Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumhuriYet BAS1N A HL A K TASAS1NA 0YMAT1 T A A B B Ü T EDER S a h l b l : NAZİME NADİ • G e n e l T a y t n ECVET GÜRESİN * SorumSu M ü d ü l EROL DAI.L1 * Basan ve yayan: CTJMHUTttYET M a t b a a c ı l ı r »e Gazeteclllfc T* ş Cafaloğlu H a l k e n snfcjfc No. S941 GÜNF* tLLERİ: KOçtUcsMt Meyduu Edlmc Huu Adana . Teleiun: 4550 * ANKARA: AtatOrk BuJvan Tener Ap. Yenlçentı Telefon: 12 09 20 . 12 09 68 • 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: Gaz) Bulvan No 18 Tel: 31230 BUROLAR ABON E Senellk « aylık 3 aylık ve İ LÂN TOrklye 75 a . 40 00 22.00 150.00 80.00 44 00 Hartd BagliK (Uajcn.) 23 4 5 tncı sa&lıeleı (santlml) 6 7 ı d «aMıeiet > Nlsan. Ntlcâh Bvlenme, Dogum (Matru) Ölüm, MeTiIt Tesefckflı »e Kaytp arama Eayıp rseiunesi) 150 40 3S 75 «0 1 u n • > » » • SAY1S1 25 KURCŞ (Baş tarsfı 1 inci sahifede) (Bas tarafı 1 inci sahifede) larak da aynı fikirdeyiz.» demişma raporu, bugün Yüksek Plânlama teşebbüsle Kalıaaması IBastarafı 1 inci sahifede) nin özel (Bastarafı 1 inci sahifede; dolay. | tir. Siyasî şaııtaj (Bastarafı 1 inci sahifedc) ı Kurulu üyelerine gönderilmiştir. Ra« Anayasamız ve demokrasimiz, mümkün değildir. Özel teşebbüs, Sinop: Mustafa Kaptan. G?nel Başkanlık için, resmen 4 Yedi aydanberi sürüp giden iç porun anahatları özetle şu noktavurulup öldiirülenler meyanında Milletvekilleri de Bakandan ajTiı derecede zararlı iki politik toprak ağaları ile işbirliği yapar» Gaziantep: Kudret Mavitan. ' aday bulunmasına rağmen, daha harp aleyhierine dönünce, âsiler. larda toplanmaktadır: bulunduğunu teyit etmiştir. sikâyetıi kuvvetin etkisi altında bulunuyor. demiştir. Manis2: Nusret Köklü. Yakup hcjyatlarını ve rejimlerini kurtar O 1964 yılının ilk altı aylık uy kongre açılmadan bu adayların i Âsiler misyoneri casusluk isnadı Bunun üzerine Diyarbakır mil • Aybar, İşçi Partistnin 1969 seçikisi âdeta silinmiş gibidir. Çünkü, Yakut, Refik Ulusoy, Hürrem Ku letvekili Şahmuz Aslan, gündem Bu kuvvetlerin birincisi, demokraile idama mahkuın etmiş, Amerikan mak amacıyla kontrolları altmdaki gulamasında kaydedilen yüzde 3.7 si mücadelesi bahanesi ile Anayasa ıninde iktidara namzet olduğunu aadaylardan, Ali Fuat Başgil, yurt bat. toplayarak lik kalkınma hızı dokuz ayda yüzSilâhh Kuvvetlerinde bir binbaşı bölgelerdeki beyazları dışı söz almak istemişse de kendiBurdu*: Faruk Kmaytürk. | sine söz verılmemiştir. Aslan, aya nın dışında ve gerisinde mevzilen çıklamış «Erken seçime gidilmesinTekin Anburnunun olduğunu ileri sürmüş ve âsilerin siyasî şantaj vasıtası olarak kullan de 3.9 a çıkmıştır. Tarınıdaki artış dışindadır. miş olan bazı A.P. li politikacılar de fayda umuyor musunuz?» sorusansı ise, Süleyman Demireün or İstanbul : Şahabettin Orhan. Na •ğa kalkarak şunları söylemiştir: lideri Christophe Gbenye'nin israr mışlardır. Âsiler, şartları kabul e hızının yüzde 4.2 oranına ulaşmadan kurulmuştur. İkiııcisi, Anaya sunu «Seçimi, A.P. iktidara gelsin taya çıkması ile kaybolmuştur. ci üktem. HüsameUin Tiyanşaıı, la istediği müzakerelerde son daki diimsdigi taktirde ellerindeki rehi dığı ve geçen yıla nazaran sabit Hattâ, Tekin Anburnunun Demir Abdurrahnıan Yazgan, Erdoftan A | « Bızim de Bakanlardan »ikâ sayı, kurtuluş savaşı ilke'erini sa diye mi yapacağız» diyerek cevapkaya kadar bir koz olarak kuila neleri öldüreceklerini dünysya ilân kaldığı için bu yıl yüzde 6 lık bir el lehine adayiıktan çekileceği söy dalı, Şevket Akyürek, Sami Kır yetimiz var. Biz de şikâyelımizi vunur görünerek, gerçekte Anaya landırmıştır. nılmıştı. etmişlerdir. İç harpte Çombe Ame kalkınma lıızına ulaşmak mümkün lentileri şimdiden almış yürümüş • dar. açıklıyalım.» sayı savsaklama yolunu tutanlardan Belçikalı paraşütçüler, iniş hare rikadan ve Belçikadan yardım göı olanuyacaktır. Tarım sektöründeki tür. Ancak, Aslan gene söz alm:<yın gelmektedir. Bu tehlikeyi de. bazı Kocaeli: Süreyva Sofuoglu. kâtını ikmal ettikten sonra hava a mektedir. Bunun yanında. bir za üretim peçen yıl seviyesinde kaldıediyor. Üç azılı Tokat: Sabahattin Bayboıa. Meb ca bu konu üzerinde bir önerge C.H.P. yöneticileri temsil Bu bakımdan. AP Genel Başkan lanmı 5 dakikadan az bir süre i maniar Kongo'yu birle.ştirip siyasî ğından bu yıl şimdilik yüzde 3.9 yazmıştır. Bu önergsde bazı Bakan Y.T.P., M.P.. C.K.1I.P. üzerinde dur (Baş taratı I mcı sahifede) lıgı, Sadettin Bilgiç ile Süleyman met Kazova. çinde ele geçirmiş, beraberlerinde ve iktisadi bağımsızlığına kavuş oramolarak hesaplanmışt.r. Ancak,, DemireTa'âsında tl haşkanları yarın toplanıyor iarın gazetelere makale vazdıkla mak gereksizdir. Çünkü bu partiNASIL KAÇTILAR?. getirdikleri veya alanda el koyduk tuımaya çalışan Lumumba'nm öl yıl sonuna k a d a r bu rakamın yüzde AP il başkanları. genel merkez rı, buna ayıracakları zamanı mil ler artık bir politik çüç olmaktan nucuna kalmıştır. lan taşıtlarla şehre ulaşmışlardır. dürülmesiyle de ilgisi olduğu söy 4 oranına ulaşması m ü m k ü n d ü r . Cezaevinın (1) numaralı koğuşun çıkmışlardır. de. yarın öŞleden sonra bir *oplan letvekillerine tahsis edebilecekleDelegeler. kartlarını bizzat Gbenye ve diğer kalburüstü âsi lenen Moiz Çombe'nin. Beîçikadada yatmakta olan Üzeyir Koç, Şetı yapacaklardır Bu toplantıda. rini belirtmiştir. Genelkurmay Başkanının mektu rif Karabulut ile Kılıçaslan Hotaalacaklar Seflerin halen nerede bulundukları ki büyük maden şirketlerinin Kon 0 Bütçe y a t m m l a r ı geçen yılın • kongre taktiği». başkanlık divanı aynı dönemi seviyesinde kalmış, AP Genei Merkezinde. gelen deOrdu milletvekilı Atâ Topaloğ bu üzerine Anayasamm korumak, mış, saat 04. te, demir parmaklıkbilinmemektedir. Âsilerin 15 kişiyi go'daki menfaatlerini koruduftu da iktisadî devlet teşekkülleri yatırını legeler, için özel bir büro kurul • seçimi ve adavları üzerinde ciuru lu da ısrarla gündem dışı söz al demokrasimizi i.şler hale getirmek öldürdükleri sanılmaktadır. Leo biHnmektedir. ları testere ile kesmişlerdir. Daha lacaktır. larında bir gerileme olmuştur. Bu muştur. Bu büroda, delegeler için mış ve «ben böyle bir kararı ta için tedbir almaya dâvet edilen li sonra yatak çarşaflarını birbirine poldville'e bu akşama doğru bir Giiııey. Bilçiçi desteklivor Eskiden Kongo'nun bölünmesi nun sebebini geçen yılın bazı büyük dosyalar tanzim edilmiş ve kon nımıyacağım. Meselâ. yıldırım tel derler, işte bu nitelikte kuruluşları bağlıyarak aşağı sarkıtan tutukluhayli sayıda yaralı taşınmış bulunAnkara, Güney Biirosu graflar alıyorıım. Fakat. Gargan temsil etmektedirler.» maktaydı. Yarah sayısı 40 civarın için çalışan Moiz Çombe'ye karşı yatırım projelerini kapsaması teş grede kullanılmak üzere, kendilelardan. ilk olarak Kılıçaslan dışaKonya 65. Urfa 27. Mar.ıs 22 ve ve Dolaman jandarma karakollaçarpışmakta olan Lumumba taraf kil etmiştir. Büindiği üzere geçen rine resimli tanıtma kartları ha dadır. Genel Başkan. geri kalmış dev rı çıkmış. diğerleri de kendisini yıl PetrolKimya, Azot, P.T.T., Pi zırlanmıştır. Bu resimli kartları Içel 33 kişilik delegasyonla Bilgiçi Diğer taraftan, Belçika Dışişleri tan âsilerin ise, komünist blokla peLine gibi projeler yer almıştı. delegeler bizza' kendileri alacak desteklemek kararı ile Ankaraya rında vatandaşlara jandarmalar da letlerin özel teşebbüsle kalkmma tâkip etmiştir. Ancak, tutuklular, yak atıyor. Bunu önlemçk için Ba smın imkânsız olduğunu ileri sür cezaevinin arka duvarına çıkıp soBakanı verdiği demeçte en az elli temasta oldukları ileri «üriilmek Bunların projelerinin hazırlanması lardır. tkinci genel kongrede ha gitmiştir. kanı ziyaret etmiyeyim mi? Bir müş ve «Türkiyeyi bugünkü hale kağa atladıkları sırada, (4) numabeyazın öldürüldüğünü belirtmiştir. tedir. ile ihalelerinde büyük gecikmeler zır bulunacak Adanamn 49. Hatayın 27 kişilik başka partiden milletvekili Bakan getiren özel teşebbüstür. Türkiye ralı kulede bulunan nöbetçi taradelegeler şu şekilHarekât sırasında en az 50 âsi as Brüksel ve VVashington'da durum olrnası, iktisadi devlet teşekkülle de tesbit edilmiştir. delegasyonları ise oylarını iki a la konuşurken, ben bu karara u fmdan görülmüşlerdir. Nöbetçinin, İndirme yapılması kararını verdik rinin y a t ı r ı m l a n n ı kerin vurulup öldüğü bildirilmekgeriletmiştir. Teşkilât temsiİcileri 1800. il ba.ş daya böleceklerdir. makineli ateşi karşısmda bir an bo yup gitmiyeceğim. Bundan kim tedir. Belçikalı paraşütçüler bu ak len sonra Dışişleri Bakanı Rusk Yatırımlarm gerçekleşı Eskişehir kararsız calıyan firariler, daha sonra arka dinlenmekte Forum e oraru ytlz kanları 67, merkez idare 24. yükzarar görecek?» demiştir. Tolam şehrin Avrupa mahallelerinde Texastaki çiftüğinde de olarak şöyledir: Eskişehir 24 kişilik deleîasyon paloğluna cevap veren Öztrak ve sek hakem heyeti 11 ve temsilciler sokağa fırlıyan jandarmalar tarave Çombe taraftan askerler diğer olan Başkan Johnson'u harekâtın her Yıl Genel Ma İkti. Demirel ve Bilgiç konusunda ka (Bastarafı Spor Sahifesinde) Top. meclisi üyeleri 15 kişidir. Döaydınlatmışel koyduk nağı sayaıılar kendJIerine bulundukları fından yolları kesilmiştir. Fakat kesimlerde devriye gezmekteydiler. safhasmda telefonla bütçe hallî s>di ner rar?:zdır. Eskişehir kararını kon Çumralı, olaylara lam Kongreye katılamıyan seııatör larını ve gereken talimatın nıevki itibarı ile bir çeki düzen vere daha önce de, Adliyede jandarmaIndirme sırasında biri Dr. Carlson tır. idareler devgrerîe vereeektir. ve milletvekilleri serm Amerika. rehine'erin akıbeti üzeolmak üzere iki Amerikalının öldüceklcr ve siyasi basamak savanlar ise ların elinden kaçtığı tesbit edilen verildiğini ifade etmişlerdir. let Adalet Partisi tüzüğüne göre. «4 yıl, 8 ay hapse» mahkum Kılıç mat olacaklardır. rüldüğü B. Amerika Dışişleri Ba rinde âsilerle görüşmeğe razı olmuş teş. Gensoru ve Genel çörüsme senatör ve milletvekilleri, genel aslan, aldığı kurşun yarasına rağve müzakereler dün Kenyanın başİnönü kanlığı tarafmdan açıklanmıştır. Basının ve entelektüel spor çevresinin 63 83 kongrelere, tabii delege olarak ka89 59 65 Ortak Grup toplantısında ayrı bu gayreti ile, ikinci kademe miihim men, kaçmağa muvaffak olmuştur. kenti Nairobide başlamıştı. Kenya 1962 Stanleyville Leopoldville (Bastarafı 1 inci sahifede) ca Edirne milletvekili Fahir Gi84 89 tılamamaktadır. Bu bakımdan Basbakanı Kenyatta başkanlığında 1963 94 59 95 bir dâyanm daha halii kabil olabilecek Son olarak 25 evi soymaktan tutuk arasında hava köprüsü CHP de seçim hazırlıği kendi seçim çevrelerince seçilmiâsilerin Dışişleri Bakanı Kenza ve 1964 100 86 91 78 51 ritlioğlu'nun Adalet Bakanı hak tir. Bu dâva ise Devletin «Spor konu lu bulunan Kılıçaslanın kan izleAmerika Dışişleri Bakanlığının Amerikan Büyükelçisi Atwood araÖte yandan, CHP Genel Merke1964 T e m m u z sonu sıındaki genel polilikası» dır. Batı ve ri sokak başında kaybolduğundan, rakamlarına yen ve ikinci büyük kongrede deGMT ayarıyla saat 15.00 te yayın smdaki müzakerelerde hiçbir yakın göre hazırlanan 1964 yılı yatınmla lçge olarak hazır bulunamıyan zinde uzun zamandan beri çok sıkı kında Gensoru, Içişleri Bakanı doğu Devlet bünyesl içinde spor'u mü sanığın; kendisini bekliyen bir abir seçim hazırlığı da göze çarpmak hakkında Genel görüşme açılmasr talâa etmemiş ve sadece spor'ıın toplum raba ile kaçtığı sanılmaktadır. J r n ladığı bildiriye göre, C130 tipi A la.şma olmamıştır. Amerikalı ve rının gerçekleşme o r a m n d a dikka senatör ve milletvekilleri şunlartadır. Nitekim. bu çalışmalarla gö nı istiyen önergesi okunmuştur. [ bünresindekl faideleri bakımından ge darmanın ateş çemberinden kurmerikan uçaklannın Stanleyville i Belçikalı kaynaklar, indirme hare ti çeken husus iktisadi devlet teşek dır: revlendirüen Çanakkale milletvekile Leopoldville arasında kurdukla kâtına, Kanzanın rehinelerin haya külleri y a t ı n m l a n n d a k i büyük geönerge üzerine kürsüye gelen Gi nel politikasını ve prensiplerini vaz et tulamadıkları için yakalanan diSamsıın: Fethi Tevetoğlu, Bah li Şefik Inan, hazırladığı seçim büt n hava köprüsü sayesinde şimdiye tı hakkında hiçbir teminat verme rilemedir. Bu bakımdan, ritlioğlu önergesini izah etmiş ve miştir. ğer iki sanıktan Sultanhamam ciYüksek ri Cömert, Mehmet Başaran, Ha • çe taslağını ilk Parti Meclisine su «Ben bir peşiıı hükümle Devlet sportif neticelerle alâkalı de nayeti» faili Şerif Karabulutun da, kadar Leopoldville'e 350 kişi gön mesi üzerine girişildiğini ileri sür Plânlama Kurulunda b u k u r u m l a n n mit Kiper, Hüseyin özalp. hareket nacaktır. En ufak, detayına kadar ğiidir, bunların ne müftehlri ve ne de derilmiş olup 350 rehine de akşama müş lerdir. Bazı savcılarımız miisebbibidir. Bu îşler tamamen teknik Erzincandan tstanbula getirilirken genel m ü d ü r l e r i « b a ş a n ya da baIçel: Mazhar Arıkan, thsan Ö hazırlanan seçim bütçe taslağında etmiyorum. kadar tahliye edilecektir. şarısızlıltlan» yönünden sıgaya çe nal. Birleşmiş Milletlerde durum bozucu hareketleri, elenıanların konusu olmalıdır. Devlet, trenden atlıj'arak kaçmaya teşebBarhan Bozdo*an, Talip Öz seçimlerle ilgili bütün malzemenin memleketi Hava köprüsü faaliyetine yarın Güvenlik Konseyine basvurulma ki'ecektir. tek tek dökünıü yapıîmış ve bunlar din istismarını. çesitli müessesele spor'un gelişmesi için politikasını vaz büs ettiği ve bu yüzden yaralanada devam edecektir. dan girişilen Stanleyville harekâtmı re yapılan hareketleri takipsiz bı etmeli ve iftiharla dolu teknik netice rak hastahanede yattığı öğrenil•fiyat olarak» da gösterilmiştir. Stanleyville ve civardaki Ameri takbih edecek bir veya birkaç mera © 1964 yılının ilk dokuz ayında lerden faydalanma imkânlarını araştır miştir kalıların hemen hepsi tahliye edil leketin Güvenlik Konseyine başvur dı.ş ticaret açığı 181 milyon doları Bu hesaplar arasında oy pusulası rakmakta veya islemler çabuk ya nıalıdlr. h'ilmuştur. Savcıhk v Cezaevi Müdürliiğü, mişlerdir. ve proDaganda broşürleri için 105 pılmamaktadır.» demiştir. Spor kantımt. basit ve az hükümlfl bir ması. ilk plânda Kongo HükümetiMemurlar ton kâğıt, hesap edilmiştir. Oy pusukanun olacak ve bu politikanın teyel dün geç vakte kadar «sanıklann iîndirme Afrika başkentlerinde ne, ikinci olarak da Belçika ve A O Dokuz aylık rakamlara gölaları ise üst üste kondugu zaman Giritlioğlu, konusmasında ör prensiplerine dayanmış bulunacaktır. fadesini alarak, derair testerenin, sert tepkiler yarattı merikaya yöneltilmiş bir hareket re, yıhn tümünü kapsıyan 375 mü238 metreyi bulacağı da belirtilmek nekler vermiş, Adalet Bakanının Spor yapmak veya yaptırmak. Umamen hangi yoldan ve kimler tarafından Stanleyville'deki Amerikan Bel olacakt'.r. tedir. tesbite ve Içişleri Bakanının bir çok ba kulilp dedigimiz miiesseMİerin ödevler) I Cezaevine sokulduğunu» çika müşterek harekâtı bugün birBuna karşı Birleşmiş Milletlerde I çalışmıştır. Bu taslakta oy pusulalarını ve pro kımlardan sorumlu olduklannı i olarak kalmalıdır. çok Afrika başkentinde şiddetle Stanleyville âsilerini de destekle naat belirtmişse de 10 uncu ayda 50 ANKARA. 24 (Cumhuriyet Biirosul. tenkid edilmiştir. Habeşistan Başba yenler vardır. Daha dün akşam, Sov rriilyon dolara yaklaşan bir ihraca Millet Meclisi Başksnı Fuat Sir paganda afiş ve broşürlerini koymak leri sürmüştür. önerge sahibi grukanı bu konuda şöyle demiştir: yet Hükümeti, Birleşmiş Milletler tın yapılması bu endişeyi kısmen men Çankayada Gürselin başkanlı için kaç adet bez torba. bağlanması pun bu Bakanlar tarafından ay•Belçikalı paraşütçülerin Stanley basın salonunda, emperyalistlerin ortadan kaldırmıştır. îhracatta bu ğında yapılacak ikinci liderler top . için kaç yumak sicim gerektiği be dınlatılmasını istemiştir. Hatip söz karara lirtildiği ffibi, mühürlenecek evrak lerine devamla «Bazı memnrlar ville'e indirilmesi, Afrika için çok Kongoya müdahale ihümalini takbih endişeyi tütündeki 12 milyon do lantısındpn sonra alınacak Bugün Matinelerden İtibaren vahim neticeler doğuracak tek taeden bir tebliğ dağıtmaktaydı. Bu lar, zeytinyağındaki 12 milyon do göre, Genel Kurmay Başkanının için ne kadar mühür mumu lüzumlu AP nasıl olsa iktidara gelecek olduğu da kilo ve fiyat olarak yer raflı bir harekettir. Afrika Birliği tebliğde Çombe »emperyalistlerin suç lar ve tiftikteki 4 milyon dolarlık mektubuna cevap vereceğini söyleYalnız EMEK Sinemasında kaygısı içinde islerini tam ve çaalmsktadır. miştir. Teşkilâtı Özel Komisyonunun iiç ortağı» olarak vasıflandırılıyordu. genleme yaratmıştır. Süper panavizyon 70 sistemiyle buk yürUtmemektedir.» demiştir. gün sonra âcil bir toplantı yapaca640 milyon dolarlık ithalât proçSpaak, kurtarma harekâtmın taÇumralı «Evet» diyor i Kocaş Kf r ."' m f l e r i n i n mamlanmasmdan sonra Be[çİkah pa ramının ise1 gerçekleşemiveceği ra1 Devlet Bakanı Sedat Çumralı âniden kesilmesi sebebini anlamıyo raşutçulerin Kongoyu derhal terke porda " '" •'•= "• •» . „„ ' " belirtilmektrdir. Merkez Ban (Baş tarafı 1 inri sahifede) hakkında Gensoru açılmasını nornım." kası tahsis ve transferlerinde her deceklerini de açıklamıştır. konusunda da anlaşmaya vanldığı mal karşıladığını belırtmiş ve taHabeşistan Istihbarat Bakaru da ne kadar bir diişme yoksa da itbaBay Aleksandr D'Andrla sevglll nı, açıklamıştır. Ertesi gün ise A. Amerikan Belçika harekâtının «Af kardeal Sürmelyan, Eustratladl, lâtın mal olarak incelenmesinde düş P. lilerin imza atmadıkları anlaşıl lebe katıldığını söylemiştir. Çumrika Birliği Teşkilâtuıın ruhunu Süren ve Delenda allelerl r"p görülmektedir. mış, bugün bunun neden olduğunu ralı bu arada kendisini savunmaya doğnıdan doğruya ihlâ!> ettiğini VATALİE WOOD © Gelir hedeflerinde ise Reçen soran basın mensuplanna Koças, geçmiş zamanında tamimler yaptıBay tgnazio D'Andria söyliyerek «yeni sömürgecilik ruRuss TAMBLYN' Richard BEYMER ğını, işlerinin düzgün yürütüldüvıla nazaran bir azalma vardır. j şunları söylemişitr: bunun en bariz misali karşısındaTüksek Maden Miihendlsl George CHAKIRIS Rıta MORENO O Özel sektörün rakamlan İse «Bildiğlniz gibi toplantı arasında ğünü ileri sürmüştür. Ancak grup nın vefat ettiğini teessürle bildlyız» demiştir. Eskişehir, 24 Enis Önen adın altı aylık u>rgulamayı kapsamaktagelecek toplantıda 10 OSCAR MÜKÂFATI KAZANAN çıkıp sizlere dokunulmazlık konu savunmasmı rlrler. Ccnaze mcraslınl yarınkl Cezayir radyosu, Dışişleri Bakanı da 45 yaşında ve dört çocuk baı sunda da anlaşmaya varıldığını, e yapmasını hatırlatınca konuşmasıyegâne film. Müzikal Renkli İngilizce perşmebe günil 26 K^sım 1964 Buteflika'nın bu konuda verdiği de bası bir şahıs içkiyi bıraktığı hal dır. Bu rakamlara göre bir durak\ limdeki metinden okuyup anlatmıs ' nı kesmiştir. saat 11.30 da Beyoğlu SfDt AnSESLER STEREO MANYETİK mece ınüzaren, Amerika, Eelçika, de kendisine hâlâ «Ay>'aş» denilme lama olduğu anlaşılmaktadır. Antııan Lâtln Katoltk klllseslnde ı tım. Bir süre sonra AP. liler dokuöztrak: Teşekkür Seanslar: 12.00 15.00 18.00 Suare 21.15 Çombe ve taraftarlarımn müdahale sine üzülmüş ve bir raeyhanede i Jcak t bu tarihten sonra alınan tedbir I fcra oluBacağı rKfrr olunıır. e b r nulmazlılc konusuna itiraz edip im Içişleri Bakanı Orhan öztrak, sini şiddetle takbih ederek, «Stan çip körkiirtik swhoş oldhık^n soacaolanmanln kaydedfldigî t e NOT: Biletlerin onbeş eünlüğü (iki haftalığı) birden paIsbu llan davetlye yerlne kaı za etmiyeceklerini bildirdller. kısa bir konuşma yaparak, Fahir şimdiden kesin bir leyville emparyalhflerih eline diiş ra kendisîril tren altma atarak inzartesiden itibaren satışa çıkarılmış olup birinci hafta için imdlr. Kendilerine durumu basın mensup Giritlioğluna teşekkür etmiş bu tahmin yapmanm mümkün olmadığı , tü, haber Afrika başkentlerinde ka tihar etmiştir. çok az yer kalmıştır. Bu filme ait fiatlar: Koltuk Balkon Cenaze lş!erl Te Servlsl larına açıkladığımı söyledim ve bu denetim müessesesini zaman zaman ifade edilmektedir Tanm sektörünrışıklık ve heyecan yarattı» demişMARTA KOLLARO nun bir soru meselesi olacagını ha işletmesinin normal demokratik 400, Ö. Parter 325, Birinci 200 kurujtur. de tahıl geçen yılki seriyesinin bitir. tırlattım. Mademki soruyorstınuz, hayatın ifadesi olduğunu sözlerine raz altında kalmış, buna karşıhk Kahire'de yarı resmi «El Ahram> Cumhuriyet 14422 ' durum bu şekildedir.» ektemis ve genel görüsme açılmapamuk, tütün, pancar ve fmdık re(Basın 22230/14425) gazetesi, Belçikalı paraşütçüleri «ci.'•na hazır ve taraftar olduğunu bil kor seviyeye ulaşmıştır. nayet ijledikleri yere yeniden geÇat&lca eşr&ıından Zlkrlye dirmiştir. Bunun üzerine önerge len katiller» olarak vasıflandırmakÖzsoyııa kıymetll eşl, merhum oya konulmuj ve kabul edilmiştir. ta ve sivillerin öldürülmesini dünİstanbul Belediyesi Dahtltvr Mfltfh3*«ı<n tzzet Pehlivan, îsmet Alp ve Pancar fiatlan konusu yada kimsenin kabul etmiyeceğini Şehir Tiyatrolan Bemzlye Devresln kardeşleri, Ur. Kâmrao $enel Toplantıda. gündem dışı olarak teslim etmekle beraber şöyle deHakkı, Mehmet Özsoy, Neclâ, TuTüKsltj, a ı i d ^ e l v l l e ı C a d KADIKÖY TİYATROSUNDA Sayın Müteahhitlerin, Madeucilerin ve Diğer İhtiyac mektedir: «Sömürgecilik, ajanı, Mosöz alan Arnasya milletvekili Ken a n m sevgill babaları, Tılmaz Ul/S (Alman Hastanesl »anı) 27 kasım cumadan İtibaren Sahiplerinin Dikkat Nazanna iz Çombenin yardımıyla, Kongo raal Karan, geç^n yıl pancar istihTuna, Nermln, Alısen Özsojun Her gün 15 1 srası 8 Her gün 21 de, pazar 15,30 da milletîne karşı yeniden geniş bir sevglli kaympederleri. İsmail ağa salinin az olması sebebiyle, fiatın Tel. 44 55 U zade komplo hazırlanmaktadır, bu sebepMelih Cevdet Anday'ın teşvik amacı ile 15 kuruş olarak ten Afrika ve Afrika Birliği TeşŞeker Şirketince tesbit edildiğini İ Ç E R D E K İ L E R ALİ ÖZSOY kilâtı kuvvetleriyle barış ve hürv« bunun Sanayi Bakanı tarafın 23.11.1964 pazartesl günü Hakkın riyete âşık milletlerin görevi, södan yapılan radyo konuşması ile YENİ KOMEDİ TİYATROSUNDA rahmetine kavuşrnııştur. Allah mürgecilerin komplosunu bozmak duyurulduğunu söylemiştir. Milletralamet eyllye. 26 kasım perşembeden itibaren her gece 21 de ve kan akıtılmasını önlemek için, vekili ayrıca seçim bölgelerine dağıl Özsoy ailrsi nıanen ve maddeden, Kongo milletiD OL A P B E Y G İ R İ mış bulunan milletvekillerinin de Cumhuriyet 14421 nin safında yer almaktır.» aynı şekilde bu durumu müstahsile Matinelerde TARTUFFE devam etmektedir. ilettiklerini söyleyerek hükümetin pancar fiyatlarını bir an önce ilân (Basın 22228/14424) etmesini istem:«tir f KONGO'YA İNDİRME YfiPSLDI Dokuz aylık program A. P. başkaııları CHP Ortak Grupu ' Aybar "Demokrasimiz,, Sirmen, Sunay'ın mekfubuna cevap ÖLÜM BATI YAKASININ HİKÂYESİ «Ayyaş» lâfına kızıp inlihar etfi WEST SİDE STORY Acı Ölüm llıı bir lır\iiııır.. Derlıal leslim Yara ve yanık merhemi Reklâmcılık: 4387/14408 BL'CYBUS tRIE 3S B Tamamiyle hava kontrollü Dreglayn Ekskavatörü 1 3/4 YD3 Ağır Hiznıet Kovası 60 ayak Bom ve ' 2 1, 2 KW. Kapasiteli müstakil tenvirat grubu i ile komple. Ödemede kolaylık. i RUSTOV BUCVRLS Limited Lincoln ENGLAND ) BUCYRUS ERIE CO5IPANV South Milwaukee WIS. U.S.A. i* Dünyanuı en büyük EKSIC\VATÖR imalâtçıları: 3/8 ilâ 115 YD3 j Türkiye ye«gâne Distribütörleri: J SAİD DOBMEN ve ORTAKLARI Koll. Şti. J İstanbul, Karaköy Mocan Han, kat 2 Tel: 44 10 23 j Ankara, Kızılay karşısı S. Sosyal Han, kat 2 Tel: 12 46 44 ( ^«V'€«v^'^'«V^^*'"k^«»v€»»'»'€fc^^'*'€*v€«v€»w««k^"«%«fc.'«»»'««^«W««» •««». ^ • » •«* «k A* BERIVIT \ \ \ TRAŞ BIÇAKLARI SUNAR . \ \ \ \ \ \ ORHANj AYHAN'm Takdim ettiği BİR TELEFON, BİB ŞÖHRET / BU AKŞAM Saat 18,00 ilâ/18,10 arası / saniyede temizler Reklâmcılık 4402 14429 »•••+»••••••••••••••••••••••••••••••«>•••••••'*, • • • İSTANBUL RADYOSÜNDA / / / ı ı ı Düzeltme İlânı T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 22 ve 23 Aralık tarihlerinde gazeterüzde yayınlanan Tâüh Oyunlarına ait ihâle ilânı, tekliflerin 6. Ocak. 1964 tarihine kadar yapılacağı şeklinde çıkmıştır. Anlasılacağı veçhile son müracaat tarihinin 6. Ocak. 1965 olduğu tavzihen ilân olunur. (Basın 22147/14389) İlâncdık: 3231/14413 Gayrhnenkul Satış Ilânı ı! •: • • parlatır! %/ i Yedikule S. P. Ermeni Hastahanesi Mütevelli Heyetinden Semti 1. Beyoğlu Mahallesi Kamer Hatun Muhsine Hatun 2. Kumkapı Çadırcı 3. Gedikpaşa Arabacı 4. K. Mustafapaşa Bevazıt 5. K. Mustafapaşa K. M. Paşa Kapı No. Sahası Sokağı 343638 189. M.2 Eczacıbaşı 217 ve Tarlabaşı ve 5. 49. M.2 Tekin Alp 24. 62.50 M.2 Furun Kocamustafapaşa 340 caddesi 2. 46. M.2 ve Sebzeci sok. Cambaziye Mektep 26. 42. M.2 ve Şırlağan 16 134. M.2 Süleymanpaşa 8 148.50 M.2 Misakı Millî 88. M.2 35 Mühürdar 8 115.25 M.2 Gürbüztürk 89.50 M.2 39 Izzettin Muhammen kıvmeti • Cinsi Lira 3 dükkânh 600.000 6 kath apt. 50.000 Kârgir ev 45.000 Kârgir ev 2 k a t h ahşap d ü k k â n Kârgir Bahçeli Bahçeli Bahçeli Bahçeli Bahçeli ev a h ş a p ev a h ş a p ev k â r g i r ev ahşap ev k â r g i r ev 35.000 33.600 95.000 100.000 70.000 70.000 65.000 • • • • » ••• ••••• ••• llıjii/ !\li)i' HııKııh Hahiıııljğjıııleıı I Hgazm Yazı köyünden Hüseyin Koyuncu tarafından I Ankara D.D.Y. Cer Atölyesinde memur Mustaia Öndef ya î nında İsmail Önder ve Ilgaz Nüfus Memurluğu alejhine âçı I lan Ilgazm Yazı köyünde Ali oğlu 1311 D. lu Hamdi Öztürkün i otuz seneden beri gaip olduğundan gaiplik dâvasmın yapıl \ makta olan duınışma sırasında: I Medenî Kanunun 32 inci maddesi gereğince gaip Hgazın = Yazı köyünden Ali ve Şefikadan doğma 1311 D. lu Hamdi ! Öztürk hakkında malumatı olan kimselerin bir sehe içerisin j de mahkemeye malumatlarını bildirmeleri için iddiaya göre İ = gaibin en son İstanbula gittiği söylendiğinden İstanbulda ya ! yınlanan bir gazete ile ilân yapılması karar verilmiş olduğun i dan Medenî Kanunun 32 nci maddesi gereğince ilân olunur. * I (Basın 22173/14409)^ iimuMUHUBiııımıınıınııımıııiiisiMiıiMiıı= uaiLUiiuuuRutmiititUummıuijiniiiuiuuiBtnıuuuuuiiiuı.tmumıijiiimuiUiiUM İ L  N I 8İR TECRÜBE YETER Kirll bir tavanın yansını Ekstra VIM Ue diğer yarıtını her harv gl bir (emlzleme tozu ile temiıleylniz. Aradaki fark derhal gözc çarpacaktır. Osmanağa 6. Kadıköy Osmanağa 7. Kadıköy Caferağa 8. Kadıköy Caferaga 9. Kadıköy Rasimpaşa 10. Kadıköy 1. Çekme katlar tam kata iblâğ edilmekte yukanda yazılı gayrimenkuller 1 kat fazlaya hak kazanmışlardır. ' 2. Yukanda yazılan gayrimenkuller 1.12.964 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da Galata, Perşembe Pazarı Çeşme sokak 10 No. lu Roman hanın 1 inci katında 1 2 No. Idarehanede açık arttırma suretiyle satılacaktır. 3. Hastanemiz 2490 sayıh kanuna tâbi olrjftadığm dan Komisyon ihale yapıp yapmamakta ser : besttir. 4. Şartnameler her gün saat 14 den 17 ye kadar aynı yerde görülebilir. Cumhuriyet 14418 » u«ıw»j!iımıjiMiwııı.ııı ımıu ~~~,.* Banyo, fayans ve lâvabolarınız Ekstra VIM'in oksijenli köpüğü sayesinde pırıl pırıl parlar. Mis kokulu Ekstra VIM tencere. tava ve diğer bütün mutfak eşyanızı da tertemiz yapar. i EN K U D R E T Ü T E M İ Z L E M E TOZU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog