Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Beşiktaş İzmirde geçen haftanın başanıı <.akımı A. Ordu ile oynuyor «LEGÎA'YÎ MEMLEKETİMÎZDE YENMEK GÜÇ LEGİA DIŞ SAHADA YAPTIĞI MAÇLARI KAZANAN D, BflHÇEDE İSE BAHÇE HACETTEPE Şehrimizdeki ilkmaç 12,30da BeykozileŞekersporarasında Turkıve lıgının >enı bır haftasında şampıvon adavlarından Fenerbahçe Dolmabahçede ıkı galıbıyet, dıger aday Beşıktas ıse Izmırde çetın enKellere takılmamak ıçın mucadele edecektır ISTANBULDA Şehnmızde gunun saat 12 30 da başlıyacak ılk maçında Beykoz, Şekerspor onunde fialıbıyet ıçın ovnavacaktır Saat 14 30 da ıse Fenerbahçe, Dolmabahçenın çamur zemınınde, Hacrttepe karşısında namağlup unvanını korumav a çaiıjacaktır Dolmabahçenın mutlak favonsı bu maça su kadro ıle çıkacaktır «Hazım, özcan B Ismaıl, Şeref Osman A Ihsan Şukru Ogun, Şenol, Zıva Avdın» tZMtRDE Aliancakta gunun ılk maçında son haftanın muvaffak takımı îstanbulspor, Izmırspor karşısında LEGİA. çetın bır puvan mucadelesı j apacaktır Ikıncı maçta Beşiktaş eksık kadrosu ile Altınordu onunde ıddıasını devam ettırmek ıçın ojnı yacaktır için Tfirk Diyen Gündüz lig maçının futbolunun tehirini istiyor ve diyor k i : prestijine zarar verilmemelidir! Gümrükte kaldılar Fotogidf Tulav DIVITÇIOĞLU Polonvadakı mactan sonra onceki gun jurda donen Galatasarav futbol takımı ojunrularının kullıyellı mıktaıda porselen \e hedıvelik eşva getırdıklerı gumrukte vapılan muavenede anlaşılmış \e buıılara el konmuştur. Resınıde 2 gol vıjerek vurda donen Galatasara\ kafılesının gumrukte kalan bavulları goruluvor Tolo maçları VE PARTİZAN RACİNG GİBİ KUVVETLİ TAKIMLARI YENEN BİR EKIP» C. Saray, Legia maçmdan öncekt 2 karşılaşmanın tehirini talep etti I Galatasara\ın çahştıncısı ve >oneticisi Gunduz Kılıe «Legia'yı memleketimizde yenmek çok zor» demistir.. Kılıc Legia'nm dışanda çok parlak galibiyetler aldığını Partizan, Racing gibi kuvvetli takımları farklı mağlup ettiğıni soylcmiştir... Tehir istenıjor Galatasarav ın vonetıcısı, GalataGalatasaray II Başkanı Ruçhan sarav takımının azım ve ımanla do lu bır maç çıkaıdıgını, Kadrı Mus Adh < Takımımız umıtlendırıcı futtafa, Ugur gıbı o>uncuların olaganustu gayret sarfederek oynadıkla bol ovnayarak şanssız bır golle mağ rını behrtmıs, «fakat vine de ser lup oldu Bız de netıceyı daha onmayeden oynadılar, ben ısterdım ceden tahmın edıyorduk, tahmınıkı, takım, eskı futboluna vakısır mız dogıu çıktı Şımdı ıkıncı maça sıkı bır şekılde hazırlanmamız lâzım serbest, rahat ve bakıkaten tam geh>or. Takımm hemen kampa gırıstemedığımız futbolu gostersın.» mesıne taraftarım. Federasyon anla Gunduz Kıhç, Turkıve lığının te vış gosterır Ankara maçlarmı tehır hırını tekrar ıstedıklerını ı'ade e ederse tur atlama şansunızın artacağı derek «Polonvada çok muhım bır na ınanıyonım Bu konuda Federa? karsılasma vaptık Iklım, hava sart vona vazılı olarak muracaat ettık » ları değısıktı. Kadrı ve t'ğur sakatlandılar. Butun bunlara rağ Bugün yapılacak men vıne \nkarada 2 karsılasma vapmamız ıçın zorlanıvoru*. Ben 2 nci Türkiye Federasvonun, Toto maçları ıçın Turk futbolunun prestıjıne zarar ligi maçları vereceğını umuvorum» dı\e ko ISTANBULDA nusmustur Kasımpaşa Altındağ Bejoğluspor M Sakar>aspor Galatasarav bugunlerde kampa gırecek ve takım 3 aralıkta Legıa ANKARADA ıl» vapacagı revans maçına daha Gunesspor Ulkuspor sıkı bır şekılde hazırlanacaktır Petrolspor Bursaspor SİTI İZMİO EHESİTEKKİK »»cecefcı kanaatınde... Altınordu ve Izmırspor takımları ıle deplasman maçı oynayacak olan Befiktaf futbol takımı dun uçakla Izmıre gıtmıştır Kulup Reısı Hakkı Yetenın başkan lıgındakı kafilede sakatlıgı geçmıven Muhıttın ıle kolu ıyıleşmıyen Suat bulunmamaktadır Ikı haftadır antmııııııiünnıMiıııııııııııııııın'iıııııııııııiHiıuıııııuıııııııııııiiiııııyk renmanlara çıkan ve ılk tesbıt edılen Izmır kadıosuna dahıl edılen Suat'ın sonıadan kampa alınmaMp Izmıre goturulmeviji teknık komıle azâları arasında anlaşmazlık do gurmuştur llkın Suatın îzmırdekı maçlarda oynayacağını soyleyen tek nık komıtedekı bazı jonetıcıler, Suatın goturulmemesı karşısında, sozlerını degıştıreıek «Suat oynayacak bır kondısyona gelmemıştır> demışlerdır 4 puvan almak umıdıyle Izmue gı den Beşıktaş kafılesınde şu ovuncu lar bulunmaktadır «Necmı Sabıı Fehmı, Yavuz, îhsan, Yuksel Ka>a Cevat, Mustafa, Coşkun Sanlı Yuluf B Ahmet, Ahmet Rahmı OnYazan: der, Samı > Saıavh futbolculara 3 tura atlarlarsa 2500 er lıra prım verılecek (Gazeteler) Y\ZISIZ S',1,, ;;:: Kafilede Mnhittin de yok ! 1 SAMPİYONLUK Halit DERİN6ÖR lııkara. 20 (Cumhumet Burosu) Ankaıa Enternas\onal Eskrırn Turnu\a«ına bu sabah flore mu.abakalan ıle baslanmıstır 6 pul uzerınden başlı\an musa bakalar geç ^aatleıe kadar devam etmıs \e ıîk turda % abancı ^porcu olarak sadeıe Iranh Gulıanpnır e lemııstır îkıncı tura ge^en musabıklar Nıculıc (Yug ) Nıhat Atesoz Sce mena (Tunu«) Na^mı Ajdın^ Ist\ an (Yug ) Schıffermuller (A\ust) Zarnegar (tıan) O>man Özden drameıı (Itaha) Sumer Hetman I Denız Ocşuder Coskun Arcan Ma i d«ını (İran) Jambra«ıt Orhan Son I uder Lıol Oncel Meılchen (Alj man\a) Olca\ Yelkın Sadı Ercan ' Tun, Parkan ULUSLARARASI ESKRIM TURNUVASI DÜN BASLAD Bız Konyalılar sizlerden dua bekliyoruz r Bahç» eefcl umuml kaptanı = Mıllî Lıge, kuluplerımız, § fntbolcumuz \e se>ırcılen g mız buyuk ıddıalarla gırer § ler. Hepimizin kalbi sampı ş vonluk umidı ile doludur. § Bn fimitle yagmnrda çamur s da maçlara kosarız. Ligin ba = sında flç buyukler, vahut bü s vuk saydığımız kuluplerden I ıkısinın fazla savıda puvan § kavbetmeleri taraftarları a i rasında endise varatmakta g dır. Buna ragmen \ıne de ğ sampıvonada umıtlıdırler. İ Haddizatında butun kuluple % rımızın sonuna kadar umıtlı = § olması maddi durumları ba ş kımından çok favdalıdır. M Sampıyonanın en kuvvetli a s • ı davı Fenerbahçe hglere bü = vuk avantajlarla girdı. Ümıt W leri taze, moralleri yüksek, j rakiplerini teker teker dıze g getiriyor. Fazla savıda klâs g oynnenlara sahıp olmaları = dolayısiyle her maça deçısık = bır tertiple çıkarak biituıı o ş vuncnların maç kabilıvetle ğ rıni artırma voluna gidivor §| lar. Bir bakıma doğru olan f§ bu gorüs, mustakar futbol M ovnıvan bir Fenerbahçe va ş ( Arkası Sa. 7, Su. 5 te)Ş iotogıaf Tolan ARLIHAN ZIYARET ETTILER LlusUıaıası eskıım turnuvasına katı'an \abancı musabıklar Genel Mudur \rurı Gucuveneı ı makamında zıvaret etmışleıdır Resım bu zıvaıetı tesbıt etmektedır 1969 Dünya voleybo! birinciliği Törkiyede Volejbol Federasvonu Başkanı Vahıt Çolakoglu 1967 ve 1969 şampı jonalarına Federasyonumuzun tâlıp olduğunu açıklamıştır 1967 Avıupa Şampıyonasına Belçıka ve Yugoslavvanın da tâlıp olduk larını belırten Çolakoglu, .1969 Dunva Sampıvonası mutlaka Turkı\ede vapılacaktır» demıştır Federasvon Başkanı Sotır ı Fıans zlaıın de ıstedıklerını belırtmış Belkı de bır Ru« çalıştıııcı ı«tıjebı lırız» demijtır Kaıdelerde değışıkiık Volevbol Federasvon Başkanı Vahıt Çolakoglu, Bevnelmılel Vo!eybol Fedeıasvonunun degıştııdığı ba zı kaıdeleu de açıklamıştu Yenı kaıdede elın fılevı geçmesı serbest olmuştuı Bundan bovle bevnelmıîel \olevbol Federasyonunun veıdı 41 ka r ara gore ovunda el geçme ser besttır Ancak bu pozısvonda ovuncunun elı fııeve degmıvecektır Ikıncı degışen madde Bloktan ge len topa bloktan bırısının vurabıle cegıdır Konya 29, (Sofu Tuğru] yazı>or) Konya, en hevecanlı gunlerınden bırını yaşı>or Zıra Turkı>e Kupasında ılk defa olarak 3 tura yukselen Konjamızm Gençlerbırlığı takımı, pazar gunu burada Altay ıle karşılaşacak Hepimizin kalbı ferah, hepımız ümıtlıvız Hafta başmdan ben burada kamp yapan Altaylılaruı her zaman fazla konuşan Başkanı Burteçın bıle konuşmamayı tercıh edıvor bu defa Sımdıve kadar ettığı lâflara da bakılırsa Petrolsporu eleyen G Bırlıgımızıl< M çek.nıvor demektıı \aptıgı son konuşmada ga>et temkınh olarak şunUıı sojıedı < Gavemız G Bırlıgını elemektır Fakat 3 uncu tuıa vukjelmış bır takım oıarak G Bırlıgını zayıf gormuyoruz Açıkça scy ıjejım kı bır surpıız yapmanızdan korkuyoruz • Kon>ahlar şımdı maçın havasına gırmış durumdalar Kulup bıraz da Konvalılaıın mânevı taraflarını kuv vetlendırmek gayesıyle bastırdıgı bır broşuru şehrın her tarafında dağıtıyor. Yan tarafta klışesuıı gord ıgunuz el ılânı, bugune kadar ılk defa olarak Konvada vapıldığı ıçın tjn lane >olluvorum Sızler de bızler ıçın pazar gunu dua edın Bız dt Konvamn sesını duyurmak ıçın pazar gunu elımızden gelenı Güreş Federasyonunun yeni Başkanı Uskan'ın beyanatı " kııııımıih iinıyı/... Aııcak \ii|iiinliirııııı/ı lıiııııı\ıııriiiini!/,. Cihat Uskau Totoda caiısan gureşçılerle ilgili olarak da Spor Toto Mudurunun konusmasına cevap verdi Ali ABALI bildirhor Ankara 2», Gureş 'Federas>onunun >enı Başkanı Cıhat Uskan <Suİsveçte nu yapacagız dıye konuşmak ıstemı jorum Insaallah yaptıklarımızı koyerleşiyor nu;turacagız> denııştır Isveç ozel muhabirimiz tcar Ca«Gures konusu oyle bır da\a kı ner'den aldığımız haberlere gore yedısınden vetmışıne kadar herkes Olimpıvat şampiyonumuz Kâzım Arvaz'ın nışanlısının da bulunduğu Helsınborg şehrınde antrenörluk yapması kesinleşmiştır. Yine nişanlısının ıfadesine gore Kâzım Ayvaz bundan boylp isveçte verlesecek ve 1965 vılının ılk avlarında da evlenecektır. Resımde, Kâzım Ayvaz, Tok\o Olimpiyatlarmda altın madalya kazandıktan sonra şeref kur susunde goruhnor ılgılı ve herkebin gozu uzeıınde Tabu kı hakhiar Çunku konu ata ıporumuz » dıjen Uskan soz erıne sovle devam etmıştır • Iddıah gelmedım ama bu spora da karınca kadeımce bıraz emegımız var Benı seçmışler zaten bu Vahıt Çolakoğlu gorev m ıçındejdım Başkan o^muş (1969 u garantıledı) Genel Sekreter ve\a uve, hıç faıketmezdı Bakanın arzuladıgı kukla Başkan n ı ' Bır hızmetı ıstenılen şekılde >uıutebılmek ıçın goıev almış bulunuvoruz Elbette a«tımız oldugu gıbı ustumuz de var Emırlerım \eı ıne getırırız Fakat unutulmamahd r kı bızım de prensıplerımız var Avdın 20, (Telefonla) Denızlı Avdın etaplı bısıklet varışması Bu pıensip dahılınde gorevımızı va DIJOIUZ Ama hakıkatleıı de hıç bır bugun (dun) jaDilmijtır Şıddetlı kar vagışı altında sıkı bır pedal 7aman oıtbas edemevız Gureş sporu mucadelesı vapan musabıklar arasında kuvvetk bır atak yapan Balı'ıakıkaten Bakan Yolaç tan fazlasıv kesırh Mehmet Goztan bu etapı kazanmıştır le favdalanmıstıı ve halâ faydalanTEKMK NETICELFR naktadır > 1 * Mehmet Gurtan (Balık ) 3 42 Ilk hedefleıının Rusva ıle ocak a2 Osman Alev (Koc ) 3 42 10 vında vapılacak temaslar olduğunu 3 Bevtullah Çaglar (Bursa) 3 42.İD Cıhat 1*>K*N e bunu Romanvadakı enternasjo4 Hasan Yurtsever (Bursa) 3 42 45 (Murakabe evet, mudahale havır ) ( %rkası Sa. 7, s»u. 4 de) DENIZLI AYDIN ETAPINI BALIKESİRLİ M. GÖZTAN ALDI İOLD4N S\Ğ\ 100 m Dunja rekortmenl \e *d|k\o OUmpı>»t şamplvonu olan »t1^ 2 800 m Turkne rekortmenı dlan atletımlzın adı Basketbold» bir mevki 3 Kaa 4 Tersi gureş takjmımızm antrenorünun so>adı Ol&ıpiyat blrincllerıne o madalva verl. 1^ 5 23 yaş milll takımımızin adı . Spnuna bir hart gelirse genç mlllı klmımızda başarılı maçlar çıkar&n jıcettepenln solaç'gı 6 Tersi Du. nebllen canlı varlık 7 Macarist&31 yendığlmlz zuaçta solbek o\Macar futbolcusu 8 Tersi atılıp içilebllen ho? kokulu bir kl Son 2 OUmplyatta maratonu zanan Habeş atletınln ilk adı 9 slkletlndekl Arrup* bokaörlerlyle bajavgiden emır . Ingılizlerin milll »po baş mucadele eden boksorümü» i 10 Hedefi tuttunn» Kayak Kor Magara Tersi, ll»Te 6 Ter«l, ttı Lezzet . Ağırlığına bak 7 Bekora KARIDİN AŞ4.ĞIYA eslt derec» elde etme Tersl, AbdttlA Güneşte bir oyun 2 Bir spor zız derrl bas pehlivanlarımtzdan blrl Bir şey soyleyip baçka jeji 8 Güreşte bir oyun Onunla me«|tırlatma Tersi, bir şahıs zamlrl gullyetl sporeulann ıorm durumun» ^ 1948 de yurdumuza gelip maçlar tesir eder 9 Fransanm tsnınmıa |pan bir Çekoslovak takımı 4 Tek kulüplerlnden . Futbold* blr meTkl planırsa ^u'erken c kordıfımiK ses 10 Islm . Tersl kı»» Baman arçaaı Hlmalayalardakl kar adamı Tna.rt r.. &iz/MÇOCUK \ 25 kastmda geliyorlar Turkijede 1 mac yapacak olan Tiflis Dinamosunun 25 kasımda gelmesi içın bır telgraf çekilmiştir. Res imlerde 1964 Sovvetler Bırlıği futbol gampjonu olan Tiflis Dinamosunun son vaptıgı fınal ma^ından iki enstantane gorulmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog