Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

29 Kasnn 1964 CUMHDKÎYET 8AHİFEÜÇ t Stanleyville'de katledilen Wilson'ın VVashington ziyaretini beklerken beyazların sayısı 97 ye çıktı ATO'nun gelecekteki nükleer siyaseti üzerinde çıkan anlaşmazlık, ittifakın bütünlüğünü tehdit eden bir niteliğe bürünmüştür. Anlaşmazlığın giderilmesindeki güclük, aranan çözüm yolunun, ilk bakışta ; birbiriyle bağdaştırılması imkânsız | gibi görünen iki zıt unsuru ihtiva I etmesi zaruretinden doğuyor : j 1 Nükleer silâhlann dataa faz ! ls yayılmasının önlenmesi. 2 NATO'nun Avrupalı üyelerine de nükleer silâhlar üzerinde söz bakkı verilmesi. Anlaşmazlığın esasını, yetki me•elesi teşkil ediyor. Yani nükleer fiiâbların tetiğinde kimlerin parmafı bulunacak? Yetki mesclesinin temelinde de, güvensizlik yatmaktadır: Avrupalılar, bir harb vnknnnda VVashington'un, Amerikan şehirlerini kurtarmak düşüncesiyle nükleer silâhları kendileri nğrnna kullanmaktan çekineceğinden, hiç değilse tereddütle zaman kaybedeceğinden korkmaktadırlar. Amerikalı misyoner Dr. Carlson'un cesedi (ön plânda), Stlanlcyville'de, Lumumbacı âsilerin katlettikleri Amerikan siyaseti, nükleer silâhdiğer beyazlarla birlikte görülüyor. lann mutlaka Başkanın kontrolü altında bulunınası ilkesi üzerine Leopolciville 28, (a.a. A.P. Radyolar) otnrtnlmuştur. Dolayısiyle \VasKırk beş parçalanmış cesedin daha bulunmasıyla Kongoda katledildikleri bilihington, yetki meselesinde kıskanç nen beyazların sayısı #7 ye yükselmiştir. Mültecilerin teyid edilemiyen haberlerine davranmakta, kurnlacak bir XAiçin daima veto hakkı aramaktadır. bulunuJmaktadır. Ayrıca, misyoner ve tüccarlardan müteşekkil 300 kişilik bir beyaz Avrnpahlar ise, veto hakkının A grupuıı da elân âsilerin idaresi altındaki topıaklarda yaşadığı bildirilmektedir. merikan tekelinin devamı anlamıBelçikalı paraşütçüler, Stanley nı taşıyacağını belirtmekte ve nükkaynaktan öğrenildiğine göre, âsiSudan güney eyaleti komiseri leer silâhlann kullanılmasına ek ville'den ayrılmağa hazırlandıklan lerin Stanleyvillede bıraktığı mal Ahmet Hasan, «Kongo Halk Cumseriyetle karar verilmesinde ısrar sırada, gayet iyi teşkilâtlandınldık ları anlaşılan Lumumbacı âsiler, zeme arasında Komünist Çin yapı huriyeti» Cumhurbaşkanı Gbenye lan maktadırlar. ile âsi Başbakan Gaston Souialofişkence çeken şehrin, hava alanma şı silâhlar bulunmuştur. Şimdi bütün dikkatler, tngiltere taarruz etmişlerdir. Aynı kaynak, Stanleyvillenin ge nun Sudana sığındıklanm söyienin sosyalist Başbakanı Wi!son'ın, Bir kaç yüz kişilik âsi kuvveti ri alınışı sırasında da, bazı «C 130» miştir. Başkan Johnson'la görüşmek üze ni Belçikalı paraşütçülerle hükü Amerikan nakliye uçaklarının, KıAhmet Hasan, âsi liderlere, Gen« re önümüzdeki ay başında V a met kuvvetleri geri püskürtmüşler zıl Çin yapısı ağır makineli ateşiy ral Olenga ve Mulele'nin refakat Vs hington'a yapacagı ziyarete çevril dir. le yaralandıklarını ileri sürmüş ettiklerir.i, ayrıca son 24 saat içinmiştir. Herkes, çözüm yoluna açıKongo ulusal ordusuna yakın bir tür." de, Stanleyville bölgesinden gelen lan kapının anahtarının Wilson'da çok sayıda Kongolu âsinin de Subnlunduğu ümidini taşıyor. dana sığındığını sözlerine eklemiştir. H'ilson, NATO'yu eıkmazdan kur tarması beklenen sihirli formülüSudana geçen Kungoluların, 300 Birleşmiş Milletler 28, (a.a. A.P. Radyolar kilometrelik bir mesafeyi aştıkları nü gizli tutmaktadır ve ilk olarak Birleşmiş Milletlerdeki 33 üyeli Afrika Grapu, son Kongo olaylan anlaşılmaktadır. Johnson'a açıklıyacaktır. Fakat anlaşıldığına göre, diplomatik çevre üzerine Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmak için bütün hazırlıklerde «Atlantik Nükleer Kuvveti» ları tamamlamış fakat, harekete geçmeden önce Afrika Birliği Teşkiadı verilen formül. kabataslak şöy lâtı Kongo özel Komitesine danışmaya karar vermiştir. Afrika Grupu Başkanı Adebo, Afrika Birliği Teşkilâtının kararlarına uygun bir şeledlr : kilde hareket etmek istediklerini açıklamıştır. Atlantik Nükleer Kuvveti, AmeKongoya paraşütçü birliklerinin rikanın nükleer kuvvetinin bir kıeçiliklere sopalar, taşlar ve kar top indirilmesini protesto eden Afrimı ile, tnçilterenin cıhz ve Franları atmışlar, camları kırmışlar ve kalı ve Asyalı öğrenciler bugün sanın henüz cenin halindeki nükduvarlara Batı aleyhtarı cümleler Moskovada kısa fakat şiddetli bir leer kuvvetlerinin bir araya gelyazmışlardır. nümaviş yaparak Moskovadaki Amesiyle kurulacaktır. Her üç ülke Adis Ababadaki üniversite öğren merikan ve Belçika Elçiliklerine de, Atlantik Nükleer Kuvvetine cileri de Belçika ve Amerikanın saldırarak iki binayı da hasara uğtahsis ettikleri nükleer kuvvetleri Stanleyville'e müdahalelerini proratmışlardır. testo etmek üzere bu gün nümaviş millî ihtiyaçlan için kullanamıya500 ile 1.000 kadar öğrenci, Rus yapmışlardır. caklardır. Atlantik Nükleer KnvPolisinin kordonunu yararak Elveti Kumandanlıjında Amerika Lumumba'nın fotoğrafları ile emheş, tngiltere ile Fransa ikişer, nöperyalizmi takbih eden .pankartlar taşıyan 400 e yakın öğrenci evvelâ betleşe görev alacak diğer iki NAsokaklarda dolaşmışlar daha sonra TO üyesi de, birer oya sahip buluBelçika ve Amerika Büyükelçilik ', nacaklardır. Bcivlece 11 oydan be' ! sinin sahibi Amerika. doğrudan Jakarta 28, (AP) Endonezya, lerine girmişlerdir. dojruya değilse bile, Avrupalı or memleketteki bütün İngiliz i$ yertaklardan herhangi birini ikna su lerine el konduğunu resmen açıkretiyle Atlantik Nükleer Kuvveti lamıştır. Bugün yayınlanan resmi nin tetiğine basabilecektir. Avrupa ; bir karamameye göre bu iş yerleri lılar da. aralarında ittifak ettikle •doğrudan doğruya meıkezi hüküHelsinki, 28 (a.a.) Değerli piri takdirde, Amerikanın muhalefe • metin emrine verilecekür. ! Fakat Endonezyanm Ingilizlere yanistimiz İdil Biret 15 Kasım tatine rağmen, tetiğe basmak imkâherhangi bir tazminat verip vermi rihindenberi ikişer gün ara ile Finnına kavuşmuş olacaklardır. yeceği belli değüdir. Buradaki landiyanın başlıca şehirlerinde büDe GauIIe'ün savunuculuğunu bütün İngiliz iş yerleri sene başın yük bir ilgi ile karşılanan konseryaptığı esit söz hakkı, Wilson'ın da «iktisadi sabotajı önlemek» ve ler vermektedir. formülünün felsefesini teşkil et «istihsali korumak' Sanatçı 30 Kasım akşamı Helsüımaksatlarıyla mektedir. Ancak Wilson formülü, hükümet kontroluna tâbi tutul kide büyük konser salonunda bir ' Amerikanın, nükleer silâhlann muştur. konser ve 29 Kasım akşamı televiz mutlaka Başkanın kontrolü altınLondranın desteklediği Malaysia yonda bir resital verdikten sonra • \ da hulunmasını öngören gelenek Federasyonu aleyhtarı kampanya Finlandiyadan ayrılacaktır. Basında çıkan övücü eleştirmeler • sel ilkeden fedakârlık yapmasını nın açılmasını müteakip memleketgerektirmektedir. Washington'un teki bütün İngiliz iş yerlerine hü de «ünlü Alman piyanisti Kempf'in bu fedakârlığı göze almamasının kümet el koymağa başlamıştır. Bu İdil Biret'e neden küçük Türk muanlaşılıyor», «Türk kaıarname, bu hareket£ cizesi dediği yegâne alternatifi şudur: NATO' günkü sanatı Biret'le övünebilir» gibi ifanun parçalanması ve büyük Avru meşru bir veçhe vermektedir. deler yer almaktadır. i palı üyelerin kendi nükleer knvTahran taksi şoförleri vetlerini eelistirmeleri veya knrFüreya Koral Prag'da I greve başladı malan tehlikesi... seramik sergisi açtı ! Kayhan SAGLAMER Tahran 28, (a.a.) Tahran taksi şoförleri, İranda üç gün önce Prag 28, (a.a.) Tanınrmş seramik benzin fiyatlarma yüzde yüz ora sanatçısı Füreya Koral'ın 15 ekim taBir Amerikan askerî nında yapılan zammı protesto ama rihinde Prag'da açtığı seraınil^ sergisi cıyla bu sabahtan itibaren greve Çek sanat çevrelerinde olumlu yankılar uçağı düştü yapmıştır. başlarmşlardır. «Lidova Demokracie» gazetesi sergi Anchorage (Alaska) 28, (a.a.) \ Taksi ücretlerine yüzde 33 orahakkında şunları yazmaktadır: «GösteAmerikan deniz kuvvetlerine ait i nında zam yapılmış olmasına rağrilen eserler arasında süsleyici duvar bir devriye uçağı bugün Aancho imen şoförler, bu yeni tarife yüzün panoları büyük etki yapıyor. Füreya rage'm 600 kilometre yakınmda, dü ( den müşteri bulamadıklarını ileri cilâ tekniğine fevkalâde hâkim. Bu serşere parçalanmıştır. 12 kişilik mü sürmektedirler. gi Prag'lı sanat severler için yüksek rettebattan 11 i ölmüştür. 12 inci Tahranda diğer taşıt araçları nor artistik seviyede bir gösteri olduğu kadar. seramik sanatçılarımıza da teknik şahıs kayıptır. ! mal şekilde çalışmaktadır. niteiikte bazı yeni fikirler veriyor.» »• • •• • * • » • • » < * • • • • • • • •• » • • » • •• •• • •• >• • • • • • • • » > «.Vecerni Praha» gazetesi de şöyle demektedir: cFüreya Praglı sanatseverle' rin yabancısı değildir. Bu sergi bize • ı Füreya'nın sanat bilgisir> derinleştirdiğini eösteriyor ve aynı zamanda çağdas Türk seramik sanatının eğilimleri hakkında fikirler veriyor.» • Büyük bir elektrik sanayii firmasının mümessilliği, • Fransız beşizlerden İzmir Bürosu için Almancs lisanma vakıf bir steno daktilo sokreter arıyor. İlgilüerin P.K. 481 İzmir adbiri daha öldü resine yazı ile müracaatları veya İzmir 38619, İstanbul Paris 28. (a.a.) Fransız beşiz49 34 10 numaralara telefon etmeleri rica olunur. lerinden, Dominique bugün ölmüş' tür. Bu suretle beşizlerden üçü haj Faal 10594/14569 vatta kalmıstır. Asi liderler Sudan'a sığındılar TO nükleer kuvvetinde kendisi \ göre, Stanleyville'in kuzeydoğusundaki YVamba şehrinde de 45 beyaz daha öldürülmüş Mıskovada Amerikan Sefarefi taşlandı Endonezyodaki !ngiliz iş yerlerine el kondu İdil Biret Finlandiyada konserler veriyor İşittiğim zaman kulaklarnna ma» Viyana, 28 (AP) Moskonamadığım, hâlâda inanmak istemediğim bir olayı sonradan derinliğiva ile Pekin arasındaki anne doğru tahlil ettikçe, yavaj yaval laşmazlıfı görüşmek iizere şuuruma sindirmeğe başladun. NeKomünist Çin, Romanya ve den olmasın, dedim; bu kadarına Arnavutluk liderleri arasınyine şükür, dedim; bundan fenası da bir konferans yapılması da olur, dedim; beterin beteri rar, için hazırlıkların Arnavutdedim, daha buna benzer bir sürü luk başşehri Tiran'da ilerleteselli verici sözler buldum, kendimekte oldnğn bildirilmiştir. mi aldatmağa çalıştmı. Bükreş Radyosu, Prezidiyum üye En sonunda, üzüm üzüme baka lerinden Dumitru Coliu başkanlıbaka kararır hikmetinde karar kılğında bir Romanya Hükümet ve dım da içim rahat etti. Komünist Partisi delegasyonunun Aile matinesi adı verilen, yalnıl Arnavutluk Şefi Enver Hoca ve kadmlara mahsus bir konserde, dinBaşbakan Mehmet Şehu ile dostaleyieiler kalabalığı, beklenildiği ne bir görüşme yaptığını bildirmiş halde gözükmeyen bir kadm ses artir. Coliu, Romanya Komünist Partistinin yerine sahneye bir erkek tisinin en ileri gelen nazariyecile Saygondaki kanlı sokak mımayişleriııde Güney Vietnamlı öğrenciler, sanatkârlar topluluğu çıküğını göyere yıktıkları silâhsız bir askeri tehdit ediyorlar rindendir. rünce, bu ijte hiç kabahatleri olmayan bu zavallılan şiş* yağmuruKomünist Çin Başbakan Yardımna tutmuş. cısı Li HsienNien başkanhğında Etmeyin, eylemeyin, ayıptır, siz« bir Kızıl Çin Heyetinin de Tiranda yakışmaz filân gibi «beylik» uyarolduğu bildirilmiştir. Zahiren bu maları da dinlememişler, isi daha heyetler Arnavutluğun millî bayazıtmı^lar. ramı münasebetiyle Tiranda bulun Olayı bir çok cephesiyle ele almaktadırlar. mak mümkün. Adı aile matinesi olBatılı diplomatik haberlere göre. duğu için, nezih olması gereken bir Romanya Heyeti. Kızıl Çin Heyehanım dinleyiciler kalabalığımn öfti ile bir görüşme yapmıştır. ArnaWashington 28, (A.P. a.a.) kesini sahneye şişe firlatmakla bevutluk millî bayramında bir Doğu Amerikan Senatosu Dış Mönasebetler Komisyonu üyelerinden biri, lirtmesinin ne dereceye kadar yakıAvrupa memleketi olarak yalnız Amerikanın Saygon Büyükelçisi Maxweü Taylor'u tenkidle, onun re şık alan bir tepki olabileceği akla ilk gelen roaldir. Romanya temsil edilecektir. Anla muavini Alexis Johnson'un azledilmelerini istemiştir. Bu ilk sual gibi, bunun etrafmdm şıldığına göre Moskovayı takip eOregon Demokrat Senatörü Wayyer alacak daha bagka mül&hazaden memleketler senlikleri boykot ne Morse, Taylor'u hükümet içinde Amerikanın, Kongre tarafından : etmektedirler. bir harb kışkırtıcısı olarak vasıf harb ilân edilmeden, Kuzey Viet | ların da cevapsız kalacağı muhaklandırmış, ve propagandasını yay nam, Laos veya herhangi bir yerde j kaktır. «v ı lanaırmış ve propaganaasını yayn Olayı, uzun uzun düçündükçe şUR o m a O p e r a s iBütün grev m a k v harbe sokmak için Amerika bombardımanlar yapması tecarüz '| uruma sindirmeğe başladığım keyn d a İtalyada fazla e Amerikayı Vietnamda daha hareketleri olacaktır. Roma 28. (AP) İ fiyetine gelince, onu da içte bu üki opera ve konser salonları me ! ya dönmüş olduğunu söylemiştir. | Amerikan halkının Johnson ida züm üzüme baka baka kararır somurlannın üç günlük bir greve baş ! Senatör, komisyonda yaptığı koresine; Güney Doğu Asyada Ame j ziyle izah edebileceğım. lamaları üzerine. bugün Roma Ope j nuşmada şöyle demiştir: rikanın evlâtlarının boğazlannusıDünya çok büyük, ama yirmind rasındaki mevsimi açıç temsili ya ! «Taylor devamlı olarak Amerikanın durdnrnlması gerektiğini açık asır yarısmdan sonrası, bir bakışta pılamamıştır. da tutulmalıdır. Muavini Aleıis ça belirtmesinin zamanı gelmiştir.» ;dünyanın dört bucağını bir anda 57 arahk için kararlaştırılmiî o i Johnson da onunla beraber geri görmek imkânını sağlıyor. Bu dört İkinci defa bombardıraan lan ikinci bir grev de Milâno'daki çağırılmalıdır. Bu iki elçi Güney La Scala Operasmm açıhşını gecik Vietnam'da iç istikrarı sağlamak Kuzey Vietnam, Amerikan do bucakta olup bittiği görülen geyler tirecektir. hususunda tam bir başarısızlıga uğ nanmasına bağlı dört savaş gemi I de, görüş zaviyesine ve görenin teramışlar, buna karsılık Amerikanın sinin dün Kuzey Vietnam kıyüann ! lâkkisine göre, ya parmağı, bir kabir numaralı kuklası olan General dakl bir köyü bombaladığıru ileri rış açık kalan ağızda bırakacak kaHan'ın başında bulunduğu harbi sürmektedir. Hanoy, üç gün içinde i dar acaip, ya da omuz silkip geI DOĞUM yaymak istiyen askeri teşekküllerle ikinci defa olarak Amerikan gemi l ç«cek derecede olaganlaşmı? işler. Dünyanın en medenî memleketleSABRİTE NAİM birlik olmuşlardır. lerini Kuzey Vietnam topraklannı rinin, Fransanm, İngilterenin, AmeBEKİTOĞLU Taylor'un Senato Dış Münasebet bombalamakla suçlamaktadır. Amerikanın, Almanyanın baskentlerinOğulları ALP'ln do&umunu ler Komisyonunda yaptığı §on ko rikan gemilerinin HaTin ve dolayla de, kadınlı erkekli kalabalıklann, akraba ve dostlnnn» nuşma bana şu kanaati vermiştir rını 15 dakika kadar bombalayıp müjdeler. geri çekildiklerinl söyliyen Hanoy ancak bir tımarhane sakinlerine yaId, Taylor, harb ilân etmeden harAnkara 28.11.1964 sırasında kışacak divaneliklere kalkıjtıkların» bi yaymak istiyen Amerikanın as radyosu bombardıman yaşlı bir kadının yaralandığını bil görüyoruı. keri ve Dışişleri Bakanlığı harb kıs Musikinin, bu patırdı dünyasında, dirmiştir. kırtıcüanrun lideridir. 14«01 Cumhuriyet Slçüye Turulmuî, davullu zumalı, yamyamca ahenklerden ibaret hala geldiği medeniyet topluluklarmda, genç kızların, bu sözde müzikle cezbeye S*lip, artist diye taptıklan kimselerin bastıklan çimenlerde otladıklarını görüyoruz. Adı gencc çıkmı? koca bebeklerin, neredeyM memedeki çocuklannı da kucaklannda tajıyıp gelecek yaşta kızlann, aslında gunarıklıktan baska bir fey olmadığı hald», galiba onların yerine kendimiz utanarak kollektif cofkunluk adını verdiğimiz bir züppece taşkmlık içinde, en lük» lokallerde an azgın hareketlere giriîtiklerini, ortahğı talan ettikl»rini ifitiyorut En akıllısı lincirde bağlı bir beftriyetin bu marifetlerinden bazı serpintilerin biıe de sıçrayacagı muhakkaktı. Hanımlar matinesinde mhneyi ?ife yağmuruna tutanlar, galiba •zaman sana uymazsa, sen zamana uy> nasihatını tatbik etti ler. Ama «zaman» da şişe atmağa gelinoeye kadar uyulacak daha nic» övünülecek yem'likler var, değil mi? Hamdi VAROĞLU Komünist Çin, Romanya, Arnavutluk Konferansı Üzüm Hznme... flmerika ve Güney Yietnam Morse, Taylor'u savaş kışkırtıcılığıyla suçladı VEFAT DlvrlkU Esseylt Hacı Hamdl Kf. torunu T» merhum H»remeyn1 Muhteremeyn payelllllerlnden, Mekke K&dın, Şam Mollası Esseylt, Elhac Hasan Talb Ef. İle Nurlye Ülfet Hanımın büyük oğlu, Nsdlde Gökdogan'ın e«l, (TeTflk), Süheyl, Pertev n Mukbll Gökdogan'ın babası; Nadlye Te Nüzhet Gökdoğanın kayınbftb»m; Cem, Can, Gülruh Te Oönül Ookdogan İle Türk&n ve Kudret Oündüzgören'ln dedesl Emekli Topçn Albıy AHMET HİKMET GÖKDOĞAN (Hlkmet Üsküdaj) 3« Kksım M perçembe günü, 85 yasındik, Bursads vefat etmlştlr. Nk*ı, 37 Kasım 64 günü kadlrblllr Bursalüar, dostlan Te sevgüls! Mehmetclk hueuru İle Te ukerl merulmle, P.narbaçındakl ebedl l»tlr»hatgâhına tevdl edilmlçtlr. Büyük Allah nhmetim esirgemestn. (Basın: 22559) 14596 ALMANCA BILEN BAYAN SEKRETER ARANIYOR Elhamra ISTANBUL TIYATROSUj | Yarın Akşatndan itibaren!! ACAR FILM GENE IFTİHARLA SüNUYOR ÜSTAD ESAT MAHMUT KARAKVKT Romanını yazdı. ACAR FİLM DİLE GETİRDİ VE BİR ŞAHESER DAHA YARATTI. apartman ıresı TURKiYE $ J ZIRDELİLER [ Komedi 3 perde! Reklâmcıhk 446S14594 İlân tüiyoruz. iUdia edijoruz SON TREN Acar Filmin GENÇLİK RÜZGÂRI filminden sonra büyük bir başansı dahadır. TAMER YİĞİT NERİMAN KÖKSAL ve HÜLYA KOÇYİĞİT SON TREN FİLİMİNE SİZLERİ ISKARLA DÂVET EDER. Diğer oynıyanlar: tlvi LRAZ Reha YURDAKLL Hüseyin BARADAN Sanıi HAZİNSES Necdet TOSUN Muammer GÖZALAN İsmail VAROL Cevat KURTULUŞ. YARIN'DAN İTİBAREN Beyoğlu : LÂLE Aksaray BULVAR : Beyoğlu : Kurtuluş : Beşiktaş : GÜREL Küçükyalı : İHYA ŞAN YENİ ATLAS 2 ARALIK ÇARŞAMBADAN İTİBAREN Balat: MİLLÎ SİNEMAİARINDA ÇOK YAKINDA Bakırköy : YENİ Kartal : UZUNKAYA Balıkesir: ŞEHİR Zonguldak: ZEVK Karabük: SİTE Eskişehir: MARMARA ve BÜYÜK Tekirdağ: ŞAN Edirne: MAARİF ve ACAR FİLMLE çalışan bütün sinemalarda. SENARYO VE REJİ: Nejat SAYDAM Kameıa: Melih SERTESEN. nâacılık: 3726/14581 İstanbulda... Feneryolunda... İŞ Bankası İkramiye Sitesinde 6 0 Apartman Dairesi: Bugüne kadar yapılan ikramiye çekilislerinin en büyüğü olan Dev Çekiliş'te îş Bankasının dağıttığı Apartman Daireleri yaz ve kıs zevkle oturacağınız hayalinizdeki aile yuvasıdır. Bu çekiliste 60 Apartman Öairesinden başka, 5 talihli yiizer.bin lira, 5 talihli ellişer bin lira, 10 talihli yirmibeşer bin lira, 50 talihli beşer bin lira, 1000 talihli biner lira kazanacaklardır. Ayrıca 35 000 talihliye de para ikramiyeleri dağıtılacaktır. Dev Çekiliş[teki Ikramiyelerin tutarı tam 7 MÎLYON liradır. SAĞLIĞ1NI SEVENLERİN YEGÂNE OOSTU BANKASI PARANIZIN... İSTİKBALİNİZİN EMNİYETİOİR Faal r* 1Û566/1İ5M KIZILAY MADEN SUYU Cumhurivet 14551
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog