Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

\ MAKINA SİGORTASI ŞEKER SİGORTA TEL.I 22(367' 22*368 41. yıl sayı 14475 umhuriyef KURTJCUSU: YTJNTJS NADÎ felgraf v e m e k t u p aâresi: Ctfnhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 245 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ANSİKLOPEDİK > TORKÇE SÖZLÜK • Kemal Demiray Kuşen Alaylıoğla lEski keltaıeler açıklanmış. fakat kullanılmalakrını Brdemek lçin esklliklerine lşaret olunmoştur. Efcanlamlı ve zıtanlamlı kelimelerden açıklamalar sırasında faydalanılmıştır. Ofcul kitaplannda rastlanan terimlerin anlanu belirtUmlştir. Açıklamalarda arı dil kullanıhnıştır. Nefis clltii, çift sütunlu 590 ortaboy layfada 25.000 kelime ve deyim. 15 LİRA Salı 17 Kasım 1964 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERt rCEVDETSUNAY "IKJIZ,, MEKTUBU GONDERDI Kumandanlar izmit'te toplandı GENEL KURMAY BAŞKANI ORG. CEVDET SUNAY SON GÜNLERDE BAZI POLİTİKACILARIN KONUŞMALARI ÜZERİNE PARTİ LİDERLERİNE BİR İKAZ MERTUBU GÖNDERMİŞTİR. SUNAY MEKTUBUNDA, SON GÜNI.ERDE POLİTİKACILARIN FAALİYETLERİNDE VE ÇESİTLİ SEBEPLERLE YAPTIKLARI KONUŞMALARDA GENELLİKLE ŞU TEHLİKELİ HAREKETLERE GİRİŞTİKLERİNE İŞARET ETMEKTE VE BUNLARIN KESİN OLARAK ÖNLENMESİNİ TAVSİYE ETMEKTEDİR : ©MEMLEKET İKİ HASIM KAMPA AYRILMAK İSTENMEKTEDİR ©ORDUYU HALKIN KARŞISINDA GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞILMAKTADIR. ©KOMUTAN VE SUBAYLAR BU DURUMDAN HOŞNUTSUZ BULUNMAKTADIRLAR. ÎNÖNÜ SANCAR ui G Gölcük, İ R enel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. İrfan Tansel askerî bir uçakla Yeşilköye gelmişler ve doğruca Izraite giderek burada uzun suren bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıyı müteakıp Sunay, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Iran ve maiyeti erkânı olduğu halde Gölcük'e hareket etmiş(Arkası Sa. 7, Sü. i de) Gençler iki gazeteyi yaktılar Ankara, Cumhuriyet Bürosu zmirde, hattanın belirsiz günlerinde yayınlanan iki gazete, bugün bazı jençler tarafından satın alındıktan son ra Bulvarda yakılmıstır. Devrimler aleyhinde çesitli yayınlarda bulunan ve gençliği tahrik edici yazılara yer veren iki gazete bugün Ankaranın çesitli yerlerinde jakılarak pro testo edilmistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) • PARTİ LİDERLERİYLE GİZLİ TOPLANTI İnönünün başkanhğmda parti Hderleri, Genel Kurmay Başkamntn "ikaz,, mektubunu görüştüter 3 saat süren toplantıda orduyu tahrik edici kongre konuşmalarına son verilmesi istendi ve tartışmalar oldu BİLGtÇ ALÎCAN OGUZ I * Gensoıu dünde ANKARA 16, Cumhuriyet Bürosu Meclis içi ve dışı faaliyetler için tedbirler alınacak Ankara 16, Cumhuriyet Bürosu rgl. Sunayın «ikaz» mek tubu üzerine Başbaka nın dâvetiyle, Meclis bi bütji» rınm IştîrakTyî toplantı yapılraıştır. o Giirsel: "Feryatlar yanlıştır,, C Cinayet yeri ve zanlısı Anadoluhisarında boş bir köşkü so.Mnaya giden korsanlarla bekçiler arasında çıkan silâhlı çatışmada bir korsan ölmiiştür. (okla gösterilen yerde) cinayetten bekçiler (biri yanda) sanık bulunmaktadır. M illet Meclisinin bugünkü oturumunda Millî Eğitini Bakanı İbrahim Öktem hak kında gensoru açümasiyle ilgili müzakereye devam edilmiştir. Konuşan hatiplerden sonra, verilen bir önergeyle yann devam edilmek üzere oturum tatil edilmistir. Bu toplantıda Inonu. Meells Başkanı Sirmen, Senato Baekanı Aka, Adalet Bakanı Çumralı. Millî Savuoma Bakanı Sancar, A.P. den Sadettin Bılgıç, Alı Naıli Erdem, YTP'den Ekrem Alican, Recai tsFotoğTaf: ibrahim KÖSEOĞLU kenderoğlu, CHP'den Fethı ÇelıkSUNAY İZMİTTE Izınitte yapılan toplantıdan sonra Genel Kurmay Bajkanı Orgeneral Cevdet Sunay ve baş, Kemalî Beyazıt, CKMP'den Ahmet Oğuz, Cevat Odyakmaz, Oramiral Necdet Uran Yazt îşleri Mudürümuz Erjpl DalU gorulüyor. MP'den Zekâi Dorman, îsmet? Kapısız, Tabıî Senatorler Grupundan Fahri Özdilek katılmışlardır. Içişleri Bakanı Öztrak ise toplantıya saat 11 de gelmistir. ANKARA, Özel a.a, umhurbaşkanı Gürsel İzsılrden Ankaraya döıımüştür. Gürsel Başkent'e hareketinden önce İzmirde gazetecilere memleketin iyi bir yolda olduğunu, Atatürk ilkelerinin gösterdiği istikamette her gün Ueriye doğru gittiğini söylemiş ve şö'yle devam etmiştir: • Atatürk ilkelerinin, devrim Ierinin tamamen yok olduğunu iddia edenler, Ata'yı yirmi altıncı ölüm yıldönümünde utanarak andıklarını söyliyenler de var. Bun • lar samimî iseler aldanıyorlar. Maksatlı iseler, Türk milletini bu kadar dar görüslü sanmaları tecssüfe şayandır. Belki birkaç komiinist, birkaç gerici, cahil, yobaı vardır ama, memleketin bu kadar korkunç bir halde olduğunu ileri sürerek feryat etmek yanlıştır.» llk olarak soz alan öktem, genso ru talebınde bulunan Saadet Evren (A.P.) ve grupu adına konuşan Mehraet Altınsoy'a (CKMP) ce\ ap vermıştir. (İktem konuşmasmda, kendisi (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Fırat nehrinde bir sal devrildi, 17 kişi boğuldu Huzursuz Hava unun Çogu kadın ve çocuk otan kaza kurbanları bir nişana gitmekteydiler Siverek. Urfa İG, Salla Fırat nehrini geçerek bir köy nişannıa gitmek isteven Urfanın Siverek ilçesine bağlı Biliriz, Nüseybin ve Tillahin köyü mensuplanndan 17 kişi. salm devrilmesi üzeıine boğulmuşlardır. TARTIŞMALAR Toplantıda önce hükümet, ozellıkle A.P. kongrelermde yapılan tahrikçi ve bölucu konuşmalara temas etmiştir. Konusmalar üzerinde durulurken, A.P. yonetıcileri bu arada Sadettin Bılgıç, A.P 'nin ıktidarı alacağını, simdikı hükümetin azınlık hukümeti olduğunu, Anadoluhisarındaki (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bekçilerle çarpışan bir korsan öldii yalıyı soymak istiyen diğer korsanlar, lakma. molörlü bir tekne ile kaçtı Dışişleri Bakanı Paris'e gitti Dışişleri Bakanı Erkin, Sovyet Rusya'ya yaptığı gezi hakkında NATO Daimî Konseyine bilgi vermek için dün uçakla Paris'e gitmiştir . «Gecekondular yıktırılmıyacak» îmar ve İskân Bakanı Celâlettın Uzer dün gecekonduların yıktırılacagı hakkında çıkan haberleri kesin bir şekilde yalanlamıştır. A Ortalıkta > ine bir huzursuzluk \ar. Ankaranın nabzını bilmeyen Z ler, yapılan toplantıları, ziyaretleri, açıklamaları, fiiân kanun ; tasarısının hazırlandığına dair beyanları, hattâ dünkü gizli gö ; rüsmeleri tabiî karsılıyabilirler. Oys3 bunlann hepsi birbirine ; Siverek Jandarma Komutanı yuzbağlandığı zaman huzursuzlufun belirtileri ortaya çıkar. Nite ; başı Muharrem Yeloğlu, kaza kurkim 1960 mayısından bu >ana, yalnız ayaklanma defii, diğer ; banlarının sayısının artmasından \ öneml iolayların arifesinde de önce bavada bır huzursuzluğun ; korkulduğunu söylemiştir. \arlığı hissedilmistı. : Olay bugün saat 1112 sıralarında > erilen bilgi\e g , huzursuzluk ordu kademelerindedir ve özel : vukubulmuştur. Sahile yaklaşıldığı güre, ri g likle koıiifrelerdeki bazı hatiplerin, sonradan tekzip ya da tav : Sırada acele eden ve ayağa kalkazih edileıı sözleriyle, bazı gazetelerin yayınlarına dayanmak : ^ hıle atlamaya çalışan sal yoll d k : Iit s a tadır. cularınm telâşı yüzünden salın denGerçekten gerek ölçüsüz konusmalar ve gerekse bazı haftahk şa j gesi bozulmus ve devrilmıştir. S1zetelerdeki çirkin ıthamlar, son zamanlarda fazlasiyle artmıs, : mesele parti çekismelerinden öteje çeçmeğe baslamıştır. Ada : let Partisinin kongresi arifesinde gelisen bu ithamların aslında : kafa n Sahlle çlkanların A.P. Genel Merkezi tarafından da tasvip edilmediği, fakat bir i Reflka Ayatal Sehrlban A türlü onlenemediği sö\leniyor. Normal bir düsünce sistemi : yatal Furihan Ayatal Fatma Aya taldır. Fırafın sulaıuıa kapılarak icırıde, Adalet Partisi Genel Merkezinin memlekette yeniden ; boğulan 17 kişinin dışmdaki sahıshuzursuzluklara sebep olacak, hattâ seçim yollarını dahi tıka ; ] a r l n hüvıveti ve akıbetleri tesbıt jacak bir löne gitmek istijeceği akla getirilemez. Şu \ar ki, ; edılememıştır. Parti Genel Merkezi \e Meclis Grupu, teskilâtını ve millet\e j . . . nadoluhisan açıklaıında dün gece sabaha karşı bekçilerle korsanlar arasında silâhlı bir çarpışma olmuş, korsanlardan Sami Çavdar vurularak öldürülmüştür. Geçen yıl bir Yunan tankerinin çarpması ile yıkılan ve terkedihniş bir halde olaıı Körfez Caddesindeki evi soymaya geleıı korsanlar, karadan denizden kuŞatıldıklannı . .. den sacmasapan konusmalar huzursuzluğun doğrudan doğruya : veya dola\ lı nedenı halıne gelmektedir. Ancak. huzursuzluğu I yaratan nedenlerı ortad.ııı kaldırabilmek için önce birtakım : meselelerı acık acık görmek \e gerçekleri kabul etmek gerekir. : Demokratık sıstem, buEÜnkü anlavısa göre, sadece seçime ve sa ; dece milli hikımi\ot gibi mıicerret müesseseye dajanan bir ; düzen değildir. Aksiııe. toplumun yapısındaki ve rejimin teme ; lindeki ayrı a> rı bütıııı müesseselerin muvazenesine dayanan ; bir düzendir. Ve \ine demokratik düzen. Türkiye Cumhuriye = tinin kurulusundaki temel inanclarls sınırlandırılmış ve sınır : lar 1961 Ana>asasıyle talıkim edilmistir. Su hale nazaran de : mokratik düzen bu sınırlar ıçinde >ürü>eeek, partiler kendi I lerini gerek toplumun yapısındaki gerçeklere ve gerekse Ata E türkçülüğü en genis anlamiyle kapsayan 27 Mayıs Anayasasına i göre disiplinlı hale getireceklerdir. " Denilebilir ki, böyle bir disiplin, özgürlük anla\ısma aykırıdır. Ancak mesele burada özgürlük anlavısıııda, daha dogrusu özsürlüğün yorumlanmasındadır. Fiiân yerde bir oy avcısının yahut yobazın çıkıp Atatürk'e küfretmesi, ya da temel müesseseleri sözle yıpratmağa çalışması, fikir özgürlüğü kapsamından çıkar, doğrudan doğruya toplumu ve düzeni sarsacak davranıs sınırları icine girer. Bu davranıs ister suç olarak takip edilebilsin, ister edilemesin, elbette tepki yaratacak ve temelde kaynasmalar baslıyacaktır. tste bugünlerdeki huzursuzluğun kökü, nedenleri buradadır. Ve nnutmamak gerekir ki. huzursuzluğtın gelismesi 21 Mayıs'ın tasfiyesinden sonra. belirli bir grupa veya çruplara da bağlanmak imkânını kaybetmiştir. killerım bir türlü bir belirli ülçü içine sokamamakta, bu yüz : " 1 2 2 3 ; «fclîOSISH Atina 16. lÖzel Muhabirımizden> Foto^raf: Andrew KALOGEROPULOS ATINA Atinaya gelen arabulucu Plaza, Hava Alanında kendisi ile görüşen ga YLNAN HIKUMETI ALLAHSIZDIR Bugun Atınada, 2000 e yakın papaz ve papaz okulu mensubu nümazetecılere ENOSIS'li bir çözüm yiş yaparak Yunan Hukumetini Allahsızlıkla suçlamış lardır. Yunan Hükümetımn kendılermi ihmal ettiğini yolu teklif etmem bahis konusu de ileri süren papazlar, Meçhul Asker anıtına bir çelenk koyduktan sonra dağılmışlardır. ğildiı» demiştir. Plaza ayrıca buradan Ankaraya, Ankaradan Londraya, Londradan z da nihaî raporunu hazırlamak uzeŞj ™ 28 Kasımda New York'a gıdeceZ ğıni sözlerine ilâve etmiştir. E Plaza, aslında pek çok çözüm yoE lunun bulunduğunu. bunlardan han ş (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) E E 5 = yolu olamaz» dedi anlayınca takma motorlu sandallarına Adana, 16 (Güney Bürosu) bınerek kaçmaya başlamışlardır. Bu sirada Osman Uslu ve Niyazi Kö «Adana skandalı» na adı kanşan mürcü adındaki bekçiler de bir ba Beledıye Başkanı Ali Sepici, «Çok lıkçı motoruna atlayıp korsanlan ko geniş ve Allab korkusu olmıyan valamaya başlamışlardır. Korsanlar: bir kadro tarafından hazırlanmı<ı Dur» ihtarma silâhla karşılık ver ve idare edilmiş bu tertiple çok mişler ve düello baslamıştır. ağır ve çok fecî bir iftiraya knrSiste vuruşanlar ban edilmek istenilmiş bnlnnmakHavanın sısli olması sebebiyle he(Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) def görülmeden iki taraf da ate§e devam etmiştir. Yarım saat devam eden müsademe sonunda korsan tek nesinden silâh sesleri kesilmiş, bekçiler motorun gidiş yönünü kaybetmişlerdir. Sabah Sabah aıamalar sırasında, korsanla rın teknesi Anadoluhisar P.T.T. bina s>ı onundeki rıhtıma bağlı olarak bulunmuştur. Teknenin sancak tarafında göğüs hizasına kadar denıze sarkmış bır ceset görülmüştür. Sol koltuk altından kurşun yarası almış olan meçhul korsanın kimlıği (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Sepici «İftiraya uğradım» dedi Sinema Surası sansiir I yerine, Değerlendirme İ Kuruln istiyor Birinci Sinema Şurası, sansürün Anayasanın 11. maddesinin ışığı altmda sadece bir «değerlendirme» kurulu olarak iş gormesinı istemiştir. Sansiır jerıne geçecek kurulun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlanması ve sinema işlerüıin bir filimcılık merkezinden düzenlen mesi de Şura raporunda yer almıştır. Salib jdareciler kongresi dün Ankarada oçıldı Siyâsî polis | Yugoslavyalı bir göçmeni arıyor Selâhattin GÜLER Ecvet GÜREStN ıııııııılımılılılnıılUiiKiıımnııııııııııııımı^ Ankara 16, (Cumhuriyet Teleks) Ikinci İdareciler Kongresi bugün saat 10 da İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın bir konuşmasiyle açılarak ça hşmalarma baslamıştır. içişleri Bakanı Orhan Öztrak, Çeşitli konulara değinen bir konuşma yapmış. Danıştaym yukünü hafifle (Arkası Sa. 7, SÜ. 2 de) î Bir tanker, minibüsle \ şarpışfı, 3 ölü var E Silivri, 16 Onceki gece ilçemlE zın kuzeyınden geçen İstanbul Eş dirne a<;faltmda tanker minibüs Z ıjarpı^nıı^ında volculardan 3 kîşi oimus, ıo kışı de yaralanmıştır. S iyasî polis ve cinayet masası, esrarlı bir olayı aydınlatmak icin harekete Reçmiş'.ir. Yugoslavyadan S yıl önce göçmcn olarak gclen 28 yaşındakl Salih Akova, esi ve iki çocugu(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog