Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE DÖRT CüMHURÎTET 25 Kasım 1964 LEMNİTZER MUTİ BİR ^ KUMANDAN... GENERAL NORSTAD KADAR POLITIKAYA KARIŞMIYOR Zannederim NATO temasımı•m en mfihim yansı bn olacak. Tablî bnnn «ona saklamıştım. Evveli snrasını belirtmeliyim ki; biı iki buçnk. gün içinde listeıi önfimde Tfirk ve yabaocı Vt kişi ile kısa nznn 12 kon ferana yaptık, sordnk, dinledik. Bes resepsiyon fie yemek, iki fiç B U kokteylde balnndnk. Kendimizi toplayıp bir Concentration yani ılhinlerimiıdekini derleyip toplamaya vakit bnlamadık. Onnn için, bu yazılann yazılması •ona kaldı; çünkfl bövle temaslarda iki türlö gasetecilik olnr; birlgi enformasyon, yani isittişinl gördüğünü vermek.. öteki yan tesirlerden, hattâ direk tesirlerden knrtnlarak sezip anladığını yasmak. Ben iste bnnn yapmaya çalışıyoram. Onnn için araya bir iki gün sflzfilme ve dnrnlma mfiddeti koydnm. • Bizim NATO'daki lntıbaıraız, bn eamiada: Türklerin zorluklariyle de meşgnl olmalıyız. Inancı baslamı». Bnnnn meyvalannı ne zaman toplanz? Onn kestiremem... Hafiften agıra doğru görüstüğ&mflz adamlar ehemmiyet sıra•iyle diıilmis idi. tlk günü yaptıgımıı temasların en mühimmi NATO Genel Sekreteri Siyasî Tardımcısı tngiliz diplomatı Mr. Hooper'inki oldn. Klâsik bir tngiliz diplomatı. Agzında piposu ile bizi kabol etti. Derhal zamanının azlığından bahsetti ve ancak bize 20 dakika verebilecegini iöyledl. Arkadaslar bnna içerlediler; ama ben sonradan düsündüm. tngiliz ekolnndan bir diplomat Kıbrıs meselesl gibi en bâd politik devresine girmiş olan ve tngilterenin de bilinen bilinmiyen birçok menfaatlerini tasıyan bir problem hakkında sakır şakır konusamazdı. Bn nihayet bir siyasi memurdnr. Buna raimen bizim NATO nezdindeki delegemiz Büyükelçi Mnharrem Nnri Beyin de dedi^i gibi günün en mühim sczünü o söyledi.. Nanl? Adam bizi boyle kabul edince ben; Zamanınız az. Sizi fazla rahatsız etmek istemeyiz. Müsaade ederseniz size zararsız anodin bir BÜal soracagım. NATO'da bir reform derpi? ediliyor mn? Ne münasebet? Neden? Bir kere Batılı düşünce mab fillerine sinirlendi; bilhassa Amerikaya mensnp Selection adıııdaki mecmnanın geçen ay sayısında NATO'nnn artık eskimiş bir teşkilât olduğuna ve yasaması gerekiyorsa bir reformun zarurî bnlnndngnna dair nzun bir bir makale vardı. Bilmem gördünüz mü? Zaten Kıbrıs meselesi gibi ortaklar arasındaki vahim ihtilâfları NATO yctkisizlik yüzünden halledememektedir. Onun için . Tetkisizlik olmadığı doğrn degildir. Salâhiyeti \ardır. EHe FEIEH PARİSTE l IV'RKhEMlO'da KALACAK11R ğını söyledikten sonra daha mfthim olarak şunu sorduk: Meselâ Türkiye, Zürlch anlaşmasma göre garantör devlet hakkını kullanarak Kıbrısta polis vazifesini ifa için Adaya asker çıkanrsa ve buna karşı flçuncü bir devlet Türkiyeye taarruz ederse NATO kuvvetleri Türklyeye yardım eder ve o üçüncü devlote harb açar mı? Kumandan buna gayet sarih cavap verdı. NATO anlaşması böyle bir hâdisede ne yapılacağını derpis et memiştir. O halde icabı hale göre «irticalen» bir karar almacaktır, dedi. NATO erkânından en son görtlş tüğümüz Turkiye temsücisi Muharrem Nuri Bey bu çetrefü teskilâtta memleketimizi temsile liya katli bir zat. NATO karşısında r^e selelerimizi ve bunlann halllndeki güçluklerini o kadar güzel anlatta ki eğer Türkiyede bir iki gün daha kalıp da kendisiyle görüseme se idik, NATO'da haklanmızm iyi müdafaa edılip edılemedıği babm da mevcut endişelerimizi glderenuyecektik .. Şimdi topluyorum: • 1 Türkiye NATO'dan çıkmıyacakbr ve çıkmak istemez. Sade NATO degil CENTO camiasındakl rolü iübariyle de bu zaruret bir kat daha artnuştır. 2 Ruslarla olan dostluk anlaşması tabil hakkıdır ve NATO'da kalacağını Türkler Ruslara davardır. Eğer kompromi o zamana ka ha göruşmelerin başında söyledar yetişmez de iş Bırleşmiş Mü miştir. 3 Kıbns meselesiyle NATO letlere giderse çıkacak karar Turkıyeyl tam manasiyle tatmin et sorumlulan da uğraşmaya başlamese bile aleyhinde olmıyacaktır. mıştır. Tekrar edeyim: Bunlar Brosio'4 Türkiyenin iktisadi gücünU nun dedikleri değil benim anlat arttırmak ve ona yardım etmek tıklarımdır. lâzımdır. Son görüştüğümüz yabancı zat 5 Türkiye Kıbns meselesinNATO Kuvvetleri Başkumandanı de olsun, diüer işlerde olsun kâfl General Lemnıtzer oldu... şekilde propaganda faaliyeti gösBu asker, selefi kadar dinamlk terememiştır. Bu yalnız hükümetin değil, bütün memleketin zayıf gtfrünmedi bana. Daha doğrusu noktasıdır Çünkü Avrupada yayGeneral Norshtad kadar NATO politikasuıa kanşmıyor, sade as gın bir Türk tab'ası yoktur. Yani kerl işlerle uğraşıyor. Muti bir Türkler meselâ Yunanlılar kadar kumandan. Avrupaya ve dünyaya yayılmış, bü Tabil verdiği malumat umuml tün faaliyetlere onlar kadar katılmış değildirler. Bu bir hakikattir olarak müdafaa sisteminın veçheki; işlerın yürüyüşıinde mühim lerinl anlatmaktan ibaret oldu. rol oynamaktadır. Bilesiniz diyo Bizim NATO Kumandanına sordugumuz en muhim sual şu oldu' yazıyorum. îşte NATO seyahatinde size verebileceğim bu kadar. îki NATO devleti birbiriyle Eksigi artıgı varsa onu da benim harbe gırerse ne yaparsmız? Buna karşı ihtılâfı sulhen hal siyasi muharrir olmayışıma bağış larsınız. letmeleri hakkında tesir yapılaca NEW YORK'TA HAREM: menkla fffelerinl açarak Barcm hıkkın&a taalıat istcr. Ancak bu hafta içtnde, Arthur 8. Enjelland adında blr Amerikalı lkl kadıcla Wr anda evlenmek ıııçuyU nuhkemeye verildi. Ancak, Engelland kcOs daTnuıank, El&lne Smlth(solda) ve Jacqnehne Ellls ortafis evieniıfc«n ı m ayn Mmler kullaaank niklb japmiftar. Tİ niyet hey«tlexiyle ilgül listenın gazetemızde ya yınlancUğı gunun sabahın da, lıstede adı geçen bir gazetecı, Dışışleri Bakanlığının 126053 »umaralı telefonunu aradı. Bu nuraara, Bakanhğın Protokol t)aıresi Genel Mudurü Haluk Kura'ya aıtti. Kura'nın sekreteri, telefonu bağladığı zaman ay«en su konusma oereyan etti: « Merhaba beyefendi, bende« Günaydın, nasılsınız efendim?..» « Hfirmetkftruuzım efendim. Zatıâliniıden bir istlrhamım o • « Emredin efendim » « Malumuâlinir, Kıbrıı meseleslni dost ve müttefik memleketlerde anlatmak üıere Dışişleri Bakanlıyı tarafından gö revlendirildim. Bu iyi niyet heyetleri içinde beni de tensip buynrmuşlar, efendim.» c Tebrikler ve başanlar dilerim efendim.» « Sizden istirhamım, acaba bn seyahatte yanıraa smokin mi, yoksa frak mı alsam? Protokola hangisi daha nygnndar diye soracaktım.» Frok m/ alsam smokin m/?.. • rnmları, çok önemlidir!» dedi. dedi. «Meselâ, ben, Başkan adayı iken, Jacqneline taâmile idi. Bn dnnua, •eçim savasını önemli derecede etkiledl ve kazan dım!..» îhtiyar şansölye bir an durdu, lonra: « Öyleyse, gelecek seçimlerde ben de bu yolu deneyim!,» Bu fıkrayı neden anlattık... Gelecek yıl bizde de seçim var ya!.. Türk gazetecileri Paristeki NATO karargâhında bir toplantıda rir kl iyi niyet olsun.. dedi.. ve bir kaç kelime daba konnştnk, aynldık. Adamın bizi soğuk karşılaması ayrı; söylediği söz yine ayrıdır. Ertesi günü Genel Sekreter Brosio ile konnsmamızda kendisinin de bn inançta oldagn kanaatine vardım. tu. Mülehassis olduk. Adeta bizi bizden iyi müdafaa etti. Ve suphesiz Tfirkiyenin iktisadî durumu hakkında bir çoklarunızdan fazla malumat sabibi oldngnnn gösterdi. snl şahıslara kadar berkesle görüşerek ögrenmis oldnğn için bn nzak memleketten kalkıp bnraya kadar gelismiş olan Türk gazetecileriyle kısa da olsa görüşmede kendisi için bir mecbnriyet hissettiği mukaddimesiyle ise jirdi ve snal bekledi.. Tabiî kendisine Türk Bus dost luk anlaşması hâdisesi hakkında fikrini sorduk. Adam bizimle beklediğimizin aksine? tam 45 dakika konuştu. Soyledıklennin hepsine ambargo koydu. Gazetecilere itimadı olduğu için söylediklerini yazmıyacaklarından emin olarak sıri bizi tenvır için pek çok mühim şeyler söyledi.. Bu sözlerden aldığun intiba, Turkiyenın Ruslarla anlaşma yapması NATO ile bağlannı zayıflatmış deftldır. Kıbrıs meselesl için daıma olduğu gibi bir kompromı bulunaçaktır. NATO'da bu yolda çabalar başlamıştır. Belki arabulucu Plaza ıle endirek temas da SOSYALİZMİN TARİFİ Bır politıkacı, gunumuzun moda kelımesı «Sosvalizmi» şoyle ızah etmıştır. «Sosyalizm an kovanları ile karınca yuvalannda, bütün kanunları ile tatbik olunnr. Gerisi lâfü güzaftır.» KISA... KISACIK... * Izmır Fuarındakı hayvanat bahçesinin dişı maymunu NAZLI, dün gece doğurdu. Nazlınm kocası EFE, bır sure once aralarındaki tel kapıyı gızlıce açmıs ve tatlı bır muhabbete ginştıkleri sırada, Fuar nobetçı lerı tarafından yakalanmışlardı. NAZLI ve EFE'nın çocuklarına KIZAN adı verılmıştir. * Amerikanın en yaşlı kadın doktoru (103 luk) CATHERÎNE Şwartz, bir tıp kongresınde şoyle konuşu: «Modern ıp mı? Gülerim siıe, hâlâ 1896 nın ilâçlarını kullanıyorum.» KENNEDVDEN BİR TAVSİYE Muteveffa Baskan Kennedy, seçımleri kazandıktan kısa bır sure sonra Batı Almanyanın 30 lık şansohyesi Dr. Adenauer ıle karşılasmıstı. tki devlet adamı genel konulan müzakere ettıkten sonra, soz geçimlere intıkal etti. Kennedy: « Seçimlerde, adayların du* konu veresim: Ayhan Başoglu 0 AOVVMN GEÜP BENI BU^ C A S I GÜNÜ BEKUVÖRU BENI BÜYÜTEN KAP(N WL BIR IMSANCR4KA Mi Ertesi gün bizim askerî temsılcimiz General Alpkaya ve arkadaşlariyle görüstük. GörüşmeleArada teknik vazifell kimselerle, silâb eminl diyeceğimiz bir rimiz hüsusi mahiyette oldngu Generalle, enfrastruktür dediçi için burada naklinde mahzur gömiz tesislerin sommlnsn ile gö rürüm; ama hepsi bizim gibi diişünüyorlardı. rustük. Bunların verdiği malumat NATO'nnn ne çeniş ve paBn görüşmeden evvel benüz halı bir kompleks oldaçunn bize Türkiyeden dönmüs olan Genel anlaitı.. Sekreter Sinyor Brosio bizi O gün son görüştüğümüz zat NATO'nun biiyük toplantı salonunda kabnl etti. Andre Vincent adında bir FranTerine oturur oturmaz umumisız iktisadiyatrısı idi. Kendisi yetle Genel Sekreterin gazeteci daima NATO'nnn iktisadi Isler direktörü. lerle mülâkat yapması nsnlden olmadıgını; fakat Türkiyeden yeAdam bize NATO masraflarıni dönmüs ve bu memleketin ısnın ortaklar arasındaki tevzi şektırap ve endiselerini en salâhilir.i ve berkesin malî vükünıi izah ederken Türkiyeye de ka yetli kimselerden en gayri mebul edilen ölçülere göre yüzde bir bnçuk kadar birşey düştfiğünü söyledi. Ancak NATO zengin devletlerin karduğn bir müdafaa sistemidir. Burada TUrkiye ve Tnnanistandan başka geri kalanIar hep zengin milletlerdir. En fakirinin nüfus başına millî geCildinize kolaylıkla intibak eder... liri Türkiye ve YunanistamnkinGiindüzleri Havilland Vanishing kremleri den en az dört defa fazîadır. TürGeceleri Havilland Cold kısa bir zamanda kiyenin otuz milyon nüfusu var. Nüfus artısı senede yüzde üç gibi Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler Fakulteleriyle ikticildinize intibak eder. Parlaklık va yuyüksek bir nispet. Gerçi bu jüzsadî ve Ticarî Himler Akademisi veya bunlara muadil Yamuşakhk verir. de bir buçuk kabul edilen bebano Ülke Fakülte veya Yüksek Okul mezunlanndan issap usu'.ane göre âdil gorüCildinizi kurutmaz... teklilerin imtihana giriş şartlarını öğrenmek üzere İstannüyor, ama TUrkiye simdi kalbulda Tophanedeki Genel Müdürlük Teftiş Heyetı ReısliHavilland güzellik kremleri sayesln. kınma çabasına girmiş, içeride ğıne bizzat veya mektupla müracaatlan ve istenilen belde cildiniz uzun zaman yumuşak. masrafı çok; ekonomisi zayıf bir geleri en geç 5/12/1964 akşamına kadar tevdı etmeleri lünıemlekettir. Onn bn haliyle bılığını muhafaza eder. kuru bir gözumu ilân olunur. (Basın 20870/14400) rakmak guz göre baksızlıktır. Orünüş vermez. nun için hem Konsorsium vasıtasiyle yapılan yardımın arttırıiCildinizi korur ve güzelleş ^••••»•••4 >••••»•••••••• ması, mümkün olmazsa eksilmetirir... mesi, hem de iktisadiyatmın gelismesi için kendisine yardım eihtiva ettigi besleyici maddeler dilmesi şarttır. Mealinde konnşsayesinde cildinizi besler, teninizi soğuk ve sıcağa karşı 1 80.493,13 lira keşif bedelli Kofçaz Kazası sağlık ocağı inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Geçici teminatJ 5274.66 liradır. 3 Keşif proje ve şartnamesi her eün mesaî saatleri dahilinde Kırklareli Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. • 4 İhalesi 7 aralık 1964 pazartesi günü saat 15.30 da • Bayındırlık Müdürlüğünde yapüacaktır. Bu işe gtrmek isteyen taliplerin Bayındırlık Müdürlüğünden, üişık vesikalan ile birlikte alacaklan yeterlik belgesini 2490 sayılı • kanun hükümîerine göre hazırlıyacakları teklif zarflannı, ihale saatinden bir saat önce ihale komisyonuna vermeleri • lâzımdır. Güzel 5 Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. kadınm Parlak ve zinde bir cilde sahip olmak için Tekel Genel Müdürlüğünden Imtihanla müfettiş muavini almacaktır KIRKLARELİ VALİLİGINDEN 123456789 kremı (Basın 21720/14398) İlâncılık: 3299/14417 •••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••^ ••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••»> FAKAT 8 U MAOALVONUN AJ^KA > ARABANlN f GİBl DURAN & R GÖU. VAV CAN ı N A f OUGUNU Ö SOLDAN SAGA: 1 «Sıcaklık azaldı» anlamına iki soz. 2 «Çok sevımlı familyaya mensup ınsanlar» karşıhğı iki soz. 3 Tersi başlıca 4prt yonden bırıdır, bır şeyı kabul etmeyip geri çevırme hareketı. 4 Tutula tutula konuşan kişi, bir edat. 5 Iskambıl kâğıtlarmdan biri. 6 Kahn ve kaba dokunmuş kumaş, plâstikten yapılmış cam gibi madde. 7 En iyisi Kutahyada yapıIan duvar ve yer kaplama suslerınden, para kazanç ve ahşveriş isleriyle ilgıli. 8 Iran ve Kafkas Turklerınden, ölçülerden. a Bir soru edatı, deniz vasıtasının yanaşıp durduğu yer. YUKARIDAN AŞAÛIÎA: 1 Etrafa parmaklık dağıtan ve fırlatan» mânasma ıkı soz. 2 Etraîı duvarla çevrili eski tarıhî şehırlerden, «Karmen» operasmın bestecısi (söylendığı gıbı yazılmış) para t ır), 3 .Uzaktan yapılmış yardımı» mâ12345678 9 nasına ıkı soz. 4 Eskiden içınde kahve dö vulen büyük havan, büyükçe çapta. 5 Şan v« ^ohret, Arap harflerin den birinin o kunuşu; sobadan tüten çıkıp IL N İstanbul Topkapı Maltepe Askerî Sat. Al. Kom. Bşk. dan: 25 ton kırmızı mercimek kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tahmini bedeli 33750 lira olup geçici teminatı 2535 liradır. İhalesi 9 aralık 1964 çarşamba günü saat 11 30 da Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Ankara Izmir Lv. Âmirliklerinde görülebilir. Teklif mektuplarınm ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. (2049 Basın 21832/14401) Çeşıth ebatta 157 adet dış ve 175 adet ıç oto lâstiği teklif alma suretiyle satılacakır. Mallar Demirkapı İş Bankası deposunda mesaî saaleri içerisinde görülebilir. İsteklilerin 30 »11/1964 akşamına kadar teklıflerini Beyoğlu: İstiklâl Caddesi Karlman Pasajı 288 No. Kat 2 ye bildirmeleri ilân olunur. Reklâmcüık: 4393/14407 < • • • • • • • • • » • • • • •• •» •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • » • *• » • • • 4O Müşir Fevzi Paşa Şark gezisine devam ediyor Erkânı Harbiyeyi Umumiye Reisı (Genel Kurmay Başkanı) Müşir (Mareşal) Fevzi (Çakmak) Paşa hazretleri şarktaki tetkik zıyaretlerine devam etmektedir. Urfada büyük bir tezahüratla karşüanan Fevzi Paşa hazretleri geceyi Süvari karargâhında geçirmişlerdir. Mektep talebeleri gece büyük bir fener alayı tertipleyerek Müşir hazretlerinin bulunduklan fırka karargâhının önünden marşlar söyliyerek Beçmişlerdir. Paşa yann Gaziantep'e hareket edecektir. 25 Kasım 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Fevzi Paşa hazretleri Urfa Süvari karargâhını ziyaretlerinde zahitan ile bir arada Türk Hukuk tarihi müderrisliği duvarlara yapışan. 6 «Gözleri ayn ayn iki tarafa bakan» m dörtte ıkısı, acıklı. 7 Ok (Divan edebıyatında), bır şeyın y«rıne başka , bır şeyi koyup kuilanma hareketi 1 'eski tenm). 8 Denizcilık îşletmesının eski vapurlanndan biri, vücudunün bir veya birkaç üyesi işlemez durumdakı kişi. 9 Terbiyeli insanda bu da bulunur, bir jıanna bııın.jıjı.ı hallcdilml» (cklt Ankarada kurulan Hukuk mektebinin «Türk Hukuk tarihi» müdeiTİsliğine (profesörlüğüne) Sadri Maksudî bey tâyin edilmıştir. «Türk Hukuk tarihi», kelımenin tam manasiyle yeni bir ilimdir. Şimdiyo kadar bir çok batdı hukukçular tarafından trtkik olunmasına rağmen bu mevzu tam olarak incelenmiş değildir. Bu Resmî düde sadeliğe gidlş Biga metusu Samih Rıfat ve Urfa mebusu Refet Beyler res kürsüye Sadri Maksudî beyin tâyini büyük bir isabetle kayda mî tahriratta (yazıjmalarda) sâde bir dilin temini ve bilhassa değer. Sadri Maksudî bey. Paris Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra mumaileyh, müşarünileyh» gibi tâbirlerin kaldırılması için Başvekâlete birer takrir vermişlerdir. Bu takrirlerde «alındı, küın Moskova üniversitesinde rusça imtihanlarını vermiş ve Rusyada avukatlık yapmış Kazan Türklenndendir. dı» gibi meçhul sigalann da kullanılmaması istenmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog