yan ın ce^edı enkazın altından çıkan adavlannın gırdığı bu\uk «im : 66 67 Danıstay SIVAS Şehrımızden karılmıstır tihan» da nasıl bırer sonuç aldık ; 19.7 24 2 Devlet Istatıstık Enstıtusü Malatja ıstıkâmetıne gıtBıhndıjı gıbı çokme sırasında laıı da ıncelenme^e değer bır ko598 607 S Dıyanet Işlerı Başkanlığı mekte olan 1777 numaratoprak altında kalan be« ışçıden nu . 81 7 872 1] marşandız trenı deS Tapu ve Kadastro Genel Müdürluğu ıkısi yaralı olarak dun çıkanlmış mırjolu hattından geçer 278 7 296 2 Bılgıç kendını «94$ danberı mü | Adalet Bakanlığı ve Yakup Yıldız da olu olarak bu cadele yoluna çıkmıs bir arkadas» • ken 25 yaşındaki diş 2 910 7 2 979 3 Mıllı Savunma Bakanlığı lunmustu Ağır yaralı olan Kâmıl o'arak tanıttı «Son üç \ılda da A. • doktoıu Lemıa Kalkan a 116 5 118.1 Içışlerı Bakanlığı çarparak olumune sebcb Tektas adlı ı=çi de Bakırkov tsçı P. çatısı altında kademe kademe | 215 7 Emnıyet Genel Mudurluğıi 223 7 olmuştur Sıgortalan ha^tanesıne kaldınl hizmette bulnnup Genel Baskan î 293 4 310 4 Jandarma Genel Komutanlığı Olay ile ılgıli tahkıkata mı^tır. 131 4 1410 Dışışlen Bakanlığı V'ekilliğine kadar* geldığını kav • başlanmıştır. D'ğer ıki ısçı de kazayı hafıf \ a dettı «Siz beni tanırsınız» dedı ve Ş 5 013 0 5 802.0 Maliye Bakanlığı M4LATYA Bolgemız1 9897 2 370 1 ralarla atlatmı«lardır. de salgın halde .vayılan Mılli Eğıtım Bakanlığı daha fazla konusmıvacağını ıfade î fakatmahıyetı he 692 9 357 2 Bavındırlık Bakanlığı ettiğı bır sırada kendını alamadı î nuz tesbıt edılemıyen. 24.4 24 8 Tıcaret Bakanlığı ve venıden hızlandı «Seçerseniz • bır hastalığın bılhassa 556 1 667 2 Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetinizde bulunurum» dı\e ek î kuçukbaş ha>vanlar uze45 4 48 1 Gumruk ve Tekel Bakanlığı ledı Bılgıç. «seçmeseniz, seçeceği • ıındekı tahrıbatı gun 555 6 640 5 Tarım Bakanlığı nizin hizmetinde çalısırımn deme ; geçtıkçe artmaktadır 278 300 Devlet Meteorolou Genel Mudürluğü KONYA Son on ay 1yı de unutmadı ve alkıslardan ken i 98 10 7 Ulaştırma Bakanlığı çınde meydana gelen 179 di pa\ına du'îenı alıp yerıne otur î 15.3 18 1 ! Çalışma Bakanlığı trafık kazasında 69 kisi du. 998 1061 olmuş 185 kışı de yara• Sanayı Bakanlığı Arıburun once nokuma\ı» dene : lanmıştır. Bu kazalarda 84 2 509 Ankara, 38 (Cumhurivet BUrosu) Turızm ve Tanıtma Bakanlığı 140 bin 510 liralık maddi Konusmaya başladı 67.1 92.4 ; îmar ve İskân Bakanlığı Piyasaya sahte yuz lıralıklar su dı Olmadı. habar tesbıt edılmıştır. 45 1 45.1 Toprak ve îskân Işleri Genel Mudürlüğu ren Besım Ozturk, Mustafa Koç v» «Vicdanlarınıza en iviyi. en doğru • OSMANIYE Sejhan 14 614 1 13.484.3 Mustafa Kutanız adındakı şahıslar vu ilham etmesini Tanrıdan niyaz ! TOPLA M Veremle Savaş Derneği2 746 0 3 242 5 ederim» deyıp sırasıyle kov ve köy ] yakalanmışlardır. Katma butçeler nin tesebbusu ile ınşaası Hazıne yardımı 2 209.0 2 505 6 Polıse verdıklerı ıfadeden anlaşıl lu. kadın, ekonomik me^eleler, lâ î na karar verılen Verem dığına gore Mustafa Koç, 50 000 lı ıklık konularına daır «bildiklerini • G E N E L TOPLAM 14.021.0 15.351.0 Dıspanserinın temelı Ara tutarında sahte yuz lıralık te \e gördüklerini* «oyledıkten sonra dana Valısi Örtekin'm de hazır bulunduğu bir tomın etmış ve Mustafa Kutaniç ara «komünizm ve benzrri gizli cerereile atılmıstır. cılığıyla, piyasaya sürmek uzere Be \anlarin» karşmnda olduğuna daN1ĞDE Koy kahvelesım özturk ve arkadaşı Alı Oku ır «samimi» düşüncelenni dıle gerınde kurulan kitaplıktan'a vermıştır. Özturk ıle Okutan tırdı ve «seçilirse» mucadele yollalara yurdun her tarafın ilk önce bu paraları Rızenın Çayeli rını da gostereceğinı anlattı. «Bedan binlerce kitap, gazekazasında kaçaft sılâh almak baha nim için srrt asker, fasist, asırı mil te ve dergi gonderilmeknesıyle sürmek ıstemişler, parala livetçi, softa diyorlar» dıyen Antedır. Ote yandan ilımıze ANKARA Çumhurıyet Büro'=u rın sahtelıği ortaya çıkmca kaçmış bağlı 300 koydekl halk burun, bır insan için bu kadar şelardır. Daha sonra paraları yurdun dersanelerınde de okul goruşulmeMne ve o\lamasına geçılmıştir. çeşıtli yerlerınde sürmuşler ve An vın nasıl söylenebileceğini hesaba ma yazms kursları aıder karada bazı bankalarda da bozdur katmadan «külliyen hepsini» redçılmıştır Dilek adavlannın konuşmalarından sonra komısyon toplantılannın Komisyonunun raporu dettı ve «nilleti içtcn çökertecekBu sistem en başarılı sistemdir. muşlardır IZMIR Kasım avının ı tlk olarak Dılek Komısyonu ralere karsı duracaklar arasında ben 5 Vatandaşın kazancını kıskajlk onbeş gununde hmade varssm, varsın fssist drsinlfr» poru oylanarak kabul edilmıştir. nan görüjlerin karşısındadır. nımızdan yedı memlekeDılek Komis>onu raporunda bir te 11 mılyon 572 bm 545 devip için içınden çıkıverdı Al6 Devlet, iktisadt kalkınmada golge kabıne kurulması, basın suçlıra değerınde panıuk ıhkıslarla.. düzenleyici bir rol ovnamalıdır. Veları ıçın af kanunu, 27 Mayıstan raç edılmıştır. Ihraç oluDemırel'e yapılan tezahürat «kor s o n r a l s t e n ç,kanlanların gorevle rimsiz devlet teşekkülleri haika nan pamuklar 2 mıhon 112 bin 935 kılodur knnç» idi. Bu, «büyuk bir lidere» çdılmesine çahşılması ve rakip teşekküllerdir. Devlet sabit Kadıkoy Kalamıs caddesındekı 98 vapılan candan tezahürata b i H n e i a d e AD4NA Çukurova Bol l d h ü t benzi pancar fıatlarının t e ^ i t edilmesı sermaye alanlarında çalışmalıdır. «aMİı tuccar Ihsan Ulkun'e aıt 4 yordu kısaca.. Hem ayakta. ge Plânlama projesı Mu7 Vatandasın kazanma arzusuiçin süratle harekete geçılmesi te nu kıran vergi duru Teoman Baykal, katlı kosk, dun gece yanmıştır. Demirel «Mason degilim» derken menni olunmustur Israıl'de yapılacak bır Saat 18 50 de henuz anlaşılamı en büyuk alkışı toplamıştı. Dusumelidir. toplantıda memleketımızi Tüzük Komisyonu raporu \an bır sebepten çıkan yangın za nulmeye değer.. Ve medeniyet, temsıl etmek uzere dun ten ahşap olan kuşku bır anda sar ümran, topyekun ıktisadi kalkınTel Avıv'e hareket etmış, Kadıkov ve Üskudar itfaıye ma. hizmet. ibadet gıbi her telden mistir sının gayretı ise yaramamıstır. ve her yonden. mesele olsun olmaışten el çektirilmelerıni Içınden hıç bır es>a kurtarıla "!in bir yığın «lâf» tan sonra, «Ben 9 Plân, özel teşebbüsii zorlayımıvan koskun 250 bin lırava sıgor Kur'anı Kerim oknmadan kahval onleyecektır. cı değil. özendirici ledbirlerle yol Temel meseleler rzporn talı olduju bıldınlmıstır tı sofrasına oturmıvan hir ailenın göstericl olmalıdır. Ihsan Sabrı Çağlavangıl'ın oku10 Ziral reform yapılmalıdır. duğu rapor, ıç ve dıs mcselelerin Son \e belkı de «Genel Başkanlığı» a hallinı »Huzur» un tesisine bağla Devletin elinde bulunan ve işletılLKKEK MODASIM Gııit Hanja eş.id£ınddn sehp gotürmus oluvordu. Ondan son mıştır. meyen topraklar, bunları verimll tetkık etmek uzere Londraya hıt Musa Bey ıle Fatma Hara «övlenen «Beni hanfi hizmete Rapor kabul edıldikten sonra, olarak işleteceklere dağıtılmalıdır. gıtmı, olan nımın oğlu, Hamıde Çapının livık törürseniı »rada^ size h'imet i ] i ş i k t e bulunan Huzur yemini de, 11 Ortnan isletmelerinln özel e«ı, Gokçen tzgı ve Gulbın edcrim» <ozunun de i. mı olurdu. u y e l e r i n l ş tıralciyl« bir ağızdan o te«ebbüse devri ara$tınlmalıdır. j ., lâfı ,..J.. Çapının babaları, dış hekımı Hattâ daha sonra çizdiği cekono kunmuştur. j 12 Devlet Başkanı, devlet tecrü Erdoğan Izgının kayınpederı, mık bakımdan korkunç tablo» Londıanın en tanınmış erkek «Hntnr» yemini besini haiz memlekette büyük presÖmer Çapın, Kadrıve Tunçnun... terzıhanelerındtetkıklerde «Aılı vatanımızın, ordatn, genç tiji olan bir insan olmalıdır. bıiek, Ferıde N'ursun, Musa bulunarak en son yemlıklerle A.P. büyuk kongresinin bir «Ge I l j t , 13 Silâhlı kuvvetler yalnız vaÇapının ağabe\lerı, Nurettın, b ü t ü n m uesseseleriyle Anayurda avdet ettı^ıııı \ e kıvnel Başkan Secimi Kongresi» oldu yasa, millî irsde, hak, hurrıyet, tan müdafaası ile agraşmalı, siyasî Husamettın Tunçbılek'ın dametlı muşterılerinın hızmetleğu, lıderlerın konu;masından son fazilet ideallerine bağlı demokra cereyanlardan uzak tutnlmalıdır. jlları, eskı gumrukculerd«n rınde olduğunu ar^ed^r. ra «çözülen bavadan» anlaşıldı. Fı tik bir düzen içinde yasaması ve 14 Ordu Hukumetin denetıminMEHMET ÇAPIN Beyoğlu Imam sokak, Zı\d kir, prensıp, dâva gıbi önemli ta memleketimisl refaha kavnstnra de bir teskilât olarak, hükumetle Bev Han 5 3 (Darusşafakalı 54 Mu 1 a) rafını teskıl eden faalivetin lider cak muasır medeniyet leviyesine ordu arasındaki münasebetler hıç Teiefon: 44 ti 8"! 28/11/1964 cumartesı gunu lerın imtıhanından sonra ilgi gör n , a ? t l r n l M l | ç i n jflcümün yettifi ŞÜpheye ver vermeyecek »ekilde yevefat etmi'tır Cenazesi 29 11/ memis olması bu teshise hak rer kadar çalısacağım» v e bn ngnrda m d e n »1« aluvmahdır. 964 gunu Taksım, Pastor FranCumhurivet 14556 dı. O kadar. hie bir fedakârlıkUn geri kalmıyaBilgle omuzlarda sız hastanesınden alınıp Aksaray Valde camıınde oğle cağıma, büyük Türk milletinin A Bu rapor okunurken bir ara Sanamazını muteakıp Edirnedalet Partisine mensnp bir ferdl dettin Bilgiç salona girmis ve gen* ZAYİ Tuncelinln Plumur llçesln. kapı aıîe kabrı^tanına defneden aldığım Nufus kâğıdımı kaybetolarak millî tarihimiıin vvanı Için omuzlar üzerinde taşınmıştır. KenSAĞLIĞINİ SEVENLEAİN dılecektır tlm Yenlslnl alacajlmdan esklslnln de yemin ederim.» disine salonun büyük çoğunluğu tehukmu yoktur Allah rahmet ej le^ın Raporda bundan sonra özellikle zahürat yapmıjnr. YEGÂNE DOSTU 1 Cumhurivet 14592 Bektas Fırat şunlar belirtilmektedir. Bir delege konnştnrulmnyor 1 Cıımhurlyet 14«00 Milletlerarası anlaşmalarda belirtilen İnsan haklan ve korkusuı " o g r a m üzerine söz alan Kayı yaşama hürriyeti bngünün Türkiye Ozdemiroğlu, programın işçilerle ilsfaln iklimi haline getirilmelidir. 8 l H kısmında danısma kurullan kuAP. aşrrı sağ ve komünizm ce rulması yanında işçinin idareye ortak olmasını istemij ve şunlan söyreyanlarmın karşısuıdadır. A.P. liler kin ve intikam duygu lemiştir: «Türkiyede istihsali arttıracak yol, bir takıın sosyalislerin ian içinde değildir. I Kazım Hikmet propagandası yapmaPROGRAM RAPORU: •i her türlü tahBundan sonra Prof. Aydın Yalçın sı yolu değil, özel teşebbüs yolu yüzde 9«'ı bugün j ta, madeni saprogram komisyonunun hazırladı dur. İKİlerin ğı uzun raporu okumuştur. Rapor A.P. saflanndadır.» , tıhları ve deniz da belirtilen b a a önemli noktalar Söz alan thsan Arılar adında bir ' şunlardır: delege, çok konuştuğu için dinleyi1 A.P. refah devleti kurmak ciler tarafiTnişn alkışlanarak susarznsundadır. turulmuftur. 2 Totaliter ldare isteyen aşırı Ba^gil'e çekilen telgraf MADEN' SUYU cereyanlarla mucadele edilecektır. 3 A.P. lâikliği din aleyhtarlığı Raporlar üzerinde konuşma deolarak anlamamaktadır. vam ederken bir kısım delegelerın 4 A.P. nin hür iktisad düzeni Gökhan Evliyaoğlu i l e Kadri EroCumhunyet 14552 • ne ve özel tesebbüse inancı vardır. gan'm gündem dışı konusma yap}••••••••••••• masını sağlayacak gayretleri Divanca ustalıkla atlatılmıştır. Yıne verilen bir önerge ile «Fahrî Genel Başkanlık» iddiasiyle bu göreve Ali Fuat Başgil'in getirilmesi ısİSTA>ÎBl'L EMNİYET SAND1ĞINDAN: tenmiş v e tüzük gereğince Baskan uosya No. 1959/1241 bu önergeyi oya koymamıştır. Fakat Peyzullah Yavuz İPC. 52 hesap numaralı borç senediyle başka bir önerge oylanarak IsvıçreSandığımız Bakırkoy Şubesınden istıkraz ettiği paraya muye Ali Fuat Basgil'e kongrenın kabıl; Bakırköy, Kartaltepe mahallesi, Hastane karşısı mev«Sevgi ve sempatisini ileten» telkiinde mahallen încirli sokağı, 37 kapı sayılı, 151 ada, 55 pargrafın çekilmesi kabul edilmıştir. sel numaralı seneden apartıman, mahallen garaj olan kârgir apartımanın tamamını Sandığımıza birinci derecede ipotek Cevat Önder, hazırlanan toprak etmişti. Tapu kayıt suretinde işbu gayrimenkul Bakırköy, reformuna karşı olduklarını ve tam Kartaltepe mahallesi, Hastane karşısı mevkimde kâin 151 mânasiyle tanm reformunu gerçekada, 55 parsel ve bilâ kapı numaralı 644.00 M2 miktarında leştireceklerini, topraksıza toprak garajı olan bahçeli kârgir apartıman olup tamamı Feyzullah verilmesinden ayn olarak modern Yavuz adına kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birinci derecede b r ; Şekilde islemek hakkı verileceipotekli bulunduğu beyan edilmiştir. Muhammın raporuna göğini ifade etmiştir. Ömer A n ise, din re işbu gayrimenkulün umum sahası 644.00 M2 dir. Bunun ışlerine önem verilmesini istiyerek 130 00 M2 si üzerinden çatı ortüsü ahsap ıki normal kattan «Alnı secde görmemis» bir parça ibaret kârgır bir apartıman mevcuttur. Apartımanın birinci kumaş saücısmm Diyanet Işleri Baş katında dbrt oda, bır sofa, bır koridor, Iki mutfak, iki WC. kan yardımcılığına geürildiğini idıki hamam, iki teras, ıkinci katında, dört oda, iki sofa, bir dıa etmiştir. mutfak, bir Vf.C, bir hamam, iki balkon vardır. Ayrıea bahÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ çede bır garaj mevcutur. Bma dahıhnde elektrik ve terkos Istınbul Karaköy Ferme/ıecıler 5658 bulunmaktadır. Tel: «1311 4 4 04 86 Borçlular hakkmda yapılan kanuni takıp üzerine 3202 numaralı kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulün tamamı bir buçuk ay muddetle açık arttırmanâncılık: 3313'14584 ya konmuştur. Satış tapu sicıl kaydına gore yapılmaktadır. Arttırmaya gırmek istıyenler bunlan ve herkese açık buluBir kalb krizi sonunda, vefat eden nan tapu sicıl kayıtlarmı tetkik ederek satılığa çıkarılan ışbu opera sanatçısı rejisör Vedat Gurgayrimenklu hakkında her şeyi öğrenmis ad ve telâkki olunur ten'in cenazesi dün Hacıbayram Arttırmaya girmek istıyenler (11625) lıra pey akçesı veya camiinde kılınan öğle namazını mü Merkez teşkılâtımızda çalıştırıimak üzere ınşaat yuk ] Sandıkça kabul edılecek banka teminat mektubu vermesi teakıp kaldınlarak Cebeci Şehıtlısek muhendısi veya mühendisleri almacaktıri icabeder. Birikmiş bütün vergılerle beledıve ve tellâliye rü ğine defnedilmiştir sumu ile varsa vakıf ıcaresi ve tâvız bedeli ıle ıpoteklenn Isteklılerın Genel Müdürlüğümüze müracaatları bıl< terkin harcı borçluya; ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa dırılır. .j şerefiye borcu alıcıya aıttir Satış şartnamesı 7 Aralık 1964 ET VE BALIK KURUŞ.IU \ tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır Bırıncı açık art GENEL MÜDÜRLÜĞÜ \ tırma 25/1/1965 pazartesi giınıi Cağaloğlunda kâın İstanbui Emniyet Sandığmda sat 14 den 15 e kadar yapılacaktır Mu Rizelı Suleyman Ruştu Guven (Basın 20771 A. 12689/14561)1 vakkat ihale yapılması için teklıf edılecek bedelın tercıhen oğlu Mustafa Guven. Alı Guven. ödenmesi icabeden gayrimenlcul mükellefiyetıvle Sandık ala Fatma Arıcı, Emme Fırat \e Hatıee Erkan'ın kardeşleri dış cağmı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksı takdırde son art tabıbi Kâmil Arıcı. oğretmen tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 9/2/1965 salı gunü aynı Mehmet Erkan ve Ali Fırat 'ın yer ve aynı saatte son arttarması yapılacaktır. Bu arttırmada kayın biraderlerı Beyoğlu Pıkgayrimenkul en çok arttıranın üstüne bırakılacaktır Haklan nık Restaurant sahıbi tapu sicilleriyle sabit olmıyan alâkadarlar ve irtıfak hakkı sahiplerınin bu haklann, hususivle faız ve masarıfe dair id HAMDİ GÜVEN dialarını ilân tarihinden itibaren yirmı gün içınde evrakı vefat etmlştir Cenazesi 29 11 1964 pazar gunu ikinuı namazımusbiteleriyle beraber Sandığımıza bildirmediklerı takdırde Sınaî bir müessesenin satış, plâsiye, kayıt ve sevk i§lerinnı muteakıp Beylerbevi Camıınsatış bedelinin paylasmasından hariç kahrlar Daha fazla bilgı de çalıştınlmak üzere memur alınacaktır. Taliplerin refeden ahnıp Kupluce mezarlığına edinmek istiyenlerin 1959/1241 dosya numarasıyle Sandığımız ranslan ile birlikte İstıklâl Caddesi Baro Han kat 7 Topele yazı defnedilecektır. Hukuk Işleri Servisine müracat etmeleri Iü7urriu ilân olunur ile 10 aralık 1964 tarıhine kadar müracaatları. Allah rahmet e> lesın (Basın: 22534 14588) AFLESI Toprak altındaki işçinin cesedi çıkarıldı Demirel ileri fırladı ..... vanaıııın. uuı\ Piyasaya sahte 100 liralık süren şebeke yakalandı Raporlar kabul edilip "Huzur Yemini,, okundu L Kadıköyde bir köşk yandı VEFAT KÂZIM FERLISON I BİNALARINIZIN KIZJLAY Gayrimenkul Satış İlânı Yedaf Gürtan toprağa verildi Mühendis AUnacakUr \ VEFAT Topel toprak endüstrisi Itd $irketi Me m u r A 11 n a c a k •HHMtlHJHİ (Cumhunyet • 1*602)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog