Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 Kasım 1964 CUMHURÎYET İngiltere nükleer bağımsızlığından vazgeçiyor 1.000 bevazın akıbeti, dünya dünya kama oyunnn naıarlarını bir defa daha, yabancı müdahale ler yüzünden bağımsızlığına kavnştnğn 1961 denberi karışıklıklar içinde bocalıyan siyah Konşodaki iç barbe yöneltmiştir. Doğubatı nüfnz mücadelesi, Kon goyn doğar doğmaz kahredici so Şuk barbin içine itmiş, fakat parçalanmaktan kortarılması amacı ile bu genç Afrika ülkesine derhal Birleşmig Milletler Polis Kuvvetlcri gönderilmiştir. Polis KuvvetAncak komünist ülkelerle Fransa baslt prensip meselelerinden dolayı Birlesmiş Milletlerin Kongodalu banş harekâtının masraflarına Uatılmayı reddedince, Polis Kuvvetleri, görevlerini tamamlıyamadan, istikrarı tam mânasiyle sağlıyamadan, 1963 sonunda çekilmek zoronda kalmıştır. «Pek kısa bir süre içinde bir Afrika Koresi ya ratılabileceği» uyarmalarına kulak tıkanmış, Birlesmiş Milletleri mali iflâsa sürüklemektense, zavallı Kongonun anarşinin kucağına düşmesi tercib edilmiştir. N'itekim, Polis Kuvvetlerinin zamansız çekilişiyle birlikte, Doğu Batı nüfnz mücadelesi yeniden baş lamıstır. Batılılar, daha eli çabuk davranarak Çombe adlı kuklayı Başbakanlığa getirmişlerdir. Doğultlar da mukabelede gecikmemiş,ler, geçtiğimiz nisanın ortasında patlak veren ufak bir kabile kav • gasını, kışkırtmalarla, hâtırası hâlâ heyecanları alevlendiren, katledilen ilk Kongo Başbakanı Lumnmba bayrağı altında Çombe aleyhtan bir ayaklanmaya çeviri vermişlerdir. Komünistlerin, özellikle Pekinin desteğiyle isyan, süratle gelişmiş ve âsiler, memleketin üçte birini kontrolları altına alarak, başkentleri Stanleyville olduğu balde Gbenye adlı diğer bir kuklanın Devlet Başkanlığı altında Çombeye karşı Kongo Halk Cumhuriyetini kurmuşlardır, İşçüerin savunma programı flvam Kamarasında onaylandı Bonn tarafından desteklenen Amerikanın çok tarafl, NATO nükleer vurucu kuvveti projesi suya düşüyor Londra 24, (A.P. a.a. Radyolar) İngiliz Başbakanı Harold Wilson'un Avam Kamarasında dün akşam yaptığı konuşma ve onu takip eden sert çatışmalardan sonra oya konan İşçi Partisi Savun ma programı, Liberallerln de desteği ile 25 oy farkla kabul edilmiş ve böylece İngiltere teorik olarak bağımsız nükleer kuvvet ı • >. yjllllllIlllIIHlHirilllilillMIIMllHİIIIHIIilllHflliniliKIIHHKüHIHÎIUL^ .viiliiıııli) lîiiıılıliir ile dörüşıneyi Halbuki Kruçef Bonn'u ziyarete hazurlanmakta ve «kabil olduğu kadar yakın bir tarihte» Johnson ile görüşmek arzusundavdı Şimdiye kadar kaydettikleri başannın en büyüğü ROMA 24, (APa.a.) İtalyan Komünist Partisi, Kruçefin azlinden doğan fırtı nayı atlatmış ve Başbakan Aldo Moro'nun mensup olduğu Hıristiyan Demokratlan sarsan mahalli seçimlerde bugün büyük başarı kaydetmijtir. İtalyan komünistleri, seçim bölg« lerinin jiizde 26 sını elde etmisler ve bu konuda, şimdiye kadar kaydet tikleri başarının en büyüğünü kazanmışlardır. Moro'nun Hıristiyan Demokratları yine İtalyanm en büyük tek partisi olarak seçimden çLkmışlar, fakat seçim bölgelerinin yalnız yüzd» 37.4 ünü elde edebilmişlerdir. B u rakam, Hıristiyan Demokratların şimdiye kadar kazandıkları başarının en küçüğünü teşkil etmektedir. ViJâyet ve Belediye Meclisleri \çin yapılan seçimde komünistler 6.000.886 oy veya oylann yüzde 28 sıru aimışlardır. 1963 te Komünistler oyların yalnız yüzde 752 ünü alabilmişlerdi. Italyan mahalli seçimlerinde komünistier ilerledi Harold H'ilson konuşmasında hükümetinin Polaris roketleri ile silâhlandırılmış ve karma mürettebatın idaresinde herhangi bir müttefik satıh donanması kurulmasına karşı olduğunu, Amerikanın istediğini söylemiştir. tek mutemet muhafızı olarak kalmasını Batı nükleer gücünün Sosyalist Başbakan demişitr ki: « Karma mürettebatlı bir satıh îki kongre arasında İşçi Partisi donanmasının Batının kuvvet ve yöneticileri. îngilterenin mali ve kudretine bir şey ilâve etmiyeceği, teknolojik sebepler dolayısiyle ken ittifak dahilinde kuvvetin dağılma di imkân ve vasıtalan ile gerçek 1 Oslo 24, ( M , ) Cenevre | | sına sebebiyet verebileceği ve Dobir yıldıncı kuvvet meydana getireş Silâhsızlanma Konferansın f§ ğu Batı anlaşmasını önliyen müş miyeceği sonucuna varmışlardı. M daki Sovyet heyeti başkanı s kiiUeri arttırabileceğine inanmakMilyarlarca sterlin ^ Semyon Çarapkin, dün Oslo = tayız.» Dünkü oturumda hükümet adına New Tork Hereld Tribune • CÜMHURİYET ğ da yaptığı basın konferansın = Muhalefet partisini savunma po konuşan diğer hatip Savunma 3aJohnton: « Ortadaki taş düşünce hepsi yıkılacak» j§ da «Çok taraflı knvvet tasarı = litikasında güven oyu istemine gö kanı Healey de «çok taraflı NATO Ö sının, nükleer silâhların da j§tiiren husus, Başbakan Wilson'un, nükleer vurucu kuvveti» gibi istikYetkili çevreler, Sovyet lider'.ediğer H ğılması mânasına gelmiyece p İşçi hükümetinin 1961 Blackpool bali belirsiz bır proje için İngiltere rinin, yakın bir ge'.ecekte H ğini söylemenin bakikati ifa §§ kongresinde kabul edilmiş olan ma nin sarfedecek milyarlarca sterlini batılı liderlerle de doğrudan doğ ruya görüşmeyi düşünmediklerini s de etmediğini» söylemiş, bu ş nifestoya bağlı kalmaya kararh ol olmadığını söylemiştir. Hıristiyan Demokratlar bu seçimİnugilterenin de çok taraflı NATO belirtmektedirler. ş tasarının, Batı Almanyaya a H duğunu ifade eden sözleri olmuşde 9.476.812 oy veya oylann yuzd» gücü kurulmasına karşı olduğunun Kruçef, seçimler bittikten sonra 3 tom silâhları temin etmek s tur. 37.4 ünü almışlardrr. Bu nispet 19S3 Tek taraflı bırakma ortaya çıkmasından sonra Amerika «kabil oldnğu kadar yakın bir tas hedefini güttüğünü iddia e W te 38.3, 1960 da ise 40.3 idi. Söz konusu Blackpool bildirisl, run ileri sürdüğü ve Batı Almanya rihte» Başkan Johnson ile de gö^ derek demiştir ki: = Seçimde Liberaller ve Demokraîngilterenin nükleer bağımsızhk po nın desteklediği bu projenin suya tik Sosyalistler de başarı kaydetmif H « Eğer çok taraflı kuvvet p litikasından ve ulusal bir yıldırma düşmesi ihtimali iyice belirmiştir. rüşmek arzusunda idi. Komünist diplomatlar, Kruçef Johnson gö lerdir. Marksçı Sosyalistlerin kayW tasarısı atom silâhları ile II kuvveti elde bulundurmadan vaz Bilindiği gibi General De Gaulle, bu betmesi sürpriz teşkil etmemiştir. g mücehhez olmasaydı, hedef Ü geçmesini öngörmektedir. Bu belge projeye Fransanın katılmıyacağmı rüşmesinin ocak ve muhtemelen Moro, seçimin Hıristiyan Demok» H ne olurdu? Bu tasarı ile sa J nin kabulü o sıralarda Hugh Gaits daha önce belirtmişti. Çok taraflı şubat ayında yapılacağından bahsetmekte idiler. ratlar, Marks eğilimli Sosyalistler, H dece iki memleket ilgilidir: | § kell yönetimindeki îsçi Partisinin güce katılması ihtimali kalan yeHâlen gerek parti lideri Brejnev Demokratik Sosyalistler ve Cumhuş Amerika ve Batı Almanya.» ş sağ kanadı için bir zafer sayılmış gâne devlet Batı Almanyanın da riyetçilerden müteşekkil merkezsol tı. Fransa ve İngilteresiz bir NATO ve gerek Başbakan Kosigin'in daj= Silâhsızlanma hakkında ş Washington 24, (a.a. A.P. Radyolar) koalisyon hükümeti için bir imtiAmerika ile yer alacağı ! hilî meselelerle ve Sovyet KıGeçen yılki îşçi Partisi kongresin gücünde gi Nobel Enstitüsünde bir kon Ş Amerikanın Güney Vietaam Büyükelçisi General Mazvell Taylor'nn han olacağını söylemişti. Seçim, Komülhem şüpheli görülmektedir. Bu suretle ' zıl Çin anlaşmazhğı ile meşgul ol | | ferans vermek için Osloya l§ de ise banşçı felsefeden bir görüşle îngilterenin nükleer si NATO içindeki kuvvet mücadelesi i dukları, batı ile münasebet me «New York Ttmes» gazetesine verdiği demeçte, Vietnamdaki savaşın so münistler için de bir imühan o l g gelmiş olan Çarapkin, şunla § lâhları tek taraflı olarak bırakma nin önümüzdeki günlerde yeni ge selesini daha sonra ele alacakları nacunun «çok şüpheli» olduğunu belirtmesi, şimdiki şartlar altında ko mus, Kremlindeki iktidar değişiküsl rı ilâve etmiştir: ğ ği ve Moskova Pekin aynhğına sını öngören bir karar tasansı ka lişmelere sahne olacağı muhakkak anlaşılmaktadır. Liderler, doğu gibidir. « Cenevredeki konferans m bul edilmişti. batı münasebetlerinde yeni hare mfiniat Vietkong çetelerine karşı bir (aier kazanmak konusunda W«a rağmen komünistler büjyük başarı tşte Stanleyville işkencesi, bun ^ kazanmıştır. ü ta rastlanan güçlükler, gü = dan sonra başlar: ketlerde bulunabilmek için, bu iki hington'daki bazı çevrelerde hâkim olan kötümserliği yansıtmaktadır. Çombe, âsileri ezmek amacı ile s venlik ve banşı sadece silâh 1 konuyu halletmek gerektiği kanıGeneral Taylor'un komünist Viordusnnu 400 Belçikalı, Güney Af ş sızlanmanın temin edeceğini s sındadırlar. Yani, dış politika a etkong çetelerinin ulaşım hatlanna kanlığmdaki bu komitenin tasarıla rikalı, Rodezyalı ve Alman beyaz, ^ Amerikanın bizim gibi ka M lanında Rusya bir yavaşlama dev hava hücumlannda bulunulması yo n, Birleşik Amerikanın Güney Viücretli âsilerle takviye edip Brük ^ bul etmemesinden doğmuş = rine girmiş bulunmaktadır. Iundaki sözleri Washington'da bü etnam'dan çekilmesinden Amerikasel ve Amerikanın da hudutlu yar ş tur.» = Kruçef'in işbaşından uzaklaştı yuk bir ilgi ile karşılanmıştır. Es nın bu ülkeye doğrudan doğruya dımını sağlayınra iç harb Gbenye askerl bir müdahalede bulunmasına Çarapkin. bununla beraber, §1 rılmasmdan önce. Batı Almanya ki müşterek kurmay heyetleri başaleyhine dönmüştür. Hele Çombe = kanının Başkan Johnson'la istişa kadar sıralanmaktadır. ş ilgiü taraflara görüş teati j | ya doğru yaklaşması, partinin baordusuyla âsilere akan dış yardırarede bulunmak üzere Washington'a Ojbirliği yok zı kademelerinde şiddetle tenkid lann yollannı da tıkamayı başa s sinde bulunmak imkânı ve = gelmesinin beklendiği şu sırada, bu edilmişti. Komünist Doğu Alman sözler büyük önem kazanmaktadır. Taylor'un demeçlerinden anlarınca, Gbenyenin, sonu büsbütün = ren Cenevre müzakereleri H lar da b'.ından endişeye düşmüş Çünkü Başkan Johnson'un önümüz şıldığına göre, kendisi, Vietkong çe vaklaşmıştır. Böyle bir durumda ş nin önemine işaret etmiştir. ^ Washington 24, (a.a. A.P.) Başkan Yardımcısı lerdi. Komünist Çin, Kruçef'i Do deki günlerde Vietnamla ilgüi o telerine kuzeyden yapüan ikmali Gbenye, hayatının ve rejiminin = Kızıl Çinin giriştiği son a | | kurtulnşunu, kontrolu altındaki U tom denemesi hakkında so ş Hubert H. Humphrey için kendisi Beyaz Saraya götürccek \ ğu^Aimanyayı saTmayâ hazırlan larak «önemli» kararlar alması bek durdurmak için köklii tedbirler al bölgelerdeki bütün sivil beyazlan = rulan bir suale, Sovyet de |f istikbal yolunda ikinci bir Kennedy'nin bulunması son makla suçlamıştı. Bütün bunlar lenmektedir. Vietnam konusundaki mak taraftarıdır. Bununla birlikta, danışmanları toplayıp, harb esiri ilân etmeğe = legesi, Pekinin şimdi bir a ş komitesi daha şimdiden Başkan Johnson'un tabiî diğer komünist çevrelerde a çalıama bağlamışiır. Gbenye, şartları ka = tom devleti olduğu ve bu = derece sıkıcı ve üziicü saplmaktadır. Başkan Johnson'a bir çok tasan bu konuda verilecek karann nite kisler uyandırmıştı. bul edilmediği takdirde, çoğu BelBilindiği üzere Başkan ve müteveffa ağabeyinin ?u sci/le sunmuştur. William Bundy'nin baş liği hakkında oybirliğine varmaktan ş nun nazarı dikkate alınması ^ Bugün komünist diplomatlar, çok uzaktırlar. Meselâ Dışişleri Ba çikalı, Amerikalı ve tngiliz olan Johnson, kendisine selef o rini tekrar etnnsti: H lâzım geldiği cevabını ver = Kremlin'in yeni liderlerinin kanlığmdaki bazı danışmanların, sa rehineleri öldüreceği şantajını salarak Humphrey'i göstermiş « Gfliniz dostlarım, daha iy Bonn'u ziyaret etmeleri icin vakvaşın tehlikeli bir sekilde yayılma vurmaktadır. Kongodaki tecrübe g mekle yetinmiş. Kızıl Çinin |f bulunmaktadır. Hatırlanaca bir dünya kurmak ieiıı vakit geç sına yol açabilecek olan hava hu tin erken olduğunu, bundan önce lerin, âsilerin siyasî blöflerini ha ş Birlesmiş Milletlere ve bu [ i ğı üzere, Jobnson, Demok miş değildir». cumlan yerine, Amerikanın tanıma milletlerarası sahnedeki gelişmekikate çevirmeleıinin mümkün ol ş na bağlı diğer teşekküllere, § rat Partinin, geçen ağustos Kennçdy aile>: mensuplarmın ' dığı Kuzey Vietnamla görüşmelere duğunu göstermesi, fecaati büsbü = bu arada Silâhsızlanma ko ş ayında toplanan milii kon ruhlarını tutuşturai ateşle bu be leri beklemek gerektiğini belirtgirişilmesinden yana olduklan sa ^ misyonuna girme.«ini Ru.«ya 3 tün artırmaktadır. Aynı diplomatlara vansiyonunda, Başkanlık sü yanları tekrarlanıalarmda, muhak [ mektedirler. mlmaktadır. Yine bazı Amerikalı H nin daima temenni ettiğini ş liderler, Alresi sırasıııda kendisine bir kak senatorlükten fazlasına yönel göre, Kremlin'deki Böyle bir durumda insan, masum yöneticilerin, Amerikan kara kuvş sözlerine eklemiştir. = birleşmesi konusunda şey olması halinde bu ma me gayesi aramak şart değildir. manyanın beyaz sivillere mi, yoksa huzura vetlerinin Vietnam'a müdahalede kam için en uygun kirase o Bir Kennedy'nin 1968 yılında D e bugün için bir ilerleme kaydedilsusamış siyah Kongolulara mı acıbulunmasına karşı olduklan an larak Humpbre'yi gördüğü mokrat Partinin Başkan adayliRm mesine imkân olmadığı, bu sebepyacağını şasırıvor. laşılmaktadır. Çünkü böyle bir tu için Başkan Yardımcısı aday da Lyndon B. Johnsonu j'enmesi le müzakere edilecek birşey buStanleyville işkencesine, müm tum, Vietnam'ı ikinci bir Kore ha lığına onu seçmişti. lunmadığı kanısındadırlar. kün olduğu kadar süratle son verbeklenemez. Yarışmaya cesaret da line getirecektir. Başkan Johnson, bunu yaparken, hi edemiyecektir. Ancak. 1972 yı ] menin bir yolu mutlaka bulunmaMorse, Taylor'a çatıyor görev sırasında ölmesi halinde, ha j lında Humphreyi yenmesi beklene i Iıdır, Arkasından da, gerek Doğulefinin kim olacağını göstermiş bu bilîr. Saygon 24, (».a. • A.P. lu, gerekse Batılılar, ellerini, eteköte yandan, General Taylor'un lunuyordu. Radyolar) İki buçuk haflerini tamamen çekmeli, Kongodademecini ele alan Demokrat sena Bu dahi Johnsonun hoşuna gitta evvel bir sivil hükümet ki uyuşmazlığın çözülmesi, hiç bir Hashington, 24 (a.a. A.P.) Aynı şahsın, iistüste iki dönem törlerden Wayne Morse, Vietnam kuran Başbakan Tran Van yabancı müdahale olmadan Afri • Başkan Johnson Kennedy'nin katli den fazla başkanlık yapmasma ce miyecektir. Başkah Johnson, ki savaşmın genişletilmesinin «Ulu» birli bir zattır. Doğuda, New York [ Huong, bugün yayınladığı kalılara terkedilmelidir. olayı ile ilgili olarak VVarren Ko vaz vermiyen anayasadaki tadil elararası bir eşkiyalık» olacağını söy ; bildiride, «Vicdansız politikamisyonuna verdiği ifadede Dallas' ki, Johnsonun. 1963 yılında başkan ta. Robert'in. Massachussetts'te de lemiş ve General Taylor şayet böy Kayhan SAGLAMER cıları» pazar günü şiddet hâta Kennedy'yi öldüren iki silâh se lığa tekrar adaylığını koymasına kardeşi Edward'ın başarıları ile le bir tavsiyede bulunmuşsa der Paris 24, (a.a.) Monique Sambor iktidarının gediselerine yol açan gösterileri sini işittiğini, fakat daha mahiyeti engel teşkil etmemektedir. Şu hal oir Kennedy'ler hal görevinden uzaklaştırılması adında 35 yaşında bir kadın, bugün tertiplemekle suçlandırmıştır. ni anlıyamadan bir sivil poüsin ken de Humphrey'in, Amerika Birleşik lişmekte olması ihtimaünden dahi Asnieres kasabasında beşiz dünyaya t gerekeceğini öne sürmüştür. «Geleceğin 10 yıldızı» Devletieri Başkanlığı için aday hoslanmamıştır. Buna karşılık bazı politikacıdisini otomobilin içine ittiğini söygetirmiştir. Çocuklara, doğuş sıraGeneral Taylor, komünist çeteleHollywood, 24 (a.a.) Hollywood lemiştir. lığını koyması 1972 için söz konularla dini liderler, hükümeRobert Kennedy'yi Başkan yar sma göre Catherine, Thierry, Monirin Kuzey Vietnam ve Laos'taki ik moda sanatçılan ve saç modeli yatin istifasını istemeye devam Johnson ne kendisinin, ne de asudur ki, o zaman Humphrey. 61 dımcılığı adaylığına getirmek için que, Dominique ve Jean Luc admal yolları ve üslerine karşı dü ratıcılarmın «artistliğe yeni başlı•etmektedırler. Polis kaynakPonland yaşında, New Nork Senatörlüğüne girişilen kampanyadan da hiç haz ; ları verilmiştir. Şimdiye kadar Avzenlenecek hava taarruzlarımn bir yanlar» balosunda, 10 genç artist rabasında bulunanîarm larına göre, evvelki günkü hastanesine gidinceye kadar hiç bir seçilmiş olan Robert Kennedy ise zetmemişti. Nitekim, zamanı s e • rupada doğan beşizlerden hiç biri zafer kazanılmasına yardım edebı «geleceğin yıldızları» seçilmiştir. ''Icaıılı gösteriler sonunda 173 şeyin farkında olmadıklannı söy 45 ini henüz a.şmış olacaktır. Ro lince, Lydon Johnson, Robert Ken yaşamamıştır. Halbuki Kanadalı Dileceği görüşünü belirtmiş ve şun 3.000 aday arasından seçilen genç bert Kennedy'nin 1964 seçimlerine nedy'yi, en küçük kişi tevkif edilmiş, bunlarlemiş, «Her şey son derece gayri bir tereddüt onne'lar, Amerikalı Fisher'ler, Arlan eklemiştir: yıldızlar şunlardır: Raquel Welch, New York eyaletinde sağladığı göstermeden bir Kenara itmiştir. jantinli Diligenti'ler ve Venezueldan 148 i sonradan serbest tabiî geldi, bir süre hiç bir şeye i« Bununla beraber, memleket Barbara Perkins, Donna Loren, ibüyük başarı, bir bakıma, mütebırakılmıştır. Hepsi öğrenci nanamadım» demiştir. Bu duruma yüre, Johnson Hump lah Prieto Çuervo'lar yaşamaktadahilinde veya haricınde girişilecek Tracy Mchale, Janet Landgard, olan nümayişçilerin, mevkuf ifadesinde, • veffa Başkanın küçük kardeşi için rey kuvvetleri ile Kennedy'ler a dır. Sadece Dionne'lardan bir kız Bayan Kennedy ise askerî harekât kendi başına sonucn Laurie Sibbaald, Mary Ann Mobtutulanlarının asker olarak 20 yaşında iken ölmüştür. Son olasağlıramaz.» ley, Beverly Washburn, Margaret «Eğer sağa bakacağım yerrie sola . Başkan adaylığına doğru bir adım ras:nda siyasî bir mücadelenin baş orduya sevkedilecekleri, yetgöstermesi için zemin müsaittir. rak 14 kasımda Mozambikte Bmadönük otursayriım. kocamı ikinci sayılmaktadır. Mason ve Wendy Stuart. kili kaynaklardan oğrenil kurşuna hedef olmaktan kurtarabi | Robert Kennedy ise, bunu ciddi Humphıey, tarihin tekerrür etme tangua ailesinin beşiz çocukları olmiştir. Gösterilerde 10 u ağır lirdim sanıyorum» demiştir. Rusyada 566,000 ilim ye almamaktadır. Fakat seçim ak mesi için dua etmelidir. 1960 yılın muştur. olmak üsere 20 nin üstünde 29 mayıs 1934 te doğan Dionne'lar 5 Haziranda Warren Komisyonu şamı N'eıv Yorkta, parti merkezin da, bir Minnesotah. Başkan adayinsan yaralanmıştı. adamı var üyelerinden Lee Rankin'e verdiği de tebrikleri kabul ettiği sırada lığı için Demokrat Partinin bütün tarihe, yaşayan ilk beşizler olarak Moskova, 24 (a.a.) Tass Ajan ve bugün açıklanan ifadesinde Ba söylediği sözleri hatırlıyanlar. bu sol kanadının desteğini arkasında geçmiştir. Bunlardan üçü Annette, Ottawa, 24 (a.a.) İngiltere ve t öte yandan Güney Vietnave John F. Kennedy, Maria ve Cecile evli olup Cecile'in düşüncelerinde ısrar etmekteılir toplamış sımn bildirdiğine göre, halen Sov yan Kennedy şöyle demektedir: Amerika bankalarının iskonto had ( mın ileri gelen budist rahipMüracaat: l Humphrey'i yenılgıye uğratmıştı. ikiz çocukları vardır. Dördüncüsü yetler Birliğinde 566.000 ilim adamı lerini yükseltmeleri üzerine, Kana ı « İki silâh sesi ve Vali Connal ler. lerinin, katolik merkez komiŞimdi Humphreyin yeniden yo'a 1951 de rahibe olmuş, beşincisi de mevcuttur. İlim adamlarırtin sa>ı ly'nin feryadmı işittim. Sağa dönda bankası da iskonto haddini yüz 11 Robert Kennedy, o akşam. «dört tesinin, ulusal yüksek konseOPERA yanı TAKSİM de 4 ten yüzde 4 1/4 ,e yükseltmis I ı 1940 jıhndanberi yüzde 500 nis [ düğüm zaman kocam eliyle ensesini yıl önce başladığımıza devam hnsn çıktığı şu sıralarda. bir diğer Ken ; 1934 te ölmüştür. yin ve Hükümet Başkanının 1 tir. 1 tutuvordu.» sunda vekâletimiz vardır» demiş nedy havallerini bozmaktadır. Üçü kız ve ikisi erkek olan Diliefinde artmıştır. çağrılanna rağmen, pazar güTel: 48 51 51 j genti'ler 1943 te Buenos Aires'te Bilindiği gibi İngiltere bankası nü yapılan gösterilerden ve dünyaya gelmişlerdir. Eylül 1963 te dün iskonto haddini yüzde 5 ten dün akşam iki okul öğrenciANKARA Venezuella'nın Maracaio şehriride yüzde 7 ye yükselttiğini açıkladıkleri arasında cereyan eden ANTAŞ 12 58 71 doğan ve hepsi de erkek olan Proitotan bir iki saat sonra, Amerika Tibüyük bir kavgadan sonra, Cuervo'ların durumu ise ilgi çekicicaret Bankası da iskonto haddini Saygonda kaynaşma devam dir. Bu beşizlerin anne ve babası, yüzde 3 1/2 den yüzde 4 e yükselt•etmektedir. Cumhuriyet 14405 çocuklar doğduktan birkffç aaat sonmişti. Bu sabah da, Saygondaki ra evlenmişlerdir ve önceki evlilik önemli bir özel okulun ö ğ lerinden birinin 10, diğerinin yedi rencileri, Tran Van Huong çocuğu daha vardır. hükümetinin kuruluş şeklini 4 kız ve bir erkek olan Fisher'ler protesto amacı i l e okulu iş14 eylülde doğmuştur. Çok şaşıran gal ederek greve başlamışanne ve baba, kızlara A, B, C, D, lardır. l y i haber alan bazı isimlerini takmaktan başka çare buçevrelerde, bu grevin öteki lamamışlar, fakat oğlana hemen iokullara da sıçnyabileceği sim bulmuşlardır: James Andrew. söylenmektedir. Bu senenin beşizler ayı ise kaBaşkanlık Sarayı çevresinsımdır. 14 kasımda Laurenco MarHaftanın en önemli başyazısı: de sıkı güvenlik tertibatı a ques'ta Afrikalı beşizler doğmuştur. hnmıştır. Ayrıca, cip ve 4 erkek ve bir kız olan beşizlerin kamyonlara bindirilmiş Gü3 sene evvel doğmuş ikiz ağabeylevenlik Kuvvetleri, dün bü ri vardır. tün gece şehirde dolaşmıştır. Bugün doğan Samborlar, nihayet Avrupaya senelerdir bekledikleri beşizleri kazandumıştır. I \ A11) I llııu ii rıılı taraflı tasansından vazgeçmıştır. I projesiıiü çafıyor ( Londra 24, (a.a.) Diplomatik kaynaklardan öğrenildiğine göre, Sovyet liderleri yakın bir gelecekte batılılarla doğrudan doğrnya müzakerelere girişmeyi düşünmemektedirler ve bu yüzden de Bonn'u ziyarct plânlarını şimdilik bir tarafa bırakmışlardır. Bonn'u ziyaret etmeyi iş başından uzaklaştırılmış bulunan Kruçef tasarlamakta idi. Bildirildiğine göre, Kruçef ile diğer Prezıdiyum üyeleri arasında çıkan ve Kruçef'in çekilmesi ile sonuçlanan anla.şmazlıkta, Bonn'u ziyaret meselesi önemli rol oynamıştır. Amenka önemli kararlar arifesinde Taylor'a göre, Vietnamdaki savaşın sonucu çok şüpheli 1972 Başkan seçiiîilerir»de Huntphrey mi, yolcsa K< mi Johnson'a hâlef oîacak: Johnson ve Bayan Kennedy'nin VVarren Komisyonunda ifadeleri Avrupanın yaşayan ilk beşizleri Saygonda kaynaşma bir türlü durmuyor ın Yatar koltuklu, tuvaletli, 3 ayrı kalorifer cihazlı ve PetrolOfis ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaknğnm Akaryakıtım kullanan Otobüslerı Kanada do iskonto hoddini yükseltti Munlazam Avrupa seferlerine kışın da devam ediyor, Hastaadam! YusufZiya ORTAÇ İnsanlar ilâç deposu haline geliyor T. C. EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN İZMİR'DE İNŞA ETTİRİLEN BÜYÜK EFES OTELİ, 3S0 ODASI, 200 KİŞİLİK LOKANTASI, 400 KİŞİLİK GECE KUUÜBÜ, 500 KİŞİLİK ÇATI LOKANTAS1, 5 ADET MUHTEÜF BARI, 400 KİŞİLİK KONFERANS SALONLARI, ÇOCUK YÜZME HAVUZU VE OYUN BAHÇESİ, AYRICA 200 KİŞİLİK LÜKS KABİNLİ, AKYARYUMLU, BARL1 YÜZME HAVUZU İLE DAİMA HİZMETİNİZDEDİR. Tel: 3P50n BUYUK EFES OTELİ Cunhuriytt ^ 14123 Cenevre 24, (a.a.) Şahsi bütçelerden sentetik uyuşturucuların Meıico 24, (a.a.) 14 ülke temsil satın alınmasına a3'rılan para mik cilerinin katıldığı Lâtin Amerikanm tarının gitgide artması yarının in nükleer silâhlardan tecridi ile ilgili sanınm tam bir «ilâç deposu» ha hazırlık konferansı, bugün Mexicoline geleceğini göstermektedir. A da açılmıştır. merikada bir aile yıllık gelirinin Konferans başkanlığına seçilen önemli bir kısmını uyku ilâçlarma, ! Meksika temsilcisi Alfonso Garcia müsekkiniere ve diğer ilâçlara ya Robles, açış konuşmasında, Bolivya, tırmaktadır. Dünyada morfin ve Brezilya, Şili, Ekvator ve Meksika afyona müptelâ insanların sayısı Devlet Başkanlarınm 1963 yılında, milyonlarla ifade edilirse, zarar Lâtin Amerika ülkelerinin, nükleer silâhlar imâl etmiyecekleri ve dışa sız ilâç tiryakilerininkini 10 milrıdan nükleer silâh almıyacaklan yonlarla ifade etmek gerekecekkonusunda bir anlaşma imzalamala tir. Bu bakımdan gerek Avrupada, rı yolunda ileri sürdükleri teklifi gerek Amerikadaki ecza sanayii hatırlatmış ve şunları söylemiştir: en parlak çağını yaşamaktadır. 1« Ülkelerimizin, çok daha âcil lâç tiryakiliği öyle bir hale gelmiş meseleleri çözme durumundayken tir ki, hemen her gün yeni bir ji zayıf noktalarmı nükleer silâh imânir ilâcı veya müsekkin piyasaya line hasretmeleri ancak alay konu Lötin Amerikanın nükleer sitâhlardan tecridi konferansı Ankara sosyetesinden çizgiler: Ünlü kadın berberi Zekide Koalisyon! Nimet Arzık Cumhuriyet 14420 •tiıüimaktcdu,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog