Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHTJRtYET 29 Kasım 1964 = = ALTIN PARMAK Devlet | Tiyatrosu'nda = GOOD//YEAR E\/e TAM UVUVOR (EVCİLİK OYUNU1 = E E E !E S E ^ = = E = E E E = = = E E Adalet Ağaoğlu'nun «Evcilik E Oyunu», Devlet Tiyatrosunun ^ Izmir bölümünden, Ankara C îr çüncü Tiyatro'ya tasındı. Ba Şyan Ağaoğlu, oynnnnda evlilik = müessesesinin çürük yanlarını, ^ cinsel eğitimin bilgisiz ellerden = ötürfi olumsuz sonuçlarını, na ^ mus kavramının körpe kafala = ra itekaka soknlnsundaki tebli ZZ keleri anlatıyor. Devlet Tiyat E rosu dergisindeki tanıtma yazı E sında şöyle diyor A ğ a o | l u : E «Toplumun her bir sorunundan, ^ o toplnmn yapan her bir kisi E tek tek sorumlu. Evcilik Oyu = nn'nda bu tek tek »Orumlnlan = sornnlarivle ortaya getinnek = istedim. O sorumlnlardan biri E de benim. Onun İçin gögtermek E le yetindim. Akıl vermek bana E KAMYON LASTİKLERİ BuUBİ ÖCGU $)$IMİ GÖBDUN MU? EFEEM UAVTC UASIPÛMCA ^ İ KAPALJ DUĞU UALDE BULDU OÜBU TBD BUÛCH UM MOŞGEiCHMİZ..BANA KAMP MU L.AJJ NUSMAZ KABr BEN VEM6 | jçlisie V E KRAUÇE VE. ' ( Şu KOPÇ. ÇASUK J&iDCNER BlTJB BletsiuEU GAÜBA İLE BEN BUBAMİC GELM£ MEÜVOİK E E E E E E = E E E E E E E = = ~ E E E E Ş; ~ K = E E E E E = = E = E E E E = = E düsmez.» Bu «akıl vermek bana dtis = mez» sözünu yadırjıyoruz. = Oyun yazarının, aeyireisini = hele bizim toplumnmuzda vnran, kafasına dank ettiren ~ bir tutumu olması gerektiğine E inanıyoruz. Üstelik «Evcilik O E yunu» türünden oyunlarda, bu E nun basks bir yoln yok gibi. E Şimdi sözu Evcilik Oynnn'nnn = biçimine jretirmenin tam sırası. = Çok sayıda sahne, dörtbes ro = lün tek hir oynncuya ovnatıl ~ ması, gerilimi »ayıflatıvor, bir E fikir piyesinin anlasıtmamafi E tehlikesini dofTinıvor. E SAHNEYE KOYUS ve OYUN E CULAR Ergin Orbev, ivi yo E mmladıfı piyeste, yazann yn karda sözün üettiğimiz knsurla z ; n n ı biraz olsun örtebilirdi. O E ynnun gfirekliliÇini ıa|Iamalıy E * • Çok yanıp sönen ısıklar. ikl E de birde oyunun temposunu ke E E Kazancınızı arttırır Goodyear 3T Naylon kamyon lastikleri • Uzun ömür • Arızasız çalışma • Fazla kilometre • Ağır yükleri rahatça taşıma • Tekrar tekrar sırt geçirme vasıfları ile Size kârlı hizmet sağlar. sip durdu. Oysa kisiler ivi »e ^ killendirilml», yerli yerinde ha ^ reket ettirilmif, blrbirleriyle = yakınlasmaları nzaklasmalan ~ ivi düzenlenmisti. = Evcilik Oynnu'nda genç bir oyuncu toplalafu var. Oytun E Sanal, Gülsen Alnıaçık, Sfiha = Tuna, Mnstafa S'kercioilu. Ra E ik Alnıaçık, Elçin Şanal, Sema E Aybars, Tornris Oçuzalp, Gönül = Peyman, Melibs Ars ve öteki E ler, basanlı bir kadro gptiriyor ~ lar sahneve. Ama önce Park E bekcisinde Siiha Tuna, annede E Elçin Sanal. dört avrı rolünde E Ovtun Sanal'ı övmrlivim. E Seza \ltındaç'ın dekorları = icin, basarılı dem»k kolav de = Bir çok Imalâtçı Naylon lastlk yapar, fakat çelikten sağlam 3T Naylon Iplikll lastikleri yalnız Goodyear imal eder. 6u fotoğrst deneme emnda almmışttr = **'• E E = SONt'C H«i çeken bir va = E zann 1M bicimlendiremediJi bir E E ovunn, De\!et Tivatrosunun E E ?enç sanatçılan elinde sevredi E Ş Iebilir bir damma ee'mis. E Ülkii SÜMER = kat kalöriferi Reklâmcüık 4079 14548 ULMA PROGRESS RAKI ımâl eJen mutehassıs sta aranıyor Mjncaat P K 176 Rakı rumuruna llancılık 37J414571* Dr. Kâmrao $ene) TdKslm âıru>elvıleı tbd 111/5 (AlmdD Hd«tanesl yarıı) Dahlllv» lel. 44 55 14 • rıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİT g ^ EEE E= ^^ = = Z^ = == = = Söyle, ne biliyor? 36 Sıjah elbiseli bir adam, apartmanın kapısında durmuş, içerisini dinlijordu. Ceketinin s a | cebinden o günkü akşam gazetelcrTndeıı birisinın ucu sarknordu. Bıraz sol omuzundaki yaranın verdiŞi ıstıraptan biraz da s a | cebindeki 45 lık o tomatik tabancanın a|ırhğ;ına karsı denge temin etmek istediğınden, hafifçe sola efilmisti. Apartraanın ıçinden en ufak bir ses dahi gelmiyordu. Gazeteyi çok dıkkatli okumustu. The odora Franklin ismini Rıverhead semtindeki bakkal dflkkânlarından birkaçına sorduktan sonra adresi bulmuştu. Su hı/la konusmak, detektif Carellanın kendisi hakkında ne dereceye kadar bilçi sahibi olduğunu öğrenmek istiyordu. Bunu öğrenmesı sarttı. Gazetedeki haberden i> ıce kuskulanmıstı. Merdivenleri tırmanarak Teddy'nin daıresinin önünde durdu. Tekrar içeriyi dinlemeye basladı. tçerisi çok sessizdi.. Ne vapıvordu bu kız içeride?.. Yoksa e\de degil miydi?.. Kapının tokmağını ileri geri bir kaç kere oynattı. Kilitliydi. Birden içeride ayak sesleri isitti. Kapıdan nzaklasmaya çalıstı, fakat çeç kalmıstı. Cebindeki tabancaya el attı. Kapı evvelâ aralandı, sonra ardına kadar açıldı. Karsısında bir genç kız, bayret dolu bakıslaria kendisini süzen siyah saçlı, iri kahve rençi gözlü, güzel bir kız belirdi. Tzerınde beyaz ve ince bir sabahlık var POLİS DUŞMANI ED MCBAİN 1 =E = Devienne isteksiz isteksiz cevaj verdi: « Tabanca ile. Atışta serbest olacaksınız.» « Ne ıaman?> « Bu gun saat üçte.» • Nerede?» • Saint Ouen tribunlerinin arkasında.> Ben tabancada Fregose kadar usta değilim gerçi, ama, ne de olsa oldukça nişancıyım.» « Bu geceki olavların senin üzerinde yaptığı lesir yüzıinden randevu başka zamana bırakılabilir, olmaz mı?» « Sıhhatım cok yerinde, irademe de tamamiyle sahip bulunuyorum. Hiç bir değişiklik yapmayalım. Artık susalım, işte geldik.» ( \rkisı \ar) Z^: EE ^Z == = ^= ^^ I^Z. ^ EE ^= ~~ Jean sordu: • Predalgonde'la niçin düello etmeyecek mişim?» Devienne hayretle mukabele etti: • Nasıl? Sana karşı yaptığı veya yaptırdığı bütün bu işlerden sonra mı? Ba akşamki hâdiseyi onun hazırladığından güphen mi var?» Kesin bbr delil yok, ama olabilir. Çünki benl, doğuşmeden ortadan kaldınnakta menfaati vardı. Duşesle barısmasına tek engel benim. Bu şartlar altında, bu geceki olanlardan evvel niyetli olduğum gibi Eimdi de kendisiyle karşılaşmamak için sebep gdrmüyorum.» Devienne ilâve etti: « Ama o adam senin bahsettiğin bu «erefe lâyık değil.» Bunu soyleyebilir miyim? Görıiyorsun ki hâdiselerin cereyanına uymaktan başka japacak bir şey yok.» Fregose hiçbir şey dememişti. fakat oturduğu koşeden kıpırdayıp duruyordu. Sonunda şoyle dedi: Hampasını nasıl geberttimse markinin de eanını cehenneme gondersem daha münasip olmaz mı?» Hienat gulmeğe başladı. Ah Fregose, dedi, artık seni zaptedemeyeceğiz galiba! Müsterih ol. Mosyo de Predalgonde ne ile döğüşüyor?» Nerede • Ne Z3man REKS: (36 01 12) Ajk HuKADIKÖt A«k ve Para (K. Douglas) YENI IAİ4.SIM (MJ1S1 zunlerl. Sen Vur Ben Kırayım (T. rtJNCA. (Gaziosmanpaşa) 1 Rizmetçl Dedigin Boyle O IŞIK. Gursu) (OskUdar) (36 24 93) lur. (O. Gunşlray). 2 BeY1LU1Z (BeslKtaş) 147 6? 42) Tamirat dolayısiyle kapalı. BEîOĞLU yaz Guvercin (F. Akın) Çılgın SevgUİ (G. Peck) IHYA: C55 10 72) Doner AyARETNA: (44 64 13) Kargalar MELEK (Eyüp) 1 RT na (H. Koçyiğıt) Okulu: Salı harlç Mister Hızlı Yasıyanlar (A. AJışık) ATLAS: (44 08 35) Jerry LeOPERA: (36 08 21) Hızlı tSIANBDL Nato (Komedl) 2 Kader Kapıyı Çaldı (M vis Golf Şampiyonu (J. LeYasıyanlar (A. Işık) AZAK (22B2 46) Kocamın Tema). vıs) OZEN (KaaıKoyı (3o 99 94) ALEMDAH: (22 36 83) AnaNışanlısı ŞIK: (22 35 42 ı Hlzll YaşlEMEK: <44 84 39) Batı Ya Gençlik Rüzgaân (T Şorav). dolu Çocuğu (N. Koksal) BULVAR (2148 92) Kan Hoyanlar (A. Işık) kasının Hıkâyesj (N ÇELIKTAŞ: (53 43 70) AnaAYSU (Karagumruk 2119 17) roz Pazartes) na n ç Wood) dolu Çocuğu (I. Gunay) • YENI (B Koy) (71 68 26) Anadolu Çocuğu DORMEN: (44 97 36) AlamanÜZUNKAYA: (53 41 43) Ba1) Hızlı Yasıyanlar (A ÎUREL: (47 03 94) I) Doner BLTLVAR: (21 35 78) Anadoyadan Bir Yar Gelir Bizlere na Derler Kulhanlı (T. YıIşık). 2) Anadolu Çocuğu Ayna (H Koçyığıt 2) Dışı lu Çocufu (N. Koksal) GENAR Aşk Zlnclrl. ğıt) ( Ş Başıı (23S8 3Z) Orumcek (L Sayar) KUl UP ı S 8as> ı2( /ı « ) YEN1 ISTANBUL (44 52 36> KabaHızlı Yaşıjanlaı (A. Işık) SINEMA 63 Hızlı Yasıyan hat As£ıda INCI: (48 45 95) Sen Vur Anadolu Çocuğu lar (\ Işık) Ben Kırayım (T Gursu) MARMARV (22 38 60) Nü YENI METE (Eyüp): 2155 14 GüLBIZ SÜRÜRİ ENGDJ (36 03 961 Asurun j 3EZZAR KERVAN: (48 04 23) Hızlı YaGünah Bende mi? (M. Nur) SUNAR: renberg Bâkiresı (tstanbuJ nyatroSon Günleri (R T ) sıyanlar (A. Işık) 2. hafta REVK (Pacıhl (21 15 25) 2 Avare Soförün Kısmeü sunda* &esanJı All Destanı KONAK (48 26 Utı 1 MX ve KARACA (44 66 661 Prenses Para ıK Duuır'abj Hazretlerl Komedl RÜYA: (44 84 39) Kahraman ORALOĞLD: (49 «9 35) AJtoKovboy na Mahpusları (Pazartesl, LUKS 144 03 80) HlZll YaLÜZUMLU\ TELEFON ve ADRESLER de Pygmallon (Pazartest h a . çıyanlar (Alışık) rlç her gün 21 30) LEVENT (63 o5 39) AldaKENT OYUNCULARJ (44 97 ran Kacim 'E\at 36 ı f ö c Kurusluk Ooera» LÂLE: (44 35 95) Anadolu ÇoKÜCÜK SAHNE (Ulvl Oraz) 22 9» 39, Haiıcıoğlu 44 29 48, Heybe cuğu (N Koksal) (49 56 52) Gözlemnı Kapaiiada 51 84 02. îstanbul . 21 42 28 SARAY '44 16 56) Gençllğin n m • VaztfemJ Yaparım Istlnye Oeniz 63 60 20 Kadücöy Ilâhları (j. Holıday) 2. llk Yardım 49 30 00, Kan Bankası MT7NIR ÖZKUL (Karaca n hafta 16 08 72, Kartal 53 42 05, Kınalıa i) 5< 94 Bdja&rpa«s Nümune aast« i yatrusunda) (44 66 66) Heı SITE. (47 77 62) Batan G u neo • 38 n 0ü ieynep M m l l i6 30 5( Aişam 18 de Pazartesı ıa 55 39 39, Raml 21 27 11. Üsü^ neş (A Delon) cı SlmTTalan (8»matya) • Ufa50 21.30 da <AsS AşS Aşkı « 36 09 45. Yeşllköy • 73 84 30 (48 67 92) Hızlı YaşıyanŞEHIR «ÎYATKOLARl: lar (A Ahsık) FATIH: (22 0171) Isplnozlar: (48 07 40) Gençhğın Pazartesl nartç her gün 21 riâhları (j Holıday) ÜSKUDAR 8ultaD GellD ve Emnıyet öaocnJı a t3 83 Sl. Bele ÜNAL: (44 93 06) 1 Yumru* Ormanda Ilye ZaDıtan D O » Yagmuru (E.Costantın) O. DemlryuUarı • aayaarpaşa 3b 04 75 KADKÖY: (36 06 82) Içer2 Gangsterın sevgıhsi (R dekiler (Hergun 21 de, pajirked 22 30 79, Denlzyollan Taylor) zar 15.30 da) 49 18 90 (TatU günlen 44 02 07) ZAFER (44 93 06) AffetmırEPEBAŞl. (44 21 57) Tupuaîrraıv. «ıınıınOSO (Patih) Jl 42 25 yen Kadın (H. Koçyığıt) Şenlı Hatları • 44 42 33 I aava ?oltu (her gün 21 de) Macbeth Bakırkoy 71 64 «6, Beyoğlu 44 46 44, S Intıkam Alevı (A lş»fe> (Opera) Salı. Perşemdbe lan • Bllet Sau$ı 44 47 90 uanışma • Burgai.aa • S) 82 03 BUytlKsa» • YEK1 AR (44 28 51) Kaniı Cumartea 21 de 44 02 96. Bara Aıanı • 73 82 40 51 60 81 QubuKJU 88 00 01 • «0, Mabet (R r ) ?ENİ KOMEDİ1440409ı 73 84 40. YENI ATLAS: (48 65 02) AnaErenkö? • 55 20 4S Hallç Dent» Dolap Beyglrt. 21 de. dolu Çocuuj (N Koksal) Tartulte Salı Çarsamb» YENI MELEK (44 42 89) hariç beı «çün 16 30 Batan Guneş (A Delon) dı. Si\ah saçları sırılsıklamdı. Banyodan kahm?» = çıkmıstı muhakkak. Kızın şaşkın DakıslaAdam, elindeki otomatik tabancavı rı, >üzü ile elindeki tabanca arasında dosanki oldiırücü bir silâh, bir c i n a y e t âleti = lasıp duruyordu. Ağzı birkaç defa açılıp değil de bir o\uncakmıs gibi tutuyordu. = kapandı, fakat, ses çıkarmadı. Sonra bir«Ne o!du sana..? Neden cevap vermi den kapıyı kapamak için âni bir hareket \orsun..? Çok mu korktun'.'» ^ ^ >apmak istedi. Fakat, sivah elbiseli adam Teddv, ellerini dudaklarına göturdü ondan evvel davranarak ayafını kapının ve sonra çaresizlik ifade eden bir hare arasına soktu ve kapanmak üzere olan ket vaptı kapıvı kapattı. Kilitledi ve odanın ortası«Neee?» ^ ^ na doğru birkaç adım attıktan sonra T e d d v , aynı hareketi tekrarladı. = : «Theodora Franklin sensin de$il mi?» d h e «Bırak n u m a r a y ı , dilin t u t u l a c a k k a sordu: dar d a k o r k m a d ı n ya?» ^ = Teddv basını salladı. Korkmus, delı T e d d y . a y n ı h a r e k e t i bir daha tekrar= set içiııde kalmıstı. Doktorun tarifi uzcrıladı. B u defa basını d a iKi y a n a sallıya ~ ~ ne polis ressamlarının çizdiği resimlerı rak konasamadığını anlatmaya çalıstı. A gazetelerde ve tele\izyonda uörmüstu. dam, genç kızın hareketlerini merakla iz ^ ^ Hayır, yanılmıyordn... Karsısındaki adam liyordu. Z^Z Steve'in aradığı adamdı... POLIS D t S «Hay Allah» diye mırıldandı. «Demek ^ MAN'I karsısındaydı. dilsizsin?» Sonra gülmeye basladı. Odanın ^ ^ Siyah elbiseli adam elindeki tabancaiçini âsabi bir kahkaha doldurdu. Bir ta 1 ^ : nın namlusunu yere indirerek, «Seninle raftan da «Basıma bu da mı çelecckti. biraz ge\ezelik etmeye geldim» dedi. Çıka çıka karsıma bir dilsiz çıktı» diye ^ = Adanıın tavırları kaba defeildi. Temiz sövlenivordu. Kahkahası ya\as yavaş ke ^ ^ «üzlu, hattâ yakısıklı bir adamdı da... Ne sildı \e birden Teddy'ye «Sakın bana nu ' ~ ~ den polislere düsman olmustu..? Neden ınara yapmıyasın» dive bağırdı. oldürüvordu..? Teddv basını çaresizlik içinde iki ya ^ ^ Teddy'nin durmadan kendisini incelena salladı. Bir taraftan da sabahlığımn :^Z mekte olduğunu ve cevap vermediğini açık göğsünü kapatmak için vakasını çe çoren adam «Söylediğimi isitmedin mi?» kistirip duruvordu. ^ ^ dive bağırdı. «Seninle birsz konusmamız Adamm dudaklarında garip bir tebes ^ ^ lâzım.» süm belirdi ve genç kıza doğru ilerliye ~~~ Teddy basını salladı. Adanıın «ö\ lerek «Bu da fena degil, sen ne baçırabi. ^ ^ diklerinin bepsini dudaklarının harekelirsin. ne telefon edebilirsin. değil mi? ^ ^ tinden anlıyordu. Fakat... Michır «PV \ anamazsın...» dedi. "~^ «Senin polis sevgilin neler biliyor ha< Arkası var) ~ ~ ~ * I "~ Sİ!î©«?a!ar : Tivatrolar: AYSE İLE ALİ ISTAN3UI RADYO ANKARA IS SAATLER! Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren • Vapur • Uçak 7 30 Açıllş Kısa haberler Oj'uıı havaları 7 45 Hafil muzlk 8 00 Haberler 8 15 Tatll sabahı melodllerl 8 40 Şarkılar ve turkuler 9 00 Sevllen şarklcllar 9 15 Turk müzlğl dlnleylcl lsteklerl 9 45 Şanlı sayfalar 10 00 Haflf Batı müzlgl dinleytcl lsteklen 10 30 Blzl dlnler mlslnlz 0 10 40 Pazaı skeçl 1100 İstanbul Beledıjesı KonserTatuarı konserlnln naklen yaymı 13 00 Haberler 13 10 Şarkılar 13 30 Reklâmlar geçıd 14 30 Turküler 14 45 Orhaı Avş&r orkestrası 15 00 Şarkılar 15.20 Dans müzlğl 15 45 Beşlktas Fenerbahçe milli llg maçınm 2 devreslnln naklen yayını 16 45 Dlskotekten seçmeler 17 15 Yenı sesler 17 30 Kısa llânlar ve Hafif muzik 18 00 Reklâmlar geçldl 19 00 Haberler Günluk olaylar 19 30 Kısa llânlar . Hafif muzik 19 40 Şarkılar 20 00 Radyo yaylı sazlar gnıpu 20 15 Piyanlst Samson François 20 30 Beraber şarkılar 21 00 Eşref Şefiğin sohbeti 21 15 Şerif Yuzbaşıoğlu orkestrası 21 40 Şarkılar 22 00 Reklâmlar geçidl 22 30 Radyo promenad orkestrası 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Slzln llçn 23 30 Çeşltll müzik 24 00 Kısa haberler Kapanış İSTANBUL İL RADYOSU 17 58 Açüıs 18 00 Dansa çağrı 18 30 Cazseverln saatl 19 00 Melodtler ulkeslnde gezl 19.30 Sonat saatl 20 00 Salon orkestralan ile otuz daklka 20 30 Flaklar a n s ı n d» 2100 Oeoe konseri 22 30 mözlk 24 00 Kajnnı; 6 27 Açılış 6 30 Gunaydm 7 30 Tatll sabahımn şarkıları 8 00 Haberler 8 10 Hava raporu 3 15 Pazar sabahı içın muzik 8 45 Şarkılardan blr demet 9 15 Kadın ve tatıl 9 30 Isteklerinlz mikrofouda 10 00 Atlı karınca 10 15 Mediğinize gore 10 45 Blzl dınler mısiniz' 10 55 Haftanın skeçl II 25 Pazar konseri 12 00 DUkotemlzden seçmeler 12 25 Kuçuk lan!ar 12 30 Yurttan sesler L O Haberler 13 10 Hava raporu TO 13 15 Eyfelden muzik 13 40 Şarkılar 14 00 Erol Pekcan caz foplulugu 14 15 Reklâm programı.irı 15 00 Kara Kuvvetleri armonl muzlkası 15 25 Sarkılar 15 45 Dllek kutusu 16 45 Spor ve mu7ik n 13 Şarkılar 17 30 Ocak haşı 18 00 Spor sayfası 1815 Reklâm programları 19 00 Haber' " 19 25 Hava raporu 19 30 üykudan once 19 55 Küçuk tlânlar 20 00 Kıbns İçin 20 10 Şarkılaı 20 30 Kuçük konser 20 55 Küçük llânlar 2100 Çeşltll mü^lk 2130 Şarküar Turkuler 22 15 Muzik dünyası 22 45 Haberler 22 55 Hava raponı 23 00 Sollstler, orkestralar ve melodıler 24 00 Kapanış ANKARA IL RVDYOSU 16 57 Açılış 17 00 Rlcky Nelson "oyluyor 17 20 Dans muziği 18 15 Blr senfoni 19 00 Haftanın «ollstl 19 30 Çeşltll melodiler 20 00 Oda müzlgi 20 20 Pazar konserl 21 00 Mozalk 22 00 Dans müzlgi 23 00 Kapanış Vergi borcumu mektuplara fazla pul yapıştırarak ödüyorum.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog