Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBtTET 28 Kasun 1964 duydum I Sördüm okudum Prens Charlesın ödev defterini salması bomba lesiri yarallı INGILTERE TAHTININ VÂRİSİ Dünyanın en kuvvetli iki adamından biri Türk Kuvveth bır erkek, her zaman, bu ış ıçın kuçuk parmağını kullan ve her yerde takdırle karşılaşır1 Fa mavı bıle kâfı goren, Mustafa onun kat, bır zamanlar adalelı bır erkek bu kuvvetıne şahıt olanları hayret doğuşerek, mucadele ederek kuvve ] er ıçınde bırakıyor tıru gostenrken, şımdı artık kuvvet Son derece kıbar ve mutevazı bu gostenlennı başka jollara sevketmek adam olan Serdar, hâlen yenı ku tedır ••uımuş bır fabnkada, yuk taşıyarak Meselâ dunyanm en kuvveth ıkı ha.atını kazanmaktadır Ustaları onu adamını ele alalun Bunlardan bı çok sevmekte ve ışınden son derece rı, Turk Mustafa Serdar dır Dıgen memnun olduklarmı soylemektedır de, Gunej Afrıkalı, Douglas Hama ıer pa Mustafa Serdar •Kuvvetımı, dogu Mustafa Serdar, Turkıyede İzmıtte şerek gostermekten hoşlanmam Bedoğmuştur Turklerm kuvveth nım ga\em kuvvetımı mesleğımde bır ırk olduklarmı, butun dunyaya muvaffak olmak ıçın kullanmak ve ılân etmektedır ustalarımı memnun etmektır» de Doğduğu şehırde, bır fabrıka ın mektedır şaatında amelelık yapmakta olan Dun; anın dığer kuvveth adaroı Mustafa Serdar o sıralarda sırtmUıtenhage da da, 544 kılo 800 gram agırhgındakı ıse, Gunev Afnkah, çunento çuvallarını muntazaman dogmaş olan Douglas Hamapa'dır jerleştırıp rahatça taşıyabılmekte Bi'kaç sene oncesıne kadar, 70 kılo dır Bır duzme cımento çuvahnın, ağııhğ'nda cıhz gorunuşlu bır adam her bırı sırayla jerleştırıhp Musta olduğuna şımdı kımse ınanmıvor fanm sırtında kolaylıkla taşınabılı Haııkuıâde bır fızık yapısına sahıp yordu Ikı sene once, bu suretle Hamapa halter şampıyonu olarak kuvvetının derecesım gosteren Mus tamnmıstır tafa Serdar avnı zimanda da dok1959 senesmde, 20 yaşında ıken, sıs me demır su borularını bır tarafın ka gorunuş'anden dolayı uzuntuye dan tutup kaldırabılıjor, ve borula kapılan, Hamapa Achılles Barbell rın dığer tarafında da kuvveth ol ^kademısınde, vucut guzelleştııme duklarını ıddıa eden dığer dort kı bolumune kaydoldu ve orada devam şı, butun gayretleıne ragmen, bun lı olarak uç sene antrenman yapan lan guçlukle bıraz yerınden oyna Douglas Hamapa, 20 kıloya yakm tabılıyorlar şışmanlamış, ve bu arada da muSışelerın kapak'arını, baş parma kemmel bır vucuda sahıp olmuştu ğını azıcık oynatmakla açabı'en 6 Douglas Hamapa, bır lâstık fab0 kılo agırlıgında bır taşı, parmağıy rıkasmda çalısarak hayatını kazan le kaldırabılen, hattâ bazan sadece maktadır Izmitli Mustafa Serdar 500 kilodan fazla sırtında rahatlıkla taşıj abılıyor yuku n Bır ay once Mardının Salur koyunden çıkan Salıhalar, evvelkı gun Ankara nıyetın» Istanbula gelmışlerdı önlenne kım çıksa kendı dıllenyle • Karnım agrir. Biıe bir yol» dıye yalvarıyorlardı Sankı herkes sağırdı, kordü Amma herkesın, onların dıllennı bılmesıne ımkan yoktu kı.. Bır koca şehırde, dıl bılmez, yol tanımaz altı zavallı ınsandılar Haydarpaşadan nasıl vapura bındıler Kopruyu nasıl geçtıler. Emmyet Mudurluğune nasıl geldıler Bu buyuk bır mtacera ıdı. Nıhayet bır polıs memuru. « Derdinız ne?» dedı Sahha kamını gosterdı, kurtçe bır şeyler mınldandı. Polis, hıç bır şey anlamadı Sonra kurtçe bılen bır tercuman buldular Salıhanın gozlerinin içı guldu« Ağrir» dedı «Ksrnım agrır!j» « Pekı» dedıVer «Senı bir Kocası, onu beş çocuğuyla bır hastan«ye yatıralım Fakat ç«llkte Mardmden trene bındırdı onklarını ne yapacaksın?» Kocası olraasa, bunu da becer°Sahha ırkıldı mezdı ya Zaten bu yuzden € Bu« Onlardan ayrılamam.» yuk Şehır» dedıgı Ankarada Duşunduler, taşındılar, bır çatrenden ınememış, tâ Eskışehı re bulamadılar Sonra kendı are kadar gıtmıştı Burada yarıra ralannda para topladılar ve yamalak turkç°sıyle < Hadi» dedıler <Six yine « Ben» demıştı «Bdyük Şeh geldifinız yere gidin'.» re gitçem, agrım var!» Salıhanın kara gozlen yaşla îyıhksever ınsanlar ona para doldu •ermışler, otobuse bındırmışler« Karnım ağrir!.» dedı «Kurdı Kotu ınsanlar da k«ndısı gı tann da fonra yollayın'~» bı guzel kızını kandırmağa ça Amma en buvuğu 14 yaşında hşmışlardı 14 vasındakı kızının beş çocuğu vardı Bır hastaney» kıvnm kıvnm saçları, kara kara yatsa, yatırsalar bu çocuklara gozlen vardı. Anasınm «ağn«u» kım bakardı? Hem o çocuklannolmasa, hıç Salur koyunden, dan ayrılır, çocuklan onu yalnız yavuklugundan avnhr mıydı' bırakır mıydı7 Kotu^en, gozunden Hazırlıyan * « Get ışıne» demıştı TTRHAN AYTUL ahha, ı n yapılı, esmer guzelı idı Amma, derthydı Kamında, onu, gece gunduz kıvrandıran ağnsı vardı önce koyunun kocakanlarına gıt»ış: « Amaa.» demıştı «Agndan •lüyoram.» Kocakanlar ona okumuşlar, •flemışler ve pıs bezlere sarılı muskalar vermışlerdı Fakat hepsı boştu, karnındakı ağrı, bır turlu dınmıyordu Kocasına < Adamım» demıştı «Buyuk şehre gitcem, ağnm durmıyr.» Kocası sert, kızgın bakışh bır •rk^ktı « Gıt karı» dedı «Epelklerıni de al git» Ve Sahha beş çocuğuyla beraber, Mardının Salur koyunden «Buyuk Şehre» ağrılannı dındırmek içın çıkıyordu Amma kurtçeden başka dil bılmez, Salurdan maada yol tanıjnazdı Üstehk cebınde de paran yoktu. AgrirL. Karnım çok agrir! SALJHA VE ÇOCUKLARI •Ankara» yerine «İstanbula» geldiler S Ingütere tahtının varisi Prens Charles 16 yajındaki Prens defterini sıra arkadasına 30 siline sattı, fakat Merkür ajansımn şefi defter yüzünden tam 10.000 Ingiliz lirası kâr sağladı Tıllıfı İS bın lıra olan Gordonatonn yatılı oknlnnda oğreneı olarak oknyan Prens Charles, kendısıne lâzım olan her sevı Sfreniyordo. Geleceğin Kıralı sıkı bır dısiphn altında yasamaktaydı. AJustos avının sonlanna dogrn eep harçhşının tükendigini gSren genç Prens uzun •ran dflşünerek bu i$e bir hal çaresi aramaya karar verdi. Birden aklına özel yazı koleksıyonenlarının merakı geldı. Esasen »nnesinden de, Kıralıçe Marynin yazılan ıçın ödenen para hikâyeıini lşıtmiştı. Bunn degerlendirmenin sırasının geldıgıni düşbnerek, sonradan dunya basınında yer alacak olan satış işine giriştı. tlk teklifınl sıra arkadasına yaptı. O da ödev defterine 50 şilin paha biçti. Böylece saray mfirekkebi ve kalemi flzerine yeni bir tiearet devrı açılmı şoldn. Sıra arkadası Prensten çok daha açıkgoz çıktı. Defteri vakıt kaybetmeden 1 sterlıne baskasına devretti. Kısa bır sure sonra ödev defterinin gazete«i Mac Hale 100 sterline satıldıgı haberı duyulda. Ara\a gıren fotoğrafçı O'Connor, Mercnr Ajansının basın şefine bir tel çekerek olayı ona anlattı Merkur Ajansının bu genç elemanı, ticaretten de en az gatetecilık kadar anhyordu. Hiç vaki tkaybetmeden dünyanın belU başlı dergilerine üç lısan fiıerine mfiracaatıni yaptı. Piyasayı kızıştırmak içln de Le Figaro gazetesindea ve ttalyan basınında haberler ya>ınlattı. BSyleee de pıyasa birdenbıre eanlamvermışti. Hemen hemen aynı günde Tıme, Paris Match ve Stern dergıleri deftere talıp oldular. Bu savede de genç Prensın haval ettıği yüksek rakamın 30 şilin olmavıp 10.000 sterlın olması gerektığı gerçegı de ortaya çıkmış oldn. Bır yanda radyo, basın ve televızvon da bn baber bomba gıbı patlarken diger tarafta genç Chari, annesı Kıraliçeden korkarak Ekvator'un ıssız bir adasına kaçmak uzere hazırlıklara gırismışti. Satış olayı tngılız basımnın en egleneeli konusu olmasına ragmen, Saray, geleneklerine aykın olarak lşi yoramlamaktan çekindi Bugüne kadar kış aylarında tatbik edilen Amerika'ya en ucuz Jet Gezi Tarifesi 16 Amerikan Şehrine Istanbul'dan GldişDönüş PanAm Fiatları $ E H1RLER Bütön kış boyunca Jet Ekonoml Raınbovv mevkı ücretlerınde 1421 günluk gezi tarıfesı tatbik edılecektır. Yukarıda gosterılen fıatların her bırı earı ekonomi Jet Ocretlerınden çok aşağıdır. A)nı zamanda Parıs'ın Maxım's Lokantasının hazırladıgı >emekler dahıl Raınbow mevkıınin sağladığı her türlü konfordan da istifade ederek uçacaksınız. Amerıka sejahatınızi bizımle gıdıp dönecek şekılde a> arlaj ınız. 16 Kasım ılâ 14 Şubat arasında her hafta Pazartesıden Perşembeye kadar tenzıtâtlı gezi tarıfemiz tatbik edılecektır. DOnyanın En Tecrflbelı Havajohı ıle • ındirilmiş ücretten de istıfade ederekAmerıka') a seyahat etnıek ışte bu kadar kolavdır. Rezervasyon ıçın PanAm Se>ahat Acentenize ve\a Burolarımıza mura* caat edınız. ISTANBL'L: Hılton Oteh Methalı, Tel 47 45 30 Ataturk Bulvarı 53, Tel • 12 11 20 İZMİR • tzmır Palas Otelı, Tel • 32 1 00 Agba Oteh, Tel.: 32 38 1421 Gunluk iat Rainbo* Ekonomi Gezi Tanfesl Mustakil Çahşabilen MAKINE KONSTRUKTORLERI almacaktır En az 5 yıllık tecrubesı olan alâkalılann referanslanle TURK YTONG SANAYI A. SFındıklı Atlantık Han'a rauracaatlan. llâncılık: 3709/14530 konu ve resım ERTESİ GUN ÇER» BRKE9JOEN NtJLA 1 23456789 NEW YORK BOSTON VVASHINGTON PHILADELPHIA DETROIT CHICAGO LOS ANGELES/SAN FRANCISCO SEATTLE/TACOMA PORTLAND DALLAS HOUSTON BALTIMORE ATLANTA NEW ORLEANS 5.923 TL 5.860 TL 6.221 TL 6.107 TL 6.354 TL 6.039 TL. 8 539 TL. 7.748 TL 7.970 TL 7.434 TL. 7.578 TL. 6.202 TL 6.825 TL 7.259 TL. Kanunl icaplara göre Dış Harcaraalar Vergısi ılâve edılmelıdır. ÇBKMBMSK ( CĞUJ İCÛİ5AKİ2I S E R S E S T BlRAK Ü2ERINE ESKD e>1fl KJUM AT1LAN AT ^.essız sessı TAK.İP BARSUNL»N Ga Z ,S»uBiT NAZAfStA<3uiU Bo Rj ÛZERJ 1 w t % \ 7/1 ^ SOLDAN SAGA: 1 «Yerınden kımıldamaya üşenen vahde» anlamına ıkı soz 2 Şaır Nedımın çok sevdığı çıçeklerın tarlası 3 Boyca fazlalaşamamak 4 Yemek kaplarından, canm yongası. 5 Guzel Sanat, kendısının zararına da olsa başkasının faydasını sağlamaya çabalama hareketı 6 Yuksek vasıfta olanların cıns ve çeşıdı boyle adlandırıhr 7 «Kokulu uyuşturu1 cu madde kullan » mânasma karma bır emır yaz başlangıcı olan ayın ıkı başı 8 Iğrı buğru değıl, çok kıbırlı. 9 Kaybettığı bır şeyı bulmak ısteme çabasını yapamama YLKARIDAN AŞAGrSA: 1 «Mıllî tavur (ıkı soz) 2 Kıtap veja gazete hazırlamakta emek harcayanlardan cıns ve çeşıt 3 Romanyada yaşayan kavımlerden, eşıtlık ve tnsnzerhk be hrten edatlardan 4 Plan \e proie tarzında hazırlanmış ornek çızgı ve kesıt grupları (çoğul) 5 Kaba ınsanların bırbırlerıne karşı kullandıkları kelımelerden, pelte gıbı pılâv. 6 Tammadığımız kışıler ıçın sorduğumuz sorulardan, yerlı ve 1 23456789 vabancı studyo larda çevrılıp gostenlen[»rden 7 Kısırhk (eski terım), bır eda tm kısaltılmış \e kahnlaştırılmışı 8 AlıtOnkD 'm n * ,, kolıklenn sık hallrdllmlt jfkli sık ağızlarına goturduklerı 9 «Boyle avı oynamaz> derler, nota, koy zengım. Dünyanın En Tecrübeli Havayolu ATLANTIKTE BIRINCI . PASIFIKTE BIRINCİ.. LATIN AMERİKADA BIRINCİ OUNYA TURUNOA BIRINCİ taal 4O Şehrımızde yaşıyan ve Turk tabııvetını (uvruğunu) haız t ı menı ve Musevılerden sonra Cumhurıjet Hukumetının kabul et tığı Medenî Kanun uzerıne Lozan Muahedesı mucıbınce istıfade etmelerı lâzım gelen ekalhvetler hukukundan Rumların da vaz geçmelen ıçın yaptıkları tesebbus dun netıcelenmış ve Zoğrafjon Mektebmde yapılan toplantıda alınan karar açıklanmıştır Karar şudur • cHukumetı Cumhurıyemızın Isvıçre Medenî Kanununu kabul etmesıne mebni Lozan Muahedenamesmın 42 ncı maddesi mucı bınce ahkâmı şahsıye ve aıle hukukuna aıd maddeler ıçın ayrıca hukumler tesbıtıne luzum kalmadığından, Lozan Muahedenamesı nın ekalhvetlere aıd haklanndan Rum ekallıyetı feragat etmıştır • Bahsı geçen 42 ncı maddede şoyle denılmekte ıdı : «Turk Hukumetı gavnmushm ekallıvetlerın aıle haklan veya şahsı hukumlerı bahsınde kendılennın orf ve âdetlenne gore meselelerın hal ve fasledılmesme musaıd hukumlenn vaz'ına znuva fakat eder » Dun şehrımızde şıddeth bır lodos fırtınası olmu? ve Rutnlar ekalliyetlerc ait haklardan feragat ettiler 28 Kasım 1925 tariMi Cumb'iriyet'ten Limandan bir gorünüş doğru pek şıddeth dolu yağmıştır Gayrımuntazam şekılde kırık taş parçalarına benzıyen dolu tanelerı arasında cevız bu>ukıuğun de olanlar da gorulmuştur Lımanda bulunan bırçok vapur ve yelkenlıler kazaya uğramış ve bazı vapurlar karaya oturmuştur Telgraf hatlan da bozuldugundan Ankara ıle muhdbere kesılmıştır Gazi Hazretleri tiy troda a Dünkü lodos fırtınası 8ğleye Şadı bejın rıyaset ve ıdare ettıgı «Mılh Sahne» dun gece Ankarada «Kayserı Gullerı» adlı bır komedıyı sahneve koymuştur Temsılde hazır bulunan Gazı Paşa Hazretlerı oyundan sonra Şadı bey ıle Şehper hanım başta olm ak uzere butun sanatkârları hararetle tebnk etmışlerdır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog