Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

YlLDlZ ROMANLAR takdim eder: İNSANLIK SÜÇU THEODOR DREİSERin bu meşhur romanı aynı zamanda filme alınmış olup, bütün dünyada büyük alâka toplamıştır. Lüks ciltli olup, fiyatı 12 liradır. Çıkaran: TÜRKİYE YAYINEVİ üâncılık: 3538/14465 41. yıl soyı 14484 umhunyel KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cı/nhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 24S Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KAPTAN GRANT'ı ÇOCUKLARr Ferit Namık Hansoy £ş 3 cilt. 1 Fevkalâde ofset baskı renkli kapakarla Her üç cildi 15 lira. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEBf^i; JULES VERNB Çeviren: :\ Perşembe 26 Kasım 1964 İlâncılık: 32fflJ^ AP. KONGRESİ KONGREYE BİR GÜN KALA ARIBURUN FERAGAT ETMEDI GÜRSEL, AP HEYETİYLE KONUŞTU AP GENEL BAŞKAN VEKİLİ BİLGİÇ'İN BAŞKANLIĞINDAKİ 6 KİŞİLİK BİR AP HEYETİ DÜN ÇANKAYA KÖŞKÜNDE BAŞKAN GÜRSEL TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR. HUZUR KONUSUNDA AP LILERİN FİKRİNİ ALAN BAŞKAN ŞÖYLE DEMİŞTİR: «ONLARIN BU TUTUMUNU DİĞER PARTİLER DE GÖSTERİRSE MEMLEKFTTE h ' İ HAVALAR ESER.. GENEL BAŞKANLIK MÜCADELESİ AP GENEL BAŞKAN ADAYLARINDAN TEKİN ARIBURUN FERAGAT EDECEĞİ ŞEKLİNDE ÇIKAN SÖYLENTİLERİ YALANLIYARAK ŞÖYLE DEDİ: «BU BİR GÖREV YARIŞIDIR. BİR SANDALYE YAKALAMIŞ VE ONU BIRAKMAMAYA ÇABALIYAN KİMSE DEĞİLİM» AP DE MÜCADELE HULANDI Ankara, (Cnmhuriyet Bürosu) büyük kongresi arifesinde başkanlık mü cadelesi birden bire şiddetlenmiştir. 130 kadar senatör ve milletveki • li Demirelin kazanması için kesif bir kampanyaya gırişmişlerdir. Buna paralel olarak Bilgiç ta raftarları da delegelerin fikir değiştirmemesi için çahşmaktadırlar. Bilgiç başkanlığında 6 kişilik bir A.P. heyeti Gürseli ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sonunda Gürsel «A.P. liler, huzur için iyi şeyler söylediler» demiştir. 1IIIMIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIII Gürsel, «Huxur honusunda A.P. liler B iyi tedbirler iîeri sürdüler» dedi 1300 rehine kurtuldu!.. Stanleyvıile'den alınarak uçakJarla Leopoldville'e nakledilmiştir. Çombe Hükümetine başkaldıran milliyetçi âsilerin ellerinde 1,288 i Amerikalı ve Avrupalı ile 325 Hintli ve Pakistanlı bulunmaktaydı. Kurtarılan 1300 kişinin dışın(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Leopoldvılle, 25 (a.a. AP Radyolar) elçikalı paraşütçülerin Lumumbacıların şartlarını kabul ettirmek amaciyle ellerinde tuttukları beyaz rehineleri kurtarmak için giriştikleri harekât bugün de devam etmiş ve gün batıncaya kadar 1300 Amerikalı veya Avrupah, âsi başkent Papandreu Enosis'i kafirdı,, Terakki Partisi liderini cevapiandıran Papandreu da "Enosıs gelecek,, dedi Inönü'nün başkanlıfındaki Plânlama Knrulu toplantı balinde İnötıü "yarı harb halindeyiz,, dedi B İKİ İSİM Plânlama Kuruluna başkanlık eden Başbakan enflâsyon olursa tedbir alırız dedi Zehirlenenler, Cerrahpaşa Hastanesine kaldırılch. A.P. HAZİRANDA Sokak sâkinleri, geceyi endişeden sokakta geçirdi SECİM İSTİYOR Hovagazından 12 Hişi zehirlendi, biri öldü Başkent siyasî çevrelerinde günün konusu bu iki isimdir: Bilgiç mi? Demirel mi? Her iki aday ve taraftarları kulis çahşmalarını hızlandırmışlardır. Otel ve evlerde şimdiden toplantılar yapılmaya başlanmıstır. Bu arada el altından hücumlara da geçilmiştir. Bilgiç taraftarlan Demirel'in Ortadoğu Üniversitesinde cübbeli bir resmini ortaya çıkararak (Masonluk) iddiasında bulun maktadırlar. Ankara 25, (Cumhnriret Bürosu) aşbakan îsmet tnönü, Yüksek Planlama Kurulu toplantısından Bu arada bazı ılımlı A.P. liler iki sonra 1964 yılı kalkınma hızmın düşük olması ile ilgill olarak adayı Genel Başkan ve Genel Başbasın mensuplanna «Yarı harb halinde bulunuyoruz. Kimse bu kan Yardımcısı olarnk muhafaza durumu göz önünde tutmuyor. Bu husus gözden kaçıyor. Bu ehemiçin harekete geçmişlerdlr. Bunlara miyetli bir durumdur. Yine de iyi ve olumlıı bir sonuçtur» demiştir. göre Demirel'in iktisadî görüşü ve tnönü ve enflâsyon ilml yönü, Sadettin Bilgiç'in ise Toplantıdar. sonra Inönü, bir tstanbul gazetesinde D.P.T. müsteteşkilâtçı tarafı parti için lüzumlu sarma atfen yayınlanan .1965 yılında enflâsyon ihtimali var» haberil unsurlar ve vasıflardır. ile ilgili ülarak gazetenin muhabirine bunun tahrif edilerek gazeteye" geçirildiğini söyl'edikten sonra enflâsyon konusunda şöyle demiştir: DEMİREL: RESİM •Enflâsyon içinde olmak başka, enflâsyon tehlikesiyle karşıIaşmak başka seydir. Böyle bir durumla karşılaşıhrsa gerekI MONTAJIDIR DEDİ 1i tedbirleri alınır. Bu tedbirler beııim Iki dudağımın arasıııda dcğildir. Bu işin teknisyenleri vardır. Bu teknisyenler Öte yandan dün Süleyman DePlâıılamadadır. Maliyededir. Bunlar bize tedbirleri söylerler, mirel: «Bizi tâkip edenlerin değil, biz de lüzumlu tedbirleri alırız • tefriksiz, milletimin huzur ve refaÖte yandan toplantıya gelirken Başbakan Inönü ile D.P.T. yetbına çalışacagım» demiştir. kiHieri arasında Prof. Besim Üstünel'in istifası konusunda şu konuşDemirel, mason kıyafeti ile bir nıa geçmiştir: fotoğrafı mevcut olduğu iddialarına İnönii: Profesör neden istifa etti? karşı özetle şöyle demiştir: Erguıı: Üniversiteye dönmek istiyor. •Ortadoğu Üniversitesinde tnönü: Öyle mi? öğretim görevlisi olarak çalıBu sırada Müsteşar Aytür, Inönü'nün yanına gelmiş ve aynı soşırken cübbeli hiç bir resmim ruyla karşlaşınca, verdiği cevap Enver Ergunünki gibi olmuştur. Bunun üzerine, İnönü şu soruyu sormuştur: yoktur. Olsa olsa bu bir foto montajdır. Foto montaj, İttihat Soru: Sadece üniversiteye dönmek arzusu mu? Terakki zamanından beri hizCevap: Kendisi istifa mektubunda öyle yaziyor. mete atılanlara karşı tertipleSoru: Hadi iceri girelim de bana doğrusunu söyleyin. Toplantıda İnönüye bu konuda ne cevap verildiği öğrenilemenen süfli ve adî bir iştir. Bu kabil hareketler Türk milletinin derdini halletmez.» Genel Kuruldan neden istifa ettiği sorusunu Demirel şu şekilde cevaplamıştır: •İstifa, sahısların idraki meselesi dir. O zaman sadece ben değil 1 5 kişi Genel Kuruldan aynldık. Ortalık düzeldikten sonra bir kısmı geri döndüler ve bu bir prensip meselesiydi. Üç kişi istifalarunızı geri almadık, mesele de partinin bir iç meselesiydi. Şu hususu hatırlatmak isterim. Partimiz taşlandığı zaman binayı en son terkeden bendim.» 320 BİN İŞÇI GITMEK İÇİN SIRfl BEKLİY0R T Ankara 25, (Cumhuriyet Bürosu) ürk işçileri çahştıran 5 Avrupa ülkesindeki bir ay süren gezisinden dönen Çahşma Bakanı Bülent Ecevit, Avrupaya işçi gönlerilişini hafife alan çevrelere cevap vermiş ve: Anadolu halkı köyüsüyle, işçisiyle bir Avrupa eğitiııindeıı geçmektedir. Avrupayı, Batıyı tanımak artık belirli zümrelcrin imtiyazı olmaktan çıkmıştır. dtniştir. Atina 25, (Özel muhabirimizden) unan Parlamentosunda Kıbrıs müzakerelerine başlanmış ve Terakki' Partisi Lideri Markezinis «Papandreu hükümeti ENOSİS'e çok yaklaşıldığını farketmediği için bu fırsatı kaçırmıştır» demiştir. Y Almanyadan dönen Ecevit, yabancı memleketlerdeki işçilerimiz için din adamları rönderileceğini açıkladı Terakki Partisinin talebi tizerine açılan müzakerelerde Markezinis, sert tenkidlerde bulunmuş, Kıbrıs meselesinin Makarios tarafından değil, Atina tarafından yürütülmesi gerektiğini sözlerine ilâve etmiştir. Markezinis şöyle devam etmiştir: «Papandreu aylarca önce İnönü ile konuşmamakta israr etmekle ne kazandı? Bildiğiniz gibi, şimdi, İstanbuldaki Elenlerin son kahntılarını da en feci şekilu* buraya kabul etmekteyiz.» Fapandreu hükümeti, Meclis müzakerelerini göz' önünde tutarak, dün Makarios'a «Etnos» gazetesine verdiği ve tenkidlere hedef olan demecini tavzih ettirmiştir. Kostopulos «Türk Yunan görüşmelerine karşıyım» dedi Dışişleri Bakanı Stavros Kostoptt los ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin çözümü için Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan doğruya görüşmelere girişilmesine karşı olduğunu söylemis ve demiştir ki: « Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletlere gitmiştir, Bundan dolayı (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) * • Aksarayda bir boru patladığı için Ecevit Tedbirleri anlattı 2 İsvecli subay tahüye edilıyor  ksaray ile Samatya arasında patlıyan havagazı borusu, bir kişinin ölümüne. 11 kişinin de zehırlenmesine sebep olmuştur. Olay. önceki gece Sorgucu Sokakta eereyan etmiştir. 1 numarah evin ö5 nünden geçmekle olan havagazı ana borusunun, fazla aşınma sebebiyle patlaması sonucunda orîalığa yayılan gazdan .bu evde oturmakta olan 17 yaşındaki Mehmet Çelik zehirlenerek ölmüştür. Ayrıca, aynı semtte oturan 1 kişi 1 de, gazdan zehirlendiklerinden konıa halinde Cerrahpaşa Hastanesine yatınlarak tedavl al'.ır.a :.!uımlştır. Kısa zamanda oiayı duyan mahaUe sâkinleri ise evvclki geceyi «evlerinc gaz dolar» endisesiyle sokakta geçirmislerdir. Büyük kongreye sunulacak A.P. Merkez tdare Kurulu faaliyet raporunda «Milletvekili seçim fününü, 1965 yılının haziranı olarak tâyin eden Yüksek Seçim Kurulu ka rarına uyulmasını, yani milletve • kili seçimlerinin bu tarihte yapılmasını arzu etmekteyiz» denilmektedir. Anburun Feragat etmiyor MEHMET ÇELİK Üstte en sa£da öte yandan A.P. Genel Başkanlığı için adaylığını koyanlar arasında bulunan İstanbul senatörü Teküı \rıburun görüşlerini açıklamıştır. Beraberinde Celâl Ertuğ, Reşat Ozarda, Şevket Buladoğlu ve Emin Durul olduğu halde yaptığı basın i oplantısında Anburun «Bir sandalve yakalamış ve onu bırakmamaya abalıyan bir kimse değilim» deliştir. Anburun sözlerine devamla «Tüükte bir mâni yoksa kavilleşeek genel kongreye tek adayla gitnenin hiç bir mahzuru olmadığını» IU halin bilâkis seçilene şevk vere•eğini ifadeyle: «Bu bir görev yanşıdır. Bir çok kimse talip olur, bir kişi seçüir. Fiilen parti içindeyim. mazimle iftihar ederim. Mertebelerin en yükseğine çıkrnjş bulunuyorum. Parti Başkanı seçilirseın o da ayrı bir şeref olur» demiştir. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan ve Genel İdare Kurulu üye si Cevat Önder, «Bir şahıs hegemonyasının A.P. içinde kurulamıyacağını A.P. göstennektedir. Her şey dc mokratik düıen içinde apaçık ge STOKHOL.V1 25, (AP aa) İsveç Yüksek Mahkemesi bugün iki sabık İsveçli B. M. subayınm Kıbırıslı Türklere silâh kaçırmak ithamından tekrar yargılanıncaya kadar tahliyelerine karar vermiş tir. İsveç adalet sisteminde «kefalet» olmadığı için iki subay sadece se yahate çıkmalan yasak edilmek su retiyle serbest bırakılmışlardır. Lars Lindh ve Helge Hjalmarsson adlı subaylar bundan bir süre önce Kıbrıstaki Türklere gönderilmek üzere yola çıkanlan bir ikmal konvonuna önderlik yaparken Kıbnslı Rum muhafızlar tarafından yakalanmışlar, sonra serbest bıra kılmışlar ve burada mahallî bir mahkemede yargılanarak iki yıl ağır hapse mahkum edilmişlerdi. Bakanın verdiği bilgiye göre hâleıı • abancı memlekete gitmek üzere sıraya girmiş 320.000 işçi vardır. Avrupada çeşitli ülkelere yayılmış olan işçileriroizin sayısı ise 120.000 in üzerindedir. Hâlen haftada 2.000 işçi yurt dışına gön derilmektedir. Çalışma Bakanı yabancı ülkelerdeki işçilerimiz için yapılanlan $u şekilde özetlemiştir. 1 Almanya ile imzalanan sosjal guvenlik aniaşmasının yiiriirlüğe girI mesine, ve difer iilkelerde de aynı şekilde anlaşmalar yapılmasına çalışılmak tadır. 2 Büyük şehirlerdeki bütün Alman radyoları 45 dakikalık Türkçe program larına başlamışlardır. Belçikada da haf tada 15 dakikalık bir Türkçe yayın yapılmaktadır. Aynı şeyin televizyonda yapılmasına çalışılmaktadır. 3 Belçikada başarı ile uygulanmaku olan Sosyai Delegelik >Iüessesesinin diğer ülkelerde de uygulanmasına çalışılmaktadır 4 Ev bulan işçilerimiz aüelerinî Almanyaya götürebileceklerdtr. 5 Almanyada işten çıkanlan Türk işçileri hemen sınır dışı edilmiyecekttr. 6 Yurda dönecek işçilerimiz, Türkiyede iş bulmak için önceden basvurabileceklerdir. 7 Belçikaya ve Isviçreyt turizm iş kolunda işçiler gonderilecektir. 8 İşçilerimiz için din adamları gbn derilecektir. llhami Sancar «Kıbrıs, Elenizmi savunanların mezarı olur» dedi Edirne 25 Edirnenin düşmaf ışgalinden kurtuluşunun 42 nci yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı llhami Sancar, Yunanistana şiddetle çatmış ve özetle şunları söylemiştir: « NATO içindeki müttefikiraiı ve bir çok anlaşmalarla dostumnz Yunanistan anlasmaları hiçe sayan yersiz gösterişleri ile Kıbrıs işinde tamamiyle aksi istikamettedir. Geçen yıl bir Yunan vilâyetinde bir Bakan, Kıbrıs Elenizm için Doğuya doğru bir hareket noktası olacaktır, diyerek yine Megalo tdea rnhî krizlerini ortaya koymnştur. Elenizmin Doğuya doğrn hareket noktası ne Kıbrıs olabilir, ne de Doçu. Buralar ancak bu kafadaki adamlara mezar olnr.» Seyircileriıı de ijtiraki ile yarışma başlıyor. Sağ başta görülen birinci gelen Ali Sahindir. 3 kişi 4 büyük şişe şarap, 9,5 büyük şişe rakı ve votka içti 3eykozda yapılan yarışmayı Adapazarlı şoför Ali Şahin az sarhoş olduğu için kazandı Naci Tınaztepe Yefat Etti Ankara 25 (a.a.) E»ki Milli Savunma Bakanlarından, emekli Orgeneral Naci Tınaztepe. geçirdiği bir ameliyattan sonra. bugün Gü!hane Askerî Tıp Akademisinde ha yata gözlerini yummuştur. Istiklâl Savaşının tanınmış komutanlanndan olan merhum Generalin cenazesi. cuma günü Hacı Bayram camiinde yapılacak dini merasimi mütaakıp. askeri törenlf Şehitliğe defnedüecektir Sultanahmet Çezaevini 2 miidür idare edecek Türkiyede 29,562 ilkokul var llköğretim Genel îvlüdürü Osman Ülkümen düı> Galatasaray li sesinde şehrimiz ilkokulları mü dürleri. muavinleri ve öğretmenle ri ile yaptığı bir toplantıda okul lardaki kırtasiyeciliğin bertaraf e (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Tekirdağ Valisine izin verildi Ankara 25, (Cumhuriyet Bürosu) Bir öğrenci tarafından hakkmda sarkıntıhk iddiasında bulunulan Tekirdağ Valisi Kadri Demirel, Sav cılıkta ifade vermiştir. Demirel'e îçişleri Bakanlığınca mecburi izin de veriimiştir. Giresun AP milletvekili Ethem Kıhçoğlu ise dokunulmazlığı bulunduğundan Savcılıkça dâvet edilememiştir. An cak ortada suç bulunursa o za man kendisinin dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanhğına tezkere yazılacaktır. Almanya mesken için 40 milyon veriyor Ankara 25, (Cumhuriyet Bürosu| Batı Almanya Mesken ve Şehiı eilik Bakanı Paul Lücke, bugür bir basın toplantısı yapmış ve top tantıda bulunan fmar ve îskâi! Bakanı Celâlettin Uzer «Gecekondı. problemini 6 yılda halledecpjİ7« iemiştir. Batı Almanya Meskfiı Bakanııni] verdiği bilgiye göre, Batı Almanya. mesken inşaatı konusunda. 40 mil von dolarlık eenel teknik yardır anlaşması çerçevp*inde Türkiyeye yardım yapacaktır. Rus deviet sirki Türkiyeye geliyor Ankara 25 (Cumhoriyet BÜTOM / Rus deviet s'.rkinin mayıs ayında Türkiyeye gelmesi konusunda bir anlaşma yapılmıştır. Ünlü bit sirk olan Rus deviet sirki, İst.inbul. Ankara ve İzmirde temsiüeı verecektir. Sirkin gelişinin Türk • Rus kültür anlaşması ile ilgüi ol« duğu ifade edilmiştir. KAATİL BOKU Aşuunadan patladı Içecektir.» demiflerdir. Faiıruttiıı Lstütıta} Üçüncü geldi Dün sabah erken saatlerde başlıyan siddetli lodos fırtınası sebebiyle Dazı Şehir Hattı seferleri iptâl . edilmis. Kadıköy ve Adalar hattında çalışan gemiler de rötarlı olarak ışliyebilmişlerdir. Sabah 8,30 da Salacaktan dolu olarak hareket eden Şahap vapuru da. Kızkulesi açıklarında, batma tehlikesi geçirmiştir. Gemi, Kızkulesini biraz geçtikten sonra büyük ve kuvvetli bir dalganın tesiri altında kalmış ve yalpa yapa yapa güçlükle Köprüye gelebilmiştir. Yarışmayı 1 sene devamlı bira7 Diğer taraftan Tırhan vapuru da hane i^leten fakat sonra her neden lodos sebebiyle Bandırma iskelesi(Arkası Sa. 7, Stt. S te) ne bindirmiştir. •Nüfus kâğıdı eskidi de sana öyle ;eliyor. Rakılar yine aynı yerde yapılıyor.» Hem yarışmacasına içki içmek hem de münakaşa yapmak Marangoz : Reşat Kayaoğlu na daha hoş gelmiş ti her halde. «Sen ne anlarsııi" gibilerden şöyle bir bakındı. «Oğlum» iedi. «Eskiden fabrikaya üziimün tazesi gelirdi. Simdi sıkılmış suyu şoliyor. Onun için bu bozukluk.» Beykozda Kemal Nurten'in Birahanesinde saat 12 de başlıyan içki yanşması bütün şiddeti ile devam ediyordu. Yarışmacıların bir dediği iki edilmiyor, «gelsin» dediler miydi sıra hangi içkide ise şıp diye mnsada oluyordu. Sultanahmet Cezaevi, bundan sonra Necmettin Hergünşen ile Osman Nuri Esen tarafından iki müdürle yönetileceklerdir. Öte yandan üç gün önce Sultan' arışmacılardan biri dudaklarını şöyle bir silip «Nerede ahmet Cezaevinin pencere demirefendim o eski rakılar» diye lerini keserek iki arkadaşı ile birhayıflandı. «Hem kolay içilir, hemlikte kaçan azılı hırsız Kılıçarslan de başağrısı yapmazdı.» Yarışmayı Hotamış dün Sarıyer Orman Famerakla seyredenlerden biri takıl kültesi yakınlarındaki bir gazino9 mak için fırsat bulmuştu. da yakalanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) «Hadi canım diye lâfa karıştı Siddetli lodos deniz trafiğini aksattı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog