Bugünden 1930'a 5,470,242 adet makaleKatalog


«
»

S A B A H , .ftfcB/| ŞARKISI ^ Kadın.ruhunu en iyi tahlil eden kadın yazar olarak tanınmi} TAYLOR CALDVVELL'in bu romanı binde blr raslanacak ^ • : J bjr şaheserdirf ŞAHESER Ç«»IMB . VAHDETCÜLTEKIN r M : ROMANLAR G Û V E N ••••••feası •••••••••«••• ,„ •afUm u umhuriyet 1 I KÎJRUCUSU: YUNUS NADÎ 41. yıl sayı 14486 Telgraf r e m e k t u p a d r e s i : C v n h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 246 T e l e f o n l a r : 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 22 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 28 Kasım 1964 yetlştlrmefc lçin onu tanımak rÇocuğu lflngndır. Bu kitap yalnız eğitlmcilere oB^U, bu bakımdan ana babalara da rehber olacak niteHktedir. Herkesln anlıyabileceğl gibi acık bir dille ve hayattan aünmış mlsallerle doludvır. Çocuğu 1 1 1c yaşlarından gençltk çağma fcadarkl ruh gelişmesînln lncelenmesl yanında çok pratik eğitlm yolları da gösterilmiştlr. Fiyatı 400 Kuruş R E M Z İ K İ T A B E V İ İlâncılık: 3300 14328 Guy Jacquin ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİN ANA ÇİZGİLERİ Çeviren: Mehmet TOPKAK BILGIC İLK GÜN OAHA AĞIR BASTI Kemal Aydar yazıyor Ankara, 27 Genel Başkan Vekili Dr. Sadettin Bilgiç'in iia desiyle bu kongre «A.P. nin muhalefetteki son konçresi» olacak fır. Bundaki gerçek payımn ölçüsü hakkmdfl kesin bir söz söy lemek ya da Bilgiç'e aynı ölçü içinde katümak müşkiil ise de şu gerçeği açıkça ifade etmek gereklidir: «A.P. kaya gibi sert. bir mihrak etrafında toplanmış in&anlardan kurulu, üyesi bol büyük bir partidir.» Hâküniyet kayıtsız şartsız milletindir, sözü yazılı sahneden geriye doğru (Arkası Sa. 7' Sü. 8 de) AP. KONGRESİ Delegeler tenkid etti; Bilgiç cevaplandırdı KIBRIS KONUSU SON TENKİD OLAYLAR TENKİD ACELECİLİK VE BECERİKSİZLİK YÜZÜNDEN, KIBRIS MESELESİNDE SALLANTIDA BULUNAN HÜKÜMETİ DÜŞÜREMEDİK. SUÇ A.P. GENEL MERKEZtNlNDlR. GENEL BA5KANLIK MÜCADELESİ GEVAP A.P. MİLLÎ DÂVALARDA PAR Tİ MENFAATİ GÖZETMEKSİZÎN İKTİDARI DESTEKLER. KIBRIS MİLLl DÂVADIR. BU MESELEYÎ HÎÇ BtR ZAMAN İSTÎSMAR ETMEK İSTEMEDİK. Bilgiç bu muhalefette son hotıgremizdip dedi A.P., idarecilerin halka baskı yaptığını iddia ediyor İkinci Büyük Kongresi Talât Asal'm •başkanhğında çahştnalara başlamıştır. İlk gün Genel Başkan Vekili Sadettin Bilgiç konuşmuş, Genel İdare Kurulu raporu okunmuş ve rapor üzerinde tenkidler yapılmıştır. Sabahm erken saatlerinden itibareıı delegeler yerîerini almalarına rağmen kongre, belirtilen saatten 45 dakika geç açılabilmiştir. Kongre açılmadan, liderler arasında hafif bir gövde gösteıisi yapılmıştır. İlk olarak salona Süleyman Demirel girmiş ve alkışlar arasında salonun ön kısmına. aksakallı bir Gaziantep delegesinin yanına oturmuştur. Divan teşkil olunduktan sonra salona giren Dr. Sadettin Bilgiç ise omuzlara alınmıştır. Diğer Aday Tekm Anburun daha önce gelerek sahnede Genel Kıırul üyelerine tahsis edilen yerde oturmuştur. A.P. BÜYÜK KOHGRESi A.P ANKARA, Cumhuriyet Bürosu RAPORDA SUN'AY'IN «İKAZ» MEKTUBUNDAN BAHÎS YOKTUR. A.P. DEN BİRİSI SUÇ İŞLERSE SORUMLULUK BÜTÜN PARTtYE Mİ YÜKLENECEKTİR?. BES iSCi TOPRAK ALTINDA ACILDI KALDI CEYAP SOMCU ALIN'MAMIŞ MÜZAKERELERİ.N KAMU OYINA tNTİKALtNDE FATDA YOKTUR. A.P. TE MEN'SUP HİÇ KİMSE ORDLYA DİL UZATMAMIŞTIR, l'ZATMAZ. İKİ ÎŞÇİ ÖLDÜ İki işçinin toprak altında kalarak can verdiği Mimarsinan tahkikatı yürütüyorlar. küyündeki linyit ocağının çöken kısmında ilgilile» Aiie dostlarınm evde bulunmamasından istifade eclerek hırsızlık yapan kadını ev sahibi tokatladı Kürk ve mücevher çalan zengin bir kadın yakalandı TALAT ASAL Tek aday olarak Koııgfre Başkanlı&ı seçimine girdi ve kazandı Kurtarüamtyan bir işçi hata topragm altında butunuyor E Beş işçiden ikisi kuriuldu, ikisi öldii. Kurtarma faaliyeli devam ediyor vvelki gece Büyükçekmecede Mimarsinan köyünde Şemsettin Kirdere ait linyit ocafmda çökme olmuş, iki işçi ölmuş, ikisi de ağır yaralı olarak kurtarılmıştır. Kayıp olan bir işçinin ise toprak altında kaldığı sanılmaktadır. Mimarsinan Köyüne bir kilometre mesafedeki sekiz işçinin çalıştığı linyit kömür ocağındaki kaza sırasında yaralı olarak toprak altmdan kurtulan Ahmet Kömür isimli madenci olayj şöyle anlatmıştır: • Gece vardiyası olarak ocağa girmiştik. Ben ve dört arkadaşım aynı bacada çahşıyorduk. Birdenbire muazzam bir kuvvetin beni ittiğini hissettim. Ben o esnada arabaja kömür dolduruyordum. Direklerin yıkıldığını görünce kendimi arabanın arkasına attım ve bu sayede muhakkak bir ölümden kurtuldum. Önce bizden geride çahşan arkadaşlar yukarı çıktılar ve gerekli yardımı sağladılar.» R;:NÜ> Özal Maden kazasında toprak altında kalan beş işçiden Yakup Yıldız ve Mehmet Yaman isimli madenciler ölmüş, Kâmil Tektaş ve Ahmet Kömür isimîi işçiler de yaralı olarak kurtanlmış ve hastahaneye kaldırılmışlardır. Akşama kadar devam eden aramalara rağmen toprak altında kaldığı sanılan Kâmil Özkanın cesedi bulunamamışür. Olay yerine gelen savcı yardımcısı tahkikatı bizzat yürütmektedir. Karayollarmdan bir mühendis de bilirkişi olarak madende incelcmelerde bulunmuştur. Bilgiç »ilk gün ağır baMı . ve onıuzlarda taşımlı Genel Kurul üyelerinden Vedat Ali Özkan uzunca bir «Hoşgeldin» işlı^.n tanınmış kadmlarından Ş. S., hırsızlık suçu iie yakalanmış ve nezaret altına alınmıştır. Ş. S., bir hafta önce, aile dostları olan, konuşmasından sonra oturumu açmıştır. Derhal seçimlere geçilerek Türkiye Kredi Bankası müşavirleıinden Celâl Nediraoğlunun, Kadı kongre başkanlık divanı şu şekilde kurulmuştur: Başkan: Talât Asal (Edirne milletvekili), yardımcıları: Naköy. Bağdad caddesi 2561 sayılı evine gitmiş e^de kimseyi bulamayınca, anahtar uydurmu!; içeriye giuniş ve evden bir adet astragan kürk hit Menteşe (Aydm), Zâhit Akdağ (Adana), Ahmet Nalçacı (Konmanto, çeşitli mücevher ve güraüş ya), İ. Tevfik Kutlar (Gaziantep). takımlan almıştır. Gündem gereğince saygı duruşu yapıldıktan sonra Genel Başkan Celâl Nedimoğlu, olay günü eve Vekili Dr. Sadettin Bilgiç kürsüye dâvet edilmiştir. Bilgiç, önceden hagelince, hırsızlığı farketmiştir. zırlanan metni yanm saatte okumuştur. Komşulardan bir hanım: «Sizin eBilgiç konıışmasında bilhassa şu noktalar üzerinde durmuştur : ve sarışın. uruıı boyln bir kadın A A.P. nin ikinci büyük kongresi muhalefetteki son kongresi olacakgeldi. Mersedes bir otomobile bin tır. Bıınrian sonraki stçimlcrde A.P. iktidar partisi olarak görülec«ktir. mişti. Girerken, üzerinde başka ^k Partileri, milleti bdlücü, ayırıcı, milli miiesseseleri tahrip edici hümanto vardı. Dısarı çıkarken de siviyotı? gostermek tamamen Anayasaya aykırıdır. zin hanınıın kürkünü şivmişti» [Bilgiç'in konuşmasının geniş özetini 7 nci sayfamızda bulacaksınız.] deıniştir. Bunun üzerine yakalanan S.S., Emniyet Müdürlüğünde isnat edilen suçu inkâr yoluna sapmış, ancak bir süre sonra bulunduğu odada, kımsenin kalmaması üzerine. cebinde taşıdığı sigaralıklan, saklamak istemiş ve kendini bu şekilde ele vermiştir. Şişü, Izzetpaşa sokakta oturduğunu söyliyen Ş.S. ile Celâl Nedimoğlu karşılaştıklan zaman Banka müşaviri, kadına iki tokat atmıştırBir süre önce, Almanyanın Frank furt şehrindeki bir mağazadan da BEKLİYEN ADAM aldığı eşyalarla kapıdan çıkarken AnıtKabrin ve eski Gene! Başkan Gümüşpalanın ailesinin birer heyetle yakalanan Ş.S., nin iki apartmanı bulunduğu ve kleptomani hastası ziyaretl kararlaştırıldıktan sonra. Merkez İdare Kurulu raporunu Dr. Faruk Sükan okumuştur Rapor özetle şöyledir: oiduğu iddia edilmiştir. «Milletvekilleri seçimi tarihinin 1965 haziranı olarak tesbitlne uyulnıasr, ve hattâ ılaha önce yapılacak herhangi bir seçime A.P. nin hazır oldufu. hususıı belirtilen raporda şu konulara değinilmiştir : Mevcut hürriyetleri yoketmek suretiyle sefalette ve yoksullukta eşitlik sağlamak istiyen telâkkileri, memleketimize kotnüniznıi getirmek istiyen ters görüşleri recidediyoruz. Bioke liste.» milli bakiye. barajın kaldırılması gibi seçim sonuçlarına etkili olabürcek davranışlar milli iradenin tezahürünü tahrip edici harcketlerdir. A.P.. hür seçim nıüessesesine gölge düşürmemek için gerekli parlâmanter mücadeleyi yapacaktır. Tekrarlanan seçimleıde A.P. başarıh olamamıştır. Sebep, C.H.P. iktidaLiverpool Limanından Türkiyeye' geimekte olan Marmaris gemisi dün rınırı bir kısıra halk ve idare âmiflerini baskı altında tutmasıdır. Basın hürrijeti vc düşünce, söz hiirriveti tahrip edilmekte, Tedsaat 21.15 sıralarında Rodos civabirler Kanunu tek tarafll işlemektedir. Devlet Radyosundau ancak serında hüviyeti tespit edilemeyen çim zamanları sesimizi dııyurabilmekteyiz. Radyo, şahısların aleti olabir gemi ile çarpışmıştır. rak kullanılnıakta ve tarafsız yayın yapmamaktadır. ş. S. "Klcptoıtıan mı?» İki gemi çarpıştıktan sonra Marİ!k günkü tenkit'ıerin belirli noktaları şöyledir: maris'in telsizinden SOS işaretleri | O Kaporda Genelkurmay Başkanı Orgl. Sunay'ın «İkaz mektubuyle» verilmeğe başlanmış, bu arada çar ilgili izahat yoktur. Memleketin iki kampa ayrıldığı doğrudur. İdareciler pışmanın şiddetinden kaptamn de bu konuda ne düşünmektedirler. nize uçtuğu öğrenilmiştir. Ayrıca ^9 Partiler Kanununun çıkmasını istenüyoruz. Bunun bir olup devamlı SOS sırasında Marmarisin bittiye gelmemesi için ne düşünülmektedir. telsizcisinin de }aralandığı ve Ölüyorum» işareti verdiği tespit olun O Bu kongre Sıvas ve Erzurum kongrelerüıe benzemektedir. Bu bakımdan bu ölçüde hareket edilnielidir. muştur. Cr Kıbrii& çıkartma yapıJmamakla büyük hata işlenmiştir. RaporANKARA 27. (a.a.) Olay İstanbul Liman Başkanhğıda bu konular ele aluımadığı için Kıbrıs görüşü aksettirilmemekTürk Ceza Kanununun 16 ncı na. Kuzey Deniz Saha Kumandantedir. maddesine göre meşruten tahliye lığına bildirilmiş, îstanbul Radyosu HÜKÜMET AZINLIKTA FAKAT MEŞRUDUR hakkından istifade eden beş Yassı bu konuda yayınını keserek anons ada hükümlüsü daha serbest bıra vermiştir. Rapor tenkitlerine Genel Başkan Vekili Bilgiç cevap vermiş ve Gece geç saatlere kadar yapılan kılmıştır. şöyle demiştir:: Serbest bırakılan hükümlüler araştırma sonucunda Marmarisin çar « Hükümet aztnlık hükümetidir ve meşrudur. Kıbrıs meselesi Ankarada bulunan Mehmet Akın, pıştığı geminin hüviyeti tespit edimilli dâva oiduğu için hükümet i daima destekledik.» Kayseri Cezaevinden Turhan Baha lememiş, aldığı yara dolayısıyla idır, Halis öztürk ve Halil İmre, çerisuıe su girmekte olan MarmariKunlcahamam Cezaevinden İse Ke sin batıp batmadığı tespit edilemenan Akmanlar'dır. S CHP'DE GİDİŞTEN MEMNUN OLMIYANLAR ÇOĞALDI * PARTİLER KANUNU VE BAZI DOKUNULMAZLIKLARIN KALKMASI KÂFİ SAYILMIYOR Ankara 27 (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. grupu içinde son olaylar dolayısiyle «gidişten hoşnut olmıyanlar» m adedi artmıştır. Grupta bazı milletvekili ve senatörler, memleketin içinde bulunduğu durumun ve bundan ortaya çıkan boşautsuzluğun bir kaç dokunulmazhğın kaldırılması ve siyasi partiler kanun tasarısının çıkurılması gibi iki meselenin halliyle ortadan kalkmıyacağı hususunda bir söriiş ileri sürmektedir ler. C.H.P. grupunda bu görüş, gün gün taraftar bulmaktadır. İstanbul milletvekili Oğuz Oran, partinin, söz verdiği icraat ile hükümetin icraatmın bir mukayesesinin yapılmasını sağ Iıyacak öriergesiyle yeni görüşün ilk adımmı atmıştır. Ulaştırma işlerine zam yapılmıyacak Şehrimize dün akşam gelen U '.aştırma Bakanı Ferit Alpiskender. ulaştırma hizmetlerinin ücretlerine zam yapılamayacağını ve bunlann raodern hale getirilmesi için de çalışmaların devam ettiğini açıklamıştır. Bir gemi ile çarpışan «Marmaris» devamlı S.O.S. veriyor MARDINDEN LÜBNAirA 30 bin kaçak işçinin hikâyesi YILMAZ ÇETİNER Beyrut ta günlerce dolaşarak 30 bin Mardin'li Türk işçisinin orada kaçak olarak çaiıştığını tesbit etti. Almanya kadar verimli, fakat gizli kalmış bir iş sahasının verimli şartlarını ortaya çıkardı... Ve onların eğlencelerini, istıraplarmı beraberce yaşayıp, ne islediklerini, gurbete göç edişlerinin nedenlerini araştırdı Zonguldakta eşi görülmemiş fırtına Zonguldak, 27 İlimiz ve çevre sinde 20 >ildanberi eşi görülmemiş bir fırtına hüküm sürmektedir. Saatte 110 kilometre hızla eser: bora, şehrin hayatını felce uğrat rmş ve şiddetli lodos neticesinde sahildeki evlerin bahçe duvarlan dlgalardan yıkılmıştır. Hiç bir insan kaybı yoktur. 5 Yassıada hukumlusu tahlîye edüdi f KÂFİ DEĞİL Buna paralel olarak son C. H.P. ortak grupunda gündem dışı bir konuşma yapan ve bu konuşması basmdan saklanan Konya milletvekili Rüştü Özal, C.H.P. nin davranışından yakınmıştır. Bir Amerikalı çavuş bir kızın evine zorla girmek isledi Ankara 27, (CumhuriyetBürosuJ Sarhoş bir Amerikalı çavuş, bugün sabaha karşı saat 2 de bir genç kızın evine zorla girmek isterken. kızın şikâyeti üzerine Emniyet Hazır Kuvveti taraimdan yakalanmış YILMAZ ÇETİNER'ın bu yazı dizisiııde, yuıt hasreti çeken ve orada hâlâ Halk Partisi, Demokrat Parti nıücadelesi yapan ve üç devletin sınırlarmı pasaportsuz geçip üç üsan konuşan Mardin'li 30 bin Türkün hikâyesini bulacak. küfecilik yaparak. ayda 8041000 lira kazanar. 12 yaşındaki Türk çocuklarını tanıyacaksmız. A.P. Kongresindeki Tenkidler 7. Sayfada ^ ^ ^ m ^ YARIIV CUMHURİYET' TE tır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog