Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

MAKINA SIGORTASI ŞEKER SIGORTA A» 'eftndi C«d Stkcr Han TEL : 22*367321369 MAKİNALARINIZIN TEMİNATIDIR 41. yıl sayı 14477 umhuri KTJRUCUSU: YITSUS NADİ Telgraf Ve mektup adresı Cvnhurıyet Istanbul Posta Kutusır İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 HALİDE EDİP ADIVAR VURUN KAHPEYE! Bugunlerde fılmı gosterılen bu romanda, gerilık kılavuzu ağalann, kasaba eşrafının taşa tutturarak parçalattıkları genç oğretmen Alıye'nın acı hayat macerasmj okuyacaksmız. Alıye, bugun de Turk halkını ışığa kavuşturmak ıçın kara kuvvetle boğuşan ulkucu gençlıgın semboludur F • 400 Kuruş Perşembe 19 Kasım 1964 REMZİ KİTABEVt Hâncılık 3300'14181 r İıtönü Tabiî Senatörlerle toplantı yapfı "HUZUR KOMİSYONU BAŞKAN GÜRSEL CENTİLMENLİK ANLAŞMASINA VARDI,, PARTI LİDERLERI İLE GÖRÜŞECEK ORGL. SUNAY İKfiZ'Lfi İLGİLİ ÜÇIKLflMfl TAPTI I GORSEL AMRSİ OLAMM DEDİ BAŞKAN CURSEL ÖN ÇALİŞMALARİ OLUMLU BULDU Haluk BESEN Ankara 18, (Cumhuriyet Burosu) umhurbaşkanı Cemal Gursel Gazetemıze ozel bır demeç vererek, «Bazı kafası ve kalbi bozuk kişilelerin isteklerine rağmen, Turkiyenin bir anarşi ulkesi haline sokulmıyacağı»nı soylemıştır Mektup I a Basbakanın bir ilgisi yoktur,, €€ Genel Kurmay Başkanı, «Mektubumun, şahsî kaprisler uğruna türlu şekılde tefsir edilmesinden uzüntü duyuyoruz,» dedi. V Meclıs Başkanlıklarına gonderılen mektubun vazıfe duygusu ıçınde yazılmış olduğunu, Başbakanla hıç bır ılgısı bulunmadığını ve mektupta herhangi bır tarıh de zıkredılnuş olmadığınj açıklamıştır. Orgeneral Cevdet Sunay, Anadolu Ajansı muhabırının sorularma cevap olarak demıştır kı: «Bahıs konusu yazı, Basbakana \e>a sahsına vazılmıs bır mektup değıldır. Gerçekte Baskomutanlık, Turkı\e Buyuk Mıllet Meclısının manevi sahsıyetınde mundemıçtır. Cumhurbaşkanı tarafından temsıl edılır Mektubun gonderılıs seklıne u sebebıne gelınce, bu, Turk Silâhlı Kuvvetlerı Komntanı olarak Ordnva ve onun ust kademe se\kd ıdare makamlarına haksız ve mesnetsız olarak uzatılan tecavuzkâr dıllerı \e bunun altındakı muphem mânaları, Turkıve Ru\uk Mıllet Meclısıne ve onun muhtcrem u\elerıne aksettırmrkten ıbarettır. Bunda sa\ın Basbakanın hıçbır rolu yoktur.» (Arkası sa. 7, Su. 1 de) Gursel saat 15 30 da sehır ıçınae kısa bır gezıntı japmak uzere Çan ka\a Koskunden o^ıılırken, bıze ^u d"mecı vermıstır lelefoto CLMHLRI\L1 ( \nkaia Itanbul) «Elbette ıdraklı ınsanları musİNÖ\Ü TABİI SENATÖRLERLE Basbakan Ismet Inunu Senatodakı Mıllı Bırlık Grupunun da tarıp edecek uzuntu \e endıseve vetı uzerine tabıı senatörlerle uzun suren bır gorusme vapmıstır Yukarıdakı re«ım toplantıdan bır anı gos se\kedecek lâflar etmek, >anlış teımektedır \ e favdasızdır. Efendıce konusmak, fıkırler vermek, prensipler kov mak, daha ivı >ollar gostermek, te mız ıfadelerle de >apılabılır. Âle rnın zıhnınde supheler \aratacak konusmaları, bır kaç kısı Ralabalık psıkolojısıne kapılarak alkıslasa bıle bu kotu sozlerın bu\uk \atandas çoğunlu^unun Mcdanında kotu, olumsuz, esel verıeı tesırler ı m #B nw> m w 4 i m ş i w m ' " ' * *• • > * SiMKDA YAKAUVNDI Adine S a ı ^ m d a n 6 gua once ka(Arfcam S». İ, 8JL 7flej* Toplantı sonu demeçl^rı i çan LübnaDh dolar kaçikçısı Alı Huseym Abbas, Bulganstana kaçarToplantıdan sonra Basbakan îs I ken yakalanmıştır. Edırne Kapjkule hudut kapısında ele geçınlen met înonu basın mensuplarına Güıkan, Evliyaoğlu, Bozdoğanoğlu, Ünlü, Ataov, Lubnanlı, şehrımıze getırılerek, yenıden tevkıf edılmıştır. Kaçakçıya «Mıllî Bırhk Grupu davet etraıştı. \ardun eden jandarma erı Huseyu» Aşoğlu ıse, 3 gua once Babaeskı Erogan ve Pehlivanoğlu, Tedbirler Kanununa (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) jandarmasına teshm olmuştu. • aykırı hareketten sanık. M ANKARA, 18 (Cumhuriyet Burosu) ıllî Bırlık Grupu ile Basbakan I. Inonu bu gece iki saat devam eden onemli bır toplantı \apmıslar \e «Genel Kurmay Başkanı. Org. Cevdet Sunay'ın mektubu uzerine ortaya çıkan son durum hakkında» bilgi teatisinde bulunarak «Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki gelişmeler ile yasama organı mensuplarının bir kısmından gelen davranışlar» üze F. Ozdilek: "Günün meseleleri üzerinde konuştuk,, C M 7 MİLLETVEKİLİNE AİT DOSYA MECLİSE VFRİLDİ Ankara 18, (Cumhuriyet Burosu) dalet Bakanlığı, Ordu aleyhine söz sarfetmek, dıni istismar etmek ve Tedbirler Kanununa aykm hareket etmek iddiası ile 7 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarmın kaldırılnıa suıı ongören 13 dosyayı Mıllet Meclisi Başkanlığına sevketmiştir. Huzur komisyonu anlaşmaya vardı 3 A.P. li «îkaz» ııı Meclis araştırmasiyle denetimini istiyor Komutanlar 22 kasımda Başkent'e dönecekler SAVCILIK VASITASIYLA ALDIĞIMIZ TEKZİF H Ankara 18, (Cumhuriyet Burosu) uzur Komisyonu bugun saat 10 da toplanmış ^e partıler arası huzurun sağlanması ıçın bazı anlaşmalara varmıştır A H Nızanıa avkııı harekct TURHAN BİLGIJN ^k Huzuru bozan tutum ve konusmalara engel olmak uzere bır «Centılmen Anlasması» hnsusunda mutabık kalınmıstır. 0 Sı\a=ı Partıler Kanunu 1 5 % butçe gorusmelerınden once çıka rılacaktır Komi'von bu «abah 4 saat suıen ( Arkası Sa. 7, !su. 7 de) Ankara 18, (Cumhurıjft Burosu) AP lı mılletvkıllerınden Şuk | ru Akkan Zıya Altınoğlu \e Nıj hat Kurşat AP Grup Başkanlığı 1 na bır on»rge \ereıek Genel Kurmav Baskanının mektubunda sıkajet" konu teskıl eden hususların Meclıs arastırması yoluyla denetlenmesını ı»temı«lerdır ünergede bazı rnıll»tvekıllerıı nın jasama dokunulma^lığı ı>e ılgılı ıncelemenın «Huzur Komıs ıyonu» nda japılamnacagı ılen ' surulmektedır EMIRDAÛ EMMYHI BASHMADI Bir ay evvel vukubulan karakola tecavüzün, yeni ve ikinci bir olay gibi gösterilmesi çevre Vnkara, 18 (Cumhuriyet Burocu) alen Istanbulda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay üe Kuvvet Kumandanlarınm 22 Kasım pazar günıl Ankaraya doneceklerı oğrenılmıştır Sunay'ın Meclıs Başkanlığına gon derdıgı ıkaz mahıyetınde ve bır kısım partı kongrelerınde yapılan konuşmalardan ordunun butunü ü e üzuntu duyduğunu ve bu gıbı davranışlara bır son venlmesı ıçın gereklı tedbırlerın alınmasını dıleyen ( Arkası Sa. 1, *«u. 1 de) Dosyalar, mahallı savcıhklarca duzenlenerek bır sure once Adalet Bakanlığma gonderılmıştı Adalet Bakanlıgmca gereklı ışlemlerı ta(Arkası Sa. 7, Su. 4 de) EKREM DIKMEN Tedbır dışı konuşmuş Huzur unün Komisyonunun ilk kararı Turknenın iıu/ura kavusması çerektıçıııde herkes ıttıfak edıvor. Ordu huzur ı.stı\or, partıler huzur ıstıvor, kısacası mıllet huzur ıstnor Ancak bu huzur da bır turlu çelmıvor, getırılemı »or. M B K zamanında sııası partılerın faalıvetıne ızın venl dıgınden bu \ana huzur ıçın ııe kadar çaba sarfedıldığını, komısvonların kurulduşunu, \uvarlak masa toplantılarında, huzur babında. nasıl anlasmalara gırıldığını hep hatırlarız. Bu anlasmalar mesela Tedbırler Kanunu gelmeden once de Mne bır gurultu patırdı arasında vapılmıs, kanun Meclısten çıkarıl mıs, \e huzursuzluk suçu bırkaç gazetecının uzerine yuklendıkten sonra, meselenın halledıldığı sanılmıstı Bundaıı oncekı huzur toplantılarının belırlı ve acavıp eserı halen basın uzerınde Demoklesın kılıcı gıbı sallanan Tedbırler Kanunu'dur. O\sa kanun çıktıçından bu *ana buzur gelmıs değıl aksıne huzursuzluk artmıstır Zaten baska turlu olmasının ırakânı da %oktu Zıra, huzursuzlugun nedenlerını bız sadece vuzevde aramıs alelacele huldııklarımızı kanunun ıcıne doldurmustuk. >>ımdı Ankara dan \enlen haberler, venı Huzur Romısvonunun, daha oncekıler çıbı olavlara vıne vukardan baktığı kanısını nvandırıvor Fılhakıka «Centılmen Anasması» ndan sonra vanlan karar Sıvası Partıler Kanununun 1965 butçe eorusmelerınden once çıkarılmasıdır Bu kanun hıc süphesız sıvası mucadele ortamını bır dısıplıne sokmak bakımından onemlıdır Ancak sadeee kanunun vururluçe konması acaba dısıplını sağlı\acak dolavısıvle beklenen huzuru getırebılecek mıdır"' Iste onemlı olan burası Anavasa \e 27 Maus'ın temtl ılkelerıne avkırı davranısları bırtakım cezaı muev vıdeler e bağlavan, hattâ partılerın kapatılnıasını dahı maddelerıne alan kanunun uvçulanması ne dereceve kadar mumkun olacaktır" Busun Ataturk Kanunu meselâ vıırurluktedır. l a uv gulanması" Daha dun bır mılletvekılı, taem de bubranlı gunlerın ıçınde Meclıs kursusunden, Hılâfetle beraber tslâmıvetın de vıkıldığından ovlesıne vakınmıştır kı, bu sozlerde Ataturk'un bedef alındığım gormemeğe ırnkân voktur. Kanun çıktıktan soııra da bu gıbı dav ranısların duracaği sanılmaz. Zıra evvelâ mesele bır zıhnıvet meselesıdır, demokratık duzenın fıkır ozgurluğunun anlavısı meselesıdır. Sonra bu kanunu uvşulıvacak olanların sıvası baskılar karşısındakı tutumu hattâ sıvası cere\anların onlar uzerındekı etkısı meselesıdır Nurculukla sa\ asılamn an bır toplulukta, memleketın sıvası kaderıne hâkım olanlar veya olacak olaıılarla nıucadele her halde kolay değıldır. R Ecvet GÜREStN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII ılıııııııııııııııııııııııı ııı de uzuntu varatrruştır Hâdıse 6/9/1964 tanhınde vukubulmustur. Bır gun evvel sarhoşluk \e rezalet çıkarma suçundan mahkemeye se\k edılen A Ibnk admdakı \atandaş, etrafına topladıgı bazı şahıslarla beraber bekçıleAnkara, 18 (Cumhurnet Burosu) ıe hakaretle \e teca\uzde bulunAdalet Paıtisi 2 Bui.uk Kongıe mustur Karakola sığınan bekçıle3i 27 kasım cuma gunu saat 10 da rın pesmden gelen \e ekserısı seBııvuk Sınemada dınlejıcısz ola \ırcı bulunan şahıslardan bazılan rak toplanacaktır Tuzuk, program teca\mze yeltenmış, ıkı cam kırılmış Kıbrıs davasının ı,ozumunde \e\e temel meseleler komıs\onunda duvar tahrıp edıknemışür. nı bır umıdı olmadıgını behrten " gorusulecek konular da hazırlanPolıs ve jandarmaran rnuşterek ça Bırlesmıs Mılletler Kıbrıs arabumıstır lışması sonu, tecavuz def edılmış 15 lucusu Galo Plaza Lasso dun gece (Arkası Sa. 7, Su 4 de) suçiu yakalanarak adlı mâkamlara uçakla Atınadan şehrımıze gelmı. teslım edılmış ve {evkıf olunmuşlartır dır Valı hadıse mahallme ertesı gunu Fotograf çekmeve meraklı oldu• gıtmıs, tartaklanma ve bıleğınden ğu ıçın bugun tstanbulda kalıp ta • tutulma olmamıştır Geceyı de kaııhı \ e turı^tık \erlenn re«mını \ I s 4 \ L A \ D l H K Kbkışehır paklı jandarma karakolunda geçır(Arkası Sa 7. Sü. < da) Astsubav Orduevmde 7 jasında ıkı • memıştır çocuk nısanlanmıslardır KundakUzerınden bır aylık zaman geçen ta \erılen soz bır duğun sırasında bır hâdısenın yenı olmuş gıbı buyu îzmır 18, (Izmır Burosu) T M T F tatbık mevkııne konulmustur. Yetulerek yazılması, Emırdağ Ilçemızdı %asmdakı Meral Ünalır, amcası Iznur Mahallı Iera Baskanının ımde ve II çevresınde uzuntu ile karHıkmet m dugununde kendı akra zasıjle bu aksam \avınlanan bır Ankara 1S (Cunıhurıyet Burosu) sılanmıştır bıldırıde «Orduya \e onun mânevı nı olan Erhan Boz ile nısanlanmış sahsıvetıne zedele>ıcı bu satasmaMıllet MecLsı ve Senato Ihsan Aras KAZAJJAN SONRA Nığde yoGupları ortak topiantı tır Duğundekı ılk dansı da 7 ja da bulunanlar hakkında âdıl Turk Afyon Valısı nunden Ankaraja gelen bır Iran vaparak Oktem ıçın gu«ındakı m«anlılar \apmıslardır fırmasma aıt otobus, Ankaraya 125 mahkemelerının hak edılen cezaları len oyu vermeyı ıttıfakkılometre kala, arka lâstıklermın vereceğıne ınanı>oruz> denmektela kararlaştırmıştır Atına, 18 (Ozel muhabırunızden) ıkısının bırden patlaması netıcesmdıı Toplantı\a başkanlık eden Fethı odostakı 30 Turk uvruklu>a pade devrılmıstır Içınde kırk kışı oGençlıgın demokrasıve \e 27 maÇelıkbaş Oıgeneral Sunay dan Mecsaportlarını hazıılamalaıı ıçın lan otobuste kaza netıcesınde 5 kışı yısa ınancının da belırtıldıgı bıldıUs Başkanlığına gelen mektup uzetebhgat \apılmıştır Bu harekeagır yaralanmıs, dığer 35 kısıye ıse rıde sılahlı bır mudahalenın fajda rine kuruîan komısvonun çalışmate Turk u\rukluların «Yunanıstan hıç bır şey olmamıştır Resımde devgetırmıyecegı ka\dedı!mekte ve şoy ları \e bu mektup dolayısıjle gelıGandırnıa 18. Alı Feııt adında Ie denılmektedıı alevhınde faalnette bulundukları» rılen otobusun jolcuları arasında şen olajları kısaca anlatmı<: ve kobır ınşaat ustası, oıdu alevhındekı I « Parlâmanter duzenın adıl ^ebep gosterılmektedır mısyon çalışmalarınm sonucunu Ankara, 18 (Cumburıvet Burosu) bulunan 3 yaşmdakı kazazede bır Rodos Vahlıgı, kendılerıne tebh hakaretâmız konuşmalarındar» dola ' mahkemelerıne \uksek taraflı varbekledıklerını bıldırmıştır Özel sektorun yatırım projele çocuk keklığı ile bırlıkte gorülüyor. gat japılan Turklerın sadeee ıkâ >ı yapılan rruhakemesı netıcesmde , gı organlarına herkesten çok ınanrını fınanse etmek amacıyle Amemet tezkerelennı pasaporta çevırme 10 av hapıs cezasına çarpürılmıştır. rnı? v e ınanmaktayız » rıkan A I D Teskılâtınca Turkıye lerının ıstenıldigını belırtmıs bu Sınaı Kalkınma Bankası emnne "i nun Rodostakı 300 e yakın Turk uy Ş E mıl\on dolarlık bır kredı açılmısruklu ile ılgılı bır tedbır olup ol Z 2 tır Bu konudakı anlasma bugun madıgı hususunu açıklamamıştır z HÜZUR Ş Mahje Bakanı Ferıt Melen ile A Başka bır habere gore mohıllı Ş Z BD Bu\uke!çı;ı Raimond Hare makamlar Rodostakı Turk uyruklu Z KOMİsyONU Z arasında ımzalanmıstır lardan mal bejanında da bulunmala , E Kredı ılk 10 vıllık bır odemesız ( rını ıstemıştır Ankara 18, (Cumhuriyet | E devreden sonra 30 yılda odenecek Burosu) g asbakan Ismet Inonunün I E ve faızı ılk 10 jılhk devrede bınde | kısa bır sure once ver I E 7 5 gerı kalan devrede ıse >uzde dığı demeçte, Seçimlerin I E 2 olacaktır arifesı. n e gırıldığını bıldır mesı uzerine bankalar, mılg letvekıllerme kredı vermeyı I durdurmuştur I Bugune kadar, mılletvekıl | Ankara 18, (Curahurıjet Burosu) Z leıı mıllı bankalarımıza mu I E Adana, 18 Dun geceyarısından racaat ederek çesıtlı mıktar g Ikıncı ıdarecıler kongresmde \ a z E sonra saat 0 51 de şehrımızde dıpda kredı temın edebılmekte I hler «yetkisizlikten» sıkajet etmış z E ten gelıp 3 sanıve kadar devam eıdıler Basbakanın bu beyarıı J ler ve Bakanlıklar arasında koor Z E den sıddeth fakat zararsız bır depuzerine, bankalar, kredıyı kes I dmasjon olmadıgını ılen surrnus z ğ rem olmustur Halk depremın şıd , r mıs ve daha sonra, verdıklerı * lerdır ~ s< E detı karM"=ında he\ecan ıçınde > | kredılerın de tasfıyesı cıhetı J Saat 10 da başlıyan Geıvl Ku = ıda | Z kaklara fırlamış ve gecejl dışarıda I ne gıtmıslerdır rul toplantısında, once eskı Içıslerı (Arkası Sa. 7, Su. 5 te) rıııııllılıııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııuııuuııııuııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııi: gejırmıştır. Plaza, dün gece' Istanbul'a geldi Önder «AP silâhlı ! kuvvetlere saygılıdır» dedi T, M. T. F< İzmir Rodosdaki Türklere baskı arttı lcra Başkanı bir bildiri yayınladı CHP Grupu Okteme güven oyu veriyor Ordu için konuştu ve mahkum oldu A.İ.D. özel seklöre 5 milyon dolarlık kredi açtı Bankalar J milletvekillerine ! kredivi kesfi Valiler [ "yetkisizlikten,, \ şikâyetci \ \ Adanada 3 saniye İ süren deprem oldu B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog