Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Unutamıyacağınız bir kitabı daha: A. KADİR'İN HAYYAM (Büyük şairin yüz dörtlüğü) Dti baskı: İllüstrasyon kâğıt, iplik dikişli, 10 lira. Üçüncü hamur kâğıt, 5 lira. Bütün kitapçılarda bulvmur. Ödemeli ve posta pulu karşılığı gönderilir. P. K. 58 Beyazıt, İstanbul Cumhuriyet 13387 BUGÜNÜN DİLİYLE 41. yıl soyı 14460 umhuriyet KURÜCÜSU: TÜNUS NADf Telgraf y e m e k t u p adresi: C m n h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 9T 22 42 98 2 2 4 2 9 9 MUSTA VE Ç Prof. Dr. Yavuz Aİ eser Atatürk'ün ilk sui tiklâl Savaşmın sonı içinde kataldığı çeşitli adına komando de: verdiği önemi ve bu etrafb olarak anlatm yınları arasında çıkan liradır. Pazartesi 2 Kasım 1964 EKONOMİK TEMASLAR YARIN BASUYOR MOSKOVA dan BİLDİRIYOR Moskova 1 Dışişleri Bakanunız Feridun Cemal Erkin ve beraberindeki heyet Leningrada vardıklan zaman Moskovski tren istasyonu karşılama hazırlıklan dolayısıyla Türk ve Sovyet bayraklarıyla donatılmıştı. Leningrad Belediye Başkanmm Türk heyetine hitaben yaptığı «Hoş geldiniz» konuşmasından sonra Erkin söz aldı ve özetle « Ankarada nçağa bindiğimiz andanberi kendimizi Rus misafirperverliğinin kucağmda hissediyoruz. Sovyetler Birliğinin ikinci başkenti sayılan güzel şehrinize gelmiş olmamızdan dolayı çok memnunuz» demiştir. Heyetimiz bugün Leningrad şehrinin görülmeye değer yerlerîni gezmiş, müzelerini ve bir elektrik fabrikasını ziyaret etmiştir. Akşam da Belediye Ba.şkanının Türk Heyeti şerefine verdiği ziyafet neşeli bir hava içinde geçti. Heyetimizin gezisi yarın da de lürk heyeti Leningratta MiIIet Meclisi dün dörduficil toplantı yılına başladı Başkan vekilliklerine Bozbeyli (AP), Mekki Keskin (YTP) ve Ok (CKMP) seçildiler. Toplantı 50 dakika sürdö Ankara 1, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi birinci dönem dördüncü toplantı yılı bugün 'saat 15 te Başkan Fuat Sirmen tarafından kısa bir konuşma ile açılnuştu*. 5li]letvekillerinin büyük bir kısmı Ankarada yapılan Türkiye Tunus millî futbol karşüaşmasuıın ilk yarısını seyretmiş ve 19 Mayıs Stadyomundan Meclise gelerek çoğunluğu sağlamış bulunuyorlardı. «Sayuı arkadaşlarım, Millet Mec r lisinin Birinci Devre Dördüncü toplantı yılının ilk birleşimini açıyoruz. Muhterem arkadaşlar, hoş geldiniz> diyen Fuat Sirmen oturumu tam saat 15 te açmış ve geçen toplantı yılının bir özetini yapmıştır. Fuat Sirmen'in verdiği bilgiye gö { re, Millet Meclisi geçen yıl 429 top I lantı yapmış, 509 kanun çıkarmış, I 271 karar almıştır. Bımdan başka, * Cumhuriyet Senatosu ile birlikte 56 ı toplantı yapılmış ve 97 T.B.M.M. ka I rarı alınmıştır. ' Fuat Sirmen «Yüce heyetinize son • içtima yılında üstün başarılar dile I rim» dedikten sonra gündeme ge ' çi! miştir. I Daha sonra Başkanlık Divanma | Başkan Vekilleri, kâtipler ve Meclise idareci üyeler seçilmesi için oy I lamaya başlanraıştır. | Oylamanın sonuçları için saymı yapılırken gündemdeki diğer maddelere geçilmiş ve bunlar arasmda Kadircan Kafh'ya 10 gün Ali Turanlı'ya 73 gün, Yusuf Azizoğlu'na 3 ay, Ali Rıza Ulusoya 3 ay mazeretleri dolayısiyle izin verilmiştir. bu arada haklarında ölüm cezası verilen Aşir Öztürk ve Recep Oruç'un idam kararlarının tasdiki, Başbakanlıkça geri istenilmiş . ve Meclis bu talebi kabul etmiştir. I Gene giindem maddeleri arasın • da İstanbul Milletvekili Saadet Ev • ren1n, Milll EğHim Bakanının ta I kip ettiği eğitim politikası hafckınâa I gensoru açılması ve Kâmil Inal'm I gene Millî Eğitim Bakanı hakkmda I gensoru açılmasma dair önergeleri • okunmuş ve Başkan Fuat Sirmen bu I önergelerin gündeme alınıp alınma | ması konusunun anayasa ve iç tüzüğe göre, önümüzdeki ilk toplantıda görüşüleceğini bildirmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Yeni Alman askeri yardımı 50 milyon mark pılacak B. Alman askeri yardımmm yeni bir anlaşma çerçevesi dahilinde verileceğini açıklamıştır. Bonn, 1 (AP a.a. Radyo) Bonn hüküme •4 ti, bU gün yayinlanan bir vam edecek, gece trenle Moskovabildiri ile Türkiye'ye ya y» dönecektir. Kliring Anlaşması Öte yandan dünkü müzakereler so nunda tâyin edilen Sovyet Türk iktisadi münasebetlerini görüşecek komisyonumuzun Başkanı Kâmuran M. Savunma Bakanımız llhami Gürün çalışmalarına devam etmekSancar'ın açıklamasına göre, yeni tedir. yardımın tutarı 50 milyon marktır. (Arkası Sa. 7, Sii. 5 te) Savunma Bakanhğı vasıtasiyle yayinlanan bildiriye göre, «Almanya, Türkiye'nin silâh ve askerî malzeme isteklerini NATO çerçevesi dahilinde destekliyecek, NATO'nun tavsiyelerin» uygun bir tarzda bu cinsten yardımı yapmaMoskova 1, (AJ>..ftjı.It«djro) ya devam «decektir.» «Pravda» gazetesi bugün yayınlaBaşbakan Erhard hükümeti, dığı bir makale ile Kruçefin istifaTürk askerî personelinin Alman sındanberi ilk defa olarak Kızıl ya'daki eğitim programlarının ge Çine, dolâmbaçlı şekilde târizde nişletileceğini belirtmiştir. bulunmuş ve Moskova Pekin anAlmanya'nın Türkiye'ye yaptığı laşmazlığının çözümü için K r u . »skeri yardım geçenlerde Yunanis çefin hazırladığı, Uluslararası Kotan'ın itirazları ile karşılanmıştı. ' münist Kongresi teklifini yenil» Bonn hükümeti Yunanistan'a bu miştir. Bilindiği gibi Pekinli yonegibi yardımlar yapıldığını belirt ticiler, kongre fikrine şiddetle kar miş, Kıbrıs yüzünden ihtilâfa dü 1 şı koymaktadırlar. «Pravda», «burjuvazi, reformcu şen iki merrrlekete teşmil edilen ideoloji, şövçnizm, maceracılık, fır askerî yardım programının devam satçılık, dogmatizm ve Marksist (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) (Arkası Sa. 7, Sü. î de) kdylfiler ve jandarma Moskova Pekin'e yeniden çattı Dışişlerl Bakanımız Feridun Cemal Erkin, Lenin'in mezarı basında Arazi ihtilafının yeni bir yarası: ÇERMİK OLAYI Doğu bölgesinin özelliklerinden olan «arazi ihtilâfı» na bir yenisi daha eklendi. Silâhlı çatışmada bir Jandarma onbaşısı şehit ©Mu bir tanesi de yaralandı... Çermik ilçesine bağlı Yaylacık A köyünde üç gündenberi devam •^ den silâh sesleri durdu, bir yığın köylü nezarete elındı. Bu olayın başlangıcı on yıl öncesine dayanıyor, özetle şöyle: Yaylacık (eski adıyla Musikan) köyünden Ali Polat ailesinin ku(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) 25 uçak ve 4 helikopter tahrip edildi, 6 ö/ü, 32 yaralı var Saigon 1, (A.P. a.a. Radyo) Komünist Vietkong kuvvetleri sabahm erken saatlerinde Güney Vietnamın ikinci en büyük hava alanmı havan topları ile döğmüş, 100 kadar ağır mermi yağdırmışlardır. Komünistler G. Vietnamda gizli bir Amerikan üssünü bombaladı DİYARBAKIR, (Fikret Otyam bildiriyor) Suriye röportajları Güney komşumuzun kuvvetli adamı Emin el Hafızla konuştum Röportajı yapan: ÜÇ BULGAR GENCIDUN TÜRKİYEYE İLTİCA ETTİ Yılmaz ÇETİNER Yarın Cumhuriyet'te Ankara, 1 (Cumhuriyet Bürosu) Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu ile Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin bugün CHP'ye girmişlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) YTP li Senatörler 9 kişi kaldı Bombardıman neticesinde B57 tipi 20 jet bombardıman uçağı dahil, 25 Amerikan savaş uçağı tabrip edilmiştir. Saldırıya uğrıyan y.er, başkent Saygondan sadece 25 tcflometre mesafede kurulu gizli liien Hoa hava üssü olup, başkentin banliyölerinden havan toplarımn sesi duyulmuştnr. 4 de Güney Vietnam helikopteri tahrip edilmiştir. Bombardımanda 4 Amerikilı Ha va Gücü mensubuyla 2 Güney Vietnamlı nöbetçi ölmüş, 20 si ağır olmak üzere 32 Amerikah yaralan 18 inci asırda yaşamış Fransız düşünürü Ba miştir. beuff'ün bir yazısmın yayınlanmasından dolayı soBienh Hoa bombardımanı, bâriz ruşturma açılmasını protesto etmek amacıyla Cu olarak Güney Vietnamın 1 Kasım martesi günü Taksim Atatürk Anıtına buket koyan Millî Bayramına (Diem rejimi devTürk Edebiyatçılar Birliği yöneticilerinden Melih rildiği gün) rasthyacak şekilde ter Cevdet Anday, Yaşar Kemal, Arif Damar, Şükran tiplenmiş ve mahallî saatle gece Yurdakul ile olay sırasında tesadüfen Taksimde bu yarısından 26 dakika sonra başlalunduklarını ileri süren Birlik üyelerinden Memet yıp 40 dakika kadar sürmüştür. ViFuat, Demir Özlü, Edip Cansever ve olay sırasında etkong topçusu, havan toplarımn Taksimde bulunmadığmı belirten Vedat Günyol, ateşini, alanda park etmiş bombar. Ankara, 1 (Cumhuriyet Bürosn) Orhan Arsal Cumartesi günü evlerinden ahnarak dıman uçaklarma teksif etmiştir. Içişleri Bakanlığınca yapılan çabir gün nezaret altında tutulduktan sonra Pazar B57'ler, Güney Vietnam, ağustoslışmalar sonucunda bugün Türkigünü serbest bırakılmışlardır. ye'de 577 kişiye 1 polis memurunun ta, Tonkin körfezi buhranı sırasınisabet ettiği, bir jandarma erine Siyasi Polis'in düzenlediği evrakla dün Adli da getirilmiş ve Komünist Kuzey Vietnama karşı, icabında, misilleise 29 kilometrekarelik görev bölyeye sevkedilen 9 kişinin ilk sorgularının yapıl me akınları için kullanılacakları Dikkatsizlik ve sür'at yüzünden Londra Asfaltında meydana gelen üç trafik kazasında 3 kişinin ölümü, 5 gesi düştüğü tesbit edilmiştir. masından sonra Savcılıkça haklarında dâva açıl belirtilmişti. kişinin yaralanmasiyle sonuçlanmıştır. Kesimde kazaların ilkinde, yol kenannda park yapan kamyona çarpaıı 1960 nüfus sayımına göre yapılan ması kararlastırılmıs ve yargılanmalarına dün Betaksinin fecî durumu ve kaza kurbanlarından birinin cesedi görülmektedir. Baraj ateşi sırasmda, büyük üsaraştırmalarda, 29 milyon 809 bin şinci Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. se ağır makineli tüfeklerle de sü831 nüfusu olan 776 bin kilometreİlk olarak ifadesi alınan Melih Cevdet Anday, rekli ateş açılmıştır. 1961 de ikmal karelik Türkiye'de 13.669 polisin edilen Bien Hoa hava üssü, gazeteeserleri bütün dünya dillerine çevrilen 18. yüzyıl 67 il ve 255 ilçede vazife gördüğü, cilerin pek nadir olarak almdıkladevrim yazarlarından Babeuf'ün eserinin Türkiye'böylece 7.807.488 kişinin hizmetinde yasaklanmasının Türk milletine ve düşünce öz rı askerî bir tesistir. Bir Güney de olduğu anlaşılmıştır. Bu rakamgürlüğüne indirilen darbelerin en büyüipi oldufu Vietnam Hava Alanı etiketini talara göre 577 kişiye bir polis, bir şımakla beraber, Bien Hoa, 3 yılnu belirterek, esas amacın gösteri yapmaktan öte danberi Amerikan hava gücünün kilometrekarelik bölgeye de 8 polis memuru isabet etmektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) başlıca üssü olarak hizmet görTürkiye'de jandarma sayısı ise mekteydi. 26.756 dır. Jandarma bölgesinde 22 Şok tesiri milyon 2.343 kişi yaşamaktadır. Havan toplarımn barajı başladık Böylece 847 kişiye 1 jandarma eri tan 10 dakika sonra üsteki Amerikan av uçakları, düşraan havanlave bir ere de 29 kilometrekarelik rmı susturmak için havalanmış ve asayiş bölgesi düşmektedir. Güney Vietnam topçusu ateşe başPolis 1556 kilometrekarelik böl(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) gede vazife görürken, jandarma Dün Londra Asfaltınm Şirinevler < doğru yol alırken lâstiği patlamış, 775.444 kilometrekarelik bölgede a77 kavşağmda zincirleme üç trafik ka şoför kamyonu durdurup sağ taraBEBEK AÇIKLAKINDA BUL(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) zası olmuş, 3 kişi ölmüş, 5 kişi ya fa çekmiştir. Saat 18.00 sıralarında G\R ŞİLEPİNDEN DENİZE ATralanmıştır. Ayrıca Edirnekapı Şe aynı istikamete yol almakta olan LIYAN GENÇLER. YURDUMUZA hitliğinde de bir kamyonet, moto 54315 plâkalı taksi sür'atle giderYEKLEŞMEK İSTİYORLAR sikletli bir polis memuruna çarpa ken yol kenarında duran kamyona j rak yaralanmasına sebep olmuştur. arkadan bindirmiştir. Kazada takDeniz yolu ile Türkiyeye iltica eŞoför Mustafa Sabri Ertin idare side bulunan yolculardan Mustaden Demirperde gerisi vatandaşlarıtzmir 1, (tzmir Bürosu) Baysindeki 34EC730 plâkalı kamyon fa Anıt, Sadi Günal ve kimliği annın «Özgürlük geçidi» adını verdikŞirinevlerden İstanbul istikametine (Arkası Sa. 7' Sü. 8 de) rakhda şarap tankına leri Bebek açıklarmda, dün sabah ailenin üç ferdi boğ« üç Bulgar genci Bulgar bandıralı tür. «Nesebar» şilebinden denize atlıyaFeci olayın meydana geldîlT 10İ rak Türkiyeye iltica etmişlerdir. tonluk beton şarap tankın^fcontrolf İçinde Bulgar turistlerinin de buederken ayağı kayarafc 0Şf düşer lunduğu şilep saat 11.30 da Bebek 22 yaşındaki Şevki jjenyoİ olayııj açıklarına geldiği sırada, üç kişi deilk kurbanı p l m u ş t * ^ ^ e n i kurf nize athyarak sahile doğru yüzmeğe tann» diye biğıran o f l l ^ n feryabaşlamışlardır. Karadenize doğru dını duyan Zehra ŞenyöT da Şe\ gitmekte olan şilepteki Stajon Dinkiyi kurtarnpak için kendini tanfc kov Draganov, Georgi Nikolov ve atmıştır. Ana ve oŞiun bir kaç J Nikola Petrov Daskolov, denize atGençlik teşekkülü Başkanları dün bildiri yayınh kika süren ölüm V" kaIım mücaq ladıktan sonra, durumdan haberdar lesine bu sefer evîn rfisij,54 vaşedilen kaptan mültecileri tekrar geyarak öğretim üyelerini itham ettiler daki Nuri »enyol yetişmjş.nânc miye almak için manevra yapmak i* her üçü d j birbirlerine sarıldıV (Arkjut Sa. î, Sii. 3 da) nndan Edebiyatçılar Birliği yönetici ve üyeleri hakkmda dâva açıldı Siirt 1, Bölgemizde soygunct> larla amansız bir mücadeleye giren jandarma, bir hafta içinde vukua gelen iki silâhlı çarpışmada iki şehit bir yaralı vermiştir. Yurdumuzda çapulculuk yapmak üzere Irak'tan geldikleri anlaşılan yirmi kişilik silâhlı eşkiya grupu üludere ilçesinin Zobozik köyü yakınlarmda jandarmalarla karşılaşmıştır. Başlıyan silâhlı müsademe neticesinde jandarma eri Nuri Çalışmaz şehit olmuş, er Âbidin Baykara da yaralanmıştır. Karanlıkta kaçan şakilerin yollan üzerinde yer yer kan izlerine rastlanmıştır. Çapulculanntakibine devam edftmektedir. Soyguncu avında iki jandarma eri vuruldu Türkiyede 577 kişiye bir polis düşüyor Üç trafik kazasında dün üç kişi caıı verdi Şirinevler kavşağmda vuku bulan feci kazalarda beş kişi de ağır yaralandı Bir aile şarap tankında boğuldu İSTANBUL UNIVERSITESI ÖĞRETİME BASLIYOR f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog