Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

21 Kasım 1964 CUMHURÎTET ÜÇ BİR DAKIKA: Bir Veliahdın ders kompozisyonları Kosigin ve Gromiko teminat verditer MıııiTilüi ile llıı\y.ı arasındaki nıeselelere riiziiııı yollan arıyacajîız,, VVilson'un sihirli formülü eğişen dünya, korku üzeri ne kurulmuş klâsik mâna Alkıs tutan misafirlerine verdiği demeçte Kosigin, «Bütün daki bloklan modası geçbeseriyet, memleketlerimizin silâtalara daha az, fertlerin gitmiş hale getirmektedir. tikçe artan ihtiyaçlarına daha çok para sarfedebileceğimiz gü Doğu • Batı yakınlaşması ve gerginnü istiyakla beklemektedir» demiştir. liğin azalmasiyle, gerek NATO'da, gerekse Varşova Paktmda, daha ge Amerikalı iş adamları grupu, iki Dergi, Prens Charles'in «demokra niş bir siyasî ve iktisadî muhtari memleket arasmda ticaretin genis bilgiler teatisini engelliyen tahditsi, basın, ıssız ada ve sosyal sınıf makta, ancak seçmenlerin şahıslayete doğru genel bir hareket şek letilmesi imkânlarını araştırmak lerin yeniden gözden geçinlmesini lar» konusunda yazdığı dört kom ra değil, partüere oy vermelerinl sağlamaya çahşacağını belirtmişlinde niteliyebileceğimiz parçalan. için buraya gelmiştir. pozisyondan söz etmektedir. Prens, tenkid etmektedir. Fransanın terkedilen bir ülke olma emarelerine rastlanmaktadır. lir. İngilterede büyük akis uyandıran sınıflar konusunda şöyle demekteKendi te«ebbüslerıyle Rusyayı masından endişeye düşmeyen tek Küçük devletlcr, Nashington ve Gromikonun vaadi yazılan «Der Stern» şu şekilde elde dir: ziyaret etmekte olan is adamları, insanın De Gaulle olduğunu ileri Moskova etrafında kümeleşmeyi, Dışişleri Bakanı Gromiko da, «İngilterenin siyasî yapısı üst sı ettiğini söylemektedir: «Bu yazdar VVASHİNGTON, 20 (AP) tehlike azaldığı için, eskisi kadar Washington'a ddndüklerinde, Ame Rusyanın Amerika ile arasında süren Dirk Stikker, bu konuda şunnıfların seçimi gerçekleştirmesini Prens Charles tarafından bir sınıf rikan ticari tahditlerinin j'eni başlan söylemiştir: çıkarlarma uygun bulmamaktadır Başkan Johnson, kabinesi mevcut bütün meseleleri hal için sağlamakta ve bu şekilde memleke arkadaşına satılmış, bu çocuk iss « Başkan De Gaulle, NATO'yu lar. Zamamn geride bırakmaya baş tan gözden geçirilmesini sağlamak azamt gayret sarfedeceği vaadinde üyelerine verdiği bir demeçti kötü niyetli insanlardan, sadece yazılan bir adama, adam da ajanileri gelen Amerikalı yıkmak için çalışırken Birleşik Aladığı NATO'nun reforma ihtiyacı gayesinde te, yöneticilerin gerek mevkendi çıkarlarını düşünenlerden ko ss satmıştır.» yöneticilerle görüşeceklerini söyle bulunmuştur. merikanın himayesini kayhederse. olduğunu, hattâ gereksizliğini tarcut programlarda reformlar Gromiko şöyle devam etmiştir : komünist olmayan her Fransız, De rumaktadır.» Prensin devam ettiği Gordonstoun mişlerdir. tışanlar gün geçtikçe artmaktadır. yapmakta ve gerek yeni « Şunu da söylemek isterim Gaulle'ün memleketin yüksek menPrensin öğretmeni bu görüşü be Okulunun Müdürü Robert Chew, Her şeye rağmen, dünyanın. özelprogramlar teklif etmekte Deniz suyunun tath suya çevril ki, iki memleket arasındaki mese faatleri aleyhine hareket ettiğini anğenmediğinden, «gerçekleştirmek» bu konuda bir açıklama yaparak, Ukle Avrupanın ikiye bölünmüş ol mesi ile ilgili bir Amerikan Sovcüretkâr olmaları lâzım gellelere çözüm yollan bulunması lıyacaktır.» kelimesinin yanına «mânasız» diye yazılann Prens tarafından satıldıduğu göz yumulmıyacak bir gerçek yet Işbirliği Anlaşmasının imzalan diğini söylemiştir. yazmıştır. ğına dair bir delil bulunrnadığım; Daha sonra Fransanın NATO ile tir. Doğu ile Batı arasında çözum ması münasebetiyle buraya gelen için Sovyet Hükümeti kendi payıKabıne toplantısından sonra Bena azami gayret sarfedecektir. Bu hemen hemen hiç bir alanda işbirliPrens basın ve radyoyu savunmak muhtemelen kompozisyon defterilenememiş ve her an silâhlı bir ça bir yönetici, Başkan Johnson'un tadır. Charles'e göre basm zaman nin bir yerde unutulduğunu v« yönde elimizden geleni yapacağız.» ği yapmamasına sebep olan tedbir yaz Sarayın yayınladığı bir bilditışmaya sebebiyet verebilecek yıllmi l«ler özel Müşaviri Dr. Dozaman halkı şaşırtmakta, hoş olrru Prensin bir smıf arkadaşı tarafınGromiko, gayenin beynelmilel lere temas eden eski NATO Genel riye gore Başkan. özetle şunları değınla ihtilâf var. Dolayısiyle NATO' miştır : yan bir tarzda davranmaktadır. An dan bulunarak okuldan çıkanldığv Sekreteri şöyle devam etmiştir: nun yaşatılması hâlâ bir zarurettir. nald F. Hornic de bugün Washing gerginliklerin ortadan kaldırılma< Fransa. Akdeniz ve Atlantik« Bir mıllet olarak modası geç HimııııııımııııııııuııımııiMiıuKi cak, hükümetin çahşmalannı izli nı söylemiştir. Fransasız bir NATO tasavvur edile ton'a hareketinden evvel, Amerika sı ve daha kuvvetli bir barış kurul leki gemilerini NATO'nun emrinyen basm halka ne olup bittiğini miş, bir zamanlar elzem sayılan nın Sovvetlerle ticaretini ve teknik ması olduğunu söylemiştir. mez. bildirmekte, faydalı olmaktadır: den geri almıştır. NATO'nun ortak fakat zaman ve olayların geride Fakat Atlantiğin iki yakasmdaki «Bir Başbakanın Hitler haline gelhava savunmasına Fransız Hava Kuv bıraktığı programlara, kaynaklarımüUefikler arasında askeri işbirlimesine ancak hür basın mâni olur.» vetlerinin pek az bir kısmı katılmış mızdan tek bir dolâr heba etmeye ğini ve siyasî tesanüdu sağlama aBeyrut 20 (ajı.) Dün kurulan Issız ada tır. Ayrıca 690.000 kişilik Fransız Si mahal yoktur. Gerçeklesmesini gör maciyle kurulması Amerika tarafın lâhlı Kuvvetlerinden NATO enırine mek istediğimiz «Büyük Toplum» Issız adaya giderse yanına alaca Hüseyin El Uveyni hükümeti, çeşitdan istenen çok taraflı nükleer vuNitekim, 69.000 askcr verilmiştir. Başkan De = Yabancı ülkelerdeki 15 = ğı 4 şeyin bıçak, çadır, transistorlu li yorumlara yol açmıştır. hükümerucu kuvvet, Fransanın muhalefeti Gaulle, Fransada yapılmayan nük esaslı bir yatırım ıcap ettirecekradyo ve olta olacağım belirten muhalefet çevreleri yeni üs 18 ay içinde = Prens, demokrasi konusunda her tin Cumhurbaşkanı Şarl Halu tarayüzünden NATO'nun bütünlüğünü Paris, 20 (a.a. AP Radyolar) rek, NATO'da reformun şu iki il leer silâhların Fransa topraklan ü tır.» tehdit edici bir hüviyete bürünmüş NATO Parlâmento Üyeleri KonfeBaşkan, bugün de 34 yıl evvel kapatılacak E kesin oy vermesi gerektiğini savun fından baskı ile kurulduğunu va zerlnde bulunmasına izin vermez. keden hareketle yapılması gerekParlâmentonun bir oldu bitti kartür. NATO Çok Taraflı Nükleer Kuvvet mezun olduğu Teksasm San Marransı, komisyonların salı ve çarWashington, 30 ( a * . A.P.) = şısmda bırakıldığını ileri sürmelcVVashington'un projesi, Amerika şamba gunleri gizli oturumlarda tiğini ileri sürmüştür : cos Eyalet Öğretmen Kolejinde = 1 Müessiriyet ve birlik, temel çalışmalanna katılmayan Fransa yaptığı bir konuşmada gozonünde ^ Başkan Johnson bugün ver = tedirler. Bu çevrelere göre, tâyinnın nükleer gücünün küçük bir kıs hazırladıkları raporlar üzerinde, korallar olarak kalmalı fakat, NA nükleer silâhların hangi şartlar aller kabine üyelerine gece yansma mı ile İngilterenin minyatür ve bu sabah müzakerelere başlamıştında kullanılacağını dikkate alma tuttuğu «Büyuk Toplum» fikrinin Z diği demeçte, milletlerarası ~ TO'nun egemen ülkelerden meyda yı reddeden tek ülkedir. Fransa, gerçeklere uygun ve ulaşılır bir S durumda bir değişiklik olma 2 doğru telefonla haber verilmiş va Fransanın cenin halindeki nükleer tır. na geldiği unntulmamalıdır. Te Yunanistana askerî vardımda bulun amaç olduğunu ifade etmiş ve şu 2 dığı takdirde, Amerikanın sa ^ kabul etmedikleri takdirde yerlerina güçlerinin birleştirilmesini öngörSabahki müzakereler, siyasi ko kelcilik NATO'nun bn karakteriy mayı reddetmiş, nükleer denemeleri r: vunma bütçesinde önümüzde başkalarınm seçileceği bildirilmişmektedir. Böylece ortaya çıkacak hedefleri çizmiştir : = ki senelerde hafif bir kısıntı E tir. Ancak, tarafsız çevreler, HUkısmeıı yasaklıyaıı Moskova Anlaş çok taraflı nükleer vurucu kuvvetin misyon raporu üzerinde cereyan et le bağdasamaz, 1 Milletimizin ümit ve başarıseyin El Uveyni hükümetinin Par2 NATO, müessiriyet yanında masıııı im/alamamış. Cenevre Silâh larını kısıtlıyan engelleri yıkmalı yapılacağını bildirmiştir. Baş ^ kullanılmasında, katılmak istiyen miş ve hemen hemen yalnız çok Saygon 2ı). (a.a.) Bu sabahki bir lâmentodan güven oyu alacağı ka^ kan, 50 milyar dolara, yani = katılınamış bütün NATO üyelerinin söz hakkı taraflı nükleer kuvvet konusu ele evrenselleşme ile de meşgul olma sızlannıa Koııferr.ıısııın = yıllık bütçenin yarısından laz ~ çok Vietnam gazetesi, Güney Viet nısuıdadırlar. Bunlann görüşüna alınmıstır. ve Fransanın dış politikasını miitte yız. lıdır. bulunacaktır. 2 Bütün Amerikalıların ufuk ~ lasına yükselen askeri masraf ~ nam Silâhlı Kuvvetler Komutam Ge göre milletvekilleri güven oyu verSiyasi komisvonun rap.orunda, Ingiliz Işçi Parlâmento üyesi Lis fikltrine danışmadan >ürutnıüştür.» larını genisletmeliyiz. Halbuki De Gaulle, Fransanın neral Nguyen Han'm yakında uzun medikleri takdirde Cumhurbaşkanı ~ larda herhangi bir arttırma S nükleer gücünün kontrolunu başka «tttifakın öneminin geçmişte kal towel Kontu ikinci olarak söz alJohnson şunları ılâve etmiştir : ^ düşünmediğini belirterek, A = bir süre için görevlendirilerek ya Parlâmentoyu fesih yolunu tutacatc Iariyle paylaşmaya taraftar değil dığı» düşüncesinin çok yanlış ol mış ve Fransayı, İngilterenin çok « Herhangi bir toplumun geçi = merikanm, masrafları arttır E bancı bir ülkeye gönderileceğini, ye tır. dir. İleri sürdüğü ve henüz resmi duğu, bu fikirde olaniarın Avrupa taraflı kuvvetle ilgili tekliflerini Paris, 2 (A.P.) Bın kadar ti rebileceği nihai imtihan, yetiştir H maksızm müessir bir savun E rine «Dalat r Generallerinden» GeneU yete dökmediği mukabil teklif, YV'as nın ve Kuzey Amerikanın birbir kabul edilmez buluyorsa, bu tekYeni uveyni hükümetinin özelli» S ma sistemi idame edebileceği Ş ral Tran Von Don'un getirileceğini niversıte öğrencısı bugün Sen nehhington'a beslediği güvensizliği yan lerinden ayrı şekilde ilerliyebilece lifler NATO'ya resmen sunulduğu rinin sol yakasında De Gaulle a!ey diğı erkek ve kadınların kalitesi Ş kanaatini izhar etmiştir. General Tran Van ği Lübnanın tanmmış iş adamlann yazmaktadır. ve bu ınsanların surdukleri ömrün sıtmaktadır: «Avrupa, tamamen ğini sandıkları, oysa, bu iki ayn zaman karşı teklifler ileri surme hinde gösteriler yapmış, Don, şimdiye kadar General Ngu dan meydana gelmiş olmasıdır. 14 selec3k standardıdır. Büyük toplum müs E Başkan bu demecini, önü E kendine ait ve Amerikanın dısında varlığın ortak bazı meseleleri ve ye çağırmıstır. yıl yapılacak Başkanlık seçımleri pet hedeflerle belirli programlara S müzdeki 18 ay içinde Ameri S yen Han'ın eğitim meseleleri yâr üyesi olan kabinede, altı milyoner kalacağı bir nükleer kuvvet kurma bazı amaçları «bulunduğu» ifade vardır. Daha sonra söz alan General Bil için sağcı bir adayı dpsteklemısler muhtaçtır. Bu programlardan bazı ^ kan askerî tesıslerinden 95 inin = dımcılığını yapıyordu. lıdır.» edilmektedir. lotte da (Fransa), gerçekten hu dir. Bir saat suren gösteriler sıra ları şu anda hazırlanmaktadır.» ~ kapatılacağı haberi üzerine s De Gaulle'ün projesi, gerçekleştigençler are^mda Çok taraflı nükleer kuvvet ko kümran ve birleşik bir Avrupanın sında pohslerle ŞJohnson, hükümetinin şehirleri, S vermiştir. ği takdirde vahim sonuçlar doğu nusunda ise. raporda, bu kuvvetin kendi savunmasmdan ve dış poli itişip kakışmalar olnıuş, tevKif p95 rakamı, Amerikanın ya = içinde yasanabılır yerler haline ge 5 rabilecektir. Evvelâ nükleer silâh «birleştirilmiş stratejik bir amaca tikasından sorumlu olması fikrini dilen bir kaç öğrencı k'inlıicleri Ş bancı ülkelerdeki 15 Amerikan 5 ELECTRONICS ENGINEERS AND TECHNICIANS, GOOD lar daha fazla yayılmış olacaktır. giden en kısa yol» o'.duğu ileri sü savunmuştur. Nıtekim bu görüş tesbit edildikten sonra serbest bı tırmeye. her Amerikalı çocuğa ken E üssünü de ihtiva etmektedir. E di oz ıktıdarının nispetınde, nerePAY MUST BE QUAIJFIED IN MICROWAVE SYSTEMS Doğu Batı yakınlaşmasına sekte rakılmışlardır. rülmektedir. çoktandır General de Gaulle taravuracaktır. NATO'yu zayıfiatacak ve CALL MR. YEKTA ÖZDORA PARK HOTEL NOVEMBER Hâdiseler, 1965 sonbahannda ya de yaşar.a yaşasın veya ne kadar ^ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır? Fransız Parlâmento üyelerinden fmdan savunulmaktadır. İkiye bölecek. İngiltere Başbakanı 23 24 FOR INTERVIEW APPOINTMENT. pılacak seçimier için De Gaulle kar fakır olursa olsun en yüksek evsafKATIP Şebekeml kaybettlm. HüWilson'un sözleriyle, bir nevi «itti Profesör Georges Portmann, sabah tir. ta eğıtım kolaylıkları sağlamaya Bıllotte aynı zamanda ıktisadi a şı adaylığını koyan sagcı bir poli çahşacağını. Kongreye bu yonde kumsuzdür. fak içinde ittifak» yaratacaktır. Deh oturumundaUk konuşmayı ya#mış tıkacı Jean Louıs Tıxıer VignanNuran Polat şetli tepki göstereceği muhakkak 1 ve «NATÖ'da reform yapılffialı, Janda görunmez bir istilâ olduğu cour'un bir konuşiüasından sonra teklifler getıreceğıni söylemiştir. Cumhuriyet 14248 Cumhuriyet 14279 teskilât ortadan kalkmamalı» de nu ve bunun yeni bir sömurgecilik olan Amerika, Avrupaya karşı tudıkten sonra, NATO'nun 1949 da olabileceğıni belırtmıştir. Fransız patlak vermiştır. tumunu tamamen değiştirecek ve Kapalı bir salonda tertiplenen belki de infiratçıhk politikasına dö kurulusundan bu yana, Amerika | Parlâmentosu üyesinin bu sözleri mitingte, gençler «Tixier iktidara!», necektir. Birleşik Devletlerine aıt olan nük ! ile Avrupa şirketlerine genış çap «De Gaulle darağacına» dıye bağırKarşımızda, NATO'yu saplandığı leer tekelin kaybolma.":ı dolayısiy , taki Amerikan yatınmlarını kas mış, caddelere uğradıklarında polisie kapışmıslardır. çıkmazdan kurtaracak tek ümit o le şartlarm çok değiştıgıni söyliye dettığı anlaşılmaktadır. larak Wilson bulunmaktadır. Gerçekten de. İngilterenin yeni sosyalist Başbakanının uzlaştırıcı bir İÛ7 S formül üzerinde çalıştığını öğrenin , ee, Amerika ile baş destekçisi Fe • deral Almanya, çok taraflı NATO nükleer vurucu kuvveti ile ilgili çalışmaları bir süre için askıya almışlardır. VVilson'un sihirli formülü nün De Gaulle'ü tatmin edebilmesi İçin, şu iki esası ihtiva etmesi şarttır: 1 Çok taraflı nükleer vurucu kuvvetin kullanılmasında Amerikanın veto hakkına sahip olmaması. 2 Fransa ile İngilterenin, nükleer güçleri üzerindeki kontrollarını tamamen kaybeUnemeleri. Yukarıdaki esaslardan birincisi Amerika için bütün nükleer silâhların mutlaka Başkanın kontrolu altında bulunması yolundaki gelenek sel ilkenin ihlâli anlammı taşımaktadır. Fakat inatçı De Gaulle'ü baş ka türlü tatmin etmenin yolu yoktur ve eğer Amerika NATO'nun da j ğılmamasını gerçekten istiyorsa, i böyle bir fedakârhğı göze alması I icabetmektedir. Kayhan SAĞLAMER ^ ^ Moskova 20, (a.a. A.P. Radyo) Perşembe gecesi Kremlinde 100 kadar ileri gelen Amerikalı iş adamı ile eşlerini kabul eden Başbakan Kosigin yeni Sovyet rejiminin Amerika ile ticareti artırma imkânlan ve «İki memleketimiz arasında mevcut bütün meselere çözüm yollan» araştıracağmı taahhüt etmiştir. Sayın üstad Falih Rıfkı Atay, Oünya'da dünkü başyazısında «A.P. gericilerinin C.H.P. gericilenni kendilerinden niçın ayırdıklarını da bir türlü anlamıyoruz» diyordu. Tuhaf şey. Bunda anlamıyacak ne var? Memlekette demokrasi olalıberi, politika, oy avcılığı, nüfuz ticareti, LA HAYE, 20 (a.a.) dış seyahatler gibi muhtelif yolNATO'nun eski Genel Seklardan, bir çeşit ticaret kanadı hareteri Dirk Stikker, Fransa line geldi. Cumhurbaşkanı De Gaulle'Bu da, onun neticesi, işte. Maün 1958 yılında tngiltere ve lum ya, rekabetsiz ticaret olmaz! Birleşik Amerika'ya gönder Arka arkaya en hızlı yürüyen diği çizli bir muhtırada, bu iki ülke, Fransa ile bir kazamyor. D. N. «Triumvıra» kurmayı reddettiği takdirde NATO'dan çekileceğini ileri sürdüğünü açıklamıştır. Holânda Liberal Parti toplantısında bir konuşma yapan Dirk Stikker altı yıl önceki bu tehdidin şimdi ha kikat olduğunu belirtmiştir. De Gaulle 1958 de Amerika ve İngiltereye şantaj yapmış Nasıl birleşirler? İngiliz Prensi Charles a>ılzadeleri savunuyor Demokrasi, basın, sosyal sınıflar ve ıssız ada konulanndaki fikirleri Johnson "Büyük Toplum,, programının esaslarını açıkladı Batı Almanyamn «Der Stern» dergisi, İngilterenin 16 yaşındaki Voliahd Prensi Charles'in okulda hazırladığı bazı ders kompozisyonlannı yayınlamıştır. «İngiliz asillerinin memleketi kötü düşünceli kimselerden konıduğunu» ileri süren bu kompozisyonlar, «Der Stern» in belirttiğine göre, bir İngiliz basm ajansından satın alınmıstır. Ajans, yazılann orv jinali polis tarafından alınmadan önce bunlann fotoğraflarmı ç«kmiş v« Hamburg'ta çıkan «Der Stern» e satmıştır. Hamburg 20 NATO Parlâmento fiyeleri nükleer kuvveti tartıştılar ÎAmerika sa vunmaf İ bütçesini kısıyor | Milyonerler kabinesi General Han Güney Vietnamdan uzaklaştırılıyor "De Gaulle darağacıno,, WANTED 3 öaatte 1 kollu k aza» "Kennedy günü,, VVashington, 20 (AP) Başkan Johnson, muteveffa John F. Ken ! nedy'nın katlı olayımn birinci yıldonümü. 22 kasımı «mılletçe kendimizi Kennedy'nin ideallerine bir yeniden adama günü» ılân etmiş, muteveffa Başkanın rinsan şeref ve haysıyetıne» verdiği kıymeti hatırlatmıştır Bu konuda yayınlanan Başkanlık büdırisınde özetle «John F. Kennedy'nin görüş ve amaçları, kendi cz büyüklüğünün kaynağını teşkil eden bu milleti hâlâ yönetmektedır. O gün, dost ve düsman, bütün dunya bunu bilsın» denılmiştır. Johnson bildirisinde: «22 kasım günü, kiliseîerle evlerde, kendimizi, onun inandığı msan haysiyet ve serefı ideallerıne yeniden vakfedelim... Hayatmda Kennedy yönur.ü tarihten almıstı .. Ölümü ile tarıhe girmiş ve onu zengınlestirmıstir» demiştir SINCER HER ÇEŞİT ÖRGÜ İÇİN YÜN ÖRGÜ MAKİNASI TOrkiye İŞ Bankast, şimdiye kadar görülmemiş zenginlikte birçekili; yapıyor ve 1 defada tam7MİLY0Nlira tutarında ikramiye dağıtıyor: Istanbulda 60 Apartman Dairesi 5 adet 100.000 lira 5 adet 50.000 lira Pakistan seç'm!ernin ilk devresi sona erdi Dakka (Doğu Pakistan) 20 (A.P.) Pakistanın ilk genel seçimlerinin birinci devresi bugün 20 gün devam eden oylama ve nümayişlerde 44 kişinin hayatlarmı kaybetmeleriyle sona ermiştir. Halk, gelecek yıl Başkam ve Mil11 ve Mahallî Meclis üyelerini seçecek 80.000 ikinci seçmen için oy kul lannııştır. Başkan Eyüp Han ve hasmı Bayan Fatma Cinna oylarm yüzde 80 ilâ 90 ını aldıklarını iddia etmişlerdir. Fakat bugüne kadar gerçek durumu tesbit etmek mümkün olamamıştır. Gazete haberlerine göre Fatma Cinna Doğu Pakistanda başta gitmektedir. Bütün Singer mamulleri gibi SINCER ÖRGÜ MAKİNASI DA Singer in sonsuz garantisine ve satış sonrası bakım servisine sahiptir. TÇSCİL EOİLMİS MARKADIR 10 adet 25.000 lira 50 adet 5.000 lira 1000 adet 1.000 lira ayrıca 35 000 kişiye para ikramiyesi. OEV ÇEKİLİŞE mutlaka katılınız. İş Bankasının ikramiye çekilişleri halk huzurunda otomatik makinalarla yapılmaktadır^ TÜRKİYE paranızın . H j BANKASI UtihbaliniîinTemniyett
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog