Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

l'akup Kadri KARAOSMANOGLU ANKARA Bu romanda ünlü romancı, kurtuluş savaşuıın ilk günlerinin Ankarasını anlatıyor. Yalnız bu anlatış başkentin o zamanki havasını duyurmakla kalmıyor bize, «ANKARA» yeni Türkiyenin knruluş ve yükseliş umutlannın bir sembolü oluyor bu kitapta. Ryatı: 500 Kuru5 REMZİ KİTABEVİ İlâneılık: 3300 14256 41. yıl sayı 14479 umhuriyet KÜRÜCUSU: TTJNÜS NADf Telgraf v« mektup adresi: Cvnhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Ir ANSİ KLOPEDİK Kenul Demiray Ruşen Alaylıoğlu Eskl kelimeler açıklanmış, iakat fcullanılmalarını önlemek için eskiliklerine işaret olunmuştur. Zşanlamlı ve zıtanlamlı kellmelerden açıklamalar sırasında faydalanılmıştır. Okul kitaplarında rastlanan terimlerin anlamı belirrilmiştir. Açıklamalarda a n di) kullanılmıştır. Nefis ciltli. çift sütunlu 590 ortaboy sayfada 25.000 kelime ve deyim. 15 LtRA I ÎÜRKÇE SÖZLÜK Cumortesi 21 Kasım 1964 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ r Parti Yöneticileri anlaşmaya varamadı MP LİDERİ MİLLİ KOALİSYON İSTEOİ MP LİDERİ BÖLÜKBAŞI DÜX SABAH DEVLET BAŞKANI GLRSEL TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR. MP LİDERİ, BU KONUŞMADA HÜKÜMETİ İDAREİ MASLAHATÇI OLARAK İTHAıM ETMİŞ VE «BUGÜN MİLLÎ KOALİSYON KUKULMASI İÇİN ŞAKTLAR HER ZAMANDAN DAHA ZARURİDİR» DEMİŞTİR. CKMP LİDERİ GÜRSELLE KONUŞTUKTAN SONRA YÖNETİCİLER TOPLANTISINA GİTMİŞTİR. SUNAY, ZONGULDAK'A Gİnİ Bölükbaşı Gürsel'le jı konuştu J | I ı J M. P. lideri «idarei maslahat zihniyeti son hâdiselerle zaaf ve aczi zirve noktasına getirdi» diyor. I w Liderler Cürselle konuşacak A tican, "meseleler bu suretle daha derinliğine ele ahnacah» dedi KIŞ AiK.ı.uıuııun lırıncn bemen lıer bölge^inde hava kapalı aralıklı kar yağışlı geçmektedir. Türkiyenin en sıcak bölgesi olan Akdeniz salıillerinde ise, gök gurUltülü sağnak halinde jrağmur yağmaktadır. Yukarıdaki resimde kar altında yürümeğe çalısan bir ilıtiyar görülraektedir. GENEL KURMAY BAŞKAM ORGL. SUNAY, BERABERİNDE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL N. URAN, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL İ. TANSEL VE YÜKSEK RÜTBELİ SUBAYLAR OLDUĞU HALDE DÜN GİRESUN MUHRİBİ İLE ZONGULDAK'A GİTMİŞLERDİR. SUNAY VE BERABERİNDEKİLER BUGÜN ÇEVREDEKİ ASKERÎ TESİSLERİ GEZECEKLERDİR. BASTIRDI ANKARA 20, Cumhuriyet Bürosu 6 enel Kurmay Başkanı Orgl. Cevdet Sunay'uı mektubu üzerine «Huzuru arayan» liderler kendi aralarında tam bir anlaşmaya ulaşamadıklanndan Cumhurbaşkanı Cemal GürseFin başkanb^ında bir toplantı yapmaya karar vermişlerdir. C umhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafmdan saat 09.30 da kabul edilen Millet Partisi Genel Başkam Osman Bölükbaşı, Çankayadan ayrıhrken, basın mensupla rına şunları söylemiştir: Parti yöneticileri «Huzur» konusunda bazırlanan raporu müzakere ediyorlar •Meclis içi ve dışı huzur sağlıyacak tedbirleri tespit etmekle görevli» Huzur Komisyonunun hazırladığı raporu incelemek üzere liderler seviytsinde yapılan ve dört saata yakın devam eden toplantıdan sonra YTP Genel Başkanı Ekrem Alican sözcü olarak şu açıklamayı yapmıştır: Sözcü Alican'ın demeci «Meclis Başkanları ile parti liderleriniu birlikte yaptıkları toplantı sonunda meselelerimiziıı daha derinliğine müzakere tmkânları sağlıyabilmek üzere toplantılaruı sayın Devlet Başkanının riyasetinde devamı uygun mütalaa edilmiş ve bu hususun kendilerînden rica edilmesine karar verilmiştir.Toplantıya katılanlar Senato Başkanlık Divanı odasında saat 10^0 de Millet Meclisi Başkanı Fuat Sirmen'in başkanlığında başlayan toplantıya katılanlar şunlardır: Senato Başkanı Enver Aka. Başbakan İsmet İnönü, Başbakan Yardımcısı Kemal Satır, Içisleri liakanı Ortaan öztrak, Adalet Bakanı Sedat Çumralı, Milli Savunma Bakanı îlhami Sancar. A.P. Genel Başkan vekili Sadettin Bilgiç, Senato Grup Başkan vekili Ihsan Sabri Çağlıyangil, Meclis Grup Baş kanı Ali Naili Erdem, C.H.P. Mec lis Grup Başkan vekilleri Fethi Çelikbaş, Kemali Beyazıt, Senato Grup Başkan vekilleri Mchtnet Ha zer, Zihni Betil, Y.T.P. Genel Baş(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Burdur treni kara saplandı Bütünyurtta kar vetipi devam ediyor. Yük treni Dumlupınarda yoldan çıkarak devrildi AFYON, 20 Hakkı Merdivenci bildiriyor iddetll kar yağışı demiryollarında kazalara sebep olmuştur. Basmahaneden Afyona gelmekta olan 1165 sayılı yük treni Balmahmut istasyonu civarında makinistin tipi yüzünden önünü görememesinden yollarım şaşıran dört amelevi çiğnemiştir. Kaza neticesinde yol amelelerinden Hasan Hüseyin Oltu parçalanarak ölmüş, Mustafa Karakaçan, Mevlut Alkan ve Hasan özgül de ağır surette yaralanarak koma halinde hastaneye kaldırılmışlardır. Sabah saat 8.30 sıralannda vukua gelen bu kazanın üzerinden iki saat geçmeden ikinci bir kaza daha olmuştur. Uşaktan Afyona gelmekte olan 1185 numaralı yük treni Dumlupınar civannda kar ve fırtma yüzünden yoldan çıkarak devrilmiş, sekiz vagon tamamen parçalanmıştır. Tren personeli kazayı mucize kabilinden hafif yaralarla atlatnuslardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) KIS BASTIRDI «MiIIeti hnzursaz kılan tahrik ve davranışlar etrafında sayın Cumhurbaşkam ile fikir teatisin de bulunduk. Mesru nizamı, temelinden yık mak istiyen, gözü dönmüş intikamcı cereyanlar ile acz içinde bulunan idarei maslahatçı bükümetin, adalet ve rejim için başlıca talihsizlik kavnağı oidıifn yolandak! kanaatimizi, bu vesile ile bir kere daha ifade ettik. Hükümet tarafmdan yapılması tabii olan bir bareketin, öbiir tarafa mal edilerek, hükümetin emrindeki bir makam sabibi tarafmdan yapılması ve Büyük Millet Mecli sinin muhatap alınması. temas etti ğimiz bu zaaf ve aczi, zirve noktasına çıkarmıştır. (Arkası Sa. 7, Sii. 8 de) Plaza:Mantıki çözüm «bağımsızlıktır» dedi m Arabulucu dün, Inönii, Erim ve Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâfibi Bayülkenle görüştü ANKARA 20, (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan Ismet Jnönü ile bugün yaptığı iki saatlik bir görüşmeden sonra Arabulucu Galo Plaza «Kıbrıs için Enosis söz konusu olamaz. Çünkü, Birleşmiş Milletlerin sözlügünde bu kelime yoktur» demiş. dün gece Esenboğa Hava Alanında ise basm mensuplarınm bir sorusuna cevap olarak «Akla uyçuıı bir çözüm yoln bağımsız Kıbrıs Devletidir» şeklinde konuşmuştur. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Haluk Bayülken ise Arabulucunun kesin bir çözüm yolu getir(Arkası Sa. 7, Sü. 6 dal I B Gulam Rıza'nın uçağına yıldırım çarptı Beyrut uçağı İstanbula mecburî iniş yaptı. Baz morfinlerin ele geçirildiği yer (okla gösterilmiştir) 5 kilo 400 gram baz morfin ele geçirildi Baz moıiinler, Karadeniz dairesinde, İki gemfci edeııîerhı naylon nezarete kim vapurunun içinde jeneratör bulundu. torbalar alındı ve oldukları şebekeyi idare araştınhyor Selâhattin GÜLER Birleşmiş Milletler (New York) 20 (a.a.) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant. Genel Kurula verdiği yıllık raporunda Kıbrıs Konusunda Birleşmiş Milletlerın ara bulma gayretlerinin önemli bir sonuç vermediğini ve durumun nezaketini el'an muhafaza ettiğini belirtmiş, «Ancak son gelişmeler Adadaki çeşitli meselelere barışçı hal çaresi bulma gayretlerinde bir ümit ışığı olmuştur» demiştir. Genel Kurul Kıbrıs meselesini muhtemelen önümüzdeki yıl başında müzakereye başlayacaktır. Bu arada Güvenlik Konseyinin de Barış Gücünün 26 aralıkta sona erecek olan görev süresini uzatmaya karar vermesi beklenmektedir. UThant «Kıbrıstaki durum nezaketini muhafaza ediyor» dedi B r eyruta gitmekte olan İran Şahınuı kardeşi Prens Gulam Rıza Pehlevinin bindiği PANAM uçağına dün havada yıldırım isabet etmiş ve uçak 8 saat havada kaldıktan sonra İstanbula mecburi iniş yapmıştır. Beyruta gitmek üzere Tahrandan hareket eden uçak, hava muhalefeti yüzünden Beyruta inememiş ve alanın üzerinde dolaşırken kuyruk kısmına yıldırım isabet etmiştir. Nihayet uçak 8 saat havada çalkalandiktan sonra saat 12.00 de İstanbula gelip Yeşilköy Havaalanına mecburi iniş yapmıştır. Yıldırım isabet eden yolcu uçağı Avrupadan gelen başka bir uçakla değiştirilmiş ve yeni uçak saat 17.00 de Beyruta hareket etmiştir. reket etn ANKARA 20, (Cumhuriyet Bürosu) arti lider ve yöneticilerinin bugün yaptıkları toplantıda yetersiz buldukları ve AP nin bazı ikazlan ile karşılanan «Huzur Komisyonu» nun raporu açıklanmıştır. Rapor şöyle başlamaktadır: • Memleketin huzur ve ahenk içinde bulunmasının başlıca şartmın vatandaşlar arasında tahriklere mey dan verilmemesi noktasında toplandığını müşahade eden komisyonumuz. halkı birbirine düşman iki kampa ayırıcı içtimai. siyasi ve mesleki zümreleri birbirinin aleyhine kışkırtıcı. orduyu hedef tutucu ve rencide edici mahiyettekit dav(Arkası Sa. 7. Sü. A de) Huzur Komisyonu raporu açıklandı P 3 AP linin ifadesi alındı Gaziantep, 20 A.P. II Kongresinde konuşma yapan üç A.P .'linin bugün Savcılık tarafmdan ifadeleri alınmıştır. Bunlar Dr. Ahmet Siret, Ökkeş Kahya. Kemal Aldoğandır. Öte yandan Savcılık aynı kongrede konuşan ve ordu hakkında sözier sarfeden Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü. Adana Milletvekili Bozdoğanoğlu. Kayseri Milletvekili Vedat Ali Yücel ve İstanbul Senatörü Sami Telgen hakkındaki dosyaları da Ada'et Bakanlığına göndermiştir. Radyo Foto A.P. (Kopenhag • istanbul) Dün gece Kasımpaşada, KaranTÜRKİYEYE ULAŞAMAD1LAR Kıbrıstaki B. Milletler Barış Gücünde vazife görmekteyken, Türklere silâh kaçırdıkları için mahkum lıkçeşme sokağında saat 00.30 da olan iki İsveçli subay, Türkiyeye gelmek üzereyken polis tarafından çıkan bir yangın sonunda 22 ve 24 numaralı iki ahşap ev tamamen durduruldukları Kopenhag Hava Alp.nnda görülüyorlar. yanmıştır. Bir evin daha çatı katına sıçramış olan alevler İtfaiye tarafmdan kontrol altına alınmıştır. Kasımpaşada dün gece 2 ev yandı İsveçli subaylar dün Stokholmde tevkif edildiler M arsilyadaki gizli eroin tasfiyehanelerine götürülmekte olan 3 milyar lira değcrinde beş kilo 400 granı baz morfin dün Galata rılı tımından hareket edccek olan Karadeniz» gemisinde ele geçirilmiştiı Fransadaki büyük patronlarla Oıtaşarkın uyuşturucu madde kaçakçı lan arasında yapılan konuşmalaı önceden tesbit olunduğundan gerek Interpol ve geıekse Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Bürosu memurlan faaliyete geçmişlerdir. Gece kulüplerinde Bir taraftan polis, Beyoğlundak gece kulüplerini günleıden beri ie sılasız şekilde kontrol elmeye baş lamış, ham eroin'i kaçıracak olan kı şileri tesbite çalışmıştır. Önceki gece Bursa sokaktaki bir gece kulübünde görülen iki şüpheli şahıs, geminin hareket saatine kadar izlenmiş fakat bir sonuc alınamamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Belçika ve B. Amerika Kongo'ya indirme yapmaya hazırlanıyor Subayların Türkiyeye gidişi firar kabul eclildiği için Kopenhag'dan döndümldüler STOKHOLM, 20 (A.P.) ıbrısta lilâh kaçakçılığı yaptıkları için hapis cezasına mahkum olan İsveç Ordusunun iki eski subayı bugün, Türkiyeve gitmek üzere yola çıkıp Kopenhag'da geri çevrildikten sonra buraya dönüşlerinde tevkif edilmişlerdir. K Gümrük memurlan Washington 20. IA.P. a.a. Radyolar) Lumumba taraftarlannın kurmuş oldukları .Kongo Halk Cumhuriyeti> nde rehin olarak bulunan 1000'e yakın beyazın kurtarılması için Amerika ve Belçika'nın müştereken bir hava indirmesi hazırladıkları açıklanmıştır. Stanleyville Kongosuna karşı yapılacak bu hareketin ilk hazırlıklarından olmak üzere, B. Amerika Ha va Kuvvetlerinin yardımı ile Belçika ordusuna mensup bir paraşütçü taburu Batı Afrika kıyısındakı Ascension Adasma nakledilmiştir. Öte yandan Çombe'nin idaresinde! ki Leopoldville Kongosu Hükumet I sözcüsü, Bimmanuel Sindv. bugün I tertiplediği bir basın konferansında ; «Belçika. vatandaşlarını korumak için Kongo'ya seçkin birliklerüıi gön 1 dermeye karar verirse, Kongo Hükumeti, bunu belirli bir tecavüz saÇ E L ME iııııııııuıllıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnıuıııınnıııııııııııııııııııııııııııııiiiıııı: morünlerle ı yacaktır» demi^tir. İki sabık subayın tsveçten uzakta bulunmalarmm hukukî işlemlen güçleştireceği ve kaçmaları ihtimalini doğuracağı mülâhazası ile hak Iarında tevkif müzekkeresi kesilmiş olduğu polis tarafından bildirilmiştir. İki subayı getiren uçak Airlanda Hava Alanına iner inmez Lars Lindh ve Hjalmarsson derhal ora j da bekliyen bir otomobile bindiri ! lerek götürülmüşierdir. Gazetecile(Arkası Sa. 7. Sü. i de) AKİL KtTAPÇI Ziraat Bankası Umum Müdürü "6 MİLYAR ZİRA! KRERİYE İHTİYAÇ VAR., Ankara, 20 (Cumburiyet Bürosu) 1 iraat Bankasımn bırruluşunun 101 inci yıldönümü dolayısiyle dUzenlenen basın toplantısında Genel Müdür Âkil Kitapcı «Yurdumuzda tesbit ettığimize göre 6 milyarlık ziral krediye ihtiyaç olduğu halde, bu nun ancak yanya yakınmı karşılıyabilmekteyiz» denıistir. ZİRAl GELİŞME VE KREDt Meselenin sadece kaynak buIup fcredi vermekle halledilmiTeceğini re teknik psaslara ed(Arkası Sa. 7, Sü. 8 d») Ankara 20, (Cumhuriyet Bürosu) İki günden beri devam eden AP tl Başkanları ve temsilcilerinin toplantısı dün gece yarısı sona ermis ve ikinci büyük kongreye STinulacak tüzük tasarısı son şeklini almış tır. Yeni hazırlanan ve İl Başkanlarınca da kabul edilen tüzük. tasanya (Arkast Sa. 7, Sü. 4 de) AP tüzüğii son şeklini aldı I Ü lî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog