Bugünden 1930'a 5,419,315 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19 K a s u u lîH>4 CLUVIULIKIYET fr A H l H h İlfcı$ Yeni Yayıniar KİTAPLAB (5 lira» Bfiyük Kompozitörler (30 besteci) Bfiyük Taıarlsr (70 yazar) Kısa Dfinya Tarihl Doğan HIZLAN == (H. G. Wells) Dinler Tarihi (F. Challaye) Sinema Tarihi (Z. Güvemli) Baudelaire, Jean Paul Sartre. Biiyiik Sözler Edebiyatımızda tsimler SBzlfiğfl Çeviren: Bertan Onaran. «de» yayınevi. (B. Necatigil) Büyük Romanlsr (75 ünlü roarasındaki bir gerilımdir. Ona Nobel ödülünü reddeden Sartre gore, uç saygı değer varlık varman) bu kıtabmda, Baudelaıre'i eleştıdır: Papaz, savaşçı ve şair. Bunnyor, onun sanatını, yaşamasını Milletlerin Karakterlerl (Anlar gırasıyle bilmeği öldurmeğı ve bu ıkisi arasındaki ilışkıleri dre Siegfried) v« yaratmayı temsil ederler. Çoanlatıyor. Sartre, onun şiirınin Mnsiki Tarihl (llhan Mimarcukluğundanberi Baudelaıre, ıkı teknik yanlarından soz etmıyor, oğlu) karşıt duygu içındedır: Yaşamaianatını alışageldığımiz bıçımde Bfiyük Şairler ve Şiirleri dan tıksınmek ıle yaşama coşdeğıl de şaırın dunya goruşunu (50 şair) kunluğu. Sartre'ın şairde bul değerlendıriyor. Dılımize ilk deKısa Dünys Edeblyatı Tarihl duğu en önemli oz«llikler: Gosfa Sartre'ın bır elestırme kıtabı Kılavuz Sözlük (Yaşar Nabi) terışçilık, doğacıhğa (tabiat) çevnlmıs oluyor. Baudelaıre'ın Amerika Birleşik Devletleri karşıthk, yapmacılık ve soğukcte ülkemızde çok bılınmesi ve Tarihi luk. Bu gösterişçilik, yazarın top Turk şairleri üzerinde etki yapîslâm Tarihi (F. Mahmud) lumsal durumuna karşı bir çıkış mış olması, kitabın onemını arJapon Şiiri (L. Sami Akalın) tır. Baudelaire bir yerde şöyle tırmaktadır. Şaır, Sartre içın çok der: «Yaşamım (hayatım) bin, Biümden Beklediğiml» ilgi çekici nıtelıkler taşımakta dır, onda bır şaırin yabancılaş dayanılmaz, bitmez tükenmez ya (B. Russell) şam». Şairde soğukluk, kısırhk, masını, başkalaşmasını, kendıne Saadet Yoln (Bertrand Russell) köklü bir sefkatsizlik, cimrilik özgü (has) bır kışı olarak varhk Cinsiyet ve Psikanaliı kazanmasını gozlemektedir. Bau yanyana bir butunün parçalan (S. Freud) gıbidir. Sartre'm deyişiyle: «Bau delaire de gurur, açıkhk, sıkıntı Düşünce Tarihi (O. Hançerlidelaire'in yaşamının öyküsü (ha tek bir butundur. Hep kafasında oğlu) yatının hikây«si) çok yavaş ve intihar yer almaktadır, Jcendıni Atatürkçülük Nedlrî (34 yazar) çok açık bir çözülüşün, bir çürü gereksiz bır insan gormektedır. Büyük Siyas! Dâvalar yu?un öykusüdur (hikayesidir).» Insaa, şaire gore, şeytanla Tanrı (S. Tıryakioğlu) Resim Bilgisi (Nurullah Berk) Mitologya (Edith Hamilton) Ziya Gökalp Üstüne Notlar (Genlşletilmlş yeni tnsan (Jean Rostand) basım). Cavit Orhan Tütengil. Varlık Yayınlan. Fizyoloji Açısından Cinsiyet Türkiye'de Gerici Akımlar Gokalp'ın 40. ölüm yıldönümd ler Zorbalara kulluk eder, da • (Dr. Ç. özek) (Jolayısıyle yenıden basılan bu yak yer.» Tutengıl, Gokalp'ın yaMahatma Gandhi (L. Fischer) kitap, tanınmıs sosyoloğun ölulın dılden yana olduğunu verdiPolitikaya Giriş (Maurice Dumu, ıntıharı ve bılınmıyen kıtap ğı örneklerle temeltendıroıekte • verger) ları üzenne ılgi çekıcı bıblıyogdır. Kurtulus Savasının kadın • Uzay Bilgisi (William J. rafık belgeler sunuyor. Gokalpın erkek elbırlıği ile kazanıldığı ger kıtaplara gırmıyen «Ağa Kım • Weiser) çeği karşısmda Gokalp, bu işbir dir?» manzumesınden ılgı çekici liğınin eski Turklerde de bir geTürkiye'de Cinıiyet Probiemi bolumlerı aşağıya aldık: «Bır za lenek olduğunu soylemektedir. (T. Aytul) manlar, ağa olan, kul olsun Kıtap, daha çok gerekçeli bır bib ÇOCUK KLÂSİKLERİ : Eski kullar, şimdi ağa tutulliyografya eserı nıteligı taşımak•un Tarlalarda alınteri doken En unlti yazarlardan seçilmiş tadır. en iyi çevırılerle dılimize geSoluma. Hikâyeler. Demir Özlü, Sürek Yayınlan = çırilmiş, en iyı resimlerle süslenmış, faydalı olduğu kadar da eğlendırıcı çocuk kitaplarınGenç kuşağın başarılı hikâyeci lıklerini surunmekle birlıkte usdan meydana gelen Varbk Çolup ustalığını, yazarlık nıtelıklerinden Demir özlu, Tıirk Dil cnk Klâsikleri'nın her kitabı lerıni geliştirmis. Denemeler ve Kurumu hikâye ödulunu kazan1 lıradır. 40 ayrı kitaplık bir çevırilerle de hikâyelrındeki dudı. 1959 da yayınladığı «Bunaltı» serıyi guvenebıleceğınız Varşunceleri temellendıren özlu'nun adh kitabiyle dikkati çeken hıkâ lık Yayınevi'ne yalnız 30 lira kahramanları Varoluşçu yaşama yeci, ilk kıtabında Varoluşçu kav gondererek alabihrsiniz. biçimini seçerek bu çerçeve ıçınAnkara Caddesi tstanbul ramları özellıkle yabancılaşma d» hareket eden kişilerdir. «Ka5j€ 5JC 5p yı, tedirginliği anlatıyordu. Ikinnal» ve «Soluma» kitabın en ılgi çekici hikâyelerindendir. ci kitabında da bu duşünce özelPHOTOGRAPHY OC KİTAP VARLIK YAYINLARI K A D 1 R ' in yeni iki kitabı : BUĞÜNÜN DlLtYLB A. Yayın Hayatı ÖZGÜ YAYlNEVİNİN YAYINLARI GENÇ KIZ PSİKOLOJtSİ Dr. Hâlis Özgü Millt Eğitim Bakanlığınca Eği tim Enstitülerine kaynak eser olarak kabul edilmişür. Genç kııların eğitimleriyle ugraşanlar, yuva kuracaklar, kendilerini tanunak istiyen genç kızlar için faydalıdır. 6 liradar. ŞAHSİYET Milll Eğitim Bakanlığınca fay dalı görülmüştür. tnsanın bütünlüğü olan şahsiyeti yepyeni bir görüşle incelemektedir. ö ğ retmen yetiştiren müesseselerde okunan eğitim psikolojisinin en önemli konulannı kapsamak tadır. 6 lira. İNSAN DRAMI însanı olduğu gibi tanıtmakta dır. 5 lira. ERGENÎN GELtŞİMİ Dr. Fatma Vans Mill! Eğitim Bakanlığınca fay dalı görülmüftür. Gençleri en iyi bir şekilde tanıtmaktadır. 7 lira. KADIN PSİKOLOJİSİ Ünlü psikanalist Hölene Deusch tarafından yazılmışür. Birkaç kitap halinde cevrilmektedir. Birinci kitap çıktı. 3 lira. Yenî kitaplanmız HAYATDJ MÂNASI Doktrini dünyada heyecan ya ratan Adler"in son eseridir. Kendimize nasıl güvenebiliriz? Bınnci baskısı iki ayda biten, çok istenen bu eserin ikinci bas kısı genişletilmi? olarak hazırlanmıştır. 4 lira. Öğretmenlere, öğrencilere ten zilât yapılır. Kolaylıklar gösterilir. Özgü Yayınevi. Cağaloğlu, Emekhan. Posta Kutusu 1131 îstanbul. BEKLENEN ESER Memleketimizin refah anahtarlarını ihtıva eden bu eser, Ankarada Berkalp, Istanbulda Elıf Kitabevlerinden temın edılebılir. Yaşar Oğuz Aydınlıkevler Çevreli Sokak 46/4 den oderr.eli istenilebilir. Fiah: 5 liradır. * * * HAYYAM İki baskı: 6 lira, 10 lira BUGÜNÜN DtLtTLB MEVLÂNÂ KÜLTÜR KİTABEVİ Yeni Kitaplan Sunar ı Üçüncü baskı. 5 lira ÖDEMELÎ GÖNDERİLİR, PJC 58 • Beyazıt, tstanbol ELİF KİTABEVt'NDEN tSTEYİNİZ ir HALİKARNAS BALIKÇISI: Anadolu Tannlan (300 kurus), Merhaba Akdeniz (500.) Yaşasın Deniz (500). • MAHMUT MAKAL: 17 nisan (Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldonümü, 300) • FİKRET ÂDİL: Beyaı Yollar Mavi Deniz (300), Intermezzo (100), Deli Saraylı (300.) • BURHAN ABPAD: Perde Arkası (300), Gezi Günlüğü (200), Günü Gününt <200), İlk Gece (200), Avm turya Günlüğü (200.) • RECEP BILGİNER: Isyancılar (300.) • FİKRET OTYAM: Topraksızlar (300.) • STEİNBECK: Kasımpatları. Hikâyeler (300.) • ÇEHOV: 75.000. Hikâyeler (100.) • SHAKESPEARE: Soneler. asıllariyle (500). Teditepe dergisinin parasız örnek sayuiyle kataloğumuzu isteyiniz. YEDİTEPE YAYINLARI P.K. 77 ÎSTANBUL * * * YAYINLARI SUNAR KALKINMANIN YOLU SAHESER ROMANLAR • EN BOi'OK YAZARLARIN EN GÜZEL ESERLERI VAHDET rtjj»**" GCLTtXIN 0 • NoM Kaîaianlaf HEMtNGVVAV S1UHLABA VTOA «. bısu PEARL BUCK AN A PASTERNAK DOKTOR JTV*GO O. bajı' »HNSTE.N.ECK ^ SİNCLAİR LEWİS jl AŞK ANDRE GİDE h\LPAZ<\NLAB • Çıt mrao SahesMİerl O. M. LAWRENCB OGfLLAR VE SEVCTI itEH GlAAHıvAR RUHLAB HEINRİCH MANN MAVİ MELEK HUGH VVALPOLE BlR R\*K\ KADW ANDRE MAUROIS 1MIMU.R S. MAUGHAM &EYTVMN CRONİN tKONIN S JOHN OHARA \ IZOVJLU VKsLS D OU MAURİM KAOgR V O L r i H P I VAŞAR KEMAL V FR DFIHrt Ct)MJA.KER T CALOWEU S\li\H $\h KIM 1962 1963 1964 Yıllıkları °o64 tenzılâtla uçu 20 lıra Vılâyetler 25 kuruş Turısük Turkıye ilâveleriyle Takım 25 lıra (Avrupaya PTT masrafları eklenir) Pul Para gondererek isteyiniz Balıpaşa Yokuşu 118'A Bevazıt Istanbul * * * ANNUAL Türkiye Ansiklopedisi SABAH ŞARKlSI MİNNETOĞLU KİTABEVİ » Kadmlann «n ço* «vdfVler* kadm yazano f*nl bır roiıaruı TAYLOR CALDVVEU. b»ı «eHrde kadjn ruhapun dert» b'r tah ıvnl vapmış bır a<k loskançlık mutluluı, deslaru fara'mııtır • D2n a MtaMeri TOLSTOY EMİLE ZOLA VtCTOR HUGO A. OUMAS F,l. O.FLAUBERT JAN6 AUSTEN H MURGER »UftP VE S U L H d bas» DIHİI.İ6<2 t»»ı> SF\ RtR MELİKTTN .NOTRF DAMÜN KVMBL'RU l l 1>**» K\VtL\ALI KADIN •'\D*ME BOVMtY SV *MBO l ^ BOHFM SET KİTABEVİ Eserlerınızı yayınlatır, dağıtır, değerlendirir. Kataloğumuzu isteyiniz. Minnetoğlu Kitabevi Cağaloğlu İstanbnl Orta: IIIII Yazan: Uçar Tıldırım Lıse Fızık Öğretmeni ELBİSTAN Fıatları 250 şer Krş tur. Örnek ısteyınız. ÇÖZÜMLÜ FİZİK PROBLEMLERİ RADYOFONtK PtYES YAZMA TEKNÎĞ1 Fazıl Hayati Çorbacıoğla 120 Sahıfe 3 Lıra BÜTÜN* KİTAPÇILARDA Dağıtım : ELİF KİTABEVt RADYO TİYATROSU VE PİYES Bilgi kitapları: • DOSTOYEVSKİ'den SARTRE'A VAROLUŞÇULUK. 3 lira. V SARTRE. YAZARLlGİ VE » FELSEFESİ. 5 lira. • EPİK TİYATRO ÜZERİNE Brecht. 5 lira. • BAUDELAİRE. Jean Paul SARTRE. 73 üra. • DENEMELER. Eliot. 3 lira. • TİYATRO DENEYİ. Ionesco. 2 lira. • GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK. (Sürrealizm) 2 kitap. 8 lira. • PYRRHUS İLE CINEAS. Existentialisme üzerine denemeler. 4 lira. • SANAT MESELELERt. Suut Kemal. 2 lira. • DÜŞÜNCEYE SAYGI. Menıct Fuat 3 lira. Şiir kitaplan: ir TRAGEDYALAR. Edip Cansever. 3 lira. • BLAISE CENDRERS. Çeviren: Said Maden. 7.5 lira. Antolojiler: Mcmet Fuat'ın sectikleri • TÜRK EDEBİYATI, 1963 • TÜRK EDEBİYATI, 1964 7.5 ar ltra. Ödemelı gondenlır. De Yaymevı'nın çıkardığı «Yeni Dergi»yi gormedınızse omek sayı isteyiniz. DE YAYINEVİ Vilâyet Han. Kat 2, Cağaloğlu DE YAYINEVİ SUNAR • KADBO DERGİSt, 1932 d* çıkan tanınmıj ideoloji dergisi elimizde pek az bulunmaktadır. (Bütün sayılan üç cilt içinde) 175 Tl. • SOSYOMETRrNtN TEMEL LERİ, Prof. Moreno, Çeviren ve sosyometriye girifi yazan: Prof. Nurettin Şazi Kösemihal, 34 Tl. lüks cilt li 50 Tl. • AVRUPA RESMİNDE GEH ÇEK DUYGUSU, Prof. îpsir, Sabahattin Eyüboğlu, 10 Tl. ir ŞAİR DOSTLARIM, (îzlenimler, anılar, şairlerimiz hakkmda tanıtıcı yazılar) Oktay Akbal, 3,5 Tl. • PSIKOLOJİK TESTLEB, (Psikolojide çeşitli test me todlan), Dr. Gokçe Cansever, 30 Tl. ir DİN İLE BİLİM (Tarıh boyunca dın, bılim çatışması) Bertrand Russel, 5 Tl. ir YUNANLBLARIN TRAJÎK ÇAGlNDA FELSEFE, Nietzche, 4 Tl. • TİYATRO TEKNİGİ, Tieghem, 4 Tl. • SİNEMA EL KITABI, (Sinemayı her yönüyle anlatan guzel baskılı, çok önem li kıtap) Nijat Özön, 15 Tl. •• SENARYO TEKNİGİ, (İyi * bir senaryo yazmak için, usuller, ömekler) 4 Tl. ir ÜNLÜ SİNEMA REJtSÖRLERİ, (Büyük rejısörlerin sanatları ve yarattıklan filinıler). T. Kakınç, 5 Tl. ELİF KİTABEVt, BEYAZIT, SAHAFLAR, İSTANBUL. Ödemeli isteyiniz. Dıkkat: Posta masrafları okuyucuya aittir. * * * Türk Casusu îngiliz Kemal'in «İkinci Dünya Harbi Maceralan» Ingiliz Kemal'in Avrupa'da başından geçen müthiş ve esrarengiz serüvenleri iki cilt halinde çıktı. Takımı 10. TL. Şemsi Belli'nin GÜZ ÇİÇEĞİ Lüks, enfes ilâveli yeni baskısı çıktı. Fi: 3,50 TL. Yazarın son çıkan BAHAR GÜNEŞİ ve CANKUŞUM'la diğer bütün eserleri imzaJı olarak Kitabevimizde bulunmaktadır. Vasfl Mahir Kocatürk'ün Şaheserı : En Güzel, En Fazla Aranan Eserı : Türk Edebiyat Tarihi 856 büyük boy sahife. Bez ciltli cazip bir kuvertür içinde. Fi: 75, TL. Her edebiyatçının kitaplığında bıılunması lâzım gelen muazzam eser. Yazarm diğer bütün eserleri Kitabevimizde mevcuttur. Senaryo yazacaklara, perdeye intisap edeceklere faydalı bir rehber : Senaryo Yazma Tekniği ve Sinemada Artistik Oyun Sanatı Yazanlar: Ali K. Meram ve T. Akpolat Fı.: 5, TL. Kitapçılardan arayinız. Bn kitaplardan herhanKİ birini kitapçınızda bnlamazsanız Kitabevimlzden temin edebilirsiniz. Ucretsiı broşürümüzü isteyin. LÛGATLARt = 3 ir İngilizce Türkçe Ansiklo z^i pedik Lugat: 30. = ir İngilizce Tfirkea Resimli = = Lugat: 20. ^ 3 ir İngilizce Türkçe Telâf= fuzln Lugatı: 12J0 = İr Türkce İngilizca Okul = Ş Lugatı: 8. = ir Türkçe İngilizce T e m e l = S Lugat: 12. = = ir Fransızca Türkçe Resim = 5 li Lugat: 15. = ir Fransızca Türkçe Okul * ^ Lugatı: 10 = • ; İr Fransızca Türkçe Cep = Lugatı: 6. = ir Almanca Türkçe Resimli • Lugatı: 1250 = = ir Almanca Türkçe Okul = : Lugatı: 8. = = METODLAR = • Telâffuzlu Esas tngilizce = (Akçit) 8.s • Kolay İngilizce Telâffuzlu = = (Akçit) 7^0 = • Pratik İngilizce Metod (Dil= man): 7,50 S • İngilizce Öğreninlz (Ekman) = • Resimli İngilizce (Ekman) ^ = € • • Bir Ayda tngilizce (Akçit) = 5. ^ • Kolay İngilizce Gramer ^ 5 ; (Akçit) 5.. = •• Ekman ingilizce Gramer 3^0 ^ S * ir Kolay Fransızca Telâffuzlu (Akçit) 73 == İr Fransızca Öğreniniz (Ek man): 6. ir Resimli Fransızca (Ekman) •• Bir Ayda Fransızca (Akçit) * ^ S ÖĞRETİM YAYINEVİ =2 SUNAR: = Yabancı Dil, Lugat ve =E Metodlar = AYDIN KİTABEVİ SÜNAR: İr Eğitim Enstituleri için TÜRKÇE DİLBILGISİ, Dr. Kaya Bılgegıl. 25 Tl. İr İyi ve Dogru Yazma Usullerl, Fevziye Abdullah Tansel. 2 cilt, 15 Tl. *• Türk Sazşâirleri, Fuad Kdprulu. 27.50 Tl. ir Edebî Çığırlar. Bahri Ulaş. 5 Tl. • Musiki Istılahatı, Kâzım Uz, düzeltip genışleten: Gültekın Oransay. 550 si mâkam olan 1080 terım. 10 Tl. • Atatürk: Hayatı ve EserL Hikmet Bayur. 2« Tl. •• Osmanlı tmparatorluğunda * Para, (Eski paralar hakkmda bılgıler. Resımlidir.) 12 50 Tl. •• Kâinatın Yaratılısı, George * Gamow, 10 Tl. ir 5. Sınıf Ansiklopedisi, Bâki Kurtuluş, 20 Tl. Katalog isteyiniz. AYDIN KİTABEVİ Kocabeyoğlu Pasajı Yenişehir Ankara KÜLTÜR KİTABEVİ Ankara Caddesi No. 62 İSTANBUL •• Kolay Almanca Telâffuzlu = ^ * (.\kçit) 7.50 = İr Almanca Seyahat Rehberi (M. Akdoğan) 7,50 = • Pratik Almanca Metod == (Valburg): 6.= • Resimli Almanca Metod = (Valburg) 5.= Dış memleketlere gidecek iş çilere, öğrencilere, yabancı li = = san oğrenenlere faydalı ve lü SS zumludur. ^ Bu metod ve lugatlardan her ^ ^ hangi birini kitapçımzda bula ^ S mazsanız Yayınevımizden temin ~~" edebilirsiniz. ^ ^ NOT: Ücretsiz prospektüsümü ISS zü isteyiniz. ^ ÖGRETİM YAYINEVİ = ANKARA CADDESt NO: 62/2 ^ İSTANBUL = Her çeşit yayın ilânları Perşembe günleri bu sutunda Kelimesi 1 liradan yaymlanır Klişeîi ve çerçeveli müstakil yayın ilânları bu sütunlarda normal tarifeye gore % 20 tenzılâtlıdır. İstanbul dışından gönderilecek ilânlara havale makbuzu eklenmelidir. KIŞ SEZONU DOLAYISİYLE ELIK ilân ediyor!.. OTOMOBİL T İlk Çekiliş: 25 Arahk 1964 10,2 AYAK: Peşin: 2.900 lira Taksitle: 3.700 lira (300 lira peşin, bakiyesi Tyda 200 liradan 17 taksitte) ARÇELİK PİYASANIN £N İYİ BUZDOLABIOIR: 8 AYAK: Peşin: 2.500 lira iksitle: 3.200 lira (225 lira peşin, bakiyesi ia 175 liradan 17 taksitte) Arçelik, kalite bakımından en üstün ve kalitesine kıyasla fiat bakımından en uygun buzdolabıdır. Daimi yedek parça, kalifiye servis, her ihtiyacınızda size muhatap olabilecek Arçelik gibi dev bir müessesenin gerçek garantisi, Arçelik aiıcıları için eşsi2 avantajlardır. NOT: Ambalij, naklıye ve sigorta masrafları alıcıya aittir Peşin veya taksitle şimdi bir Arçelik buzdolab» satın al an 4 ay üstüste şansını deneyerek yukandaki ikramiyelerden birini kazanabilir. HEMEN ALMAK DAHA KAZANÇLIDIR: Nasıl olsa ergeç bir buzdolabı alacaksınız. Şimdi hemen alırsanız 2ö Aralık 1964 25 Ocak 1965 25Şubatl96525Martl965'de yapılacak kur'alara katılabilir ve4defa üstüste şansınızı deneyebilirsiniz HER AYIN 25'İNDE: 1 talihliye 125.000 lira değerinde Apartman Dairesi 1 talihliye FORD TAUNUS aile arabası 1 talihliye uçakla (2 kişilik) Avrupa gezisi ve 400 Dolar (5400 lira) seyahat dövizi NOT: Seyahat talihlisi ikramiyesinin mukabilini nakten alabilir. kaydederek en geç 16 Aralık tanhıne kadar KUR'AYA İŞTİRAK İÇİN: îstenilen bilgiyi Garanti Belgesi Kuponuna Fabrikaya postalayınız. Satıcınızdao tamamlayıcı izahat isteyiniz. Genel Sattcıianr BEKO TİCARET A.Ş.: Istiklâl Cad. 349, Beyogiu, Tel.: 49 3500 BURLA BİRADERLER ve Şsı.: Hezaren Cad. 6163, Karaköy, Tel.: 4447 20 • a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog