Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

8AHÎFE ALTI CUMHURtrET 28 Kasun 1964 SİNEMA PAfiJ KM/BMIŞT E!±J avMA M Û İ U J P Ü UI*MM. İSTANBUL SİNENAURINDA İKİ BDİAII Fİ1M Batı Yakasımn Hikâyesi Selmi ANDAK BATAN GÖNEŞ ortak yapımı. Çetin A. ÖZKIRDÎ Rejisör: Michelan?clo Antonioni. Bir Fransız ttalyan Siyahbeyaz, Alain Fran OVNA GOBE TOPlA C7VNA" Yönetenler: Robert Wise ve Jerome Robbins. Koreoçra Fransızca. Oynayanlar: Delon Monica Vitti, fi: Jerome Robbins. Müzik: Leonard Bernstein. Oynı cisco Rabal. Lilla Brigııone. yanlar: Nathalie Wood, Ri Sinemalar: Yeni Melek, Site, Geçen yıl (La Notte Gece) isim li yapıtını gördüğümüz değerli halyan yönetmeni Antonioni bu kez yine son derece ilginç, soylu tair filimle karsımıza çıkıyor. 1962 yılı Cannes Filim yarışmasmda jüri Özel Armağanım kazsnmış o'an fBatan Güneş)in senaryosunu da Tonino Guerra ile birlikte Antonioni yazmış. Birçok yönlerden' (GeceH'e ben ziyen (Batan Gür.eşUe Vittoria 1 Monica Vitti'» isimli bir genç kadı nın yaşantışının bir bölümü anlatılmaktadır. Antonioni özden çok biçimciliğe önem veren bir yönetmendir. Elbette bir hikâye anlatır filimlerinde. Antonioni için hikâye de önem üdir. Ama hikâ enin bir bildirisi oiması, toplumsal bir soruna değinmesi onun için bir zorunluk, gi derek bir gereklilik değildir. Çağımız şiirinde, resminde, küçük hikâyesinde görülen bir gidişe uyak uydurmuştur Antonioni. Ya da si nsma anlayışı onu bu sonuca itmiştir. Büyük bir göz'.cmcilikla filimlerine oturtluğu kenarköşe resimleri ilk bakışta soyut ve bağımsız değerlendirmeler olarak ka lırlarsa da, bütünün içinde biraz da öze varan geniş soluklu deyişleri getirirler. Antonioni'nin çoklukla kadmla ilgilenmesi, büyük şehirden ayrılma>nşı da bir rastlan tı değildir. Onun filimlerindeki, içine dönük, sınğın kadm erkek ilişkilerinde hayal kırıkhğına uğ ramış biraz da karamsar kadınlar la, büyük şehir görüntüleri arasında birbirlerini tamamlıyan ve tanımlıyan yakınlık bulunur. Antonioni'nin bütün bu öze 1lik lerini en sağlam yanları ile (Batan Güneş) te görmek mümkündür. Bu konuda Antonioni (Gece)ye oranla gördüğümüz bu son filminde daha bir yürekli ve daha bir soy ludur. Bu arada filmin genel havasma biraz aykırı düşmekle beraber, karşıtlığı daha güçlü duyurabilmesi yönünden, yeni gerçekçilik akımını hatırlatan borsa bölümleri son derece ilginçtir. Her zaman olduğu gibi bu filminde de oyuncularını yönetmek te gösterdiği büyük başarısı ile Antonioni'nın ıBatan Güneşti mev sim başından bu yana gördüğümüz filimlerin en güzeli olarak beliri vor. UASİP ONU ECliSuClMI HAVIK,SIVA.UA chard Beymer, Rita Moreno, Georges Chakiris. Russ Tamblvn. Sinema: Emek SİVAM SftC BOvuvoeSUN EÜR PlS'l 1ÇJN ALMIS GENC GÖ CÜNECE GlMİ UEMEN VUZ \ yüZME ZAMAMI 5ON y|«: ^<>3S.*S>*#<r PEANkT A & f RHıyız . TEN SONCADIP KIN CADH2DÛ.N CIKâVIM DEME. 4 VIVECEK GETİBMEYE Önce Laurents Robbins Bern stein üçlü?ünün yarattıklar; «West Side Story» yi bir «müzikal komedi» olarak sahnede seyretmeden, bunu beyaz perdeye yansıtan tar.ınmış Amerikalı rejısör Robert Wise'ın filmi hakkında kesin yargılara varmak eksik bir tutum olur. Bunun gibi, konuyu sadece «müzikal komedi» yönünden ele alarak. sinema tekniği bakımmdan bu filmin ortaya koyduğu «fantastik» yenilikleri de gözden uzak tutmak hata olur. Nitekim, her şeyden önce muhakkak ki sir.ema dünyasında bu filim «olağanüstü süper filim» niteliüini taşımaktadır. Ancak bu deyimi, burada €beğenme> karşılıgı oiarak kişîsel ve duygusal anlamda değil; filim kategorisi ayrımı bakımından objektif anlamda kullanıyoruz. 1 Shakespeare'in klâ?ik Romeo ve Jülyet eseri yazar Arthur Laurents, koreograf J. Robbins ve kompozitö'r L. Bernstein'in işbirligiyle «komedi müzikal» olarak modernleştirilmiştir. Bu fikir ise, günlerden bir gün Jerome Robbins'e gelen bir öğrencisinin: «Acaba bu aşk hikâyesini nasıl aktüel hale getirmeli?» sorusu üzerine uyanmıştır! Jüliyet yerine Maria (Nathalie Wood), Romeo yerine de Tony (Richard Beymer)! Shakespeare' deki evrensel beşerî dram, burada Amerikan markasını (!) taşıyan «müzikal filim» türüne saplanarak cılızlaşmışsa da, gene Wise ve Robbins ikilisinin yönetici tutumları, bazı toplum sorun larını belirtmede başarı saglamış. 2 Ancak, filimde özellikle «aşk düosu» sahneleri ve diyaloglar. çok ucuz, artık terkedilmiş aşırı romantik, hattâ melodramatik uzayışlarla, filmin yenilik değerini kaybettiriyor. ö y l e sine ki, filmin başîangıcında çok Italyan yıldızı Monica Vitti a Batan Güneş» kuvveüi bir dozla gözleri kamaştıran ve özelliğini taşıyan «modern ve abstre (soyut) anlatım ve telcnik» ile, bu melodramatik sahneler âdeta «çelişme» halinde. Böylece filmin «jenerik» ten başlıyan o güclü mizansen ve plâstik sunuluşlan, sb'zü geçen sahne lerde birden çelimsizleşiyor! Burada akla ister istemez şu geliyor: Doğu mistisizmi ve Avrupa romantizmi'nden arta kalan Aşırı melodramatik ve romantik unsurları Avrupa sineması çoktan bıkarak atmış. Aksine, galiba Amerikan hayatının farklı ve mekanik strüktürü sebebiyle olacak, Hollywood ve seyircisi bu gibi sahneleri kendine göre ahşılmamış bularak hoşlanıyor! Biz ise yerli filimlerimizde haklı olarak «yeter» diyoruz! 3 • Amerikan balesi » nin • karakteristiği bu filimde bol bol ve çok etkili biçimde sunuluyor. Klâsik balenin ve Fransız. Rus, Ingiliz ekollerinin aksine, burada «müzikholrövü» türüne yönelen modern dan?lar bütüri dinamizmi içinde veriliyor. Kısaca: Şehrimizde «Panavision 70» sistemiyle ve stereofonik bütün ses imkânlariyle bir filim seyredebilmek fırsatı inkâr edilemivecek bir olavdır. filminde Kahraman Kovboy Rejisör: Harry Kcller. Bir Amerikan natinnal) lizce. (Universal filmi. İnterrenkli, tngiAudie Oynayanlar: Murphy, Barry Sullivan, Venetia Stevenson, John Mc sinema: tntiere. Gösterildiği Rüya. Öldürülen ağabeysinin intikamını almak için ath polis olan bir genç, azılı bir haydudu izlemekle görevlendirilir. Bu iş ona verildiği zaman delikanhnın bu azıh hay dutu yakalayıp getirebileceğini hiç kimse ummamaktadır. Ama o görevini yerine getirmeyi basarır. Clair Huffaker'in imzasını taşıyan senaryo, son derece kuru ve dümdüz bir grafik içinde gelişiyor. Sıra isi Western ölçülerini aşamıyan filim, yönetmen Harry Keller'in filmoğrafisi içinde her zamanki düşük ortamında kalıyor. 1960 yılında piyasaya çıkmış olan bu gelişigüzel filim, sinemaya yal nızca vakit öldürmek için gidenler ce seyredilebilir. Ç. A. O. OAZETECININ SOZU 35 • • •• • % Jean Hie'nart, emniyet âmirinin karşısuıda derin derin düsünüyordu. O ve Fregose'den başka bir de Amoretti, yakışıklı Predalgonde'la şimdi ölmiiş bulunan haydut arasındaki münasebeti bilebilirdi. Halbukj Amoretti şimdi derin stüarın altında, kanaldan gelip geçen mavnalann dalgalariyle çalkanmakta idi. Hie'nart'a gelince o, Predalgonde'un bir hırsınn ve bir kaatilin ortağı olduğunu itilaf etmeğe katiyen yanaşamazdı. Onu öldürnıeği, kanını akıtmağı istiyordu, fakat bütün bu çamuru fcendi üzerine sıçratmak niyetin de değildi. . Bay savcı, dedi, müsaadenizle ben gidiyorum. Bu geceyi de burada geçirmek niyetinde değilim. Hortlaklardan korkmam, ama bazı intibalar fenama gider. Gerekli saydığınız bütün tedbirleri alm. Bana ihtiyacınız olursa annem düşes de Diertnstein'in Champs Elusees'deki evinde olacağun, orada bulursunuz.» Hienart orada bulunanları selâmladı yanında iki arkadaşiyle birlikte bahçeden geçip sokağa çıktı. Onu görmek, eliııi sıkmak isteyenler üşüş tüler, eller uzandı, komşular alkışladılar. Hienart, Devienne'in arabasına doğru gitti. Hep beraber bindiler. Polis memurları yol açtılar. Araba hareket etti. Lepic sokağma geldikleri zaman Hienart, Devienne'in susup oturmasına hayret ederek sordu: « Mösyö de Predalgonde'un arkadaşlariyle neler konuştuğunu söylemiyorsun?» « Söylemiyorum. cünki faydası yok. Bu scrseri herifle düello etmeyeceksin, ümit ederhn!» (Arkası var) = ^ 3 ^ = = ^; ^ = : = ^ ^ ^ = ^ ^ 2= Nerede • Nezaman REKS: (36 01 12) Ask HüAsk ve Para (K. Douglas) KAÜIKÖY X£N1 1AJİSIM 144 3 1 9 i zünleri. Sen Vur Ben Kırayım (T. rONCA: (G3Zicjsmanpaşaı 1 Hizmetçi Dediğin Böyle O IŞIK: Gürsü) (Üsküdar) (36 24 93) lur. (O. Günşiray). 2 BeYBLD1Z (BeslEtaş) (47 63 42) Tamirat dolayısiyle kapalı. BETOĞLÜ yaz Güvercin (F. Akın) Çılgın Sevgili (G. Peck) IHYA: C55 10 72) Döner AyARENA: (44 64 18) ELargalaı MELEK (Eyupl: 1 R.T na (H. Koçyiğit) Okulu: Salı hariç. Mister Hızlı Yaşıyanlar (A. Alışık) ATLAS: (44 08 35) Jerry LeOPERA: (36 0S 21) Hızlı 1 SI ANBD L Nato (Komedl) 2 Kader Kapıyı Çaldı (M. vis Golf Sampiyonu (J. LeYaşıyanlar (A. Işık) AZAK: (22K2 46) Kocamıo vls) ÖZEN: (Kadıfcöyı (3b 99 94) ALEMDAR: (22 36 83) Ana Teraa). Nişanlısı ŞIK: (22 35 42ı Hızlı YaşlEMEK: (44 84 39) Batı Ya Gençllfc Rüzgâârı (T. Şoray). dolu Çocuğu (N. Köksal) BULVAR: (2148 92) Kart Hoyanlar (A. Işık) kasmın Hikâyesi (N. AVSU (Itaragürorük 3119 17) ÇELİKTAŞ: (53 43 70) Ana ro2 Pazartesl ha riç. YENİ (B Köy) (71 68 26) dolu Çocuğu (İ. Günayı Wood) Anadoiu Çocuğu DORMEN: (44 97 36) Alaman1) Hızlı Yaşıyarüar (A. UZUNKAYA: (53 41 43) Ba yadan Bir Yar Gellr Blzlere GÜREL: (47 03 94) 1) Döner BITLVAR: (21 35 78) AnadoIşık), 2) Anadolu Çocuğu na Derler Külhanlı (T. Yi GENAR: Aşk Zindrl: Ayna (H. Koçyiğit 2) Disi lu Çocuğu (N. Köksal) Örümcek (L. Sajar) (S Başıı (İ2 58a2i ğit) KUTLÜP (S Bası' (22/183) ÎEN1 tSTANBUL: (44 22 36) KabaÎNCİ: (48 45 95) Sen Vur Hızlı Yaşıyanlar (A. Işık) SİNEMA 63: Hızh Yaşıyan hat Asluda Anadolu Çocuğu Ben Kırayım (T. Gürsü) MARMARA: (22 38 60) Nü YENİ METE (Eyüp): 2155 14 lar (A. IşlK! GÜX,RİZ SÜRDRÎ . ENGİN KERVAN: (48 04 23) Hızlı Varenberg Bâkiresi Günah Bende mi? (M. Nur). SUNAR: (36 03 96) Asurun ^EZZAR: (İstanbu) rtyatrosıyanlar (A. Işık) 2. hafta RENK: ıFatlhı (21 15 25) 2 Avare Şoförün Kısmeti. Son Günleri (R.T.) îundaı üeşanJı All Destanı KONAK: (43 26 06) Aşk ve KARACA: (44 66 66! Prenses Para (K Douslas) | Hazretlerl: üomedl RÜYA: (44 84 39) Kahraman | ORALOĞLD: (49 49 35) AltoKovboy. na Manpuslan (Pazartesi, LÜZUMLUl TEUFON re ADRESİER LÜKS: (44 03 80) Hızlı Yade Pygmaliun (Pazartesl h a . jıyanlar (Alışık) riç her gün 21.30) LEVENT: (63 55 39) AldaKEN1 OYUNCUt^ARJ: (44 97 36 ı cüe Kuruslui Ooeraı tan Kadm (Eva) KÜÇÛİİ SAHNE (ülvi Urai) LÂLE: (44 35 95) Anadolu Ço32 99 39, Hallcioglu 44 29 48, Heybe(49 56 52) Gözlerlmı Kapacuğu (N. Köksal) Hastaneler Uada 51 84 02, İstanbul 21 42 28 rıro • VazliemJ taparim 8ARAY: (44 16 56) Gençliğin İstlnye Denlz 63 60 20. Kadıkby • MÜNtR ÖZKUL (Karaca n İlâhları (j. Holiday) 2. İlk Yardım 49 30 00, Kan Bankasıyatrusunda) (44 66 66) Ber hafta 36 08 72. Kartal 53 42 05, Kınalıa21 58 M aayOürpaş» NOmune BastaAKşam 18 de Pazartes] SİTE: (47 77 62) Batan G ü oesı • 3« 17 O Seynep tLAmU • 3e 30 50 U da 55 39 29. Ramı 21 27 11, OsSü21.30 da «AşK A R Aşk» Ş neş (A. Delon) tsçi sı^ırtalart (Samatya) 21 63 50 dar 36 09 45. Yeşllköy 73 84 30 ŞEHİR mATROLAJU: ŞAN: (48 67 92) Hızlı YaşıyanFATİH: (22 0171) tsplnozlar: lar (A. Alışık). Polis imdat Pazartesl oarto Der gUn 21. TAN: (48 07 40) Gençliğin ÜSKÜDAR: Sultan Gelln ve Tren Vapur • Uçak İlâhJarı (].Holiday) Bmnlyei 8ancr&tl 23 43 83 • 81, BeleOrmanda ÜNAL: (44 93 06) 1 Yumruk dlye Zabıtamr Ö «3 79. Yağmuru (E.Costantin) D. Demlryollan • Hayaarpaşa 36 04 75 KADIKÖY: (36 06 82) İçer2 Gangsterin sevgilisl (R. dekiler (Hergün 21 de. paSlrked 22 30 79, DenlzyoUan İtfaiye Taylor). zar 15.30 da) ZAFER: (44 93 06) Affetml49 18 98 (TatU çün)en 44 02 07) ftfBlve Müa'lr<üM (Fatlh) 81 42 25 TEPEBAŞ1: (44 21 57) Topuzyen Kadm (H. Koçyiğit) Şenlı a a t l a n • 44 42 33 1 aavs Yoilu (neı giln 21 de). Macbeth Bakırköy 71 64 66, Beyoğlu 44 46 44, Jİntikam AJevl (A. [şık) (Opera) Salı. Persemdbe. lan • Bllet Sançl 44 47 90 Damşma . siurgaz^as • 51 « U 3 BüyUKaa» YENİ AR: (44 28 51) Kanlı Cumartea 21 de 44 02 96. Hara AlalU 73 82 40 Mabet (R. T.) 51 60 81 ÇubuklTl . « 00 01 60, TENİ KOMEDİ: (440409) YENİ ATLAS: (48 65 02) Ana73 84 40 ErenKöy 5S 20 43. Hallç Den!» Dolap Beyglrt. 21 de. dolu ÇOCUJS (N. Köksal) Tartuîte • Salı Çarsamba YENİ MELEK: (44 42 89) bariç her güo 16.30 Batan Günes (A. Delon) Carella akşam üzeri işinin başına dönzıyı... Hem de yiiksek sesle oku. Herkes mek iirere büronun kapısına geldiği zaman duysuıı.» Çin lokantasmda Teddy'ye çıkaıı niyetin Carella sesi titreyerek haberi okumaya doğruluğuna bir an inanır gibi oldu. başladı. Fakat, içeride kükreyen Byrnes'di. Sesi «Loş ve seıin bir meyhaııede buluştu. büronun içinde çin çın ötüyordu. «Dedektif Carella ile içki kadehlerimiz Kapıyı açıp içerive girdi. ellerinıizde son cinayetler hakkında konu• Bu rezalet ne Carella» diye bir sual ve şuyorduk. Birden bire, bana bak» demasanın üzerine inen yunıruk sesi kulağındi. •Ben kaatilin kim olduğunu biliyorum.» da patladı. •Carella bütün israrlarıma rağmen bunAslan durmadaa kükrüyordu. dan fazlasını söylemekten kaçındı. Fikrini Carella bir ara fırsat bularak "Ne var. açığa vurup kaatili uyarmaktan çekindiği ne oldu şef?» diye sordu. belliydi. Sadecc «Bu polis düsmanı bencc .Ne demek ne oldu... NE OLMUŞ Dİmasaldaıı ibaret. Kaatil ölen arkadaşlarınıYE SORUYOR BİR DE... Gazetelere beyadan birinin özel lıayatında gizli. Biraz vakit nat vernıek selâhiyetini sana kim verdi?» ve çalışma ister. Yakında bulup çıkaraca•Ne beyanatı?.. Görebilir miyim şuııu?» ğım» dedi. Byrnes masanın üzerindeki küçük boy Carella'ııın yüzü hırsından pancar gibi akşam gazetesini açarak «Polisin tfşaatı» dikızarmıştı. Birkaç defa yutkunarak kuruyan ye bağırdı, «Ne var Carella, bizlerden memboğazını ıslattıktan sonra devam etti: nun değil misin yoksa» diye sordu. •Bence bu adam kaatilin kim olduğunu Carella gazeteye baktı. İri puntolarla biliyor ve onu er geç yakalayacak, ve şehri •Dedektif kaatilin kim olduğunu biliyor» elindeki 45'lik bir tabaııca ile dolaşmakta yazılıydı. olan eani bir manyaktan kısa zamanda kur• Kinuniş kaatil söyle bakalun.» taracak. «Hay Allah, ben kaatilin kim olduğunu •Kendisi ile Kiverhoad'a kadar gidip nereden bileyim?..» konuştuğum nişanlısı Miss Teddy Franklin •Bu lâfları bırak ta al şu gazeteyi oku. de aym fikirde. Muhakkak düşüncelerini oO zaman Savage denilen herifin nasıl bir na da anlatmış. Fakat, o da müstakbel bir serseri olduğunu anlarsm.» polis eşine yakışac.ık şekilde az konuşan Carella gazeteyi aldı. EUeri titriyordu. bir genç kız. Bana sadece Carellanın hiç yaEvet, haber bütün birinci sahifeyi kapla nılmadığını söylemekle iktifa etti.. maktaydı. Carella elini alnına götürüp biriken ter Carella, «Fakat. bütün bunlar...» dekeıı damlalarını silerek •AHahım. Teddy'i de iByrnes sözünü kesti. «Lâf istemez. Oku va şin içine karıştırmış. Yalanın büyüklüğüne bakın. Kızcağız sağir ve dilsiz... Bunu hepiııiz hiliyorsunuz... Nasıl konuşabilmiş onunla> diye bağırdı ve elindeki gazeteyi buruşturarak yere attı. Byrnes, «Sinirlenmene lüzum yok. Ben • Savage denilen herifin ne mal olduğunu ı lıitiyorum zaten» diye mırıldandı. Carella «Bu herifi bir elime geçirir•iem...» diye bağırmaya devam ederken Byrnes «Sinirlenme... Biraz serin kanlı ol> riiye tekrarladı, ve odadakileri hayrette bırakan sakin bir sesle Simdi söyle bakalım. diişündüklerini» dedi. «Detektiflerin fikirleriııi süylemesi lâzun gelen yer burasıdır. 'iıınun icin para ödüyor devlet bizc dedi •Belki de iPolis Diişmanı) sandığımi7 uıtil sadece bir kişinin peşindeydi...» «Haıı.çisinin?» •Bunu ben de hilmiyorum... Bir türiü ıkaramadım... Fakat. şu Allahın belâsı muhabir Teddy'yi neden karıştırdı işin içine... Ben gidip Teddy'yi göreoeğim... Kız bclki 'f tehüVedeiir.Byrnes Saat kaç» diye sordu. Carella kolundaki saate bakarak «Altıyı cyrek geçiyor» diye cevap verdi. •Saat altı buçuğa kadar bekle. Havilland vemeğe cıktı. Döner dönmez gidersin.» Carella «Şu Savage denilen herifi bir elinıe geçirirsem pestilini çıkararağım» diye ıııırildanarak bir sandalyeye çöktü. Byrnes piposunu dişleyerek "Eğer benden sağ kurtıılıırsa sen pestilini çıkarırsm» dive mırılHandı. (Arkası var) i? AYSE İLE ALİ Tivatrolar: RADYO İ S T A N B U I A NK AR A 7.30 Açılış Kısa haberler Oyur. 6.27 Açılış 6.30 Kısa haberler havaiarı 7.45 Hafif müzik 8 00 6.32 Günaydın sayın dinleyicller Haberler 8.15 Salon orkestraları 7.30 Sabah müzifl 7.45 Şarkı ve saz 8.45 Çeşltll müzik 9.00 Türkü 8.10 Hava durumu 8.15 Çeşitll ler ve şarkılar 9.20 Küçük Son melodiler 8.30 Sollstlerden blrer ser 10 00 Kısa haberler Kapa?arkı 9.00 Kapamş. nış. 11.57 Açılış 12.00 Kısa haberlet 12.00 Açüış . Kısa haberler Sa 12.02 Nerrle Paramor yaylı çalgılon orlcestralanndan 12.30 Şarkılar orkestrası 12.35 KüçüS llânlar 12.50 Hafif müzik 3.00 Ha lar 12.40 Şarkılar 13.00 Haberberler 13.10 Şarkılar 13.30 Ku ler 13.10 Hava durumu 13.15 çük orkestra 13.45 Saz eserlerl Jonny Tllltson söylüyor 13.30 14.00 Radyo armonl muzikası Kadmlar topluluğu 13.55 Kayıp 14.15 Haftanm programlan 14.30 aranıyor 14.00 Reklâm proeramGökçen Kaynatan ve gitarları lan 14.45 Turküler 15.00 Mü14.45 TUrtüler 15.00 Kayıp mekzik derglsl 16.00 Şarkılar 16.20 tupları 15.15 Kısa haberler . HaÖz dllimlz J6.35 Almanyadan mefif müzik 15.30 Cocukların saati lodtler 17.00 Kısa haberler 15.45 Feriköy Beykoz mtllî lig 17 02 Çocuk saatl 18.00 Spor saymaçmın 2. devreslnln naklen jsıyını fası 18.15 Reklâm programları 16.45 Dans müziği 17.00 Tur 19.00 Haberler 19.25 Hava durudun sesi korosu 17.30 Şarkılar mu 19.30 Şarkılar 19.50 üyku17.50 Kıss llânlar Hatlf müzik dan önce 19.55 Küçük llânlar 18.00 Reklâmlar geçldl 19.00 Ha 20.00 Kıbrıs için 20.10 Çeşltll berler 19.30 Kısa llânlar Hafîl Türk müziği 20.40 Cemll Başarmüzik 19.35 Karma faslı 20 00 gan orkestrası 20.55 Küçük USnGençllk saat) 20.15 Şevket Dğurlar 21.00 Kısa haberler 21.02 luel orkestrası 20.30 Kitap saatl Hayata bakıs 21.30 Hafif meludl 20.40 Şarkılar 21.00 Haftanm ler 21.55 Şarkılar 22.15 Dlnlemelodilerl 21.40 Şarkılar 22.00 mekten bıkmadığmız eserler Reklâmlar geçidi 22.30 Dans mü22.45 Haberler 22.55 Hava duruziğl 22.45 Haberler 23.00 Beyaz mo 23 00 Dans! Dans! Dans! perdeden mlkrofona 23 30 Çeşltlf 23.58 Günün önemll haberlerl müzik 24.00 Kısa haberler Kr 24.00 Kapamş. panış 4NKARA İL RADYOSU İSTANBUL İL RADYOSU 17.35 Açılış 18.00 Dansa daveı 18.30 Cazseverln saatl 19.00 Melodiler ülkeslnde gezl 19.30 Akşam müzlğl 20.00 Hafiı müzik 20.15 Radyo İle Fronsızca 20.30 Plâklar arasında 21.00 Cumartesı fconsert 22.00 Operet melodilerl 22.30 ÇesKll mOzik 24 00 Kapamş 16.57 Açılış 17.00 Gilbert Becaud söylüyor 17.20 Dans müzlçl 18.00 Cumartes! konserl 19.00 Haftanm topluluğu 19.30 İngilizce melodiler 29.45 Radyo tle İnKlllzce 20.00 Dllek pınarı 21.0 Müzik«everlerle Başbaşa 22.00 Haftanm plSlclan 23.00 Kananı^ İS SAATLERİ Bürolanmızdan birisini blu/umun düğmesini dikecek vakit buluncaya kadar ödünç aîdun.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog