Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

JULES VERXE KAPTAN GRANT'ın ÇOCUKLARI Çeviren: Ferit Namık Hansoy 3 cilt. Fevkalâde ofset baskı renkli kapaklarîa Her üç cildi 15 lira. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncıhk: 3261/14342 umhuriyet KÜRUCÜSU: YUNTJS NADİ 41. yıl sayı 14481 Telgraf * e m e k t u p s â r e s i : C u r a h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 248 Telefonlar: 22 4 2 90 22 42 9 6 2 2 4 2 9 7 22 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazartesi 23 Kasım 1964 AHİR Türkiy" uru Ondördüncü ılıncufc'üzyüa kadar ya: ler antolojisi. Türk»oji çalışmaları için kaynak. Dik%ıt: Bu eser önsözü Şay: ÖDEMELİ GÖND İNDİR Elif Kitabevi, Beyazıt, İstanbul vet ' *İ362 TEBLİG: C ANKARA 22, (Cumhuriyet • Biirosu) umhurbaşkaru Cemal Gürsel'in başkanhğında, Çankaya'da bugün saat 14.30 da başlayan ve saat 19.45 te son bulan liderler toplantısından sonra saat 21.15 te şu tebliğ yayınlanmıştır: «Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığuada, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbaicar. v > Türki< ye Büyük Millet Meclisi Gruplan Başkanlan hazır olduklan halde, toplanan Siyasi Partiler Genel Başkanlan, aşağıdaki hususlarm umuml efkâra arzında mutabık kalmışlardır: Iıiderlec Çankagrada lllllllllilllllllinilllUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIlllllllllMIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIt dün toplandı p referandıımla aziz Türk milletinin tasvibiııe mazhar olarak yürürlüğe giren Anayasamızı, bütün hükümleri ve ruhu ile yürürlükte tutmak ve demokratik reiimimiz her türlü sarsıntıdan koruyarak yaşatmak, takibinden biran dahi fariğ olamıyacağımız müşterek hedefimizdir. ©27 Mayıs Devriminin Anayasaraızın meşru teme lini teşkil ettiğine ve bu sebeple her çeşit istismar, tecavüz ve tahrikin dışında ve üstünde tutulması lüzumuna olan iııancımızı bir kere daha ifade ve ilân ediyoruz. ©Toprak bütünlüğümüzün ve millî istiklâlimizin daima sadık ve samimi bekçisi ve koruyucıısu olduğu kadar Anayasamızın ve demokratik rejimimizin de daima sadık ve samimi bekçisi ve koruyucusu olduğuna inandığımız ve tarih boyunca üzerine al dığı vazifeleri şan ve şerefle yapmış bulunan kahraman ordumuza ve mensuplarma tevcih edilen ve edilecek her çeşit tahrikin daima karşısında olmak azim ve kararındayız. OAziz Türk milletini birbirine düşürmek isteyen hareketlerle her çeşit din istismarcılığının da daima karşısmda olmak azim ve kararındayız. 0 B u hedef ve kararlara sözle, yazı ile veya fiilen aykırı davrananJaıı. kanun karşısındaki sorumlulukları bakımmdan her çeşit himaye ve müsamaha dışında bırakmanın ve bu gibilere parti bünyelerinde yer vermemenin lüzumuna samimiyetle inanmış bulunuyoruz. Ayrıca, şahsî ve siyasî çıkarları için, bu kabil hareketlere başvuran kötü niyetlilere itibar ve iltifat etmemeleri bakımmdan da aziz vatandaşlarımızı uvanık bulunmaya dâvet y ©Siyasî partiler genel başkanlan, devlet hayatımızm huzur içinde yürütülmesi bakımmdan almmasını uygun göre(Arkası Sa. 7, Sü. 8 d.) C ANKARA 22, Cumhuriyet Bürosu umhurbaşkanı Cemal Gür selin hakemliğinde bugün Çankaya Köşkünde 5 saatten fazla devam eden «Zirve Toplantısı» ndan son ra saat 20.30 da bir ortak tebliğ yayınlanmış ve aynı saatte Genel Kurmay Baş j kanı ile Kuvvet Komutan İ lan da Ankaraya dönmüşlerdir. 22 kasımın bir tatil gününe rastlamasına rağmen yapılan bu toplantı, saat 14.30 da baslarmş ve 5 saat 15 dakika kadar devam etmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. " de) Toplantı 5 saat 15 dakika devam etti HUZUR TEBLİGİ YAYINLAHDI Gürsel'in başkanlığuıda Çankayada yapılan toplantı IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII 15 milletvekilinin dokunulmazlığı meselesi çarşamba günü görüşülecek Ankara 22, (Cumhuriyet Büorsu) 11 Ahmet Gürkan (Hükümetin Dokunulmazlıklarınm kaldırıl mânevi şahsiyetini alenen tahkir ması istenen milletvekilleri ile seve tezyif). natörlere ait dosyalar, tetkik edil12 İhsan Ataöv (Dini istismar mek ve bir karara varmak üzere ve Tedbirler Kanununa muhalefet). Meclis ve Senato Adâlet Komisyon13 Süleyman L'nlü (Tedbirler larına sevkedilmiştir. Kanununa muhalefet). Millet Meclisi Adâlet Komisyonu 14 Ali Bozdoğanoğlu (Cunıhurkendisine sevkedilen dosyaları gö başkanına gıyabında hakaret ve hü> rüşmek üzere çarşamba günü saat | kumetin mânevî şahsiyetini ve Aev10.00 da toplantıya çağrılmıştır Ko İetin askeri kuvvetlerini alenen misyonun gündemi henüz kesin ola tahkir ve tezyif). rak tesbit edilmemekle beraber do15 Sami Kırdar (Tedbirler Kakunulmazlıklarla ilgili dosyalar nununa muhalefet). derhal müzakereye alınacaktır. Siyasî suç isnadı ile dokunulBöyle bir karara varıldığı takdirde mazlıklarının kaldırılması istenen Adâlet Komisyonu, Anayasa Ko bütün senatör ve milletvekilleri misyonu ile birlikte çalışacaktır. AP. li<1!Meclis Anayasa ve Adâlet Komisyonunun 9 üyesi CHP li, 8 üyesi AP li 1 üyesi CKMP li, 1 üyesi MP li ve 1 üyesi de YTP li dir. Siyasi suç isnadı ile dokunulmaz hklarmın kaldırılması istenen milletvekilleri ve senatörlerle isnad edilen suçlan bildiriyoruz: 1 Hüsnü Dikecligil (Dini istismar etmek, 6187 sayıh kanuna Ankara, 22 (Cumhuriyet Bürosu) muhalefetten). Son olaylar dolayısiyle, bazı ka2 Kadri Eroğan (5 Dosya Ted bine uyelerı arasında «seçime gitbirler Kanununa muhalefet, hükü mek» eğilimi yeniden belirmiştir. metin mânevî şahsiyetini alenen Kabine toplantılarında da zaman tahkir ve tezyif ve dini istismar). zaman, meselelere bir çözüm yolu 3 Sinasi Osma (1 Dosya, Ted aranırken çarelerden birinin de birter Kanununa muhalefet). «seçim» olduğu ileri sürüldüğü hü4 Turhan Bilgin (1 dosya, Ted kümet üyelerince ifade edilmektebirler Kanununa muhalefet). 5 Vedat Ali Özkan (Tedbirler dir. Hattâ gerekli görüldüğü takdirde, mevsime bakmadan seçime Kanununa muhalefet). 6 Tekin Arıburnu (Tedbirler gidilebileceği de «seçim taraftarı» üyeler tarafından öne sürülmekteKanununa muhalefet). 7 Ekrem Dikmen Dini istismar dir. Ancak seçimi bir çıkar yol ove Tedbirler Kanununa muhalefet). larak gören «seçim taraftan» kabine üyeleri. bunun iştirakin azlığın(Tedbir dan başka bir sakınca yaratmıyacağını ifade etmektedirler. ı ı Rıfat Öztürkçine . 9 (Tedbirler öte yandan erken seçimin gerek10 Fethi Tevetoğlu (Tedbirler sizliğini savunanlar ise huzur için Kanununa muhalefet). başka yollar bulunması meselesi üzerinde durmaktadırlar. Nitekim, bir hükümet üyesi bu görüşü şöyle açıklamıştır : «Bugün, partilere bir çekidüzen verecek ve sorumluluğunu ortaya koyacak Siyasi Partiler Kanunu(Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) ...VE KUMANDANLAR ANKARAYA DÖNDÜLER Durum unun Orgeneral Cevdet Sunay'ın mektubunun yarattığı telâş ve karışıklık içinde yanlış anlaşılan taraf, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Halk Partisini ilzam ettigi ve karsı tarafa baskı yapmağa çalıştığıdır. Oysa gerçek durum hiç de öyle defcildir. Ve bu propaştanda bir yandan C.H.P. içinde kendi kendilerine gelin güvey olanlar, öte yandan ordnyn muhakkak bir kampta göstermek istiyen bazı akıLsız A.P.'liler tarafından yürütülmektedir. Hâlâ 27 Mayıs öncesinin ve sonrasının kafasını sürdürmek istiyen bn garip politikacılar. 1960 dan 1964 e kadar köprülerin altıııdan geçen suların farkında dahi değillerdir. Ve zaten bütün gürültüler bu yüzden çıkraaktadır. Gerçek durum şudur : Türk Silâhlı Kuvvetleri 27 Mayıs tbtilâlini yaptıgı zaman, yanında, diger kuvvetlerle birlikte, C.H.P.'yi buldu. Bulması normaldı: zira Halk Partisi 19501960 Türkiyesinin ana muhalefet partisi idi, ilericiliği savunuyor, reformculuğu savunuyor, Atatürkçlüğü savunuyordu. Partinin başında, cepheden politikaya çelmiş Ismet Paşa ise ordu için gerçekten güvenç vericiydi. Kurucu Meclis aynı anlayış ve yakınhğın sınırları içinde kuruldu ve anlayıştaki paralellik güdümlü seçimde kontenjanı çeşitli yollarla a.şan C.H.P. nin bu davranışını boş gördürdü. Kurucu Meclis'in yaptığı Anayasa ve Anayasaya göre kurulan yeni müesseselerle 27 Mayıs, zigzaglarla da olsa bir hedefe doçru yürüdü. Arkadan siyasi faaliyete izin verildi, ve 1961 seçimlerine sidildi. Belirli yönde işleyen bir klâsik demokrasinin vazseçilmez unsurlan olan kitle partileri, milli iradenin mümessilleri olarak B.M.M. nin sandalyelerini hiçbiri çoğunluk e!de edemeden paylastılar. Aslında bu bölünme suni ve zoraki hir bölünmevdi. temeldeki ayrılıklan aksettirmiyor, oligarşik mücadeledeki iki kamplılışı parçalanmıs gibi gösteriyordu. O eünlerin havası içinde, daha çok varını kurtarmak amaciyle. iki kavgalı parti isbirliğine çirdiler. Doçrusu, malum mücadelcyi sürdüren iki kampın temsilcileri, C.H.P. • A.P. koalisyonu ile 27 Mayıs'ın ortaya çıkardıgı sorunları Anayasanın nispeten istediâi sekilde hal yoluna sokabilirlerdi. Ancak bu yapılamadı. Hükümet bir yanda kaldı. partiler öte yanda birbirlerini vedjler. sonunda 22 Subat olaylan geldi çattı. Neyseki olav, tnönii'ııün hasta bulunması. orduyu idare edenlerin ve ordudaki çcŞuıılııŞun demokratik diizene olan güvençleri ve enerjik davranışlniivle atiatıldı. Arkadan A.P.'siz yeni koalisyonlar kuruldu. Ama sorunîar cojunlukla 27 Mayıs'ın getirdiği yerde duruvor. hattî cesitli akımlar yeni sorunları ortaya çıkarıyorda. Nihayet 21 Mayıs tesebbüsü, oııun bastırıhsı, ordudaki emir ve kumanda zincirinin sağlamlastırılışı birbirini takip etti, partiler koa'isyonu verine dâvaları kıs3 zamanda halledebilmek için takviyeli C.H P. hikümeti kuruldu. Kıbrıs olaylan başladıktnn sonra rrform hiikümetinin bütün meşgalesi bu noktada teksif edildi. AslııHa teksif pdilmeseydi de yapılacak pek fazla bir şev voktu. Zira. hiiyük riâvaların yalnız Mecliste deçil, hizatihi C.H.P. irirde riirennıe ile karsılastığı açıkça görülüvordu. Bir Tanc!nr>ia Kanunu meselesinde kanadlar, kaveayı hırakıp kolaylıkla hir!»sivermi«iler, bir Toprak Reformu Tasarısı do?nıdan do?ruya hiikiimetie muhalefeti çekmiş, verçi reformları taviz ü^tüne taviz verilerek kusa benzetilmisti. Bütün bu çerüemeler devam ederken üstelik ana muhalefet partisinde türlü sa* akımları birlestirebilmek amaciyle tiirlü davranışlar sözden kaçmıvor. ve bu parti içinde bir kanad, demokratik diizenin temel müesseselerinden en kudretlisi olan ordu ile milletin arasını açmaSa hâlâ savasıyordu. r>'itiin bu olaylar karşısında ordunun tutumu şimdi, demokratik diizene inanmıs. politika dışında kalmasa kararlı bir müessesede belirli hqle eelen hayal sukııtunun. izlerini vermektedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri demokratik diizene inanmıştır. politika dışında kalmaja kararlıdır. Ancak emir ve kumanda zincirini mevdana çetirenler Ay'da da yasamamaktadırlar. KışIaJarına çekilmiş olmakla beraber, bu toplumun içinde onun sorunlariyle. politikadaki olaylarla elbette yakından ilgilenmektedirler. Hele 27 Mavısın su yüzüne çıkardıgı. getirmek istediği, getirehildiâi sorunlar. bunların çözüm yollarının uygulanışiyle ilçilenmek, Prusya anlayışmı çok seride bırakmış, üstelik bu hedeflere erişmek için ihtilâl yapmış bir ordunun elbette hakkıdır. Ama hemen söylemek çerekir ki. ordu kademeleri bu olaylara 27 Mayıs sonrasında oldnğu çibi C.H.P.'ye sempatik gelen bir muayyen açıdan de£il. müessese olarak, artık tamamen dışardan bakmaktadır. tste gerek C.H.P., gerekse A.P. de çoğunluğun anlıyamadığı budur ve bu bakımdan tnönü'nün «durum vahimdir» sözü herhalde 22 Şubat, y» da 21 Mayıs öncesinde söylenmiş olanlarla aynı anlamda değildir. Ankara 22, lCumhurivetBürosu) İstanbula gittikten sonra sıra ile Karadeniz Kreğlisi, Bartın ve Zoııguldaktnki askerî tesislcri denetleyen ve köınür havzalarını gezen Genel Kurmay Baskaııı Orgeııeral Cevdet Sıırıay ile beraberindeki Kuvvet Kumandanları ve yüksek rütbeli subaylar bu akşam saat 20 00 de Karabükten kara yolu ile şehrimize dönmüşlerdir. Dünkii Lodos fırtınasında balıkçılar ağlarını topluyorlar Selçuk AYBATAR Bakanlardan bir kısmı erken seçim istiyor Yurtta fırtma ve tipi devam ediyor Bu dönüş, 22 kasımda başkentte bulunacak şekilde önceden tanzim edilen program gereğince olmuş. r. « . . i i x i.xLI tur. Sunay ve Kuvvet Kumandanlannın Ankaraya vardıkları saatte Bu arada yağmur yüzünden yolÇankayadaki toplantı bitmiş ve ha Üç günden beri bütün yurtta devam etmekte olan şiddetü fırtına iarın kaygan hale geimesi sebebiyzırlanan tebliğ de basına verilmiş ve tipi dün bazı illerde can ve özel le trafik kazaları da büyük ölçübulunmakta idi. likle mal kaybına sebeb olmuştur de artmıştır. 5 kişi donarak uldü İZMÎR llimize bağlı Akçay Karakoyun yaylasında tipiye yakalanan 40 köylüden beşi douarak ölımiştüı. 40 köylünün birbirlerini bellerinden bağlıyarak nıücadele et tikleri tipinin kurbanları dün akşam yaylanın yamaçlarında bulunnıuştur. İlgililer tarafından verilen bilgiye göre kazazede köylüler tipi ile 8 saat mücadele etmişlerdir. Donarak ölenler, Saçlı köyünden 35 yaşuıda Mehmet Yatağan, Do Tipiye yakalanan kırk köylünün 5'i donarak öldü r I x l j . Şehrimizde saatte 30 mii süratle esen lodos fırtınası met Çiftçi. 4 aylık bir kız çocuğu ile 12 yaşmdaki Hamit Okumuş ve 53 yaşmdaki Zeynep Taşçıdır. Donııııık üzere olduklaıı halde yardım ekipleri tarafından kurtarılan kazazedeler tedavi altına almmışlardır. İki kanıyon selde sürüklend: ADAPAZAR1 İlimizde iki günden beri devam etmekte olan şiddetli yağmurlar bazı evlerin bodrumlarına girmis ve bu arada Maden Deresi üzerindeki köprü yıkıl dığından taşan sular iki kamyonu sürüklemiştir. Öte yandan Gönlükten Taraklı (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) SSSR. ' tratıgını altust etti, bir çok vapur seterlerı ıptal edıldı kuzlar köyünden 50 yaşlarında Meh KAYSERİ VE NAZİLLİ BEZ FABRİKALARI İÇİN BİR RUS HEYETİ GELİYOR Amerika Yunanistam ikaz etti Sümerbanktan bir heyet de Kusyaya giderek tekstil üzerine incelemeler yapacak Ankara. 22 (Cumhuriyet Bürosu) Kayseri ve Nazilli Bez Fabrikai iarını modernlestirmek amaciyle önümüzdeki birkaç gün içinde bir Rus teknik heyeti Türkiye'ye gelecektir. Bılindiği üzere Ruslar tarafından yapılan bu fabrikaların modernleştirilmesi meselesi ortaya çıkınca, Sovyetler bu işi üzerlerine almak istemişler ve bir teklif yapmış lardır. Son Moskova görüşmelerinde de tekrarlanan bu teklifin hükümetimizce benimsenmesi üzerine birkaç gün içinde Türkiye'ye gelecek olan Rus teknik heyeti, Kayseri ve Nazilli Bez Fabrikalarını gezerek tetkiklerde bulunacak, görüş ve tavsiyelerini bir rapor ve (Arkası Sa. 7, Sü, 6 da) Atiııa 22, (Atina Muhabirimizden) Amerikan Büyükelçisi Labouıs ' se ile Başbakan Papandreu arasında hafta sonunda yapılan görüşMemleketimizdeki temaslarını bimede, Büyükelçi son günlerde Yu(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) tiren arabulucu Galo Plaza, dün saat 1T.30 da uçakla Lçfkoşeye hareket etmiştir. Dün şehrimizdeki müze ve camileri gezen ve turistik fotoğraflar çeken arabulucu, Ankaradaki t e masları sırasında Türk tezini öğrenriığini. Inönü ile yaptığı görüşmeden olumlu intibalarla ayrıldığını söylemiştir. Kendisinin Enosis taraftarı olduğu hakkındaki iddiaları yalanlıyan Plaza. Kıbrıs meselesinin olumlu bir sonuca bağlanacağı hususunda iimitlerinin art'ığını ifad= etmi'sfir. ARABULUCU PLAZA GİTTİ Radyo yayın kablosu koptu İstanbul Radyosunun Ümraniyede bulunan yayın kablosu dün toprak kayması sebebi ile kopmuştur. Radyo kablonun kopması sebebi ile yayınına altı dakika ara vermiş ve bu sırada yedek kablo devreye sokulmuştur. Devrsnin kapiuju saat 10.19 10.25 arasında normal prcîram uygulanamamış ve Hafif Batı Müziği» istekleri verine getirilememiştir. İki defa elektrik kesildi Ümraniye'den şehre elektrik getiren kablolar dün devreden iki defa çıkmış ve bu sebeple elektrikler kesilmiştir. Saat 13.48 13.55 arasında mevdana şelen arıza giderilinceye kadar Silâhtarağa Santıralı devreye sokulmuş ve bu yüzden kesiklikler olmuştur. Vampir sanıldı Ecvet GÜREStN SIIIIIIIIIMIIIHIIH'HİH"""""1"""11111"1"11""""1"1"""""1"""""* Ayazpaşada oturanlarırı hayalinde aylardanberi meçhul bir «vampir» yatmaktachr. Bu Ankara 22. (Cumhuriyet Bürosu) öyle bir vampir ki, özellikle Sosyal Demokrat Parti Kurucukadın ve kızîara arkadan saldırrnakta ve hemen sır ol ları bu sabah yaptıkları bir toplantıda Genel Başkanlığa Sıtkı Ulay'ı maktadır. Önceki gece. yine getimıişlerdir. Ayrıca Genel Başka Ayazpaşada Rossita Ferrer na, tüzüğün geçici 3 üncün maddesi adlı bir îspanyol şantözün, gereğince 30 kurucudan 15 ini seçarkadan ağzınm kapatı'.arak me yetkisi verilmiştir. tecavüze uğraması, bu vamBugünkü toplantıda, Ankara İl pir hayalini yeniden canlan Teşkilâtını Cemâl Üner'in îstandırmıştır. Polis, bir şoförün bul teşkilâtını da Aınıkat İskender ihbarı üzerine, Selçuk Erden Enç'in kurması. müracaat eden yirisimli lise öğrencisini yakalami ilde de teşkilât kurulması için mıştır. Ancak sanık genç; faaliyete geçilmesi kararlaştınl«ben vampir falân değilim... mıştır. Bununla hiç bir ilgim yoktur. Altı ay önce de yakalamışlarToplantıyı müteakıp Genel Başdı. Fakat serbest bırakıldım» kanlığa seçilen Emekli General Sıtkı Ulay gazetemize şu demeci demiştir. Nezaret altına alıvermiştir: nan «vampir zanlısı» gçnçle ilgili soruşturmaya devam e ] • Arkadaşlarm gösterdiği tedilmektedir. veccühü kabul ermemek mümkün değil. Birkaç gün sonra. yapaca1 iArkMi ba. 7, Sü. 1 de) Sosyal D.P. Genel Başkanı Ulay, partisinin hedeflerini açıkladı Arkada^ımız Acar Caner iki İsveçli subayla görü;üyor jTürklere silâh ve yiyecek kaçıranj Ssveçli iki teğmen anlatıyor... j Stockbolm 22 (Özel) İsveçb Teğmen Helge Hjalmarsson mavi gözlerini, ıstırapla bir an kapayıp düşündükten sonra, arkadaşı Teğmen Lars Pindh'in de ba.şını salhyarak tasdik ettigi şu sözleri mınldandı: Eğer bir insanda beyin ve kalb denen iki organ ile insaf *.mKj ucucıı IAI uigiiıı ııe ınsaı denen bir duygu varsa, Kıbnsta masum Türklere ancak yardım eder... Ve sonra ilâve etti: Vazifemiz icabı tarafsız kalmayı biz de isterdik. Ancak buna imkân yoktu. Gördüğümüz vahşet karşısında tahammül etmek, bitaraf olmayı düşünmek bir insan olarak mümkün değildi... guaı... İsveç'in başkenti Stockholm'de önce 2 yıl hapse mahkum edilen, sonra Temyiz Mahkemesinde bu cezaları 8 aya indirilen iki teğmen ile şu anda karşı karşıya konuşuyorduk... Bugün, varın son karar verilecek Sarışm, mavi gözlü atletik vücutlu bu mert askerlerın işledikleri büyük suçu biliyorsuışıcaiKien Duyuıt suyu uıııyurs>u * İsveç muhabirimiz ACAR CANER bildırıyor "Eaer bir insanda beyin ve kalb denen iki oraan ile insaf I evinae kifajfetsT Amerikan ^sstanesinde ' denen bir duygu varsa Kıbrısta Türklere yardım eder,, | ameliyatınısf yipılması L (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) I görülmedig/ndeflü Celâl Bayar^n tedavisine fdündçri itibaren evinde başlanmıştir' Hastanede yapılan' tfonsültasyon sonucunçla. Baya^r'da, «Hipert^nsiyon, krşnal ji|jrrt*>izlik, ajigora pektoriSJî haştaliktarı^brülrnfiştür. Doktorjar. Bgyar'a, «tnutlak 'istirahat> t$vsiye etmişlerdir. kvinde ilâçla/tedavi edilmekte olajn Bayar'ırfi kimseyîe görüşme^ıesi d« doktorlaıu^k istenmistir, I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog