Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

MAKINA SİGORTASI JÖJL " * ° *"lw»Tn. ŞEKER SİGORTA Aırticndi C«d Stktr Hm T E L « 22(367 22*368 MAKINALARINI2IN TEMİNATIDIR 41. yıl sayı 14478 umhuri KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cunhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 GÎZLİ OTURUM (Huis Clos) Jean Paul Sartre Çeviren: Oktay Akbal tkinci defa basdmıştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 170 kuruş fiyatla satılmaktadır. (Basm 21829/14231) Cuma 20 Kasım 1964 Huzur komisyonu, dokunulmazlıklar ve S. Partiler Kanunu konusunda anlaşamadı Sunay'ın Gezi Programı Değişli GENEL KIRMAY BAŞKAM ORGL. SUNAY'IN DENİZ YOLU İLE YAPMASI KARARLAŞT1RILMIŞ OLAN' KARADENtZ GEZtSt PROGRAMINDA DEGtŞİKLİK TAPILMIŞ, T O L C l L L G l N KARA TOLU İLE TAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR. ORGENERAL SUNAY'A BU GEZİDE DENİZ K. K. ORAMtRAL X. URAN REFAKAT EDECEKTlR. Genel Başkanvekili Sadettin Bîlgiç gb'rüşünü açıkladı EROGAN'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ AP GRIPVM'.N DÜNKÜ TOPLANTISINDA SUNAYIN İKAZ MEKTUBÜ HAKKINDA GRUP BAŞKANI TARAFFNDAN İZAHAT VERİLMİŞTİR. BU ARADA EROĞAN'IN HUZUR KOMİSYONU RAPORU HAKKINDA MÜZAKERE AÇILMASI TEKLİFİ İSE EKSERİYETLE REDDEDİLMlŞTtR. AP GRUPU ÖGLEDEN SONRA DA SUNAY'IN MEKTUBU t'ZERİNDE DURMUŞTUR. İnönii Çankayada Gezinti Yaptı BAŞBAKAN İNÖNÜNİ N CUMHURBAŞKAM GL'R SELLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ ANCAK BU ZİYARETİN MÜMKÜN OLMADIĞI YOLUNDA ÇIKAN HABERLERİN ASLI OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR. İNÖNÜ EVVELKİ GÜN ÇANKAYADA BİR YÜRÜYÜŞ YAPıMIŞ VE NÂSIR ZEYTİNOĞLUYLA KAHVE İÇMİŞTİR. A. P. RAPORA İTİRAI ETTi AP nin imzalamadığı Huzur komisyonu raporunu Bakanlar Kurulu inceledi KİMLERIH DOSYÂS! YAR t A ANKARA, 19 (Cumhuriyet Bürosu) uzur Komisyonunca hazırlanan raporu son dakikada A.P. liler imzalamaktan kaçınmışlar ve toplantı salonunu terketmişlerdir. "Suçluvarsa mutlaka cezasını Fatari özdilek görecektir,, ^AP lideri Parlâmento kadrosundan daha geniş bir kadroya bilgi vermek istiyor ANKARA 19, Cumhuriyet Bürosu dalet Partisi Genel Başkan Vekili Dr. Sadettin Bilffiç, son durumlarla ilgili oiarak «Ben vatandaşlarımızın endişe etmelerini icap ettirecek bir hususun bulunduğuna kani değilim. Herkes kanunlarm himayesinde ve huzur içinde işine devam etmelidir» demiştir. Bilgiç, gazetecilprle yaptığı bir konuşma sırasında son olaylar dolayısiyle piyasanın şaşkınlığa düştüğünü söyledikten sonra, şunları ilâve etmiştir : «Mernleketimizde kanuıılar ve nizamlar hâkim olduğuna göre, snçlu varsa mutlaka cezasını görür. An» henüz Adliyeye intikal (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) H A dalet Bakanı Sedat Çumralı mn açıklamasmda bildirdiği dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen Parlâmento üyeleri şunlardır: Hüsnü Dikeçligil (Kayseri • AP): Kayseride açıkhava toplantısında Toplantı ve Gösteri llürriyetleri Kanunnna aykırı hareket ettiğinden 7 şubat 1964 te bir dosya sevk edilmiştir. Adalet Bakanı Sedat Curoıalı Kadri Eroğan (Urfa AP): Siverek, Bozova ilçeleri, Kayseri il kongresi, Kütahya merkoz ilçe kongresi, Urfa il kongresinde yaptığı beş konuşmaANKARA, 19 (Cumhuriyet Bürosu) dan dolayı Tedbirler Kanunu. dalet Bakanı Sedat Çumrah, çeşitli toplantüarda suç sayılacak hükümetin mânevi şahsiyetini sözler sarfederek savcılıklarca haklarında takibata girişüen ve tahkir, Toplantı ve Gösteri Yüdokunulmazlıklanrun kaldınlması istenen 16 milletvekili ve se'ıüyüşleri hakkındaki kanun hü kümlerine göre beş ayn suç natörün isimlerini ve suç dosyalarının mahiyetini açıklamıştır. Bakan, Genelkurmay Başkanının mektubundan çok önce 13 Odosyası sevkedilmiştir. cak 1964, 8 Şubat 1964 ve 5 Kasım 1964 tarihlerinde savcılara üç ta(Arkası S». 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Adalet Sahanz 24 dosyt? hakktnda acthlama yaptt Bu sebeple yarın sabah yapılacak olan siyasi parti liderleri toplantısına Huzur Komisyonunun hazırladığı rapor AP lilerin imzası oimadan götürülecektir. Geç vakit rapor üzeıinde gerekli redaksiyonu yapmak üzere toplanan Huzur Komisyonunda raporun baştan üç maddesi görüşülüp aynen kabul olunmuş, ancak dördüncü maddedeki Siyasi Partiler Kanunuhun 1965 yılı bütçe görüşmelerinin (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) • Bakanlar Kurulunun dün geceki toplantısı A Bakanlar Kurulu bu gece Ba? f BPPP Tta«bakan îsmet Inönü'nün başkanlığında 3.5 saat süren bir toplantı yaparak Huzur Komisyonunun hazırladığı A.P. liler tarafından imza edilmiyen raporu müzakere etmiştir. İŞÇILEKİ GREVE BAŞLADILAR Emekli S andığının yaptırdığı «Yonca yaprağı» şeklindeki kübik cAnkara Oteli« inşaatında çalışan işçiler gre ve başlamışlardır. Inşaatta çalışan 320 işçi, 15 16 lira olan gündeliklerine yüzde 12 oranında bir za m yapılmasının ve inşaat sonunda sağlanacak kârdan yüzde 20 oranında prim istemektedirler. 320 işçi dün sabahtan itibaren greve başladıklarından yukarıdaki resimde inşaatı yarıda kalan «Ankara Oteli» ve işçiler tarafından <Anayasa çiğnenmedikçe ' hakftıroızı alaçağız»ib^resi yazılı olan döviz görül mektedir. I ~ ^ ^ ^ ^^^^K ^ ^ ^ ^ ^^^M ^ ^ ^ W^M ^^^M ^^^» ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^^W» ^^M ^^Ht ^^^M * • • • ^ H » • ^ ^ * ^W» ^»M* ^ ^ ^ «^^k Suhunet bir gecede 12 derece birden düştü İstanbulda metrekareye 30 kilo yağmur düştü, Erzurum, Eskisehir ve Balıkesîrde kar yağıyor Saat 19.00 da Mecliste Başbakanlık makam odasında başlayan toplantı 22.30 da sona ermiştir. Toplantıda önce son iç olaylar gözden geçirilmiş, İsmet İnönü. Genel Kur', may Başkanı Org. Cevdet Sunayın Meclis Başkanına gönderdiği mek• tup üzerine ortaya çıkan olayları ve konuları ele alan uzun bir konuşma yapmış. siyasi parti başkanlarınm bu mektup üzerine yaptık1 ları toplantıyı anlatmış ve bir Huzur Komisyonu kurulduğunu, bu gece son toplantısını yapmakta olduğunu, az sonra raporunu verecegini söylemiştir. Nitekim saat 21.30 da Huzur Komisyonu çahşmalarını bitiımiş. fakat AP liler bu raporu (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) ÖKTEM MECLfSTE GÜVEN OYU ALDI Evren'in önergesi 165 e karşı 182 oyla reddedildi, 3 kişi çekimser kaldı Doğu Berlinli bir yüksek mühendis Türkiveye sığındı Edirne Kapukule sınır kapısından, sınır muhafıziarına teslim olan ve memleketimize iltica eden Doğu Almanyalı Yüksek Mühendis Manfred Sherling, siyasi polis muhafazasında Istanbula getirilmiştir. Doğu Almanyadaki bir fabrikanın teknik islerinde görevli bulunan 37 yaşındaki mühendis, önce bir arkadaşı ile mektuplaşarak Bulgaristana gitmiş, burada bir hafta kaldık tan sonra Türkiveye sığmmak ve (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) M Y PLAZA İYİ RESbl ÇEKEMEDİ Futoğraf çekmeye meraklı olan Biıieşmiş Milletler Kıbrıs arabulucusu Ga!o Plaza Lasso, dün şehrimizde havanın yağışlı oiması yüzünden istediği gibi resim çekememişlir. Onceki gece İstanbııla gelen arabulucu. dün yanında sekreteri Miss Dufty ve muavini Mr. Liu olduğu ^ıalde şehrimizin tuıistik ve tarihi yerlerini ziyaret etmiştir. Plaza, bugiın A'ikarsfJn olacaktır. ATİNA BİZDEN TAZMİNAT İSTEYECEK Atîna 19. la.a.) Yunan hükiimeti, Tüıkiyeden çıkarılan Yunan tebalılardan, geride bırak tıkları ve tasfiye veya transfer edemedikleri malları beyan etmelerini istemeye karar vermıştir. Yunan hükümetinin, bu mal ları Türk hükümeünden talep etmek amaciyle bu kararı verdıği bildirilmektedir. Atina ajansının bildirdiğine göre, Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos Rodos adasında yasıyan Türk tebalıların sınır dışı'edilecekleri yolundaki haber İeri yalanlamıştır. Kostopulos, Rodostaki mahallî idarecilerin. bütün yabancıların ve bu a rada Türklerin de pasaportlarml yenilemelerini istediklerini söylemiştir ağmur ve daha sonra başlayan karayel fırtması İstanbul ve çev resindeki bölgelerde havanın 12 derece birden soğumasına sebep olmuş, devamlı yağmur yüzünden de bazı alçak semtlerdeki binalan sular basmıştır. Eskisehir ve Erzuruma da kar yağmıştır. Batı Karadenizdeki karayel fırtınası yüzünden az tonajdaki deni/ vâsıtaları sefere çıkamamaktadır. Meteoroloji ilgililerinin dün verdiği bilgiye göre; sıcaklık dün . i dereceye kadar düşmüştür ve bııgün de düşmeye devam edecektir. Metrekareye düşen yağmur mikt; rı ise 30 küogramı aşmıştır. Her yağmurda olduğu gibi Aksflray ve Eminönü meydanlarım sulaı istilâ etmiş, Sirkecideki Reşadiye Caddesi ise biriken yağışlardan geçilemez hale gelmişıir. Karaköy, Saraçhanebaşı ve Unkapanmdaki alt geçit inşaatlarını da sular bastığından çalışmalar sadece sularm boşaltılmasına inhisar etmiş tir. Yağmurun sağanak şeklinde ol (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA 19, Cumhuriyet Bürosu illet Meclisi Milü Eğitim Bakanı tbrahim Öktem'e Güven oyu vermiş, Saadet Evren'in güvensizlik önergesini reddetmiştir. Güvensizlik önergesi açık oya konulmuş ve 352 milletvekili katılmıştır. Bunlann 182 si önerge aleyhine, 165 i önerge lehine oy kullanmışlar dır. 3 çekimser ve 2 boş oy çıkmıştır. Bakan, oylamamn sonucunun açıklanmasından sonra söz alarak özetle şunları söylemiştir: « Dört giindür devam eden gensoru görüşmeleri sonucu olarak Millî Eğitim Bakanlıfı politikasının çoğunlukla tasvip edildiğini minnetle öğrendim. Güveniniz sahsımda çok çetin hizmet şartlarını yenKAÇTILAR Sirkecideki saz salonlarından birinde şarkı söylimesini bilen Bakanlık yöneticileri yerek dans eden Ayşe, Cemile ve Gönül admda üç küçük kız kardeş nedir. Bu arkadaşlanmı takdirlerinize sunar. kendilerine minnetleri ve Ümmühan adındaki akrabaları ile anneleri Melâhat Eyler polis tarafından yakalanmıştır. Polis Melâhat Eyler hakkında küçük kızları mi bildiririnı.» Meclis, bundan sonra geçen dö genel yerlerde çalıştırdığı için tahkikat açmıştır. Resimde 25 lira karnemden arta kalmıs. özel eğitim ku şılığında saz salonunda dans eden kızlardan ikisini görüyorsunuz. rumlan kanun tasarısı maddeleri üzerinde görüşmeye başlamıştır. Dünkü yağmurlar yüzünden sokaklarda tneydana gelen gölcükleri aşmaya kalkan çocuklar. Romanyadan gazvağı alıyoruz Ankara, 19 (Cumhuriyet Bürosu) Petrol Ofisi, dünya petrol kartelinin tesbit ettiği fiyatlara nazaran Romanyadan C.I.F. olarak yüzde 30 oranında bir tenzilât sağlıyarak gazyağı ithali konusunda bir anlaşma yapmıştır. Romanyadan gazyağı ithalâtı ile ilgili sevkiyata önümüzdeki günler de başlanacaktır. Demiryolları &revinin tehir kararı protesto edildi Eskisehir 19, Devlet Demiryolları İşçileri Sendikası bugün yaymîadığı bir bildiri ile grevin iki av ertelenmesini protesto etmiş ve bunun Anayasayı ihlâl olduğunu ileri sürmüştür. Senatör ve milletvekillerine hitaben kaleme alınan bildiride Demiryolİarmın zararına işçilerin se bep olmadıkları belirtilmektedir. Genel nu£us sayımı gelecek yıl kasım ayında yapılacak Bütün binaların numaratajına derhal başlanacak ve bunlar seçimde de kullamlacak Orfsk Pozarlo yardım aniaşması imzalıyoruz Maliye Bakanı beş yıllık dönenıi kapsıyan 175 milyon dolarlık anlaşmayı imzalamak üzere Brüksele gidiyor • l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l O Ankara. 19 (Cumhuriyet Bürosu) ekizinci nüfus sayımımn hazırlıklarma îstatistik Enstitüsü Direktörlüğünce başlanılmıştır. 1965 yılı Kasım ayının muhtemelen son pazar günü yapılması düşünülen sekizinci genel nüfus sayımı için bütün meskun yerlerdeki binaların numaralanmasına derhal başlanacaktır. Îstatistik Enstitüsü uzmanlarına açılan numarataj kursu sona ermiş Fransız yazan Baböf «Devrim olduğundan önümüzdeki günlerde Yazıları» adlı kitabının toplanttırıl 70 uzman. illere dağılacak ve valiması ile ilgili Edebiyatçılar Birliği ler ile kaymakamlara numaratajın nin Taksim Atatürk anıtı önünde önemi ve şekli anlatılacaktır. İskenderun, 19 Şehrimiz Cumİllerde, ilçelerde gelecek ve bi huriyet Savcısı Cemil Acarsoy deyapmak istedikleri protesto yürüyüşü için açılmış olan dâvanın du nalarda numarataj i yapacak memur niz kenarı civarmda dolaşırken mahruşmasına dün de 5. Asliye Ceza lara üç günlük bir kurs açüacak, keme başkâtibi Hüseyin Gülej taMahkemesinde devam olunmuştur. bundan sonra da bütün binaların rafından bıçak ve taşla yaralanmıştır. Yaşar Kemal, Orhan Arsal, Me numaratajına geçilecektir. Sekizinci nüfus sayımı münaseBaşkâtip nezaret altına ahnmıç, lih Cevdet Anday, Aril Damar, Edip Cansever, Şükran Kurdakul, betiyle 1965 bütçesinden 7 milyon yaralı Cumhuriyet Savcıaı tedavi al(Arkası S». 7, Sü. 2 de) tına alınmıgtır. (Arkası Sa. 7, Sü. t de) Babof yuruyuşynun duruşması İskenderun Savcısım Başkâtip bıçakladı YA Z I S I Z •llllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH • IIIIIIIIIIIIIMMIMMI •llllllf rtak Pazar ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşmasına ek malî protokol gereğince 1965 yılı payı olan 35 milyon doların Kovada ve Gediz barajları ile İzmitte yapılacak mağnezman boru fabrika sının inşaatının finansmanmda kul lanılacağı öğrenümiştir. Melen Brüksel'e gidiyor Malî protokolun öngördüğü 175 milyon dolarlık ve beş yıllık bir dö nemi kapsıyan malî yardımın kullanıhşı ile ilgili bu anlaşmayı imzalamak üzere Maliye Bakanı Ferit Melen, Aralık ayı ortalarmda Brük sele gidecektir. Finanse edilecek projeler Bilindiği üzere 175 milyon dolarlık krediyi Avrupa Yatınm Bankası verecektir. Bu banka adma Türlı hükümeti yetkilileri ile yapılan müzakerelerde ortaya konulan dört projeden üçü Kovada ve Gediz barajlan ile İzmitte yapılacak mağ(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog