Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

M. REUCHLIN Doç. Dr. Selmin EVBİM Psikolojinin gelişmesini ana çizgileri ile belirten ilk çeviri. Fiatı: 10. T2.. Ödemeli Gönderilir Kataloğ isteyiniz. ANIL YAYINEVİ Vilâyet karşısı No. 11 İstanbul Tel: 22 23 68 Rekiâmcılık: 4359/4296 PSİKOLOJİ 1IIÜIIİ umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Relik Ahmet Sevengil (RADYO KOUŞMAUUU) i Şiirimizin Ustaları Yunus Emreden Yahya Kemale kadaj 115 ünlü Türk şairinin hayat lıikâ} esJ ve en seçme şiirleri. Yeni çıktı Bürun kitapçılarda ara>uiız. Posta ile odemelı olaraL da gönderilir. 41. yıl sayı 14480 Telgraf ve mektup adresi: Cımhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 245 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazar 22 Kasım 1964 ATLAS KlTABEVt Gürsel: Rejimin devamı için gayret sarfedeceğim # • • • : Inonu• Toplantıda beklenen sonuca varacağız. Bugün neler konuşulacak ? ÇAHK4YA TOPLANTISI BUGÜN Toplantı, Cemal Gürsel'in başkanlığında yapılacak ANKARA 21, Cumhuriyet Bürosu umhurbaşkanı Cemal Gürsel yarın (bugün) parti liderleriyle saat 14.30 da bir toplantı yapacaktır. Çankaya köşkünde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in başkanlığında yapılacak toplantıya Cumhuriyet Senatosu Başkanı E. Aka, Millet Meclisi Başkanı F. Sirmen, Başbakan İ. İnönü, Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır, Adalet Bakanı S. Çumralı, Millî Savunma Bakanı İ. Sancar, İçişleri Bakanı O. Öztrak, Kontenjan senatörleri adına S. Koçaş. Tabiî Senatörler adma F. Özdilek, A.P. Genel Başkan Vekili S. Bilgiç, C.K.M.P. Genel Başkanı A. Oğuz, M.P. Genel Başkanı O. Bölükbaşı; Y.T.P. Genel Başkanı E. Alican ile Parti Grup Başkan Vekilleri ve Genel Sekreterleri katılacaklardır. Partilerin hepsi birbirlerinden ANKARA 21, Cumhuriyet Bürosn ıımhurbaşkanı Cemal Gürsel'in hakemliği altında ya« rın yapılacak «Zirve toplantısı» nda, Ordu ve Partilerin Türkiyeniıı iç politikasını zorlıyan her türlü şikâyet» leri ele alınacak ve bunlarm giderilmesinde zorunlu olan köklü tedbirlerin buluıımasına çalısılacaktır. ZİRVE TOPLANTISINİNGEREKÇESİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın Meclis Başkanma gönderdiği mektup üzerine parti lider ve yöneticileri arasmda yapılan toplantıda kurulan alt komisyonutı hazırlaâığı raporun sadece bir taknn köklü olmıyan tedbirleri öngörmesi üzerine Y.T.P. Genel Başkanı Ekrem Alican'ın yaptığı itiraz, diğer yöneticiler tarafın* dan da benimsenmiştir. C Toplantıda, Genelkurmay Baş j ^ kanının mektubu ile su yüzune ' W çıkan iç siyasî olaylar ve alınma j sı istenen tedbirler konusundakı anlaşmazhklar gozden geçirılecek, { Hu7ur Komisyonunun ve parti lı derlerinın aralannda yaptıkları toplantılarda goruşulen konular yenıden incelenecek ve Cumhurbaskanının hakemhği altında bır anlasmaya gidılecektır. Partilerden kiraler katılacak? Ankara 21, (Cumhuriyet Bürosu) Partilerden yarınki toplantıya li derlerden başka katılacak olanla Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel rın isımlerini veriyoruz: Başbakan îsmet İnönü ile bugun öğA.P.: Genel Sekreter Orhan Sü leden sonra bir saat on dakıka süersan, Genel Başkan Yardımcısı ren bir görüşme yapmıştır. Ertuğrul Akça, Senato Grup BaşGörüşmede yarınki toplantı hakkanı Ihsan Sabri Çağhyangıl, Mıl kında konuşulrauş ve îsmet İnönü let Meclisi Grup Başkanı Ali Na Cumhurbaşkamna geniş bilgi verilı Erdem. miştir. Toplantıdan sonra Başbakan ÇanC.H.P.: Senato Grup Başkan vekılı Zihni Betıl, Millet Meclisi kaya köşkunden ayrılırken «LiderGrup Başkan vekili Kemali Beya ler toplanhsmda ümit edilen sonuca varabılecek misınız?» şeklindeki ııt. M.P.: Genel Başkan Yardımcıla soruyu «Elbette varacağız. Yarın rı Huseyin Ataman ve Zekâi Dor sayın Cumhurbaşkamnın Başkanlığında toplanacağız.» dıyerek cevapm~n. Y.T.P: Meclis Grupu Başkan ve lamış ve başka bir açıklamada bu(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) lunmamıştır. ile hazırlık görüşmesi yaptı Galo Plaza, Atinada «Bağımsızlıktan sonra Kıbrıs halkı Enosis isterse buna karşı bir şeyyapılamaz,, demiş Arabulucu Federasyon sisteminin İnönü Tuiga uyaulanacaâına inanmıyor 1 Denktaş: «Plazanın katî bir •• * *• • goruşu yok» dedi Ankara 21, (Cumhuriyet Bürosu) Rauf Denktaş •Arabulucu Galo Plaza Kıbrıs'ta bir Federal devietin kurulmasını müşkul görüyor» demiştir. Plaza ile Denkta=; bugün saat 9 30 da Balm otelinde buluşarak 40 dakıka kadar goruşmuşlerdir. Grirıişmeden sonra Plaza «Gorüş teatisinde bulunduk» demekle yetinmiştir. Muhayyel çareler Denktaş ise Galo Plaza'nın düşündukleri hakkında şu bilgiyi vermiştir: •Henüz nihai çare hakkında kat'î bir görüşü yok. Muhtelif oareleri muhayyel problemler halinde ortaya koyuyor ve buıılar luikkmda düşünduklerimizi öğrenmek istiyor. Bu hal çareleri arasmda ENOSİS mevcut değil. Taksim dc yok.Federal Hükümetin de müşkül olacağını zennediyor. Fakat yine de her konuyu incelemeğe hazır olduğunu söylüyor.» (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Denktaş Arabulucu Galo Plaza, Erkin ve Bayülken ile görüşüyor K ünün Son Karsılıkb Hesaplar « Ben daima Enosis'ten, yani Ankara, 21 (a.a.) Tassıaua hüKıbnsın Yunanistanla birleşmekümlülerinden eski Tozgat Milletsinden yana oldum ve buna bağlı vekili Sefer Eronat, tıbben tesbit Memleket Haberleri Servisi kalacağım. Fakat bir kere daha beolunan sürekli hastalığı sebebiyle, Yurtta kar ve kış devam etmektedır. Bılhassa Orta Anadolu kara lirteyim: Bu Enosis, kayıtsız sartAnayasa'nın 97 nci maddesinin Ancak tahminlere göre, yüksek kademedeki toplantıda A.P. kışm tesırı altında bulunmaktadır. Diğer bolgelerde kar ve yağmur ya s.x ve bağs.z b.r Enosıst.r. Enos.s.n 2 nci fıkrası gereğince Cumhurbaşisteklerinin kabul edilmesi ihtimali pek zayıftır, hattâ büyük fiı*ı durmu hava açrmştır. Ancak ısı derecesi dusukluğünü muhafaza gerçeklesmes.nden once Adadakı kanı Cemal Gürsel tarafından afkongre\e kadar meselenin pamuk ipliğine bağlanması, ya da ptırıpktpdır ' butun askerî üsler bosaltılmalı ve MOZAMBİKLİ BEŞİZLEK Geçen hafta Mozambik'in İnham fedilmistir. uzatılması konusunda Adalet Partisi idarecilerinin ısrarları neADAPAZAR1 Bolu dağma kar Adada tek bir yabancı asker kal bane şehrinde beş çocuk birden dünyaja getiren Mrs. Clara Mutantice \ereceğe benzemez. Bu durumda. genel kanıya nazaran, A.P. . . • • • i yağışı devam etmektedir. Bu | mamalıdır. Kıbnsın askerlikten gua, doğumdan sonra hastanede istirahat ediyor. Aşağıda birer taş eğer Başkan Gürsel'in telkinlerinden de netice alınamazsa, itiden Ankara • İstanbul trafiği hayli ' tecridi için de mücadele etmeliyiz. bebekten farksız olan beşizler görülmekte. aksamaktadır. Ankaradan İstanbu Bu bize yardımda bulunan dostlarazlarını açıkça belirtecek ve meseleyi büyük kongreye getirela gitmekte olan iki otobüs Bolu ra karşı bir ahlâkî yükümdür. Kıbcektir. Böyle bir yol gerçi heyecan havası içinde baska tehlidağında paten yaparak devrilrniş rıs meselesinin çözümü, barışa ve keler yaratabilir, araa idarecilerin çoğunluğu büyük kongreden ve bu kazalarda iki yolcu ölmüş hayata yararlı olmalıdır. Benim alınacak kuvvetin çesitli tehlikeleri önliyebileceğini sanmaktatür. dırlar. samimî emelim, barısa hizmettir.» Alt Komisyon ve liderler toplantısında ihtilâf yaratan meselenin •Maç sevgisi» daha ağır bastığınESKİŞEHIR Kar, tren seferleöte yandan Makarıos'un davetlisi hukuki olmaktan çok A.P.'nin kendi bünyesini ilgilendirmesi dan. ickiseverlerin dün Beykozda rini aksatmaktadır. Konya ve Ba ı olarak Kıbrısa gelen eski Yunan 4 üncü sayfada ve direnmesi dolayısiyle, C.H.P. ile diğer partiler, zirve konfedüzenledikleri yarışma önümüzde lıkesirden gelmekte olan motörlü Koodinasyon Bakanı Papandreu, ransında yapılacak baska bir sey kalmadığı takdirde, hem Siki çarşamba günime ertelenmiştir. trenler kara saplandıklanndan beş Kv l b n s • konusunda uzlaşma yolıyle Adanadaki yolsuzluk yasi Partiler Kanununu, partilerarası anlaşmazlık içinde MecGazetelerle yapılan çağrıya uya ve dört saathk rötarlarla Eskişehidâvasında, bir çiftliğin, b l r h a l rak dün sabah saat 8.00 de Kemal re varabilmişlerdir. lise şetirmeyi, hem de Seçim Kanununu değiştirecek tasarıları ' §eklının asla kabul edılmı" iki defa satıldığı anlaşıldı Nurten'in birahanesinde toplanan bir an önce gündeme aldırıp çörüsmeyi düsünüvorlar. Siyasi (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) yeceğini tekrarlamıştır. 9 Beykozlu yarışmacı, aynı gün Partiler Kanunu Tasarısının bir emrivaki ile Meclise gelmesi, Adana, 21 (özer öztep yazıyor) bütçe müzakerelerinden önce şörüsülmeye baslanması, ve bu semt takımlarmın maçı olduğunu D.P. ıktıdarı zamanına aıt bir Kennedy'nin oğrenince bu karara varmışlardır. katlinin günkü haliyle çıkması ihtimali karşısında A.P. idarecilerinin, tapu yolsuzluğu dâvası Adana 2. Geceyarısma kadar devam etmesi biraz da tehdit havası tasıyan kararları, büyük kongreden alıAğır Ceza Mahkemesinin 964/22 yıldönümü dolayısiyle düşünülen «maraton> içki yarışınm nacak kuvvetle Meclisin terki ve seçime kadar «sinei millette» sayılı kararı ve Yargıtay 6. Dairegeri kalmasına üzülen içkiseverlermuhalefettır. Ancak kongre heyecanı ile böyle bir karar ahnsa bugün yapılacak den bir kısmı, işi derhal «Sürat yasinin de tasdikıyle neticelenmiş ve bile, 1965 te yüzde 70 i seçim sansına sahip olmıyan bir Meclis rışması» haline dökmüşlerdir. mahkum olan iki Tapu memurugrupu, muhtemel tehlikeleri hiçe sayarak. bu karara uyacak törenler Bu arada sabah kahvaltısı niyenun aranmalarına başlanmıştır. Bu mıdır? tine bir saatte 2 kilo 250 gram «45 3 üncü sayfada arada aynı olayın sanıklanndan işte, karsı partileri, hattâ A.P. idarecilerini düşündüren isin bu kadeh» rakı içen 32 yaşmdaki gümolduğu iddia edilen A.P. Senatörü yönüdür. Karsı partiler bu kararın A.P. yi parçalıyacağı karük komisyoncusu TajTar Ergi, gayGalip Avsar'ın dokunulmazlığının naatindedirler. A.P. idarecileri de, aslına bakılırsa, aynı noktarıresmi olarak şampiyon ilân edilkaldırılması için gerekli müracaat da avnı hesapları yapıyorlar \t bu bakımdan da müskül dumiştir. Reşat Atmaca adlı genç ise j'apılmıştır. 2 kilo 100 gramla ikinci olmuştur. rumdadırlar. «Içkısevener» saat 10.30 da bir moGalip Avşar, mahkeme karanna I Ecvet GÜREStN tora bınerek Beykoz Hacettepe 5 inci sayfada Y AZ IS IZ göre, 1957 yılında D.P. İl Başkanı (Arkası Sa. 7, Sü. S te) (..............., .,..••........!........... „ „.., • IIIIIIIIMIIUIIIIMIIİIIIMİIIIİİIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllll ıııııııııııııiiiıııııiiiııııııiiiıııııııııııııııııı (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) günlerde basgösteren buhranın bağlanacağı netice merakla beklenijor. Özellikle birdenbire Adalet Partisinin direnmesi merakı artıran sebeplerdendir. Gerçekten, buhranın pallak verisi A.P. Genel Merkezi için talihsizlik olmuştur. Gelecek hafta büyük kongre yapılacaktır ve fazla taviz, Sadettin Bilgiç ekipinin seçim şansını muüaka azaltacaktır. Bu bakımdan seçimde iddialı olan A.P. idarecileri bıyıkla sakal ortasında kalmıslar, şimdilik kurtnluşu Gürsel'in başkanlığında yapılacak bir zirve toplantısında bulmuslardır. Ancak bu toplantıda Siyasi Partiler Kanununun çıkarılması gibi başlıca tedbir olarak görülen mesele nasıl halledilecektir? önemli olan burasıdır. Adalet Partisi istemektedir ki, Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı normal yolunu takip etsin, aceleye getirilip, Tedbirler Kanunu gibi, Meclisten çıkarılmasın. Oysa hükümetin ve diğer partilerin (M.P. hariç) isteği, tasarının bütçe müzakerelerinden önce geçmesi ve partilerin bir disipline girmesidir. Bunun yanında C.H.P. ve diğer partiler milleti iki kamplılıktan kurtarabilmek, daha doğrusu Mecliste bir partinin mutlak çoğunluğu almasını önlemek için nispî temsil sisteminde değisiklik yapılmasını, Siyasi Partiler Kanunu kadar önemli görüyorlar. Seçim Kanununda yapılacak böyle bir değisikliğin hedefi şüphesiz A.P. oylarının, az da olsa. bir oranda küçük partilere aktarılabilmesidir. Açıkcası Adalet Partisi sandalyelerinin yüzde 50 den yukarı çıkması tehlikeli bir sonuç olarak kabul ediliyor. Ve öyle oldnğn için, A.P. idarecileri, memleketteki buzursuzluğun alternatifleri şeklinde ortaya konulan bu iki tasarının kabul edilmesi veya edilmemesi meselesiyle karşı karşıya kalıyor. Bugüne kadar Siyasi Partiler Kanununa aleyhtar olan A.P., zirve toplantısında taviz \erirse, büyük kongre, hattâ Meclis grupu karışacak \e başkanlık iddialarının hiziplesmeleri, belki de bölünmeleri getirecektir. Bu yüzdendir ki, Adalet Partililer, netice alınamıyaıı Huzur Komisyonu ve liderler toplantısında, Orgeneral Ce\det Sunay'ın mektubunun «aidiyeti cihetivie» Meclis Baskanhğmdan Hükümete bavale edilmesini istiyecek kadar saskınlık göstermisler ve sonunda hiç olmazsa görüşmeleri daha yüksek kademeye aktarmıslardır. Ankara 21, (Cumhuriyet Bürosu. ıbrıs arabuiucusu Galo Plaza bugün de Dışışleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile son görüşmesini yapmış ve gece uçakla bulunnıamıştır. İstanbula gitmiştır. Galo Plaza, saat 10.25 te Başbakanlığa gelmış ve Dışışleri Bakanı Erkuı tarafından kabul edılmiştir. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Haluk Bayülken, Kıbrıs Bürosu Müdürii Yavuz Aktulga'mn da katıldığı toplantı saat 10.30 dan 13.30 ye kadar devam etmiş ve Plaza'ya Erkin tarafından Kıbnsın bağımsızlığını ve federatif sistemi öngören Türk tezi bütün teferruatiyle anlatılmıştır. Plaza'ya, Enosis'in esasen bir hal şekli olamıyacağı, zaten Enosis'in Birleşmiş Milletlerde de asla kabul edılemiyecek bir sistem oldugu, Kıbrısta mevcut statukonun devam etmesinin ise artüc duşünülemiyeceği, gerıye kalan hal şeklinin federatif devlet sistemi olacağı Türk tezi olarak açıklannuştır. Galo Plaza, diğer temaslarında, sordugu sorulan Türk ilgililerine de tekrarlamış ve onlardan aldığı cevaplar ile gene temaslarına devam ve taraflar arasında müşterek noktalan tesbit edeceğini söylemiş tır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Ankara, 21 (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Genel Başkan vekili Dr. Sadettin Bilgiç «Erken seçim bizi mem nun eder» demiştir. Genelkurmay Başkanı Org. Cevdet Sunay'ın mektubundan sonra, gereken tedbirler almmadığı takdirde. «erken seçime gıdilmesı* yoAlıcana gore, raporda ongorulen lunda hükumet çevrelerinde fıkirler ortaya atıldığma dair çıkan haber tedbirler, memleketın koklu an ler üzerıne bilgisine başvurduğu I laşmazlıklarına bır çare bulmakmuz A.P. Genel Başkan vekili Dr. J tan uzaktır. Buna benzer toplanSadettin Bilgiç şunlan söylemiştir: . tılann verdığı d'enemelerde bir so«Her vesileyle belirttiğimiz gibi nuca ulaşılamadığı içm Sunay, böy A.P., ana muhalefet partisi olarak le bir mektubu göndermek zorunda kalmıştır. Huzur komisyonunun her an seçime hazırdır. Bartın 21 (a.a.) Genel Kurmay Şunu açıkça ifade edeyim ki, bü , hazırladığı raporun bu kere Denim Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, senmesi ise ilerıde yeni bır toplan kümetin bir bildiği varsa ve açıktı daha yaratacaktır. Çunkü, yöne beraberinde Deniz Kuvvetleri K o lamıyorsa hata ediyor. ticılenn bu rapora imza koymala mutanı Oramiral Necdet Uran, Ha A.P. demokratik nizam içinde bu va Kuvvetleri Komutanı Orgenedüzene uygun olarak hareket eden rı halinde mesele çozumlenmeden, ral Irfan Tansel, Genel Kurmay bir siyasî teşekküldür. Biz. daha ılerı bir tarıhtekı topla.nti.va kadar Harekât Başkanı Korgeneral Haymahallî seçimden sonra bir erken geciktırılmekte ve liderler kendi seçim şartiyle millî koalisyonun lü kendilerinı aldatmaktadırlar. O dar Sukan, Kuzey Deniz Saha Kozumuna işaret etmiş, fakat nedense halde yapılması gerekenın, oütun mutanı Tumamiral Celâl Eyıceoğmeselelerın açıkça ortaya Uonul lu, yüksek rutbeli bazı general ve buna taraftar bulamamıştık. Erken seçim bizim ancak mem ması ve bunlara gerçek ve koklü subaylar olduğu halde. bugun saat tedbirler bulunması olmahdır. 12.40 ta Bartına gelmıştir. Duniyetimizi mucip olur.» Başarı, samimiyete bağlı Zirve toplantısında ordu ve partilerin endise ve şikâyçtleri açıkça ortaya dökulecektir. Bunlar, samimiyetle ortaya dökülmediği takdir de, toplantının basarıya ulaşması ve Türkiyenin koklü iç poli Ankara, 21 (Cumhuriyet Büusu) tika anlaşmazlıklarının gid^nlme ANKARA 21. «Cunıhuri.vet Bürosu) Başbakan Ismet Inonü bugün ayrıca si, mumkun olamıyacaktır. Bu tez, Dışişleri Bakanı Ferıdun Cemal «aat 11.50 de de Genelkurmay Ikinci benimsendiğinden, liderler Çanka Erkin Du akşam geç vakit Harıciya Başkanı Korgeneral Refık Tulgayı ka yada toplanmaya karar vermişler Köşkünde Sovyetler Bırliğı Ankara bul etmiştir. Büyükelçisı Rijov'u kabul ederek Tulga, Başbakanın yanında yarım sa dir. 45 dakika kadar gorüşmuştür. Müzakerenin şekli at kalmış ve kendisine buyuk boyda Görüsme hakkında bir bilgi veril» bır kutu içinde getirdiği evraklar hakToplantıda, hakem durumunda kında bilgi vermiştır. olan Gürsel, taraflara sırasiyle soz Gorüşmeden sonra Korgeneral Tul . . ga «Özel bir görüşme yaptım» demekJe verecek ve onların görüşleri ile 00X0111 ZlTGOl aralarındaki anlaşmazlıkları anlat yetinmiş ve herhangi bir açıklamada Bilgiç "erken C seçim bizi memnun eder,, dedi Genelkurmay Başkonı ve diğer Kumandanlar Bartın'a vardılar Erkin, Sovyetler Birligi B. Elçisiyle ^ bir görüşme yaptı BankDSinın verdığı kredilerden yakındı Kırklareli 21, (a.a.) Koyişleri Bakanı Dr. Lebıt Yurdoğlu Halk Eğitimi Merkezınde yaptığı konuşmada Ziraat Bankası kıedılerine temas etmiş ve ozetle şunları söylemiştir: «Tavukçuluk. arıcılık vesaire gibî konulara Ziraat Bankası favdasız krediler veriyor. Bu paralar yerine kullanılmıyor, heba oluyor. Bu kredileri alanlara tarımcılar vc ban kacılar müsamaha gösteriyor. Hatıt için bu sahalara kredi vernıek yok, samimi kullanacaklara verilmesini istiyorum.» İdareciier kongresinde delegeler "İmece,, usulünü övdüier Ankara 21, (a.a.) Ikinci Idare» ciler Kongresi, bugün de çalışma» larma devam etmiştir. 1 Bugünkü çalışmalar sırasında SÖ4 alan muhtar delegeler, Köy Kanu» «İmece» usulü» t nu ile ilgılı olarak ı nün kabulünü takdirle karşıladık. larını, köylünün bedenî yardımı so« | nunda köylerin daha kısa zaman« da kalkınacağım ileri sürmüşlera dır. 1 Makarios, Enosis için Lefkoşe. 21 Makarios, bugün Kıbrısta çıkan «Fileleftero» gazetesine verdiği bir demeçte şunları söylemiştir: şarllar ileri sürdii '• BÜTÜN YURTTA ŞIDDETLI KIŞ DEVAM EDİYOR Sefer Eronat da affedildi Içkı severlerın yarışması diin yapılamadı Mahkum tapu memurları bir senatörü suçladılar Felek'in Paris mektupları BUGÜN Dallas trajedisinin hikâyesi ve Bir yıl sonra Kennedy'ler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog