Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Kasun 1964 CLIVUJllKIkKT SAHlFfc, BEŞ ^•••••••••••••^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ • • • •^ • • B ^ ^ ^ ^ V ^ H H • • • ^• • • ^^^^^^^B ^^^^^^^H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^K^^m ^^^^^^^M ^^^M^^B ^^^H^V^^ ^^^^^B^H V^B^^^^B ^ ^ M ^ «»»»»»»S ^PBft»»»»»»»»»»} ~^H111111V ^^^^^^^H • I I Hayatın sırrı Anadolunun ücra köşelerinde gizli Dünyanın gelecek nesilleri için uzun yaşamanın sırrını bulmak maksadı ve Türkiyeden gönderilen kan numuneleri Amerikada özel laboratuarlarda inceleniyor Suha Beller adında bir ilim adamunız bu yaz Anadolunun ücra köşelerine kadar giderek yaşlı köylülerden aldığı kan nümunelerini gelecek nesillerin ömürlerini uzatabilmek için çalışmakta olan Amerikan Kızühaç lâboratuarlarına göndennlştir. Kan numuneleri, 100 yaşında ve daha yaşh kimselerden alınmıştır. Bunlarm arasında, 130 yaşında, hattâ 170 yaşında olduklarını ıddıa edenler bile bulunmaktadır. Suha Beller, «Kanda oyle bir faktör arıyoruz ki, uzun omrun sırrını bize ifşa edebilsın» demektedir. Bu faktorun, kanları alınan ve nümune olarak gönderilen kım «elerde mevcut olduğu tesbıt edilecek olması, ve aynı faktorun hep sindt bulunduğu anlaşıhrsa, o zaman, uzun yaşamanın sırrı keşfedilmis demektir. Bunun neticesınds, »«ırlar sonra, insan ömrü, rabatça 170 «eneye yukselebılır. Hâlen, insan ömru, peşıtli ılâçlarla, 20 sene kadar uzatılabilmektedir! getedir. Fakat bu durum kanda genel bir faktör tesbit edüdıği takdırde daha sağlam temellere dayanacaktır. Uzun yaşamanın, muhitten ve hayat şartlarından ziyade, ırsi olduğu muşahede edılmektedır. Üç yıl evv^hne kadar îstanbulda, kımya muhendıslıği asıstanı o larak çalışmakta olan, Suha Beller, uzun yaşamanın sırlarını aıastırmak için bu yolda gayretler sar fetmeye azmetmıştır. Bu sahadakı çalışmalarına başlamak ıçın, doktor olması icabettiğinden, Tıbbiyeye girmış bulunan Suha Beüer'in, Amerıka Üniversitesinden fen doktorası vardır. Hâlen tıp talebesı olarak, dördüncü senesini dolduran, Suha Beller, doktor çıkar çıkmaz, hayatını jeriatrikse vakfedeceğini söylemektedir. Suha Beller'in bildirdiğİM gör«, Anadoluda, rastladığı en yaşh kimse, 135 cıvarındadır. Türk ilim adamının arastırmalar yaptığı bolgeler, ekseriyetle, Anadolunun üera köşeleridir. arasınds Buralarda, yaşlılar arasında bir ^^^^B 11111 U&CLL ÛCLJPZ&X\ nnıımmmıımmıımmımMfiifmımiHimHHiınHmıııııış istenilince pekâlâ oluyor ( İ Dilin zenginleştiği yer «Siyah Paltolular» Paşa sözii uzattır | İ mamış Lüzumsuz vaftizler Haftanın (yabancı) fıkrası | | İstenilince pekâlâ oluyor yer alan, üç güzel haber: 1 Elâzığ'a ba?h Agın llçesinin hiç bir köyü oknlsuz de|ilmiş. Ve halkın yüzde 96 u okuma vazma biliyormuş. 2 Konya'nın Avsar köyü hslkı, aralannda anlaşarak, ormanlarını kurtarmak için, kıl keçisi nesliııin kökünü knrntmaya karar vermisler. Bu karar icabı olarak da, bir gdnde, o cinsten 2 bin keçiyi kesip kavurma yapmıslar. 3 Bir baska ilçede de (yazık ki, ismini nnnttum) nzun zamandır, hiç bir suç işlenmediğinden, cezaevi bombos dnrnyormuş. Evet, böyledir Türkiyemiz. Bir tarafta hiç mektebi olmıyan köyler, bir tarafta mektepsiz hiç bir köyü bulnnmıyan ilçeler. Bir tarafta «ya keçiye af, ya ormana msf» diye dayatan köylüler, bir tarafta keçiyi tamamiyle ortadan kaldırmaya kararlı köylüler. Bir tarafta, içi adam almıyan, kapısına kadar dolu, cezaevli ilçeler, bir tarafts boşuboşuna müşteri (!) bekleyen cezaevleri. Ve, bnnlann hepsi Türkiyede oluyor. Hani, gazetelerde çıkan, bn üç küçük h»berin, geli? yerleri yazılmasa, insan kendini t*veç, veys, Isviçrede zannedeeek. Drmek, iyi niyet olnnca... *** > Türkçe. tam Türkçe, Türkçe, daha Haliı Türkçe diye, etrafında öz en fazlakoparıöz kıyamet lan bir dâvamız var ya, bunun klme bakımlardan, tnBizim Türkiyemiz, bir çokiçinde, gazetelerde haftır. Bakın size, hafta lendirildt, hattâ sınırlara mayınlar gömüldü. Anlaşılıyor ki ,yine olmadı, ve olmnyor. O halde (sanki simdi değilmiş gibi yapıp) bn isin yakasını bırakmalı. Zaten, Siirtlinin sırtındaki paltolar, büyük şehirlerimizin ana caddelerindeki husnsî (!) dükkânlarda, ayan beyan, satılıp duruyor. öyle ya, nasıl olsa, sorumsuzu istedifini alıyor, sornmlnsu baş çeviriyor. Üstünde durup ufrasmak neye?. *** L de anket yapmaya çalışan, Suha Beller, aldığı cevaplardan, muay yen bir netıceye varamamıştır. Meselâ, 120 yaşında olduğunu soylıyen bır kadın, taze sut, yumurta ve .çkmek yıyerek bu yaşa geldığı nı ıddıa etmıştır. Bır diğerı de, keçi sutü içtığınden uzun yaş>adı ğını anlatmaya çahşmıstır. Bır yaşlı adam ise, sabah akşam rakı içerek uzun yaşamanın sırrını bulduğunu ilerı surmuştur. Bazıları da. ağızlarına içki ve sigara koymadıklarından oturu, yuz yaşını geçebildıklenni soylemişlerdır. Hepsinın hafızalarının yerınde ol duğunu ve mantıklı konuşabıldıklerini anlatan Suha Beller, bunların bilhassa, mazıyi daha iyi hatır ladıklannı ispat etmektedir. Hemen hmen hepsi, yakın geçmışı hatırlamakta, guçlıik çekmektedirler. Suha Bell«rin incelemelerinin ve deneylerinin neticeleri, yakında, Amerikada yayınlanan, ilml araaştırmalar mecmuasında ilk defa olarak umuml efkâra açıklanacakdir. ^ H B M Paşa sözü uzattırmamış oknyncumuz Celâl özaraydın'ın (Demir • îşletmelerinden) gönderdiği Karabük'ten Çelikbiraz dedikodn yapalım. Asmektuba uyarak, Anadolunun nzun ömürlü ihtiyarlanndan birisi... I ü m ^aııııııım ^aaHHiiıM ^aaHHiılM ^aaHHllıM ^aaHHllK ^ ^ ^ ^ ^ B ^aaülııllH f^aaHHllH ^aaHlllH ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B^^^V v^aalılllM ^aaHHllM ^aaHHllB ^aaıHıılıB ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ B MSBHHB ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ M ^mma^m ^^^^^•t ^ ^ ^ ^ B ^^^^^aJl S A N A Y İ LEKSI PARLAK GALVANİZLİ BAKIRLI OKSİTLİ PARLAK = Dilin zenginleştiği yer L İ M İ T E DŞ T İ . Yenl inşa ettiği 4000 m 1 !ik fabrika binası içersinde kurduğu modern teslslerde memleketlmizde ilk defa olarak imal edeceği 1,5 mil!m«treden en Ince kuturlara kadar bütün demlr tel çeçltlerinl Aralık ayı başından itibaren piyasaya arzedeceğini Iftiharla bildirir. *^^^W. DEMİR TEL ÇEŞİTLERİMİZ 1949 SenesinJen beri Madeni Mensucat Sanayiinde memleketimizde önderlik eden ELEKSİN SANAYİ, eskiden olduğu gibi, Madeni Mensucatın bütün çejitlerinin ( E L E K , KALBUR, DOLAP ve SİNEK TELLERİ) imalatına devam elmeMedir. ELEKSİN SANAYİİ MAMULÂTI BU MARKAYI TAŞIR DİSTRİBÜTÖRLER: ELEKSİN PAZARr M. Cahit Uluözyurt ve Ortağı Koll. Şti. İstanbul Tahtakale, Balkapan Sok. No. 23 Tel: 22 2213 ve 2214 90 SULBEK TİCARET LTD. ŞTİ. İstanbul Galata Kürekçiler No. 44 Gullaç han No. 11 Tel: 4419 72 FABRİKA : ELEKSİN SANAYİ LTD. ŞTİ. İstanbul, Aksaray Topkapı Londra Atfaltı Çırpıci S. 12 Tel: 213519 Telg: ELEKSİN • İSTANBUL Hâncıük: 3692/14579 yaradıjını, zannederim, kolay kolay tahmin edemezsiniz. Meğer, gazetelerdeki, klminin bnlmaca, kiminin bilmece dediği, kelime oynnlannı tertipleyen arkadaslanmızm isine yanyormnş. Anlatayım: Geçenlerde hastanede iken, ean nkıntısından, bnnlann bir taneslni halledeyim dedim. A... A bir de baktım, tarifler Arapça olnnca, bnlacağınız kelime Türkçe, tersine, tarifler Türkçe olunca. beyaı bosluklara dlıdiginiz harflerden, bnnun Arapçası çıkıyor. Mfselâ, tarifinde «vasıta» diyor, ynkarısı «araç>, tarifinde «tecrübe» diyor, ynkann «denemeı, tarifinde «saha», yukansı <alan>, tarifinde «roâbet» yukansı «tapınak».. ve hep böyle. Hattâ «aksi sada» filân gibi terkipler bile var. Tersine de misaller: Üzme = Eza, müstecir = kiracı, tefrik = ayırma gibi. Hattâ, bir de «takı» diye bir sey vardı ki, bnnnn ne oldn£unu anlayamadığımdan, karsılıgım bnlamadım. «Takı» da ne ola? ve gazeteyi bıraktım. Evet, çesit çeslt kelimeler, hiç olmazs» bn işi kolaylaştırıyormnş. Sıkışınca aydnrnverir8in, olnr biter. Amma, hem altını, hem n«tünfl bilmek lâsum. tkisini bilmiyen oknyncular, boşnboşnna ngrasmasınlar, halledemezier. Nitekim, bir noktaya geldim, ben de «takı» oldnm! *** hnda, anlayanlar için, yalnız dedikodu değil bn. Efendim, GİMA (Gıda ve Ihtiyaç Maddeleri T.A.Ş.) Karabük'te bir sube açmış. Hem daha temiz, hem daha iyi, hem daha ncnz mal satıyor. Halk, gayet tabiî olarak, bn magazaya rağbet etmeye başlamıs. Mevcut eski dükkânlar, hemen hemen, «inek avlar bir dnruma düsmüşler. E, o esnaf da, eli böğründe, otnrup duraeak degil ya. Aralannda toplanmışlar. Bir heyet knnnnslar, ve Ankaraya, Basbakana (Tarabbl, koskoca Basbakana ne meseleler götürülmüyor!) göndermişler. Heyetin niyeti Baçbakana dert yanmak. Pek mnhtemel olarak, ve bermntad, «kanun»n« rekabet» diyecek, «bizler mahvoldnk» diyecek, «iflâs ediyontz, verji ödeyetniyeceğiz» diyecek, filân... Falan... Girmiş de heyet Başbakanın ' yanına. tlk hosbeşten sonra biri söz almış, ve başlamıs: Bizim Karabük'te GÎMA bir şube açtı... Bereket versin, lâfın hemen bnracığında, lırmet Paşa atılmış: Aman çok iyi. Pek memnnn oldnm, demls, hepiniz elbirliği yapın da GtMA'yı yas«tın!. Bnnun üzerine söyleyecek pek bir şey bnlamıyan heyet, bn sefer gahiden eli böğründe, Karabük'e döner. **# içinde, iki oldn da, Sonadıhaftayolcn nçağı önemli hâdise kişibüyük gazetelere geçti. Birincisi, bir Amerikan düstü, 3040 öldü. Lüzumsuz vaftizler ....v« 1965 te RÜMESTELIE» = «Siyah Paltolular» = J>u «Siyah Paltolular» belki, ilk bakışta ak= O hnıza gelebilecegl gibi «Mesin Ceketlller» ~ yahut, «Gri Gömlekliler» kabilinden, AvrupaE da Ingiltereye kadar (evet Ingiltereye kadar) = moda olan, ve ikide bir, Steyi beriyi parçalaSE yan dejenere bir gençliğin alâmeti değil. S «Siyab Paltolular» bizim burada, Siirt'te. E Her sene, bu mevsimde oldugn gibi, orada yine ~ türemişler. Bir takım adamlar, Snriyeden ve S Iraktan, kaçak olarak ynrda soktnklan siyah ZZ ceket ve paltoları, sırtlanna iistüste geçiriyor, jj= ve sokak sokak dolasarak bnnlan satıyorlarE mış. Fiatları bile belli: Palto 8090 llra, ceketE ler de 2530 lira arasında. S Sonra da, bnnun adı, kaçakçılık. Resmî, hn= susi herkesin gözü önünde yapılan bir alısve= ris kaçakçılık olur mu? Olsaydı, elbette, bir = Allahın knln çıkar, adama «nereden aldın? NaÇ sıl getirdin?» diye sorardı. E Halbnki, beri yanda, hudnt karakollan takE viye edildi. kanundaki ceza maddeleri siddet Ikincisi, bir casusu sandık içinde kaçırmaya çalışırlarken, hem sandık, hem de Mısırlı diplomatlar yakalandı. Roma hava meydanından lâf etmek istiyorum. Bu iki hâdise münasebetiyie, bütün dünya radyolan, ajanslan, gazeteleri hep «riumiçino» diye bir hava alanından bahsettiler. Oysa, Roma nçak istasyonunnn adı «Finmiçino» defiUiıımiçino, tıpkı bizim Ytşilköy gibi, o civara adını yaymıs bir kasaba. ttalyanlar, bn yeni hava meydamna «Leonardo da Vinoi» ismini verdiler. Verdiler ama, herkes yine oraya, «Fiumiçino» deyip geçiyor. Biz de böyle yapıyoruz da, oradan aklıma geldi. Taksim gezisini bırak, tnönü eezisi de. Dolmabahçe stadyomunn çevir, Mithatpaşa stadyomn de. Ne çıkar bundan?. Halk bildi^ini okudnktan sonra .. *** Haftanın (yabancı) fıkrası yakınlarda, Çörçil, bn Hükümetl, bn90 yaşına basıyor. tngiltere vesile ile, isten çekilmiş fakat nnntnlmaz, devlet adamı şerefine, büyük bir gece merasiml (gala) tertipliyor. Dünyanın her tarafından devlet başkanlan, hükümet başkanlan. sefir süferâ, velhasıl bir sürü sahsiyet dâvetli. Geçen gün bir dostu Çörçil'e: Bn kadar büyük ve tanınmış bir kalabaIıgın sizi tebrik etmesi, elbette, hoşnnnza gidiyordnr, demis. Elbette, diye cevap vermiş ihtîyar kurt, fakat size bir şey söyleyeyim: Eğer, yaş günümü kntlamak yerine, beni asmaya götürüyor olsalardı, hiç süphesiz, en azından, üç misli daha kalabahk gelirdi. (Noir et Blanc) Gayrimenkul Satıt İlânı V I G U R Ö 1STANİİUL UOKLZUNCL İCKA MEMURLUĞUNDAN: 964/375 Fatih Hocaüveys mahalleisinin Amele sokağmda eski 49, yeni 93 kapı, 444 pafta, 2055 ada ve 17 parsel sayılı 10854 M2. miktarında arsanm şüyuunun izalesi suretıyle satümasına karar verilmiştir. Tapu kaydında, üzerindeki gecekondu Hüseyin Sıvacıoğlu tarafından yapılmış ve bu binaya ait bahçe duvan 16 parselde olduğu ışareti mevcuttur. GAYRİMENKULÜN EVSAFI: Gayrimenkul Amele sokağında 6 kapı sayılı gecekondu yanmdaki ve kapı numarasız gecekondu bulunan arsadır. Vatan caddesindeki Lunapark karşısından, Akdeniz caddesine Ririldiğınde soldaki ilk sokak Amele sokak oolup bu sokağın sağuıdaki ikinci parsel 17 sayılı parseldir. Amele sokağma cephesi 10 m. dir. Bu eenişlik 8 m. derinliğe kadar devam ettikten sonra bir djş yaparak 5 m. genişlikte 14.50 m. ye kadar uzanmaktadır. Üzerinde 14 m2. saha üzerine inşa edilmiş tek gözlü, çatısı alafranga kiremit ile örtülü bir gecekondu ile bu gecekonduya ait bir W.C. ve yanyana 4 adet kömürlük mevcuttur İMAR DUBUMU: Boş arsa için verilen imar krokisine gore, bina derinliği krokide görüldüğü gıbi, arka bahçe mesafesi 3.00 m. çatı meyli talimatnamenin 134135 maddelerine gore, saçak parapet civan gibi, inşaat nizamı bitişik olarak 12.50 m. yüksekliğinde inşaat yapmıya müsaadeli olup, yer program dışında ve iskân sahasındadır. KTSTVÎETİ: Yalınız arsanın muhammen kıymeb (81.000) seksenbirbin liradır. İlk açık artırmanm 22/1/1965 cuma gunu taat 1415 de İstanbul Sultanahmette Adliye Saraymda satış mahallinde yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 7/1/ 1965 gününden itibaren dairede açıktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıymetin % 7,5 nispetinde pey veya Millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklanru, hususile faiz ve masrafa dair olan iddıalarını işbu ilân tarihinden on beş gun içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bıldirmeleri satış bedelinin paylaştınlmasından hariç kalırlar. Gosterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağınldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmazsa en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak üzere artırma on gün daha temdit ve onuncu 1/2/1965 pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak artırmada, bedeli paraya çevirme ve paralann paylaştırılması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya venlen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırmaya çıkardıp en çok artırana ihale edileceği ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunacağı ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin 964/375 dosya No. sile memuriyetimize müracaatları ılân olunur. İst 9. cu İera M. Süleyman Şenel rıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııı Bayanlar! Saçlarınız için ' lllllh" Teleks Personeli Ahnacakfır PTT İstanbul Bölge Basmiidiirlüğüiiden Milletlerarası teleks servisimizin tstanbul pozısyonunda vazife görmek üzere İngilizce veya Fransızca lisanlarından birisi ile kısa zamanda ınkişaf edebılecek derecede telem yazabilen üç Operatör veya Operatns mukavele ile alınacaktır. Kendilerine kabiliyet ve liyakatlenne göre ayda brüt 1100. TL. sına kadar ücret verilecektır Alınacak elemanlann en az Orta okul veya muadili tahsıl görmüş, 18 yaşmı ikmal etmiş (Erkekler için muvazzai askerliğini yapmış) ve Memurm Kanununun 4 maddesinde yazılı diğer vasıflan haiz olmaları lâzımdır Gereken evsafı haiz isteklilerın denenmelen yapılmak üzere en geç 8. Aralık 1964 tarihine kadar sahserı veya dilekçe ile Başmüd'irlügümüze müracaatları ılân olunur (Basın 20904/14560) LU ZlRA: En modern saç modellerıni yapmanıza imkân verır. Saçlarınızı yajlamadan muhaftzs •dar. Kolaylıkla tamizlanir Yadekleri mevcuttur llâncüık: 3249/14583 Madem ki alacaksınız EN İYİSİNİ ALINİZL. PİKAPLARINDAN USTUN PİKAP YOKTUR Mükemmel bir kumaşa has bütün hususiyetleri bir araya toplıyan yegâne eerj ALTINYILDIZ'ın Vigurö Serj kumaşıdırJ Yeni Serj kostüm ısmarlarker kumajın markasına bilhassa dikkat ediniz.' ALTIISYILDIZ'ın imal ettiği seri bagkadır.' Otomatik OTOSLİM modeli (Jenei Satıcılan: GRÜNBERG TİCARET A. Ş. Kızapasa Yokuşu, Milâs Han, Tel.: 22 48 27 BURLA BİRADERLER ve Şsı Galata. Bankalar Caddesı, 1>l İ C 2251»/U«8).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog