Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

Cad. No: M Parmakkap» Beyoğlu Tel: 49 36 83 SEVIL MAĞAZASI Baylar Jyl gtyinmeniz içln, ea nâdlde İntlllı Kuponlarını, ttlna ile seçilmis, en kaltte11 y«rÜ lcumajlan en üstün blr konlekalyon ve sık lıgımzı tamamlıyacak (Vakkar) erkek ayakkabılarını mağazamızda bulabileeekslnlı nlı 41. yıl sayı 14487 umhuriyet KURUCT7SU: TTJNUS NADf Telgraf v e m e k t u p adresi: C t r u h u r i y e t î s t a n b u l Posta K u t u s u : t s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Eski Şiirimizin UslalaM ^ \ IRADYO K9UŞMA1ARI) Vunas Emreden îfchya Kemale kadar U ö «nJfl Tflrk şairfcıin hayat hikâyesi v» en seçmte şlirlerL Refik Ahı^tet SeWngil Yeni çıkü BGtftn Idtapçllnİı arayuıı* Poate Be ödcBKİİ oltrslı da gonderiBr. Pazar 29 Kasım 1964 ATLAS KİTABEVt ADAYLAR DÜN SÖZ DÜELLOSÜ YAPTI: Bilgiç: Refah vadelti HERKESE SÖZ HAKKI, HERKESE REFAH PAYI. B U N U GERÇEKLEŞTİBMEYE ÇALIŞACAĞIM. GENEL B A Ş K A N SEÇİLMESEM DAHİ B A NA VERECEĞİNİZ HER TÜRLÜ GÖBEVİ SEVE SE\ 7 E Y A P A C A Ğ I M . # # m KARAR SİZ DELEGELERİNDİR. Arıburun: Plâna çattı PLÂNA. KÖY BAKANLIĞINA ÇATTI, LÂİKLİK KONUSUNA DEĞİNEREK MÂNEVİ YÖNDEN K U V VETLENİRSEK BÜNYEMİZ S A Ğ LAM OLüR, DEDİ. ARIBURITN DAHA SONRA KOMÜNİZME H Ü CUM ETTİ V E İLGİYLE DİNLENDİ. Demirel: Açıklama yaplı II TALÂT ASAL 1900 delegeyi idare edi.\or HAKKIN TÖRESİ OLAN YÜKSEK VİCDANINIZA HİTAP EDİYORUM VE İKİ HUSUSU AÇIKLIYORUM: A B E N MASON DEĞİLİM. 0 BEX. SABAH KAHVALT1SINA KUR'ANI KERİM OKUMADAN Oğ ğ TURMIYAN BİR AİLEDENİM. Bilgiç yine omuzlarda taşmdi DEMIREL İLERİ FIRLADI AMM» Â.P. SECİLİYOR DemireVin kanusmast fazla aiktşlandt. ANKARA, Cumhuriyet Bürosu BÜYÜK KONGRE• SİNİN, ikinci çünü ; lider adaylannın «SÖZ DÜELLOSUYLA» geçmiştir. Bu düelloda Süleyman Demirelin daha fazla alkış topladıçı görülmüştür. Kurultayda delegeler temel mesele ler raporunun kabulünden sonra «HUZUR» yemini etmiştir. Bu yeminin gayesi A.P. üyelerinin tutmaları gereken yolu göstermektir. Üç lider adayı seçim konuşmasında şöyle demişlerdir: ARIBURUN : Mânevl yönden kuvvetlenirsek, bünyemiz sağlam olur. BİLGÎÇ : Herkese söz hakkı, herkese refah payı. Bunu gerçekleştirmeye çalışâcağım. DEMİREL : Ben Mason dejilim ve sabah kavhaltısma Kur'anı Kerim okumadan oturmayan bir ailenin (ocnğnynm. 4.P. LİDERİ MELEN'E GÖRE DURGUNLUĞA EVET, BÜTÇE AÇIĞINA HflYIR Maliye Bakanî, 1965 bütçesi hakkında açıklama yaptı M aliye Bakanı Ferit Melen, 1965 bütçesinin ana hatlannı açıklamış ve «Durgunluğa evet, bütçe açığına hayır» demiştir. Melen, yeni bütçenln özelliklertni şu noktalarda toplamıştır: O 1 % s M A L ' YDJ BÜTÇESİ HABCAMALAR1: CARİ GİDERLER: 7 milyar 834 mllyon YATIRIMLAR: 3 milyar 922 milyon. SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFEH GİDERLERİ: 3 milyar 549 mllyon. TOPLAM: 15 milyar 351 milyon llra» dır. ^ p Geçen yıla nazaran yüzde 9,5 ora» nında 1 milyar 330 milyon liralık bl» artıs vardır. 0 Cari giderler toplamında artı; oU mıyacağı ilkesi kabul edildiğuıden, ancak yıl içinde çıkan Masraf Kanııııları ve Silâhlı Kuvvetlerin akaryakıt ödeneği gibi hayati önem taşıyan îhtiyaç. lar için ödenek ayrılmıştır. , O BÜTÇENİN GELİRLERt İSE ŞÖYLEDİR: NORMAL : 11.632.000.000 ÖZEL : 2.182.000.000 TECİL OLUNACAK DIŞ ŞORÇ : 500.000.000 Ankara, 28 Eğer bugün, birbiKATMA BÜTÇE : 736.000.000 rinı çatlatırcasına çarpan eller yaİSTIKRAZ : 300.000.000 rınkı pazar günü de aynı duygu v e TOPLAM : 15.351.000.000 heyecan ile sandık başına gelip o 0 Karşılık paralarda geçen yıla nadelikten içeri aynı hava içinde zaran 260 milyon liralık bir noksanlık zarflan bırakırsa Süleyman Demevcuttur. Melen, 1964 aygulamamirel'in A.P. Genel Başkanlığına sından doğan sonuca göre daha ger« I çekçi olarak yapılan hesaplardan aonra seçüdiğini şimdiden kabullenmek I bu rakamın bütçeye alındığını söyle«* gerekir. Eğer ölçü, o alkışlar, o mistir. «yaşa, varol» lar ise, Demirel bir Irticalen konuçan ve fazla alkış A.P. Genel Başkan adayları kongrenin ikinci gününde söz diiellosu yapmışlardır. Alfabe sırasında yapıl ^ J 1964 te 215 milyon dolarlık dış borfl «Genel Başkan» dır. Tereddütsüz... toplayınca coşan Bilgiç sözlerine, ması kararlaştırılan konuşmalarda Arıburun kongre ye geç geldiği için önce Bilgiç'e soz verilmiftir. Bilgiç taksidi ödenecektir. Bunun 6070 mllYok eğer şakırdayan avuçların Demirel I yon dolan muhtemelen E.M.A. tarafm1946 yılından beri bu dâvaya hiz irticalen 25 dakika süren fconuşmasına el hareketleriyle renk vermeye çaiışmıştır. İkinci aday lçinden kalbe v e sinirlere, hattâ dan konsolide edilecektir. Bu maksatl» met etmekte olduğunu v e bu kaise bu konujmayı biraz da dalgın izlemiştir. beyne kadar giden tesir bir «vefa bütçe gelirleri arasına 500 milyon lirademeye bazı mertebeleri aşmak sulık bir kalem konulmuştur. Buna benborcu» mahiyetini ahr v e bir oy retiyle geldiğini söylemiş ve «A.P.' zer bir rakam geçen yıl bütçelerind» sandığına bu kanaldan giderse Genin vüçudu, şahısların fikirleri debulunmamaktaydı. nel Başkan hanesinin karşısına ğil, kıvmetli arkadaslanmızın bilO 1964 Mali yılı bütçesi, 159 milyoa pekâlâ Bilgiç adı da yazılabilir. gi ve fikirleri ile ortaya çıkmıstır. liralık Istikraıın dışında karjılık paHem «gün doğmadan neler doğar» Hiçbir zaman şahıslann kuTveti raların iyi Işlemeyişinden dolayı 5M gözünü unutmamak gerekir. Yarın yoktnr» demiştir. milyon ve gelir hedeflerindeki ekslkllk•abahtan itibaren cehennemî bir Bilgiç. A.P.'nin işçi haklannı diten dolayı 500 milvon lira olmak fize»ürat alacak olan «biiyük maraton» re toplam olarak 1 milyar liralık blr ğer partilerden daha fazla savunun sonucunu, yine de bugüne baCEHENNEMDEN KURTULUŞ Belçikah paraşütçülerin Stan duğunu. emeğe yardımcı olduklaaçık vermiştir. Bu açık, carl harcamalarda yapılan yüzde 10 oranındaki mee karak kestirmeye kalkışmamak en leyville'deki Lumumbacı âsilerin ellerinde bulunan rehineleri kurtar rını ve hiçbir zaman da sermayeye I buri tasarrut ile hütçenin kendl kenazından ihtiyath bir hareket ola mak amaeiyle giriştikleri hareicât devam etmektedir. Âsilerin şimdiye düşman olmadıklarını ifade etmiş' dine yaptığı tasamtfla kapanacaktır. cak. Ya «geceler gebedir» sözü? O kadar katlettikleri beyazların sayısı, dün 97 y e yükselmiştir. Resimde, tir. 1 Ancak. ic istikraıa gidilecektir. otel kulisleri, o apartman toplan âsilerin elinden kurtarılan bir Belçikah kadm ve kız görülüyor. Bilgiç'ten sonra Arıburun kürVr ^ ] Ş borçların tecili konusunda bir tıları?.. Alkış, alkış. kulis, kulis... süye bir dosya ile çıkmıstır. Arıbu, ön anlaşmaya varılmışsa da bu konuda Kprmakarısık bir rüya.. Demirel... run zaman zaman, hazırladığı metı kesin bir sonuca ulaşılmadığı takdirde Bilgiç... Bilgiç... Demirel... Genel ni okumakta güçlük çektiği için ! yıl sonunda carî harcamalarda mecburt Başkan... Başkan... Başbakan... irticalen konuşmuştur. Plâna, Köy kısıntıya gidilecektir. Cape Kennedy 28 (A.P. a.a. Radyolar) Bakanhğına ve eğitim sistemine * * * 1965 BÜTÇESİNİN M Ü F yılı sonundan önce Birleşik Amerikanın Merih gezegenini çatmı? ve komünizme hücum etmisREDATI İLE İLGİLİ CET A.P. büyük kongresinin ikinci gü keşfetmek için son şansı olan Mariner4 adındaki elektrotir. VEL 7. SAYFADADIR. nünde büyük özellik, şüphesiz «Baş nik uzay araştırma aracı bugün Türkiye saatiyle 16.22 de kanlık imtihanı» idi. Bur.a bazılaatılmıştır rı «Başbakanlık imtihanı» da dediHer şey yolunda gittiği takdirde Tezahürat arasmda kürsüye geler. Bir bakıma doğru.. Adaylar, Mariner4, 15 temmuz 1965 t e Merih len Demirel sadece ana meselelere o kısmen namlı politikacılar nasıl gezeğeninin 13.840 kilometre yakıdeğineceğini, yoksa memleket mebir heyecan rüzgârının önünde tir nından geçecek ve tarihte ilk defa seleleri üzerinde günlerce konuştir titreşiyorlardı. Bir görseniz. olarak dünyaya, radyo i l e bu gema yapılabileceğini ifadeyle kendiO koskoca makamın eteklerinden zegen hakkında bilgiler gönderesinden evvel konuşan adaylarm (Arkası Sa. 7, Sii 6 da) «vatansever ve liyakatli» kimseler cektir. 150 milyon millik bir mesaBulgaristan Hükümeti, Türkiye olduğunu söylemiş, sözlerine şöyle feden dünyaya bir tek resmin gön^ ' I I 11 I 11 ile daha yakın komşuluk münase devam etmiştir: derilmesi dokuz saat sürecektir. betieri istemekte ve ikili münase•Türkiye'nin umraıı. medeniyet ve Resimler, hâlen en kuvvetli telesbetlerin geliştirilmesini arzulamak huzur meşalesinin taşınması hizmekoplarla alınan resimlerden 50 mistadır. tine talibim. Son 18 yıl içinde bir li daha büyük olacaktır. llgilüer Bulgaristanın Ankara Büyükelçi Genel Başkanlık için birden fazla bu resimlerden Merih'in «kanallar» sinin, Başbakan İsmet inönüye aday olnıaktadır. İyi bir emsal vergibi bazı esrarengiz taraflannın dün akşam yaptığı ziyarette de bu meğe mecburıız.» Adalet Partisıııdeki Başkanlık savaşı, görünüşe göre, difer konuaydmlığa çıkanlabileceğini söylekonuların e l e alındığı, aynı çevreİktidara çatan Demirel, AP'nin ları eziyor ve koııgre âdeta Başkan seçimi için yapılmış gibi bir mişlerdir. lerce ifade edilmektedir. Elçinin, şimdiye kadar gerici, Atatürk düşübnanda, 7 den 70 e kadar çalınıanzara gösteriyor. İnönüye dünkü ziyareti sırasmda, manı gibi türlü ithamlara maruz Bilginler Mariner4 te bulunan şan 30 binden fazla Türk işçisi Bulgaristan Başbakanından, Bulgar kaldığını, partinin taşa tutulduğu138.000 parçanın altı ay müddetle var... Hepsi de Mardinden gelFilhakıka bu hastalık diğer büyük kitle partisi olan Halk Partihükümetinin bu yoldaki arzularını nu ve kanun devleti ülkesinde aşiÇocuklar küfecilik hiç aksamadan çalışması gerektiği miş bunlar... siııde de yok değildir. Muhalefet devrindeki kurultaylarda bile, belirten bir şifahi mesaj getirdiği ! ret ülkesi hükümlerinin tatbik eERKİN yapar.. Büyükler, vücudunun kuvve ni belirtmektedirlegaliba 1956 daıı sonraki bir kurultav hariç, toplantı daha çok ı?ii belirtilmektedir. dild ni söylemiştir. Brüksel'e gidiyor tine göre; kimi buzhanede çalışır, = = Parti Meclisi seçimleri üzerinde teksif edilmiş idi. Hele son €t «Ordu ile halkı karşı karMünasebetlerin geliştirilmesi kokimi yük taşıyor!.. Bir ailenin bükurultavda komisvon raporlarının nasıl dinlendiğini ve partişıya görmek istiyenlerin nusundaki karşıhkh arzular özel ! tün ferdi para kazanıyor, Beyrut ye yön verecek konuların nasıl hafife alındı|ını hep biliriz.sonu hüsrandir. Ordu ve likle, ticaret, hudutlar, turizm ko ' ve civardaki şehirlerde... nuları etrafında toplanmakta ve halk birbirine bağlıdır. İktidar kenYaşama şartlarını iyileştirmek. A.P. kongresı bugün kendine lider aramakla meşgul. Bu heyecan çeki düzen vereceği yerHükümetimiz, 1925 ikamet andlaş dine köylerinde birkaç karış toprak ve içinde komisyonların hazırladıkları raporlar yıldırım hıziyle siyasi düzene yardıracı oması hükümleri gereğince serbest de. başını sokacak bir kulübe sahibi okunup geçmekte ve üzerinde tartışma dahi yapılmamaktadır. lacağı yerde, siyasî kavga göçmen meselesinin halledilmesini olmak için gurbete çıkar bu kimAslıııda bu. deleçeleriıı meseleleri bilmemesinden çok, daha istiyor ve buna sonuna istemektedir. seier, her gün bir arada olmalarıönceki yorumumuzda belirtmefe çahştığımız gibi, meseleleritı Adapazarı, 2% Karasu Belekadar devam edecektir.» J f na rağmen. yurt hasreti çekiyorAnkara, 28 (Cumhuriyet Bürosu) diye Meclid aldıgı blr kararla, nasıl olsa seçilecek liderler veya Genel tdare KuruHarı taraKonuşmaların tamamlanması üze Dışişleri Bakanı Feridun Cemal lar... 27 Mayıı devrimini miiteakıp fından takip ve halledüeceei inaııcına dayanıyor. Meselâ ilk rine Başkan Asal divanca alınan ka Erkin 1 Aralıkta Brükselde yapılaİki çocuk «Güneİ!, «İnkilâp» ve c27 Mayıs» Ve pasaportsuz, üç devletin sıgün yapılan rapor üzerindeki tenkidleri okuduğumuz zaman rarları açıklamıştır. Buna göre, Ge cak Ortak Pazar Dışişleri Bakanla30 binden ikisi adları verilen caddelerin Isimlerlnırlarmı aşıp, bir bir tehlikeye gögörmekte>iz ki. kürsüye çıkaıı deleçeler sadece kendilerini tanel Başkan seçimi bugün yapıla riyle müşterek bir toplantıya katınl dejtiştirmistir. ğüs gererek geldikleri Lübnanda; nıtmak maksadiyle hirkaç lâf edivorlar. fakat iktidar üzerindeki caktır Belediye Mecliüindeki muhaüf lacak ve bu andan itibaren Türklye kendi örf ve âdetlerinde hiç bir deiddialarına rasmen önemli konulara eğilmek istiyen hemen heüyeler tokak inimlerirle ilgili bu A.P. BÜYt'K KONGRESİNDE KO ile Ortak Pazar arasındaki ortaklık ğişiklik yapmadan bilâkis onu yakarar karşmnda toptan istifa etmen hiç kimse yok. Hattâ Genel Başkan ad3ylarınm konuşmagirmiş MİSYON RAPORLARIYLA İLGİLİ anlaşması fiilen yürürlüge şatmaj'a çalışıyorlar. miglcrdir. ları bile büyük iddiaların yanında pek bodur ve anlamsız kaAkron (Ohio) 28, (a.a.) Sovyet GÖRÜŞMELER 7. SAHİFEDEDİR. olacaktır. Her kuruşıı için, ağırhğınca ter lıyor. Devlet Başkanı, Anastas Mikoyan'ın döktükleri kazançlarını memleketoğlu Sergei Mikoyan, Nikita Krulerine yollarken. paraları kayboluBir bakıma şeklî demukr>şıi)iıı de neticesi olan bu tikirsiz görüçefin Moskova'dan 23 kilometre kayor... Şikâjet edecek makamları nüşün ilerisi için gerçekten tehlikeler yaratacağına dikkati çekdar uzaktaki bir yerde yaşadığmı yok... Hasta oluyorlar, bakanlan mek isteriz. Gerçi milyonları peşiııde sürükliyen yığın partileve vaktini avlanmakla geçirdiğini yok bu insanların*!.. Ama yine de rinden, sınıflara dayanan siyasi teşekküller gibi, topyekun musöylemiştir. ) 35 seneyi böyiece geçirip, hayal Rodos Adası civarında meçhul ayyen bir doktrin etrafında suurlanan fTkirlilik bekleuemez. Bir kaç gündenberi Amerikalı saettikleri toprağa ve eve kavuşmak bir gemi ile çarpışarak önceki Ancak başa geçecek kadroların milyonlara dayanarak iktidarı nayici Cyrus Eaton'un Akrondaki istiyorlar.. ' gece imdat istediği bildirilen dolduracak ekipler haline selnresi herhalde gereklidir. malikanesinde misafir edilen Sergei «Marmaris» isimli şilebin AntalVIL.MAZ ÇETtNERİN Mikoyan, iktidardan ayrıldıktan yanın Alanya ilçesi limanında BU YAZ1 SERİSİ Adalet Partisinin kongre öncesinde hazırlanan tasarılarla böyle sonra, eski Sovyet Başbakanmın etAlmanyadan yükleyerek getirdiBIC.ÜNDEN İTİBAREN bir ortamı yaratabileceğini sanmıştık. tki günlük toplantı ise, rafına bir esrar perdesi çekilmiş ği 1000 ton kok kömürünü bo4 şaltmakta olduğu anlaşılmıştır. pek iyi niyetlerle yapılan tahminlerin aksint, delegelerin bn olmadığını belirtmiş ve «sıhhati gaKoçtuğ firmasına ait olan şilep, yet lyidir, herkesten uzak yaşadığı meseleleri hafife aldıkları intibaını vermektedir. Ve bn intiba, îstanbul Limanına kayıtlı olup haberleri de gazeteleriıı gevezelihissî sebepleri bir yana itebilen vatandas için timit »rtırıcı debugün İzmire hareket edecektir. ğlnden ibarettir» demiştir. fil, ümit kırıcıdır. Yine aynı firmaya ait bulunan «Marmaris 1» ise halen AlmanAdalet Partisi Iiberal görüşe inandığı için elbette suçlanamaz. Niyada bulunmaktadır. hayet bn bir görüş meselesidir, inanç meselesidir. Türkiye için Bilhassa îstanbul Radyosunun faydalıdır, değildir. netice verir vermez konuları, kuvvetli, zaanonsu üzerine Bodrum, Milâs, yıf fakat herhalde savunulabilir. Talnız eğer bir Başkan adayı Marmaris ve Fethiye'de ilgililer, Yassıada hükümlülerinden Haluk çıkar da, «Nasıl kalkınılacağını, biz biliriz, siz de bilirsiniz» «Marmaris» gemisinin S.O.S. taleŞaman ile Hayrettin Erkmen, dün diye kestirip atarsa, işte o zaman tarafsız vatandaşı devletin Şehrimizdeki birinci sınıf 104 hâbini limandaki gemi telsizlerinin Toptaşı Cezaevinden «meşnıten» kaydermediğini söylemişlerdir.\ kimin «Yüksek Hâkimler Kurnln» ciddi olarak idare edilebileceğine inandırmak hayli müşkül tahliye edilmişlerdir. Saat 13.45 te Bu arada Marmaris Liman Başseçiminde oy kullanmak üzere dün nlur ve asıl bu müşkül. demokratik düzeni çıkmaza götürür. Cezaevinin kapısında yakınlan ta: A.P. Genel Başkan Vekili «Küçük parti lerin Türkiye için gereksiz» olduğunu kanı. 2 jandarma botunu Rodos Ankaraya gitmesiyle. Îstanbul Adrafmdan sevinçle karşılanan t). P Adası çevresine taramaya gönEcvet GÜREStN liyesindeki bir çok mahkeme, hâ = söyledi Gazeteler devrinin bu iki bakanı için, bu adermiştir. fııııııtııııııııııınıiıı ııııııiiiııııınımııııımuııııllnıııuııııınıııı • ••llllllMIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıııiMiııııUiıııııınnıııııııııııııHMillııınııııııııını,!,,,,,,,,,, 1 1 1 kimsiı kalmışür. rada bir •kurban» da kesilnüjtir. KEMAL AYDAR I A Z I I O R ŞAHlS YOK 138 bin parçasının ayrı ayrı çalıştığı MARINER4 UZAY ARAŞTIRMA PEYKI MERİH YOLUNDA! 8 ay sonra Merih gezegenine 13 bin kilometre yaklaşacak olan peyk resimler çekecek Bulgar Başbakonı inönüye mesaj yolladı Büyükelçinin dün getirdiği mesajda münasebetlerin geliştirilmesi istenıyor ORDU VE MİLLET MARDINDEN BEYRUTA ÜnÜti L LUBNANDA 30 BİN TÜRK İSCÎSİVARL Orfaklık anlaşması I aralık tarihinde yürürlüge giriyor Gürsel, 27 Mayıs ve İnkilâp caddeleri isim Kruçef avlanarak vakit geçiriyormuş "MarmarLs,, olayı esrara burundu Bazı mahkemeler hâkimsiz kaldı Şaman ve Erkmen fahliye edildi *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog