Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

MAKINA SIGORTASI SEKER SİGORTA A< r«tndi Ctd Sckcr Hw> f E L» 21(36722*369 MAKİNALARINIZIN TEMİNATIDIR 41. yıl sayı 14482 umhuriyel KURUCUSU: TÜNUS NADİ Telgraf r e m e k t u p a d r e s i : C v r n h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 246 T e l e f o n l a r : 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 V ruhuny eriiyi (ahlıl 1den ın ya^tfnŞirak tanınrm buTomanı binde bir raslanac guzâiıkte bir şaheserdir Sah 24 Kasım 1964 »»ınKmmmııımışıımımnnMtmM»!»^ m ROMANLAR f . ..,..„ , „ , s . Millî Güvenlik Kurulu toplandı Kumandanlar yorum yapmadı MİLLÎ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISINDAV SONRA KUVVET KUMANDANLARI PARTİ LİDERLERİNİV YAYINLADIKLARI ORTAK BİLDİRI KONUSUNDA YORUMDA BULUNMAMIŞLARDIR. BU KONUDA KOMUTANLABIN SÖZLERİ ŞÖYLEDİR: TANSEL OKUMADIM TURAL (GÜLEREK) FİKRİM YOK URAN BİRŞEY SÖYLEMEM Büyük kongresine sunulmak üzere 3 tasarı hazırlandı Güvenlik Korulunun loplanlısı MİLLÎ GÜVENLİK KURULU DÜN 3 SAAT SÜREN BİR TOPLANTI YAPM1ŞTIR. KURUL SEKRETERİ TOPLANTI SONUNDA MUTAT MESELELERİ KONUŞTUK DEMİŞTİR. GÖRÜŞULEN MESELELER ŞUNLARDIR: O 0 Q SİLÂHLI KARA HALK KUVVETLERİN İÇİN SEFER STOKLARI SULARININ STOKLARI 12 MİLE ÇIKMASI SUNAY «Guzel> dedi URAN Yorura yok TANSEL Okumadı PLÂNLAMA ! SUNAY BİLDİRİ İCİN GÜIEt Bilgiç "süçusflbil olonlar partide INONU SUNAYLA GÖRÜŞTÜ AP'niıt Eğitim, Ekonomi ve Malî politikası açıklandı A. P. programına göre devletin iktisadî hayata müdahalesi asgarî dereceye indiriliyor ANKARA 23, Cumhuriyet Bürosu dalet Partisinin 27 kasım cuma günü yapılacak büyük kongresi için A. P. Merkez İdare Kıırulunca üç önemli taslak getirilmektedir. Bunlar, A. P. nin Millî Eöitim politikası, İktisadi ve Malî politika ile Program tasansıdır. Kara, Hava veDeniz Kuvvetİeri Komutanlan ise9 yoramda buiuntnadtiar ANKARA 23, Cumhuriyet Burosu enelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay Parti liderlerinin ortak bildirisi için «Güzel» demiştir A G ANKARA 23, Cumhuriyet Bürosu dalet Partisi Genel Başkan Vekili Dr. Sadettin Bilgiç gazetemize verdiği beyanatta, pazar günü Çankaya köşkünde yapılan liderler toplantısında «Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda herhangi bir angajman yapümadığını, ancak dokunulmazbğı kaldırıldıktan sonra isnat edilen suçu sabit olanların da partide kalamıyacaklarınm tabü olduğunu» bildirmiştir. kalamaz,, A Orgeneral Sunay, beraberinde Ka ra Kuvvetlerı Kumandanı Orgene ral Cemal Tural oldugu halde Mılli Guvenlık Kurulu toplantısına gelmek uzere Genelkurmay Başkanlığından aynlırken kendisiyle konuşan basm mensuplarının «Parti liderlerinin ortak bildirisi sizi tatmin etti mi?» sorusuna mutebessim bir çehre ile: «Balık avlamıyoruz. Ağ atıp balık da aramıyoruz. Hrnüz okumadım» cevabını vermış, Milü Güvenlik Kurulu toplantısmda ve Başbakan fsmet* tnonu ıle konuştuktan sonra saat 14 te Telefoto: T.H.A. Cumhuriyet IRoma İstanbul) Başbakanlıktan aynlırken de oto43 KİŞİ ÖLDÜ Dün akşam Ronıa'nın Fiumiciono Hava Alanından kalkmak üzereyken, pisti düzeltmek içın mobıline bindiği anda «Bildiriyi na kullanılan bir sılındıre çarparak ınfılâk eden T.W.A. Şırketine ait jet yolcu uçağındaki yolcu ve mürettebat sü buldunuz?» sorusuna gülerek tan 43'u olmüştür. Resimde uçak alevler ıçınde yanarken gorülüyor. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Gazete muhabirleri ekmek, peynir ve zeytin bekliyor TÜMBEKLEYİS BİR "HUZUR,, İÇİNDİ ^^^^.^^.^ JÜEMAfc A¥DAR ANKARA elefondaki ses şöyle diyordu: «Biraz ekmek zeytin gönderiniz!..» Çankaya köşkünün giriş kısmındaki polis kulübesini dolduran yüze yakm gazetecinin içinden Cumhu riyet mensubu arkadaşlarun ekmek, zeytin istiyorlardı. Gönderildi. Çankaya Köşkünün içinde parti liderleri toplan İktisadi ve malî politika Yirmı sa\fa tutan iktisadi ve malî politika özetle şu noktalarda toplan maktadır: V Her ne suretle olursa olsun va. tandaş haklarını ve özel teşebbüs serbestisini inkâr eden ya da kısıtIayan iktisadi fikirlerin ve cercyanlaruı karşısında olması iktisadi politikasının ve tcmel görüşünün esa smı teşkil etmektedir. @ Liberal iktisadi sistem anlayışını bir geçmiş çağ anlayışına gdre değil, muassır telâkkileri, asrımızın, her memleketi meşgul eden iktisadi (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Çok Taraftı Kuvvele T îngfltere de kesin olarak kafılmıyor Londra 23, ( a j . • Radyolar) İngıltere Başbakanı Harold Wilson bugün Avam Kamarasmda yaptığı bir konuşmada İngiltere'nin ç o t taraflı nükleer kuvvete katılmağa karar verdiği yolundaki söylentileri kesinlikle yalanlamıştır. Avam I Kamarasmda savunma konulannda yapılan görüşmelerde söz alan | Harold Wılson, İngiltere'nin çofe | taraflı niıkller kuvvete katılma pa(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Sorular ve cevaplar Genelbaşkan Vekili Dr. Bilgıç'e sorduğumuz soru ve cevapları şöyle dır: (Arkası Sa. 7, Sfi. 4 de) ÇUMRALI İÇİN GENSORU ÖZTRAK HAKKINDA DA GENEL GÖRÜŞME İSTENDİ : Giritlioğlu tarafından verilen önerge Senato ve Meclis Grup Yönetim Kurullarında görüşiildü. Bugün de Ortak Grup toplantısında görüşülecek dalet Bakanı Sedat Çumralı hak kında gensoru, Içışlerı Bakanı Orhan Oztrak hakkmda genel goruşme açılraası ıstenmıştır. Bu konuda C.H P. Edırne milletvekili Fahır Giritlioğlu tarafmdan verilen onerge, C.H P. Senato ve Meclis Grup Yonetım Kurullarının ortak toplantısında ele alınmış ve C H P. Ortak Grupuna goturulmesı kararlaştırılmıştır. Son olayların sorumluları Fahır Giritlioğlu, onergesınde adı geçen Bakanlann Sunaym mektubuyla ortaya çıkan meselelerde, bıl (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) THE TIMES «İktidar A.P. için ufukta» ÇUMRALI Gensoru •Tımes» Gazetesi, Sılâhlı Kuvvetlere yoneülen hakaretlere karşı son zamanlarda ihtarda bulunan Türk Askerî Lıderlerinm, Türk halkmın Adalet Partisine olan bağlılıklarını hesaba katmadıklarım yazmaktadır. Bağımsız gazete, askeri ihtarın hedefi olan A.P.'yi «Kapatılmış bulunan Demokrat Partiye kendi kendini varis tayin eden» siyasî kurum olarak nitelemekte ve A.P. için iktidarın ufukta olduğunu ileri sürraektedır. (Arkası Sa. 7, sü. 8 de) miştl. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) I Cerrahpaşada yapılan ameliyatla unün Hoş Geldin Htızur rürkiyede politika bir garip oldu. Biraz sıkıyı gördükleri zaman partilerin liderleri, toplanıp, Ukokul çocuklarının her sabah söyledikleri «Türküm, doğruyum, çalışkanım» andına benzer klişeleşmiş sözleri altalta dizip millete yayınlayıveriyorlar, mesele kalmıyor, hattâ huzur da heraen geliyor. Zaten bizim memleketin huzurunda da, huzursuzluğunda da tuhaflık var. Bakıyorsunuz büyüklerimiz onu ben getirdinı. sen kaçırdın, diye kavgaya tutuşuyorlar ve «huzur» bu konıik kavgayı âdeta umursamadan. hattâ zevklenerek seyrediyor. Ama tam zevkle seyredilen kavga sırasmda yine bakıyorsunuz ki ortaya bir mektup çıkmış ve «huzur» kayboluvermiş. Taa partiler toplanıp Anayasaya, 27 Mayısa, orduya bağlılıklarını hep bir ağızdaıı belirtinceye kadar sürüyor bu gaybubet. Mübarek maddeler. öğrenci andından da ötede sihirbaz tekerlemesi gibi. Maamafih VJâettinin lâmbasına pek benziyen demokrasimizde bu sihirli lâflar olmasa, yalnız huzuru değil galiba demokrasni de kaybedeceğiz. * •'.' ÖZTRAK Genel gorüşme A Kerimin gözleri açıldı, şimdi kitap ıst/yor H Alâettin BILGI * Şaka bir tarafa: Ç^nkaya toplantısının tebliçini okuyanlar dün oldukça şaşırmışlardır sanırız. Saşırmışlardır, zira tebliğ, nornıal vatandasların Anayasa>a \e diğer kanunlara karşı gösterdikleri eösterme>e mecbur oldukları itaatin tekranndan başka bir anlam taşımamakta ve daha çok Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sunay"m mektubuna ce\ap teşkil etmektedir. rebliçin en önemli böliimü olarak 5 inci madde gösterüiyor ve deniliyor ki, bununla partiler hiç kimseyi hinıaye etmiyecekler, kısacası diğer taahhütlere aykırı davrananlar cezalarını görecek, eğer milleUekili ja da senatiır iseler dokumılmazlıklan kaldırılacak. Peki ama. 5 inci maddeye kadar sayılan davranışlarm hepsi nortnal oklufiına, aksine hareketi kanunların zaten cezalandırması gerektiçine. dokunulmazlıkların kaldırılması yahut kaldırılmaması knnıısunda gnıp kararına gidilemiyeceğine, iptidaî zabıtlarla çelen dosyalara Meclis pek iltifat etmiyeceğine eöre, maddedeki taahhüt ne ifade eder, lütfen söyler misiniz? Hele bölücü davranıslarda bulunan «kaka adamlara» vatandaslarımızın inanmanıaları öğütünün bilinmiyen bir şeymiş gibi tebliğe alınması? Bütün bunlardan çıkan netice ^udur: \slında biz temeldeki huzursuzluğun farkında olmadığunız için arada bir mektuplarla. sözlerle kaçtı zaıınettiğimiz huzuru kliseleşmiş tekerlemelerle geri çetirmeye çalısıyor ve geldiğine de krndimizi inandırıvoruz. Bu inanc içmde politika çarkı yine o minval üzere dönmpkte devam etlivor, hepsi o kadar . •': * Günlerin kısalması yüzünden elektrik ârızaları arttı Günlerin kısalması yuzunden elektrık tüketıminın fazlalaşması ıle buyuk bır kısmı eski ve yetersiz olan elektrik şebekesindeki arızalar artmağa başlamıştır. Saat 16 00 dan sonra evlerde ve işyerlerinde elektrıklerın yakılma Küçük Kerim ğa başlanması ıle şehırdekı tevzi j merkezlerınden büyuk bır kısmı devrelerındeki tüketimın artmasma dayanamamakta ve arızalanrnaktadırlar. Onceki gece Mecıdıyekoydeki yeraltı kablolarından birinm kopması semtı karanlıkta bırakmıs ve arıza dun de geç saatlere kadar gıderılememıştir. Şışh'de de elektrık'er kısa fasılalarla kesılmektedır. İlgililer arızanın tamıri için gayret gosterdıklerini belirtmişlerdir. er vönüyle simsiyah bir dünyada yaşıyordu.. Bu karanlık dünyada, onun elinden tutacak kimsesi de yoktu. Üstelik, yalnızhkla olduğu kadar, yoksnllukla da boğusmak zorunluğundaydı. Ha>at ise, onun için, kulağma gelen seslerle, ellerine değen cisimlerden öte bir anlam taşımıyordu.. FAKAT BtR GÜN . Fakat bır gun sefkat dolu bir ses, onun kulağma: «Git Kerim..» dı>e fısıldadı. «Git Istanbal'a Orada seni iyi ederler!» Bu bır çift sözle, 13 yaşmdakı Kerim Durmuş'un görmiyen gözlerınde ümıt ısığı yandı .. «tstanbnl» (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da> GELMİÎORLAR İrana yapmakta oldukları zıyaret donuşunde 2728 kasım tarıhlerı arasında îstanbulda kalmaları beklenen Belçıka Kıral ve Kıralıçesi, Kongo buhranı yuzunden Istanbula uğramıyacaklar ve doğru Bruksel'e gideceklerdır. Cerrahpaşa hastanesinde gozleri açıldı ktan sonra arkadaşlarının yanına koşarak oynamış ve «Okumak, çok okumak istiyorunı» demiştir. onlarla 14 ttnctt kota yerli imalâtı teşvik edecek * Huzur bildirisi, kim ne derse desin. A P. için bir başarı olmuştur. Geçen gün bir yorumunıuzda belirtmeye çalıştığımız gibi, Adalet partisinin idarecileri kongre arifesinde gerçekten müşkül durumda kalmışlardı. Bir yanda Genelkurmay Başkamndan gelen bir mektup ve bu mektubu karsılamak için öne sürülen siyasî partiler kanunu, seçim kanunu değişikliği gibi tedbirler, öte yandan baştakileri yiyebilmek için fırsat kollıyan öfkeli bir teşkilât. A.P. heyeti gerçi i, inci maddejle tâviz vermiş gibi görünmektedir ama, bu tâvizin neticesi her halde kongrenin bitiminden önce alınmıyacaktır. Zira dosyalar Adalet Komisyonuna yeni gelmiştir, ancak yarııı görüsülmesine başlanacaktır. Asıl önemlisi diğer tedbirlerin, tebliğin 6 ncı maddesinde yazıldığı gibi, ileri bir tarihte üzerinde durulacaktır. O ileri tarihte ise yeni seçilmiş A.P. idareci grupu her halde gerek havanın yatışması ve gerekse konereden alınan kuv\etle daha serbest hareket edebilecektir. İuııuıınııııııiKi.111 n Ankara, 23 (Cumhuriyet Bürosu) Tıcaret Bakanı Fennı Ishmyelı bugun Bakanlığında 14 üncu kota çalışmalarına başlanması munasebetiyle yaptığı bır konuşmada, tuccarlara bazı tavsiyelerde bulunmuş ve kotaların hazırlanmasında dıkkat edilmesı gereken hususlar hak kında bilg: vermıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) r Bir Vali ile ntilletvekili karakolluk oldu . , ! Bayar'ın raporu Adlî Tıb'a geldi Kayseri Devlet Hastanesi tarafın dan Celâl Bayar için hazırlanan rapor, dün, Adli Tıp'a gelmiştir. Kayseri Savcılığınca gönderilen rapor, hafta içinde Adlî Tıp Meclisince incelenecek ve «Celâl Baysr'ın 8 ay süreyle cezasının geri bırakılmasını roümkün kriacak niEcvet GÜREStN nıııuıınııniMin.mıııuu ııııİ telikte otyp olmadığı» konutunda I üecektu HUZUR TEBLÎĞİNİ İMZALADIK AMA NEDENSE tÇtMDE BtR HUZURSUZLUK VAR!. IIIIUHIIIIIUUIUlUllUUIUlUIIIIIUUIIlUIUIUUUIIUIUIlllllııııllllııııınııınııııııııılııııınmiHfuıııııııııı nulduğunu iddia etmesi üzeri • «Turkıye Kanser Derneği» nin ne, bir milletvekili ve bir va I li gecejT karakolda geçirmiş I lokali bugun saat 18 30 da Şışlıde lerdi, açılmıstır. Açılışta İstanbul Valisi Nıyazi Akı, seçkin bir dâvetli topÖğrencinin ifadesine göre U I luluğu ıle ba=ın temsilcileri hazır Ius meydanmda içkili olarak dolaşan vaü ve milletvekili I bulunmuştur. uygunsuz teklifî ileri sürünee | Dernek Başkanı Ist. Telefon Md. dayak yemişler Selâhattin Uzer, açış konuşmasın Iöğrenciden ve valinin birkaç digi kı I da «Kanser hastalığı erken teşhis rılmıştır. I edilirse kahili tedavidir. Halkı erSavcılık bugün vali ve mil | ken teşhise se\ k etmek için geletvekilinin ifadesini alarak ge I rekli her ara$ ile uyar»c»iız» denujtır. • rekli işlemi yapacaktır. Türkiye Kanser Derneği lokali açıldı I I ANKARA, | Cumhuriyet Bürosu Bir genç öğrencinin, kendi I sine uygunsuz tekliide bulu ' I I I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog