Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B AS i N A B L A & YAS AS1 N A ÜYMATI T A A B B Ü T EDBR * Sahlbt: HAZİMB ı u n t * Gen«l T w m U*VMrtt ECVET GÜRESİN * SonımlD Ufldtb CKOt DAJU • Basan »e ray&n: CUMHUilJYKl MatBaacıim »• Hftlkert *«Kut Ko. S941 GÜNBY ILLERI: KQçttkna« Ueydjuu. Bdlrn* Hanı Adans Teıefon: 4550 • ANKARA: Atatürt BUJTUI Tener Ap • Tenışenıı reıelun: 12 09 20 . 12 09 68 • 12 95 44 17 57 33 • İZMtS: GazJ BulTan No. 18 Tel: S1230 BUROLAR ABON £ Senellk 6 aylık 3 «ylık ve Tflriaye 75 0C 40 00 22.00 İ LÂN Barlcl 150.00 80 00 44 00 Baelıft (M&Tno ı n d «fthileıet ( m n t l m n 23 4 9 6 7 ncl aahlfeier • m«*n NtkAb Brienme. Dogum (U&Ktu) Ölüm. Me»llt TeaskkOr •» Kayıp u u u K»yıp (Keltmesi) 150 u r a 40 » SS > 75 » 90 > t > SAY1S1 25 KURÜŞ •• • •* • • • • • • * • • *• • • • • • YURDUN Her Köşesinden Bir gencin karakola götüriiimesi özerine Halk jandarmaya saldırdı Denizli Dün gece üzücü b i r olay olmuş ve halk sopalarla j a n d a r m a karakoluna hücum etmiştir. Hâdise, Gençlik Kulübü y a r a n n a verilen b i r konser sırasmda içkili bulunan birtakım gençlerin taşkm hareketler göstermeleriyle başlamıştır. Bu taşkın hareketler karşısında jandarmalar müdahalede bulunmuşlar ve aralarından Şinasi Özmen adında b i r genci de yakalayıp karakola götürmüşlerdir. Kan dâvasında 5 aylık çocuk öldü Bilgiç konuşmasına A.P. nin temsil «Yakın iktidarın haklı ve hakiki dır. Biz, halk çoğunluğunu ifade ederek ettiğimiz müddetçe olmakta devam Rapor hakkında söz alan Ankara deîegesi Sefer Yıldız sözlerine: namzedi olduğunu» hizmet edecektir. «Adalet Partisinin mücahitleri» cümlesiyle başlamış ve rapor lehinde başlamış, «Memleketimize Siyasi muarızlarınuz, Türkiye azim ve iradesini sizlerin imanınızkonuşmasına devam ederken birden coşmuş ve «Ey gafiller, bu mernhalkını kendi objektifleri içinde ve leket Kızılay tneydanlarında idare edilemez» dediği sırada Başkan ta dan alan partimiz, temkinli ve ceyaşamaya, sur adımlarla demokrasi ve hürri kendi ölçülerine göre rafmdan sözleri kesilmiştir. ADANA Ticaret yet yolunda sonuna kadar yürüye duymaya ve görmeye mahkum edil Sözlerine devam eden Yıldız: «Gerekirse sinei millete dönünüz» Bakanhğınca Çukobir cek ve dâvasından mutlaka muzaf miş bir kapı kulu halinde bulmademiş ve idare heyetlerinin şunun, bunun adamı denümek suretiyle (er çıkacaktır.» demiştir. | nın hasreti, bulamadıklan için d e lik Genel Müdür VeJandarma. nümayiş yadama taşı gibi değiştirilmesinden şikâyet etmiştir. killiğine atanan Ali A.P. Genel Başkan Vekili sözle j asabiyeti içindedirler. Fakat, bu pan grupu dağıtmakta tftiralar yapılıyor tezattan mesul olanlar, yine kendiNâzir Öz'ün tâyinine gecikmemiştir. Hâdisenin i Adana deîegesi Cemil Hızlı ise, tzmir deîegesi Akın Özdemir, Ge rine şöyle devam etmiştir: leridir. Idare Meclisi üyeleri elebaşıları oldukları tesCHP tarafından A P ye kar.şı b i r nel Kuruldan istifa eden veya müs«İnanıyoruz ki, Adalet Partisinin iftira ve tezvir kampanyası yürü tafi sayılan kimselerin delege ola ikinci büyük kongresi muhalefet itiraz etmişlerdir. bit edilen 17 kişi yakalaBilgiç tüldüğünü ileri sürmüş, bıına deli! mıyacaklarını ve rey kullanamıya de\Tİmizin son kongresi olacaktır. narak nezaret altına ahn sürmüştür. Divan, Bu itibarla, partimizin en yetkili AYDLN Germenolarak Adana Belediye Başkanı Ali caklarını ileri mıştır. Ancak bunların (Baş tarafı 1 inci sahifede) sonra, zama organı olan hevetiniz, yakın iktidaeikte oturan Mehmet Sepiciden bahisle «Biz Adanalılar, kısa bir istişareden arasından iki kişi bir koBüyük Sinemanın cidden büyük. olmadığından, Reşat rın eşiğinde, memleketin temel meYavaş adında bir genç. büyük bir skandala kurban gittik» nında itiraz layını bularak jandarmasalonunu dolduran bu kocaman geçimsizlik yüzünden demiştir Sepicinin adı goyer geç Özardaya sadece kendi Genel Kurul seleleri üzerine salâhiyetle eeilecek ların elinden kaçmışlarpartinin iki bine yaklaşık dele«,ıkan bir münakaşa mez delegeler aras;nda güriıltüler üyeliğine değinmemek suretiyle söz tir. geleri, daha kongrenin ilk anlaiır. neticesinde 28 yaşınartmış, Başkan, şahıslardan bahse vermiştir. Biz, Türkiyemizin kaderini derında ve ilk gününde «birlikte» daki karısı Ayşe YaÖzarda sözlerine «Kıbrı.sla» baş mokratik parlâmenter rejimin kadilmemesini istemiştir. Adana dehareket etmeyi sağlamışlar, Baş Olay çevrede üzüntü vaş'ın bacağını testere j legesi, bunun üzerine «A.P. içinde lamış ve olayları kısaca hikâye e deriyle birlikte mütalâa ediyoruz. kanlık gibi, usul konuları gibi i!e karşılanmıştır. Tahkiile kesmek istemiş, ka T ü r k Ordusuna karsı olan hiç bir derek çıkarma yapılmamasını ten Türkiyemizin yapmakta olduğu memeselelerde «patırtı çıkarmaoan dının feryadına yetikata önemle devam olun kid etmiş ve acelecilik İle becerik denileşme mücadelesinde tek muvaf kanı bozuk yoktur» demiştir. bir makine intizamı» içinde kon şenler Ayşeyi yaralı sizlik sfbebiylc bu mesclede sal fakıyet maktadır. A. P . konçresi değil, Sivas yolunun, demokrasi oldugreyi çalışma yoluna, sokmaya olarak kurtarmışlarlantıda bulunan hükumeti düşü ğuna bütün kalbimizle inanıyoruz. kongresi başlamışlardır. Uzun boylu yokCİZRE Içinde asfalt dır. "KADINLAR Söz alan A P İstanbul gençlik remedik. Bunun suçu da Genel Ku «Kula kul olma» ve bir ortaçağ lama yapılmasmı dahi hoş görk a y n a m a k t a olan b i r kateçkilâtından Güven Kurtul ise rula aittir» demiştir. zihniyeti demek olan «şahıs veya miyen kongre «teferruatı bir İHRACAT r A D A N A Sehirdeki zanın patlaması sonucunMilletvekilleri Meclise çağırılıyor zümre «Türk gençliğinin, kendisini men • hâkimiyeti» heveslerine, yana bırakarak esasa girme» tZMİR Kıbrıstaki polis ve hastane birliklerinde otellerden birinde kad» Tarık Ozca isimli bir Konuşmalar devam ederken Baş Türkiyemizin selâmeti, Türkiyemifur emelleri için kullananları tasYAPMIYOR,, yolunda da basiret eöstermiş ollan bir karıkoca, ü ç ..s...w. .•...^ başında i görevli 27 kişilik Avusturyalı grup, memleketlerine teğmen vazife ? fiye etmeğe başladığını» ıîeri sıir kan Asal, Millet Meclisinde Parti zin saadeti ve Türkiyemizin refabı du. Bu, A.P. ye özgü «Kestinneçocuklannı bırakarak şehit olmuş, bir teğmen | dönmek üzere bu sabah Stelvio adlı ltalyan yolcu geler Kanununun görüşülmesine baş için h e r ne pahasına olursa olsun müş ve şunları söylemiştir: clen sonuca gitme» alâyiş ve diortadan kaybolmuşlar ADANA İzmir Ticai'le üç e r de agır surette ' mUiyle İzmire gelmişur. lamldığı haberinin geldiğini ifadey karşı koymaya kararlı ve azimli« Bu kongre, b i r Sivas kün;resi. namizmine bir örnek idi. Yalnız dır. ret Odası Başkanı Şevket | Saat 8 de karaya çıkan «Mavi Bereli» Avusturya le «Milletvfkillerini göreve çajırı yiz. Bu temel meselede bütün parErzurum kongresi mertebesindedir. yaralanmışlardır. yoklama yapılmaması konusunFilibeli'nin, «Güney pavbirliği, doğruca Efese giderek tarihî anıtları ziyaret yoruz» demiştir. Dünyada eşi sörülmemis bir sosyaOlay, garnizonun giriş tilerimiz samimiyetle anlaştıkları da verilen takririn «Kurultay A. yonlarmda çalışan kadın etmiştir. c MALATYA KanıOysa aynı saatte Millet Meclisi takdirde Türkiyenin probtemlerini list ıejim Türkiyede tahribat yapyolunu asfaltlamakla göP. Başkanlığına» gibi devrik bir ların bile ihracatçı vesika yonla Pötürgeye gilçoğunluk olmadığı için toplanama halletmek kolaylaşacak ve gelmedinıaktadır.» revli teğmenlerle erlerin ve erden kurulu olan ve üzerlerinde Birleşmiş Milletcümle ile başlaması yadırgandı. sı aldıkları» yolundaki id mekte olan 5 kişi, karCelâl Çızmeci adınua bir clelege mıştır. ğinden şikâyet edilen siyasî huzur şehir dısında kaynatıl ler işareti taşıyan Avusturyalılar politik suallere ceOysa kurultay nerde, kongre nediası Adana ve Mersin Ti da kaybolmuşlardır. İstanbul deîegesi Nuri Eroğan ancak o zaman gelecektir. ise «demokrasi olması için korkumakta olan kazanın ya vap vermekten kaçınmışlarsa da Kıbrıstaki görevlerirede idi? caret ve Sanayi Odaları Âkibetleri hakkında delegeler kendisine nun olmaması lâzımdır. Artık bir konuşurken nına çittikleri b i r sırada ni bitirerek memleketlerine dönmekte Anayasamız, siyasi partilerimizi Genel Sekreterliği taraolmalarından henüz bir haber a l ı lesip demokrasiyi bu memlekete ' «Haşim İşcandan ne haber?» diye demokratik nizamııı tlk raund vazgeçilmez vakua gelmiştir. fından reddedilmiştir. büyük memnunluk duyduklarını ifade etmişlerdir. namamıstır. getirelim» demiş, Başkan Talât A bağırmışlar, bu arada balkonda bu unsurları olarak kabul ettişi halde Büyük kongrenin ilk gününün sal «AP, bakkın yolundadır. Kim lunan İstanbul delegeleri ile başka bazı çevrelerin. partileri, milleti bö başlıca özelliği, şüphesiz, güçlü seden korkmaı» şeklinde konuşa delegeler arasında bir kavga güç lücü, ayırıcı, millî müesseseleri tah iki Başkan adayı Bilgiç ve De' rak hatibin rapor üzerine «ğilmesi önlenmiştir. rip edici bir hüviyette göstermeye mirel'in bu çetin mücadelede Kâzım Ayvaz İzmir senatörü Ömer Lütfü Boz yeltenmesi. Anayasava tamamen »y Ata sporu ni ve o konuda konuşmasını isteilk elenseleri oldu. Bunda Bil; mistir. Bunun üzerine Çizmeci k ü r calı ise mali murakabe raporunun kırı bir görüştür. giç biraz daha ağır basmıştı. De (Baştarafı Spor Sahifesinde) : (Baştarafı Spor sahifesinde) iki satır hazırlandığını ve b i r gece süden aynlmıştır. yan yana yürünıesi bir zarnrettir. Vatandaşlarımızın, benimsediklelegeler onu omuzlara alarak sah önce kendisine getirilerek imza aksaklıklar ve yanlış çahşma sis Bundan böyle dlmağmı. sinirlerlnl, ' «Memleket iki kampa aynlmıştır» ri fikirler etrafında toplanmaları, nenin önüne kadar getirmisler, Sevgill annemizln bastalığının lamasımn istendiğini söylemiş «Bir temleri vardır. Bu sporun iyi bir adalelerini tam bir ahenkle işloten, Senatür Saim Sangüllü kürsüye teşhls ve tedavlsinde büyük yarMerhum Vahlt Bey ve merhuinsan olmanın icabıdır. Bu sebeple, oysa Demirel'in salona girişi ve gidişı var. Bunlar düzeldi«i takdirdaima iradesine lıâkim olan, feragelerek raporu tenkid etmiş ve ko milyon üzerindeki bir hesabı nasıl ayrı siyasî dımlannı eslrgemlyen Gölcük me Nııriye Hanımın kızlarl, düşüncelere sahip olyerine oturuşu sırasında aynı d e Bu karışık hesat. karakter ve mpsl>k sahibi kiilde Meksikada daha iyi dereceler Denlz hastah&nesl Baştablbl kıymerhum Necmettln Beylu hemşlnuşmasının bir yerinde, «Genel imza edebilirdim. mak, asla ve kat a bölünmek m&nalegeler alkışlamakla yetinmişler Anayasa Mahkemesine 1 1 b i z i türlü gençler bu sporun tenısilcisi alınabilir» demiştir... metll Denlz Albay relerl. Manisa Bölge Muhakemat Kurmay Başkanının mektubunda " P sını taşımaz. dir. Bilgiç bu «ilk raund» d a olabilirler. İstikbalindf n endişesi Müdürü Avukat Orban Erkal'ın bir kaç puvan ileride idi. BilMEHMET OKYAR'a Grekoromen Olimpiyat şampiyoHalk, hükmünü verirken, bir olmıyan gürfsçi zümresi İle: tne yazdığı gibi Türkiye bakikaten iki kayınvalidesl ve Nevln Erkal'ın Erzurum milletvekili Turhan B i l giç bu puvanı toplar, alkışlara kampa aynlmıştır» demiştir. suliyetini ve kutsi.Tetini Idrak edrnu; Tokyodaki neticel^re değinerek ve amellyatmı muvaffakıyetle annesl, Ahmet ve Mehmet Ergin, Merkez Yönetim Kurulunun çoklarının Rörmediği hakikati, hayboğulurken kongre Başkanı bilecpk rhil bir idari mpk'anizmaSarıgöllü, raporun gerekli dikkat lehinde konuşmuş, ancak Istanbul ranlık uyandıracak isabette lörüyor yaparak annemlzl yenlden hayata kal'ın çok sevglll anneannelerl grekororaencilerin daha önce yapıl Talât Asal'ın bu tezahüratın nın mevcudiyeti şarttır. Kültürlii kavuşturan Operatör Denlz Yarve metotla yazılmadıgını belirtmiş da seçimleri kaybettiren kimsenin ve halkın bizi, gurünürdeki bütün mış olan tenkidler neticesinde gükendisine yapıldığını zannetmesi zümrenin mesııüyeüne bırakıldığı bay REBİA KÂMİLE ORER ve Türkiyenin bugünkü meselele hakem kuruluna verilmesi gerekti menfi teceUilere rağmen, istikbalin reşler^ ürkek olarak g i r d i k l e n n i ; zaman bu spor ileri gidecek ve ve dolayısiyle el Işaretleriyle mukadder iktidar partisi olarak rine temas edilmesi gerektiğini ile ğini söylemiştir. MUŞTAFA ADNAN Müzahir Sille, Mithat Bayrak, Bur Hanımefendl 24.11.1964 sall güsağlam temrilere dayanaraktır. «teşekkfire» kalkışması kongrebaçrına basmaktaki vefası, bizim , ri sürerek şunları söylemiştir han Bozkurdun ve hattâ kendisinin Fahrettin Özilhan ise Kıbrıs konü Hakkın rahmetlne kavıışÖZDERtCİ'ye Güre$çinin daima analomik, fizyonin çok defa ciddî seyreden gej ürkek güreştiklerini söylemiş ve muş ve ebed! lstlrahatgâhına «Türkiye, Amerikan dostluguna nusuna dokunmuş ve «Kıbrıs dâvâ> şahsımız için değildir, yüzyıllar bolojik vasıfları göz önüııde bulunNarkozltör Denlz Bnb. Kâmll nel havasının biraz gülünçlü kıs tevdl edllmlştlr. Akraba re dost«Bu yiızden daima puvan almak durarak fizik kanunlaruıdan istidayanırken. maalcsef Kıbrıs yü sı A.P. sayesinde Enosisten kur yu çilesini çekerek eriştiği mertebe Tamasay'a, Operatör Bnb. Dlnçer mmı teşkil etti. masun : larına teessürle blldlrlllr. fa dr ederek çalışması elzfmdir. Bir Uras'a ve dlğer hastahane tablb, suretiyle nçticeye gitmek istiyorzünden poliiikasını deçistirmek zo tuimuştur» demiştir. Tekirdağ de yi, her türlü tehlikelerden tutabilme azim ve kararıdır. Biz, I rürfşçİBin dış sörüniişüne bakıp başhemşlre ve cerrahî ve dahlllye d u k ; yoksa t u ş japabileceğimiz raIktidara aday runluğunu duymustur. Bu b i r za. legesi son haftalardaki siyasi havaKızı: Nermln Erkal harar vprilmemeli. ensesi kalın, bu vakar dolu vefanın mulıatapla I personellne sonsuz mlnnet Te kiplerimiz çoktu» diye konu.şmuşruret mi, yoksa hata mıdır? Bunun ya dokunmuş ve «A.P. den birisi îklnci «yazılı imtihanını» veDamadı Orhan Erkal pazusu şivkin bir giireşci kondisve sükranlarımızı arzederlz. rı olmakla elbette bahtiyarız. tur. Kâzım Ayvaz devamlı idareci üzerinde raporda teferruatı ile du kız kaçırırsa ren Genel Başkan Vekili Sadetbundan bütün A.P. Torunları: Ahmet ve Mehmet yon bakımından çok kuvvptli RÖD«niz Bnb. ORHAN AKGÜN .Şimdi, sizlere soruyorum aziz ar değiştirmenin bu spor için iyi ol riinmesine rağmen iç organlanndarulmalıvdı. Raporda ııiye durma mi sorumludur?» diye sormuştur. tin Bilgiç b u defa d a yazılı koErkal VE KARDEŞLERİ kadaşlarım: Böylesine b i r siyasî madığım, sporun, okullara sokulnuştuğu halde, belâğat bakımından A.P. nin taslandığı, niçin dai Bilgiç, h ü k ü m e t meşrudur, dedi ki bir bastalüc sebebiyle zayıf ola. varlıçın, memleketin temel müessemasının zamanı geldiğini, memlebilir. Onun için sık sık tıbbi testdan yine iyi b i r not alamadı. ma A.P. nin suçlandırıldığı, niçin Saat 17 de tenkidler sona ermış selerinin karşısında ve onlara karşı Cumhuriyft 14537 ketimizde çok güre.şçi bulundugu i lere tâbi tutulmalıdır. Yapılan Cumhuriyet 14538 Bilgiç, muhtevası fena olmıyan memleketi iki kampa ayırmakla it ve Sadettin Bilgiç söz alarak Yö olabilmesi mümkün müdür? nu, köylerden ve h e r yerden, bu ' testler neticesinde en kuvvptli i ham edildigi vazılmalıydı. Bu itbir nutku iyi okumaya çok çalış netim Kurulu adına tenkidleri ceHayır... Böylesine halkın bağrınsporcu adalesinin cimnastik branşı güreşçileri toplayıp yetiştirmenin tı. Ama genellikle b a s a n elde ehamlara cevap verümeliydi..» vaplandırmaya başlamıştır. Bilgiç dan ve özünden çıkmış b i r siyasi ile meşgul olan sporcularda ıtıeıi şart olduğunu belirtmiştir. Kâzım demedi. Meclisteki ilk tecrübeSarıgöllü ayrıca raporda Anaya «A.P. bu ikinci kongresi ile otur varlık. elbette, temsil ettiği kudret cut olduğu müsahede edilmistir. I Ayvaz, Helsingborga gidecek ve nin kötü sonucu, belli ki, h e p Bu bakımdan temel bareketlerine sanın Türkiyenin perçeklerine u muş ve Türk milletine mal olmuş ve hacimle müspet ölçülü olarak o uzun m ü d d e t kalacaktır. Şampiyon hafızasında idi. Sesi yine zacimnastik çahşmaları ilâvp edilmeyup uymadığının münakaşasınm bir partidir» demiş, Kıbrıs konusu temel müesseselerin de bölünmez güreşçimiz, orada da gürese devam man zaman titrekti «Teklemelidir. Usküdar iskelesine çok yakın mesafede denize nâzır ve yapı yapılması perektiSını söylemiş. A na temas ederek şunları söylemiş parçası. ayrılık kabul etmez kıyme mek» için, flaşlan sık sık yanıp edecek ve nişanlısı Müslüman otasarrufu kredisine uygun daireler satılıktır. tidir. Ve, aym "amanda biz, Adalet tir: sönen fotoğrafçılara bizzat ihlursa evlenecektir. Ayvaz «ancaV, GUreşçiler, sistemll bir kUltürfi ı nayasanın «reaksiyoner» b i r Anadâvalarda parti Partisi olarak bu terkip hususiyetiİSTANBUL İMAR LJMİTED ŞİRKETİ yasa olduğunu üeri sürmüş ve sun • A.P. millî tar ettiği yakından duyuluyorzik, ölçülü bir antrenman, sağlam 1,5 sene sonra çağırılırsam Türki • gözetmeksizin iktidarı mizle bir başka hakikati de ortaya Adres: Istiklâl Cad. 1. Baro Han K a t 7. Beyoğlu ları sövlemistir: «Anayasaya sos menfaati bir kondisyon, geniş bir vitâlkadu. yeye döner ve dünya şampiyonasıpasiteye sahip olduğu anda fornıa yal tâbiri konulmustur. Bunun ne desteklemeyi şiar edinmiştir. Bu koyuyoruz: Memleketin maddi, mâTel: 44 56 31 na katılabilirim» demiştir. Bütün bunlara rağmen Bilgiç' tinnis olurlar. Forma girmeden milli bir dâvaydı. İstismar etmek ııevi kudreıini meydana getiren nıes lere eebe olduğu raporda belirtillekler. sınıflar, zümreler. kuruluşu in «söyledikleri» ilgi çekici i d i . ıiy*de. formda uzun müddet kalistemedik.» meliydi.» kanunlarla veya tabiî, içtimai, iktimak miihimdir. Yapılan istotistikBu konuşma «gelecek iktidarı», (Basuı 22466/14539) Kayseri delefiesi Atıf Gözübüyük Son olaylarla ilgilı sorulara Bil sadî vakıalarla mümkün olabilmiş lere ttire formun kaybedilmesi «A.P. iktidan» zemini Üzerine «Partiler Kanununun çıkmasım is giç, sonucu a h n m a m ı ş müzakere hareketlerin Adalet Partisine "karsı çok kısa bir zamanda olmaktadır. kurulmuş, zaman zaman «sert Kardeşim S. temiyoruz. Dikkatli nlalım» demiş lerin kamu oyuna ıntikalinde fay tutumunda ve davranışlarında, bu Normal olarak bir insan 21 a n çıkışları» kapsıyan yer yer d e 5 Beyoğlunda kiralıfc lüks mağaza^ tir. trpnmanda forma girer bir haftada da gürmediklerinı belirterek, bun müesseselerin millet çoğunluğu k a r Annen ağır hasta, eşlnle dargı«memleket meselelerine» parmak da kaybeder. Bu bakımdan bir nız... Kaparolar yanıyor, perlşan Söz sırası Reşat Özardaya geldi ları raporlarına koymadıklarını şısındaki telâkkilerini ve duyçulabasıp tenkidler savuran «kaba^ Her işe elverişli. Galatasaray Iisesi karşısında Yapı v e Kredi gureşçl «formdadır» diyip boş ver. i ği sırada, usul hakkında söz alan ortada kaldık n e yapacağımızı rını ölçmek d e mümkün olmaktadayı» edalı b i r konuşma idi. ifade ile şunları söylemiştir: mek muvaffakıyetsizliğin başlıca Bankası sırasmda. Tospağa Sokak 11 e müracaat. Galatasaray bllmlyoruz. Acele dönmenl bekf i « Bu memlekette şerefli Türk sebebidir. Antrenörlerin 4e anatollyonız. Ağabeylerln t Yeniçarşı Cad. 22 ordusunun haysiyet ve şerefine domik Te fizyolojik bilgilerle mürehhez olması şayanı arzudur. Bütün kunacak davranı.şa müsaade edilCumhuriyet 14544 mnvaffakıyet kapılannı aran anah| miyecektir.» Cumhuriyet 14545 tann (ilim) olduğu hatırdan çıkaKonya tüccarlarından merMeselenin ıktidar organı bir ganlmamalı ve on.i göre çalışılmahum Yusuf Erkanın eşi, İstanzete tarafından kasıth olarak ortalıdır. Gayet güzel stil mobilya Kıymetü porselen, ince İran bul ve Konya tücearlarından ya atıldığını, yaptıkları tahkikatta Hiiseyin ve Kemal Ali Erkanhalıları Tablo ve minyatürlerle eşsiz e§ya milletvekillerinin konuşmalarının !a Dursun Yapalı ve merhum öyle olmadığını belirten Bilgiç, Zeynep Akbasanın annesi. Meİstanbul £ ncı İcra Şirketimizin 1965 yılı çimento satışları için sipariş kaydına «Zaten A.P. ye mensup bir kimse liha ve Medine Erkanla Tahsin Memurluğundan başlanmış bulunmaktadır. Bu itibarla satış hinderlandımıza d a Yapalının kaymvalidesi. İstanböyle bir davranışta bulunmaz, ve 29 Kasım 1964 pazar günü saat 10.00 da bul tüccarlarından Hasan. Ke1960/2367 Ordumuza dil uzatmaz» demiş ve hil Elâzığ, Malatya, Tunceli, Diyarbakrr, Siirt, Van, Hakkâri, I C\/C k|T Sümbül sokak P a r k 1 No: 8 (1 inci ma! Erkan ve Daüne Taşpınarın Bir borçtan dolayı mahcuz Gaziantepteki toplantmın zabıtlaAğrı, Bitlis, Muş ve Bingöl vilâyetlerinde m ü e s s e s ' resmî sekyengesi. Gündüz, Günay. Gün* ^ * ^ ' ^ • Levent otobüs durağı yanındaki olup paraya çevrilmesine karının açıklanmasına salâhiyetli oltöre dahil müşterilerimizin en geç 31.12.1964 ve özel sektöre nur. Güngör. Yusuf. Sevgi ve sokak) ğ rar verilen muhammen kıymadıklarını, zamanı gelince her şeHiiseyin Erkanın babaanne=i dahil müşterilerimizin ise 12.12.1964 tarihine kadar 1965 yılı meti: 12.000 T.L. 2 adet TorrooIngiliz kanatlı yemek masaları, yine İngiliz stili sandal f yin ortaya çıkacağını, ve hiç b i r içinde vâki olacak çimento ihtiyaçlarını Müdürlüğümüze yazılı blok Cihazı) 300 T.L. 1 adet Sultan Erkan yeleri, Ampir 1 kanape, 2 koltuktan mürekkep salon takımı; t gizli kapakh, işleri bulunmadığını kurutma silindiri) (Hurda) olarak bildirmesi gerekmektedir. 27.11.1964 cuma günü Hakkın Fransız bonzlu Bahü, Markiz d ö pompadur fevkalâde minyon f belirtmiştir. 8.000 T.L. 1 adet Otoklav) 1000 rahmetine kavuçmuştur. Cenayaldızlı kanape, L u i XV, yaldızlı sandalyeler, marketeri F r a n Bu tarihlerden sonraki talepler ve postada vâki gecikmeT.L. 1 adet Kapüselefiksaf ka«İstanbul Belediye seçimlerinden zesi ^.11.1964 cumartesi (bugün) sız yuvarlak masalar, komod, minyon yaldızlı harika vitrin ler nazarı itibare ahnmıyacaktır. ikindi namazından sonra Kadızanı) 10.000 T.L. 1 adet buhar ne haber?» şeklinde lâf atılması üorta ve sigara masalan, Keşan, Tebriz ve Anadolu halı ve köy İskele Camiinden kaldırılakazanı). zerine Bilgiç şunları söylemiştir: rak Karacaahmetteki aile meseccadeleri; ayrı sehpa oparlörleriyle Stereo radyo, pikap; Emprme ve boyahane Fab« İstanbul Belediye seçimini Cumhuriyet 14536 zarlığma defnedilecektir. Iran gümüşü bol takımı; kesme kristal meyvalık, pasta t a rikası, Ayazağa Cendere yolu kaybetmemizde bizim ve adayımıMevlâ rahmet eyleye. Kâğıthane mevkii No. 42 de. bakları ve şekerlikler; saks biblo, şekerlik ve fincan v.s. Vizın kababati yoktur. Bazı kayıplar Not: Çelenk gönderilmemesi 2/12/964 çarşamba günü saat yana, Wedgwood ve Limoj; porselen vazo. şekerlik ve tabakkazançtır. Biz kaybettik a m s çok rica olunur. 1314 de açık artırma ile satışeyler kazandık.» lar, Limoj, Sevr modeli vazolar, ayaklı lâmp ve abajurlar, Cumhuriyet 14512 lacaktır. Muhammen kıymeti (Cumhuriyet 14547) kıymetli ressamlarm gayet güzel tablo ve minyatürleri; Bohem 0 Adaylar bugün konuşacaklar /i75 ini bulmadığı takdirde eşine nadir rastlanır tabaklı sürahi Kayet güzel portmanto, İstanbul ve İzmir delegelerinin ikinci artırması: 3/12/964 perbronz mangal, avize, çocuk odası takımı, Murano şamdan, ş e verdiği bir önerge ile bu sabah geşembe günü aynı mahal ve sanel başkan adaylanrun soy adları kerlik ve biblolar v^. v.s. atte yapılacaktır. Alıcıların ma alfabetik sıraya göre, memleket mehallindeki memuruna müracaBEHAR TARIABAŞ1 CAD. NÖ: 46 T E L : 49 44 38 Adet Tahminî bedeli seleleri hakkında göriişlerini açıkC i nsi atları ilân olunur. laması kabul edilmiştir. Daha son(Basın: 22459) 14515 ra Başkan otıırumu kapatmıştır. Yağmurluk 15 42 Çöpçüler için IJâncılık: 3733/14535 Çizme 32 25 . » Elbise 32 ' 100 • 1 Tahminen 48 ton mısırın 9/12/1964 çarşamba günü Elbise 8 200 Şoförler için saat 15 t e Sakarya Vilâyeti Ziraî Donatım K u r u m u M ü Ayakkabı 8 50 » » dürlüğünde açık artırma veya pazarhkla satışı yapılacaktır. • İstanbul S DCI İcra İ Meşin caket 4 150 » > 2 Muvakkat teminatı 1800 liradır. • Memurluğundan $ Bu malzemenin tahminî bedeli 7230 lira olup geçici teminatı 3 Satış şartnamesi, İstanbulda Teknik Ziraat M ü t %2/1103 t 543 lira ve ihalesi 21/12/1964 günü saat 15 tedir. Şartnameler tadürlüğü. Sakaryada Ziraî Donatım Kurumu Müdürlüğü ve • Bir borçtan dolayı mahcuz î tiller dışında Belediye Temizlik Âmirliğinden görülebilir. : olup paraya çevrilmesine ka ; Ankarada Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (Basın: 22439/14521) • rar verilen muhammen kıyme İ Ekonomi Şubesi Müdürlüğünde görülebilir. : ti: 2.0OO T. L. Paf marka î t (3089236) nolu dikis makinası \ • • • • • • • • • • • • • ••4 »••»•»•••*/ İ 1 adet), 4.000 T.L. Singer dikiş : « • • • • • • • • • • • • • « « • • • makinası 38920 ve 973999 nolu î • J iki adet). . \ l Mercan Büyük Valide Han İ • No. 21/5 yerde, 2/12/964 çar İ t şamba günü saat 11.3012.30 da • Abdülkadir Boğazsız J açık artırma ile satılacaktrr. • 25 ton kırmızı mercimek kapalı zarf usulü ile satın • Muhammen kıymeti %75 ini İ Kasımpaşa Büyük Piyale Mumhane Sok. No: 28 | bulmadığı takdirde ikinci ar | alınacaktır. Tahmini bedeli 33750 lira olup geçici teminatı 19591960196119621963 yıllan muamelâtınızm tetkik î tırması: İ 2535 liradır. İhalesi 9 aralık 1964 çarşamba günü saat 11.30 edilebiknesi için bu yıla ait defter ve vesikalannızı işbu | 3/12/964 perşembe günü ay :: da Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi K o ilânın nesri tarihinden itibaren bir ay zarfında Defterdarlık s î nı mahal ve saatte yapılacak ; : Merkez: Karaköy, Fermeneciler Cad. misyonda ve İstanbul Ankara İzmir Lv ÂmirliklerinKontrol Bürosuna ibraz etmeniz 213 sayılı K a n u n u n u n 103: tir. Ahcıların mahallindeki i A k e r Han Tel: 49 29 63 64 ^ de görülebilir. TeklU mektuplannın ihale saatinden bir 106 ıncı maddelerine istinaden ilânen tebliğ olunıır • memuruna müracaatlan ilân : 44 04 15 $ saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. } olunur. î Fahrika Topkapı. Davutpaşa Cad. No: 7375 TeL 21 26 65 $ CB • M540) ııır ı, ,, * (2049 Basın 21832/14508) ?/wssjwsssjwsssjysssssssjf^^ (Basıa: 22458) 14514 İUncıJik: 3716/14527 Bir teğmen şehıt oldu MİDÎAT, Gercüş Uçesine bağlı Piper köylüleri arasında kan dâvası yüzünden vuku bulan müsademede 5 aylık bir kız çocuğu mavzerle öldürülmüştür. Evlerinin pencerelerinden karşıüklı olarak birbirlerine ateş eden köylülerden Hüsnü Çetin'in evinde bulunan Türkiye tfavuz adlı bir kız çocuğuna kurşunlardan biri isabet etmiş ve ölümüne sebep olmuştur. Kaatilin tesbitine çalışılmaktadır. Öte yandan bildirildiğine göre, İdil ilçesine bağIı Barın köyü muhtarı Sabri Uzun, köy yakınındaki b i r yanğını söndürmek üzere giderken yolda Hilo Haveki, Yakup Hattat ve Edip adlı 3 gay ADANA Kalb sektesinden öldüğü yolundarimüslim tarafından ölki doktor raporu ile iki güa evvel asrî mezarlığa dürülmüştür. gömülen zengin bir manifatura tüccarınm cenazesi, yapılan bir ihbar üzerine bugün mezarından çıCinayetin asıl sebebi bikarılmış ve üzerinde otopsi yapılmıştır. linmemekle beraber son Ölü tüccar Abdullah Aldenizin damadı Orman zamanlarda İdil ve çevMühendisi Salih Seyhan tarafından yapılan ihbarresinde Müslüman köyda kayınpederinin oğlu Erol ile eşi Gülsen tarafınlülerle gayrimüslimler adan zehirlenerek öldürülmüş olduğu ileri sürülrasında meydana gelen müştiir. gerginlik yüzünden olduğu sanılmaktadır. Otopsi neticesi üzerinde bir açıklama yapılmamıştır. Cumhuriyet Savcılıği ölümden sonra «kalb kifayetsizliğinden ölüm> raporunu veren doktor Kerim Berker'in de ifadesini almıştır. Şinasi özmen'in karakola' götürülmesi yüzünden oldukça kalabahk bir grup, ellerinde taş ve 5opalar olduğu halde, gece geç vakit Jandarma Karakoluna hücum etmiş tir. Böylelikle halkla jandarma arasında bir çatışma başlamıştır. Uzun bir süre devam eden bu çatışma sırasında Kâzım Diriz adında bir gencin attığı taşla jandarma eri Fevzi Keten başmdan ağır surette yaralanmıştır. \ HABERLER AYDIN Merkeze bağlı Koşk bucağmda oturan 34 yaşındakl Bâki Kılıç, 7^ yaşındaki babası Hikmet Kılıç'ın üç aydan beri hasta yatmasına sinirlenerek o n u boğarak öldürmüştür. Kaatil yakalanarak adliyeye verilmiştir. P. KONCRESİNDE Tenkidler Bilgiç, muhalefette son kongremiz, dedi Komisyon seçimlerinden sonra Başkan, rapor üzerinde tenkidlere geçileceğini bildirmiş ve kayıt sırasma göre söz verileceğini söylemiştir. Bu sırada İstanbul deîegesi Nuri Eroğan usul hakkında söz istemiş ve Başkan söz veremiyeceğini bildirmiştir. Eroğan'ın direnmesi üzerine Başkan Asal, Eroğan'ı kürsüye dâvet etmiştir. Eroğan, raporun kendilerine geç verildlğini ve raporun tenkidinin geriye bırakılmasını istedi. Vaktin rr.üsait olmadığını ileri süren Başkan, teklifi dikkate almadı. Eroğan'ın yerine giderken «Usule uyunuz. bunu bilirsiniz ve zekânız da miisaittir» gibi sözler sarfetmesi üzerine Başkan, içtüzükten bazı maddeler okumuştur. Okunan maddelerde, oturumun âdâbını bozanlar hakkında dışarı çıkarmanın tatbik edileceği belirtilmistir. A. Büyük Kongresinde, Genel Başkan Vekili Dr. Sadettinn Bilgiç, Partinin memleket meseleleri üzerindeki görüşünü ve Parti çalışmalarını belirten bir konuşma yapmıştır. A.P, Ölen tüccarın zehirlendiği iddia ediliyor Kıbnsta görevli olan Avusturyalılar Izmirde TEŞEKKÜR VEFAT Satılık Daireler \ VEFAT Elazıg llııııınii Iiıııi'iıın Saııayii!.\.S. Fabriko Müdürlüğönden İlân Olunur MÜZAYEDESİ Satış llânı I P.K. 128 Konya R GELEMEN OEVLET ÜRETME ÇİFTLİGİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Sağmatciiar Beiediyesinden ÂKER TİCÂRET v e DEMIR SANAYİI A. STİ. İLÂN EDER SATIŞ İLÂNI Filmaşın İhtiyaç Sahipierinin Nazarı Dikkatine İşletmeye açılan yeni sıcak demir çekme tesislerimizde beynettnüel normlara uygun FİLMAŞIN imâl edilmektedir. Sipariş kabulüne baslad^ımızı sayın sanayici ve ihtiyaç sahinlerinin bikilerine arz ederiz. İstanbul Defterdarlığından: İstanbul Topkapı Maltepe Askerî Saf. Al. Kom. Bşk. dan: |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog