Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU ANKARA Bu romanda ünlü romancı, kurtuluş savaşmın ilk gunlerinin Ankarasmı anlatıyor. Yalnız bu anlatış başkentin o zamanki havasını duyurmakla kalmıyor bize, «ANKARA» yeni Türkiyenin kuruluş ve yükseliş umutlannm bir sembolu oluyor bu kıtapta. Fiyatı: 500 Kuruş REMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 3300 14412 umhuriYef KTJRUCITSU: TTJNUS NADÎ Ağaoğlu Yayınevi Casus 'Dizismde» Sunar: Lindsey Bütün kitafçılarda Cıltsiz 5.00, ciltlı 1.50 kuruştur. Ankara Cadfiesi 37/7 (Vilâyet karşısı) İstanbul ^umhu hurıyet 14402 41. yıl sayı 14483 Telgraf ve mektup adresi: Cvahuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbu] No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çarşamba 25 Kasım 1964 Sgaak'a göre 50 rehine öldürüldü AMERİKANIN GÖRÜŞÜ BELÇIKANIN GORUŞU BELÇİKA DIŞİŞLERİ BAKANI PAUL HENRI SPAAK. KONGO DURUMUNU ÖZETLEYEN KONUŞMASINDA «AMERİKAN VÇAKLARİYLE TAŞINAN BELÇİKALI KOMANDOLAR, STANLEYVİLLEE PARAŞÜTLE İNMİŞLERDİR. BU ŞEKİLDE BAŞLAYAN HAREKÂT, ASKERÎ BİR HAREKÂT OLMAYIP 10 AYRI ULUSA MENSUP B İ \ KADAR ERKEK, KADIN VE COCUĞUN HAYATINI KURTARMAKTAN BAŞKA BİR AMAÇ TAŞIMAMAKTADm» DEDİ. B. AMERİKA BUGÜN GUVENLİK KONSEYtNE SUNDUĞU BİB MEKTUPTA, STANLEYVİLLJE'DE KAKARGÂH KURAN KONGOTU ÂSİLERİN «SİYASİ VE ASKERÎ MAKSATLAR İÇİN ELDE TUTTUKLARI REHİNELERİN CANLARINI BİR PAZARLIK MEVZUU YAPMAYA KALKIŞMALARININ.. BÂRIZ BIR HAL ALMASI ÜZERİNE STANLEYVİLLE'E UÇAKLAR GÖNDERDİĞİNİ BELİRTMİŞTİR. AP. KONGRESİ K0H60YA İNDİRME YAPILDI 1288 beyaz rehineden 350 tanesi âsi şehir Stanteyville'den kurtarstdu K GENEL •AŞKANLIK MÜCADELESİ A.P. BÜYÜK KONGRESİ CUMA GÜNÜ TOPLANACAK VE YENİ GENEL BAŞKANLARINI SEÇECEK. AP bcıskcınlcırı Kurultaya katılacak 1917 delege Ankarada toplandı. Delegelere son olayların izahı yapıhyor AP. Büviik kongre delegelerine oy kullanmaları içın kimlik kartı veriliyor toplanıyor • ANKARA 24, Cumhuriyefe J Bürosu dalet Partisi ikinci büviik kongresine iki gün kala delegelerin başkente gelmeğe başlamaları üzerine, Bilgiç Demirel arasındaki sessiz mücadele hızlanmıştır. • Bilgiç mi, Oemirel mi? S Kurtulanlarm anlattıklarına göre, âsıler, uçaklar şehrın uzerinde dolaşmaya başladıkları sırada Stanleyvılle'ın Vıctoria otelınde mevkuf tuüukları 250'den fazla rehineyi ko1921 de Dofu Karaajıçt» dogdo >un surusu gıbı şehrm anacaddeleETİİ Te dort çocuk sahibi 19«1 dr rıne goturmuş, rehıneler orada kalInoniı, Merkez Yonetim Kurulu milletrektlı seçlldl. Doktor Te az dırım kenarlarına oturmaya zorlanüyeleri ile şımdıye kadar buluşaFransızca bılmektedir. Halen partımışlaıdır. Âsı Kongo'lu askerler cad madıklarından duyduğu üzuntuyü nın Genfl Başkanlık (oreTindedlr. <i*fUB ıiu tarafjndakı btnalarm pen • V>eTR*lmiş Vîîzlerin aranızda olriıakcere ve balkonlarından rehınelen tan dolayı çok nıenınununı. Sizden BİLGİÇ Kongo'daki çatışmalarda asilerin Mİahları, Çombeııın askerleri karşısuıda yetersiz kalmaktadır. beklemekteydıler. istifadeli şeyler oğreneceğim» deHava alanından sılâh sesleri dumıştır. Bu arada son haftalarm iç LEHİNDE yulmaya başlaymca âsıler de rehıve dış olaylarına dair üyelere geniş f ı • r\ ı ı nelere gelışı guzel ateş açraışlarbılgı veren İnönu, seçimler konusu ( I r ^ K V Teşkılât tarafından desteklendır. na gelınce «Her an seçım yapılacakmesl ve halen tfşkllâtm baçınAmerıkan Konsolosu Mıchael P. mış gibi hazırlıklı bulunmanın sart da oluşu E. Hoyt < a caddeye sürülen rehı^ olduğunu, çalışmaları bu açıdan gor 0 C e s u r oluşu, kritik günlerde neler arasında>dı. Konsolos, Amemelerini» üyelerden istemış ve «Se dahl tutumunu değiştirmemesı rıkan mısyoneı Dr. Paul Carlson'un çinıleri zamanında japacağız \e kave bugün boyle bir lidere ihtiyaç (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) zanacağız» demıştır. olduju fikri (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) O Olaylar karşısında elâstlki davranış gostermesi CJpartınin aşın muhafazakâı ISTH V ETT1 DeUet PUnlama kanadı tarafından desteklenmesı Te.,kıl.ı(ı Iktısadı Planlama Daı^J Son olavlardakl tutumu Partlde resı Bıskanı Prof. Dr Besim I s dıırumunu kuvTetlendlrmlştlr. tunel goreıinden ıstıfa etraış \e ıstıfası kabul olunmu^tur Ustunel lTniTersıte\e donecektır. Iktısadi BİLGİÇİN Planlama Dairfsi Başkanlığına Dr Baran Tuncer vekalctm atanALEYHİNDE Turkıye İşçi Partisi Genel Başmıştır kanı Mehmet Alı Aybar, Işçı PartıAnkara, 24 (Cumhuriyet Burosu) sının «Liderler toplantısma» çağırılOlrtıcalen konuşamaması Tazılı Huzur komısjonu sozcusu Sadı mayışını protesto etmış ve «Bu dav metmlen de hatalı okuyuşu Koçaş bugun basın mensuplarmın ranışı Anayasamızın yeni bir ihlâli (Mlsal: Dış polltlka gorüşmeleriı soruları uzerıne Huzur komısyo ve yaymlanan bildirinin bundan önnunda dokunulmazhk konusunda ^p çevrelerde tutulmavışı cekiler gibi ölu doğmuş bir belge mutabakata varıldıktan sonra ımza olarak kalacağının işareti sa>ar» sırasında A P. Iılerm «ımtma ettık , demıştır. ANKARA 24, (Cumhuriyet Bürosu lennı» açıklamıştır. Koçaş, o gun komısyon toplanrıOrtak Grup toplantısında bugün Adalet Bakanı Aybar, dun yaptığı basın toplan sından sonra dışan çıkmış ve ba tısında, demokrasımızın cıddı teh Sedat Çumralı için gensoru ve İçişleri Bakam sın mensuplarma dokunulmazhk lıkelerle karşı karşıya bulunduğu(Arkası Sa. 7, Su. 5 te) nu. rejımın temınat altma ahnması Orhan Öztrak için genel görüşme açılması kabul edilmiştatbık t i r B u arada önerge sahibi Fahir Giritlioğlu «Adalet BaPtm^ etm.s P ™ '* kanı Sedat Çumralı'nın istifası da şarttır» demiştir. Gruve şunları soylemıştır: Ankara 24, (Cumhurijet Bürosu) eçıldıklermden bu yana Genel Baîkanları İsmet Inönü ile toplantı yapamıyan CHP Merkez Yonetım Kurulu, dun İnonü'yu dâVPt etmış, înonü, bu toplantıda: «Seeimleri zamanında yapacağız ve kazanacağu» demıştır. "seçimler zamanında yapılacak,, DIŞ HABERLER SERVİSİ ongo'da, Moiz Çombe'nin başında bulunduğu merkezi hükümete karşı uzun bir süredir isyan halinde bu lunan ve Stanleyville şehrini başkent alarak «Kongo Halk Cumhuriyeti» isimli bir devlet kuran Lumumba taraftarı asilerin ellerinde bulunan 50 si Amerikalı olmak iizere 1288 Avrupalı rehineyi kurtarmak amacıyla Amerika ve Belçikamn Stanleyville'e yaptıkları indirme trajik olaylara ve dün ya çapında tepkilere sebep olmuştur. KIM? NİÇİN? BİLGİÇ VE DEMİREL, CUMA GUNÜ YAPILACAK AP. BÜYÜK KONGRESİNDE LIDERLİK İÇİN MÜCADELEYE GIRM1ŞLERDİR. BU SÜTUNDA İKİ ADAYIN SEÇİMİNE TESIR EDEBILECEK SİVRİ NOKTALARI BİLDİRİYORUZ: A Sadettin Bilgiç Süleyman Demirel 1925 te Ispartada do£dn. Trknik ÜniTersite meznnndnr ve Fransız. ca, İngilizce bilır. Evlidır Politika hayatından ance Devlft Sn 15leri Genel MıldUrttrdtt. DEMİREL LEHİNDE WBir kısım srnatör »e milletve. kıllerı tarafından desteklenmesı ÖLlderlik niteliğine sahip bulunuşu ve iktisadl konularda bllglsi oluşu ö Menderes'ın tnttuğu şahıs oluşu ıBarai lnşaatındakl başarısı do. layıslyle) ve eski D. P. liler tara. fından desteklenmesi O Genel Idare Kurulu seçimlnde en fazla oy toplayışı @Jş adamlan tarafından desteklenmesi KQ TQ T I Çumralı için gensoru, Aybar, Demokrasimiz Öztrak için de genel ciddî tehlikelerle karşı karşıya» dedi görüşnte acıhyor Giritlioğlu, Adalet Bakanı S. Çumralı'nın derhal istifa efmesi gsrektiğini bildirdi Genel Ba<:kanhk ıçın, her ıkı adayın taraftarları ve gorevhleri meselelerı kendı taraflarına çeke« bılmek ıçın hummalı bir faalıyete gırışmışlerdır. Genel kongrede oy kullanacak 1917 partilı ısraen tesbıt edılmış olduğundan, delegelerin otellerı ve yemek yiyeeekleri yerler ile meşgul olunmakta v e kendilerine yardımcı olmaya gayret edılmektedır. Bilgiç mi, Demirel mı? Genel merkezı zıyaret çden d e legelerın onemle bılhassa ıkı nokta uzerinde durmakta olduklan gozd»n kaçmamaktadır. Son olaylar ve Genel Başkanın kım olacağı, gelen delegelere, AP Genel M«r kezınde yonetıcıler tarafından son olaylarla ılgilı olarak geniş bilgi ler verilmektedir. Bununla beraber delegelerin yakındıklan cihet, son olayların iş hayatı ve piyasayı genış surette etki altında bıraktığı konusudur (Arkası Sa. 7, Su. 4 d e ) Koçaş AP liler ilkönce kabul ettiler, sonra da imza etmediler» dedi Yüksek Hâkimler Kurulu seçimine İstanbuldan 102 hâkim katılıyor Ankarada Pazar gunu yapılacak olan «Yuksek Hakimler Kurulu» se çımine İstanbuldan 102 bırinci sınıl hakım iştırak edecektir Dun bu se çimlerde oy kullanacak olan hakim ler Adlıye Sarayırnn alt katındakl «Cezaevı yemekhanesınde» bır saat suren ozel ıştısare toplantısı yap mışlardır Genellıkle bır «Sohbet havası» ıçınde cereyan eden toplantıda, «Ha kımler Kuruluna seçılecek olan İ s tanbul grubu adayları» tesbit edil mıştır. Öğrenıldığıne gore saat 16,30 da yapılan toplantıda tesbit edilen a daylar sunlardır: Eyup Ceza Hakımi Naım Oktay, Eyup Hukuk Hakımi Azmı Çankaya, İstanbul 20. Aslıye Hukuk Hakımi Sabrı Erdem, 5. As lıye Hukuk Hakımi Faruk Siret De ğermen ve 12 Sulh Hukuk Hakımi Mehmet Çağataydır. DEMİRELİN ALEYHİNDE O s e ç ı m mucadelesıne geç başlayışı ^pBazı cerrelenn oy çelmek ıçın «Mason» olduğunu iddia etmesi CHP 9 AYLIK PROGRAMIN MÜZAKERESİ BASLİYOR (Arkası Sa. 7, sü. 7 de) pun perşembe günü yapacağı toplantıda görüşmeler bas,,,,, .„...„, lıvacaktır. unün Daha Sağa Vrlalet PartiMiıın büyük kongresıne getirilecek olan programla ilgili tdsarılar, ıklıdara ada> bir siyasî teşekkulün anlayışını ve tutumıınu kamu ojuna şinıdiden açıkça arzetmesi bakımından önemlidir. A.P., programına açıklık vermekle şüphesiz, demokratik bir duzen içıııde iki taraflı daıranmak yerine gerçek me\küni almayı daha ujçım bulmuştnr. Tasarıdaki fikirlerle aynı paralelde olalım, olmrtalını. bunu nıedenî bir da^anış kabul etmemiz gerekir. \dalet Partisini a^ıklığa iten sebep öyle görülüyor ki, Türkiyedeki akımların. ekonomik çorüşlerin belırli bir kümeleşnıeye doğru gitmesidir. Gerçekten fikirdeıı çok, tarihî, sosyal, ve geri plânda duran ekonomik çıkarlara djjanan kamplılasmanın toplumdaki akımlann. ozellikle sol akımın gelismesivle istihale arifesinde oldugu bir \akıadr. Halk Partisi jahut Halk Partisindeki bazı ANKARA 24, (Cumhuriyet Burosu) politikacılar bu istıhaleniıı farkına varmıslar ve partiye yeni bir İçişleri Bakanlığı 11 Valının yeruıi yun vermek çerektiçı noktasındd ısrarla durnıaya baslamışlardır. Nitekim kurulta>da açıklanan ilerı hedefler bildirisi bu ıs değıstirmıştır. Yeni tâymler şoyledır Dıyarbakır Vahsı Namık Kemal rarlarm netieesidır. Su \ar ki bildiri^e rağmen C.H.P. bir tiirlü Senturk İzmir'e, İzmır Valisi Nıyakendısini çesitli baskı s;ruplarının etki><inden kurtarıp partiler zı Dalokav Merkeze, Erzurum Valiekseninde ^erine oturamamıs, birbirine zıt olmaları telif edici si Enver Saatçıgıl Merkeze, Başmübir merkez partisi hü\ijetinde görüıımeyi tercih etmiştir. fettıs Ali Aksener Erzurum'a, Kars \dalet Partisi ive yeni program tasarısi\le, jeri bakımından, ilk Valisi Zıya Kasnakoğlu Merkeze, projrramından da daha sağdadır. Nitekim tasarının başında A.P., Ankara Valı Muavıni Tahır Gençağa ekonomik gnrü^unün a ı u hatlarını açıklarken meseleleri bir li Kars'a. Hakkâri Valisi Ragıp Uğurberal anla>ış i^iııde ele aldığını belirtijor »e tesbit edilen madal Merkeze, Kavseri Valı Muavini deler tek tek incelendiçi zaman da bu anlayış kendisini gösteCelâl Kayacan Hakkâri Vahlığine, rijor. Bılgöl Valisi Hasan Basri Kurdoğlu !Jr.ı?ram, büyük kongrede değişikliğe uğrar mı, uğramaz mı? bilDiyarbakır'a, Hatay Valisi Hakkı meyiz, şu var ki tasarı, Adalet Partili kitleye ve asıl önemlisi Albayrakoğlu Aydın'a. Mulkiye Müplânlamaya karşı duran de\letçiliğe tamamen karşı olan iş çev fettlşi Orhan Erbug Bıngol Valüıgirelerine sempatik gelecek, istikbalde varılacak «refah devle*^nne. de» bu çevreler kendileri için geniş imkânlar bulacaklardır. Veni programın bir özelliği de Genel Baskanlık savaşında Dr. Bilgiç'e prim tanımasıdır. Iktidara aday bir partinin başkanlığı için A.P. nin aydın kanadı tarafından hafif görülen Sadettin Bilgiç'in kongrede Süleyman Demirel'in yapacağı konuşmalar karşısında ezileceği tahmin edihnekteydi. A.P. Genel Merkeri bu tasarüan kongreye götürmekle meselelerin tartışmasına yeni bir yön vertzmir 24 Ege Üniversitesi Fen miş, böylece Genel Baskanlık savaşında ekonomik ve sosyal knFakultesuıde >abancı uzman olarak çalışmaktaj'ken geçen yıl Turk nular ikili çarpışma alanından çıkanlmıştır. uyruğuna geçen ve bır Turk asisBu durumda Bilgiç • Demirel çarpışması daha çok bir ekip savaşı olmaya doçru yönelmektedir. Bfiyle bir savasta ise Dr. Bilgiç'üı tanla evlendıkten sonra müslümanlığı kabul eden Japon asıllı Dr. seçini şansı çeşitli nedenlerle ağır basacaktır. Masatoshi İkeda. sınavı başararak, Ecret GÜREStN ddrt yıldır çahşmakta olduğu ma Bakanlar, millet\ekillerinden sikâvetçi Ortak grup toplantısı saat 10.30 da Grup Baskan vekılı Çehkbaşın baskanlığında toplanmıstır. Çehkbas, toplantıyı açtıktan sı n ra gundem dısı bir konusma yapa rak mılletvekülerının, Bakanları çok zıvaret ettıklerını, bu sebeple Bakanların, ıs yapamaz durunıa geldıklerını soylemıs, bu Zıyaretlerm durdurulması gerektığını ıfa de etmıs ve «Grup Idare heyeti o(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ANKARA 24, Cumhuriyet Bürosu üksek Planlama Kuru 14 lerin dosyası Savcılığa verildi A1 ün dokuz aylık program uygulamasını müzakere edecektir. v a m den lanarak yüzde 3.9 luk bir dosya e mutalâa ıçm Savcılığa gondetahkıkat sona ermış ve kalkmma hızı veren 1964 Ondortler hakkında Ankara SorİU V a r i n ( b U g Ü n ) t o p gu Yargıçhğınca bır suredenberı de 1 K * R V 2 V^T'î""» 6 ', Buro su) c 3 azılı mahkum dün Sultanahmet cezaevinden kaçtı Tostcre ile demir parmaklıklan kesip kaçan mahkumlardan ikisi yakalandı. ki azılı hırsız ile bir cina nlmıştır. Sorgu Yargıçhğı ondoıtlerin teker teker ıfadelermı almış ve son olarak oncekı gun yurda donen Devlet Planlama Teşkılâtınca Dundar Teşer de ıfadesmı vermışhazırlanan dokuz aylık uygula tır Boylece tamamlanan dosya Sorgu (Arka<ii Sa. 7. Sü. 3 de) Yargıçlığmca Savcılığa gönderılmış ve mutalâa ıstemlmıştır İ yet faili, dün sabaha karşı Sultanahmet Cezaevinin pen cere demirini keserek kaçmışlardır. Ancak, jandarmaların makınelı tufek çemberme dusen bu fırarı lerden Czeyir Koç adlı hırsız ile «Sultanhamam cınayeti faili» Se rif Karabulut yakalanmıs, Kılıç aslan Hotamıs adlı bir mahkum ise yaralı olarak kaçmaya muvaf fak olmuştur. îstanbul polısı, kısa bır sure ıçınde 25 ev soyan Ho tamısı yakalamak ıçın dun, sefeı ber olmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) II vali yer değiştirdi Çermik olayları '«akkında bilgi isfendi ANKARA 24, (a.a.) Dıyarbakır milletvekıli Adnaıı Aral (YTP), Çermik ilçesinin Haıa ba ve Musıkan koyleri arasındak: catışmada olen jandarma eri ile ılgıli olarak. tlçe Jandarma Komuta nı hakkında ne gibi bır işlem yapı dığını sormuştur. Önergede, Ergani llçesi Jandarma Komutanı hakkmdakı iddiaların Bakanhğa intikal edıp etmedıği, ka rakolda adam dovulup dövülmediğı ve Kot, Doğan, Kundur köylerinde bazı memurlara karşı silâhlı gösterıde bulunulup bulunulmadığı hususlarında bilgi v«rılme»i uta&il Türk uyruğuna geçen uzman, doçent oldu A L T T A K İ B E N SENt İSTİYORUM CİCİM... UauıllultlllııııııııııııııııııııııııııııııııiKiııııııuııııııııııııllıllllllllıııııiM ııııııııııııııııııııııııııiiiıımnınnmm""" IIIIIHHIIIHIIIIIIIHIIIIUI£ daliad» dojent Oİmuftur. JANU VKMA oobetçi^di u s t once pemeıedeıı duvaı pcıv.ı duvara, sonra da hir arabanın iistüne ürar etnv<lerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog