Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYef î BAS1N A B L A K Y A S A 8 I N A Ü Y M A T I T A A H B Ü T EDER Sahlbl: tiAittn lCAlrt * Genei Yayıa iMdflrü: ECVET GÜREStN * Soramra Müfltb EROL DAJ LJ * Buan »e yayan: CÜMHUHÎTPT Matbaacüıl re Gazeteeülk T.A.9. . Cagaloglu Hilterl aofcuk No. GÜTTCY İLLZKİ: Meyduu, Bdlm* Hanı Adana • tuetcm: «590 • ANKARA: Atttur* Bulran Tener Ap. • Tenlgeatt Teleron: I 2 0 9 2 0 . 1 2 0 9 8 e > U 9 S 4 4 17 57 35 • İZMİR: Gaa Bulnuı No. 18. Tel: 31230 BUROLAR ABONE Senellk S «ylılc 3 aylık ve TOrklye 7S.00 40 00 23.00 İLÂN Hartcl 150.00 80.00 44 00 BatlıK (Maftu) 2 3 4 5 ınd mhittlet (santtml) 6 7 ncl aanlfelej • Nlşajr NUcan, Svienma, Oogum (M&ktu) Ölüm, Merılt., Teşekkttr T* Kayıp aruna Kayıp fRelüne») 130 U n 40 » 33 > 75 > M » 1 » SAY1SI 25 KURCŞ (Baştarafı 1 inci sahifede; {Baştarafı 1 inci sahifede) naylon torbalar içindeki ham eroini mediğini, karşı taraflardan aldığı I Baştarafı 1 inci sahifede; bolgelerı çok bulutlu ve yer ver Beş dakika kala ele geçirmişlerdir. Bu sırada İnter fikirleri sunduğunu. bunların karOte yandan Burdurdan gelıp İs karla karışık yağmurlu geçecek bu • Karadeniz» gemisinin kalkmasma pol ilgilileri de olay yerine gelmiş şılığında da Türkiyenın gorüşunu Alican'ın muhtırası (Baştarafı 1 inci sahifede; nen, satılmış komutanlar ve gayri itibaren Muhafaza lerdir. Karadeniz gemisinin bütün oğrendiğini söylemis ve sozlerıne tanbula gıtmekte olan motörlü tren hava çarşamba gününden Bu arada, Ekrem Alican'ın ko meşru Meclis, Hükümet ve Devlet 5 dakika kala Gümrük kanı Ekrem Alican, Grup Baskan Tınaztepe mevkiinde kara saplanmış doğuya kayacaktır. Bütün bölgelervekili Şekip Inal, M.P. Genel Baş nuşmasmı iki büyük sahife tutan Başkanları sözlerinin, Silâhlı Kuv Kaçakçıhk Bürosu memurları ani gizli yerleri üç saat devam eden bir şunları ilâve etmıstir: normal sıcaklıklarının ve içindeki yolcularla birlikte kar de suhunet Geminin aramaya tâbi tutulmuştur. Karadekanı Osman Bölükbası, Grup bir muhtıradan yaptığı ve toplann vetleri son derece müteessir ettiği bir baskm yapmışlardır. « Müzakerelerde bir anlaşmava lar arasında mahsur kalmıştır. I altına düşecektir. Ankarada sıfır alilgililer, niz, ancak saat üçte hareket edebilBaşkanı Zekâi Dortnan, C.K.M.P. ya hazırlıklı geldiği dikkati çekmiş ne zatıâlilerinin de kani bulunduğun jeneratör dairesini saran varıldığı henüz söylenemez. Bize kadar. İstanbulda Afyon Gar Müdürlüğü tarafından tı 2 dereceye Genel Başkanı Ahmet Oğuz, Grup ve bu muhtırayı toplantı başkanlı dan eminim. Masum halk yığınları buradaki gizli yerlerde istif edılmış miştir. çetirilen fikirlere göre, mukabil olay yerine derhal kurtarma ekıp ise sıfır üzeri 34 dereceye kadar Başkanı Mehmet Altınsoy, Milli ğına vermiştir. Alican, muhtırasın nı tahrik eden bu sözleri söyliyen Patronlar kimler? görüşlerimizi bildirdik. Besli an leri gdnderilmistir. Motörlü tren. suhunet düşmüş olacaktır. Birlik Grupu Başkanı Fahri özdi da, raporda belirtilen palyatif ted kimselerin Büyük Millet Melcisi üBeyaz zehir kaçakçılığı yapan pat jlaşma için henüz bir çözüm \olu saatlerce süren çalısmaya rağmen Yağışlar devam edecek lek ve kontenjan grupu adına Sa birlerle arzulanan sonuca ulaşılma yeleri arasından olmaları, teessüfronlar, henüz tesbit edilememiştir. bulunmamıştır. Bizim tezimiz fe dört buçuk saat süren bir çalışmaBugün yuıdumuzda Batı ve İç Asınm imkânsız olduğunu ifade ile lerimizi arttırmaktadır. di Koçaş katılmıslardır. Ancak bunlarla temasta bulunduk | nadolu bdlgeleriyle Marmaya ve Bu kimselerin samimiyetsizliği Gürsel ile konuşan M. P. Genel etkili tedbirlerin alınmasımn zoTok>o 20 (APt Pekın Radyosu ları tahmin olunan geminin iki ka derasyonu öngören bağımsızlıktır. dan sonra kurtarılabılmıştir. Trakya kısımları tamamiyle rüzgârŞehrimizde ötedenberi savunduğumuz tezimizve kasdi davranışlannın en büyük bu akşam burada dinlenen bir yaBaşkanı Bölükbaşı ile kendı arala runluluğunu belirtmiştir. marotu Mehmet Örs ile Mehmet FıÖnceki gün başlayan ve şehrimiz | h, karla karışık yağmurlu ve çok rında bir ön toplantı yapan A. P. Toplantıda, aynca, Genelkurmay delili gayri meşnıluğunu ilân ettik yınında halkı radyoları başına da rat nezaret altına almmışlardır. tki de bir değişiklik olmamıştır. Besli heyeti toplantıya geç gelmislerdir. Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın leri bir Meclis içinde kalmaya de vet etmiş ve çok önemli bir haber sanık. kaçakçılıkla ilgilerinin bulun bir anlasmayı sağlayacak noktalar de hava ve deniz trafığini aksatan bulutlu geçmıştir. Yarın da aynı şefırtına, dün normale dönmeğe baş kilde hava devam edecektir. RüzRapor ve getirdikleri da Devlet Başkanının başkanlığın vam etmeleridir. vereceğini bildirmiştir. madığını söylemişlerdir. Kaçakçıhk henüz ortaya çıkmamıstır.» lamış. sabaha karşı yağan sulu kar ı gârlar kuzeyden şiddetli şekilde eskatılması Bu bildiri üzerine bütün dünya m?sasının almıs olduğu baska bir Toplantı açıldıktan sonra, «Hu da yapılacak toplantıya Diğer taraftan satılmış olduğunu Bayulken bu gorüşmeden sonra yağışı tamamen durmuş, suhunet I mektedir. xur Komisyonu'nun hazırladığı ra teldif edilmiştir. Ancak, yapılan mü söyledikleri komutanlar hakkında merakla Çınden gelecek haberi bek ihbarda ise gemiye a\Tiı saatlerde 15 Yabancı Konutlar Köskune gıde yükselmeğp başlamıstır. Genelkurmay ki iddialarını da ispata dâvet bu lemeğe koyulmuştur. por okunmuştur. Rapor, dün gece zakere sonucunda, kilo daha baz morfinin geleceği an ırek Paristeki NATO Daımi Kon«eDünkü fırtına sırasında kuvvetli Neticede Pekin Radyosu Kruçe laşılmış. fakat baskmın acele yapılki redaksiyon toplantısında A.P. li Başkanı ile ordu yüksek kademele yurmanızı rica ederim. duyulan mem ması sebebiyle ikinci parti mal gel yı toplantısından yenı donen Dıs kuzey rüzgârlarının etkısi ile saat lerin «Dokunulmazlık ve Partiler rinin toplantıya katılıp katılmamaKeyfiyetin riyasetiniz altında ve fin devrilmesinden (Baştarafı 1 inci sahifede) önlerinde ısleıı Bakanı Ferıdun Cemal Er 05 de Kandillı İskelesi Kanunu» konusunda yaptıkları iti lan Cumhurbaşkanının karanna bı tensip buyurulacak ilgililerle bir nunluğu belirten bir konuşma ya memiştir. ı Memleketin ve rejimin selâmeti, raz ve imzadan kaçmalan dolayı rakılmıştır. kın'e bugünku toplantı hakkında Mavnacılar Derneğine ait üç mavna evvelâ bu hükümetin yerine, vazikere daha tezekkür buvurulmasını yınlamıştır. Telgraf i bilgi vermiştir. sahıle vura vura parçalanarak batsıyla tekemmül etmemiş, sade bir Kızı! Bayrak adındaki gazetede ve lâzım gelenlere gerekli ikazlann İnönü de «evet» dedi mıs ve içinde EtBahk Kurumuna fesini lâvikiyle ve kudretle yapaInterpol'un İstanbul Teşki'âtı, ge şekilde liderler ve yöneticiler topToplantıda en son konuşmayı Baş yapılmasını saygılarımla rica ede yayınlanan ve radyoda okunan yaBuşün Arabulucu Plaza ve Yar ait 500600 civarındaki çesitli yağ cak bir hükümetin gelmesine baflantısına getirilmişti. Huzur Komis bakan İsmet İnönü yapmış ve «Dev rim. zıda Kruçef'ın 'modern sahnenın rek Marsilyaya ve gerekse Beyrutlıdır. Bu yapılmadıgı takdirde, her taki merkezlerine telgrafla durumu | dımcısı Mr. Lu'nun katıldığı ıki dolu varıl dcnize dökülmüştür. yonunun hazırladığı rapor taslağı let Başkanının başkanlığinda yapıbir soytarıs!> o!duğu söylenmiştir. tmza buhran ânında «yasak savma» kaDün aynca hava muhalefeti yübildirmiştir. Gemi bu iki limana gel ' toplantı yapılmıştır. Öğleden sonra nın üç madesi, üyeler tarafından lacak toplantı fikrini benimsediğini» Cevdet Sunay siyasi seviyedeki toplantıdan once zünden Galata ve Unkapanı Köp bilinden alınagelen tedbirlere, bir diği zaman Interpo! tarafından sıkı tamamen benimsenmiş, ancak dör söyledikten sonra şöyle konuşmuşGenelkurmay Başkanı yenisini ilâve etmekle, bu yara tebir kontrn'den geçirilmis olacaktır. Basbakan tnonü ve Basbakan Yar rüleri zamanında açılamamış, önce davi edilemrz.» düncü maddede yer alan Siyasî Par tur: Orgeneral dımcısı, Dışisleri Bakan Vekili Ke ki gün saat 18.35 de Köprüden Yatiler Kanununun 1965 bütçesinden Tahkikat genişliyor IBaştarafı 1 inci sahifede) «Kıbrıs arabulucusu halen Anka AP DE «SÎNE I MİLLETE M. P. Genel Başkanı Osman P.öFenerbahçe vapuru önce Meclisten geçirilmesi ile do radadır. Mademki arkadaşlar, Dev ÇEKİLME» FtKRİNt Fransadaki tasfiyehanelerde eroin mal Satır, sabahki teknık toplantı lovaya giden göre, illerin gostereceği ya da seçe kunulmazlıkların kaldırılmasma AP let Başkanının riyasetinde bir top ORTAYA ATANLAR VAR ceği adayların Genel Merkezce ve haline getirildikten sonra Amerika ya katılan Bayulken ile Prof. E yolcularını boşalttıktan sonra Kar lükbaşı, «yine milli koalisyon kutala sığınmış ve dün sabah Büyük I rulması için teklifiniz oldu mu» liler itiraz ederek imzaya yanaşma ı lantı arzu ediyorlar, ben de bu tek ya sevkedilmekte olan baz morfinin nm'den bılgi almışlardır. Ankara 20 (Cumhuriyet BUrosu) to edilmesi kabul olunmamıştır. Seadaya uğrayarak Köprüye dönebil ı şeklindeki bir soruya şu cevabı dıklarmdan rapor nihai şeklini a ! lîfe katılıyorum. Umarım ki Sayın kimler tarafından hazırlandığı ve Son olaylar dolayısıyle bir kı nato ve Millet Meclisleri seçimlemiştır. Aynca Köprü Yalova ve vermiştir: iamamıştı. AP liler bu hususları bir | Devlet Başkanımız da böyle düşürinde Genel Merkeze yiizde beş ora sehrimize getirildiği araştırılmaktaKartal Yalova seferleri bütün gün « Bugün, millî bir koalisyon gün önce benimsediklerini, ancak ı nürler. Ancak, söylediğim gibi iki sım A.P. h çevrelerde «Meclisten nında aday gcistenne hakkı tanın dır. Anadoludaki bir kasabada hazır yapılamamıştır. Diğer hatlarda se | kurulması için, şartlar, her zaman rapora geçirüen sözlerin kesin bir frün arabulucu ile meşgul olmam oyrılıp sınei millete çekilme» sek mıştır. Kadın ve Gençlik Kolları lanan baz morfin kaçakçı'ıüına bazı linde bir karara gidilmesi gerekti Başkanlan Merkez Temsilciler Mec kadınların da karıştığı iddia olunferler gecikmeli olarak devam et kinden daha zaruridir.» taahhüt ifade ettiğini, bunun değiş elzemdir.» ği yolunda fıkirler ileri sürülmuş lisine dahil miştir. tirilmesi gerektiğini itirazlarına geedilmişler ve Merkez muştur. Bilhassa gece kulüplerindeGürsel Sirmen görüşmesi Öte yandan toplantıda milll koa tür. Genellıkle dokunulmazlıkların rekçe olarak göstermişler idi. ki genç ve güzel kadınlan yem ola THY nın Bursa seferleri de iptal ANKARA 2», (Cumhuriyet Bürosu) Iisyon fikri tekrar ortaya atılmış, kaldırılması ve Partiler Kanunu Temsilciler Meclisine katılacak II Alican teklif getirdi temsilcileri 15 den 30 a çıkarılmıştır. rak kullanan şebekenin ortaya çıedılmış. diğer hatlarda da bazı ak Millet Meclisi Başkanı Fuat Sirfakat bu konuda herhangi kesin nun aceleyle Meclisten geçirilmesi karılması için Gümrük Tepkilâtınsamalar olmuştur. men, bugün saat 18.30 da CumhurBu arada söz alan Ekrem Alican, bir karara ulaşümadığından bu meşeklinde A P. nın goruşune aykırı dan ayrı oîarak poli^ de tahkikat aç Öte yandan biidirildiğine göre baskanı Cemal Gürsel i ziyaret edetoplantıya yeni bir teklif getirir selenin de Çankaya toplantısında mıştır. bir tutum devam ettirıldıŞı takdırBatı Karadeniz kesiminde fırtına rek kendisine liderler toplantısı hak ken «meseleye taşıdığı oııem ölçü ele alınması kararlaştırılmıştır. ıBaştarafı 1 inci sahifede) devam ettiğınden küçük ve orfa to kında bilgi vermiştir. liinde değer vermeye mecburuz» de Genelkurmay Başkanının mektubu de Meclisten çekilme yoluna gidil rin' suba\ lara yaklaşmasına ızin mesi bu çevrelerde bir fıkir olarak najdaki tekneler ıçın tehlıke halen Liderler toplantısında alınan, Cum dıkten sonra, bu toplantılara benaçıklandı verılmemıstır. mevcuttur. Meteoroloji bugün hava hurbaşkanının başkanlığında topzer deneylerin bundan önce de yaGenelkurmay Başkanı Orgeneral işlenmektedir. Subaylar otomubile bındırilirken nın çok bulutlu, ara sıra yağışh ge lanılması kararını Sirmen Gürsel* pıldığını, bunlardan ders alınması Cevdet Sunay'ın 12 Kasım 1964 ta Bu konuda malumatına müragazetecılere »Muhim bir sey yok. çeceğini, suhunetin 10 dereceye ka nakletmiş, Başbakanın Kıbrıs aragerektiğini ileri sürerek, «bu pro rihinde Cumhuriyet Senatosu Baş caat ettiğımız Genel Başkan Vekili Hiç bir sey soylemiyeceğiz» dıye dar yükseleciğini bildirmiştir. bulucusunun Ankarada bulunmasıntokol, sadece partiler içi meseleleri kanı Enver Aka ile Millet Meclisi Dr. Sadettin Bilgiç «Bu kararı ben dan dolayı 2 günlük bir mehil iaele alnıaktadır. Oysa. uğraştığımız Başkanı Fuat Sirmen'e gönderdiği değil. yetkili kurul verir» demıstır. bağırmışlardır. Kar devam ediyor tki subay, Kıbrısta Bırleşmiş Mıl Yunanistanın beş büyük gazetesine ı meseleler devletin bütünlüğünü il mektup bugün T.B.M.M. Basın BüMemleket Haberleri Servisi tediğini bildirmiştir. Bilgiç sözlerine şöyle devam et letler Barış Kuvvetinde vazıfeli mensup 16 gazeteci, dün Yunan yol | gilendirmektedir. Bu anlayış ifade rosu tarafından açıklanmıştır. Mek j Yurtta kar ve kış bütün şiddetiymiştir: Daha UCUZ ' iken Kıbrıslı Türk mücahitlere si cu gemisi ile İstanbula gelmiştir. »i içinde konuyu devlet plâtformu i tubun tam metni şudur: le huküm surmektedir. Dün de bir « A m ı simdilik bövle bir me lâh kaçırırlarken yakalanmışlardı Çoğu İstanbula ilk defa geldikle , na çekmeye ve sayın Devlet Baş | Millet Meclisi Başkanlığma, çok bölgelerde kar yağışı, sağnak Daha sağlam selemiz yoktur. Bazı milletvekille Geçen gun bir İsveç mahkemesi ıkı rini belirten ve bu arada özellikle, kanının riyasetlnde işi tetkike meove ısı düşmesi devam etmiştir. Ankara i (Baştarafı 1 inci sahifede) Daha seri subayı sekiz av hapse mahkum et politik konulara ait sorulara cevap buruz. Dâvâyı, temel noktasında rimizin dokunulmazlıklarının kalAnkara, Afyon, Eskişehir, TurKurucu Meclis tarafından kabtıl re plânlı bir ziraî gelişme, projevermekte mâzur görülmelerini. Türk tesbit ve ciddi kararlar almak zadırılması isteniyor. Dosyalar ta miştir. Daha önce verilen iki yıllık gutlu. Aydın. Bandırma, Bursa, BaİMALÂT nin finanse edilmesi yoluna gidilruretinde ittifak haline gelmemiz edilen ve bir referandum ile aziz I mamlanır, sörüsülür ve evvelce de hapis cezası yeniden yapılan yar meslekdaşlarından rica eden Yunanlıkesir, Adapazarı ve Demirci'de kar lı gazeteciler, •Kıbrıs konusu, hepilâzımdır. Bu bakımdan Devlet ve milletimizin tasvip ve tasdikinden söylediğim gibi sucln varsa elbette gılama «onunda indırilmistir. yağışı zaman zaman tipi halinde mesi gerektiğine işaret eden KitapAnayasamızın emirleri \ mizi üzen bir konudur. Bu mesele ' yetkilileriyle birlikte bu meseleleri çeçirilen yağmaktadır. Sıcaklık bazı yerler ! çı, sözlerine şöyle devam etmiştir: cezasını göreeektir.» Isveçli subaylar bugün Türkiyeye nin en kısa bir zamanda hayırlı bir | «Denizli ve Erzincan ve bağlı ilgörüşnıek ve kesin bir sonuca var çerçevesi dahilinde kurulan bugün , de 20 dereceye kadar düşmüştür. gitmek üzere Kopenhag'a geldıkten çözüm yoluna bağlanmasını temenni I ı çelerinde başladığımız pilot bölgede mak gerekmektedir» şeklinde ko kü demokratik rejimin devam ve Sıcaklık daha da düşecek muhafazası uğrunda Tiirk Silâhlı bir müddet sonra Stockholm'e don ediyoruz» demişlerdir. nuşmuştur. Türkiyede önümüzdeki hafta için , ziraî gelişme ve kredilerin yerinde Kuvvetlerinin sarfettiği gayretler meye karar vermişlerdir. de hava sıcaklıkları bütün bölge sarfedilmesi tatbikatı memnuniyet «Ayağımın tozu ile bu toplantıya | gerek Başkanlığınız ve gerekse riya Subaylar Kopenhagda gazetecileverici bir tarzda inkişaf etmektelerde düşecektir. katıldım» sözleriyle Alican'dan son set buyurduğunuz yüce Meclisin ma (Bas tarafı 1 inci sahifede) re keııdi arzumuzla geri dönüyoMeteoroloji ilgililerince açıklandı dir. Çiftçilerimiz müspet hamlelers ra konuşmasına başlıyan Osman lumu olduğuna şüphera yoktur. ruz. Fakat Tiirklerin davetini ka(Beştarafı Spor Sahifesinde) ranısların asla tasvip edilemiyeceği ğına göre, önümüzdeki günlerde gayet kolaylıkla intibak etmektedir. Bölükbaşı ise uzun bir geziden dön hususunda bir karara Türk Silâhlı Kuvvetleri Komuta noktasında görüş birliğine varmış | bul etmck ratmak açısından endise veyağışh ve soğuk hava yavaş yavaş 25 yüksek zıraat mühendisimız ildüğünü belirterek, gezi boyunca gö nı ve Genelkurmay Başkauı olarak varmadan önce avukatımızla görüricidir. lardır.. | kuzey doğu ve doğuya doğru ka gili teşkilât ve çiftçi ile işbirliği harüp duyduklarını nakletmiştir. Plastel milleti birbirine düşman iki kamBu hafta da değişik bir ta ı Raporda daha sonra siyasi parti jeceğiz» demişlerdir. yarak yurdumuzun Karadeniz ve do lindedir. Tatbikatın diğer bölgelere Bu arada konuşan hatiplerin, Su pa »yırıcı faaliyetlerin son günlerStockholmde ise gazetecilere sukımla sahaya çıkmak ihtimağu illerini tesiri altına alacaktır. de aktarılması başarımızı bütün anay'ın mektubuna atfen söyledikle de idrak ve şuurdan yok.sun bir per leıce dikkat edilmesi gereken şart baylar herhangi bir sey soylemeilâncılık: 3289/14263 İlk günlerde Marmara, Trakya, Ege çıklığı ile ortaya çıkaracaktır.» lar ve alınması istenen tedbirler li olan Fenerbahçe, genç Anri «Memleketin iki kampa bölünme vasızlık ve sorumsuzlukla suiistimişlerdir. kara takıralarına karşı çok si» meselesi karşısında Sadettin Bü mal edilmekte olduğunu görmektrn hakkında şunlar sıralanmaktadır: 1 Parti kongrelerinde ya da dikkatli olması lâzımdır. Yagiç, demokrasiden kendilerinin ne son derece müteessir bulunmaktakongre dışı çalışmalarda orduya ait bancı sahalarda beraberlifi anladıklarını belirtmiş ve A.P. nin yım. hıçbir konuya temas edilmemelibüyük netice sayan böyle tavatandaşı ıki kampa ayırmadığını, (Baştarafı Spor Sahifesinde) ' tzmir, lstanbul ve Ankarada ya dır. kımların, daima kapalı müorduya duydukları saygının sonsuz 2 Dinî inanı; ve duyguların si ] nal turnuva ile Helsinki ve Manyınlanan ve yüksek makamlarca olduğunu ifade etmiştir. dafas oynamaları büyük 'tachester'de yapılacak Serbest ve da takip edildiğine şüphem olmı yasi yonden istismar edilmesini ön Grek»romen Dünya Sampiyonaları •"^tımları müşkül durumlar» Bölükbaşı tekrar söz alarak, yiyan neşriyâii orduyu fiedef tutmak lemek üzere parti kongrelerinde dın nm tâkip edeceğini ifade eden UsMkmaktadır. ne gezisi ile ilgili anilarına değintemnlanna temas edilmemelidir. ta, vatsmrr savunıııasi ırrbt yökselc kan, bu arada Toto'da çalışan güreş miş ve «Maalesef, meraleket iki 3 Anayasada demokratik haya çilere değinmiş ve şunları söylemiş bir görevi sükunetle ve huşu ile ifa kamptadır. Bilgiç'i tekzip etmek ya devam eden komutan, ve subay tm vazgeçilmez unsuru olarak ka tir: zorundayım. ÇUnkü, tablo gerçekpartiler aralarındaki kitlesini rencide edecek mabiyet U bul edilen ten hazindir» şeklinde heyecanlı bir «Toto'da güreşçiler için bazı kadmünasebet ve mücadelelerinde meşımaktadır. konuşma yaprruştır. rolar alındı. Bu hakikaten güreşçiDiğer taraftan, bilhasa parti kon deni ölçüler içinde hareket etmelilerimiz için sevindirici bir olaydır. grelerinde dünyanın ve vatanunızın dirler. Komünistlik, zararh sağcılık. ge Ancak, Müdür Haluk Yalım'm biiçinde bulunduğu politik şartların ze sorulmadan güreşçiler alınıyor, tehlikelerinden bilgisiz mesuliyet ricilik, bölgecilik, Atatürk düşman şeklindeki demeci garibimize gitti. lığı, Atatürk ilkelerine ve 27 Ma i siz, bir kısım partizanlar, şahıslar Bizler bu kadrolara onay alırken yıs devrimi dahil, devrimlere karşı j ve bilhassa komutanları bedef tu(kanunî şekle uymak kaydiyle) iba Merhum Cevdet Sallh Çanga eşl '•'• tarak halkı hükümet ,ordu ve ken olmak, intikamcılık ve eski devir j resini mutlaka koyarız. Müdür Yamerhum Nazlme Sallh Mustafa ; di kamplarından olmıvan diğer ma ihyacılığı gibi toprak bütünlüğü ı lım, çalıştırmadan para ödüyorsa ve Namık Çankı, Kemal Sallh Sel'in '•' sum vatandaşlar aleyhine kışkırt müz. millî istiklâl ve birliğimizi ve i emrine verilen kimseleri çalıştırma yengeleri, Bedia Çanga, Vedia ; sükunetini demokratik rejimimizi tehlikeye ma sını bilmiyorsa biz ne yapalım. Zener, Mediha Sungur, lhsan !: makta ve memleketin ruz bırakacak cereyanlarla ciddî ve Çanga,, Flkret Arkman'ın sevglll ;. bozucu silâhlı bir ihtilâle zorlayıcı devamlı olarak mücadele edilmeli I Bununla beraber yetkililer bu ko annelerl Hadl Zener, Alp Sun. '•[ seviyesiz konuşmalar yapmaktadırdir. S nuyla ilgilenmektedirler. Totoda ça gur, Dincer Arkman, Bukay ;; lar." Spor Sahifesindeki bilmecenin 4 Siyasi Partiler Kanunu ile il lışan güreşçilerin durumu ile ilgili Çanga'nın kayınvalldeleri, Cem, j: Milleti birbirine, komutanını astkesin kararın alınacağını sanıyohalledilmiş şekli Haruca, Şahlka, Eser, Tanzer, Nıl. ; Iarına boğdurmaya azmettiren bu gili Meclis Grup çalışmaları hızlan rum.» 1965 bütçesinden önce Erel, Aylâ, Levent'in sevgill an < beyanların günün birinde memleke dırılarak Cihat Uskan'ın ifadesine göre, önü neannelerl ve babaannesi î timizin başına bir iç gaile açacağı TBMM nden geçirilmelidir. 5 Siyasi partiler kararlaştırılan müzdeki devrede Güreş Federasyobulunduğumuz ittifak man HAYRİYE ÇANGA \ ve bağlı içinde silâhlı kuvvetlerimi bu esasiara uymayan mensupları nunun bütçesi 1,52 milyon civarınzumesi da olacaktır. 17.11.1964 salı günü Allahın rahzi küçiik düşüreceği ve malik bulun hakkında kendi fikirlerine göre, gemetlne kavuşmuş, çarşamba rek] i disiplin cezalarını müsamahaduğu kuvvetli durumu sarsacağı hu günü iklndt namazını mütaakıp susunda zatıâlilerinin ve yüksek de sız olarak yerine getirmelidirler. Bostancı Altmtepe mezarlığında 6 TBMM üyelerinden suç işlelâletleri ile yüce Meclisin nazarı topraga tevdl edllmiştir. Allah dıkleri iddia olunanların dokunuldikkatlerini celbetmek isterim. rahmet eylesin. X mazlıklarının kaldırılmasında sü , Bilhassa 18 Ekim 1964 tarihinde ratle hareket edilmeli ve yargı orÇok genç yaşta elim bir trafık X Gaziantep A.P. kongresinde söyle ganlarının üzeıinde durdukları hukazasmda 16 Kasım 1964 pazar * Cumhuriyet 14282 tesl günü vefat eden lyl Insan. * suslardan ziyade suçun işlendiği yeörnek baba. kıymetll eslm, çok { rin siyasî ve sosyal bünyesinde sevdiğimız kücuk kardeslmiz, da | meydana getirdiği tepkiye göre kamadımız, kayınblraderlmlz. • rar alınmalıdır. Sevda ve Ekrem Ömer Paşa'nın torunu, merhum Muzaffer Bey ve merAvukat CEMALETTİN : AP liler bu maddedeki siyasi ve hume Hayriye Hanım'ın oğlu, Feriha Serdaroğlu'nun sevgıli eşi. Sevim sosyal etki» yönüne itiraz ederek SAMİ KARATAY'ın \ Feyzoğlu, Semiramis Ersipahi, Hülya Saydam ve Sumru Serdaroğlu'nun çok bunun gerçek bir kıstas olmadığısevgili babalan, Masume Bengi'nin ağabeyi. Bahadır Ersipahi, Nevzat Feyzcenaze törenine ıştlrak eden. • nı ve aynca Anyasaya aykırı buoğlu, Erdoğan Saydam'ın kayınpederleri, Refia Kalenderoğlu. Fahrettın ve telgraf, telefon, mektup veya { Cumhuriyet 14247 lunduğunu bildirmişlerdir. Vecdi Bengi'nin enişteleri, tuccardan blzzat gelerek teessürümüze lş X Raporun bir bölümünde ise hütirak eden, akraba ve dostları. J mıza, Haydaraşa Lisesi Müdüru J kumetçe alınması gereken tedbirve mensubinlne, Haydarpaşa Li • ler hakında şu madeler yer alnıaksesinden Yetişenler Derneğl ve İ tadır: I bir kalb krizi neticesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 kasım 1964 cumartesi (bugun) ikindi namazını müteakiben Şişli Camiiden alına1 Siyasi parti kongrelerinde ya ı mensııplarına Baro ldare heye j f Posia gumrüğünden alınan tıne, Hâkım ve Avukat arkadaş J rak Zincirlikuyu'daki ebedi istirahatşâhına tevdi edilecektir pılan konuşmalar hükümet komimakbuzu larma ayrı ayrı tesekkure büyük ; J 1589118563/8316 ihbar Mevlâ rahmet eyleye AILESI serince ses alma cıhazı ile tespit ! tahakkuk acımız mâni olduğundan, gazete J f ile 16.10.1964 tarıhli edilmelidir. j nizin tavassıuunu rica ederiz. | | L varakası zayi olunmuştur. Yeni2 Hukumet komiserliği göreviKaratay, Atay, Gürsoy aüeleri • si ahnacağından eskisinin hükni liyakatlı kimseler yapmalıdır. Eşi: Birsen KARATAY j ' mü yoktur. 3 Rejimin teminatı âmme nizamı Biricik ve Kiıriık Yavrusu: • SUMEBBANK nın kurulması ve başarı ile ilgili kaDilek KARATAY î Alım ve Satım Müessesesi CJî. Boehringer Sohn firmasının Patenti altında fabrinunların ve alınmış olan tedbirlekamızda imâl ettiğimiz her nevi romatizmal şikâyetlere karşı rin süratle ve önemle uygulanması j Cumhuriyet 14281 Basın: 21951) . 14278 termo irritasyon terapisinde kullanılan hususundaki gayretler artırılmalıdır. Raporun üçüncü bölümünde ise yasama meclislerince alınması ve uyulması gereken tedbirler kısmınisimli müstahzarın phasaya arzedildiğini saygılarımızla bildida toplanan dört madde ile raporun siyasi partilerle ilgili ilk kısmı a | DıİDvanın eo oıaruf Gilzellik MOstahzaratı markası olan rasmda bir paralellik görülmekte , ve a\Tica TBMM müzakerelerini Hâncıhk: 3607/14264 düzenleyen iç tüzüklerin bir an ön ! ce çıkarılması istenmektedir. Paris, .»^^.%.^^»^ Liderler Gürselle konuşacak 5 kilo morfin Plaza BURDIJR TKK\İ Pekin Radyosu dünyayı telâşa verdi Bölükbaşı A. P. tüzüğü Isveçli subaylar Plastel SUNİ DERİLERİ ile 16 Yunanlı gazeteci şehrimizde 6 milyar kredi Huzur Komisyonu raporu Bize göre Giireş Federasyonu Saatl IRTIHAL j TEŞEKKÜR • ACI B İ R ÖLÜM R P.K, 128 Konya R CEZMİ SERDAROĞLU ı! I L AN Sayın Doktor ve Eczacılara: demek ririz. TEK İLÂÇ SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ Güzellik Tavsiyeleri Ev işlerini yaparken çok defa yemek zamanı gelmeden acıkıyor. lli'iıi/ Kıvveıleri Konııılaıılığı j J Yakacıkta tifo vakaları Son günlerde Yakacıkta, tüo ve tatarcık humması vakaları fazlalaşmıştır. 20 gün içinde, Yakacık Yetiştirme Yurdunda 14 ve köyün içinde de 7 vakaya rastlanmıştır. Bu konuda Kartal Hükümet Tabibi, 2 gün içinde bu civarda hastalıkla ilgili 256 iğne yapıldığını söy lemiştir. Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanhğmdan bildirilmiştir. DENİZCtLERE VE HAVACILAKA 144 SAYIL1 TEBLİG 25 ilâ 27 Kasım 1964 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıda sınırları bildirilen saha içinde seyretmek, demirleme, avlanma ve bu sahanın 90 O metreye kadar olan .O yüksekliği can ve mal emniyeti bakımmdan tehlikeüdir. KARADENİZ ŞİLE 1 nci nokta: E. 5832 No lu Şile fenerinden 263 derece ve 3 mil mesafedeki Enlemı 41 derece 10 dakika Kuzey, boylamı 29 derece 34 dakika Doğu olan nokta. 2 nci nokta: Enlemı 41 derece 19 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 34 dakika Doğu 3 ncü nokta: Enlemi 41 derece 19 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 46 dakika Doğu i ncü nokta: Enlemi 41 derece 09 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 46 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVA CILARA ÖNEMLE TEBLİĞ OLUNUR. (Basın 21414 14244) 26 Kasım I9ti4 tarıhındeu ıtibaren Dıvaa Oteli Kuaför Salonuuda muhterenı hanımefendıleriü emrmde bulunacak ve en selâlııyetlı bır Estetısyea marıfetile tatbıkat ve gılzellik tavsıyelenue mevzu olacaktır. Fakat saat 11 de yediği birkaç dilim SANA'lı ekmek ona çalışması için gerekli kuvvet ve enerjiyi verecektir. LEDA TİCARET T A. O. İlâncılık: 3646 14275 \ SANA, yüksek kalori değeri ve ihtiva ettiği A ve D vitaminleri ile ekmeği kat kat değerlendiren ve vücuda gerekli enerjiyi veren en mükemmel gıdadır. SANA, özellikle ev kadınlan için çok faydalı bir gıdadır. Ankaro Çimento Sanayii T.A.Ş. Müdürlüğünden Şirketimizin bir yıllık 7000 ton demir cevheri ihtiyacı kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihaleye konmuştur. Muhammen bedel 315.000. lira olup geçici teminat 16.350, liradır. İhale 1.12.1964 salı günü saat 15 de Güvercinlikteki Şirket Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe ait şartname Fabrikamızdan ve Ankara Ulus İş Hanı D Blok 3. kat 309 numaradaki irtibat büromuzdan temin edilir. Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptnakta serbesttir. (Baaın 21958 A. 13341/14276) Çok kıymetll ve vefakâr arkadaşımız Zonguldık mllletvekill Sayın fecl bir trallk tcazaısı sonunda öldüğünü teessürle dğrenmlj buIunuyoruz. Meclis arkadaşları adına kederll aileslnin acüarınl payla;ır kalanlara bafsağlığı dllerlz. Millet Mfclisi İdan Amirltrl (Bann: J19S5 . A. 13337 14377 ACI BİR KAYİP SUPHİ KONAK'ın l/ümola ilâncılık; 3278/14257
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog