Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAIÖFK ALT1 CUMHURtYET 25 Kasım 1964 TANINMIŞ SOVYET VIRTÜOZLARINDAN I ALTINPA&MAK ACOTÛ &İK TOPUNU JC4V0 [ OOrvDBWl£Cm ıvt &M2 C/OSAT B «BMEK UAZ.IM.BlR p Ü «West Side Storj > fılmınden bir sahne BUYUK BİR F1LM ŞEHRİMIZDE V/ESTSIDESTORY PRENSes» ©OVA MAV1C pBfl, NE PEGLECSE / PÜŞÛrJMEl kA BİR ÇACE /©A Dünya çapında büyiik başarı kazanan filmin başrottorfni Nathalie Wood ile Richard Baynter paylaşsyor bır sanat fılminin halka gosterıl mesınde, Beledıyenın %ardımcı olması ıstenerek bu fılmın 70 mm Iık kopyasına, dığer 35 mm. Iık fıhm'erden ayrı ve daha uygun şartlarm tanınması ıçın teşebbus edılmış' Fakat taleplerinın boşa çıkmasına rağmen, fılmı gosterecek ılgılıler 70 mm. lıkten vazgeç mıverek, 150 bın lıra bır fazla kulfete gırmeyı goze almışlardır. •West Sıde Story. Arthur Laurents'ın unlu bır komedısıdır. Bu eser Nevv York'ta unlu koreograf Jerome Robbms ıle komnoBu fılmın Emek Sıneması ek zıtor Leonard Bernsteın tarafınranlarındakı onemlı bır ozelıığı dan muzıkal bır bale ojunu olade, şımdne kadar alışılmış olan rak sahne\e aktarılmıştır Bo>le35 mm Iık kopyamn \enne, ese ce Nevv York ta, Londra'da, Parın sanat degeıını meşdana ko rıs'te ve bırçok ulkelerde bu muvan 70 mm Iık orıjınal kopjanuı zıklı oyun, buyuk sukse yapmışhalka seyrettırılmesı teşkıl et tır Sonra unlu fılım rejısoru Ro Story.jı mek*edır Ancak bunun ımkân bert Wıse .West Sıde dahılıne gırmesı ıçın uç avrı tek fılme çevırmıştır Fılımde başrol nıs\en kullanmak zaruretı hâsıl lerı Richard Beymer ve Natolmuş'ur Us'elık bu gıbı buyuk halie Wood oynamaktadırlar 1%2 Mİmda fılme çevrı'erek goaterıhşı sınema dun>asında buyuk yankılar ve ovgulerle karşılanmış olan «West Sıde Story» adlı muzıkal eser, dun akşam Emek Sınemasında basın mensup larına galada gosterıldıkten sonra, bugunden ıtıbaren halka sunulacaktır. Geçen vıldan ben, gerçek sınema severler arasmda merakla beklenen bu fılmın gos terılışı, muhakkak kı şehrımızde olağanustu bir sınema Oıayı nıtehğını taşımak*adır Sovyetler Bırhğının en önemll pıyano vırtüozlanndan bıri olan Prof YAKOV FLİER Ankara ve Izmırdekı başarılı konserlerlnden sonra şehrımızde bu akşam saat 19 da Şan Sınemasında bir resı tal \erecektır Başarılı sanat hayatının çeşitli safhalan yonunden de gunumüzan en ılgı çekıcı muzisyenlerınden bıri olan YAKOV FLIER, pek kuçuk yaştan ıtıbaren Moskova Konservatuarında butün Istıdatlı çocuklar ıçın açılmış olan özel bir sınıfa kabul edıldı 1933 yılında Sovyetler Bırliğr Muzısyenlen Yanşmasında bınncıhğı kazandı Ikı yıl sonra ise Vıyanada Lıçzt Yanşmasında bı rıncı ılân edıldı. YAKOV FLİER ıkı yıl sonra da Brukselde TJlus lararası Ysave Yanşmasında bı nncılığı kazandı. Parıste, Belçıkada, Avusturyada yaptıgı tumeler onu devrınm en ünlü genç virtt) ozlanndan bin halme getlnyordu Şehnmlzde sadece bir reslal verecek olan Prof FLIER bu ak şam Şan Sınemasında vereceğı resıtalde şu eserlerı çalacaktır BEETHOVEN «Re mlnor Sonat, Op 31, No. 2», SCHUBERT «tkı Impromptu», SCHUMANN «Sen fonık Etudler», PROKOFİEFF «Sonat No 2, Op 14», DEBUSSY «Uç Prelud», LISZT «Mephısto Valsi». YAKOV FLİER'İ BU GECE DİNLİYORUZ Filmin iki kadın jıldızı SflNSLI KAATİL 32 B>rnes «Parmak izlerı hakkında hiç bır şey bulamamıslar» dedı, \e «\llah kahretsın, becenksıı herıfler» dıye soylenme>e basladı. Carelli, «Herıf askerlık de mi yapmamıs. Ordu kavıtlarında da mı bır <îe\ bulamamıslar» dı\e sordu. «Ne bılevım ben, herıt belkı de asker kaçağıvdı, belkı de kaçağın bıri oldugu ıçın askere almadılar \mma da sanslı herjelevmıs bu adam vahu Neye el atsak kuruvor.» Carella odanın ıçuıde asa^ı >ukarı dolasarak «su herıf hakkında hemen hemen her sevı bılıvoruz 4damın vuzunun ne bıçira olduğiınu bıhjoruz Bovnnn, kılosunu. kan ^rupunu, saçını en son ne 7aman kestirtnis oldu|unn, her şevını bılı\oruz» dedı ve bır elı ıle dıfcer avucuna sert bır \umruk atarak «\alnız adamın kım olduğunn bılmıvoruz» dıye bajırdı. «Olur mu mu?» B>rnes Carella'ya ce\ap vermedi, Ba sını onune efmış dusunujordu. ^ ^ ^ Ertesi gun oğleden sonra saat 4 sıralarında Carella burosundan çıktıfı sırada gazeteci Savage \olnn kosesınde onu beklı\ordu. Carella vaklastığı sırada saklandıSı koseden çıkarak kahverengi elbisesıne çok İAI uvmus olan \eni sapkasını çıkararak «Merhaba» dedi, u bıraz daha \anına ^aklasarak «Siz detektıfsinız, değıl mı'» uı\e. sordu. Carella, «Eğer bır sıkâjetıniz varsa nobetçi arkadasa so\Ievm» dedi. «Ben POLİS DUŞMANİ ızinlİMnı ve eve gidnorum.» Muhabır «Benim adım Sa\age» dedi. Carella bu ismi duvunca bırden vuzunu bnrusturdu. Kendısini tanımadı|ı halde «Sa\açe» adındaki bir gazetecinın baslarına nasıl bır dert açmıs olduğunu hatırlamıstı. «Grovers» çetesının çocuklarının buıuk bır kısmı nezarethanede\di. Gerı kalanlan da her çun kuçuk ?rup lar halinde >akalanıp merkeze çetırili >ordu. Sa\a?e «Sız de bana harb ilân edenlerın arasmda mısınız?» dı\e sordu: Carella kısaca «Hayır» dıje cevap verdı \e otomobılıne dofru yurudu. Savaşe bır hamlede otomobılle Carellanın arasına gırerek «\'eden hepınız bana kızıvorsunuz? Butün olanlardan beni besul tutu\ormussunuz gıbı bir halınız \ar. Haksızlık cdı\orsunuz bana karsı» dedı Carella, Savage'a ter< ters bakarak uzerine vazıfe olmıvan ışlere karısanlara herkes kızar. Çunkü, senın bndalalığın \uzünden bır polis hastanede \ativor, bır süru çocuk d ahâlâ nezaret altında. Hâlâ herkesin sana neden kızdı£ını anlavamadın mı?» dı\e bağırdı. «Serseri çocuklardan birısı bir polis vnrduvsa bnnda benim sucum ne? Benı de vurabilırlerdi, pekâlâ » «Sen bılmedığin islere hurnunu sokmasa^dın kımse kımse\ı vurmazdı.» «Ben gazetecıjım. Her seve burnumu sokmak benim vazifem.» «Sef sana polıslerı oldurenlerın çocuklardan bırısi olami'vacağını, nazarıyenın >anlıs oldnğunu e\\elce so'lemıs. Ama ED MCBAİN Sabahın saat onunda Devienne, Mosyö 4c Predalgonde'un sahitleriyle yaptığı konugmanm neticesini Hienart'a vermek üzere Bosien sokağındaM eve geldiğl zaman, kapımn önünde hujilk bir kalabahk birikmis olduğunn gorup meraklandı. Onun arabadan mdigini goren birkae gazeteci yanına geldiler ve: •? Bu gece e\de bir cinayet işlendU dediler. Bessam endişe ile sordu: • Hienart nerede?» • Dostunuı sağ salimdir. Yalnız, hırnzlardan biri oldurulmus. Herifin hesabını Fregose gonnus. Ikisi de şimdi geldiler.» Deviennemeraklılar kalabalığını yarıp geç ti, atolyeye girdi. Emnijet âmiri, cumhurhet savcısı, sı\il kıyafetli polis memurları, Hienart \e Fragose orada idiler. Emniyet âmiri konuşuyordu: « Bu adamlar buraya hırsızlık içın gelmemişler. Nıtekim bir şey de çalmamışlar. Sahsi intikam, bay savcı, mesele meydanda!» • \ma mosyo Hienart ne dıjor?» • Mosjo Hienart bir şey bilmiyor. Haberi olmadan çullanmışlar uyuşturucu madde ıle bavıltılmış, bir şey gbnnemiş, cinayetin nasıl işlendığme dair hiç bir bilgisi yok.» Polis memuru devam etti: • Ellerinde bıçak varken ne dıye kloroform kullanmışlar? Dolaplara, çekmelere niçın el surulmemiş? Buralarda para arayabilırlerdı. Hem de para \armış» « Mosyo Fregose'un gelmesi ışlerini bozmuş. « O geldiği laman epeydır e\ın ıçuıde imişler. Hiç bir yeri karıştırmanuşlar. Bir gonul macerası!» • Ama bizi kim ajdınlatacak"*» • Mosyo Hienart. Şa>et isterse. Ama istemediği besbelh. Kmvetli bir de mazereti \ar. O sırada baygm halde oluşu. Ama her se>ı bilıyor \e hiç bir sey soy lemej ecektır • sen kendini çok akıllı zannettiğın için dınlemedin. Senin yuzunden Klıng blebilırdi de.» Savage, Carella'nın kolundan tutarak «Dinle beni» dedi. Carella kolunn çekerek, «Yahu ne ls tıvorsun benden» dıve mırıldandı. «Rahat bıraksana e\ıme gidevim. Bir kaç saat ıstırahat etmeje hakkım yok mu benim dr.» «Senınle su oldüriilen polısler bakkında konusmak istı\orum.» «Evet, ama, ben istemıvorum.» «Neden konusmak istemiyorsun? Bir sebebi mi var?» «Hav AHah, ne yapıskan adammışsın sen vahu?.» «Ben yapıskan filân değilim. Gazeteci^im Hem de çok iyı bır gazeteci Şimdı sövle bakalım, oldüriilen polisler hak kında konusmaktan neden çekinivorsun?» «Konuşmaktan çekindifim yok, »ma, karsımda so\Ie>eceğim sejleri anla>acak bırisi olmalı.» «Ben seni hiç rahatsız etmeden sadece sovlevreeklerını dinlerim.» «Tabıî, sövleveceklerimi dinlevip, söylemedıklerimi vazarsın. Hem bana bak, sen butün gnn pesimde dolasacak mısın benim?» «Bana kalırsa pesınde dolasmaktansa seninle bır \erde oturup soÇtık bırer bira ıçmevi tercıh ederim. Ne dersin?.» Carella Savage'dan kurtulamnaeaçını anlamıstı, kollarını %ana açarak çaresızlık içinde «Pekâlâ» dedi. ( %rka«ı var) Nerede • Ne zamsn • Ne var Sînemalar: BEYOĞLü ATLAS: (44 08 35) Jerry Levi« Golf Sampiyonu (J. LeVİS) XMEK: (44 84 39) Batı Ya kasının Hikâyesi (N Wood) GÜREL: (47 03 94) 1) Doner Ayna (H. Koçyıgıt 2) Dışı Örumcefc (L. Sayar) İNCI (48 45 95) Kızgın Dehkanlı (G Arsoy) KKRVAN: (48 04 23) Hızlı Yafiyanlar (A Işık) 2. hafta KONAK (48 26 06) Aş* ve Para (K Douglas) EÜYA: (44 84 39) Kahraman Kovboy. LÜKS (44 03 80) Hızlı Yajıyanlar (Ahşık) LIVENT: (63 55 39) Korku•uzlar (R. T ) LALE: (44 35 95) Anadolu Çocufu (N. Koksal) SARAY (44 16 561 Gençllğin üâhları (j. Holıday) 2 hafta SİTE: (47 77 62) Batan G ü neş (A Delon) ŞAN: (48 67 92) Hızlı Yaşıyanlar (A. Alışık). TAN (48 07 40) Gençhğtn nâhları (j Holıday) ÜNAL: (44 93 06) 1 Yumruk Yagmuru (ECostantin) 1 Gangsterın sevgılısl (R Taylor). ZAFER: (44 93 06) 1 AHedilmlyen Kadın (H. Koçyigıt) Jintikam AJevi (A. Ijık) TEN1 AR: (44 28 51) Kanlı Mabet (R. T ) TKN1 ATLAS (48 65 02) Anadolu Çocuuj (N. Koksal) yENİ MELEK (44 42 89) Günej (A. Delon) YENI IAÜS1M (44Ü1Dİ1 Kamalı Zeybek (N. Çehre) (Suarede) Sen Vur Ben Kırayım (T. Gursu) YIL1J1Z (BeşlKtaş) 141 61 42 ı Çılgın Sevglli (G. Peck) KT BENK (1a ıhı (21 15 25) Ask ve Para (K Douglas) TCJNCA (Gaziusmanpaşa) ı Hızmetçi Dedığın Boyle Olur. (O. Gunşıray). 2 Beyaz Guvercın (F. Akın). MELEK (Eyüp) 1 Hızlı Yaşıyanlar (A. Alısık) 1 S I ANB 0L 2 Kader Kapıyı Çaldı (M ALEMDAR (22 36 83) Ana Tema) ŞIK (22 35 42 ı Hızlı Yaşıdolu Çocuğu (N Koksal) yanlar (A. Işık) AYSU (Karagumruk 21 19 17) YENI (B Kovl (71 68 26) Anadolu Çocuğu 1) Hızlı Yaşıyanlar (A BULVAR (21 35 781 AnadoIşık), 2) Anadolu Çocuğu lu Çocuğu (N Koksal) (Ş Basıl (32 58ü<:ı KübÜP (S Bas>' ( 2 i / l S3) ifENl Hızlı Yaşıyanlar (A Işık) Anadolu Çocuğu YENI METE (Eyup) 2155 14 MARMAR4 (22 38 60) MuGunah Bende mı? (M Nur) renberg Bakıresı 2Avare Şoforun Kısmeti K A D I K, ö Y REKS (36 01 12) Aşk ve Tesaduf (R Brazzi). (Suarede) Aşk Hüzünleri AYŞE ILE AU LÜZUMLU TELEFON v ADRESLER Hastaneler tlt »aroun Ik KılO K&n BnnHm 21 S» M BHjaarpa»» ROmune Bastanes) • 30 n 00 i e y n e p U m u • 36 30 50 hsçı Slgortalan (Sametyn) • Jl a M Polis imdat Emniyet S a n t n u 23 43 83 • «1. Beleaıye Zabıtmn 23 43 7» İtfaiye ttraıye MOduriügfl (Fatllı) 31 42 Î5 BakırtO; 71 84 «8 Bejufin • 44 48 M Surgazaaa 51 83 03 BuyüKad» 51 60 81 Oubuklo 88 00 01 • 80. ErenkOy . 55 20 4S H»11Ç Dent* ISIK (Usküdar) (36 24 93) Tamırat dolavısıjle kapah İHYA (55 10 72) Acı Tohum ARENA: (44 64 18) Kargalar (RT ) Okulu Salı hariç Mister OPERA(36 08 211 Hızlı Nato (Komedi) Yaşıyanlar (A. Işık) AZAK (22 62 46) Kocamın ÖZEN (Kaaıkoyı (36 99 94) N'ısanlısı Gençllk Ruzgaan (T Şorav) I BULVAR (2148 92) Kart HoÇELIKTAŞ (53 43 70) Aldaroz Pazartesl na rıç tan Kadın (E\a) J. Moro I DORMEN (44 97 36) AlamanÜZUMKAYA (53 4143) Asfalt >adan Blr Yar Gelir Blzlere Rıza (I Gunay) GENAR Ask Zlnclrl: SINEMA 63 Korkunç Arzu tSTANBCTL (44 22 36) EUbaI \ Perkıns). bat Asmda SUNAR (36 03 69) Asulun GULRI2 SÜHtJRl ENGtN Son Gunlerı (R T ) ı ZEZZAR (IstanDul Tlyatrosunda) Kesanlı AU Destanı RARACA (44 66 66) Prenses Hazretleri Komedi ORALOĞLU: (49 49 35) Altona Mdhpusları (Pazanesl, de Pygmallon (Pazartesl ha rlç her gün 21 30) KENT OYUNCUtAJU(44 97 32 99 39, Halıcıoğlu 44 29 48. Heybe36) ıOc Kurusluk Ooeraı KÜÇÛK SAHNE (ülvl Uraı) llada • 51 84 02, tstanbul 21 43 28 (49 56 52) Gözlenml Kapatstlnye Oenlz 63 60 20, Kadlköy rım • Vazifeml Yaparım 36 08 72, Kartal 53 42 05, KınalıaMUNIR ÖZKDL (KAraca Tlda 55 39 29, Razru 21 27 11. Oskü yatrusunda) (44 66 66) Her ASşam 18 de Pazajtesl rtar 36 09 45. Yeşllköy 73 84 30 21.30 da «Ask Ask Ask» ŞEHDt ÎÎYATROLAKI: PATTH. (220171) tsplnuzlar Pazartesl hartç ner gün 21 ÜSKUDAR Sultan Gelln »e D. Oemlryollan Haydarpaça 36 04 75 Ormanda KADIKÖY: (36 06 82) Dolap Slrked 2 2 30 79, DenlzyoUan Beyglrl 4» 18 96 (TaUl gtlıUerl 44 03 07) TEPEBAŞ1: (44 21 57) Topu*. Şenu a a t l a n • 44 43 J3 I H&TB YUIlu (her gtln 21 de) Macbeth lan BUet Satlçl 44 47 90 Oanıçma • (Opera) Salı, Perçemdbe Cumartesl 21 de 44 02 »6, Hava AUuu • 73 83 40 YENİ KOMEDİ(44 04 09) 73 84 40. Dolap Beyglrl. 31 de Tartufı» • 8aıı hartç her gün 16 30 Tiyatrolar: ISTAN3UI. RADVO A N K A R A 6 32 Günavdm savın dinlevlcllcı 7 30 Sabah muzigi 7 45 Bu sahabın sollstl 8 00 Haberler 8 10 Hava durumu 8 15 Çeşltll melodller 8 30 Ev kadmmın dün\ ası 9 00 Kapanış 11 57 Açılış 12 00 Kısa. haberler 12 02 Ogle tatilı lçln 12 25 Kuçuk llanlar 12 30 Ikl sollst soyhnor 13 00 Haberler 13 10 Hava dv.rumu 13 15 Ogle konserl 13 40 Şarkılar 14 00 Çocuklinn i'kesınde 14 30 Turkuler 14 4o Şarkılar 15 00 Kapanış 16 57 Açılış 17 00 Kısa haberler 17 02 Şarkılar 17 15 Kanat Gur ve arsadaşları 17 30 Incesazd m Sultanlyegâh faslı 18 00 Rekiam programları 18 30 Yuttan sesler 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 ü\kudan önce 19 55 Kuçük llanlar 20 00 Kıbrıs Içın 20 10 Or. han Sezener orkestrası 20 25 Johansson ailesl Turklyede 20 40 Şarkılar 20 55 Kuçuk llânlar 21 00 Kısa haberler 21 02 Olaylarra avdınlattığı gerçekler 21 ıh Kuçük konser 21 45 Türkçe ezgiler 22 00 T B M M saatl 22 20 Caz sevenler lçln 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Konser salonundan 23 45 Gece yarısına dogru 23 58 G ü n ü n önemll haberlerl 24 00 Kapanış ANKARA IL R4DYOSU 18 57 Açılış 17 00 Nell SedakR soylüyor 17 20 Dans müzlğl 18 00 kşatn fconseri 19 00 Çeşltl! müülc 19 30 Inşlllzce melodller 19 45 Radyo lle Inglllzce 20 00 Oda müzlğl 20 25 Blr senfonl 21 00 Çarşamba 21 21 30 Gece konserl 2215 Dans müzlğl 23 00 Kapamş 7 30 Açılış Kıs» haberler Şarkılar 7 45 Hafıf muzik 8 00 Haberler 8 15 Salon orkestraları 8 45 Çeşltll müzlk 9 00 Turkuler 9 30 Kuçuk sabah konseri 10 00 Kısa haberler Kap&nış 12 00 Açılış Kısa haberler Tü'lcUler 12 20 Salon Orkestra lan 12 35 Kıka llanlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Pl?k dolabmdan 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşıtlı muzık 14 15 Şarkılar 14 30 Ogle konserl 15 00 Kısa ha berler kapanış 17 00 Açılış Kısa haberler 17 »5 Turkuler 17 30 Şarkılar 17 50 Kısa ılânlar Haln ıruzıR ı s o(l Reklâmlar geç'dl 19 00 Haberler Günluk ola\Iar 19 30 Kısa İlân lar Haf tf mUzık 19 35 Kume faslı 20 00 Tlyatro Derglsl 20 15 Şan sololan 20 30 Türkuler 20 45 Edeblyat Dunyamız 21 00 Sonat saatl 21 20 Alle sohbetl 21 30 Klftslk Koro 22 00 Reklâmlar geçidl 22 30 Rad\o Promenad orkectrası 22 45 Haberler 22 55 Ara melodUerl 23 00 Gece konserl 23 30 Dans müzlğl 24 00 Kısa haberler . kapanıç İSTANBUL U. RADYOSU 17 58 Açülş 18 00 Dans müzlgı 18 30 Unlu Caz toplululcları 19 00 Salon orkestraları lle Otuz daklka 19 30 Orkestr» müzlğl 20 00 Ronnle Munto Orkestrası 20 15 Radyo lle Ingllizce 20 30 Plftklar aramnda 2100 O«ce kon serl 23 00 Çeeltll müzlk 24 00 Kapanış IS SAATLERİ Tren Vapur Uçak 3 2 ' <r> »"» «*«"»"> S>n I»» U Burada çalışmayı sevmeye başladım. Etraf yakıgıklı gençler ve çirkin kadınlarla dolu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog