Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 Kasnn 19U SAHtFE ÜÇ BİR DAKİKA: PEİ.0P0NE2 YARIMADASI hadiseıer arasında DUINJVADA Yemeii i§ harbi ve anlaşılan gerçekler emen'in gelecekteki siyasî yapısınm kararlaştırılacağı müzakereler, daha başlama dan çıkan bir ihtilâf yüzün den, sonraya bırakılmıştır. Gelen haherlere göre, Cumhuriyetçilerüı, Mı sır kuvvetlerinin Yemen'den çekilmesini görüşmeye hazır olmadıklarını Imamcılara bildinneleridir. Nâ sır ile Suudî Arabistan Kıralı Faysal, müzakerelere yeniden girişilmesini tenıin Binaciyle temaslar yapmaktadırlar. Geçöğimiz pazartesi günü başlaması gereken müzakereler, çöller ülkesi Yemen'de 26 aydır süregelen mânasız, zalim ve hiç kimseye faydası olmıyan iç harbe son verilmesi yolunda atümış ilk önemli adımı teşkfl etmiştir. İlfcel Yemeniiler, Al bay şimdi kendini Mareşal ilân etmiştir Sallâl'ın 26 Eylül 1963 de El Bedr'in teokratik monarşi rejimini devirmesinden beriye «Cumhuriyetçiler» ve «İmamcüar» adlan altında birbirlerini yiyip durmaktadırlar. Ovalan ve büyük şehirleri kontrol eden Cumhuriyetçiler Mısır, dağların hâkimi İmamcı çetecüer de Suudî Arabistan tarafından desteklenmektedirler. Müzakere fikri, iç harbin yabancı müdahalecileri Nâsır ile Kıral Faysal arasmdaki uzlaşmanın sonucudur. Nâsır ile Kıral Faysal büsbiitün kötüleşmesinden sorumlu olduklan durumu düzeltmeye karar vermişler ve Cumhuıiyetçilerle İmamcüan aralarında temas kurmaya teşvik etmişlerdir. Yemen'li iki düşman grupun temsilcileri arasın daki ihzarî görüşmeler. 2 4 Kasımda, Sudanda Erkvitte başlamış ve alman ilk olumlu sonuç, halen uygulanmakta olan «ateşkes» anlaşması oîmuştur. İkincisi de, Yemen'de, Suudî Arabistan sınınna 50 kilometre mesafedeki tarafsız Saada kasabasında yapılması karar laştmlan ve sonraya bırakılan mil11 konferans mahiyetindeki müzake relerdir. Müzakerelere, ihzarî görüşmelerde hazır bulunan temsilcilerden başka, her iki tarafi temsilen 160 Yemenli ulema, dinî lider, askeri şef, âşiret reisi, aydın ve uzman katılacaktı. Nâsır ile Faysal'ın vardıklan ve nüfuzlannı kullandıkları takdirde Cumhuriyetçilerle İmaıncılara kabul ettirebilecekleri şüphesiz olan uzlaşmanın ana hatları şunlardır: Teokratik monarşi terkolunarak Cumhuriyet re.jimi devam ettirilecektir. Sallâl ve El Bedr, menfaya gönderilcccktir. Sallârın yakın adamları bazı subaylar Yemen siyasî sahnesinden uzaklaştınlacaklardır. İmamhk müessesesinin yetkileri sınırlandırılacak ve bir ruhani j liderlik haline getirilecektir. Her j iki grupun liderlerini içine alacak | bir koalisyon hükümeti kurulacak | tır. Geriye. üzerinde mutabakata varılamıyan teft nokta olarak, Nâsırın Cumhuriyetçileri payandalanıak içn sevkettiği Mısır birliğinin Yemenı'.en çekiiişi meselesi kalmıştır. Kıral Faysal ve İmanıcılar, her şey j den önce Mısır birliğinin çekiliş za ; manı ve şekii üzerinde anlaşmaya ; varılması hususunda dayatmakta j dırlar. Nâsır ile Cumhuriyetçiler | ise, Mısır birliğinin çekilmesinin ; Yemen'in tekrar rakiplerinin eline geçmesi ile sonuçlanacağından endişe etmektedirler. ı Bahse konu meselenin halledilememiş olması ümitleri kırmamahdır ve bütün pürüzler eninde, sonunda gitlerllecektir. Zira, çok geç de olsa. inanılmaz ölçüde tahribata sebebiyet verildikten sonra bir takım gerçekler anlaşılmıştır. Her iki taraf da, birbirini mağlup edemiyeceğine adamakıllı kanaat getirmiştir. Nâsır, Mısır silâhlı kuvvetlerinin büyük bir kısmını yabancı bir ülkede bulundurmanın m?M yükünü taşıyamaz hale gelmiştir. Kıral Faysal da 20 40.000 askerden kurulu bir Mısır birliğinin burnunun dibinden uzaklaşmasının vercce^i rahatlığın hasretini çekmeî.tedir. Yemende düşman gruplar arasın da meydana eelen yakınlaşma. mem nuniyet vericidir. Fakat herkesten j önce, zafer yüzü görmemiş Mısır silâhlı kuvvetleri, dolayısiyle Nâsır için yeni bir hezimet sayılmahdır. Kayhan SAĞLAMER ^ ^ ^ yf J I Âsiler şehrin bir kısmını yeniden ele geçirdiler Çarpışmaların dün de devam ettiği SfanleyviUe kokan cesetlerle dolu Öldürülen yobancı rehınelerin sayısı 57'ye yükseldi Leopoldville 27, (a.a. A.P. Radyolar) Leopoldville'e çeşitli yollardan gelen haberlere göre, Stanleyville'de çarpışmalar devam etmektedir. Çarşamba günü Stanleyville'den çekilen âsiler, bir karşı hücumla, şehrin bir kısmını ele geçirmişlerdir. lyi ve eğlenceli seyahatler dileğiyle Çalışma Bakanı sayın Bülend Ecevit'in son tetkik seyahatiyle alâkalı mı, pek bilmiyorum ama, onun yurda dönüşünden hemen sonra, Almanyadaki işçilerimiz hakkında verilen ilk karar açıklandı: Almanyada ealışan işçilerimizin SporToto ovnamalan imkânı temin edilmiş. «Allah, Allah, bu kadar mühim bir şey mi bu?» diye hemen hayrete kalkmayın da, altını dinleyin: Ora hükümetiyle, katî anla.şmayt yapmak için, Almanyaya bir heyet gidecek, ve teşkilât kuracakmış. Anladınız ya, şimdi. Iladi güle güle. D. N. Keramet beklememeli azeteciden keramet beklememeli. Nihayet, göre göre işlerin gidişatındaki işaretleri bellemiş olan orta zekâda bir adam.. ben işte bu kadarım. Meseleler oldu mu herkes gazetesine ve gazetecisine başvurur.. Ne diyor bakalım bizimki?. Ne desin?. Allah diyor... Hani bazan kendi kendimi tanıyamıyorum. Bizi çok ciddiye alanlar bize kıyıyorlar. Gitgide kendimizi bir şey sanıyoruz. Ahkâm çıkarmaya başlıyoruz. O zaman okuyncu ne olur bilmem, ama biz perişan oluyoruz, afallıyoruz. Onun için ben yine sizinle hep tyenim gibi konuşmaya karar verdim. • Meseleler kiime balinde geliyor» Birini al, ötekilerini at! Olmuyor. Gönlü kalır diye üzülüyorum sonra. Bugünkü dâvalardan birisi bizdeki enflâsyonist eğilimdir. tşler durgunken emisyon meselesinin tesiri yoktu. Kıbrıs işl ateşini kaybedip de işler açılıncs enflâsyonist belirtiler belirmiş, anlayanlar öyle söylüyor. Böyle olması tabiî idi ve bekleniyordu. Ben bile bu kadar malumatımla sezip ilgililere söylemiştim: Bizim organlarımız vardır. Enflâsyon belirtileri görülünce fazla parayı (ponction emerek çekme) suretiyle piyasadan alırız, merak etmeyin! dediler. Elbette şimdi onu yaparlar. Enflâsyon çok kötii şeydir; ama katı ve durgun bir piyasa da öliimdür. Mademki işler açılmaya başladı. biraz fiat hareketlerf olabilir. Onları gerek para manevraları. gerek istihsal hareketleriyle önlemek erbabı için pek zor bir İş değildir. Elverir ki işini bilsin ve yapabilsin. • Hürriyet güzel şey! İstiklâl güzel şey! Insanlar hep bu gözle âşık olmuşlardır; ama bu güzeli beslemek, kolay değil; pahalı ve zor. Afrikada şimdi adlarını bile tam sayamadıgımız yeni hükümetler ku ruldu. Bunların hemen hepsi eski müstemlekelerdi. Istiklâllerine kavuşunca bunlar azdılar. İçlerinde derli toplusu da var ama ender. Hepsinde de bir beyaz düşmanlığı. Naaapalım canım.. Iklim adamın derisini siyah yaptıysa benim kabahatim mi?. Ve bütün b« bükümetlerin hareket noktası beyaza düşmanlık. E canım bu dünya ölüm dirim âlemidir. Beyazlar daha erken gelişmiş, kuvvetlenmiş, ileri gitmiş ise suç mudur? Afrikayı, beyazlar keşfederken, kao tane kâşifi yemislerdir bu Afrikalılar. Şu bu sebeple geri kalmışlar. Kabahati beyazlara yüklerler. Hükümet kurarlar, birbirlerini yerler, biz de bunu sempati ile, insan hürriyeti ve demokrasi ile, faalk hükümeti fikri ile tefsir ve telife çahşınz. Canım dünyanın neresinde görülmüştür, bir memleketteki binlerce masum beyaz insanı toplayıp bunları rehine olarak tutarak kendi hükümetini ve daha doj? rusu kendi canını kurtarmak için dünvaya meydan okumak.. ionunda da bnnları öldürmek. Yemen BGIÎŞ Konîeransı ikinci defa tehir edüdi Sauaa 27, (a.a. Radyolar) Yemen Hükümeti, önümüzdeki pazarte si günü Cumhuriyet taraftarlan ile devrilen Yemen İmamı Muhammed El Eedri'yi tuian'.ar arasında yapılacak barış konferansının ikinci defa olarak tehir edildiğini açıklamıştır. Yemen İstihbarat Eaiıanı, konfe ransın daha ileri bir tarihe almma sıru Kıral taraftarlarınm isiediğini söylemiştir. Geçen pazartesi top ; lanması kararlaştırıian barış kon ' feransı, Kıral taraftarı bazı delegelerin vaktinde geienıiyeceklerini bil dirmeleri üzerir.e önümüzdeki pazar tesiyle bırakıimıştı. Birleşik Arap Cumhuriyetir.e bağu uçaklarla gelmiş olan Cumhuriyetçi delegeler de konferansın tehir edileceğin: oğrenince geri domneye başiamışiardır. Sanaadaki diplomatik çevreier, ba rış konferansının Birîeşik Arap Cıım huriyeü iie Suudi Arabistanın. kurulması kararlaşurıian Cumhuriyet Koalisyon Hükümetinde Kıral taraf tanarından kaç kişi bulunacağı konıiîUnda anlaşmaya varamadıkiarı için tehir edildiğini ileri sürmekte ( dirier. Öte yandan, iyi haber alan kay ; upkiardan öğrenildiğine göre, Suudi Arabistan sınırı yakmmdaki Razsh dağlarında, «ateşkes.e rağmen Cum huıiyetçiler ve Kıral taraftarlan arasında çarpışmala* oîmuştur. Bu mücadeleye şehrin çeşitli binalarında ve yerlerinde yiyecek ve içecek bulamadan saklanan bazı âsilerin dayanamayıp saklandıkları yerlerden çıkarak bütün gece çarpışmalan da eklenince, şehir yeniden cehenneme dönmüştür. Çombenin Kongo ulusal kuvvetleri, Stanleyville'in Kongo Irmağının sol kıyısında kalan ve âsilerin elinde bnlunan kısmını havan ve nıakinalı tüfek ateşine tutmaktadır. I Ağaç ve çimle süslü, düzenli. ge| Çok taraflı NATO nük | niş caddeleriyle güzel bir şehir olan Stanieyville şimdi, kokmaya baş I leer vurucu kuvvetine j layan cesetlerle dolu ölü bir şehir i Belçika da katümıyor I haline gelmiştir. I Washington, 27 (AP Rad | Bugün Washington'a dönen Amerikanm Stanleyville'deki Konsolosu j | yolar) Amerika Dısişleri | | Micheal Hoyt, Merkezi Konko HüI Bakanı George Ball, NATO I kümetinin memlekette âsayişi sağla ğ müttefikleri arasındaki ikti Ş| maya muvaffak olacağını, fakat buH sadi ve askeri meseleleri gö H nun uzun ve güç bir iş olduğu kaATİNA 27, (Özel Muhabirimizden) s rüşmek üzere, bugün. son bir ş naatini ifade etmiştir. Yunan Turizm Kurumu (EOT), otomobilleriyle gelen ve Afrika'ya ş ay zarfmda ikinci defa ol H Akıl almaz vahşet geçmek istiyen turistleri cezbetmek için Peloponez Yarımadası kıyılaM mak üzere Avrupaya hare | | Kongo Başkentine getirilen rehine Üzerinde dikkatle durul rından Girit Adasına ve oradan Afrika kıyılanna (Libya ve tskende= ket etmiştir. p ler, tanık oldukları vahşet sahnele d e ğ e r b i r Ş a l l S İ y e t «ve'ye) feribot seferleri ihdas etmeği kararlaştırmıştır. 1965 ilkbahay Ball'un ele alacağı konula | | rini anlatmaktadırlar. Bu hikâyeler Moskova 27 (a a Radyo r ı n d a a Ç | I a c a k b u seferler için, ttalyan gemi tezgâhlanndan alınacak H rın başmda, Ingiltere Başba ş den en korkuncu eski Stanieyville | ' ' s kanı Harold Wilson'un malî p lar) Son günlerde Sovyet üç feribot tahsis edilecektir. Turizm Kurumu bu geraileri işletecek Valisi Matubunun öldürülüşü ile 1 tutumu ve çok taraflı NATO 1 Komünist Partisi içinde ö şirketle yapacagı anlasmada, haftanın muayven günlerinde Girit ile ilgilidir. Bir meydana getirilen Manemli bir mevkie getirilen ve Afrika kıyıları arasında seferler yapılmasını şart koşacaktır. Halen H nükleer vurucu kuvveti ge M tubunun rehınelerin dehşetle açılan jildızı her gün biraz daha Yunanistanın elindeki üç feribot, Italya Yunanistan arasında kullaş lecekt:r. = gözleri cinünde önce karnı yarılmış parlamakta olan Aleksander nılmaktadır. Yeni feribotlar gibi bunlar da, Yunanistanın Italyadan |j Wi!son, sterlmin kıymetıni % Pakistanın kurucusunun kız kardcşi daha sonra âsilerin bir subayı, MaŞelepin, haris bir teşkilâtçı alacagı olan harb tazminatına karşılık sipariş edilmiştir. tubu debelenirken karaciğerini ve §i sabit tutmak için hafta için f| Farma Cinnah kafaya sahip bir şahsiyettir. böbreklerini kopararak jemiştir. İlgililer, bu yeni feribot seferle= de tedbirler almış ve ayrıca, ş 46 yaşmda ve 11 kişiden kurulu Âsiler, Kongonun doğu bölgesini riyle Avrupa ile Afrika'nın birbip Amerikanm kurmak istediği % Merkez Komitesi Prezidiyumunun ellerinde tuttukları sırada da, merrine bağlanacağını belirtmektedir |[ çok taraflı ve karma miiret = kezi hükümetin temsilciierini.t sis en genç üyesi olan Şalepin'in duler. | tebath NATO nükleer vuru f| temli bir şeküde katletmişlerdir. rumu ajnı zamanda Merkez Komi iI Uashington 27, (a.a.) Amerika Turizm Kurumu bu kararına pa| | cu kuvveti aleyhinde bir be | | Birkaç memura, önce zorla benzin tesi Sekreterliğine getirildiği için Birleşik Devletleri, orduda kullanıla ralel olarak, Girit Adasının turisM yanat vermiştir. = içirilmiş, daha sonra kannları deşi parti mekanizması içinde daha da cak Uçan denizaltı» tasarısuıı ger tik bakımdan kalkmdırılması için lerek mideleri ateşe verilmiştir. Bo büyük bir önem taşımaktadır. Par çekleştirme yolunda ilk adımı atmış hummalı bir faaliyete girişmiştir. g Wilson'un ve Fransanın ğ endede kauçuk plântasyonlarmda ça ti Sekreteri olarak, takip edilecek ve •General Dynamics Corp» şirke = NATO nükleer vurucu kuv ş lışan ve içlerinde Kenyalılar ve Ga politikayı günü gününe kararlaştır tiyle 36 milyon dolârlık (yaklaşık EOT'un ileri gelenlerine göre, Yuğ veti aleyhindeki tutumları |§ nanistandan arabasiyle Afrika'ya bonlular da bulunan 4.000 işçi de mak kendisine düşmektedir. p na rağmen, Amerika ve Batı ?| olarak 360 milyon T.L.) bir sözleşme âsiler tarafından öldürülmüş. plânŞelepin, hem Prezidi>iım üyesi imzalamıştır. Sözleşme «Uçan de inmek istiyecek yabancı turistler, ş Almanya dün bunun kuru ^ Rawalpindi, 27 (a.a. A.P. tasyonun 60 sorumlusu. birbirlerine ve hem de Merkez Komitesi Sekikiüç gün Girit Adasında kalabi§§ labileceği konusunda anlaş ğ Radyolar) Pakistanda bağlandıktan ve üzerierinp benzin reteri olarak parti hiyerarşisi için nizaltı>nm plân çalışmalariyle ilgi leceklerdir. Bu maksatla Adada g maya varmış bulunmaktadır. g Cumlıurbaşkanlığı seçimleri döküldükten sonra diri diri yakıl de bu iki vazifeyi birden üzerine lidir. turistik tesisler yapılacak, festivalş Amerika Dısişleri Bakanı ş için adaylığını koyma süresi mıştır. Haberi, «U.S. Naval Institute Pro ler, şenlikler, mahallî törenler teralmış seçkin dört şahsiyetten biri = Dean Rusk ile Batı Almanya H bitmeden 11 saat önce beş ki ceedings» dergisine yazdığı bir maAyrıca, bir Malezyalıyla Kongolu durumundadır. Diğer üç şahsiyet, kalede açıklayan «Deniz Silâhları tiplenerek bunlar 1965 ilkbaharıni Dısişleri Bakanı Gerhard % şi daha aday kaydını yaptırdan önce dış memleketlerde tanıtıparti Birinci Sekreteri Brejnev, tj§ Schroeder arasında yapılan W mıştır. C;umhurbaşkanlığı i karısı da diri diri parçalanmıştır. Bürosu»nun hava araçları mühendi lacaktır. Lumumbacı ??ilerin öldürmüş ol deoloğ Suslov ve Pbdgorni'dir. ş görüşmeleri mütaakıp dün = çin son dakikada adaylığınj si Handler, «Uçan denizaltı» plânla Şelepin, yukarıda belirtilen iki rının önümüzdeki haziranda tamamTurizm Kurumu ayrıca, yeni alıkoyanlar Dısişleri Bahanı dukîarı yabancıların sayısı J9 a çık§ VVashington'da yayınlanan or^ görevden başka, Başbakan Yardım ianabileceğini, fakat aracın gerçek nacak bu feribotlarla Rodos Adamıştır. Zülfikâr Ali Butto. Maliye | tak bildiride. NATO nükleer = cısı ve PartiDevlet Kontrol Komis leşmesi için yıllara ihtiyaç olduğu sını da Girit yolu ile Peloponeze Bakanı Muhammed Sahip ve Prott'itolar 1 vurucu kuvvetinin kurulabi = Haberleşme Bakanı A. K. Sa j Öle yandan Belçıka ile Amerika i yon başkanıdır. bağlamayı düşünmektedir. Bu aranu ileri sürmektedir. İ leceğinden ümitle bahsedil ş «Kontrol», Şelepin'in üzerinde uz bur'dur. Halkın daha az tam nm Kongoda giriştiği ortak harekâş mektedir. ş Bu «Uçan denizaltı», mühendisin da. her yıl yapılmakta olan Atina dığı diğer iki aday ise Ka tı protesto h?.reket!cri devam etmek man olduğu bir iştir. 1952 yılından ileri sürdüğüne göre, elverişli bir Festivali ve Epidavros'taki Klâsik 1958 e kadar komünist gençlik teş| Fakat çuk taraflı nükleer = raçi'den Beşir Ahmet ile Do • tedir. havalanacak Dram Festivalindeki bazı gösterikilâtında bu işi yaparak şöhret sa yerde sudan çıkarak Ü filo tasavvuruna bugün âni | | Mo?kova. Belçika lı paraşütçülerin hibi olmuştu. .1958 den 1961 e ka ve hedefine, radarlann tesbit alanı lerin Girit'te tertiplenmesi konusu ğu Pakistandan K. M. Ke| olarak yeni bir darbe inmiş, = mal'dir. Şimdiye kadar ÎNIart dün Pauls şehrine yaptıkları indir dar da Sovyet gizli polis teşküâtını dışmda kalabilen çok alçak bir irti ineelenmektedir. | Brükselde Parlâmento kay ğ ayında sonuçlanacak seçim meyi .yeni bir tecavüz hareketi» ola kontrol etmekle öte yandan, Girit Adasının ıklim görevlendirilmiş fadan uçarak varabilecektir. = nakları, vurucu kuvvete işti ş lerde nıücadelenin Cumhur rak nitelenv.s. .Avrupalıları kurtar ve bu teşkilâtta reform yapmıştır. şartlarından faydalanmayı düşümak bahanesiyle girişilen ojtak tebaşkanı Eyüp Han ile bayan | rak etmiyeceğini bildirmiş s nen ilgililer. Yunanistan'da kış tuBu süratli yükseliş sonunda Şelegenişlenıektedir» Fatma Cinnah arasında geç cavüz hareketi. = ierdir. Bu kaynakların ifa = •*••••*•••*•**•*•**••* pin 1962 yıhnda Merkez Komitesi rizmini ve iç turizmi teşvik için demiştir. mesi bekleniyordu. | desine göre, Belçika Dışişle ş Sekreterliğine ve bu yıl 16 Kasımcazip gösteriler ve geziler program Fatma Cinnah Pakistanın kuruBu arada Bekıka. İtalya. Hindis da da Prezidiyum üyeliğine getiril Çınar'da bulufalım... = ri Bakanı PaulSenri Spaak, ^ laştırılacagmı da açiklamaktadırcusunun kızkardeşi ve muhalefet tan. Mısır ve Kcnyada öğrencüer miştir. | Senatonun Dısişleri Komite ş lar. protesto gösterüeti düzenlemişlerN * TO nük = i partilerinin ortak adayıdır. = .sine, Belçikanın Batılı müşahitler, Kremlinde yıl= Cumhurbaşkanı, önümüzdeki yıl dir. 1 leer filosuna katıimıyacağmı s dızı her gün biraz daha parhyanlv | söylemiştir. =; başmda geçen ay yapılan genel serın başında Şelepin'in geldiğind» Churchill'in söylevleri çimlerde tesbit edilen 80.000 ikinci müttefiktirler. Kısacası Şelepin, ü | Ball görüşmelerine, yarın M seçmen tarafından seçilecektir. plâk haîinde satışa zerinde dikkatle durmaya değer bil | Paris'te başlıyacak, sonra ^ Pakistan Anayasasına göre, Cumşahsiyettir. | Londra'ya gidecek, bilâhare % hurbaşkanhğı seçimleri için şimdiçıktı | Paris'e dönerek Fransız Dış = ki Cumhurbaşkam yeniden adaylıLondra. 27 (a.a.) Sir VVinston | işleri Bakanı Maurice Couve ^ ğını koyuyorsa dört, koymuyorsa üç Ben medeniyet ve insanlık ns1 de Murville ile ittifakın ik ş kişinin aday gösterilmesi gerekmek Churchilljin 1918 ile 1945 yıllan aTokyo 27, (A.P. • a.a.) mına isyan ederim böyle hareket73.13 rasında verdiği bütün siyasî söylev| tisadi konularını gözden ge = tedir. Adaylardan bir kaçı adaylıkKuzey Vietnam, bugün, A lere. Bu biçarelerin beyaz olmakGümrük Pozisyonlu merika ve Güney Vietnam | tan başka ne suçları var?.. F çirecektir. = lannı geri almazlarsa Milli Mecli leri ve yapt'.ğı tarihi konuşmaları içine a'ıan 12 plâklık bir albüm, esD A N S L I Ç A Y harb şremilerinin 25 kasımda sin toplanıp aday sayısını Anayasa(üekape saç) Bağırsanıza insancılar! Ve insanki İngiliz Başbnkanmın 90 mcı yaş I c r K K r <te>>il I». T 1 hir Kuzev Vietnam adasını ya göre indır'mesi gerekecektir. Tahsisi aranmaktadır. «• D t « a * Oııll günü dolayısiyle bugün satışa çıkabir saat müddetle top ateşi cılık avukatları... *•*••*» 44 47 49 Lumumba adında bir posta gişe nlmıştır. ne tuttuklarını ileri sürmüşAlbüm 25 ste/iine (625 Türk liratür. Hanoi radyosu olayın, memurn iken para çaldığı için sı ı satılmaktad:r. Hanoideki Beynelmilel Kon hapse girmiş, sonra bununla bir (Cumhuriyet: 14523) C u m h u r i y e t 14511 trol Komisyonu nezdinde hürriyet ve istiklâl kahramanı olVVashington 27. (a.a.) Amerika Kongresi Temsilciler Meclisinprotesto edildiğini bildirmiş muş bir zenci, siyasî mücadeleler deki Denıokrat Liderler, bundan onceki Paılamentonun faaliyetlerini tir. sırasında öldürüldü diye dünya mükemmel olarak vasıflandırmakiadırlar. Bu Parlâmento görev süProtesto notasında Con Co adm birbirine girdi. İşte dün Kongo'nun resi boyunca büyük işier başannıştı. Şimdi, demokratik lidsrlerin üze ' daki adanın, silâhtan tecrit edilmiş Stanleyvii adındaki şehrinde bu rinre durdukları nıesele, yeni Parlâmentoda eski havanın nasıl yarabölgenin kuzey sularında bulundu Lumumbacılar ellerindeki beyaz ğu; olayın. Amerikanın Kuzey Vi rehinelerden 50 tanesini öldürdütılacağıdır. etnama karşı taarruz plânlarınm ler. Kimsenin ağzını açtığı yok. Bundan önceki, yani 88 inci parbir kısmı olduğu bildirilmekte, lâmentoda Medeni Haklar Kanu çıkmasına engel olmuştu. Ben zencileri severim. Hattâ dadır. Vergi indirimi nu çıkarıimış, büyük şehirlerde dıra «Reftâr» adında bir zenci baAyrıca, bazı mamul maddelerden Amerika tecavüzle suçlandırılmak | cı idi. Ama bu vahşice harekete karşılaşılan münakale zorluk'.armı ta, fakat hasar veya insanca zayi J karşı susmaya vicdanım razı olmuyenebilmek için ödenek ayrılmış. alınmakta olan vergilerin indiıilmesı veya tamamen kaldırılması at hakkında bilgi verilmemekte yor. Vahşettir bu!. Cinayettir bu!. tarihtekı en büyük vergi indirimi sağlanmiş ve daha birçok başarılı da düşünülmektedır. Hanoi kaynaklarına göre, Kuzey Hele rengi beyaz olmaktan başka Parti liderleri, Muhaceret Kanuçahşmalarda bulunulmuştur. Vietnamdaki Con Co adasının ön suçn olmıyan biçarelerin öldürülceki gece «Amerikan ve Güney Vi mesi.. Insanhğın buna nasıl tahara Şimdi Demokrat Parti liderleri nu ile halkm fazla ilgilenmesine etnam savaş gemilerinin bombar mül ettiğine hayret ediyorum. «89 uncu dönemde de aynı şekilde rağmen, bu kanunun baştan gözileri dımanına maruz kalmasındaıı», Böyle adamlara istiklâl ne demek? başarıya ulaşmak için ne yapma den geçirilmesi gerektiğini Sovyet kaynaklarına göre ise, ay Hürriyet ne demek?. İnsan tevekmız gerekir?» diye düşünmektedir sürmektedirler. Hükümet. milletnı adaya «Amerikan korsanlannın lere göre kota sisteminin 40 yıl önler. hava hücumundan» sonra, Mosko keli esir olmaz. Bn kafada adam ce hazırlandığı bugünkü şartlara Demokratîar, bu Kongrede geçen vanın dün geceki sert protestosu hükümet edebilr mi?. Hokkabazuymadığı kanısındadır. Meclise nazaran daha kuvvetli bir ve Kuzey Vietnama yardım vaadet lık bn!. Ve sonra bunların çoğun1 milyar dolâr çoğunluğa sahip oldukları halde mesi, Washingtonda hükümetin baş lngn meselâ bizim Kıbns mesele89 uncu dönemde ele alınacak böyle düşünmektedırler. Johnson'u lıca üyeleri ile Saygon Büyükelçi sınde hakem olup karar verecek!. büyük bir çoğunlukla Başksnhğa başhca konular ara?ında. roemlesi General Taylor arasında müza Birleşmiş Milletler şimdi onlann getiren seçimlerde, Demokratlar. ketin depresyon geçirmekte olan kerelerin başlamak üzere olduğu elinde... Temsüciler Meclisinde 38 ve Sena bölgelerinde iktisadi şartlann ıslabir çırada Vietnam meselesini yeAcaba bir gün gelip cammızı toda 2 yer daha kazanarak eskisin hı meselesi yer almaktadır. Bu koniden birinci plâna çıkarmaktadır. Kuzey Vietnam, mill^tlerarası Mü kurtarmak için yüzümüzü siyaha den kuvvetli bir çoğunluk sağla nu, 88 inci dönemde Senatoda incelenmiş ve kabul edilmiş, fakat, tareke Komisyonuna durumu bil boyamaya mecbur mu olacağ.z?. mışlardır. daha muhafazakâr olan Temsilcidirmiş ve protestoda bulunmus Dunya kara Afrikanın istilâsma Neler yapmak gerekiyor mı ujrayacak?. ler Meclisinden çıkmamıştır. tur. Nazari bakımdan Johnson, parlâB. FELEK Başkan Johnson, depresyon geİlgili gözlemcıler, Sovyetlerin mentoda istedığmi yapabilecek dudünkü protestosunun her zamanrumdadır. Johnson istediğini yapa çirmekte olan Appalachian dağlık kinden. hattâ geçen ağustostaki bilsin veya yaptıramasm • çünkü bölgesinde özel iktisadiyatm kalTonkin olayı ile ilgili protestodan tarihte Baskanın kendi partisine kmdırılması için, 1 milyar dolâr da daha sert olduğuna dikkati çek ha?ı husu=!arı kabul ettirerrıediği sarfı ile bu bölgede yollar inşa emektedir. dilmesini ve diğer gerekli kamu çörülmüştür şimdi bütün mesele, Çanakfcale eşrafmdan Hac. tesisleri kurulmasını teklif etmeky3pı!acak ıslerın nrier olduğunu a Z S d e D r V a h l t B e y Te t«dir. H tesbit etmektedir | Ball tekrar ( | Avrupaya didiyor f Kremlinde Şelepinin yıldızı parlıyor Turizmde yeni bir hamle Yunanistan feribot seferlerini Girit yoluyla Afrikaya kadar uzatıyor Pakistanda Cumhurbaşkanı adaylarımn sayısı yediye yükseldi "Uçan denizaliı,, Amerikalılar bir Kuzey Vietnam adasını bombalamış VEFAT Nükleer şîlepyolcu gemisi Washington 27, (A.P.) İtalya. dünyanın nükleer yakıtla ışliyen ilk şilep yoicu gemisi «Savannah» ın linıanlavına girmesıni kabul erien 12 nci memleket olmuştur. Amerika ile İtalya arasında bu konuda 23 kasımda Romada bir an laşma ımzalanmıştır. Gemi. 2 aralıkts Napoü lımaııına uğrıyacak ve 5 gün kalacaktır. Baskan Johnson, henüz «büyük eemiyet» proje«ini teferruatı ile tasarlamış değildir. Halen, uzmanlardan kurulu bir komite, bu proie üzerinde çahşmakta, Başkana bildirilecek tavsiyeleri kararlaştır maktadır. Parti liderleri secim kampanyası sıras:nda en fazla «yaşhların bakımı» konusunu ortaya atmıslar ve bu da oy toplamalanna büyük yard:mcı olmu.ştur. Şimdi bu konunun R9 uncu döhemde ele ahnması gerekmektedir. Yaşhların tıbbî bakımı pfojesine söre, emekliye aynlmış kimseler için bir sosyal güvenlik proçraTnı tatbik edilecektir. bundan önceki Konrfrede muhalefet bu konu ile ilgiii bir kanunun EVIN ve FEYYAZ MARAŞLI kızîarımn doğurm.ınu dost ve akrabaîara duyunır. Ankara 27.11.1964 J Cumhuriyet 1454fi Carslruhe 27, (a.a.) Federal Almanya SosyalDemokrat Parti Genel Kurulunun yayımladığı bir karar merninde, Bonn'un Doğu Avrupa ül kelerinde ticaret heyetleri bulundurma kararından duyulan memnun luk ve kültürel ve iktisadî münase betlerin geüşmesinin, siyasi havanm düzelmesine yarıyacağı ümidi izhar edilmektedir. Genel Kurul, Federal Almanyanın Hitler'in zorla imzalattığı Münih Anîaşmalarmdan toprakla ilgili iddialar çıkarmadığrnı ve gelecekteki barış müzakereleri ile ilgili meseleler üzerinde kararlar almmaması gerektiğini ifade etmektedir. Avrupa siyaseti konusunda kongre, mevcut topluluklarm kuvvetlen dirilmesini istemekte ve böyle bir siyasetin, yavaş yavaş dış siyaset, savunma ve kültür meselelerini de kapsaması gerektiğini sa%Tjnmaktadır. Kongre, ayrıca, İsrael ile diploma tik münasebetler kurulmasmı istemektedir. Federal Alman sosyaiistierinin dış poüîikası açıklandı Sovyefler Hitlerin öldüğünü biliyormuş MERBANK'DA Düşünmeden kumaş ancak (Basu 21851/14513) Kiel, 27 (A.P.) Yetkili raakamlar bugün Sovyetlere verdiği 19 yıllık gizlilik sözünü bozan bir tıp âliminin, 1945 te Hitler'in cesedini K e m a I K a I e ramCa'an' ' teşhis ettiğini açıkladığını bildirmiş Gonençln sevgiii yeğenleri, İerdir. Sac.de Kale, Nezahat Gönenç Bildirildiğine göre, Hitler kendini Muhterem Şumnu ve Abdurrah30 Nisan 1945 günü Berlin Reich man Kuyucaklmın sevgili e n iste Şansölyeliği binasımn sığmağında '«) Feyzi ve Galibe Kale'nln. vurarak intihar etmiştir. Fakat Sov Engln ve Aylâ Gönenç'ln kıymetll amealan. Suzan. Nazan ve Erolun yetler şimdiye kadar, şehri zaptetÇok sevgüi blricik dedeleri tikleri vakit Hitler'in cesedini bulTekel l/mum Müdürlüğü duklarını açıklamış değildirler. Emekli Mnhasiplerinden Resmî bir sözcü, âlimin Doğu Almanyada akrabaları bulunduğunu AHMET FAHRİ ve sözünü bozduğu için komünistBAŞHEKİMOĞLU lerin akrabalarına kötülük yapma lanndan korktuğundan, adımn açık 27.11.1964 cuma günü Hakkm rahmetlne kavuşmuş olup 28.11. lanmamasmı istediğini söylemiştir 1964 cumartesl günü Kısıklı Tarihçiler Hitlerin' öldüğünden Camilnde öğle namazı eda edillp, asla şüphe etmemişlerdir. Hitler aile mezarlığma defnedllecektlr. Nürnberg harb mücrimleri mahkeAllah rahmet eyliye. mesinde gıyaben yargılanmaınıştır. Allesl Bir Batı Alman mahkemesi 1950 de Hitler'in öldüğüne karar vermiş İlâncıhk: 3740 14534 tir. 1950 yıllarında Sovyet esaretinden dönen Hitler'in sabık şoförü KAYTP Şebekemt kaybettlm. HüErich Empka, Führer ile karısı E kümsüzdür. va Braun'un cesetlerinin üzerine Özden Özgelen benzin döküp yaktığuu söylemişti. Cumhuriyet 14524 ka Han.mefendi mahtumu. Mukerrem Başheklmoglu'nun çok Kıymetli vefakâr eşl, Dr. Meliha Bashekimoğlunun (Amerikada) çok sevgllı babası, Norma Bashekimoğlu'nun kıymetli kaympede«. merhıım Dr. fhsan Bevin kardeşi, Belkıs NUveyre ve Vahit
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog