Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI Kadın ruhunu en lyi lahlıl eden j kadın >azar olarak Unınmif TAYLOR CALDWELL'in bu romanı binde bir rasianacak • guzeiiıkte bir şahtserdirf • ŞAHESER ••••••*••••• Ç«'"«» • VAHDET CÜLTEKm • Nefi«. 12.S L, • ROMANLAR GÛVEN l 41. yıl soyı 14485 umhuriyet KURUCUSU: TTJNUS NADl Telgraf v e mektnp sdresi: C ı m h u r i y e t Istanbul Posta Kutusu: îstantnıl No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 9 8 22 42 99 Ruzgârlı Bayır (Wuthering Heighte) Emily Bronte Çeviren: Naciye ÖI fCÜL Ç y Millî Eğitim Bakanlığınca yayııalanan «Dünya Edebiyatından Terc ^ serisinin «İngiliz Klâsıkleri» bolumünde l üçüncü defa olarak basıl; n bu eser Bakanlık Yayınevleriyle bi tün kitapçıy lmaktadır. kd Iarda 800 kuruş fiyatla sa (Basın, 21829/14481) Cuma 27 Kasım 1964 AP. KONGRESİ A P Kongresi bugün toplanıyor TEK LİSTE HAZIRLANIYOR Elektrikli konu: TÜZÜK İL BAŞKANLARI TOPLANTIS1NDA TÜZÜK KONUSU ÖNEMLİ TARTIŞMALARA SEBEP OLMUŞ VE < BİR OLUP BİTTİ.. YE GETİRILMEMESİ İÇİN, HER İLDEN BIR DELEGENİN KATILACAĞI TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLMESİ İSTENMİŞTİR. KURULTAY TOPLANTISINDA DA TÜZÜK GÜRÜLTÜ KOPARACAKTIR. İSTANBUL VE İZMİB BAŞKANLARI, İL BAŞKANLARİYLE YAPTIKLARI TEMASLAR NETİCESİNDE GENEL İDARE KURULU İCİN TEK LİSTE HAZIRLANMASINA KARAR VERMİŞLERDİR GENEL İDARE KURULU LİSTESİNİN BAŞINA DEMİREL: BILGİÇ VE ARIBURUNT'N İSİMLERİ YAZILACAKTIB. GENEL BAŞKANLIK MÜCADELESİ CHP GRUPU ÇUMRALI KONUSUNÜ İKİ ADAYIN DA S4HSI Meclis Kanununu görüşemedi S Partiler A. P. İL BAŞKANLARI İHZARÎ TOPLANTI YAPTILAR Ü Ü GÖRÜŞTÜ A.P. lı delegeler kimlik kartı alıyorlar Giritlioğlu, Adalet Bakanının gözfl önünde suç işleniyor, dedi ANKARA, Cumhuriyel Bürosu Ortak Grupu Adalet Bakanı Sedat Çumralı hakkındaki Gensoru önergesinin görüşmesine başlamıştır. Toplantıda, gün< dem dışı söz alan Rüştü Özal, son olaylarla ilgili olarak hükümetin ve CHP nin görüşünü tesbit etraek için bir genel görüşme yapılması dileğinde bulunmuştur. Genel Başkanhk mücadelesinde hiçbir A P linin küstürülmemesine dikkat ediüyor İkinci büyük kongresi bugün Yenişehirde Büyük sinemada toplanacaktır. Üç gün devam edecek kongre için biitün hazırhklar tamamlannuş ve Genel Başkanhk için delegeler arası temaslara başlanmıştır. AJ». ANKARA Cumhuriyet Bürosu CHP Ankara 36, (Cumhuriyet Bürosu), iyasî Partıler Kanun Tasarısı ve tekhfleri Mıllet Meclısinde görüşülememistir. Bu tasarıya sıra geldiği zaman Turhan Bılgin (AP) ayağa kalkarak çoğunluk olmadığını iddıa etmis ve gorüşmelerin yapılanuyacağını söylemiştir. Baskan, Mekki Keskin. •Kaç kişisiniz?» diye sormu?, Turhan Bilgin de «Yoklama talep eden beş kisjyiz» demiştir. Dört AP li daha ayağa kalkınca, Başkan yoklama yaptırnuştır. Yoklama sonund» çoğunluk «imadığı görülmüs ve oturuma K>n verilmijtir. Seferdeki Gemilere Dikkat Emri Verildi Kongreye katılacak delege adedi 1917 >e yukseldiği için salona dışarıdan dınleyici alınmıyacaktır. Sadece yan localar, basın mensupları, kordiplomatık ve ılgılıler ıçın ayrılmıştır Sınemadakı mevcut koltuk sayısı çağrılan delege sayısından az olduğundan. yanlara ve sıra aralarına sandalyeler ilâve edılmistir. Salona giriş çıkışta ve oylamada resimli delegelik kartı kullanılacağından Genel Merkezde kurulan özel buroda aralıksız kart dağıtımına devam edılmekte Ingilterenin üç büyuk liderinin eşleri bir araya gelerek, «Dünyadaki açlara jardım> kampanyasının me ' dır. selelerini jorüşmüşlerdir. Resimde, Başbakan VVilson'un kansı, (ortada) Liberal Parti Başkanının eşi bayan Grimond (solda) ve Mubalefet Lideri Home'un hanımıyla, para toplamak için satılacak eşyaları gösASAL,^ .. teriyor. Resmi çeken fotoğrafçı, hanımfarm siyasetlen söz etmedikferİni, ğayet iyi anlashkiarmı beİirtrniştîr. Gensoru önergesi okunduktaa sonra onerge sahibi Fahır Giritlıoğlu söz alraış, Adalet Bakanının görevleri uzerınde durmuş ve Anayasanın anlayısına gdre tasarılar hazırlanmadığını, kanunların bazılarında boşluklar bulunduğunu ıleri sürmüstur. Giritlioğlu, Adalet mekanızmasının tam çalısmadığını belırtmış ve dzetle şunları soylemıstır : «Bugün Türkiyemizde devlet a(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Başbakan ve Parti liderlerinin eşleri para toplıyacak Almanya ve Amerika «Çok Taraflı Giiç» te ısrar Baskente gelmiş bulunan A P tl Başkanlarl oğleden sonra her ilden lkl delegenin de katılmaslyle Ank&rs İl Merkezlnde topUuıtı y»pmışlar ve kongre İle llglll başlıo» konulaıı gorusmuşlerdir. İzmir İl Başkanı Abmet Kiraoğlu'nun b&şkanllğında yapılan gorusmelerden önce başknnlık divanı konusu tartlşılmı? ve Talat Asal'Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) ın Kongre Bıştanllğl kararlaati Suudî Arabistan Kıralı Faysal'ı rılmıştır Başkaa vekllllklerl İçin de Tevfilc Kutlar (Gazlantep), Z». tebrık etmek üzere Devlet Bakanı hlt Akdağll (Adana) aday olarak İbrahim Saffet Omay, Suudl Arabis lslmlerl tesplt edllmlştlr. tana hareket etmiştir. •Genel Baskanlık konusunda» Nüfus plânlaması seminerinde Bakan her yıl Sovyet Parlâmento heyeti 4 Ocak Kaza New York limanı , taıtışma açılmaması kararlaştırılmıştır Daha sonra komısyonlara seçilecek yarım milyon annenin de çocuk düşürdüğünü söyledi 1965 giinü Ankaraya gelecektir. Dışnın ağzında oldu ve tan uyelerın tespltlne geçilmıştir. Tuıuk işleri Bakanlığınm bir yetkilisi: KEMAL DEMİR Ankara 36, (Cumhuriyet Bürosu) «Bu ziyaretin iki memleket arasınker sulara gömülnıeye komlsyonuna seçilecek uyeler meselesl sert tartışmalara yol açmış ye bir üye ağlık Bakanı Kemal Demir da münasebetlerin ilerlemesine yarnazan itiba «Nufus plânlaması» seminerin dım edeceğini» soylemiştir. başladı. Yolcu vapuru «Geçen kongrede teklıfler tüzuk kabnl ra alınmadan istenilen de Türkiyede her yıl 500 bin Bugün A.P. Kongresinde 1900 küsur kisinin partiye vereceği yon j ettirıldı. Tuzuk bizım içın herşeyden da yaralandı annenin çocuk düşürdüğü ve 10 bin onemlidir. Bu ıtıbarla her ilden bir ve seçeceği yöneticiler, Türkiye'nin belki de siyasi geleceğinde • annenin de öldüğünü açıklamısrol oynıyacak. ] NEW YORK, (a.a. A.P.) uyenin tuzuk komisTonuna seçılmesitır. ni kararlaştıralım Te boylece emrivaGerçekten A.P. delegelerinin asıl üzerinde durmaları gereken konu, : Ankara Istanbul Üniyersitesı öğsrael «Şalom» yolcu ge kileri önlıyelım» demiştir. siyasi kttderin, sadece iktidara gelmek ya da gelmemek mesele : retım uyelerının de bulunduğu semisi ile Norveç bandn*alı UZLAŞTlRMA si değil, aynı zamanda bu memleketin kaderi olduğudur. : mınerde Dr. Kemal Demir nufus Seçimler ister 1965 haziranına kadar yapılsın, ister daha sonraya ; bir tanker sis ve yağmur yüplânlaması konusunda ju, izahatı alınsın, bir çalkantı içinde bnlundoğumuz açıkça görülüyor. ; vermiştır: Bu çalkantı Türkiye'yi önünde sonunda bir yere götürecek. ; zünden New York körfezinin FAALİYETİ 40 BİN MUHTAÇ Ancak partiler eğer kendilerini toplıyabilirler ve gerçekleri • ağzında çarpışmıştır. Başlıca ıkı aday olan Bilgiç ile kendi hesapları açısından değerlendirmekten vazgeçerlerse, ; 600 kadar yoleusu bulunan Şalom Demırel'ın aralarını bulmak içın çalkantının içinde varacağımız nokta süpbesiz daba tehlikesiz ; vapuru, kıç tarafından aldığı yara bir grup tarafından butun gun çaÇOCUK VAR \e daha sarsıntısız olacak, böylece 30 nci asrın temposu içinde : lar yuzünden su almaktadır. ba sarfedılmiştır. Genel kanaat ve kısa zamanda sosvoekonomik kurallara göre geçireceğimiz, ge : il .Nufus plânlaması, isteyene ıstek hiçbir A.P.'linin küsturulmeçirmek zorunlnğunda bulunduğumuz devrelerin tahribatı azala : içinde 35 kişilik mürettebatı buistediği zaman ve istediği sayılunan Norveç tankerı ise kıç tara mesıdır. Bunlara gore, mevcut libilecektir. Adalet Partisi kongresinin delegelerine bu bakırada çocuk sahibi olabilme ünkânfından sulara gomulmeye başlamış derlere Adalet Partısının ihtiyacı larının sağlanması demektir. Bir kısım dan büyük sorumluluk düsüyor. tır. vardır. aileler, bakım ve yctiştirme güçlükleL)i\ ebilirler ki, parti, Türkiye'de bü\ük çoğunlngun temsilcisidir. Kaza sonunda en az 13 kışının ölÖğleye kadar yapılan temaslarrinden fazla çocnk sahibi olmamak için Istediği kadroyu seçer, partiye istediği yönü verir. Ancak nnntmuş olduğu bıldırılmektedır. gayri meşru ve gayri fennl yollara baj | dan bir sonuç alınamaması üzerine mamak gerektir ki, Türkiyemizin problemleri yalnız seçmek, vurup sağlıklarını, hattâ çoğu zaman I Genel Başkanhk için üç aday da seçilmek ve millî iradenin tecellisi değildir. Toplum artık bunhayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. • (Demirel • Bilgiç • Anburun) son Nufus plânlaması konusunda hassasl ; lan aşmıstır, bun^arın belki de farkında olmadan çok ötesinıki gunde durum gelistiğinden, geyetimizin mihrakım her yıl ortalama , dedir. Smıflar tesekkül ediyor, karsılıklı çıkarlar çarpışıyor, nel hava her ıki liderin eşit şansa 500 bin annenin çocuk düşürdüğü, bu [ fikir akımları belirli hale çelmek icin zorlanıyor. Alelâcele malık olduğu yolundadır. Fakat yüzden de 19 bin civarında annenin ölkalkınma>a mecbur olan \e çalısan bir toplumun dolayısiyle duğü, himayeye muhtaç ortalama 40 onculıiğunu tstanbul İl Başkanı karakteristığini veriyor Türkiye. Aslında derebeyine, eşrafa %e bin çocufumuzım bulunduğu gerçeği Ahmet Dalh ve Izmir İl Baskanı oligarsik bir düzene karsı girişilen hareketler, bu çalkalanma teşkil etmektedir. Plânlama olarak, BaMehmet Karaoğlu'nun yaptıkları içinde yine o düzenin farkında olan olmıyan koruyucuları taraTelefoto A P Cumhumet I'stanbul kanlık olarak amacımız, mevzuatınıızbazı il ba«kanları Genel îdare Kudaki bazı hükUmleri bir kanunla kaldıfından. yön değistirip, klâsik demokrasi uğrnna yapılan mücaAnkara 26, (CumhuriyetBürosu) rulu için kongre\e tek liste ile girarak, arzu eden ailelere, yalnız hamidele gibi gösteriliyor. Başbakan Ismet İnönü, 1964 prog dilmesini istemektedirler. Bunun leliği önleyici bilgi ve Lmkânları sağlaTürkiye'nin hikâyesi budur. Daha doğrusu, herkesin mesrebine, ramının dokuz aylık uygulama so ,ıçin de çahsraalar butun gun devam Belçika ve Amerika askerleri, Lumumba'cıların başkenti, Stanleyville maktır. Hamileliğin devamını ANKARA, Cumhuriyet Bürosu hesabına göre, baska biçime sokmağa çalıstığı hikâye budur. nuçlarını goruşen Yüksek Plânlama etmiştir. Bazı delegeler ıse, Genel indirme yapmaya basladıkları anda, Kongo'ln âsiler ellerindeki önleyici het çeşit müdahaleler ugoslavyada bir trafık kazasl Kurulu toplantısından sonra «plân İdare Kurulu hstesıne üç adayın beyaz rehinelere ates açmıslar ve 2025 kisiyi öldürmüslerdir. Resim suçtur ve suç olarak kalacaktır.» sonunda gazetecl Kâzım Kip fikri saelandı. Uygulama zihniyetin da ismım \azmayı (Bilgiç Demir de bu ates esnasında ölenler görülüyor. Beyaz pantolonlu Amerikalı Kemal Demir. daha sonra «Doğum olmuştur. Bueünkü kongrede, simdiye kadar değil büyük partilerde, küçük de büyük terakki var. Plânın gelekontrolu» deyimmin «Polis kontroKâzım Kip'In kullandığı RE131partilerde bile ahsılmamıs bir baskanlık mücadelesi olacak. ceği cok \erimli olacaktır• demiştir. el ve Arıburun) teklıf etmi'ler ve misyoner Dr. Carlson'dur^ (Kongo'ya ait diğer haber ve >orum 3 ve lu» gıbı anlaşıîmasınm yanlış olduğunu 259 plâkalı Opel marka arabada bu teklıf muspet karsılanmıstır. 5 inci sayfalarımızdadır.) Bizde partiler genellikle kendilerini kabul ettirmis liderlere belirterek: •Piâna göre, 1964 yılının bir uygu bulunan Huseyın Saygun, Bllâl dayanır, ve kavgalar bu liderlerin gerisinde, yahut kurulacak « Aile mahremiyetine karısmak gilanıa programı var. Bu uygulama Cengız, Mehmet Yılmaz ise çeşitli bî zararlı ve değişik anlamaları onlemeekipin teskilinde yapılır. Bas güresinin zaman zaman örnekleprogramı hangi olçüde uygulanı yerlerinden yaralanmışlar ve hastaliyiz.» demıştır rini veren C.K.M.P. bile meselâ Osman Bölükbası'nın sivrilneye kaldırılmışlardır yor? Onu kontrol ediyoruz» diyen Üç gün devam edecek olan seminerBelgrada 350 kılometre uzaklıktamesi dolayısiyle, önce onun partisi haline gelmiş ve ihtilâf soBaşbakan İnönü ile basm mensupde, Ord. Prof. Ömer Celâl Sarç «Türki hastanede buzhane ohndıgı İçin nunda bölünmelere kadar gitmistir. Adalet Partisinde, Gümüs ; ları arasmda şu konuşma geçmiştir: kiye'de nüfus artışının sebepleri ve doKâzım Klp, geçicl olarak toprağ» pala'nın vefatından sonra görülen manzara, lider yerine ekip ğurdnğu problemler.» Prof. Dr. İbsan Soru: Bugün tarım sektörünü gö verilmiştir. idaresiydi. Ancak kongre arifesinde Genel Baskan adaviarının ; rüşmüşsünüz? Bu sektördeki uyguDoğramacı «Ntifus plânlaması ve sağlık», Prof. Haluk CiIIov «Aile Plânlamaortaya çıkısı, mücadelenin hızlanması, ve kişilerden medet sının ekonomik cephesi» ve Doç. Dr umuluyor gibi bir havanın yaratılması, Genel Başkan adayla :[ lamadan memnun musunuz? Nusret Fışek de, .Nufus plânlamasınd» ; tnönü: tyi denebilir. rını, lider adayhğına doğru itmis, dolayısiyle partide ekip ye ; hükümetin sorumluluğu^ konusunda birine tek adam yaratma çabası hâkim olmuştur. = rer konuşma yapmışlardır. tsin güzeli zorla adam yaratma havasının sihrine kapılan adaylar, : ekip bası olmaktan çok, liderlikte iddialı hale gelmeğe, hattâ ; kendi liderliklerine inanmağa başlamışlardır. Oysa Adalet Par : tisi için asıl tehlike bnradadır. Iki bine yakın delegenin çeşitli ; İ Tekirdağ, 26 Val: Kadir De17 Kasım 1964 salı gün ve sene: etkilerle seçeceği Genel Baskan bir partiyi idare edebilir ve ; 41, Sayı: 14475 nushasının (1) nci : seçimle alınmıs neticeyi partililer normal karsılarlar. Ancak ; mirel'ın adının karıştığı olay Tesahife, (8) nci sutunu ile (7) nci İ belki de iktidara gelecek olan Adalet Partisinde milletin kade ; kirdağhlar üzerinde büyük bir üAnkara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) sa hif« (6) nci sutununda munteşir • rine hükmedecek bir lider, eğer zorla ve acele ile yaratılırsa, : züntü yaratmıştır. P.T.T. nın kuruluşunun 125. yıl (SİYASÎ POLÎS YUGOSLAVYA: Çalışkan, dürüst ve fazilet sahikamu oyn bunu benimsemeı ve kabul etmez. Meseleye daima : donümü dolayısiyle P.T.T. memur LI BİR GÖÇMENÎ AR1YOR) baş: bı olarak tanıdıkları valılerine süC.H.P. ve onun lideri tnönü açısından bakmak. tnönü örneğini : ve gbrevlılerine birer maaş ikrami akh nesriyatınız hakikate uyma: rulmek ıstenen leke, îçısleri Bakataklit etmeğe çalısmak, övle sanıyoruz ki, 1946 dan bu yana : ye verümesi Millet Meclisi Bütçe maktadır • kurulan partilerin baslıca hatalarındandır ve simdi A.P. de : nına çekılen telgraflarla protesto ve Plân Komisyonunca kabul edilKeyfıyetin aşağıdaki sekı'.de tar• aynı hatalı yola girmektedir, ; edilmıstır Telgraflardan binni de rrüştir. Teklif kanunlaştığı takdirde zıh ve tashıhini Basm Kanununun 30 bin TekırHT»l, aHına Beledıve 20 bin P.T.T mensubu ikramiye a alâkah maddeleri sereğince dil»\ SÖMÜRGECİ İ^roAAAT!.. ELİMİ BIRAKMIYOR... Ecvet GÜREStN : Ra«kanı Şefık Gursoy gondermış: lacaklardır. İkramiyenın mall por rım. iııııııııııııııııııımııııııınııınııııııııııınııııııııııınıııııııııııınıınııııııu* tır. • ııııııııııııiMiııııııınııımımıııııııiMiıııııııııımııit tesi 9 mılyoa 450 bin liradır. ı ' (Arkası Sa. 7 Sü 6 da) ıııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııınıııııııı 20 deniz mıli suratle esen Lodos fırtınası dun de bazı Şehir Hattı seferAncak, daha önce de çoğunluk olaksamasın» sebep olmuştur. Izmıt Korfezlnde 28 rnadan bir kanun tasarısı gorüşül lerinin miline kadar çıktığı için Korfez Lodos fırtınası edilmiştir. Batı Karadcniz seferlen iptal mekte idi ve AP lıler buna itıraz I denizde rüzgârlar gün batısından esmekte Te Zonguldak civarınd* fırtınanm etmemişlerdi. hızı 51 dcniz mıline kadır çıkmıştır. Seferde bnlunan butun gemıler* dıkkatli bulunmalan telstzle bildirilmiçtlr. KONGRE BAŞKANI Omay Suudî Arabistana gitti BİR YOLCU VAPURU TANKERE BİNDİRDİ A. P. HER YIL ON BİN ANNE ÖLÜYOR S Amerika Dışişlerı Bakanı Dcan Rusk ile Batı Almanya Dışışleri Bakanı Gerhard Schroder arasındaki gorüşmelerin sona ermesi dolayısiyle bugün Washıngton'da bir ortak bildirı yayınlanmıştır. Bildiride, iki dışişleri bakanının, çok tarafh bir nükller kuvvetin kurulması için gerekli anlaşmanın en kısa zamanda gerçekleşmesi ve NATO üyelerinden çoğunun buna katılmağa hazır olması dileği ileri sürulmektedır. Rus Parlâmento heyeti »eüyor lunün I Inönü «plânın geleceği çok verimli olacaktır dedi Lumumba'cıların öldürdüğü beyazlar GAZETECİ KÂZIM KİP VEFAT ETTİ Y i Tekirdağlılar İ Yalilerini koruyor PTT mensupiarı ikramiye alacak Cumhuriyet Gazetesî Yazı İsleri Müdürlüğüne.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog