Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Aâ&tFE ALTI CUMHTTRİTET 21 Kasım 1964 SÎNEMA HAFTANIN •ALTI Nf»AOMAK» M I*Z. ÇIKTINJZ BÖYIE. ? I ı ı r . FILMLERİ: Çetin A. ÖZKIRIM r , Selmi ANDAK Gençliğin İlâhları Gangsterler Pençesinde Rejisör: Michael Curtiz. Bir Amerikan iParamount) filmi Siyah beyaz Ingilizce. Oyunvanlar: Elvis Presley, Carolyn Jones. Walter Mattahau, Dolores Hart, Dean Jagger, Vic Morrov. ÇABESİ VOK, BAUCJ, 1 SEN OKUUJ BİTİPİP 8İC Ş MADIkCA Nİ DU8LH OLSUM kENCHNI PONDUttMAVÛ. DİN ÛAÜRA VAÇASIN GİDtVO OIM VOK GEME DE SÜUPCİZ BİUMİVOBUZ ı Tehlikeli Bu film güzel sesli, luz gibi güzel bir delikanlmın hikâyesi. Annesi ölmüş. Babası eczacı olduğu halde işsiz parasız kalmış. Oğlan hem okuyup, hem para kazanmak zorıında. Sabahları gece klüplerin den birinin temizlik işlerinde çahşırken bir rastlantı sonucu tatlı sesi ile ilgi çckiyor ve sahneye çıkıyor. Çıkış o çıkış... Artık başarı onu bekliyor. Ama kötü adamlar peşini bırakır mı, gencin? Bırakmıyorlar da. Neyse iyi adamlar da var da, evrende, delikanlmın sonu iyiye varıyor. Herbert Baker ile Michael Vincente Gazzo'nun yazdıkları senaryo tam bir yerli filra hikâyesi. Tanrı bilir gelecek yıl bu konuyu bizim filmciler aktarıverirler. Örneğin bay Zeki Müren ya da bay Nuri Sesigüzel, Presley'in rolünde görünürse hiç şaşmamak gerek. Bu fSlmin bizimkilerden biricik ayrmtısı, teknik sağlamlığı ile sinema aifebesinin yerli yerinde oluşu. O kadar. • Kızgın Delikanlı. filnıinde C v, M. Ener ve Türkân Şoray KIZGIN DELıKÂNLI Rejisör: Ertenı Göreç. Bir Türk (Göksel Film) yapımı Siyahbeyaz. Oynıyaniar: Göksel Arsoy, Türkân Şoray, Mümtaz Ener, Sami Hazinses, Suna Pekuysal. Mümtaz Alpaslan, Hüseyin Peyda. Ertem Göreç, Vedat Türkali ikilisi bundan bir süre önce büyük çehirde bir yuva sahibi olabilmek için didinen küçük insanlann sorunlanna eğilmiye çalıştıklan (Otobüs Yolcuları) isimli filimde sınırlı da olsa belirli bir başarı çizgisine ulaşabiliyorlardı. Senar>ocu Türkali ile yönetmen Göreç bu kez (Kızgın Delikanlı) da bir köy kasaba çevresi içinde küçük insanların toprak sorun larına değinmiye gayret ediyorlar. özellikle 1960 Devriminden sonra daha bir ard hesaplara düşülmeden konuşulabüen bu büyük yurt sorunu, yanılmıyorsam Türk sinemasında ilk defa söz konusu ediliyor. Göreç Türkali ikilisini bu soylu davranışları için övmek gerek. Çalışan insanların topraklan için savaşları, çeşitli koşulların etkisiyle bu savaştan zaman zaman yılmaları, doğulu bir alışkanlıkla pes etmeleri, devrimden sonra kişilikleri büsbütün ortaya çıkan ağaların sömürücülüğü, davranışları, çıkarları uğruna hiç bir şeyden kaçınmayışları (Kızgın Delikanlı) da belirtilmeye çalışılan özellikler. Uzun yıllar boyunca bu yurdun çilesini çektiği bir takım büyük ve çözülmesi hep gerive bırakılan sorunlar... (Kızgın Delikanlı) bu sorunlara bir çözüm yolu mu gösteriyor? Hayır. (Kızgın Delikanlı) bu sorunu tüm aynntıları ve gerçekleri ile mi gösterebiliyor? Hayır. (Kızgın Delikanlı) bu konuyu işlerken ele aldığı olaylar ve kişilerde tam bir sağlamhğa ve kesinliğe varabiliyor mu? Hayır. Ama korkunç bir gorumsuzluk içinde alabildiğine olumsuz bir yönde çığ gibi giden Türk sinemasmın 1964 ortamı içinde (Kızgın Delikanlı) bütün bunlara kar şın, ister istemez saygı duyulması gereken bir uğras olarak kendini gösteriyor. Aslında ne Türkali'nin senaryosu ve ne de Göreç'in yönetimi için eksiksiz ve tam bir başarı denilemez. özellikle Göreç'in sık sık ikinci sınıf western'leri hatırla^tan mizanseni, kamerası bu soylu davranışı gölgeleyen gereksiz bir eliçabuklukla kişiyi tedirgin ediyor. Bunun yanı sıra filmin başındaki soğuk iğreti sevimsiz yersiz kavga dövüş bölümü ile Sami Hazinses'le Suna Pekuysal'ın Türk sinemasına özgü komiklikleri (!) filmin soylu sayılabilecek özünü çok baltalıyor. Bu arada su bizim filimlerin fon müziğine de değinmeden edemiyeceğim. Eline dört plâk geçiren yeniyetme fon müziği yönetmeni olarak ortaya çıkıyor. Pikapın düğmesine basmak bu önemli konu için aranan tek olanak. Bu böyle olunca da fon müziği grafiği (Kızgın Delikanlı) nın düşük ortamını bir türlü aşamıvor. Rejisör: Alichel Boisrond: Senarist: Richard Balducci. Miizik: Georges Garvarentz. Sözt Charles Aznavour. Özellikle gençliğin akın edecegl bir film! Çünki kimler yok ki filmde? Günümüzün gençliğini peşinden koşturan, çılgına çeviren ünlü şarkıcılarm ve yıldızların hemen çoğu burada: Charles Aznavour, Frank Alamo. Nancy Holloway, Sophie ve aşklarıyla tanmmış dergileıin sayfalarını uzun süre dedikodularıyla işgal eden John Hallyday ile Sylvie Vartan! Filmin konusu ise; 50 milyonj frank değerindeki bir mücevherirı çalınması etrafında hem çok garip, hem eğlenceli olayların cereyanından ibaret. Sinema sanatı bakımmdan e!e alınacak olursa •Cherchez I'İdole» adını taşıyan bu filmin, yöneticisi Michel Boisrond'a fazla birşey ge tirmediği kolayca belli. Sadece bir «müzikal komedi» olarak sempatik. Balducci'nin senaryosu eğlenceli ve entrikalı bir aksiyona sahip. Ünlü komik Ferfıandel'in oğlu Franck Fernandel'i, cazibeli Dany Saval karşısında seyretmck de zevkli. «Rio Adamı» Şehrimizdeki Fransız Kültür Merkezinin bu mevsim titizlikle düzenlediği özel filmler repertuarınm ılki olarak salı günü Saray Sinemasmda «L'Homme de Rio» filmi gcsterildi. Sinema sanatmı gerçeklen sevenler için kaçmılmaz bir fırsattı bu! Fantezi türünün çok başarılı bir ömeğini seyrederek, sürprizli ve eğlenceli sahnelerin etkisi içinde gönlümüz ve kafamız dolu olarak çıktık sinemadan... Rejisör Philippe de Broca'nm bu modern seriiven» filmi, 1963 yılmda «L'Annee Du Bac», «Güneşte Yüzbin Dolâr» gibi filmlerin çevrildiği zamana rastlar. Orijinal bir sanat değeri taşıyan jenerik baştan göze çarpıyor. Filmde başından sonuna kadar mükemmel bir teknikle bağlanan sah neler, birbiri arkasına hem «sahte kahramanlık', .kuvvet ve para hırsı» gibi yapmacık serüvenler» ince ince takıldığı gibi, ayni zamanda «gerçek dışı, Hollywood bozması. hayal mahsulü» film türiinü ve bu tarz sinemanm ucuz kahramanlarını da ustaca hicvediyor. Başrolde J. P. Belmondo sanat hayatrnın en güçlü rollerinden birinde. Bu sebeple «Güneşta Yüzbin Dolar^ın kahramanı Alain Delon'u tuşa getirdiğini belirtenlere de hak veriyor! Françoise DorMac ve Jean Servais de çok basanlı kompozisyonlar çiziyorlar. Daniel Boulanger'nin hazırladığı diyaloglar ise filmin karakterine uygun. Macera Rejisör: Gianrarlo Zagni. Bir İtalyan filıni. Siyahbeyaz. Oynıyanlar: Gina Lollobrigida, Enrico Maria Salerno, Milva, Lars Bloch. Şehirden uzakta bir benzin istasyonu işleten bir adamla genç, güzel kariîmın hikâyesi filmin çatısını teşkil ediyor. Adam, bir ev kadınmdan çok gözü dışarda, oynak. erkeklerin ilgisini çekmekten hoşlanan sanşın bir dişi olan karısına garip bir cinsel tutkuyla iyiden iyiye bağlıdır. Bu tutku onu düzen dısı zorunluklara da baj eğmiye doğru iter. Kadm erkek ilişkilerini erotik bir açıdan işliyen film, psikolojik çözümlemelere gitmek istemesine karşın belirli bir yarğıya varamadan, üstelik iyi niyetlerinden şüphe ettirecek bir tutumla gelişiguzel bir film olarak kalıyor. Artık yaşlanmıya başhyan Gina'nm vücudünü büyük bir elaçıklığı ile seyircilerine sunduğu bu filmin başkaca bir özelliği de yok. BİR TUTAM SAC 28 KsranlıkUnn Içine »aklanmış bekliyen sdaraın eeketinin cebindeki 45'lik tabancanın kabzasını gıkan eli ter içinde kalmıştı. Tepeden tırnsğ» siyah giyinmiş oldnjundan karanlı|ın kendisini ele vermiyeceğinden emin göründü|ü balde sinirliydi... Hattâ korkuyordu da Fakat, bnna ragmen yapması lâzım geldi|ine inandığı seyi sonuna kadar götürmeye kararlıydı. Karanlıkları içinde aıılı bir kaatili saklamakta olan tfnha sokağın kaldırımlarınds mnntazam ve bir ayak sesinin yankıUn dnynlmaya başladı. Gelenin aeelesi oldufu anlaşılıyordu. Siyahlar giyinmiş adam sindi|i köşeden sokafı gözetledi. Evet ovdn. . Gelen beklediğiydi... Eli 45'lik tabancanın kabzasını biraz daha sıktı. Polis simdi iyice daha yaklasmıştı. Siyahlı sdam saklandıgı köşeden kaldırıma dojro bir adım attı. tkinci adımını atarken ksrşısından %e\tn polis de birdenbire durdn. tki adam hemen hemen aynı boydaydılar. Sokajın köşesindeki bir elektrik lâmbası kaldırımın üzerine hareketsiz duran iki adamın fölfelerini «ksettiriyordn. Siyshlı adam karşısındakine, «Kibritin var mı, arkadaş?» diye sordu. Şüpheci nazarlarla bakmakta olan polis birden elirıi arka cebine >ttı. Siyablı adam bu hareketi çördii ve 45'lik tabancasını ondan evvel davranmaya calıştı, fakat, ikisi hemen hemen aynı zamanda tabancalannın tetiklerini çektiler. Siyahlı adam polisin tabancasından çıkan kurşunun omuzuna girdifini hissetti. Fakat, eiindeki otomatik tabancayı karsısındaki adamın üzerine bosaltmaya devam etti. Folis göfsünü totarak kaldırıma yuvarlanınca bir an evvel oradan uzaklasmak için arkasını dönerek kaçmaya hazırlandı^ı sırada bir elin ensesine yapıştığını hissetti. Tabancasının tetiğini çekraek için çok jçeç kalmıştı. öldü zannetti|i polis, kuvvetli kollarından birisini beline dolamıs, diğer elinin parmakları ile de bofazını sıkıyordu. Siyahlı adam âni bir silkinişle bir an polisin elinden kurtulur gibi oldu ve hemen otomatik tabancasının tetiğini çekti. 45'liğin namlusundan çıkan birkaç kurşun birbirini kovalıyarak polisin karnına girerken adamın boynuna kenetlenmiş olan parmaklar bir ara gevşedi, sonra yüzünü tırmaladı ve nihayet saçlarına yapıştı. Siyahlı adam birkaç el daha ateş etti. Polis iki kat bfîküldii ve sonra beton kaldırımların üzerine bir külçe çibi yığıldı. Kaatil, omuzundan kanlar damlıyarak muzaffer bir gladyatör gibi birkaç saniye cesedin başında durdo. Sonra ağır bir küfür savnrdn ve elindeki tabancanın tetiğine yeniden doknndn. Birkaç el silâb sesi daha sokagı çınlattı.. Telâşla kaçmakta olan bir adamın ayak sesleri dnyuldu. Birkaç saniye sonra 87 nci Bölgenin detektiflerinden Hank Bnsh'un cesedi karanlık sokaçın ıssız kaldırımlannda elinde bir tutam saçla yapayalnız kaldı. *** Polis lâboratuvarları gece sabaha kadar çalıştıktan sonra güneşin sehrin sokaklarına ilk ısıklarını saçarken bütün civar eyaletlerdeki polis merkezlerinin teleksieri şu mesajı vazıvordn : 1 ED MCBAİN f DtKKAT DİKKAT KAATtL ARANITOR HÜVÎÎETİ MEÇHUL BİR ERKEK MUHTEMELEN KAFKASTALI YAŞ ELLlNt.N ALTINDA BOT ASGARt BtR METRE SEKSEN SANTÎM SÎTAH SAÇLI VE SERT SAKALLI «SKTLARK» MARKA BlRTAN'TtN KLLLANrfOR MESLEGI MÜHTEMELEN MAKtNtSTLtK BU ÇEŞİT BİR İŞ A RITABİLİR ATAKLARINI DIŞARITA BASARAK ÖRDEK BİÇİMİ TÜRÜYOR BELDEN YUKARISINDA MÜHTEMELEN OMUZUNDA KURŞUN YARASI VAR DOKTORA GtTMESÎ İHTÎMAL DAHİLÎNDEDİR ADAM TEHLİKELt BtR KAATİLDtR TAMNDA OTOMATİK BtR 45'LİK KOLT TABANCA TAŞI YOR Rapor hazırlanıncaya kadar lâboratuvar uzmanlsrının başında bekliyen Carella her iş bittikten sonra yorfrun bir tavırla kalın çözlüklerini silmekte olan başdoktora teşekkfir ederek ayağa kalktı. Doktor, «Biz fazla bir şey yapamadık» dedi. «Asıl arkadasın Bush'a teşekkür etmek lâzım. Akıllı bir polismiş. Adamın saçından bir tutam koparmasa hiçbir şey elde edemiyeccktik.» Carella. «Zavallı Bush! Oaha birkaç gün evvel polis olmak için fazla zekâya ihtiyaç olmadıîını iddia edip duruvordn. De mek ölecefini anlayınca hiç olmazsa kaatilin yakalanmasına yanyacak bir ipucu ele geçirmek için son bir ırayret ttösterdi» diye mırıldanarak yeni kalabalıklaşmaya baslıvan sokaklarda 87 nci Rölgenin yohı nu tutmak üzere dışarıya çıktı. (Arkası var) Jesn Hienart pencereye doğra gitti ve dışsrıy» bsktı. Bahçede kimseler yoktn. Pen eereyi »çmağı ve dışarıya geslenmefi düşün dfl. Gösterdiği bn zaaftan ntandı. Birden eesaretleniverdi, yatak odasına gidip, ma•asının gözünden tabancasını alacaktı. Ama kapıyı açmasına vakit kalmadan kapı kendiliğinden yavaşca açıldı, elinde bir fener tutan bir adam gözfiktü. Arkasından iki kişi daha geliyordn. Hienart bir hamle etti, hiddetle bir nârâ attı ve ileri fırladı. Geriden gelen o iki adam Jean'ın üstüne atıldılar. Başına, gayet ağır bir cisimle vurulur gibi oldn, yere düştü. Kendine geldiği laman yatağında yatıyordn, eli ayağı kıskıvrak bağlanmıştı. Eli fenerli adam kar sısında otnrnyor, ona bakıyorda. öbfir ikisi kapının yanında bekliyorlardı. Oturan adam: « Ey, üstad Hienart, dedi, bb'bürlendin ama, nihayet uslandın. Biraz sonra daha da nslanacaksın.» Bn snzlerin söyleniş tarzı Hienart'ı ürpertti. Yerinden kalkmak için yeisle çırpındı. Iplerini gevşetmeğe çalıştı ve bagırdı: «Haydutlar gizi!» Beriki soğukkanhbkla ee vap verdi: « Evet, sayın üstad. Bnlunduğumuz durumda bunn inkâr edecek değiliz. üstünüze vazife olmıyan işlere karış mak ihtiyatsızlıgında bulundunuz. Banun neye mal olduğunn göreceksiniz. Peşimize taktığınız Bay Moretti, önfinfiz sıra ulak olarak gitti, tki gündenberi kanalda banyo yapmakla meşgul. Size gelince...» (Arkası var) nl Sinemalar: BEYOĞLU ATLAS: (44 08 35) Gangsterler Pençesinde (E. Presley). EMEK: (44 84 39) Tabancıya Güvenme. GÜREL: (47 03 94) Gençllk Eüzgârı (T. Şoray) İNCİ: (48 45 95) Kızgm Delikanlı (G. Arsoyı. KERVAN: (48 04 23) Çapfcınım Hovardayım (F Hakan) KONAK: (48 26 06) Aşk ve Para (K. Douglas). RÜYA: (44 84 39) Fırtma Devam Ettikçe (J. Mason). LÜKS: (44 03 80) Çapkınım Hovardayım (F. Hakan). LEVENT: (63 55 39) Şehvetli Kadmlar LÂLE: (44 35 951 Gençük Büz gân (T. Şoray) SARAY: (44 16 56) Gençllğln İlâhları (J. Holiday). SİTE: (47 77 62) Tehlltell Macera (G. Lollobrigida). 5AN: (48 67 92) Gençlik Rüzgârı (T. Şorayj. ÜNAL: (44 93 06) 1 . Keşanll All (T. Gürsu), 2 7 Kocalı Hürmüz (S. Pekuysal). ZAFER: (44 93 06) 1 Bltlrtmsln Hanım Abla (B. Doruk), 2 Küçük Hanım Av rupada (A. Isık) YENİ AR: (44 28 51) Kızgın Delikanlı (T. Şoray). YENİ ATLAS: ( 48 65 02 ) Gençlik Rüzgân (T. Soray). YENİ MELEK: (44 42 89) Tehllkell Macera <G. Lollobrlglda). Aşk re Para (K Duugias). KEN1 IAK.SIM («3191ı Kamalı Zeybek (N. Çehre). j TUNCA: (Gaziusmanpaşa) 1 Duvarların Ötesi (B. Doruk) STLDIZ: (Besllctas) (47 63 42) I 2) Güllü Fatma (M. Nur.) Bitirimsin Hanım Abla (B. ' MBLEK (Eyüp): 1 Doruk). Kızgın Delikanlı (G. Arsoy 2) Şafak Bekçilerl (E. Bora) t S I A N B D L ŞIK: (22 35 42) Kızgın Delikanlı (G. Arsoy). YENİ (B. Köy) (71 68 26) ALEMDAR: (22 36 83) Genç. 1 Döner Ayna (H. KoçUk Rüzgân (T Şoray). ylğit), 2 Gençlik Rüzgân (T. Şoray) AYSU (Karagümrük 21 19 17) (S Başı) (22 58 92) Anasımn Kuzusu (T. Şoray) 7ENİ: Tehlikeli Macera (G. LolloBTJLVAR: (21 35 78) Gençllk birlgida) Rüzgârı (T. Şoray). İHYA: (55 10 72) Gendik Büz gân (T. Şoray) Tiyatrolar: AYŞE İLE AÜ OPERA: (36 08 21) Kızgm ARENA: (44 64 18) Kargalar OkuJu: Salı bartç. Uister Delikanlı (G. Arsoy) Nato (Komedi) ÖZEN: (Kadıköy) (36 99 94) AZAK: (22 62 46) Kocamın Bltlrlmsln Hanım Abla (B. Nişanlıaı Doruk). BULVAR: (2148 92) Kart Hon>2 Pazartesl ba ıç, ÇELİKTAŞ: (53 43 70) Kızgın DORMEN: (44 97 36) AlamanDelikanlı (G. Arsoy) yadan Blr Yar Gellr Blzlere ÜZUNKAYA: (53 4143) Genç GKNAR: Ask Zlncirt: İSTANBD1,: (44 22 36) Kabalik Rüzgârı (T. Soray) hat Askıda SINEMA 63: Cenup Yolu GtTLRİZ SÜRORÎ . ' ENGÎN (E. Roblnson). CEZZARr (tstanbu) riyatroKUL.ÜP: (Ş Basıl (22 U 83) ı E A D1Kö Y SUNAR: (36 03 69) Peyton sundaı EtesanJı AU Oestanı. Gençlik Rüzgân (T. Şoray). ( K.ARACA: (44 6S66) Prenses Askları (L. Turner). MARMARA: (22 38 60) GençHazretleri: KomedJ (36 24 93) IŞIK: (Üsküdar) llğin İlâhlan (J Holiday). BitirimsiD Hanım Abla (B. REKS: (36 01 12) Aşk ve TeORALOĞLÜ: (49 49 35) Altosadüf (R. Brazzi). Doruk). RENK: (Patlhl (21 15 25) na M.ihpuslarl (Pazartesl, de Pygmallon (Pazartesl ha rlç her gün 21.30) KENT OYUNCUUAJU: (4417 36) fÖc Kurusluk Ooeraı • KÜÇÜK SAHNE: (ülv) g n u ) 12 99 39, Haucıoğlu 44 29 48. Heybe (49 58 52) Gozlertm! Kaparım • VazHem) «apanm llada • 51 84 02, tstanbul . 21 42 2b MÜNtR Ö2KOL (Karaca Tlİstlnye Denli . 63 60 20. Kadıköy ÜB Yuraus U 30 30. ü u ı BÜHSI.B) • yatrosunda) (44 66 66) Her 36 08 72, Kartal 53 42 05. Kınalii i) 5« 44 aayd&rpa«B Numuoe SftataAKşam 18 de. Pazartesl cıesl • 38 27 00 Scyoep Klmiı • 38 30 50 ds 55 39 29. Raml 21 27 11, üskiı 21,30 da <Aşk, Aak, Aşk> Isci Signrtalan ISamatr») • 21 63 50. dar 36 09 45, TeşUköy • 73 84 30 ŞEHLR TtTATKOLARI: FATİH: (22 0171) tsplnozlar: Pazarteal hartç her güa 21. Smnlyet SaotrmU 23 U 83 • Sl. BeleÜSKÜDAR: Sultan Gelln l e ııye Zablta» a 43 19. Ormanda, D. Demlryollan • Haydarpaça 36 Oi . KADIKÖY: (36 06 82) Dolap 81rkeci 22 30 79, Denlzyolları Beyglrl. 49 18 96 . (Tatu gtlnlen 44 02 07 TEPEBAŞ1: (44 21 57) TopuzItlalye MUOüriügu (FatU») 21 42 25 lu (ber gün 21 de). Uacbetb ŞeBiı ClaUsn • 44 42 33. r Bav» f u l nakırlöy • 11 64 08 Beyuglu • 44 48 44, (Opera) Salı, Persemdbe, Ian Bllet Satıçı 44 47 90 Oanısma Cumartea 21 de. eurgazaöa 51 »3 03. BflytlKad» 44 Oi 06. Hara Alanl • 73 82 4 > TZNt KOHEDt: (44 04 09) •ı 60 81 i Cutraklu . 68 00 01 • «0. 73 84 40 Buzlaı Çörülmeden ü d*. '••»TilrnT • W 20 45 HaMC • Omlr • Tartuffe Salı. çargamtn harlç her cüzı 16J0 ISTAN3UL RADYO A N K A R A 6.27 Açılıs 6.30 Kısa haberle: 6.32 Giinaydln sayın dînleyirücr 7.30 Sabah müziği 7.45 şark ve saz 8.00 Haberler 8.10 Hava durumu 8.15 Çeşitli melodiler 8.30 Solistlerden birer şarkı 9 00 Kapanış. 11.57 Açılış 12.00 Kısa haberler 12.02 Mantovant orkestrası çalıyor 12.35 Kücüfc Uâniar 12.40 Şarkılar 13.00 Haberler 13.10 Hava durumu 13.15 Andy Williams'dan film melodlleri 13.30 Kadmlar topluluğu 13.55 Kayıp :ıranıjror 14.00 ReklSm pruşramlan 14.45 Türküler 15.00 Müzik dergisl 16.00 Şarkılar 16 20 Öz dlllmlz 16.35 Almanyadan melodiler 17.00 Kısa haberler 17.02 Çocıık saatl 18.00 Spor sayfası 18.15 Reklâm progıaralan 19.00 Haberler 19 25 Hava durumu 19.30 Şarkılar 19.50 üykudan önce 19.55 Küçük llânlar 20.00 Kıbrıs İçin 20.10 Çeşltll Türk müziği 20.40 Cemll Başargan orkestrası 20.55 Küçük llânlar 21.00 Kısa haberler 21.02 Blr konumuz var 21.30 Haflf melodiler 21.55 Sarkılar 22.15 Dinlemekten bıkmadığınız eserler 22.45 Haberler 22.55 Hava durumu 23.00 Dans! Dans! Dans! 23.58 Günün önemll haberlerl 24.00 Kapanış. ANKARA İI, RADYOSU 16 57 Açılış 17 00 An<1v WtHinm« söylüyor 17.20 Dans müziği 18.00 Cumartesl kunseri 19 00 Haf tanm toplulugu Los Machucambos 19.30 tngillzce melodller 19 45 R*dyo Ue İnglllzce 20.00 Dllek pman 21.00 Müzlkseverlerle başbasa 2200 Haftanm 23.00 Kapanıs. LÜZUMLU TEIEFON VB ADRESLER İŞ SAATLERİ Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren • Vapur Uçak Ateş gibi bir istifa mektubu yazmış. İnanmazdosyadald kppyaana 7.30 Açılış Kısa haberler Oyun havaları 7.45 Hafil müzik 8.00 Haberler 8.15 Salon orkestraları 8.45 Çeşltll müzik 9.00 Türkü ve şarkılar 9.20 Küçük konser 10 00 Kısa haberler Kapanış. 12.00 Açılış . Kısa haberler Salon orkestralanndan 1230 Şarkılar 12.50 Hallf müzik 13.00 Haberler 13.10 Şarkılar 13.30 Küçük orkestra 13.45 Saz eserlerl 14.00 Radyo annonl muzikası 14.15 Haftanm programları 14.30 Yusuf Behiç GünseU orkestrası 14.45 Turküler 15.00 Kayıp mek tuplan 15.05 Kısa haberler Haflf müzlk 15.15 Cocıık'.arın saati 15.45 Fenerbahçe Hacettepe mllli llg maçmın 2 devresinin naklen yayını 16 45 Dans müzifl 17.00 Yurdun sesi korosu 17^0 Şarkılar 1750 Kısa llânlar Haflf müzlk 18.00 Reklâmlar geçldi 19.00 Haberler 19.30 Kısa tlâalar Haıtf müzlk 19.35 Karma faslı 20.00 Gençlik saatl 20.15 tlhan Peyman orkestrası 20.30 Kltap aaatl 20.40 Şarkılar 21.00 DUnden bugüne İstanbul 21.40 Şarkılar 22.00 Rekl&mlar geçldi 22.30 Dan» müzlgl 22.45 Haberler 22.55 Ar» melodllerl 23.00 Beyaz perdeden mlkrofona 23.30 Çeşltll müzlk 24.00 Kısa, haberler Kapanı?. İSTANBUt, İL RADTOSD 17.58 Açıhs 18.00 Dansa davet 18.30 Cazseverln saat) 19.00 MelodUer ülkeslnde gez! 19.30 Akçam mÜElğl 20.00 Hsflf müzlk 20.15 Radyo Ue Pransıaca 20.30 Plgklar arasmda 21.00. Cumartesi konseri 22.00 Operet melodller! 22.30 Çeşltll müzlk 24.00 Kapa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog