Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Befiktaşh oyuncular pazar gunune tyı şekılde hazırlanıvorlar Resımde futbolcular dun ku çalışmada kaIcye şut atarlarken goruluyorlar BEŞİKTAŞULAft DA DÜN ÇALIŞTILAR VE 15 FUTBOLCU İLE KAMPA GİRDİLER EARAR BUGÜN ÇIKIYOR FUTBOL FEDERASIONU G. SAR4YIN LEGIA MACI ARIFESLVDE LIGIN TEHIR EDILMESI TEKLIFIM "VIUSPET KARSILADI Gündüz Kıhç diyor ki: Teşkilâtın bize gerekli yardımı yapacağını umuyor ve beklijorduk. TAKIM BELLI D F. Bahcenin pazar günkü kadrosunu son idma ndan sonra Hold yapacak. Birol ve A. İhsan dün çahşma dıiar Kırılan kolu ters kaynadığı için Suat, bir söre oynayamayacak Pazar gunü Doltnabahçe stadında ovnanacak olan Turkıye lıgının dev maçı ıçın her ıkı takım da dun çalısmıştır Lıder Fenerbah^e maç havasına gırmıs olması n* \e tam kadrosuna rafcmen B*sıktas takımı hem ıvı ovnncularından \oksun \e hem dc tam maç havasına gırmıs durumda defcıldır. Besıktaş kampa Rirdı Sıvah Devazlılar dun po/aı gunku muhım maç ıı,ın ^a at 17 00 da Şeref Stadında çalıs mışlardır Çalısmada Antrenor Spavıç ıle Receb Adanır ekıbı maç havasına oskmaga çalısmı^lardır Kalecı N'ecmı antrenmana çık mıs fakat tek basına çalısmıştır Surevva sahava gelmıs fakat dok torlann tavsıvesıne uvarak çalıs PAZARA HAZIRL1K Fenerbahçe takımının bdşarılı antrenoru mava katılmamıstır Oscar Hold, pazar gunku maç ıçın Ozcanı ozel surette çalıştırarak haAntrenman sonunda saat 17 00 tırlıvor de Snahbevazlı ekıb kampa "iımıstır Kamp kadıosu şo\ ledır • fyecmı Sabrı Yavuz Fehmı Ihsan Kava Muhıttın Samı Coşkun Yusuf Ahmet Sanlı Ender Rahmı > Suatııı durumu Dunku antrenmana çıkan Suat Mamatın antrenmandan sonıa doktor muavenesınde kendısının bır sure daha futbol avnıvamıvacagı bellı olmuştur Doktoı vapılan mua\eneden sonra kııılan kolunun ters ka^adıgını sov'em • \e kendısının > daha b ı suıe maçR çıkmamasını ta\sı\e etmıştır Bo>lece Suat son dakıkada kamp kadrosundan çıkarılmi'ttıı F B4HÇEDF BIKOL \E A İHS*VN \NTKE\MWD\ \OKTU Hafta sonunda Beşıktaşla ovnavacagı ılk devre karsılaşması ıçın Fenerbahçe futbol takımı çalışmalarına devam etmektedır Dun sabah saat 10 00 da stadda antıenor Ost<tr Holdun nezaıetınde çaıışan Sarılacneıtlıleı bır sadte \akın suıen \orucu bır antıen nun \apmiîlaıdıı Agır antıennidiıa lagmen hıç bır o\uncuda \orgunlık helutısı gorulmemış ve çdliina ne şe\le dev ım etmışııı Dunku çalışmava Bııol ve Ah Ih>an katılamamışlard r Sarılacnert lı vetkılıler O car Holdun çah^lır ma temposuna takımın gııaıgmı oNunculdiın noımal formlarında buunduklannd Besıktaş maç'na çıkaLok kddrunun antdk antıenmanlaıdan sonıa antrenoı Hold tarafından lesbıt edılecegını beiıı tmıs »ı d r I\I Ç4LIST1 Galatasaıavın kaleciai Tuıgav Seıt ı dunku antrenmanda en ıvı form gosteıenleıın aıasındavt G. SARAYIN PAZAR GÜNKÜ MAÇI TEHİR EDİLECEK! Avrupada Taıkı enın tek tem sılcısı olarak bulunan Galatasara\ futbol takımı Legıa ıle vapatagı rovanş maçı ıçın dun Dolmabah çe stadında çalısmıştır Sarı kırmızılıların bır saate \a kın suren antrenmanında omuzu ıncınmıs olan kalecı Bulent ıle mazeretı olan B Ahmet katılma mışlardır GÜNDÜZ KIL1Ç NE DtYOK Galatasarav ın vonetıcısı Gun duz Kılıç «Butun ımkanlarımızla rrıac,a hazırlanmasa çalısnoruz Bu arada lıç maçları bızım ıçın v orucu olacak Federa^onun an laMş gosterecegıne ınanıvor ve bekhjorduk Çunku Legıava ul kesı gereklı butun kola's lıkları gosterıjor» demıstır Dunku antrenmanda Turga\ çok çalısmıs ve m bır ıntıba bııakmıs tır KILIÇ Tek hedefı Legıadan roan^ı alarak uçuncu tura geçmek EsHişehitde bisihlet sporu harifetlendi l Bir zamanlar, Millî takıma oyuncu veren, Türkiye şampiyonlukları alan Eskişehir, bugiın bölge içinde dahi, müsabaka yapacak hisikletçi bulamıyor... fsmail SADlK ' yazıyor Bugun bolge varışlaruıa giremıvecek hale gelen Eskışehırdekı bisıklet sporunun durumunu anlatnıası bakımından aşağıda bazı ornekler verılmekte:: dır ' , ^^^^V i ^^^H 1 ' ' A ^^B 1959 da Turkıje Sampıvonlugu 1960 da Ankara lstanbul \e Irmır Denızlı ile Hatay turunda 1 incılikler, Ankara İstanbul arasındakl yarışmada 1, 2, 4 ve S incılik Hatav turunda 5 Mİda 3 defa 1 incılik, Konva pıst >anşlarında daıma 1 incılik alıvor. milli takunda ise 5 varışcıdan ıkı '••4 i • ' '*# * w., ~ \ sı Eskişehirden oluvordu ESKİSEHK 24, Bır zamanlar Anadolunun en başta gelen spor ESKIŞEH1RIN ^\AIPI\ÜNL\RI\DI (Soıdan saga) Yılnid merkezlerınden bıru>ı olan . , son jıllaıda me>danaEskışe . , , ' „ , ı r u r ' T i rr ^ c , baıt lov ,, , , , Marakacı, Fehnıı Kurkçu, Celal ıdan f T ^ hırde, gelen : i SÜMFR T I S 1 A P I 1 O R Dun gecekı Flore muidbakalar nda Sumer Hetman Yugoslav ra k bıne tus vapaıken gııuluvor Bosfor turnmasına katılabilmesi için İsrael takımına ek tahsisat çıkanldı Ozel Muhabırimiz Izak AVIDOR 7\ZIYOR gerıleme, yurt futbolu adına geıçek ten uzuntu verecek durumdadır Atleüzmde, gureşte, futbolda ve bısıklette yurt ve dunya çapında değerler yetıştıren Eskişehir Bolgesı bugun maalesef sporda bujuk bır gerıleme donemıne gırmıştır Bunun genel nedenlerını daha sonra ortaya dokmeyı bırakarak Eskışehırdekı bısıkletçıhgın fecı durumuna değınelım ılk olarak TAKIM KÜRULAMriOR Eskışehırdekı spor dalları arasın ^^Spo^c/a. ^ ^ ^ " " " ^ " 1F0RUM Spor politikası Yazan: Reşit BAYBURT da tam olaıak sonmeve vuz tutan spoılardan bııısı bısıkletçılıktır Dun Turk bısıkletçılıgını tems 1 eden Eskışehırde bugun bıı bisıklet takımı kuımak ıçın spoıcu kalmamı^tır Eskişehir degıl jurt çapındakı varışmaıara bolge çapındakı varışmalaıa da katılamaz hale gelmıştır Ajanlıgının ılgısızlıgı çevıenın mantık almaz tutumu, Ah Çetınerlere Enver Osma aıa Cengız Sambol'lara Mustafa Ertanlara, Yılmaz Markacı laıa çok sevdıkleıı bı,, , ^. ı sıkletlerını genç vaşta terkettırmek zorunda bnakmıstır BISIKLETÇILER NE DIYOR' Kendılerı>le goruştugumuz bazı bısıkletçıler, gozleıı jaşlı «Maalesef bu zıhnıyet ıçınde bısıklete devam etmemıze ımkân kalmadı, bınbır sancı ıle \aşamaktansa, onu bııakıp rahatlamavı dogru bulduk» demışlerdır Bısıkletçıler alçak gonulluluk edıvor, hıç kımseyı suç'amak ıstemı jorlardı, fakat «0>le bır duruma so kulduk kı artık bisıklet sporu bızım ıçın bır ışkence halıne gelmıştı> dıyor ve cYenıden o altın çagın Uiu>ldraıa>ı E kıım tuınjvd>ırda dun gece Spoı Saravında vapılan I l o ı e mus a bakasını Tok\o Olımpn atlannda gumus maddha dlan İtahdn Gıanıerı kazanını«tır 8 ekıımcının katıldıgı musabakalarda Turk takımından en ı\ı derecevı dor (ijncu olan Sumer Hetman a n ı^tır FI >ıe musaoakalarının netıcea.n de klasman so\ ledır 1 Granıeı (ttalvan) 2 Ulrıcn ( \ v u s t u r \ a ) 3 Schıffer (Avusturva) 4 Sumer Hetman (Turk) Bugun saat 20 00 de vıne Spuı tstanbul hd'ter jjnıor tdkım bu n Saravında kılıç musabakalarının cıhgı sonuçlanmısuı Bırıncı olan fınallerı \ apı'ataktır halteıcıier sunlard r Hoıoz sık'et Halutsvan Marsel>pur lulu ovııavanurj taraım rlmth jj\tMtlf (Lumhurıvrll van (Sışui 182 i kg kendırıe nıabsus bu tahmıııe her hafta \ei vermektedır Tur 1 Tuj sık!°t Sa h Yanal «Bakırkıvede va\ınlanan 8 gundeiık buMik ea7rtenın tahmınlerının bu ortalamasının vanına O7Pİ olarak (Cumhurıvet ın) tahmı gelmesı» ıçın >Bu enkazın kokundtn kovi 225 kg Hafıf sıklet Eıdal Fırat >Evup) rıını eklemrgı uvçurı bulduk ()ku\ucularımıza bu davranısla »emızlenmesı geıektıgını sovluvor240 kg aıdı bızmel edecrğımızı umuvoruz Orta sıklet Hırant Hdgopvan 'ŞışFakat bunu kım japacaktı, kım 10 2^0 kg çıkıp da olmekte olan bır sporu Es"'Sış ı> Takımlar 1 kışehırde dırıltebılecektı? Kım ona Yarı agıı Hıkmet Sezer venı bır ruh ve he>ecan verecektır0 277 5 kg Oıta agır Yuksel Kuran *Gureş> Ferıkoj Bejkoz 4 Sımdılık bellı degıl' 250 kg Beşıktas F Bahçe 2 BİSIKLET SPORL \gıı Osman Karol 'Galatasaıavl SeKerspor lstanbulspor 2 HANCERLENMISTIR '70 kg Hacettepc G Saraj .Telh duvaklı da o sa suçu» kımTakım tasnıfınde Sışh 29 puvanHacetıepe lstanbulspor 4 se kabul etmıvordu Oysa ornegı la bırıncı Bakırkoy Lısesı 29 puvan Sekcrspor G Sarav 1 oıtadavdı Başarılı bır spor dalı Es a . ... ,, \ltav Ankaragucu 6 , , , , , . , a ıkırcı Unkapam 16 puvanla uGoztepe Oemırspor 7 kışehırde hançerlenmıştır Yakın ve . . Spor Toto netıcelerı bellı olmuş\lta\ Dcmırspor 6 uzak çevrelerın genel kanısı bu' tur (.oztepe \nkaragucu î \ e ışın en acısı ne>dı bılıvor mu13 maçı bılenler 8 598 lıra 12 maVeşıldırek Guneşspor 5 «unuz' Bazı anlar bısıkletçılerın çı bılenle 289 50 lıra 11 maçı bıSamer Petrolspor 8 'astık sıkıntısı vuzunden antrenman len'c 29 D0 lıra 10 maçı bılen'et leşıldırek Petrolspor 2 laıa hattâ varışlara katılamamalaıı de 5 50 ııra alacaklardır Istnbul Atletizm Ajanlıgı 19b4 ıdı kı bunu sokakta çok adam bılı vordu \e duvmu^tu Ama ne vazık hıç bır ılgılı çıkıp 1965 kış mevsunmden ıtıbaren okul T u ı k ı v e Pıofes>onel Boks Sampı da Eskısehıre şeıeflı savfalar kazan larda atletızmındaha genış çapta ele dıran bu sporu elınden tutmamıştı alınması ıçın ha^ırlıklanna de\am vonu Garbis Z a k a ı j a n 2 a r a l ı k çarşamba gecesı saat 2100 d e Spor v e tutmuyordu etmektedır F r a n s ı z boksoıu Bu da Eskişehir gıbı bır buvuk ılı Ajanlık 26 Kabim peışembe gu Seıgı S a r a v ı n d a mızde gerçekten Anadolunun spor nu saat 17 30 da Bolge Merkezınde hajatı bakımından uzuntu verıcı Beden Terbı>esı ogretmenlerı ıle Jean Claude Labreville le karşılaşa bır dummdur. bır toplantı tertıp etmıştır caktır Eskrim turnuvasında Fföre müsahakasım Granieri kazandı Atlef Osman Karol halterde jünyor nldu TelA\ıv 21 Aralık avında Istanbulda vapılacak olan (Bosfor bas FEDFRAS1ON P\Z\R GINKÜJ ketbol tumuvasınai tsrael basket•M4ÇI TFIIIR EDIYOR , bol takımının ıstırak etmesı ımkân Ankara 24, (Ozel) Futbol Fe sızlaşmış, fakat basketbol sekreterderasvonundan bır vetkıh bugun | h&nln kurdugu bır komıte, ne paLeçıa gıbı onemlı bır karsılaşmava. hasma oluısa olsun (Bosfor Turnu hazırlanan Galatasaravın kıt ımkân vasına) israel tdkımının katılmasını laıa ragmen pazar gunu vapacağı.on gormuş bunun uzerıne Spor BaSekerspor maçmın tehır edılmesıne kanına basvurularak tahsisat talep kaıar verıldıgmı kararın varın ıBu edıln'istır Komıte Moskovada vapı gun> açıklanacdgını bevan etmıştır lacdk Avrupa Sampıvonasının eleMaçı ıdare edecek hakemler ıse ı me maçları ıçın bu karsılasmaların en geç 2 aıalık aksamı îstanbulda | bır hazırlık olacaaını da belırtmışolacdklaıdır f ı S NE DÎYOB? Garbis 2 aralıkta Fransız Labreville ile karşılaşacak SPOR fah Cumhu Tah 5 6 6 b 5 3 4 > 3 3 4 1 6 50 45 5^ 55 4ı 55 60 75 65 70 15 85 01 20 01 20 01 01 1 1 10 1 10 1 10 Okullarda atletizm sporu ele alınıyor OKUL MACLARINA MUIITELIF Sx\HAL 1 R D \ IHVVM EDİLİYOK Okul spor vurtlarına bugun de muhtelıf maclarla devam edıleeektıı Musahakalarııı programı şu şekıldedtr FLTBOL Şrref Stadı Galatasarav Lıse«ı \Iaç\a Snt E ıs , Havdarprsa Lısesı Kadıkov Lısesı Vcfa Madı Vefa Lısesı Eyup Llse^ı Ataturk ErKek Lısesı K Tıcaret Kolen F Bahçe Stadı kabalıs Lısesı Pendık Lısesı P e ' tevnıjal Lı«e=ı Matbaacılık Okulu \OLtYBOL \mcrikan Dershanesı Salonu S Sehn K.17 Ens Orto Çemberlıtaş Oıta Is aııbul Kız Lı esı Orıa \eşılkov Orta Kandn 1 K17 Lısesı Şı^ 1 Koleiı Fatıh Kız Lısesı ^merıkan Kız K.olejı H bg Salonu Kadıkm Kız Ens Çemberhtaş Kız L sesı H Pasa L Salonu Sa nt Joseph L Orta kadıkoı Orta Motor Snt Ens Havdarpaşa Snt Ens K Halk fcg Salonu Sışlı Terakkı L sesı Tahrai Kolejl Vefa Kulup Salonn Enıırgan Orta Zograf\on Lısesı Ona, Gazı Osmanpaca Orta KasımDaşa Orti Fvıp Ll^esı Orta Nt nbjl Lıse'l Orta BA.SkLTBOL H Pasa L balonu Snı fn= Ha\da>pasa Snt Toplum ıçınde teştkkul eden bır takım muesseselerle, msanlar arasıudakı munasebet huzur ve sukunete erışır Bu mnesseselerın en eskısı «Aıle bırlıgiu olarak sayıhrken tarıh boyunca eskımı; bir muessese olarak da «spor> dan balıMdilır Bazı anlajış ve hıs bırlıgı ıçınde te(ekkul eden Dev let ın temel muesseselerı arasında SPOR un degerı ılerı toplomlarda artık munakasa konusu bıle olmaktan çıkmış, ekonomı, kultur, huknk duzenı gıbı esaslı bu kunu halını almıştır Cumhunyet ınkılabı ıle kendısıne daha ı.M bu ortam bulan SPOR, \urduKnzda hemen hemen 60 senelık bu marfye sahıp bulunmakladır Her gelıjeıı bunye gıbı SPOR da yurdumuzda dogugunda bu^uk bu husnunıjetle kuruculaıının alaka ve emegıne mazhar olmuştur. Fakat, yıne her gelışen bun\e gıbı gflışme ortamına geldıgı lamaıı menfaat zavıyesınden hasıs gonışlere kurban olmak ve bu jolda soysuzlajmak ıstıdadı gostermege baslamıştır Sporu anlamı ıle kabul eden spor yazarlarl ve spor adamlarının bu soj•uzlaşma karsısında son senelerde bır mucadeleye gırıştıklerı de aşıkardır Ancak, menfaat zavıyesınden goruşlerı donmeycn hasıs aniajışlı kişılerın sporu bu geçun veya sı>ası manada bu basamak telakkı etmelerı karsısında bu sanuml kışıleruı tenkıtlerı yetersız kalmıştır. Zıra, tenkıtlerde samımı kışılenn ferdı goruşlerı ve çabaları çevresını geçememış ve gayeye goturecek istıkaBietı genel efkâra gosterememıştu Bılhassa spor vazarlarının bu cemiyet kurarak muşterek bu anlayış ıçuıde çahşma ıstek ve çabalarının bu yoldakı faıdelerının temını de zor olmıyaraktır Spor konusunda basın, genel efkârı bır ıstuamete sevkedebdecek nesrıvatı. yıne kendı aralarında yapacak ları toplantı ve tartışmalar Ue tayın edebılecektır SporHı şahsi menfaat zavıyesl dışında asla mııtalâa etmeyenlerın bu dunım karşısında duşeceklen hal şlmdıden belUdir Bn takdude, «porn geçlm kay(Arkası Sa. 7, 8u. 7 de) SERUISJN SEF/ 6£Ç£hl HAFTA AVflUPADR OLVUGU /ON KfllflNl VARSOMDA 6 S ANÎR£NMANA 6llE(Efil 51 RAPA 6RAND OTELlN ONUNDE BABA 6UN DUZU TOP KOVAlAtf 6181 BlR FOT^ 5APKA KO VALADIÖNI &OR£M1ER SftŞlRMiŞLARÜ/ OlAY ANUŞİİ.DI BYT0MW 6S"A BU>UK MlSAFJ^ PfcRVERUK 60S1EREN 8l(? POLONYALlNlW RUZ6AK UÇURMUŞTUOA. VARŞOVADAKI ILK OTEL SASKI 6ALATASARAYI O KADAJ? SASSRTMmiKI 5AQ AÇIK Y/LMAZ EZT£SJ GUN u P/JAMALAÇ.İ 0 KAKKEN >U< UNUTMŞUM » D£DJ a 6S ViyANİAyA VAtflNCA Ö Z C A N KO^rü TUR&A* yi,CANDEM)Rl NAClvı A(?ABA&INA ALPI ŞEHRl 6EZOK2.DI AU$ V£RlS >^PTIL^R GlDERKEN UÛUR LAOI DONUSTE KARAKLOLA U&R.AYIP 100 SjiUN V£K0l CUNK! ARKAPA&lARlAJI NIKNIAMI^ ARASASIN! yA5AK0Lt»M Bı)? VEZF PAHK £TMı&Tl 6ALA1ASARAY 2 NCI ÛOLU yEMlŞTİ 0RTAHAK£M AKŞAM T£ OZUK DlLtP/ » O yAM HAKEM KOİ LüVUk VAUA /ENI YENl BAŞLIVöR bOFRAVA BO SOZ ÛZERiKJE B£ L HAVLE TUK.KiY£D£Kı SATA* BJA AOAN&A. 0NC£ iSTAH&ULT>AN ı&TANBUL Motor Ens B/fi K Halk Fg Salonu Şı<:h Terakkı L sesı Tahran Kole]l Ç£$MEI>EN KOMUZCUNUH OĞLUYu* TAN/ycjZUM BVZVE oerACYHAYAM IZM1R.L1 POLONYAYA PARD£SU5UZ CAN V DEMıR V£ IK/ PARDESU I1L fi£LM |ŞTf ^AVA SCĞUDüKCA KAD/?İN/N DEH PARDESU KiRALAPIĞlNi r Bahçelerde nanedır, Bunlar hep bahanedır Bu fcadar cefaceklım, Sormadm haiın â Şükrü Gülesin yurda döndü Eskı Besıktasiı o>uncu!aıdan olan mılh futbolcumuz Sukru Guleain vıllardanberı bulunmakta oidugu Italyadan dun yurda donmuştur Gulesın bugun basın toplantısı yapacak ve obur gun de K Yaks ıle anlaşma yapmak uzere Izmıre gıdecektır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog