Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CtJ 11 X Ll IV JlfcıJ. .41 I! C.H.P. İÇİNDE DENETİM C.H.P. grupunun gensoru ve görüşme kurumlannı işleterek bakanları denetlemesi olumlu bir yoldur Orhan DURU CHP nın yuvarlak gozluklu, zayıf ve Mecliste kanun tasanları goruşulurken sık sık soz alan Edırne mılletvekılı Fahır Gırıthoğlu, geçen pazartesı gunu verdığı bir onerge ile Adalet Bakanı Sedat Çum rah ıçın gensoru açılmasını Içıs!en Bakanı Orhan öztrak ıçın genel goruşme yapılmasını ıstemıstı Bu durumda Genel Kurmay Başkanı Sunay'ın mektubunun C H P. vı etkısız bıraktığı sovlenemezdı Herhalde Gmthoğlu, bu mektup olmasa bojle bir onerge hazırlamayı aklından bıle geçırmıyecektı SINAVDAN GEÇtREREK PİŞlRMECHP, gensoru ve goruşme ku rumlarını sık sık ışletmesme ızm vererek Bakanlarının denetıme tâbı tutulmasını sağhklı bir yol olarak gormekteydı Öktem, Meclısten alnının akıyla çıktıktan sonra, yıldırımlan uzerınden uzaklastırmıstı Ovlevse Öztrak ve Çumralı da son durum karşısında bır sınav vermelıydıler Öztrak ve Çumralı haklarmda denetım >apılmasını kabul ettıler. Grup da bojle denetımlerın demokratık yaşaysın bir parçası olduğu havası ıçmde gensoru ve genel goruşme açılma=ım benımsedı Ancak, Grup denetımının Mechs denetımınden daha sert ve yıpratıcı olduğunu akıldan çıkarmamak gerekıyordu. «SORTJMLU ARITORVM.» Sayın Sunay'ın ntektnbu ile başlayıp Parlâmentoyu dalgalandıran ve Çankaya'ya kadar esen tesirli ruzgânn geride bıraktıklannı gercek yonleriyle bellemek gerekir. Pek yuvarlak ve plâtonik bîr ifade ile «MeeHs lçi ve dışı huzuru sağlamak için gerekli tedbirlerl almak> şeklinde ozetlenmeye çalısılan on gunluk iç politika gelişmelerinin altuıda yatan gerçeklerln bu kadar basit olmadığmı anlamayan kalmamıştır. Bu boyle oldağuna gore «İkaz» ile başlayan, sonra «Takkeyl one koyup duşurmek» şeklinde devam eden, «Tebliğ» ile de bazı hususlann alelacele acıklanmasiyle sonuçlanan olaylar dizisinden anlaşılması gerekenlerl bzetlemek yerinde olur: 1 t'arlâmento, ötedenberi tizerinde ısrarla dorulup belirtilen ağır çalışması yanında, ban mensuplannm nahoş davranışlan ile bir kısnn çevTelerde >enlden olnmsur bir not almıştır. 2 Parlâmentoyu meydana getiren milletvektli ve senatorlerden bir kısmmm davranışlan mensup olduklan partiler tarafından bir denetime tâbl tutulmamıs, bazı hareketler karşısında gereken hassasiyet göstenlmemiştir. Bu ise, bakü olarak, şikâyet ve ikazlara yol açmıştır. 3 Parti liderleri şikâyetlerin haklılığına ve gerçeklerin paımak basılan yonde olduğnna faıanmıa ve tedbir almanm gerekliliğini llân etmislerdiı. 4 Otokontrol «isteml l?Ieraedlği taktirde Parlâmentonun ve partilerin sık sık uyanlraası gerekecektir. Durum böyle olmasına rağmen «Tedbir» hugusunda birleşenlerin Mecliste takındıklan ve devam ettlrdikleri tavrr dikkat çekicidir. Persembe gunıi muzakeresine sıra gelen Partiler Kanunu, duşunulen tedbırlerden biri olmasuıa rağmen, çoğnnluk kalraadığı için goruşulememiştir. Denebilir ki, bu hafta kapanırken dnrufflnn olnmlo yonde gelislp gelişmlye f cefl, bu davranışlar | dolayısiyle maalesef İ belli olmamıstır. ••••••••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllll •r"r3MPvî!jBŞv"r;A£X"yjBF^M^(|^fc*"^^ •.^dt ^&"iiir'••• F. Sırmen Bu hafta çarşamba gunu Millet Meclısı az daha Baskansız kalıyordu Mechs BaşKan Vekıllerı Ingılterede gezıde ıdıler. Mechs Başkanı Fuat Sırmen ıse çarşamba sabahı Mek<=ıkaya gıdıyordu. Salı gunu, Mechs Basın Burosunda, bır gun sonra yapılacak olan T B M M toplantısmın gundemı dağıtıldı. Bır sure sonra gundem gerı alındı. Yanı toplatıldı. Mecli* toplantısını Sırmen kapatırken, Mechsin perşembe gunu toplanacağını bıldırıyordu Oysa Meclısm çarşamba gunu de toplanması gerekmez mıydı? Ne olmuştu?. Her şey, Meclis Genel Sekreterhğıne gelen bır telgrafta açıklanıyordu. Ingıltereden salı akşamı donmesı gereken Baş kan VekUlen Romada uçaklannı kaçırmışlardı Aktarmalar yaparak çarşamba sabahına kadar donmeye çalışacaklardı. Başkan Vekılleri guç belâ Ankaraya donebıldıler. Ve bovlece T B M M. toplantısı yapılabıldı. Ancak oturumu yoneten Mekkı Keskın oldukça yorgun gorunuyordu. Bereket versın gundem kısaydı. Oturum uzun surmedi. Gırıüıoğlu İIIIIII' Çumralı KORIDOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIMIIIL: FİKRET OTYAM § GÖZLERİMİ KAPARIM, VAZÎFEıMl YAPARIM .. fi, çocnğa şty teklıf etmis, kimdır bu adam vahu, nasıl vali bu?» Gruptan bırısi cevap verdı: «O Vali bendenizım beyefendi..» Valı, Tekırdag senator ve mılletvekillerine dert yanmak ıçın meğer Meclıse gehnış .. ŞtMDÎ DE . Aydın Bolak'ın konuşmasını nasıl bulduklarını Mehmet Keraale sordular. Gazeteci, eliyle çenesını bir sıvazladı: «Şey» dedı... «Eskıden Suvolcu Mehmet Pehlivan vardı, şımdı de ortayolcn Aydın Bolak..» YA TAKSİM YA TRAMPA™ Toprak meselesinden çıkan bir tartışraada şair milletvekili aynı zamanda toprak sahibi Nurettın özdemır nihayet patladı: < Arkadaslar, adımı Ağa'ya çıkar dınız. Butün topraklarımı Ismet Pasanın Çankavadaki arsasivle degişmeye hazırım > tsmet Paşaya bizden dnyurması. Millet Meclisi geçen tatanak özeti (18/11/1964) nde aynen şunlar yazıhdır: «Ordn milletvekili Şadi Pehlivan oğln'nun, Türk Kultür Derneğine ve onnn devamı olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar yardım yapıldığına dair Başbakan ve lçisleri Bakamndan sözld sorusu, sorn sahibi ikinci defadır bazır bulunmadığından düştu » = ~ S = S Ş = ^ S Ş E ~ = S = = ÜSTAD ESAT MAHMUT BALTA VE TAŞ... Tekirdağ senator ve milletvekilIeri koridorda otomyorlardı. Esat Mahmnt Karaknrt'u gorünce çağırdılar. Üstad, ellerini havaya kaldııdı: «Yoooo» dedı.. «Artık Tekirdajlılann yanına gelmem, sonra > ötekiler ısrar edince Karakurt kol tufa otnrdu ve basladı: «Yahn nedir sizin valinizin etti rılllllllllMllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt.MlllllllirT ••••fllllllIlllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIM Gırıtlioğlu, verdığı bnergede bu Bakanlan son olaylardan, Turk Sılâhlı Kuvvetlerının hoşnutsuz hale gelmesmden sorumlu tutuyordu. Bılhassa Çumrah'nın istıfasmı ıstıyordu. Adalet Bakanı etkılı bır \onetım gerçekleştırmış olsaydı, Savcılık sık sık ıkaz etseydı bu ışler olmazdı Gerçı savcılar ve dığer memurlar, A P. nasıl olsa ıktıdara gelecek havasında yurr.u«ak davramyorlardı. Adalet Bakanı bunun da tedbırlennı alabılırdı. Ancak «Mektup» un ıkazından sonra alelacele bazı dosyaları hazırlamak yolunu tutmuştu. Şımdıve kadar neredeydı'. T B M.M. üyelıği, bir ııvcnın u\e seçilmeye engel bir suctan dolayı kesin olarak bukum givmesi, çekılmesi, kısıtlanması, melıkle bağdaşraayan bir hızmet kabul etmesi ya Meclis çalışmalarma izinsiz va da ozursuz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması yuzuııden uyelığinin duştuğunun kendi meclisince karara bağlanması hallerinde sona erer. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ya da uyeliğin duştuğune Meclisce karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden başlıvarak bir hafta içinde ilgili uve >a da TB.M.M. uvelerinden herhangi biri bu kararın Anyasa ya da lçtuzuk hukumlerine aykınlıği iddiasnla Anajasa Mahkemesine başvurabilir. Mahkeme bu Meği 15 gun içinde karara bağlar. T.B.M.M. üyehğinin düşmes' EKREM ALİGAN Herkes, Genel Kurmay Başkanı Sunay'ın mektubundan başka bır anlam çıkardı. Takat, bu mektubu günün gerçeklerıne gore en ıyi yorumlayan Y.T.P. Genel Başkan Ekrero Alıcan oldu. Bu yorum dığer parti yöneticileri tarafından da benımsenmce Çankaya toplantısı doğdu. Alıcan, Huzur Komisyonu raporunu muzakere etmek uzere toplanan liderlere verdığı muhtırasında behrttıği hususlar hakkında yaptığı konuşmada diyordu kı: «1961 seçımlennden bugüne dek, buna benzer bir çok toplantılar ve denemeler yapılmıs, protokollar ımzalanmıştır. O zaman, meselenın çozumlendığı sanılmıstır. Şimdı de aynı eğılım mevcuttur. Oysa, tuttuğumuz yol yanlıştır. Çunku, bu protokolu ımzalamakla kendi kendımızı aldatmış, meseleye çozüm getınneyı gecıktırmış oluyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırılması, Sıyas! Partiler Kanununun T B M M. nden geçirilmesj bır çozum yolu değıldır. Sunay'ın mektubunu partıler arasındakî koklu anlasmazlıklann gıderılmesınde köklu tedbırlerın bulunması açısından yorumlamamız gerekır » Boylece, geçen hafta ıçmde yuksek sevıyede yapılan toplantılar bu açıdan ele alınmıstır. 1 ! Komhyort Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklaruıın kaldırılması için hazırlanan 36 tane dosya, Anajasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu beg kışilik bir alt komisyona verildi. Alt komisyon şimdi bir «kuçuk juri» gorevi yaparak bu dosyalardan bir kısmını ayıklıyacak, dokunulmazlıklan kaldırılması gerekenler hakkında bir rapor hazırlıvarak Anavasa ve Adalet Karma Komisyonuna sunacaktır. Alt Komisyon Başkanlığına YTP II Burhan Apaydm seçıldi. Apaydın verdiği bir demeçte dosyaların hangi açılardan inceleneceğini açıkladı. M 11111IIIII111 ••••••••••••••••I I •••>« IIIIMrflfflIIMIMItlllllllllllMHIflll IIMtllMMIIIMIIIIM Meclis Senato Toplam Meclis : 194 Senato : 45 Toplam : 233 Meclls Senato Toplam Meclis : 29 Senato : 3 Toplam : 23 IIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIMIII Meclis : 13 Senato : 3 Toplam : 16 Meclis : Senato : 1 Toplam : 1 Meclis. Senato Toplam Bağımsız 17 56 73 Boş 13 1 14 TOPLAM : Senato Meclis 185 450 2IIIMIIMIIIIIII1MMMMMMIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIM •••••••••••••••••••ııııııııııııı•••••• KLM SATIŞ ILÂNI Istanbul 6 ncı İera Memurluğuadan 962/131 Bır borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrılmesıne karar venlen muhammen kıymetı 4500 lira 30 adet Alaturka helâ taşı, adetı 150 lıradan 3000 lıra bır adet sarı banyo takımı lavabo, klazet, rezavvar, ve sabunluk, 1500 lıra bır adet Facıt hesap makınası. Galata, Hırdavatçılar Çarşısı 8788 nolu Sıhhi Tesisat Mağazasmda. 7/12/964 pazartesi gunü saat 1213 de açık artırma ile satılacaktır. Muhammen kıymeti */475 ını bulmadığı takdırde ikinci artırması: 8/12/964 salı günü aym mahal ve saatte yapılacak tır. Alıcılann mahallindeki me muruna muracaatlan ilân olunur. (Basm: 22460) 14516 Soba Karbüratörü Dünyanın J numaralı Hollanda Kraliyet Hcsva Yollars geniş faaiiyeti olan bir şîrkettir Ulv) Doğan, Hfilya Kocyiğitl ve Erol Taş «Susuz Yazda I | Alacağınız 6az Sobasının Karbüratörü marka olmasına dikkat edinlz Klima Tesisat ve Ticaret Alr France Yanı Taktlm Tal: 48 M17 İlâncılık: 3641/14529 Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemız Pedagojı ve Tecrubi Psıkoloji kürsülerine bırer asıstan alınacaktır. Asıstanlık Yonetmelığınin 3. maddesındeki şartlan haiz istekblerin girecekleri yabancı dıli belırten bir dılekçe ile 14 aralık 1964 tarihine kadar Dekanhğa muracaatlan ilân olunur. (Basın 22359/14518) Meksika Festivalinde I I Meksıka'nın «icapulto Filiml Festivali'ne, başka festivallerde. I armağan kazanmış filimler'ın ka' îhldığını ve Turkiyeden «SusuzI Yaz»ın davet edılmiş olduğunu | bildirmiştik. 1964 yılı Berlın U« lluslararası Filim Festivalinde b u l lyuk odul «Altrn Ayı»yı kazan| mış olan Susuz Yaz'ın produktorg ve aktoru Ulvi Doğan, Venedikl Festivalinde filim şeref mlsafiril I olarak gosterildikten sonra Mek| sika'ya hareket etmişti. Ulvi DoI ğan'ı, Istanbuldan, fılmin değerl Ili bas aktrisi Hulja Kocyiğit ilej tanınmış aktoru Erol Taş tâkipl ettiler ve her uçu de Turkiyeyi» temsilen Rcapulco'da buluştular.J L'lvi Doğan'dan aldığımız birj • mektupta: «Sundiye kadar birçok festivalde karşılaşılan ihmal| kârhğın ve ilgisizliğın aksine,| Turk resmî erkânı tarafmdan İçok sıcak bir husnukabulle karl şılanmış olduklannı sevinçle b e | lirtmektedir. Bu sefer, Turk saInatçı ekipı, Mesico City haval alanında, geceyansı, ellerınde | ITurk bayrakları bulunan bir. avuç Turk tarafından tezahuratl ile karşılanmışlardır. Başlannda| IBuyukelçimiz Fethi Aşkm ile eşia ve'kızı, Konsolos Fıtrat E. AtaI sel ve diğer elçilik mensupları, I Iaynı zamanda Meksika mılli gul reş takımının antrenorluğunu yapl makta olan Huseyin Erkmen, ul I çak alanma gelmiş bulunuyor1 "Susuz Yaz,, ve sanatçıları ilgij uyandırdı I I Dünyanın en büyük hava yollarından biri olarak her işini geniş tutmak durumundadır, şöyle ki, yüzden fazla hedef, 45 dev uçak ve milyonlarca memrtun yolcu. Bu geniş faaliyetin yolculara sağladığı faydalar: Büyük bir seçme imkânı : Istanbuldan Batıya uçarken KLM sizi doğrudan doğruya Roma, Viyana, Frankfurt, Belgrad, ve Amsterdam'a ulaştırabilir. Şayet bu şehirlerin dışında bir yere uçmak istiyorsanız, direkt Amsterdam'a gidıp oradan aktarma yapabilirsiniz. KLM'm Avrupada 44, ve biitün dünyada 104 şehire seferleri vardır. gelişme kaydedemez. KLM bu hürmeti hatiniz için dikkatli ve titiz Hollandahlakazanmıştır. 45 senelik iş hayatı devamın rın hava yolu, KLM Hollanda Kraliyet Ha ca güven hususunda büyük bir şöhret va Yolları'nda yer ayırmasını tenbih ediyapmıştır. Birçok tecrübeli yolcu KLM'in niz. en güvenilen hava yolu olduğunda hemfikirdir. KLM'in büyüklüğünden istifade ediniz. Bütün buntarı esaslı bir şekilde düşünürseniz KLM'i seçmemeniz imkân sızdır. Seyahat acentenize gelecek seya Onüçüncü Hafta Spor Toto İkramiyesi Kazananların Nazan Dikkatine Onüçdncu hafta SporToto ikramiyesi ödetnelerine devam edılmekte olup, Başbayilığimize bağlı bayilerden oynıyarak ikramiye kazanrruş olanların 15 gün zarfında iJgili subelerimiz gişelerine müracaatla ikramryelerini almalan rica olunur. Taşra bayilerinden oynıyanlann ıkramiyeleri PT.T. ve Zıraat Bankası vasıtasiyle adreslerine gönderilmiştır Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O. İstanbul Şabesl (Basın 21804/14517) ••••••••»••••••• • • • • • • • •• • • • • • • »••»»•••••»< I • KIRKIARELI VALILIGINDEN 180 493,13 lira keşif bedelb Kofçaz Kazası sağlık ocağı ınşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapah zarf usiolu ile eksıltmeye çıkanlmıştır. 2 Geçıci teminatı 5274 66 liradır. 3 Keşıf proje ve çartnamesi her gün mesal saatleri dahılmde Kırklarelı Bayındırhk Müdürlüğünde görülebilır. 4 İhalesı 7 aralık 1964 pazartesı günü saat 15 30 da Bayındırhk Mudurluğünde yapılacaktır Bu ise gırmek isteyen taliplenn Bavmdırlık Müdürlüğünden ılişık vesikalan ile bırlıkte alacakları yeterlik belgesini 2490 sayılı kanun hükümlerine eore hazırlıyacaklan teklıf zarflarmı, ıhale saatınden bır saat önce ıhale komisyonuna vermeleri lâzımdır. ' 5 Postada vâki gecıkmeler nazara alınmaz. (Basın 21720/14509) • I I • KLM'in İstanbuldan seferleri : her pazartesı Istanbuldan kalkış 12:10 " çarşamba " " 11 : 15 " perşembe " " 10:05 " cumartesi " " 10:25 • I Fesrivalin ilk gecesi Elia KaI Izanın «Amerika Amerika» fıl| I miyle açılmıştır. Bunu ArjanI tin «Guneşte bır Yer Var, Brezill ja «Tufeklep., (Berlinde en lyil reji armağanı), Cekoslovakyal I«Itham Edilenler», Fransa «Serburg Semsiyeleri», Almanya «Beverly Hills'in Olumu», Hindistan «Büyuk Sehir» (Berlinde odul), ttalya «SkandaN ve «Kızıl * Çol», S. Rusja «Yaşayanlar ve Oluler» (Karlovy Vary odulu), B. Ameri! Ingiltere «Koleleı>,filimleri t â ' Ika «Iguana Gecesi» kip etmiştir. I ( « • ^>MB •«(•• « ü ^ « ^ ^ " ^ * I lardı. I I I I I Uygun günlerde uçma imkânr :KLM Istanbul'dan Avrupaya haftada dört, Ankara'dan iki kere sefer yapar. Amsterdam'a vanşta her altı seferin dığer şehirlere çok uygun aktarmalar verdiğini göreceksiniz. Meselâ, öğle vakti Istanbuldan hareketle Amsterdam'da aktarma yaparak aynı gün 19.15 te New York'a varırsınız. Fevkalâde değil mi? ••< >•••••••••«»•»•••»••••••••••••••»•••••• KLM Hoilanda Kraliyet Havayolları. Eyüp Kaymakamlığından: KLM'in Türkiyede 3 ofisi vardır istanbul : Taksim Meydanı, Tel: 44 46 89 Ankara : Büyük Apartman Atatürk Bulvarı 133 C. Zafer Meydanı, Tel: 12 84 18 Izmır : Kâzım Dink Caddesi No. 17 Tel : 32064/65 1 1965 yılı Sağmalcılar bekçi ücretlerıne aıt tahakkuk cetvellen 1121964 günü sabahmdan 16.12.1964 gunu akşamma kadar (15) gün müddeüe mahalle muhtarhklarına asılmıştır. 2 Bekçi ucretlenni zamanında ödemeyenler hakkında 6183 sayılı kanun gereğince tâkibat yapılacaktır. 3 Bekçi ücretlerine itiraza olanlann (15) gun içinde Kaymakamlığa dilekçe ile muracaatlan ilân olunur. (Basın 23378/14519) Emniyet hissl.Hiçbır hava şirketi yolcularının hürmetıni kazanmadan muazzam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog